فهرست مطالب

فصلنامه تاریخ
پیاپی 69 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • منیر آریا، شهربانو دلبری*، اردشیر اسدبیگی صفحات 1-29
  سیستان در طول تاریخ در زمینه فعالیت های معیشتی ،اقتصادی وکشاورزی بعنوان"انبارغلات "دارای فراز وفرودهایی بوده است که در این مقاله محققان به" بررسی رابطه ایلغار مغولان و تیموریان با گسترش ابعاد ناامنی در سیستان" با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش تحقیق تاریخی-تحلیلی انجام خواهند داد.یافته های تحقیق براساس نظریه ی امنیتی مکتب کپنهاگ نشان می دهد، انواع ناامنی توسط مغولان وتیموریان در ابعاد پنجگانه زیر نمود یافته است : 1- ناامنی سیاسی: تبعید حاکمان محلی ،گماشتن افراد بی کفایت در راس امور، نبود امنیت جانی وشغلی ،نیست ونابود کردن هرگونه حیات سیاسی شهرهای مغلوبه ، 2- ناامنی نظامی: مهاجمان با سرکوب حکومت های محلی و ونابودی منابع نظامی شهرهای ویران شده،ایجاد سپر انسانی از اسیران ،سربازگیری اجباری و تعیین حق علوفه برای عبور لشکریان ، 3- ناامنی زیست محیطی:نابودی زیست بوم ،کشتارگروهی ، نسل کشی و آتش زدن جانوران وگیاهان وتخریب سدها توسط تیموریان ، 4- ناامنی اجتماعی: کوچ اجباری منابع انسانی، رواج دروغ،ربا،مفاسد اخلاقی، گماشتن افراد نالایق در امور مهم جامعه،بهادادن به خربندگان واوباشان ، 5- ناامنی اقتصادی: نابودی مزارع ،تخریب نظام آبیاری ، تعیین انواع مالیات،بیگاری گرفتن شهروندان،مصادره اموال وگسترش ربا ورباخواری، توسط مغولان وتیموریان ابعاد پنجگانه امنیت را مورد تهدید ونابودی قرار داده بودند.
  کلیدواژگان: ناامنی، مغولان و تیموریان، سیستان، نظریه ی کپنهاگ
 • تعامل و تقابل با سنی و شیعه در عصر اورنگ زیب
  محمد مهرآئین*، امیرتیمور رفیعی، محمد نبی سلیم صفحه 5

  ارزیابی سیاست مذهبی دولتهای مسلمان در تاریخ، یکی از نکات بحث برانگیزی است که برخی محققان، با نگاه انتقادی به آن پرداخته اند. حکومت گورکانیان در هند ، یکی از دولتهایی است که نظر پژوهندگان را به خود جلب کرده و به ویژه با توجه به دو نوع متفاوت از رویه مدارای دینی یا تقابل مذهبی در دوران سلطنت اکبرشاه و اورنگ زیب ، درباره آن داد سخن داده اند. در این بین، دگرگونی سیاست مذهبی در یک دوره زمانی صدساله و تاثیر آن بر روند حاکمیت دودمان شاهی از آن جهت اهمیت دارد که معیار زوال گورکانیان هند تلقی شده استاین پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و متکی بر مطالعات نظری و کتابخانه ای، به بررسی رویه دولت اورنگ زیب با دو بخش اصلی جامعه مسلمانان هند یعنی اهل سنت و شیعیان می پردازد. گرچه منتقدان استدلال میکنند که اورنگ زیب میراث متکثر مذهبی پیشینیان خود را رها کرد و با اقداماتی نظیر: تحمیل جزیه بر اتباع غیرمسلمان و تخریب معابد هند ، اکثریت جامعه هند را بر علیه نظام اسلامی برانگیخت و باعث زوال دودمان خویش شد، اما ضمنا نباید فراموش کرد که تغییر موازنه به نفع مسلمانان، از طریق تعامل با سنیان و تقابل با شیعیان، در مجموع، به زیان اقلیت مسلمان هند تمام شد. اتحاد بین شیعه و سنی در هند را ناممکن ساخت و اکثریت هندمذهب را با مسلمانان درگیر نمود. هندوان و سیکها را برضد دولت گورکانی برانگیخت و شیعیان و اهل سنت را از حمایت دولت اسلامی ناتوان ساخت.

  کلیدواژگان: اورنگ زیب، سیاست مذهبی، اقلیتها، گورکانیان هند، قرن11 ق
 • بهمن انصاری* صفحات 30-47
  آگاهی از دین شخصی کوروش بزرگ همواره مورد توجه پژوهشگران تاریخ بوده است. اما به دلیل فقر منابع و عدم اشاره مستقیم به دین کوروش در اسناد تاریخی و منابع باستان شناسی، تاکنون پژوهش های گوناگون، به نتیجه قطعی و روشنی نرسیده اند. اما نکته ای که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، استفاده از دو دانش اسطوره شناسی و زبان شناسی برای روشن شدن این نقطه تاریک از تاریخ است. لذا در انجام این پژوهش، ابتدا این فرضیه مطرح شده است که با بهره گیری از اطلاعات موجود در منابع یونانی و رومی، چگونه می توانیم به آگاهی از دین شخصی کوروش دست یابیم و سپس این نکته مورد بحث قرار گرفته است که دانش اسطوره شناسی با تکیه بر زبان شناسی باستانی، چگونه ما را در رسیدن به پاسخی روشن در این بحث، یاری خواهند داد. از همین روی، با علم به مباحث نام برده، کوشیده شده است تا با بهره گیری از شواهد، داده ها و اطلاعات موجود در اسناد تاریخی نگاشته شده توسط مورخان یونان باستان و روم باستان، و سپس تحلیل و واکاوی این داده ها و سنجش اطلاعات منابع تاریخی که عمدتا از منابع بیگانه به دست آمده است با اسناد بازمانده از اسطوره شناسی باستانی ایرانی و نیم نگاهی به زبان شناسی، بتوانیم برای نخستین بار به یک پاسخ روشن در این زمینه دست یافته و اطلاعاتی از دین شخصی کوروش هخامنشی به دست آوریم.
  کلیدواژگان: کوروش هخامنشی، فرهنگ ایران باستان، مهرپرستی
 • محمدمسیح هاشمی نیا، فاطمه جان احمدی*، ابراهیم خراسانی پاریزی صفحات 62-81

  یونان در بستر تاریخ فراز و نشیب های فراوانی داشته است. گاهی در اوج قدرت بوده و گاهی رو به تباهی مینهاده است. از رویدادهای مهم یونان که توانست نظر تاریخ نویسان و باستان شناسان فراوانی را به خود جلب کند، جنگ ترواست. حتی جنگ تروا عامل آفرینش اثر حماسی و کهنترین اثر از جمله ایلیاد شد که ادبیات کلاسیک یونان را تحت الشعاع قرار داد. برخی جنگ تروا را با توجه به آنچه در ادبیات یونان آمده است، افسانه قلمداد نمودهاند اما تاریخ نویسانی چون هرودوت و توسیدید آن را یک واقعه تاریخی میدانند. همچنین کشفیات باستان شناس بزرگ شلیمان که در سال 1876 م عزم خود را بر آن داشت تا محتوای ایلیاد را به گونهای دیگر تایید کند، بازگوکننده این است که جنگ تروا یک واقعیت تاریخی بودهاست. درواقع جنگ تروا جنگی میان یونان و تروا است که شاعری چون هومر عامل اصلی شکلگیری آن را ربوده شدن هلن توسط پاریس معرفی نمودهاست اما با ورق زدن تاریخ این علت به آن اندازه محکم و قوی نیست که بتواند جنگی ده ساله را دلیل شود و در این جستار برآن شدیم تا علل شکلگیری جنگ تروا و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن را مورد پژوهش قرار دهیم. آنچه ویل دورانت بیان نمودهاست میتوان به جرات گفت که علل اقتصادی و سیاسی مهمترین دلایل شکلگیری جنگ تروا بودهاند. در جنگ تروا علاوه بر پهلوانان، خدایان نقشآفرینی کردند و حتی این خدایان بودند که جنگ را پیش بردند و در جنگ هر کدام از آنان حامیان گروه مختلفی بودند.

  کلیدواژگان: یونان، جنگ تروا، خدایان
 • محمد نجفی، حسن شادپور*، محبوبه اسماعیلی صفحات 105-120

  اسماعیلیان که به نامهای مختلف خوانده شده اند، شاخه ای از مذهب شیعه هستند که پس از امام جعفر صادق (ع)، امامت را حق اسماعیل و پسرش محمد می دانند. این سلسله، در دوران پرفراز و نشیب خود، تعامل ها و تقابل هایی را با حکومت های وقت داشته است که در این میان، نوع تعامل آنان با سامانیان به عنوان یکی از ایرانی ترین حکومت های تاریخ ایران،از اهمیت شایانی برخوردار است. لذا بر اساس ضرورت تبیین و بازشناسی تاریخ دوره سامانیان و نوع تعامل آنان با اسماعیلیان، در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی مهمترین زمینه های اجتماعی تسامح سامانیان با اسماعیلیان پرداخته و پیامدهای آن را تبیین می نماییم. در این میان ریشه یابی علل و عوامل نفوذ و گسترش اسماعیلیه به ویژه در میان رجال سامانی و نقش و تدابیر رجال سیاسی و فرهنگی دو طرف در نتایج این مناسبات پرفراز و نشیب از دیگر مواردی است که این تحقیق در صدد تبیین آن است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است زمینه هایی چون خاستگاه ایرانی سامانیان، سیاست باز مذهبی آنان، نفوذ اندیشه های شیعی نزد حاکمان سامانی و ثبات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نسبی در خراسان و ماوراءالنهر از جمله عواملی بود که زمینه های تعامل مثبت سامانیان با اسماعیلیان را فراهم آورد که پیامد آن این بود اسماعیلیان توانستند با بهره گیری از این فرصت پیش آمده، در دعوت خویش توفیق هایی را به دست آورده و گستره دعوت خود را توسعه دهند.

  کلیدواژگان: سامانیان، خلافت عباسی، تشیع، اسماعیلیه
 • سلطانعلی کریمی، فیض الله بوشاسب گوشه*، احمد کامرانی فر صفحات 121-147

  اردشیر بابکان تیسفون را به عنوان پایتخت توسط دولت ساسانی انتخاب کرد. این شهرنقش بسیار مهمی در ایجاد وحدت سیاسی کشور ایفا کرد و به مرکز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبدل گردید. تیسفون به جهت اینکه بر سر راه های مهم بازرگانی و تجاری از جمله جاده ی ابریشم و راه دریایی خلیج فارس به اقیانوس هند واقع شده بود به لحاظ سیاسی و سوق-الجیشی در منطقه ی بین النهرین اهمیت ویژه ای داشت. تیسفون در اواخر دولت ساسانی به دلیل اوضاع آشفته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رونق اولیه اش را از دست داد. پایتخت ساسانی از نظر بازرگانی و امور تجاری نقش مهمی در ارتباطات بین المللی بازی می کرد؛ زیرا شهرهای ایران در دوره ی ساسانیان مرکز تجارت و صنعت بود. بی ثباتی سیاسی و نظامی در تیسفون که ناشی از آمدن و رفتن های مکرر شاهان در سال های پایانی حکومت ساسانی بود، باعث متزلزل شدن اوضاع پایتخت و سایر ایالت های تابعه و شورش سرداران و حاکمان ایالت ها در نقاط مختلف کشور شد. روش تحقیق، در این مقاله با توجه به ماهیت نظری آن، روش تحقیق تاریخی و به شیوه ی تبیینی تحلیلی است و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. هدف مقاله تبیین و تشریح نقش و جایگاه تیسفون در معادلات سیاسی و اقتصادی دوره ی ساسانی می باشد.

  کلیدواژگان: تیسفون، ساسانیان، پایتخت، معادلات سیاسی، اقتصادی
 • محمدهاشم رهنما، فیض الله بوشاسب گوشه*، ناصر جدیدی صفحات 148-170

  دوره شاه عباس به شرایط تازه ای از مناسبات داخلی منجر که متمایز شدن این برهه از تاریخ صفویان را در پی داشت. این دوره به واسطه بازسازی و پایبندی به نهادهایی پدیدار گردید که نظام سیاسی صفویه را صورت بندی و تداوم بخشیده بودند.پیش از آن، نهادهای نظام سیاسی صفویه علیرغم فراز و نشیب های گوناگون که ساخت و عملکرد حکومت را منسجم می کردند با فوت شاه طهماسب و عدم صراحت تعیین جانشین، دچار تهدید و همگرایی فرادستان را تا روی کار آوردن شاه عباس بحرانی ساخته بود.این مقاله در تلاش برای توضیح ساز و کار تعاملات این دوره با رهیافت نهاد گرایی تاریخی است تا نشان دهد نهادها و قواعد برساخته نظام صفوی، روی کار آوردن شاه عباس و انسجام بخشی به دوره وی را رقم زده است.مقاله در پاسخ به دلایل انسجام دوره شاه عباس، این فرض را دنبال کرده است که پایبندی به قواعد و نهادهای برساخته در این دوره مناسباتی را ایجاد نمود که توانست میان فرادستان علی رغم معیارهای متضادی که داشتند مصالحه و تعادلی ایجاد نماید که سبب رفع عدم ثبات شده و در نتیجه همگرایی، تمایز و انسجام این دوره را شکل بخشد.

  کلیدواژگان: شاه عباس، نهادگرایی تاریخی، نظام سیاسی، فرادستان، انسجام
 • یاسمن جوانشیر، منیژه صدری*، حسین احمدی صفحات 171-188

  منطقه قفقاز در طول تاریخ برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به هنگام ضعف حکومت مرکزی اولین بخشی که از ایران جدا شده منطقه قفقاز بوده و در زمان قدرتمندی حاکمیت مرکزی ایران اولین بخشی که به خاک ایران ضمیمه میشد؛ منطقه قفقاز بود. نادر از 1138-1139ق/ 1725-1726م. به ناحیه قفقاز آمد و متوجه اهداف سیاسی-نظامی روسیه و عثمانی شد که با توسل به زور قسمتهایی از این ناحیه را تصرف کرده بودند. نادر توانست نیروهای عثمانی را شکست بدهد و ناحیه قراباغ را متصرف شود. علل ناپایداری تسلط حاکمیت مرکزی ایران در این منطقه بخشی مربوط به سیاستهای حاکمان ایرانی و بخشی به توسعه طلبی ارضی همسایگان این منطقه در طول تاریخ بوده است. با وجود تلاشهای نادرشاه برای استمرار حاکمیت بر منطقه قراباغ، سیاستهای او در طولانی مدت، از جمله تقویت ارمنیان که طرفدار روسها بودند و دادن القاب بلندبالایی مانند سلطان به آنان، باعث توجه عثمانی به منطقه و گرایش حاکمان قفقاز به دولت های همسایه و موجب تضعیف پیوند قفقاز، از جمله قراباغ با ایران در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی سیاستهای نادرشاه را در این منطقه مورد بررسی قرار خواهیم داد. یافته های پژوهش نشان میدهد که سیاست نادرشاه موجب تضعیف پیوند منطقه قراباغ با حکومت ایران و گرایش خان نشینها به دولتهای قدرتمند شد. 

  کلیدواژگان: ایران، روسیه، عثمانی، قراباغ، قفقاز
 • حجت عبداللهی، معصومه قره داغی*، منوچهر صمدی وند، نازلی اسکندری نژاد صفحات 189-216

  سده نوزدهم میلادی از مقاطع مهم و تاثیرگذار تاریخ ایران می باشد. ظهور قدرت های بزرگ اروپایی و دخالت های گسترده ی آن ها در امور داخلی ایران از یک سو استقلال سیاسی- اقتصادی کشور را تهدید کرد و از سوی دیگر روشنفکران ایرانی را با علوم و فنون غربی آشنا نمود. موقعیت سوق الجیشی ایران که در همسایگی دو ابر قدرت آن زمان روسیه و انگلستان قرار گرفته بود و رقابت این دو کشور برای کسب منافع بیشتر موجب امضاء پیمان نامه ها و واگذاری امتیازات به آن ها گردید. سفراء و نمایندگان اروپایی با بررسی اوضاع جغرافیایی و منابع کشور ایران به تالیف آثاری دست زدند که هرچند عمدتا در خدمت منافع ملی کشور متبوعشان بود، می تواند از جنبه هایی در خور توجه باشد،اما در استفاده از آن ها باید دقت کافی کرد.نتایج ویافته های این تحقیق نشان می دهد که گزارش و آثار سیاحان و سفراء انگلیسی از جامعه ایران عصر ناصری که به استبداد نهاد هیات حاکمه، ضعف و بی خبری مردم از اوضاع جهانی، اختلافات داخلی بین قومیت های مختلف، عوامل انحطاط و عقب ماندگی ایران اشاراتی کرده اند، نقد و بررسی شود.

  کلیدواژگان: کشور ایران، عصر ناصری، اوضاع سیاسی، سفرنامه نویسان انگلیسی
 • شریف مبادری، کیوان لولویی*، امیرتیمور رفیعی، حمیدرضا جدیدی صفحات 217-241

  ولایت خوزستان از جمله ولایات با اهمیت ایران بوده که چه بعد و چه قبل از ورود اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در این میان موقعیت ویژه آن در طی قرن ها مهاجرت اقوام گوناگون به آن را در پی داشته است. این ایالت که در عصر ساسانیان جزو قلمروی آنان بود در عصر خلیفه دوم توسط مسلمانان فتح گشت و به مثابه آن مهاجرت اعراب فاتح، سکونت و تغییرات اجتماعی ویژه ای را در این ایالت بدنبال داشت. نظر به موقعیت استراتژیک، منابع، شرایط جغرافیایی، مرکزیت ویژه جایگاهی برای سکونت اقوام گوناگون در طی اعصار و قرون گشت و گذرگاهی برای حمل و نقل کالای بازرگانان و همچنین راهی برای عبور و مرور مردم عادی به شمار می آمد. از جمله مصب، عراق، اصفهان ، فارس و لرستان بود. حضور اقوام با مذاهب و قومیت های گوناگون نشان از اهمیت ویژه و درخور این ایالت دارد که از نام های که در طی سالیان بر آن اطلاق می گردیده آشکار است. در این مقاله برآنیم تا با اشاره به موقعیت اقلیمی خوزستان و اشاره به وجه تسمیه خوزستان به معرفی این ایالت تا پیش ورود اسلام و به ویژه جغرافیای تاریخی این ایالت مهم بپردازیم.

  کلیدواژگان: خوزستان، جغرافیا، وجه تسمیه، جغرافیای تاریخی
 • عباس شهرکی، ابراهیم خراسانی پاریزی*، علی رحیمی صادق صفحات 242-255
  در این تحقیق که بصورت کتابخانه ایی تدوین گردیده است سعی شده تا نحوه برخورد اعراب مسلمان با سیستم پولی ایران که پایه اصلی نظام مالی ساسانی را تشکیل می داد بررسی شود. روایت های تاریخی حاکی است خلیفه دوم با در نظر گرفتن فقدان سابقه اعراب در امورحکوتی و مالی ، سیستم مالی ایران را پذیرفت و برای مطابقت آن با اسلام ، تعدیلاتی انجام داد.در سیستم مالی به ارث رسیده به مسلمانان پول و سکه از اهمیت بالایی برخوردار بود چراکه علاوه بر تسهیل داد و ستد موجب کسب ثروت خلافت اسلامی می شد لذا خلفای اسلامی سکه های ساسانی را با اندک تغییراتی به نام عرب ساسانی مجددا ضرب کردند و تا سال 77 که عبدالملک نخستین سکه مستقل اسلامی را ضرب نمود واحد پولی سرزمین های خلافت شرقی همین سکه های عرب ساسانی بود و از این سال به بعد سکه های مستقل اسلامی در سرزمین های خلافت اسلامی در شرق و غرب ضرب شد و البته که هر خلیفه بر طرح و نقش آن تغییراتی اعمال می کرد و چه بسا این سکه ها به نام خود او مشهور می شدند.
  کلیدواژگان: نظام، پولی، ایران، اسلام
 • منوچهر غفوری، محمد صادقی*، علیرضا رجب زاده صفحات 256-279
  پژوهش حاضر با هدف چالش های فقهی صکوک انتظاری؛ سیری در متون تاریخی فقهی انجام شده است. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان داد از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامی نمی توان از این اوراق جهت تامین مالی استفاده کرد. برای رفع این مشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا که این اوراق به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر می شود و زمانی که شرکت ها برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار مشکل شوند، اوراق مشارکت کاربردی ندارند،متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند.در نهایت با ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک ایجاد گردید. پژوهش حاضر با هدف چالش های فقهی صکوک انتظاری؛ سیری در متون تاریخی فقهی انجام شده است. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان داد از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامی نمی توان از این اوراق جهت تامین مالی استفاده کرد. برای رفع این مشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا که این اوراق به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر می شود و زمانی که شرکت ها برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار مشکل شوند، اوراق مشارکت کاربردی ندارند،متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند.در نهایت با ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک ایجاد گردید.
  کلیدواژگان: صکوک انتظاری، فقه اسلامی، ماهیت حقوقی، ناکارآمدی، ماهیت صکوک
 • مهدی رمضانی، امیرتیمور رفیعی*، حسین محمدی صفحات 281-310

  معماری دوره ساسانی در واقع ادامه دهنده و کامل کننده معماری اشکانی و درعین حال یادآور معماری هخامنشی است. با شکل گیری حکومت ساسانیان، جامعه ایران روبه رشد نهاد و با تنظیم یک برنامه دقیق و کارآمد در امر شهرسازی، معماری و صنعتی کردن جامعه، توجه دنیای متمدن هلنی و رومی را به سوی خود جلب نمود. فرهنگ و هنر ساسانیان دنباله روی هنر و فرهنگ هخامنشی و پارتی بوده است. تلاش ساسانیان بر آن بود که خود را به فرهنگ عصر هخامنشی نزدیک سازند. آنان در هنر معماری، حجاری، گچ بری، ساختن طاق های گنبدی و تالارهای وسیع بدون ستون برتری خود را نسبت به دوره های قبل نشان دادند. در معماری، نقوش برجسته و حجاری های عصر ساسانی تفاوت ها و شباهت هایی با دوره هخامنشی به خصوص از نظر موضوع و محتوا دیده می شود. اردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی، قبل از به قدرت رسیدن حاکم شهر دارابگرد پارس بود و معماری آن شهر و همچنین شهر گور یا فیروزآباد را بنا به سنت معماری دوره پارتی به صورت دایره ای بنیاد گذاشت. در این مقاله که به روش تحلیلی - توصیفی انجام می شود به سوالات روش ساخت، مصالح و کارکرد بناهای عصر ساسانیان به چه صورت بوده است؟ و تفاوت آن با معماری عصر هخامنشیان چه بوده است؟ پاسخ داده خواهد شد.

  کلیدواژگان: وضعیت، معماری، ساسانیان، هخامنشیان، گنبد سازی
|
 • Monir Arya, Shahrbanoo Delbari *, Ardeshir Asadbeigi _ Pages 1-29
  Throughout history, Sistan has had its ups and downs in the field of livelihood, economic and agricultural activities as a "cereal warehouses". In this article, researchers will "investigate the relationship between Mongol and Timurids invasion with the spread of insecurity in Sistan", using the library tools and historical-analytical research methods. The findings of the research based on the security theory of Copenhagen school show that types of insecurities by the Mongols and Timurids expressed in the five following dimensions, threatened and destroyed five dimensions of security: 1. Political insecurity: deportation of local rulers, appointment of incompetent people in charge of affairs, lack of life and job security, and destruction of all political lifes in the defeated cities2. Military insecurity by invaders: suppression of local governments and the destruction of military resources in devastated cities, creation of a human shield by prisoners, the forced conscription and determining the right of fodder for the troops passage 3. Environmental insecurity: destruction of the ecosystem, mass slaughter, genocide and burning of animals and plants, and destruction of dams by the Timurids4. Social Insecurity: forced Migration of human resources, prevalence of lies, usury, moral corruption, appointment of incompetent people in important matters of society, valuating the rabble and dunkey keepers5. Economic insecurity: destruction of farms, destruction of irrigation system, determination of taxes, slavery of citizens, confiscation of property and expansion of usury and usury taking by the Mongols and TimuridsVocabulary: Insecurity, Mongols and Timurids, Sistan, Copenhagen Theory.
  Keywords: Insecurity, Mongols, Timurids, Sistan, Copenhagen Theory
 • Interaction and confrontation with Sunnis and Shiites in the era of Aurangzeb
  Mohammad Mehraien *, Amirteymour Rafiei, Mohammad Nabi Salim Page 5

  Assessing the religious policy of Muslim states in history is one of the most controversial points that some scholars have taken a critical look at. The Gurkhanid rule in India is one of the states that has attracted the attention of scholars and they have spoken about it in particular, considering the two different types of religious tolerance or religious confrontation during the reigns of Akber & Aurangzeb. Meanwhile, the transformation of religious politics over a period of one hundred years and its impact on the ruling process of the imperial dynasty is important because it is considered a criterion for the decline of the Gurkhans of India. Relying on a descriptive-analytical method and based on theoretical and library studies, this study examines the practice of the Aurangzeb government with the two main sections of the Indian Muslim community, namely Sunnis and Shiites. Although critics argue that Aurangzeb abandoned the multifaceted religious heritage of his predecessors, inciting the majority of Indian society against the Islamic system and destroying his dynasty by imposing taxes on non-Muslims and destroying Indian temples, it should not be forgotten. The shift in the balance in favor of the Muslims, through interaction with the Sunnis and confrontation with the Shiites, all ended to the detriment of India's Muslim minority. It made alliance between Shiites and Sunnis in India impossible and involved the majority of Indo-religions with Muslims. He incited Hindus and Sikhs against the Gurkhani government and rendered Shiites and Sunnis incapable of

  Keywords: Aurangzeb, religious policy, Minorities, Mughal of India, 11th cen. AH
 • Bahman Ansari * Pages 30-47
  Knowledge of the personal religion of Cyrus the Great has always been of interest to historians. However, due to the scarcity of sources and the lack of direct reference to the religion of Cyrus in historical documents and archaeological sources, various studies have not yet reached a definite and clear conclusion. But the point that has received less attention from researchers is the use of two sciences, mythology and linguistics, to illuminate this dark point in history. Therefore, in conducting this research, first the hypothesis has been raised that by using the information available in Greek and Roman sources, how can we gain knowledge of Cyrus's personal religion and then it has been discussed that the knowledge of mythology based on linguistics Ancient, how they will help us to reach a clear answer in this discussion. Therefore, with the knowledge of the above-mentioned issues, an attempt has been made to use the evidence, data and information contained in historical documents written by historians of ancient Greece and ancient Rome, and then analyze these data and measure the information of historical sources, which are mainly It has been obtained from foreign sources that with the surviving documents of ancient Iranian mythology and a glimpse into linguistics, we can for the first time obtain a clear answer in this field and obtain information about the personal religion of Cyrus the Achaemenid.
  Keywords: Cyrus the Great, Ancient Iranian culture, Mithraism
 • MohammadMasih Hashemi Nia, Fateme Janahmadi *, Ebrahim Khorasani Parizi Pages 62-81

  Greece has had a turbulent history; sometimes at the hight of power and sometimes at weakest levels. Troy War is one of the Greek historical events that many chronicle writers and archeologists have studied. Even the Troy war was the reason that Homer composed Iliad and Odyssey; the works influenced Greek classic literature. Some believe the Troy war is not more than a fiction, but chronicle writers like Herodot and Tocidid consider it as real. Also the great archeologist Sheliman did lots of research in 1876 and concluded that Troy war did happen in fact. The Troy war occured between Greece and Troy and Homer considered the reason of the war to be the fact that Paris kidnapped Helen. Some believe this reason is not convincing enough to cause a 10-year war; thus in this study we try to delve into the reasons of the Troy war and analyze its political and economical outcomes. According to Will Dorant economic and political reasons are the main reasons of the war. In the war, not only the atheletes but also the gods played roles, and even each one defended one side of the war and moved the war onwards.

  Keywords: Greek, Troy War, gamnon
 • Mohammad Najafi, Hasan Shadpoor *, Mahbobeh Esmaeili Pages 105-120

  The Ismailis who have been given various names are an extension of the Shiite religion and believe Ismael and his son are righteous for Imamate after Imam Jafar Sadegh. Through its ups and downs, this dynasty had interactions and confrontations with the incumbent governments among which their interaction with the Samanid, as one of the most Iranian government of the history, is significantly important. Therefore, based on the necessity of explaining and recognizing the history of the Samanids and the type of their interaction with the Ismailis, in this descriptive-analytical study, we will examine the most important social contexts of the Samanids' tolerance of the Ismailis and explain its consequences. In addition, rooting out the causes and factors of the Ismaili's influence and expansion, especially among the Samanids and the role and policies of the political and cultural leaders of the two sides in the results of these ups and downs, is another case that this study intends to explain. The results of this study indicated that areas like the Iranian origin of the Samanids, their open religious policy, the influence of Shiite ideas on the Samanid rulers and the relative economic, social and security stability in Khorasan and Transoxiana were among the factors that paved the way for positive Samanid interaction with the Ismailis which , in consequence, made the Ismailis able to take advantage of this opportunity to succeed in their invitation and to expand the realm of their invitation.

  Keywords: Samanids, Abbasid caliphate, Shiism, Ismailis
 • Soltan Ali Karimi, Feizollah Boushasb Gushe *, Ahmad Kamranifar Pages 121-147

  By the Sassanid government, Ardeshir Babakan chose Ctesiphon as the capital. This city played a significant role in creation of the country’s political unity and turned it into a political, economic, and social center. Due to locating on important commercial and trade routes, such as the Silk Road and the Persian Gulf Sea to the Indian Ocean, Ctesiphon was politically and strategically of particular importance in Mesopotamia. At the end of the Sassanid government, given the turbulent political, economic, and social situation, Ctesiphon lost its initial prosperity. In terms of trade and commerce, the Sassanid capital played the key role in international relations since the Iranian cities were the trade and industry center during the Sassanid era. Given the kings’ frequent comings and goings in the last years of the Sassanid government, political and military instability in Ctesiphon led to turmoil in the capital and other subordinate states as well as revolts of the states’ governors and rulers in various parts of the country. Research method In the present paper, based on its theoretical nature, the historical, explanatory, and analytical research method is employed and library method is used for collecting data. The present paper is aimed at explaining the Ctesiphon’s role and position in the political and economic equations of the Sassanid era.

  Keywords: Ctesiphon, Sasanian, capital city, Political, economic transactions
 • MohammadHashem Rahnama, Feizollah Boushasb Goshe *, Nasser Jadidi Pages 148-170

  The period of Shah Abbas created new conditions in internal relations that led to the differentiation of this period from Safavid history. This period arose through the reconstruction and adherence to the institutions that formed and sustained the Safavid political system.Previously, the institutions of the Safavid political system, despite the various ups and downs that coordinated the structure and functioning of the government, became critical with the death of Shah Tahmasb and the failure to appoint a successor.This article tries to explain the mechanism of interactions of this period with the approach of historical institutionalism that the institutions and rules created by the Safavid system led to the employment of Shah Abbas and the consolidation of his period.In response to the reasons for the coherence of the Shah Abbas period, the article follows the assumption that adherence to the laws and institutions established in this period creates relationships that can create reconciliation and balance despite the conflict between groups, which instability Destroys. As a result of convergence, differentiation and coherence of this period was formed.

  Keywords: Shah Abbas, Historical Institutionalism, Political System, Superior, Cohesion
 • Yasaman Javanshir, Manizheh Sadri *, Hoseyn Ahmadi Pages 171-188

  The Caucasus region has been a special importance to Iran throughout history, and when the central government of Iran was weak, the first part that separated from Iran was the Caucasus region, and during the strong rule of central Iran, the first part that was annexed to Iran was the Caucasus region. The successors of Peter the Great wanted the north of Iran and the Ottomans wanted the west of Iran and over the years they have tried to infiltrate this region. During the Afghan occupation of Iran, the Ottomans occupied Azerbaijan and made the Russian Empire envy. Nader Shah (king of Iran) came to the Caucasus region in 1725-1726 AD and realized the political-military goals of Russia and the Ottomans, who had seized parts of the region by force. Nader was able to defeat the Ottoman forces and capture the Karabakh region. The reasons for the instability in dominating of the central government of Iran in this region have been partly related to the policies of the Iranian rulers and partly to the territorial expansion of the neighbors of this region throughout history. In this article, we will examine Nader Shah's policies in this region with an analytical and descriptive method. Findings show that Nader Shah's policy weakened the ties of the Karabakh region with the Iranian government and the tendency of the Khans to join the powerful governments.

  Keywords: Iran, Russia, Ottomans, Karabakh, Caucasus
 • Hojat Abdolahi, Masomeh Gharadaghi *, Manuchehr Samadivand, Nazli Eskandarinejad Pages 189-216

  The nineteenth century AD is one of the most important and influential periods in the history of Iran. The emergence of great European powers and their extensive interference in the internal affairs of Iran on the one hand threatened the political-economic independence of the country and on the other hand introduced Iranian intellectuals to Western science and technology. Iran's strategic position, which was adjacent to the two superpowers at the time, Russia and Britain, and the two countries' competition for greater benefits led to the signing of treaties and the concession of concessions to them. European ambassadors and representatives, examining the geographical situation and resources of Iran, began to compile works that, although mainly serving the national interests of their respective countries, can be considered in some respects, but their use must be carefully considered. This study shows that the reports and works of British tourists and ambassadors from the Nasserite Iranian society, which pointed to the tyranny of the governing body, the weakness and ignorance of the people about the world situation, internal differences between different ethnicities, factors of Iran's decline and backwardness , Be reviewed.

  Keywords: Iran, Nasserite era, Political situation, English travel writers
 • Sharif Mobadri, Keyvan Loloie *, Amirteymour Rafiei, HamidReza Jadidi Pages 217-241

  Khuzestan province was one of the most important provinces in Iran, which was of special importance both after and before the advent of Islam. Meanwhile, its special position has led to the migration of various ethnic groups to it over the centuries. This state, which was part of their territory during the Sassanid era, was conquered by the Muslims during the second caliphate, and as a result, the conquest of the conquering Arabs led to special settlement and social changes in this state. Due to its strategic location, resources, geographical conditions, special center, it was a place for various tribes to live during the ages and centuries, and it was a passage for the transportation of merchants' goods, as well as a passage for ordinary people. These included Musab, Iraq, Isfahan, Fars and Lorestan. The presence of tribes with different religions and ethnicities shows the special importance of this state, which is evident from the letter that has been applied to it over the years. In this article, with the reference to the climatic situation of Khuzestan and referring to the name of Khuzestan, we intend to introduce this state before the advent of Islam and especially the historical geography of this important state.

  Keywords: Khuzestan, Geography, naming, historical geography
 • Abas Shahraki, Ebrahim Khorasani Parizi *, Ali Rahimisadegh Pages 242-255
  In this study, which has been compiled as a library, an attempt has been made to examine the attitude of Muslim Arabs towards the monetary system of Iran, which was the main basis of the Sassanid financial system. Historical narrations show that the second caliph, considering the lack of Arab history in government and financial affairs, accepted the Iranian financial system and made adjustments to bring it in line with Islam. In the financial system inherited from Muslims, money and coins are of great importance. It was because in addition to facilitating trade, it would gain the wealth of the Islamic Caliphate, so the Islamic caliphs minted the Sassanid coins again with a few changes in the name of the Sassanid Arabs, and until 1977, when Abdul Malik minted the first independent Islamic coin, The east was the same Sassanid Arab coins, and from this year onwards, independent Islamic coins were minted in the lands of the Islamic Caliphate in the east and west, and of course each caliph made changes to its design and role, and perhaps these coins are called He himself became famous.
  Keywords: system, Money, Iran, Islam
 • Manoochehr Ghafoori, Mohammad Sadeghi *, Aliireza Rajabzade Pages 256-279
  The present study aims at the jurisprudential challenges of waiting sukuk; Siri has been done in historical jurisprudential texts. In this research, the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library. The results showed that since bonds are based on interest-bearing loans, they are considered usury from the Islamic point of view and are forbidden; Therefore, in Islamic countries, these bonds can not be used for financing. To solve this problem, participation papers were first issued; But because these bonds are issued on the basis of a physical plan, and when companies have difficulty purchasing assets and providing liquidity, the bonds have no practical partnership, financial specialists designed new financial instruments. The same sukuk was created.The present study aims at the jurisprudential challenges of waiting sukuk; Siri has been done in historical jurisprudential texts. In this research, the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library. The results showed that since bonds are based on interest-bearing loans, they are considered usury from the Islamic point of view and are forbidden; Therefore, in Islamic countries, these bonds can not be used for financing. To solve this problem, participation papers were first issued; But because these bonds are issued on the basis of a physical plan, and when companies have difficulty purchasing assets and providing liquidity, the bonds have no practical partnership, financial specialists designed new financial instruments. The same sukuk was created.
  Keywords: Expected sukuk, Islamic jurisprudence, legal nature, Inefficiency, nature of sukuk
 • Mehdi Ramezani, Amirteymour Rafiei *, Hossein Mohammadi Pages 281-310

  The architecture of Sasanian era is, in fact, continuation and development of Parthian architecture and, at the same time, reminiscent of Achaemenid architecture. By the formation of Sasanian empire, Iran’s society began to thrive, and by articulation of a precise, effective plan regarding urban development, architecture, and industrialization of the society, it absorbed the attention of civilized Roman and Hellenistic world. The culture and art of Sasanian followed those of Achaemenid and Parthian. Sasanians tried to catch up with the Achaemenid culture. They showed their hegemony relative to prior eras in the arts of architecture, sculpture, plastering, and building domical arches as well as pillarless, vast halls. In architecture, reliefs, and sculptures of Sasanian era, differences and similarities, particularly in the topic and content, are seen compared to those of Achaemenid era. Sasanian dynasty founder, Ardashir I was the governor of Darabgerd, Pars before taking the throne and founded it and Gaur city, also known as Firuzabad, circularly based on the traditional architecture of Parthian era. In this article conducted with analytical-descriptive method, questions like “what were the building method, materials, and functions of buildings in Sasanian era?” and “what was its difference with Achaemenid architecture?” will be answered.

  Keywords: situation, architecture, Sasanian, Achaemenid, Dome Building