فهرست مطالب

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران - پیاپی 46 (تابستان 1402)
 • پیاپی 46 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن چنارانی، کاظم یاوری*، حسن حیدری، محمدجواد شریف زاده صفحات 9-38
  یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود.
  کلیدواژگان: بحران بانکی، ناترازی، دارایی موهومی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
 • حشمت الله عسگری*، محدثه پور علیمردان صفحات 39-61

  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تاثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند.

  کلیدواژگان: سوگیری فرافکنی، تغییرات دمایی، رگرسیون پروبیت ترتیبی
 • سید محمد سیدحسینی، امیر محمدزاده*، محسن صیقلی، فرزین رضایی صفحات 63-90

  برنامه ریزی توسعه شبکه یکی از مسایل مهم در سیستم قدرت برای برآوردن رشد تقاضای برق در سال های آینده با توجه به افزایش جمعیت، توسعه شهری و افزایش رفاه اجتماعی است. به دلیل عمر طولانی و گستره جغرافیایی شبکه های انرژی الکتریکی، احداث و بهره برداری از بخش های مختلف آن نیازمند هزینه های بسیار گزاف است. مشکلات زیست محیطی و گرمایش کره زمین یکی از بزرگ ترین دغدغه های جوامع است. استفاده از فناوری های تولید انرژی تجدید پذیر به عنوان یکی از اساسی ترین راهکارها، با توجه به متغیر بودن توان خروجی آن ها در شبانه روز و همچنین وابستگی آن ها به شرایط آب وهوایی، یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و بهره برداران شبکه های قدرت است. عدم قطعیت ناشی از این تولیدات می تواند در هزینه های تحمیلی به شبکه و بهره برداری از شبکه های برق، تاثیرات زیادی مانند افزایش قطعی برق و انرژی تامین نشده داشته باشد. برای رفع این مشکل، یک مدل جامع چندهدفه و احتمالاتی به منظور تعیین محل نصب، نوع و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در سطح صنعت برق مدرن پیشنهاد شده است. هدف گذاری نهایی این مدل، کمینه سازی تلفات انرژی، هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری، انرژی تامین نشده و آلاینده های زیست محیطی است. روش های پیشنهادی توسط نرم افزار MATLAB بر روی شبکه برق Garver و شبکه توزیع 33 ناحیه ای IEEE پیاده سازی و توسط الگوریتم چندهدفه ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) حل شده اند. مدل نهایی را می توان به طور موثر برای برنامه ریزی زنجیره تامین شبکه برق مدرن با نفوذ تولیدات مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر در ابعاد مختلف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به کار گرفت.

  کلیدواژگان: صنعت برق مدرن، انرژی تجدیدپذیر، الگوریتم NSGA-II، هزینه سرمایه گذاری، زیست محیطی
 • مهدی حیدری، عزت الله عباسیان *، محسن ابراهیمی صفحات 91-116

  اخیرا، سیستم لجستیک به طور فزاینده ای به عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک محسوب میگردد و تحولات این صنعت می تواند بر اقتصاد جهانی و کشورهای مطرح در این صنعت تاثیرات زیادی داشته باشد. هدف این پژوهش ارایه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک  با استفاده از تیوری داده بنیاد براساس روش استراوس و کوربین جهت مدیریت آن است. جامعه آماری شامل 10 مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در قسمت های مدیریت بازرگانی پتروشیمی خلیج فارس و همین طور اساتید برجسته دانشگاهی و صاحب نظر در این زمینه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند که مصاحبه ها با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شدند. داده ها به طریق مصاحبه و با روش هدایت کلیات و به صورت ساختار نیافته گردآوری شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 63/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در این پژوهش در بخش کدگذاری باز تعداد 76 کد باز ازمیان 495 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 76 کد اولیه در قالب 10 مقوله: شامل بازار صادارتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی، ویژگی محصول صادراتی شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: صادرات، لجستیک، بازاریابی صادراتی
 • مسعود سعادت مهر*، افشین بازگیر صفحات 117-137
  براساس دیدگاه پیکتی، نرخ عایدی های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می گیرد همواره بیشتر از سهم نیروی کار است؛ لذا نابرابری به صورت سیستمی و  به طور فزآینده افزایش می یابد. راه حل این مشکل، وضع مالیات حداکثری بر ثروت عنوان شده است. از این رو، مالیات بر اجزاء ثروت با هدف کاهش نابرابری وضع گردید. در ایران نیز این نوع مالیات از اجزاء مختلف ثروت اخذ می شود؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در ایران انجام شد. برای این منظور، مدلی برآورد گردید که در آن ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته و مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در کنار نرخ بیکاری متغیرهای مستقل هستند. تخمین ها با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1370 به کمک روش هم جمعی یوهانسن-جوسلیوس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ثروت و ضریب جینی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که یک درصد افزایش در مالیات بر ثروت باعث کاهش نابرابری به میزان 729/0%  می شود. نتایج نشان داد سرعت تاثیرگذاری سیاست های مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد بسیار کند است، به طوری که اعمال یک تغییر در مالیات بر ثروت در هر سال تنها 12% از کل تاثیر خود را بر نابرابری نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد، توزیع درآمد، ضریب جینی، نابرابری
 • آزاد خانزادی*، نسرین کریمی، سهراب دل انگیزان صفحات 139-165
  امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به  بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند.
  کلیدواژگان: تمرکززدایی مالی، سرمایه اجتماعی، استان های ایران، داده های تابلویی
 • رامین امانی، خالد احمدزاده*، فاتح حبیبی صفحات 167-206
  رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. افزایش رشد اقتصادی می تواند باعث افزایش رفاه عمومی، کاهش فقر و کاهش بیکاری شود. شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی امری مهم و غیرقابل انکار است، اما شناخت موانع رشد اقتصادی می تواند به مراتب مهم تر و تاثیرگذارتر باشد. ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی ازجمله ریسک عملیاتی یکی از موانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی هستند. ایران به دلیل قرارگرفتن در یکی از مهم ترین و پرتلاطم ترین مناطق جهان، یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک های مختلف قرار دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک عملیاتی بر رشد اقتصادی در ایران طی بازه زمانی فصل اول سال 1392 تا فصل چهارم سال 1399 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان است. در این پژوهش برای اولین بار از ریسک عملیاتی استفاده شده که دارای چهار زیرشاخص اصلی، یعنی ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه گذاری، ریسک لجستیک و ریسک جرم امنیت است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بهبود ریسک عملیاتی و زیرشاخص های آن دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی در ایران است. از طرف دیگر، تحریم های بین المللی دارای تاثیر بسیار نامطلوب بر ریسک عملیاتی و به تبع آن تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که تنش های بین المللی ایران مخصوصا با کشور های اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهند تا زمینه بهبود ریسک عملیاتی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه مراودات تجاری و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
  کلیدواژگان: ریسک عملیاتی، رشد اقتصادی، روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان، ایران
 • ایوب میری، سعید عیسی زاده* صفحات 207-240
  در این پژوهش باتوجه به اظهارات متناقض و خلا مطالعاتی موجود درمورد کمی کردن تاثیرات ایجاد مناطق آزاد بر متغیرهای اقتصادی، تاثیر این سیاست بر ارزش افزوده کل اقتصادی استان های آذربایجان غربی، شرقی، خوزستان و گیلان با استفاده از روش کنترل ترکیبی بررسی شده است. براساس نتایج، تاسیس منطقه آزاد اروند در ابتدا، تاثیرات خالص مثبت بر ارزش افزوده استان خوزستان داشته است؛ سپس از سال 1394ه‍.ش. اثر خالص سیاست منفی می شود. درنهایت اثر سیاست به طور متوسط در کل دوره حدود 8% ارزش افزوده خوزستان بوده است. برای منطقه آزاد انزلی نیز براساس نتایج، میانگین اثر سیاست بر ارزش افزوده استان گیلان حدود 14% می باشد. پس از بزرگ تر شدن منطقه انزلی در سال 1392 به طور معنی داری اثر این سیاست بر ارزش افزوده استان افزایش می یابد؛ به طوری که میانگین تاثیر سیاست بر ارزش افزوده، به حدود30% در سال می رسد. برای دو منطقه آزاد ارس و ماکو به طور کلی اثر سیاست بر ارزش افزوده کل منفی بوده است. براساس نتایج، میانگین تاثیر سیاست در بازه بعد از اعمال سیاست برای آذربایجان شرقی (5/4-%) و برای آذربایجان غربی (7/4-%) در سال می باشد.
  کلیدواژگان: ارزش افزوده کل، مناطق آزاد تجاری، روش کنترل ترکیبی
 • شهلا صمدی پور، علی اکبر قلی زاده*، حمید سپهردوست صفحات 241-274
  نظریه های سنتی در توضیح نوسانات بیش از حد بازار مسکن و دلایل شکل گیری دوره های رونق و رکود شدید در این بازار ناتوان هستند. مطالعات اخیر حاکی از آن است که مولفه های رفتاری عامل شکل گیری نوسانات در بازارهای مالی و مستغلات است، به نحوی که عدم توجه به این عوامل امکان توضیح وقایع بازار مسکن را غیرممکن می سازد. با توجه به این نگاه جدید، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر دو اصل مهم رفتاری، یعنی: رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد در بازار مسکن ایران می باشد. در این مطالعه از داده های فصلی بازار مسکن ایران در بازه سال های 1383:1 تا 1400:2 و از روش هم انباشتگی کرانه های «پسران» و همکاران (2001) مبتنی بر الگوی ARDL استفاده شده است. از آنجایی که رفتار تقلیدگونه یک متغیر پنهان و غیرقابل مشاهده است، برای کمی سازی آن از رویکرد «هوانگ» و «سالمون» (2004) بهره گرفته شده است. کمی سازی رفتار تقلیدگونه در بازار مسکن، حاکی از تغییرات محسوس آن طی زمان است که تاییدی بر رویکرد استفاده شده در این مطالعه برای کمی سازی آن است. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از انتخاب صحیح متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن بوده و نشان می دهد که بین متغیرهای تحقیق رابطه هم انباشتگی وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مولفه های رفتار جزو عوامل اصلی در تعیین قیمت مسکن بوده و رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد، هر دو دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که در کنار عوامل رفتاری، عوامل اقتصادی مانند: حجم واقعی نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ ارز بازار غیررسمی نیز بر قیمت مسکن موثر بوده و هر سه متغیر فوق الذکر دارای اثر مثبت بر قیمت واقعی مسکن هستند.
  کلیدواژگان: خوش بینی بیش از حد، رفتار تقلیدگونه، تئوری مالی رفتاری، قیمت مسکن، اقتصاد مسکن
|
 • Hasan Chenarani, Kazem Yavari *, Hasan Heydari, Mohammadjavad Sharifzadeh Pages 9-38
  Banking crises have been widespread in recent decades in different countries and have incurred significant costs to economies. Banking crises are highly disruptive events which lead to sustained declines in economic activity, financial intermediation, and ultimately in welfare. It is then no surprise that academics and policymakers devote significant efforts to develop models to attempt to predict crises and to design policies to resolve them and mitigate their economic impacts. Due to the weakness of other financial institutions in country, the banking system is one of the main institutions which has particular importance in Iran`s economy. Financial markets persistently confront with fluctuations in assets such as housing, gold and foreign exchange where these assets are often considered as a substitution for household deposits. Because these deposits are regarded as the most significant banks’ resources, an analysis of resource shortage impact on banks’ lending power on the one hand and the effect of lending power on macroeconomic variables such as output and inflation on the other hand makes it very important. Therefore, Banking system challenges cause substantial effects on the economy, especially if it is affected by the balance sheets crisis, it doubles its significance. This research, will explaining the crisis in the banking system of the country and its dimensions. By estimating the limits of the fictitious assets of the banking system of the country and the estimation of the balance sheets insolvency; within the framework of a model dynamic stochastic general equilibrium reviews its effects on macroeconomic variables. The results show bank loss impact growth negatively through decline in capital formation, raise in inflation and increase in firm’s capital and labor costs. It increase economic volatility respectively.
  Keywords: Banking Crises, fictitious assets, insolvency, Dynamic stochastic general equilibrium
 • Heshmatollah Asgari *, Mohaddeseh Pouralimardan Pages 39-61

  The purpose of the present study is to evaluate projection bias in people’s beliefs and behavioral intentions under the influence of temperature changes. For the aforementioned evaluation using of a simple binary distinction under two temperature 22 C^0and 38 C^0, projection bias in  people’s beliefs and behavioral intentions about water and electricity consumption-reducing devices has been investigated. The statistical population of this study consisted of 203 Ilam residents. The ordered probit regression analysis revealed that projection bias is evident in people’s beliefs (importance level) and behavioral intentions (willingness to purchase) concerning water and electricity consumption-reducing devices in hot weather (38°C) compared to cool weather (22°C). Regarding both categories of saving water and electricity consumption, in hot weather compared to cool weather, the level of people’s belief about devices that reduce water and electricity consumption is more than their willingness to purchase. In addition, the results showed that there is the positive and significant relationship between belief in water consumption reducing devices and the level of education as well as between the willingness to purchase of water consumption reducing devices and financial situation. Nevertheless, no significant relationship between people’s beliefs and intentions as dependent variables and age, gender, residence status and residence dimensions as independent variables were found. The results of the present study could be used by the activists of the goods and services market as well as environmental activists. It also requires the attention of the government to support eco-friendly products by setting incentives for people and to encourage people to use these products.

  Keywords: Projection Bias, temperature changes, Ordered probit regression
 • Seyed Mohammad Seyed Hoseini, Amir Mohammadzadeh *, Mohsen Seighali, Farzin Rezaei Pages 63-90

  Environmental problems and global warming are one of the biggest concerns of societies. Using renewable energy generation technologies as one of the most basic solutions is one of the main concerns of planners and beneficiaries of power grids, considering the variability of their output power day and night and their dependence on weather conditions. The uncertainty caused by these generations can have many effects on the costs imposed on the grid and the operation of electricity grids, such as an increase in power outages and energy not supplied. To solve this problem, a comprehensive multi-objective and probabilistic model has been proposed to determine the installation location, type, and optimal capacity of DGs in the modern supply chain of electricity. The final objective of this model is to minimize energy losses, investment and operation costs, energy not supplied, and environmental emissions. The proposed methods have been implemented by MATLAB software on the Garver power grid and IEEE 33-bus distribution grid and solved by the multi-objective NSGA-II. The final model can be effectively used to plan the supply chain of the modern electricity grid with the influence of renewable energy-based products in various economic, environmental, and social dimensions.

  Keywords: MEI, Renewable Energy, NSGA-II, Investment Cost, Environment
 • Mehdi Heidari, Ezatollah Abbasian, Mohsen Ebrahimi Pages 91-116

  Recently, logistics system has increasingly been recognized as one of the main driving forces of economic growth. Petrochemical industry is considered one of the strategic industries and the developments of this industry can have a great impact on the global economy and the countries in this industry. The purpose of this study is to provide an export development model in the Persian Gulf petrochemical industry with a logistics system-based approach using Grounded theory based on Strauss and Corbin method to manage it. The statistical population consisted of 10 interviews with individual experts in the sections of Persian Gulf Petrochemical Business Management, as well as prominent academic professors and experts in this field were selected as participants in the study. The interviews were conducted using the targeted method. Data were collected through interview using the general guidance method in an unstructured manner. Two methods of reviewing the participants as well as reviewing the non-participating experts were used to obtain the validity of the data. The reliability of the model was evaluated using the kappa index. The value of Kappa index was calculated to be 0.63 and was at the level of valid agreement. Interviews and coding were examined using MAXQDA software. In this research, in the open coding section, 76 open codes out of 495 concepts; In the central coding section, 76 initial codes were identified in 10 categories including export market, international marketing, export potentials, export challenges, market competition, organizational factors, macro factors, export sales, export logistics, export product characteristics.

  Keywords: Export, logistics, export marketing, Supply chain
 • Masoud Saadatmehr *, Afshin Bazgir Pages 117-137
  According to Piketty’s point of view, the rate of income from wealth is always higher than the rate of economic growth, and the share of national income that belongs to capital is always more than the share of labor force. Therefore, inequality increases systematically and increasingly. The solution to this problem is to impose a maximum tax on wealth. Therefore, the tax on the components of wealth was imposed with the aim of reducing inequality. In Iran, this type of tax is collected from different components of wealth. Therefore, this research was conducted with the aim of investigating the impact of wealth tax on income distribution in Iran. For this purpose, a model was estimated in which the Gini coefficient was the dependent variable and the wealth tax and income tax were the independent variables along with the unemployment rate. Estimates were made using the time series data of 1991-2018 with the help of the Johansen-Juselius cointegration method. The results showed that there is a negative relationship between wealth tax and Gini coefficient. So that a one percent increase in wealth tax reduces inequality by 0.729 percent. The results showed that the speed of impact of wealth tax policies on income distribution is very slow, so that applying a change in wealth tax every year shows only 12% of the total impact on inequality.
  Keywords: Wealth tax, Income tax, Income Distribution, Gini Coefficient, Inequality
 • Azad Khanzadi *, Nasrin Karimi, Sohrab Delangizan Pages 139-165
  Today, one of the policies that some developed countries have chosen in recent decades to deal with all kinds of problems in their society is the implementation of decentralization policy. In other words, the central governments observed that they could not perform their duties properly without the presence and role of local governments, and it is necessary that part of their powers in local and provincial areas be delegated to the relevant units. But the most important form of decentralization is financial decentralization, which has received more attention among economists and politicians in recent years. In addition to financial decentralization, the issue of social capital has entered the economic debate in recent years and has been given serious attention along with other capitals, and in Iran it has also been considered for development and growth. So, in this paper we analyze the effects of financial decentralization on social capital during 2011- 2019 period by using panel data model. The results shows that in the first model, income decentralization, per capita income and economic participation rate have a positive and significant relationship with social capital but inflation and business environment variables have a negative relationship with social capital. Also, the results of second model shows that cost decentralization, per capita income and economic participation rate have a positive and significant relationship with social capital but the variables of inflation and business environment have a negative relationship with social capital.
  Keywords: financial decentralization, social capital, Iran Provinces, Panel Data
 • Ramin Amani, Khaled Ahmadzadeh *, Fateh Habibi Pages 167-206
  Economic growth is one of the headmost aims of developing and developed countries. Increasing economic growth can increase public welfare, reduce poverty and reduce unemployment. Recognizing the factors affecting economic growth is essential and undeniable, but distinguishing the obstacles to economic growth can be far headmost and effective. Risks are among the most influential and vital factors affecting economic growth. Economic and non-economic risks are consequential obstacles to economic growth. Iran is constantly exposed to various risks due to its geopolitical situation in one of the turbulent regions of the world, the Middle East. The main aim of this paper is to investigate the impact of operational risk on economic growth in Iran during 2014Q1 – 2021Q4 using the time-varying parameter vector auto-regressions (TVP-VAR). This research uses operational risk for the first time, with four main sub-indices: i.e., labor market risk, trade and investment risk, logistics risk, and security-crime risk. The results of this research show that the improvement in operational risk and its sub-indices has a positive effect on economic growth in Iran. Furthermore, international sanctions have an immense impact on operational risk and, consequently, have a negative impact on economic growth. Nevertheless, policymakers are suggested to reduce Iran’s international tensions, concretely, the countries that have an extensive impact on the world’s economy to improve the operational risk, increase foreign investments, improve the business environment, reduce the cost of trade and business transactions, and, as a result, provide the country’s economic growth and development.
  Keywords: Operational Risk, Economic growth, TVP-VAR, Iran
 • Ayoub Miry, Saeed Isazadeh * Pages 207-240
  In this study, due to the contradictory statements and the lack of studies on quantifying the effects of creating free zones on economic variables, the impact of this policy on the total economic value added in the provinces of West, East, Khuzestan and Gilan using the synthetic control method (SCM) has been examined. According to the results, the establishment of the Arvand Free Zone initially had a net positive effect. Then, from 1394, the net effect of policy become negative. Finally, the impact of policy on average in the whole period, has been about 8% of province value added. For Anzali Free Zone, according to the results, the average impact of policy is about 14%. After the enlargement of Anzali region in 1392, the impact of this policy increases to 30% per year. For Aras and Mako Free Zones, the impact of politics has been negative. The average effect of the policy for East Azerbaijan is (-4.5) percent and for West Azerbaijan is about (-4.7) percent per year.
  Keywords: total economic value added, free zones, Synthetic Control Method (SCM)
 • Shahla Samadipour, Aliakbar Gholizadeh *, Hamid Sepehrdoust Pages 241-274
  The hyper volatilities of the housing market and the reasons for the emergence of boom-and-bust cycles cannot be explained by traditional theories. Recent studies indicate that behavioral factors are responsible for market volatility in the financial and real estate sectors, making it impossible to comprehend housing market events if they are neglected. According to this new viewpoint, the main objective of this study is to investigate the influence of two major behavioral principles, namely herd behavior and overoptimism, on the Iranian housing market. The seasonal data of Iran’s housing market from 2004:4 to 2021:5 and the bounds testing approach to cointegration of Pesran et al. (2001) based on the ARDL model have been utilized in this research. Since herd behavior is a hidden unobservable variable, Hwang & Salmon’s (2004) method was employed to quantify it. The quantification of herd behavior in the housing market demonstrates observable changes over time, confirming the methodology employed to quantify it in this study. The results of the cointegration test demonstrate that the correct variables influencing house prices were chosen and that there is a cointegration relationship between the research variables. Also, the results of this study reveal that behavioral components are among the most important determinants of housing prices, and that both herd behavior and overoptimism have a positive and statistically significant effect on housing prices. In addition to behavioral considerations, the results of this study indicate that economic factors such as real volume of liquidity, real GDP, and informal market exchange rate also influence housing prices, with all three variables having a positive effect on real housing prices.
  Keywords: Overoptimism, Herd Behavior, Behavioral Finance Theory, housing price, Housing Economics