فهرست مطالب

ادبیات متعهد - پیاپی 14 (شهریور 1402)
 • پیاپی 14 (شهریور 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ایوب آچاک*، مسعود ناروئی صفحات 6-15
  مقاله حاضر پژوهشی مختصر در اندیشه، سبک، بیان، و جهان بینی نظامی گنجوی؛ حکیم افسانه پرداز و هنرمند خیالباز گنجه می باشد. شاعری صاحب سبک و غیر قابل تقلید در ادبیات فارسی، که گرچه هرکس قوه نظمی داشته، خمسه ی او را سرمشق قرار داده است اما عظمت او در شاعری و توانایی او در شیوه ای نو از به نظم کشیدن داستانسرایی منظوم عاشقانه (شعر تمثیلی)، باعث شده که همه مقلدانش به عظمت وی معترف و آرزوی رسیدن به اقدام او را در سر بدارند. لذا در همه ساحات ادبی، شاهباز سخن را بر کبکان دری، برتری روشن است. در این این جستار به بررسی چند ساحت مدنظر و نیز مباحثی دیگر که در بخش های مختلف مقاله آمده است، با هدف واداشتن خواننده به تامل در مقوله هایی همچون، توانایی بی بدیل اش در زبان تصویری و مینیاتوری زیبایی بیان عواطف و احساسات، زهد و عرفان بی غش او، سبک خاص نوع جو و نوع آورش و در نهایت رمزگویی و رازناکی اندیشه اش، پرداخته خواهد شد. با اذعان به این مساله که بیان تمامی ابعاد مقاصد نامبرده در قالب یک مقاله، امری بس دشوار و غیرممکن به نظر می رسد؛ زیرا ریزه کاری های هنرمندانه حکیم گنجه در باب هر داستان و روایت، کتابی مفصل را می طلبد.
  کلیدواژگان: نظامی گنجوی، شاعر رمز ها، گنج رازها، پنج گنج، فخریه و تفاخر
 • مریم روشنی راد* صفحات 17-25
 • محمد مبشرگرمی* صفحات 26-28
 • جلال مظاهری تیرانی* صفحات 29-32
 • یاشار آرمون* صفحات 34-35
 • علی امیری* صفحه 36
 • کمال فانی* صفحه 37
 • علیرضا ملکی* صفحات 38-39
 • حسن پیری حور* صفحات 41-42
|
 • Ayob Achak *, Masoud Narouie Pages 6-15
  The present article is a brief research on Nizami Ganjavi›s thought, style, expression, and worldview; Hakim is a storyteller and fanciful artist of Ganja. A poet with a unique and inimitable style in Persian literature, who, although everyone has the ability to order, Khamsa has set him as an example, but his greatness in poetry and his ability in a new way of arranging romantic verse storytelling (allegory poetry) have caused That all his imitators recognize his greatness and wish to achieve his actions. Therefore, in all literary fields, Shahbaz Sakhan has a clear superiority over Kabkan Dari. In this essay, we will examine some of the considered areas as well as other topics that are mentioned in different parts of the article, with the aim of making the reader reflect on categories such as his unique ability in visual and miniature language to express emotions and feelings, asceticism and mysticism without fainting. He, his unique style, and finally the enigmatic and secretiveness of his thought will be discussed. Acknowledging the issue that expressing all the dimensions of the mentioned purposes in the form of an article seems quite difficult and impossible; Because the artistic details of Hakim Ganje require a detailed book for each story and narration.
  Keywords: Nizami Ganjavi, poet of secrets, treasure of secrets, five treasures, pride, pride
 • Maryam Roushani Rad * Pages 17-25
 • Mohammad Mobashergermi * Pages 26-28
 • Jalal Mazaheri * Pages 29-32
 • Yashar Armoun * Pages 34-35
 • Ali Amiri * Page 36
 • Kamal Fani * Page 37
 • Alireza Maleki * Pages 38-39
 • Hassan Piri Hor * Pages 41-42

  My beloved child! The breeze of this spring gave good news of a good age. In the grace and mercy of God, the most tender story of my time, the sweetest narration of my language and I am grateful for this good fortune. Your blessed presence fills me with joy and delight, until after many years I pick up a pen again and return to the embrace of my notebooks. And to write about the feelings of all the elements of my being that cannot be described. How beautiful is the feeling that covers my every fiber, every thought and remembrance and every moment of my day and night. Sometimes I am full of excitement like a fire. Sometimes like water full of peace and assurance. Sometimes I am full of logic and confidence like soil and sometimes like the wind, chaotic and restless. I review the cycle of my life with myself over and over again. How impatient I am as a child and how impatiently enthusiastic. I am eagerly waiting and patiently waiting. I am patiently restless and the child is restless. What an impatient child and ....

  Keywords: Child, Feeling, birth