فهرست مطالب

مدیریت اراضی - سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)
 • سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا محبوبی*، زهرا تیموری کوهسار صفحات 1-13

  هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر عدم پذیرش تبدیل اراضی کشاورزی شیبدار به باغ های مثمر در شهرستان گالیکش استان گلستان بود. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری 250 نفر از کشاورزانی بودند که دارای اراضی کشاورزی شیبدار بوده و تغییر کشت محصولات زراعی به محصولات باغی مثمر در اراضی خود را نپذیرفته بودند. به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 150 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان ترویج، حفاظت خاک و باغبانی سازمان جهاد کشاورزری گلستان تایید شد. تعیین اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ انجام شد و مقدار ضریب 0/85 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام شد. با توجه به نتایج، عوامل مرتبط با عدم پذیرش تبدیل اراضی کشاورزی شیبدار به باغ های مثمر به ترتیب اهمیت در یازده عامل فقدان عوامل تولید، خرده فرهنگ دهقانی، پیچیدگی عملیات، فقدان حمایت دولتی، هزینه سرمایه گذاری، فقدان اعتماد به کارشناس، عدم آگاهی و پیروی از رفتار نپذیرندگان، عدم قابلیت رویت نتایج عملیات، پراکندگی اراضی کشاورزی، عدم صرفه اقتصادی و فقدان اعتماد به دولت قرار می گیرند و در حدود 75/189 درصد از واریانس کل عوامل مرتبط با عدم پذیرش را تبیین می کنند. تامین وام کم بهره، نهال های با کیفیت و زودبازده، آب، ادوات و تجهیزات و شناسایی رهبران و معتمدان محلی دارای نفوذ و اخذ نظرات آنان در مراحل مختلف اجرای عملیات حفاظتی، از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

  کلیدواژگان: فرسایش خاک، کشاورزی حفاظتی، اراضی شیبدار، شهرستان گالیکش
 • یاسر صفری* صفحات 15-29

  امنیت غذایی یک مفهوم چند زمینه ای با هدف ارزیابی دسترسی افراد به غذای کافی، سالم و مغذی است. دست یابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توجه هم زمان به طیف وسیعی از عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و برهم کنش های محتمل این عوامل است. بی شک، اطلاع درست از وضعیت حال حاضر امنیت غذایی در سطوح منطقه ای، ملی و یا جهانی پیش شرط انجام برنامه ریزی های هدفمند آتی است. نظر به فراگیر بودن مفهوم امنیت غذایی، تاکنون شاخص های متفاوتی توسط برخی سازمان های بین المللی برای اندازه گیری ناامنی غذایی ارایه شده است که هر کدام نوع نگاه متفاوتی به این مقوله دارند. با این وجود، به نظر می رسد وجه اشتراک اغلب این شاخص ها، کم توجهی و حتی نادیده انگاشتن نقش منابع طبیعی تولید، به ویژه خاک است. در نتیجه، کاربرد چنین شاخص هایی، به ویژه در مناطق درگیر با محدودیت های محیطی و معضل تنزل کیفی اراضی، می تواند به نتایج غیر دقیق و گمراه کننده ای منجر شود. از این رو، نوشتار حاضر در صدد است تا با مرور رایج ترین شاخص های سنجش امنیت غذایی در ایران و تشریح کلی معیارهای مورد استفاده آن ها، سطح توجه این شاخص ها به منابع محیطی تولیدات غذایی را بررسی کند. علاوه بر این، به منظور توجیه لزوم توجه به نقش کلیدی خاک در دست یابی به امنیت غذایی، به ویژه در کشور ایران، این نوشتار سعی بر تبیین دقیق روند اثرپذیری هر یک از ابعاد مختلف امنیت غذایی از جنبه های گوناگون تخریب خاک دارد.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، تخریب خاک، تولید پایدار، کیفیت خاک
 • پارسا عرب خزائلی*، قربان وهاب زاده کبریا، سید رمضان موسوی، جلال زندی صفحات 31-42
  استفاده انسان عامل عمده ای در آسیب رسانی به طبیعت به شمار می آید بنابراین یکی از راهبردهای بنیادین مدیریت گردشگری، کنترل و مدیریت اثرات بازدیدکنندگان است. برآورد ظرفیت برد تفرج گاهی، این امکان را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد تا با دانستن میزان مجاز سرانه ورود گردشگر به هر منبع تفرجی، از کاهش توان طبیعی اکوسیستم جلوگیری کرده، بتوان خدمات مطلوب گردشگری را به بازدیدکنندگان به صورت پایدار عرضه دارند. از این رو ظرفیت تفرج گاهی و استفاده از آن باید متناسب با توان و ظرفیت اکولوژیکی تفرج گاه باشد. در غیر این صورت تخریب صورت گرفته در نتیجه برای رسیدن به ظرفیت برد مناسب باید اصول و اقدامات اصلاحی و حفاظتی شامل ترمیم پوشش گیاهی و حفاظت آب و خاک و غیره در صدر برنامه ریزی گردشگری مناطق تفرج گاهی قرار گیرد. در پژوهش حاضر تعیین ظرفیت برد تفرجی پارک آبخیز کانی ماماتکه سنندج با هدف حفظ منابع تفرجی و گردشگری پایدار انجام پذیرفت. با توجه به بررسی های به عمل آمده، ظرفیت برد فیزیکی در محدوده تفرج متمرکز 19272 نفر در روز و نفر 7034280 در سال و ظرفیت برد واقعی منطقه در محدوده تفرج متمرکز 2767 نفر در روز و 431186 نفر در سال برآورد شد. مقایسه کمیت های حاصل از محاسبات نشان می دهد که با در نظر گرفتن محدودیت های اکولوژیکی موجود در پارک آبخیز کانی ماماتکه شامل تعداد روزهای بارانی، تعداد روزهای یخبندان، شرایط بیوکلیمایی منطقه و فصل جفت گیری و زادآوری حیات وحش، ظرفیت برد فیزیکی تا 86 درصد کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: گردشگری پایدار، اکوتوریسم، محدودیت های اکولوژیکی
 • فرهاد بیات*، غلامرضا پیکانی ماچیانی، محمدرضا جهانسوز، سعید سلیمانی صفحات 43-54

  امروزه، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مجموعه های کشت و صنعت به دلایلی مانند قابلیت برنامه ریزی آسان تر، افزایش تولید غذا، کاهش هزینه مصرف کنندگان، تشویق نوآوری و توسعه فناورانه، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش بازه دسترسی به غذا، نقش مهمی در امنیت غذایی جامعه ایفا می کنند. تحقیق حاضر با هدف ارایه برنامه کشت مبتنی بر کمینه سازی مصرف آب و بیشینه سازی درآمد بخش زراعت مجتمع کشت و صنعت خرمدره به وسعت 1262 هکتار واقع در استان زنجان، انجام شد. تجزیه وتحلیل داده های اقتصادی (سری زمانی 99-1390) مربوط به گیاهان زراعی آبی کشت شده در این واحد تولیدی شامل گندم، جو، ذرت، کلزا و یونجه، از روش حداقل مربعات معمولی بسط یافته توسط پیکانی در نرم افزار لینگو نسخه 18/0 انجام شد. بر اساس نتایج، سطح زیرکشت محصول جو 118/18 درصد افزایش یافت. برخلاف آن، سطح زیرکشت محصولات گندم، کلزا، ذرت علوفه ای و یونجه به ترتیب 33/33، 73/19، 34/79 و 20/44 درصد کاهش یافت. در برنامه کشت بهینه سازی شده این واحد تولیدی، به رغم ثبات نسبی درآمد خالص (09/0+ درصد)، کل سطح زیرکشت بخش زراعی (25/87- درصد)، مقدار مصرف آب (25/32- درصد)، ساعت کار ماشین ها (25/70- درصد)، تعداد نیروی کار (25/87- درصد)، میزان کودها (30/50- درصد) و سموم کشاورزی (39/45- درصد) نسبت به برنامه فعلی کاهش می یابد. در این مدل برنامه ریزی، هیچ محصولی از برنامه کشت زراعی حذف نشد. برای همین، پیش بینی های آن واقع بینانه به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: الگوی کشت، برنامه ریزی اقتصادی، محصولات زراعی، مجتمع کشاورزی
 • آزیتا غیبی پور، نسرین قرهی*، رفعت زارع بیدکی، رسول رسول زمانی احمد محمودی صفحات 55-65
  روش منشایابی به منظور تعیین سهم واحدهای اراضی در تولید رسوب استفاده می شود. در روش های رایج با استفاده از ترکیب مناسب خصوصیات جداکننده منابع رسوب، سهم منابع رسوب در تولید رسوب تعیین می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین سهم نسبی رسوب دهی هر یک از کابری های مختلف در بخشی از حوزه آبخیز بهشت آباد با مساحت 308 کیلومتر مربع از طریق روش انگشت نگاری رسوبات است. به این منظور 36 نمونه خاک از عمق 0-5 سانتی متر کاربری های مختلف و 10 نمونه از رسوب معلق خروجی حوضه برداشت شد. در همه نمونه ها، ردیاب های اولیه شامل آهن، مس، منیزیم، سدیم، کلسیم، پتاسیم، آهک، کربن آلی، نیتروژن و فسفر اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از آنالیز آماری و تجزیه تابع تشخیص، ترکیب بهینه ای از ردیاب ها برای هر کاربری با استفاده از توابع تحلیل تشخیص به دست آمد. سرانجام در مرحله بعدی، سهم هر کاربری در تولید رسوب با استفاده از مدل ترکیبی چند متغیره تعیین گردید. سهم نسبی هر یک از کاربری های کشت آبی، مرتع، کشت دیم و مسکونی به ترتیب برابر با 67/88، 7/63، 19/40، 5/10 درصد برآورد شد. با توجه به اینکه که در منطقه مورد مطالعه، سهم اراضی کشت آبی در تولید رسوب معلق در مقایسه با سایر کاربری ها زیاد است، باید توجه ویژه به نحوه عملیات کشاورزی داشت تا از تولید رسوب جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: انگشت نگاری، مدل ترکیبی چند متغیره، کاربری اراضی، فرسایش خاک، منبع رسوب
 • مریم قنبری، فرحناز رستمی، شهپر گراوندی* صفحات 67-78
  در مطالعه کمی-کیفی حاضر سعی شد به شناسایی محرک های تاثیرگذار بر تغییر کنترل زمین های زراعی پرداخته شود. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق مصاحبه عمیق انفرادی غیر ساختارمند، گروه های متمرکز، بحث گروهی با 32 نفر از موجران منطقه ماهیدشت استان کرمانشاه و مشاهدات مستقیم جمع آوری شد. در ابتدا داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای مرسوم دسته بندی شدند. خروجی این مرحله، شناسایی 40 مفهوم کلیدی مرتبط با محرک های تاثیرگذار بر تغییر کنترل زمین های زراعی بود. سپس مفاهیم شناسایی شده در قالب یک پرسش نامه در اختیار افراد مورد مطالعه قرار گرفت و داده ها با توجه به نوع و شدت اثر، جمع آوری و تبدیل به اعداد فازی شدند. در مرحله بعد ماتریس به دست آمده در نرم افزار Mental Modeler اجرا و نقشه شناختی فازی مربوطه طراحی شد. نتایج نشان داد در تغییر کنترل زمین های زراعی مهم ترین محرک های تاثیرگذار عبارتند از: سن مالک، عدم اطمینان از درآمد ثابت، میزان کیفیت زندگی مالک، یکپارچه سازی اراضی و وضع قوانین سخت برای اجاره دار می باشند. هم چنین بر طبق نتایج، مهم ترین محرک های تاثیرپذیر در تغییر کنترل زمین های زراعی شامل: ریسک های کشاورزی، مهاجرت جوانان، هزینه تولید در واحد سطح و ناکارایی سازمان های دولتی می باشند. با توجه به نتایج تحقیق، به مسیولان و سیاستگذاران توصیه می شود با توجه به اهمیت سن مالک در تغییر کنترل زمین های زراعی، امکانات بیشتری در مناطق روستایی برای افراد جوان فراهم شود و با توانمندسازی و مهارت افزایی قشر جوان و آشنا نمودن آنان با کشت های درآمدزا نسبت به تشویق بیشتر برای ماندگاری آنان در روستا اقدام و ایجاد جاذبه کرد.
  کلیدواژگان: اجاره داری نقدی، مستاجر، تغییر مدیریت زمین، مالک، تغییر مالکیت
 • امین حیدری، علی بهشتی آل آقا*، فاطمه رخش، حمیدرضا چقازردی صفحات 79-97
  خاک ورزی می تواند از طریق ایجاد تغییر در ویژگی های خاک، به پایداری کشاورزی و بهبود کیفیت خاک کمک نماید. یکی از ابزارهای مفید برای بررسی وضعیت مدیریت خاک در سامانه های مختلف خاک ورزی، ارزیابی کیفیت خاک با استفاده از شاخص های کمی است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سامانه های مختلف خاک ورزی بر برخی از شاخص های کیفیت خاک در یک مزرعه تحقیقاتی در استان کرمانشاه انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو عمق صفرتا 25 و 25 تا 50 سانتی متری و در سه روش مختلف بی خاک ورزی، خاک ورزی کاهشی و خاک ورزی مرسوم انجام شد. ویژگی های مختلف خاک اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سامانه های خاک ورزی بر ویژگی های زیستی با شدت های مختلفی تاثیرگذار بوده است. با تغییر سامانه خاک ورزی مرسوم به حفاظتی، بیشتر ویژگی های خاک تغییر مثبتی داشته و منجر به بهبود کیفیت خاک گردید. در بین ویژگی های زیستی، کربن زیست زنده میکروبی به ترتیب با 53/49 و42/45 درصد افزایش، بیشترین تغییر را داشت. در بین ویژگی های مورد بررسی، ویژگی های زیستی در مقایسه با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بیشتر تحت تاثیر سامانه های مختلف خاک ورزی قرار گرفت. شاخص های کیفیت تجمعی و نمرو بیشترین مقدار را به ترتیب در سامانه بی خاک ورزی، کاهشی و مرسوم داشته و شاخص کیفیت تجمعی صحت بیشتری در تعیین کیفیت خاک داشت.
  کلیدواژگان: تخریب خاک، حفاظت خاک، زیست توده میکروبی، شاخص تجمعی، شاخص نمرو
 • شهلا رحمانی سیالرز، علی کشاورزی* صفحات 99-119

  شوری خاک به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی است. شوری خاک به طور طبیعی و یا توسط انسان ایجاد می شود. مقدار زیاد شوری خاک بر رشد محصول و بهره وری آن تاثیر منفی می گذارد و در نهایت منجر به تخریب اراضی می گردد. نظارت و نقشه برداری شوری خاک به دلیل مشکلات جدی گسترش این مسیله بر اکولوژی منطقه ای، امنیت غذایی و توسعه کشاورزی در مراحل اولیه برای اجرای یک برنامه موثر احیای خاک در راستای جلوگیری و کاهش شوری خاک امری ضروری است. علم سنجش ازدور نسبت به روش های سنتی برای ارزیابی شوری خاک عملکرد بهتری نشان داده و تکنیک های سریع و مقرون به صرفه در راستای پایش و نقشه برداری شوری خاک ارایه می دهد. شوری خاک را می توان با استفاده از شاخص های مستقیم که به ویژگی های نمک های خاک سطحی مرتبط است و همچنین شاخص های غیرمستقیم شناسایی کرد. هدف این مطالعه مروری بر چالش های انتخاب شاخص های مناسب دورسنجی در مطالعات شوری خاک از طریق بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه شوری خاک و شاخص های طیفی به کاررفته در تحقیقات شوری خاک است که در سطح مدیریت اراضی در مقیاس منطقه ای، کمک شایان توجهی می نمایند که در این راستا رایج ترین شاخص های پوشش گیاهی و شوری مورد استفاده برای تشخیص و نقشه برداری شوری خاک مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. محققین زیادی از شاخص های مختلف سنجش ازدور برای تهیه نقشه شوری خاک استفاده کرده اند. در این میان شاخص های درخشندگی BI، شاخص شوری SI، شاخص تفاضلی پوشش گیاهی نرمال شده NDVI و شاخص شوری نرمال شده NDSI بیش ترین همبستگی را با داده های زمینی در خاک های تحت تاثیر شوری نشان دادند. انتخاب مناسب ترین باند یا شاخص ها بستگی به شرایط خاک، منطقه جغرافیایی، شرایط اقلیمی، داده های ماهواره ای، فیزیوگرافی منطقه و نوع استفاده از اراضی دارد.

  کلیدواژگان: سنجش ازدور، شاخص های دورسنجی، تصاویر ماهواره ای، شاخص پوشش گیاهی، شاخص شوری
 • محمد قاسم زاده گنجه ای*، سعید خاوری خراسانی، سید فاضل فاضلی کاخکی صفحات 121-133
  بهبود ساختارهای فیزیکی و تحریک ریز موجودات خاک از طریق اضافه کردن کودهای آلی منجر به تسهیل در آزادسازی عناصر غذایی و افزایش رشد گیاهان شده است. به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی (کمپوست، گاوی و مرغی) و اوره بر برخی صفات مورفولوژیکی و اجزای عملکرد علوفه گیاه ذرت آزمایشی در سال زراعی 1399-1400 در ایستگاه طرق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در قالب طرح کرت های خرده شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل: کود آلی کمپوست زباله شهری (16 و 32 تن در هکتار)، گاوی (24 و 48 تن در هکتار) و مرغی (9/5 و 19 تن در هکتار)، کود شیمیایی اوره به میزان 225 و 450 کیلوگرم در هکتار و عدم مصرف کود (شاهد) و کرت فرعی دو رقم ذرت سینگل کراس KSC704 و KSC260 بود. نتایج نشان داد که استفاده از کودهای آلی به طور معنی داری (p≤0.01, p≤0.05) صفات قطر بلال، طول بلال، عملکرد علوفه خشک و علوفه تر را افزایش داد. بیشترین ارتفاع بوته (285 سانتی متر) از تاثیر 24 تن کود گاوی در رقم KSC704 حاصل شد، همچنین حداکثر عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب 75 و 30/5 تن در هکتار و بیشترین طول بلال (23/1 سانتی متر) از تاثیر تیمار مصرف 32 تن کمپوست در هکتار از رقم KSC704 به دست آمد. کمترین مقدار عملکرد ماده خشک در رقم KSC260 و استفاده از سطوح مختلف کود اوره و شاهد مشاهده شد. در مجموع کاربرد کودهای آلی (کمپوست، مرغی و گاوی) در رقم KSC704 نسبت به رقم KSC260 در صفات مورد بررسی نتایج بهتری را نشان داد. همبستگی مثبت و معنی داری بین علوفه خشک با ارتفاع (**54/0r=)، طول بلال (**57/0r=) و قطر ساقه (**71/0r=) وجود داشت. به طورکلی، مصرف حداکثر 32 تن کمپوست در هکتار در رقم تجاری 704 برتری معنی داری نسبت به سایر تیمارهای کود آلی و شیمیایی دارد.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، علوفه خشک، طول بلال، کود آلی، کود شیمیایی
 • امیر مرادی نژاد*، مهدیه کریمی، راشین پورمتین صفحات 135-145
  کمبود منابع آب به عنوان یکی از عوامل محدودکننده تولید، نقش مهمی را در تعیین نوع فعالیت های کشاورزی ایفاء می کند. استحصال آب باران یکی از شاخص ترین تکنیک های مدیریت بهره برداری از آب باران برای مقابله با کم آبی می باشد. ایجاد باغات دیم گل محمدی همراه با در نظر گرفتن تکنیک های مناسب از قبیل جمع آوری آب باران، تبدیل آن به رواناب، ذخیره آب و کاهش تبخیر، یکی از راه کارهای اساسی در این راستا می باشد. هدف این تحقیق، تعیین اثر سامانه های سطوح آبگیر در استقرار و توسعه کشت گل محمدی در شرایط دیم و ترویج آن است. این تحقیق در قالب سه تیمار و پنج تکرار در اراضی شیب دار به مدت پنج سال اجرا شد. برای این منظور عرصه ای با شیب حدود 20% انتخاب شد. سامانه های سطوح آبگیر، شامل تیمار زمین تمیز شده با استفاده از فیلتر در چاله نهال، تیمار سامانه سطوح آبگیر نیمه عایق با استفاده از فیلتر در چاله نهال و شاهد طبق عرف محل اجرا شدند. هر سال پارامترهای ارتفاع، تاج پوشش اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در مجموع تیمار با سامانه نیمه عایق مطلوب تر از سایر تیمارها عمل کرده است. علت آن تاثیر مقدار بارندگی فصل بهار بر روی تیمارهای فیلتردار و سامانه های نیمه عایق و فیلتردار است.
  کلیدواژگان: اراضی شیب دار، استحصال آب باران، گل محمدی، دیم، خنداب
|
 • Mohammad Reza Mahboobi *, Zahra Teimouri Koohsar Pages 1-13

  It is the main objective of the present study to identify the factors affecting farmers’ unwillingness to convert their sloping agricultural lands into orchards. The study is a descriptive and survey one using a statistical population of 250 farmers in Galikesh County, Golestan Province, who rejected the idea of changing their sloping crop lands to orchards. For this purpose, 150 farmers were selected using the multi-stage random sampling method and the Krejcie and Morgan Table and a questionnaire was used to collect data in 2021. The content and face validities of the questionnaire were confirmed using the opinions of extension, soil protection, and horticulture experts at Golestan Agricultural Jihad Organization. The validity of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha method to obtain a coefficient of 0.85 and data analysis was performed using SPSS19. Based on the results obtained, the following 12 factors affected farmer unwillingness listed in a descending order of significance: non-availability of production tools, farmers’ subculture, complex cultivation operations, lack of government support, investment cost, lack of confidence in experts, lack of knowledge, non-compliance behavior, non-observable operation results, sparsely distributed agricultural lands, uneconomical results, and lack of confidence in responsible government agencies. These parameters explained about 75.189% of the total variance among the factors involved. Also, the results indicated that extending low-interest loans, high-quality and high-yield seedlings, water availability, and tools and implements to farmers as well as communication with influential local leaders and trustees to solicit their opinions during the various stages of protection operations may be suggested as helpful in convincing farmers to accept the conversion.

  Keywords: soil erosion, Conservation agriculture, sloping lands, Galikesh County
 • Yaser Safari * Pages 15-29

  Food security is a multidisciplinary concept aimed at assessing the individuals' access to sufficient, safe, and nutritious food. Achieving sustainable food security requires simultaneous consideration of a vast range of environmental, economic, social, and political aspects and their possible interactions. Accurate assessment of the present situation of food security at regional, national, and global levels is the prerequisite to the adoption of targeted strategies in future. Given the pervasiveness of food security, multiple indices have been developed by certain international organizations to measure the degree of food insecurity. Yet, what these seem to share is their neglect or even total ignorance of the role(s) natural resources, especially soil, play in food production. Application of such indices should consequently lead to inaccurate and misleading results, especially in areas confronted with environmental constraints and land degradation problems. Accordingly, the present paper aims to review and identify the indicators used in every index in an attempt to evaluate the extent to which the food security indices most commonly used in Iran address food production. Furthermore, the study pursues to determine accurately the impact of each single aspect of soil degradation on food security dimensions and, thereby, stress the necessity for paying heed to the key role soil plays in achieving food security, especially in Iran.

  Keywords: Food security, Soil Degradation, Soil quality, sustainable production
 • Parsa Arabkhazaeli *, Ghorban Vahabzadahkbriya, Seyed Ramzan Mousavi, Jalal Zandi Pages 31-42
  Man is regarded a major source of adverse impacts on nature; a fundamental strategy in tourism should, therefore, be the control of tourist behavior at natural sites. The carrying capacity of a promenade and its use should be proportional to its ecological capacity; otherwise, destruction will result. Estimation of the carrying capacity of natural recreational sites allows planners to know the permissible number of tourists that can enter any recreational resort. This estimate will serve as a measure of preventing decline in the natural capacity of ecosystems and a means of providing desirable tourism services to visitors in a sustainable manner. In order to attain and maintain the appropriate carrying capacity, certain principles should be observed and necessary corrective and protective measures taken. These include restoration of vegetation as well as water and soil conservation, among others, that should be placed at the top of tourism planning of a given resort. In the present study, the recreational carrying capacity of Kani Mamatekeh in Sanandaj watershed park was determined. According to the results obtained, the physical carrying capacity within the recreational site was 19272 visitors per day and 7034280 people per year while the daily and annual real carrying capacities of the region across the intensive recreation area were 2767 and 431186, respectively. It was also found that the physical carrying capacity would reduce by as much as 86% if the ecological constraints in the watershed park including number of rainy days, number of frosty days, bioclimatic conditions of the region, and the mating seasons for the wildlife were considered.
  Keywords: Sustainable tourism, Ecotourism, Ecological Constraints
 • Farhad Bayat *, Gholamreza Peykani Machiani, Mohammad Reza Jahansuz, Saeed Soleimani Pages 43-54

  Nowadays, agro-industrial complexes play an important role in food security, especially in developing countries, due to their advantages such as facilitating planning, increasing food production, reducing consumer costs, encouraging innovation and technological development, creating job opportunities, and enhancing food availability. The current study was performed to develop a cultivation program that would minimize water consumption and maximize income at Khorramdareh agro-industrial complex covering an area of 1262 ha in Zanjan Province. The ordinary least squares method (POLS) due to Peykani (سال انتشار؟) was used in Lingo v.18 to analyze the economic data sets (the 2100-2020 time series) on irrigated crops including wheat, barley, corn, canola, and alfalfa at the complex under study. The results indicated an increase of 118.18% in the area under barley cultivation. In contrast, the areas under wheat, canola, maize, and alfalfa cultivations decreased by 33.33%, 73.19%, 34.79%, and 20.44%, respectively. It was also found that the optimized cropping pattern developed for the complex would decrease the total cultivated area (by 25.87%), water consumption (25.32%), machine working hours (25.70%), labor (25.87%), as well as fertilizer (30.50%) and pesticide (39.45%) consumptions compared to those measured for the current cropping pattern although the current net income would remain almost invariable (showing an increase of only +0.09%) while no crop would be removed from the current pattern. It was, therefore, concluded that the estimations seemed realistic.

  Keywords: Agricultural complex, Cropping pattern, Crops, Economic planning
 • Azita Gheibi Por, Nasrin Gharahi *, Rafat Zare, Rasol Zamani Pages 55-65
  Fingerprint method determines the contribution of sediment in the land units. In this method, a suitable composite (set) of diagnostic properties and a multivariate mixing model are employed to estimate the relative contribution of sediment sources to sediments transported to watershed outlet. The purpose of this study was to determine the contribution of different sediment sources in the Beheshtabad watershed with 308 km2 area. For this purpose, 36 soil samples were taken from sedimentary sources (0-5 cm depth) and 10 sediment samples from watershed outlet. In each of the sources, initial traces were evaluated by Kruskal-Wallis test. In the second stage, an optimal combination of tracers for each source was obtained using diagnostic analysis functions, and finally, in the next step, the contribution of each user in sediment production for each sampling method was determined using Collins et al. model. The contribution of agricultural, rangeland, rainfed and residential land use was equal to 67.88, 7.63, 19.40, and 5.10 %, respectively. Results showed agricultural has maximum share in sediment with 67.88percent. Due to the fact that the contribution of sediment in agricultural lands in the study area is high, special attention should be paid to the way of agricultural operations.
  Keywords: fingerprinting, diagnostic analysis functions, land use, soil erosion, Sediment source
 • Maryam Ghanbari, Farahnaz Rostami, Shahpar Geravandi * Pages 67-78
  The present quantitative-qualitative study tries to identify the stimuli that affect the change of agricultural lands control. The data were collected with; depth unstructured individual interviews, focus groups, group discussion with 32 landlords and direct observations. These data were coded using the conventional content analysis method and finally 40 key concepts were extracted related to effective stimuli. Then, the identified concepts in the form of a questionnaire were given to the cases of study. Data were collected and converted to fuzzy numbers according to the type and intensity of the effect. In the next step, the matrix was implemented obtained in Mental Modeler software and the corresponding fuzzy cognitive map was designed. The results showed that the most important stimuli in changing agricultural land control are: Landlord age, uncertainty about fixed income, landlord quality of life, land consolidation and strict rules for tenants. Also, according to the results, the most important Impressionable stimuli in changing the control of arable lands include; agricultural risks, youth migration, production unit cost and inefficiency of government agencies. According to the research results, planners and policymakers are advised to provide more facilities for young people in rural areas due to the importance of owner age in changing the control of agricultural lands, and by empowering and skills of young people and familiarizing them with income-generating crops. He encouraged them to stay in the village and create attractions.
  Keywords: cash lease, tenant, change of land management, owner, change of ownership
 • Amin Haydari, Ali Beheshti Ale Agha *, Fatemeh Rakhsh, Hamidreza Chaghazardi Pages 79-97
  Tillage is an important component of soil management that affects crop production. In addition, tillage can contribute to agricultural sustainability and improve soil quality by altering the physical, chemical, and biological properties of the soil. One of the most useful tools for assessing soil management status in different tillage systems is soil quality assessment, and the use of quantitative indices is one of the most appropriate methods for determining and comparing soil quality. Therefore, this study was conducted to investigate the effects of different tillage systems on soil quality at two depths of 0-25 and 25-50 cm. The experiment was factorial in a randomized complete block design in the Campus Agriculture and Experimental Natural Resources. The results showed that the tillage system impacted all the studied traits with different intensities. By changing the tillage system from traditional to more conservative, the soil properties had a positive change, which resulted in improved quality. The percentage of increase and the highest variation among the biological characteristics of microbial biomass carbon was 53.49% and 42.45% respectively. Cumulative and developmental indices had the highest values in conservation, reduction, and traditional tillage systems, respectively. Overall, the cumulative quality index was more accurate in determining soil quality.
  Keywords: Cumulative quality index, Microbial biomass, Nomoro quality index, Soil Degradation, Soil protection
 • Shahla Rahmani Siyalarz, Ali Keshavarzi * Pages 99-119

  Soil salinity is one of the most important environmental problems, especially in arid and semi-arid regions. Soil salinity is caused naturally and/or by humans. High soil salinity negatively affects crop growth and productivity and ultimately leads to land degradation. Monitoring and mapping of soil salinity Due to the serious problems of spreading this issue to regional ecology, food security and agricultural development in the early stages, it is necessary to implement an effective soil rehabilitation program to prevent and reduce soil salinity. Remote sensing science performs better than traditional methods for assessing soil salinity and offers fast and cost-effective techniques for monitoring and mapping soil salinity. Soil salinity can be identified using direct indices that are related to the properties of surface soil salts as well as indirect indices. The aim of this research is to review the challenges of selecting appropriate indices in soil salinity studies through the investigation of researches conducted in the field of soil salinity and spectral indices used in soil salinity cases, which are helpful in land management at the regional scale. It is worth noting that in this regard, the most common vegetation and salinity indices used to detect and mapping of soil salinity were discussed. Many researchers have used different remote sensing indicators to map soil salinity. Among these, BI Brightness index, SI salinity index, NDVI normalized differential vegetation index and NDSI normalized differential salinity index showed the highest correlation between data obtained from satellite images in salinity-affected soils. Choosing the most appropriate band or indices depends on the soil conditions, geographical area, climatic conditions, satellite data, physiography of the area and the type of land use.

  Keywords: Remote Sensing, Remote Sensing Indices, Satellite Images, Vegetation Index, Salinity Index
 • Mohammad Ghasemzadeh Ganjehie *, Saeeed Khavari Khorasani, Seyyed Fazel Fazeli Kakhki Pages 121-133
  Improving physical structures and stimulating of soil micro-organisms through adding organic fertilizers has led to facilitating the release of nutrients and increasing plant growth. In order to investigate the effect of organic fertilizers (compost, cow and poultry) and urea on some morphological traits and yield components of corn plant, an experimental was carried out in split plot arrangement base on randomized complete block design with three replications in the Torogh station of Khorasan Razavi Agricultural Research and Education Center in 2019-2021. The main plots were urban waste compost organic fertilizer (16 and 32 t.ha-1), cow (24 and 48 t.ha-1) and poultry (9.5 and 19 t.ha-1), urea chemical fertilizer (225 and 450 kg.ha-1) and control (no use any fertilizer) and subplot were two corn cultivars (KSC704 and KSC260). The results showed that the use of organic fertilizers significantly (p≤0.01, p≤0.05) improved diameter and length of cob, dry and wet forage yield. The highest plant height (285 cm) was obtained from the impact of 24 t.ha-1 of cow manure in KSC704 cultivar. Also, the maximum wet and dry biomass (75 and 30.5 t.ha-1, respectively) and the maximum ear length (23.1 cm) was obtained from the effect of 32 t.ha-1 of compost in KSC704 cultivar. The lowest amount of dry matter yield was observed in KSC260 variety and using different levels of urea fertilizer and control treatments. In general, the use of organic fertilizers (compost, poultry and cow manure) showed better results in the KSC704 cultivar than of the KSC260 cultivar in the examined traits. There was a positive and significant correlation between dry forage and height (r = 0.54**), cob length (r = 0.57**) and stem diameter (r = 0.71**). In general, the consumption of maximum 32 tons of compost per hectare in commercial KSC704 cultivar has a significant advantage compared with other treatments.
  Keywords: plant height, Dry Forage, Cob length, chemical fertilizer
 • AMIR Moradinejad *, Mahdie Karimi, Rashin Pourmatin Pages 135-145
  Shortage of water resources as a limiting factor in farm production plays an important role in determining the type of agricultural activities possible in a region. Rainwater harvesting is one of the most significant management techniques to combat water scarcity. The major practice in this field involves the establishment of rain fed gardens of Damask rose with due heed paid to the implementation of such relevant techniques as rainwater collection, rainwater conversion to runoff, water storage, and evaporation control. It is the objective of the present study to determine the effects of rainwater runoff harvesting surface systems on the development of Damask rose cultivations in rainy conditions as well as the methods that can be adopted for its extension. The study was carried out over a period of five years using three treatments and five replications on sloping lands. For this purpose, an area with a slope of about 20% was chosen. The water harvesting surface systems including cleaned ground treatment using filters in seedling holes, treatment of semi-insulated catchment surfaces using filters in seedling holes, and the control were implemented in accordance with local practices. The parameters of height and canopy were measured annually during the five years of the study period. The results showed that the treatment with the semi-insulating surface system outperformed the others. This was attributed to the effects of spring rainfall on filter treatments and semi-insulated filter systems.
  Keywords: sloping land, Water harvesting system, Damask rose, rain fed, Khandab city