فهرست مطالب

پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد - پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1401)

نشریه پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زلفا ایمانی* صفحات 1-13

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی مفهومی همانگویی در زبان فارسی و مقایسه آن با طبقه بندی ساختواژی ژیمانک (2015) می پردازد. بر مبنای این طبقه بندی، رابطه مفهومی همانگویی در وهله اول در دو گروه ترکیب و اشتقاق قابل بررسی است که در گروه ترکیب، ترکیب بدل و در گروه اشتقاق، اتصال وندهای هم معنا با پایه، اتصال وندهای غیرتغییردهنده ی معنای پایه، اتصال وندهای هم-نقش بر یک پایه واحد و تکرار وند از زیرمجموعه های این طبقه به شمار می روند. مطالعه حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده هایی که هر یک بیانگر نوعی حشو، تکرار یا همانگویی است انجام و با هر طبقه مقایسه شد. داده ها از منابع سمعی-بصری از جمله رادیو و تلویزیون، منابع الکترونیکی و گفتار روزمره ی گویشوران فارسی زبان تهیه و سپس منطبق با الگوی پیشنهادی ژیمانک فهرست شد. نتیجه حاصل از این بررسی نشان داد واژه های مرکب و اشتقاقی رایج در زبان فارسی که بیانگر حشو یا همانگویی است با آنچه ژیمانک مطرح کرده انطباق دارد و الگویی نیست که برای آن واژه ای در زبان فارسی موجود نباشد. ضمن اینکه داده های زبان فارسی را واژه های رسمی و غیررسمی و محاوره ای و در برخی موارد، واژه ای متعلق به یک لهجه خاص تشکیل می دهد.

  کلیدواژگان: همانگویی، حشو، تکرار، حشو قبیح، ژیمانک
 • پرویز مفتون*، علیرضا امجدی پروز صفحات 15-31

  هدف از مطالعه حاضر بررسی کارکرد مثبت رمزگردانی به زبان اول (فارسی) در کلاس های آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد. این مطالعه موردی بر آشکارسازی نگرش معلمان و زبان آموزان نسبت به الگوها، کارکردها و عوامل رمزگردانی به زبان اول در کلاس های زبان انگلیسی در کشور ایران تاکید دارد. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع کمی است و هدف از آن تجزیه و تحلیل رمزگردانی به زبان فارسی به وسیله ی پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که رمزگردانی به زبان اول راهبرد غالب و شایعی میان بیشتر معلمان زبان انگلیسی در موسسه های زبان ایران است. همچنین نتایج نشان داده است که رمزگردانی  به موقع به زبان اول نقش مثبتی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: رمزگردانی، نگرش، کارکرد، زبان اول
 • فائزه فرازنده پور*، بهاره هادی لو صفحات 33-48

  در این مقاله به منظور بررسی مفهوم ضمنی واژه ها و اصطلاحات نظام نشانه ای پزشکی که بعنوان نماد به نظام نشانه ای زبان فارسی راه یافته و بکار می روند،  از "فرهنگ‏ شفاهی سخن" و "فرهنگ فارسی گفتاری"، داده های مناسب با موضوع پژوهش استخراج شده و با استفاده از دانش  معنی‏ شناسی و نشانه شناسی و بر اساس چارچوب نظری پیرس به تحلیل معنای ضمنی آن‏ها پرداخته شده و با ذکر نمونه برای هر یک در مفهوم صریحشان در نظام نشانه ای پزشکی، هم‏چنین ضمن ارایه نمونه هایی برای کاربرد مفهوم ضمنی این واژه‏ ها و اصطلاحات در زبان فارسی، مشخص شد که هر یک از این نماد ها به هنگام انتقال به نظام نشانه ای زبان فارسی از رفتار تازه ای برخوردار می شوند. بیشترین میزان استفاده از واژه ها و اصطلاحات پزشکی، کاربرد اندام‏واژه ها در زبان فارسی محاوره ای می باشد و در این میان چند اندام‏واژه کاربرد گسترده تری نسبت به بقیه در اصطلاحات فارسی گفتاری دارند و اکثرا در معنای ضمنی خود به‏ کار می روند؛ مانند  اندام‏واژه "روده" در " یک روده راست تو شکمش نداره". به طور کلی این نتایج حاصل شد که واژه ها و اصطلاحات مذکور در ضرب المثل‏های زبان فارسی عموما بصورت شمایل بازنمایی می شوند و در واقع استعاره محسوب می شوند و استعاره را می توان جزو نشانه شمایلی محسوب کرد.

  کلیدواژگان: شانه، نماد، نمایه، شمایل، انتخاب و ترکیب
 • محمدرضا اصلانی* صفحات 49-70

  این پژوهش با رویکرد فرافرهنگ نگاری بر مبنای «انگاره ی نمونه ی اصلی» به شیوه توصیفی تحلیلی انجام و داده ها از خردساختار 5 فرهنگ مهم تک زبانه فارسی، شامل فرهنگ های دهخدا، معین، عمید، انوری و صدری افشار گرد آوری شده است. در این پژوهش، نگارندگان تعریف 100 مدخل متعلق به 5 مقوله «ابزار»، «اثاث منزل»، «پرنده»، «میوه» و «وسیله نقلیه» را در 5 فرهنگ تک زبانه فارسی مورد بررسی قرار داده و با تعریف های همان مدخل ها در «فرهنگ فراگیر انگلیسی کوبیلد» کالینز (1987) مقایسه کرده اند تا با استفاده از الگوی سوالز امکان مقایسه با یک فرهنگ معیار جهانی وجود داشته باشد. نتیجه های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد خرد ساختار هیچ یک از فرهنگ های فارسی مبتنی بر نظریه زبانشناسی نیست. بر این اساس نویسندگان الگویی را پیشنهاد می دهند تا بر مبنای انگاره نمونه اصلی بتوان خرد ساختار فرهنگ های تک زبانه فارسی را تدوین یا ویرایش کرد.

  کلیدواژگان: انگاره نمونه اصلی، راش، خردساختار، فرافرهنگ نگاری، فرهنگ تک زبانه
 • رضا خیرآبادی* صفحات 71-89

  بررسی فهرست واژگان هسته ای یا پایه در زبانهای مختلف و عمدتا به منظور اهداف آموزشی از دیرباز مورد توجه بوده است و فهرست های متعددی از واژگان پایه زبان انگلیسی به عنوان مهمترین زبان بین المللی که در تمام جهان تدریس می گردد فراهم آمده است. در پژوهش حاضر به بررسی واژه های آموزش داده شده در کتاب زبان انگلیسی سال اول راهنمایی تحصیلی سابق می پردازیم و می کوشیم به شیوه تطبیقی به این پرسش پاسخ دهیم که واژگان کتاب مذکور تا چه میزان با فهرست واژگان پایه زبان انگلیسی و فارسی انطباق دارد و به عبارت دیگر دانش آموز ایرانی با آموختن این کتاب با چه میزانی از این واژگان هسته ای آشنا می شود. داده های پژوهش از فهرست های معتبر واژگان پایه زبانهای فارسی و انگلیسی و متن کتاب مورد بحث انتخاب گردیده و پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و از طریق تحلیل تطبیقی متن با فهرست های مذکور انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که کتاب درسی سال اول راهنمایی نظام فعلی آموزشی کشورمان از نظر انطباق با فهرست های واژگان پایه زبان انگلیسی انطباق قابل قبولی دارد. این یافته می تواند برای برنامه ریزان آموزشی و سیاستگذاران علمی کشور در آسیب شناسی کتب درسی و بهبود کیفیت علمی آنها مفید واقع گردد.

  کلیدواژگان: واژگان پایه، بررسی تطبیقی، زبان انگلیسی، زبان فارسی، کتاب درسی
 • سید حمزه موسوی صفحات 91-111

  مقاله حاضر به توصیف سه ویژگی صرفی حرف تعریف، تکواژ جمع و نشانه مفعولی در گویش لری بالاگریوه اختصاص دارد. این پژوهش رویکردی توصیفی-تحلیلی به سه مقوله مذکور دارد و برای جمع آوری داده ها با گویشوران لر مصاحبه هایی انجام گرفته است. تکواژ های جمع در این گویش به صورت - yɑ و ʊ می باشند و شباهت هایی با تکواژ های -ها و -ان در فارسی وجود دارد. تکواژ -en یا -n در لری بالاگریوه نشانه مفعول است و ویژگی های خاصی را در ترکیب نشان می دهد که از آن جمله می توان به ترکیب آن با صفات ملکی در حالت جمع و نه مفرد اشاره کرد. نکره در لری بالاگریوه با ɪ و در حالت صفتی با ɜː بیان می شود در حالی که معرفه با -ke به کار رفته و در حالت صفتی به همراه -e به کار می رود. تکواژ معرفه -ke بیشتر بیانگر دانش مشترکی است که گویشوران از قبل به اشتراک گذاشته اند در حالی که معرفگی با -e به اسمی بازمی گردد که هم اکنون قابل مشاهده است و یا هم اینک با آن آشنا شده اند. ساخت معرفه و نکره در لری بالاگریوه کاملا از صورتهای فارسی متمایز است.

  کلیدواژگان: لری بالاگریوه، حرف تعریف، معرفه، نکره، نشانه مفعولی
 • احسان پناه بر*، حسین پیرنجم الدین صفحات 113-130

  این مقاله بر آن است مفهوم زمان در رباعیات خیام را از دیدگاه نظریه استعاره مفهومی بررسی کند. برای کاویدن نگرش خیام به این مفهوم بنیادی، رباعیات مربوط به زمان با شیوه یافت استعاره های زبانی و شناختی گروه پراگلجاز و استین استخراج شدند. سپس استعاره های مفهومی زمان از نظرگاه نظریه استعاره مفهومی بررسی شدند تا پاسخ هایی به پرسش های ذیل بیابیم: با توجه به مفهوم سازی زمان در رباعیات، نگرش (های) عمده خیام به مفهوم زمان چه هستند؟ و آیا بین استعارات مفهومی متعدد زمان در این اشعار ارتباطی مفهومی برقرار است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که مفهوم زمان در شعر خیام در استعاره های مفهومی متعددی مفهوم پردازی شده اند و با دسته بندی این استعاره های مفهومی تحت گروه های کلی تر، می-توان نتیجه گرفت که بین مفهوم پردازی زمان در استعاره های متعدد مفهومی نوعی هم گرایی وجود دارد. همچنین می توان گفت که این هم گرایی می تواند ما را به سمت تفکر، دیدگاه، و فلسفه نسبتا واحد در شعر خیام هدایت کند.

  کلیدواژگان: زمان، مفهوم پردازی، استعاره ی مفهومی، نظریه ی استعاره ی مفهومی، رباعیات خیام
 • محمد عباس زاده، احمد غلامی*، امجد غلامی صفحات 131-152

  نوشته حاضر با بررسی تعداد 200 واژه جامعه شناسی و 50 اسم از اسماء جامعه شناسان از میان 36 کتاب جامعه شناسی، سعی دارد نشان دهد که فرایند های معادل گزینی در علم جامعه شناسی در ایران با چه مشکلات و نارسایی هایی روبرو بوده است. عدم انسجام در ترجمه ها، تکثر کلمات و تر جمه و نگارش اسماء انگلیسی و فرانسوی نشان از غلبه رویکردهای سلیقه ای و عدم آشنایی با امکانات و محدودیت های صرفی زبان فارسی نزد مترجمان دارد. مسیله اصلی در ترجمه و نگارش این واژگان، واژه گرایی ضعیف حاکم بر آن است. این واژه گرایی ضعیف به عدم شناخت جامع زبان فارسی، قابلیت های اشتقاقی و ترکیبی زبان فارسی نزد مترجمان برمی گردد. جستار حاضر با بررسی فرایندهای تغییر معنایی، وام گیری، ساخت سرواژه، چینش، وندافزایی، جعل و واژه سازی معکوس در این آثار سعی در تحلیل و ارزیابی گفتمان مذکور خواهد داشت، و نارسایی های صرفی و معنایی رویه واژه گرایی ضعیف را در این گفتمان تبیین خواهد کرد. نگارندگان نشان می دهند که مترجمان تنها با در نظر گرفتن دانش صرفی و معنایی زبان فارسی است که می توانند از تشتت، تکثر و ازهم گسیختگی در رویه های معادل گزینی در حوزه علم جامعه شناسی رهایی یابند.

  کلیدواژگان: زبان جامعه شناسی، اشتقاق، تصریف، ترجمه، ساختار معنایی، ساختار واجی
 • حمیدرضا شعیری* صفحات 153-170

  سبک زندگی فرآیندی نشانه - معنایی است که چهار مرحله برای تحقق آن لازم است. در مرحله اول با جوامعی مواجه هستیم که از طریق ساختارهای هویتی شان قابل شناسایی هستند. همین ساختارهای هویتی هستند که یکی از مولفه های مهم  سپهرهای نشانه ای به شمار می روند. این ها شرایط عمومی شکل گیری فرآیند سبک زندگی هستند. در مرحله دوم با شیوه های حضور اجتماعی مواجه هستیم. این شیوه های حضور همان اشکال بوشی حضور هستند که بر اساس مجموعه ه ای از باورها و تجارب ارزشی عمل می کنند. باورها و ارزش ها خود بر اساس فرآیند راستایی آزمایی و مشروعیت گفتمانی تحقق می یابند. این همان چیزی است که از پیش شرط های اصلی سبک زندگی به شمار می رود. در مرحله سوم سبک زندگی بر اساس روابط هم نشینی (شیوه های استمرار، لنگر اندازی و تثبیت یک شکل)، جانشینی (گزینش یک شکل و ترجیح آن به دلیل همجواری و همسانی با شکلی دیگر) و ساختارهای ارزشی شکل می گیرند. این سبک های زندگی که دارای تکیه ارجاعی در شیوه های حضور اجتماعی هستند، همانند زبان ثبت شده در حافظه جمعی می مانند که می توانند مورد استفاده قرار گرفته و استمرار سبک زندگی را شکل دهند.  در مرحله چهارم، با سبک زندگی مواجه هستیم که در تلاقی با شیوه های حضور اجتماعی به وجود می آیند. در واقع، نقش پذیری کنش گران اجتماعی و پافشاری بر این نقش ها بر اساس همان باور و ارزش از طریق لنگر اندازی در درون سبک میسر می گردد. نکته مهم این است که در این چهار مرحله، انسان به عنوان محور اصلی عبور از وضعیت بسیار کلی و ناپایدار به وضعیت خاص و نقش یافته عمل نموده و  به عنوان امری نشانه ای یا بخشی از فرایند نشانه - معنایی در چالش با باورها و ارزش ها قرار دارد. پرسش مهم این است که چگونه انسان می تواند در چالش مستمر با باورها و قرار گرفتن در فرآیند راستایی آزمایی، یک سبک زندگی را به سبک زندگی دیگر تغییر دهد؟

  کلیدواژگان: فرآیند نشانه- معنایی، شیوه حضور اجتماعی، سبک زندگی، ساختارهای هویتی
 • بابک شریف*، مائده شادمهر صفحات 191-206

  درباره معنی جزء فعلی افعال مرکب که معمولا فعل سبک نامیده می شود، تاکنون تحلیلهای مختلفی صورت گرفته است. اغلب پژوهشگران کوشیده اند معنی فعل سبک را در یک یا چند ویژگی خلاصه کنند. مقاله حاضر پس از نقد اهم آرای مطرح شده درباره معنی فعل سبک، فرضیه ای درباره تشکیل فعل مرکب ارایه می دهد که در آن همه افعال مرکب به طور مستقیم یا غیر مستقیم ریشه در فرایند انضمام دارد. این فرایند با جمله ای کامل آغاز و با انضمام دو عنصر از آن و حذف سایر عناصر ختم می شود. با تشکیل هر فعل مرکب، طرحواره ساختی X + LV0 شکل می گیرد که جوازبخش ساخت افعال مرکب جدیدی با همان فعل سبک و در همان حوزه معنایی خواهد بود. بر این اساس، معنی همکرد در حالت انضمام مستقیم، همان معنی سنگین آن و در حالت انضمام غیر مستقیم، منحل در معنی ساختی طرحواره جوازبخش است. معنی فعل سبک در هر یک از این دو حالت می تواند متفاوت باشد و هر یک از این معانی برگرفته یا مشابه یکی از معانی سنگین آن است. حالت سومی نیز هست که در آن فعل سبک، نقش فعل سازی را ایفا و تصریف فعلی را برای یک عنصر غیر فعلی ممکن می کند. بدین ترتیب افعال سبک روی طیفی قرار می گیرند که از موارد کاملا طرحوار و فاقد معنی تماتیک تا معنی سنگین آنها را در برمی گیرد.

  کلیدواژگان: فعل مرکب، فعل سبک، انضمام، طرحواره ساختی، دستور شناختی
 • جلیل فتحی*، بهنام فیض الهی صفحات 207-225

  حجم وسیعی از تحقیقات عملی از سال 1990، اثرات اصلی و تفاضلی رویکردهای مختلف درتدریس کاربرد شناسی در زبان دوم را بررسی کرده اند. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیرات تدریس مستقیم (قیاسی) و غیر مستقیم (استقرایی) بر یادگیری کارگفت درخواست توسط زبان آموزان ایرانی است. به همین منظور، 51 دانشجوی زبان انگلیسی در ایران بصورت تصادفی در گروه های مستقیم (تعداد=24) و غیر مستقیم (تعداد=27) قرار داده شدند. ویدیوها و نماهنگ های تصویری کوتاه در مورد کارگفت درخواست در اختیار هردو گروه قرارگرفت. آموزش عملی برای گروه غیر مستقیم شامل آموزش آشکار و مهارت قیاس به همراه تمارین گوناگون بوده، در حالیکه دوره آموزشی گروه غیرمستقیم متشکل از تکنیک های بهبود داده بود. هر دو روش مستقیم و غیر مستقیم که در مطالعه حاضر مورد استفاده قرارگرفتند، بر اساس اصول بنیادی رویکرد های آموزش فرم محور و آموزش معنا محور بکار گرفته شدند. یادگیری کارگفت ها در هر دو گروه از طریق یک آزمون کتبی تکاملی گفتمان در مراحل پیش و پس آموزش سنجیده شد. نتایج حاصل از آزمون کتبی تکاملی گفتمان نشانگر این بود که هم آموزش مستقیم و هم غیرمستقیم تاثیر چشمگیری بر یادگیری کارگفت درخواست توسط دانشجویان دارد. تحلیل های متعاقب یافته ها بیانگر تاثیرگذاری بیشتر آموزش غیرمستقیم نسبت به آموزش مستقیم بود. یافته های تحقیق مورد نظر کاربردهای نظری و عملی را در پی دارد.

  کلیدواژگان: کاربردشناسی بینازبانی، آموزش مستقیم، آموزش غیرمستقیم، کنش کلام
|
 • Zolfa Imani * Pages 1-13

  The present study examines the conceptual relation of tautology in Persian by comparing the findings with Szymanek’s morphological classification framework. Based on this classification, tautology in the first place is considerable in both compounding and derivation groups. In the former group, appositional compounding is considered a sub-group whereas in the latter, the following sub-groups are observable: affix doubling; synonymous affixes on a single base; the affix repeating a meaning already contained in the base and the affix not changing the meaning of the base. This study which was conducted via a descriptive-analytic method collected the data expressing redundancy, iteration or tautology and compared them with each group. First the data were culled from audio-visual resources like radio and television, as well as electronic sources and the Persian native speakers’ daily conversations. Then they were listed according to Szymanek’s model. The results showed that the compound and derivational words used in Persian and expressing tautology are in compatible with what Szymanek has given and no model is there for which no word in Persian does not exist. Moreover, Persian data are composed of formal, informal and colloquial words and in some cases the words belong to a particular accent.

  Keywords: tautology, redundancy, iteration, pleonasm, Szymanek
 • Parviz Maftoon *, Alireza Amjadiparvar Pages 15-31

  Following the previous research studies, the present study intends to investigate the positive function that code-switching to L1 (Farsi) performs in the EFL classes of three English institutes in Iran. The case study focuses on revealing the attitudes of teachers and learners towards the patterns, functions and factors of switching to L1 in EFL classes in the context of Iran. In this study, quantitative research method is employed in order to analyze code-switching to Farsi through questionnaires. The analysis of the collected data revealed that code-switching to L1 is a prevalent strategy used by most EFL teachers in English institutes of Iran. It was also concluded that code-switching to L1 plays a positive role in teaching and learning of the English language.

  Keywords: Teachers' code-switching to L1, attitudes, functions
 • Faezeh Farazandehpour *, Bahare Hadi-Lu Pages 33-48

  In this paper, in order to investigate the implicit meaning  of medical words and terms in relevant semiotic system and to study their usage as symbols in Persian colloquial language,   the proper data were collected from  “Sokhan Oral Dictionary” and “Persian Colloquial Dictionary”, and then their implicit meanings were analyzed based on semantics and semiotics knowledge within Pierce framework. Then while presenting some examples for each concept in the medical semiotic schemes and also illustrating some instances of their  implicit meaning in Persian language, it was distinguished that each of these symbols behave in a new way when confronting the semiotic schemes of Persian language. Most frequent application of medical words and terms is the usage of organ-words in Persian colloquial language. Some of these words are widely used in comparison to the other terms of colloquial Persian language and are mostly applied in their implicit meaning such as the word “gut” in this proverb:“there’s no straight gut in his stomach” (i.e. he is not honest) or the word “skeleton” in this expression:     “ he is like a skeleton” (i.e. he is very thin). In general it was found that such words and terms which are used in the Persian proverbs are mostly represented as icons and are actually counted as metaphors and the metaphors can be considered as iconic signs.

 • MohammadReza Aslani * Pages 49-70

  This paper with metalexicography approach is based on “Prototype Model”, conducted in descriptive-analytic method. The data were collected from the microstructures of 5 important Persian monolingual dictionaries including Dehkhoda’s, Moin’s, Amid’s, Anvari’s and Sadri Afshar’s dictionaries. On the whole 100 entries were selected from BIRD, TOOL, FURNITURE, FRUIT and VEHICLES’S categories. The same entries were also analysed in “Cobuild English Learner’s Dictionary” (1987) so as to make possible the comparison with one universal and standard dictionary. The results of data analysis show that the microstructures of Persian dictionaries are not based on linguistic theory. As a result, the authors suggest the pattern which makes possible the compilation and editing the microstructures of Persian monolingual dictionaries based on “Prototype Model”.

  Keywords: prototype model, Rosch, Microstructure, Metalexicography, monolingual dictionary
 • Reza Kheirabadi * Pages 71-89

  The study of core vocabulary has rich and considerable literature and numerous lists of atomic vocabulary of English language as the most prevalent international lingua franca have been proposed especially for the sake of educational purposes. The main objective of this paper is to comparatively study the 1st grade English textbook of official educational system of Iran within the frame work of core vocabulary lists of Persian and English to find out how relevant the lexicon taught in this book are with the concepts of the core vocabularies . The data is gathered from the textbook and the most well-known core vocabulary lists. The methodology is descriptive-analytical one and the textbook words are comparatively analyzed with the lexicon mentioned in the selected lists. The findings of this article have shown that the before mentioned book covers a fairly good number of the words listed in the core vocabulary lists of both Persian and English. The curriculum designers and educational policy makers may find the results to find the shortcomings of the book and improve its scientific quality.

  Keywords: Core vocabulary, comparative study, English language, Persian language, English Textbooks
 • Seyed Hamzeh Mousavi Pages 91-111

  The present paper aims at describing the three morphological features in Bala Geriveh: Articles, Plurality and Object Marking. This research followed a descriptive-analytic approach towards the three categories. In order to collect data, we have interviewed a group of Lor speakers. Plural morphemes in Lori are -yɑ and -ʊ and they seem to be similar to -hɑ and -ɑn in Persian. The allomorphs -en and -n in Lori Bala Geriveh are considered as object markers and have their specific features such as their concatenation with possessive adjectives in plural form and not in singular form. Indefinite article in Lori is -ɪ and ɜː in adjectival forms; while, definite article is -ke and in adjectival forms. The morpheme -ke is an indication of a background knowledge concerning past; while -e shows a case, which is observable or recognizable at the moment of speaking. (In)definiteness in Lori is completely different from Persian.

  Keywords: Lori Bala Geriveh, Articles, Definiteness, Indefiniteness, Object Markers
 • Ehsan Panahbar *, Hossein Pirnajmuddin Pages 113-130

  The present study aims at investigating and examining the concept of TIME in quatrains (Rubaiyat) of Khayyam through Conceptual Metaphor Theory (CMT) to illustrate the poet's attitude(s) towards this important concept and examine his philosophy regarding it. Drawing on methods presented by Pragglejaz Group and Steen, all quatrains including conceptual metaphors of TIME were extracted and probed through CMT to answer the following questions. Regarding the conceptualization of TIME in Rubaiyat of Khayyam, what is/are the main attitude(s) of Khayyam towards the concept of TIME? Is there any conceptual relationship between conceptual metaphors of TIME in the quatrains? The results of the research show that the concept of TIME in the quatrains has been differently conceptualized but there is a degree of consistency among these conceptualizations. In addition, this consistency can indicate that most of these quatrains display a single thought, attitude, and philosophy which may be that of Khayyam.

  Keywords: TIME, conceptualization, conceptual metaphor, CMT, Rubaiyat of Khayyam
 • Mohammad Abbaszadeh, Ahmad Gholami *, Amjad Gholami Pages 131-152

  This paper aims at investigating the procedures used by Persian translators to render the sociological concepts and terms into Persian. In this regard, it assesses the quality of these equivalents by considering the morphological aspects of the words in the source and target languages. The data of the current study were collected from 36 sociological books that had been translated into Persian. We analyzed the linguistic structure of 200 sociological terms and their Persian translations from a morphological perspective. Then, some morphological procedures used by Persian translators including compounding, derivation, coinage, backformation, borrowing, acronomy, and clipping are analyzed from a morphological perspective. The result showed that divergent equivalents have been suggested for the same term, and also different transcriptions have been proposed for the same proper name. We show that most of the Persian translators don’t have a sufficient knowledge in Persian morphology. As a result, some derivational and inflectional limitations and potentialities of Persian language have been ignored by them. The results show that only by considering Persian morphology, the translators can propose better equivalents for sociological terminologies.

  Keywords: sociological terms, Persian equivalents, Morphology, derivation, compounding, inflection
 • HamidReza Shairi * Pages 153-170

  The lifestyle is a sign-semantic process, with four phases necessary for its realization. First, we are confronted with communities which are identifiable via their identity structures. These identity structures are one of the important components of the sign sys tems. They are the general situations for the formation of the lifestyle process. Secondly, we are faced with the modes of social existence. These modes are the same Bushy forms of existence functioning based on a set of values and beliefs. Beliefs and values are realized on the basis of the process of verbalization and discursive legitimacy. This is the same which is accounted as a prerequisite for the lifestyle. In the third phase, the style of life is formed based on syntagmatic relations (continuity, anchoring and fixing a form), associative relations (the selection of a form, its preference due to its adjacency with another form) and valuable structures. These lifestyles relying on the modes of social existence are similar to the language recorded in collective memory, which can be used and also they cause the longevity of lifestyle. In the fourth phase, we face with a lifestyle formed at intersection with the modes of social existence. In fact, the role-playing of social actors and the insistence on these roles is based on the same belief and value via anchoring within the style. Here the important hint is that in these four phases, human beings act as the main axis of passing a very general and unstable status to a particular and contingent one, and also it is in a challenge to beliefs and values as a sign or part of the sign-semantic process. The key question here is that how can a person change a lifestyle with another one in locating the stratification process and the constant challenge with beliefs?

  Keywords: sign-semantic process, social existence, lifestyle, identity structures
 • Sayedeh Nastaran Razavi, Hadi Salehi * Pages 171-190

  In recent years, the enrollment of English as a foreign language (EFL) has increased significantly in higher education. The aim of this study is investigating the impact of a group learning program which is implemented as online on learning motivation of English among Iranian university students. Forty four undergraduate university students (25 males and 19 females) with the age range of 18 to 30 participated in this study. The Dornyei theoretical framework (2005; 2009) was used to measure the three aspects of motivation (ideal L2 self, ought-to L2self, and L2 learning experience). A pre- and posttest survey and a semi-instructured interview were used as the main instruments. For identifying the differences of the scores of three aspects of motivation, a paired sample T-test was used. The findings showed that there was a significant difference in L2 learning experience prior to and after the program administration and no significant difference were observed regarding the two other aspects. The findings also showed the most motivating feature was interesting learning recourses and tools and the most demotivating feature was technology barriers. Moreover, the findings of the interviews showed that most of the students had positive experience of this project. With the increasing role of English in Iran in all aspects of teaching and learning as an international language, it is crucial for teachers and program developers to care about the motivational drives of learners due to the positive feedback of some programs as the project under the study.

  Keywords: Demotivation, English, Iranian University students, Motivation, Online Learning Group Program
 • Babak Sharif *, Maedeh Shadmehr Pages 191-206

  Much research has been done on semantics of the verbal element of complex predicates (CPr), usually referred to as light verb (LV). Most researchers have confined their studies to a few limited features of light verbs. After criticizing major views proposed by scholars on the semantics of light verbs, this article presents a hypothesis on the formation of complex predicates, arguing that all of which directly or indirectly have roots in incorporation process. This process starts with a complete sentence, incorporating two elements into it and ends in eliminating other elements. Formation of each complex predicate leads to the formation of the constructional schema X+LV0 which sanctions formation of new complex predicates with the same light verb and in the same semantic field. Accordingly, the meaning of light verb in direct incorporation case is the same meaning as its heavy verb, and in indirect incorporation case is dissolved in constructional meaning of the sanctioning schema. The meaning of light verb in each of these two cases could be different and each of them is taken or similar to one of its heavy meanings. There is a third case in which the light verb plays the role of verbalizing element and makes possible for a nonverbal predicate to inflect as a verb. Thus light verbs vary from having completely schematic and non-thematic meanings to their own primary heavy meanings.

  Keywords: complex predicate, light verb, incorporation, constructional schema, cognitive grammar
 • Jalil Fathi *, Behnam Feozollahi Pages 207-225

  Since the 1990s, an accumulated body of empirical studies have investigated the main and differential effects of various approaches to second language (L2) pragmatic instruction. To contribute to this line of research, the present study aimed at investigating the effect of deductive and inductive instruction on the development of the speech acts of requests by Iranian EFL learners. In so doing, 51 Iranian EFL English-major students were randomly assigned to either the deductive group (DG) group (n = 24) or the inductive group (IG) group (n = 27). (IG).  Both groups were provided with video clips of short conversations including the speech acts of request. The experimental treatment for the DG followed explicitness and deduction accompanied by a variety of drills, whereas the instruction for the IG involved input enhancement techniques. Both deductive and inductive methods of instruction adopted in the present study were operationalized according to the principles underlying the paradigms of Focus on Forms (FonFS) and Focus on Forms (FonF). Speech act development of the two groups was measured through a 10-item Written Discourse Completion Test (WDCT) at the pre-treatment and post-treatment phases of the study. The results obtained from administered WDCT revealed that both deductive and inductive instruction had a significant effect on the learners’ development of requests. Further analysis of the findings revealed that inductive instruction was more effective than deductive instruction. The findings offer theoretical and pedagogical implications.

  Keywords: interlanguage pragmatics, deductive instruction, inductive instruction, speech act