فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع - پیاپی 15 (تابستان 1402)

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
پیاپی 15 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیر نادری راد *، حسن صابری، رحیم محترم صفحات 1-16

  توجه روز افزون به محیط زیست در جوامع در حال پیشرفت موجب شده است تا تعداد زیادی از صنایع و شرکت ها به مفاهیم سبز به عنوان منبع اصلی تغییر استراتژیک توجه کنند. هدف این مطالعه بررسی شفافیت سبز و نقش آن در ارزش ادراک شده ی سبز و بررسی نقش واسطه ی ارزش ادراک شده ی سبز و ارتباط خود-برند بر روابط بین شفافیت سبز و وفاداری به برند است. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مدل و آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نزم افزار smart pls استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان ظروف یکبار مصرف گیاهی در ایران است که 384 نفر برای نمونه انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است. یافته ها نشان دادند که شفافیت سبز با ارزش ادراک شده ی سبز و ارزش ادراک شده ی سبز با ارتباط خود-برند ارتباط مثبت دارد؛ همچنین ارزش ادراک شده سبز با وفاداری به برند ارتباط مستقیم و ارزش ادراک شده ی سبز با وفاداری به برند از طریق ارتباط خود-برند ارتباط غیر مستقیم دارد. همچنین نقش واسطه ارزش ادراک شده ی سبز بین شفافیت سبز ادراک شده و وفاداری به برند مورد بررسی قرار گرفت، که طی آن، نقش واسطه ارزش ادراک شده ی سبز بین شفافیت سبز ادراک شده و وفاداری به برند تایید شد.

  کلیدواژگان: وفاداری به برند، ارزش درک شده سبز، شفاقیت سبز، ارتباط خود-برند، مدلسازی معادلات ساختاری
 • مهدیه علی اکبری پرشکوهی *، مهران پورصفر سادات محله صفحات 17-22

  انگیزش تحصیلی یکی از مهم ترین شاخص های رشد و پیشرفت نظام آموزش و پرورش یک کشور محسوب می شود. انگیزه یکی از عوامل مهم در یادگیری به شمار می آید، که باعث می شود یادگیرنده بر اساس نیاز و علاقه فردی خود به سمت یادگیری گرایش پیدا کند. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد. تعداد کل جامعه آماری شامل دانش آموزان در دبیرستانهای متوسطه دوره دوم شهر لنگرود به تعداد 339 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از معادله سازی معادلات ساختاری و نرم افزاری Smart PLS می باشد. روش جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر، روش میدانی بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که ارتباط بین خوش بینی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان در دبیرستانهای متوسطه دوره دوم شهر لنگرود با برآورد 854/0 دارای بیشترین شدت ارتباط می باشد.

  کلیدواژگان: دلبستگی به مدرسه، آگاهی فراشناختی، انگیزش تحصیلی، خوش بینی تحصیلی
 • بهادر دامن کشان * صفحات 23-35
  هدف

  امروزه تجارت اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک مرکز مهم برای منبع یابی محصول است که به شرکت ها کمک می کند تا با مشتریان ارتباط برقرار کنند و مزیت های رقابتی به دست آورند. با این حال، تحقیقات بسیار کمی که بر شرکت های دانش بنیان متمرکز است تا به امروز انجام شده است.این تحقیق بررسی تاثیرگذاری زمینه های زیست محیطی ، سازمانی و فناوری بر قصد رفتاری جهت پذیرش تجارت پرداخته است.

  روش

  تحقیق حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی که از نظر هدف کاربردی می باشد و با تلفیق دو شیوه پیمایشی (جهت ارزیابی متغیر مستقل) و اسنادی (جهت ارزیابی متغیر وابسته) در جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت های دانش بنیان در پارک زیست فناوری خلیج فارس که حجم نمونه 126 نفری از بین آنها انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار Smart PLS3استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار زمینه های زیست محیطی، سازمانی و فناوری بر قصد رفتاری جهت پذیرش تجارت اجتماعی در شرکت های دانش بنیان در پارک زیست فناوری خلیج فارس دارد.

  نتیجه گیری

  فشار شریک تجاری در زمینه محیطی، به دنبال آن حمایت مدیریت ارشد در زمینه سازمانی، و سودمندی درک شده در زمینه فناوری، بیشترین تاثیر را بر قصد رفتاری برای استفاده اجتماعی دارد. زمینه های فناوری، سازمانی و محیطی بر قصد رفتاری تاثیر معنی داری می گذارد.

  کلیدواژگان: زمینه های زیست محیطی، زمینه های سازمانی، زمینه های فناوری، قصد رفتاری، پذیرش تجارت اجتماعی
 • حسین محمودیان راوی نژاد *، علی اکبر خادمی صفحات 36-49
  هدف

  بررسی تاثیر منابع نامشهود مانند سرمایه کارآفرینی و جمع آوری و اهدای دانش به ایجاد ظرفیت جذب شرکت های دارویی در شهرک صنعتی بهارستان برای دستیابی به نوآوری.

  روش تحقیق : 

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت های دارویی در شهرک صنعتی بهارستان کرج که حجم نمونه 126 نفر انتخاب و روش نمونه گیری در دسترس غیر تصادفی بوده و همچنین ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد که از مقاله بیس استخراج و روایی و پایایی آن تایید شده بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS3 Smart استفاده شده است.

  یافته های تحقیق: 

  مجموعه اشتراک دانش بر ظرفیت جذب تاثیر معنی دار و مثبت می گذارد. مجموعه تسهیم دانش نقش میانجی مثبت و معنیداری در بین سرمایه کارآفرینی و ظرفیت جذب ایفا می کند. سرمایه کارآفرینی، جمع آوری اشتراک دانش و ظرفیت جذب به نوآوری کمک می کند. و مجموعه اشتراک دانش بر اهدای اشتراک دانش تاثیر مثبت و معنی داری می گذارد.

  نتیجه گیری

  سرمایه کارآفرینی، مجموعه به اشتراک گذاری دانش، و ظرفیت جذب به نوآوری کمک می کند؛ و مجموعه اشتراک دانش بر اهدای اشتراک دانش تاثیر می گذارد. این مطالعه همچنین پیامدهای مدیریتی مهمی با افشای سهم منابع نامشهود در نوآوری شرکت های دارویی در شهرک صنعتی بهارستان کرج دارد. علاوه بر این، این مطالعه چارچوبی را ارایه می کند که مدیران می توانند برای رسیدن به قابلیت جذب و نوآوری بکار گیرند.

  کلیدواژگان: سرمایه کارآفرینی، کمک به اشتراک گذاری دانش، مجموعه اشتراک دانش، جذب، نوآوری
 • محمود احمدی شریف *، شاهرخ فاتحی صفحات 50-62
  هدف

  بررسی نقش شدت رقابت و عدم قطعیت بازار در تاثیر تامین کننده و مشوق های تامین کننده بر سستی و کم کاری فروشنده در بین فروشندگان شرکت لبنیات میهن.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری فروشندگان فروشندگان شرکت لبنیات میهن به تعداد 213 نفرکه حجم نمونه انتخابی بر اساس محاسبه فرمول کوکران 137 نفر از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPS بر S و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است.

  یافته ها

  نظارت بر تامین کننده و مشوق های تامین کننده بر سستی کسل کننده فروشنده تاثیر مثبت قوی می گذارد. و همچنین شدت رقابت و عدم قطعیت بازار نقش تعدیلی در تاثیرگذاری نظارت بر تامین کننده و مشوق های تامین کننده بر سستی کسل کننده فروشنده ایفا می کند.

  نتیجه گیری: 

  مشوق های تامین کننده ابزار مفیدی برای مهار سستی و کم کاری فروشنده هستند، در حالی که نظارت بر تامین کننده این رفتار نادرست را تشویق می کند. اثر بازدارنده انگیزه های تامین کننده در یک بازار به شدت رقابتی و نامطمین تقویت می شود. علاوه بر این، نظارت بر تامین کننده، سستی فروشنده را در یک بازار به شدت رقابتی کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: نظارت، تامین کننده، مشوق های تامین کننده، سستی کسل کننده فروشنده، شدت رقابت
 • علی اصغر زینلی * صفحات 63-76
  هدف

  بررسی نقش توانمندیهای سازگاری و جذب در تاثیرگذاری شبکه های کارآفرین محور بر محدوده جغرافیایی بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل سطوح مدیران در شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز که حجم نمونه 138 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPS بر S و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است.

  یافته ها

  حاکی از اثر مثبت و معنی دار شبکه های کارآفرین مدار بر توانمندی سازگاری و قابلیت جذب دارد. همچنین توانمندی سازگاری و جذب نقش میانجی مثبت در تاثیر گذاری شبکه های کارآفرین محور بر محدوده جغرافیایی ایفا می کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از این تحقیق در راستای مباحث ادبیات نظری و تحقیقات گذشته بوده و نقش توانمندی سازگاری و جذب در تاثیرگذاری شبکه های کارآفرین محور بر محدوده جغرافیایی را ارزیابی می کنند.این تحقیق بینش جدیدی در رابطه با شبکه های کارآفرین محور در محدوده جغرافیایی ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: شبکه های کارآفرین مدار، محدوده جغرافیایی، توانمندی سازگاری، توانمندی جذب
 • بمانی قربانی کلانکلایه *، مهران پورصفر سادات محله صفحات 77-82

  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رفتار شهروندی سازمانی (OCB)بر رضایت شغلی با میانجی گری رهبری معنوی در بین معلمان ابتدایی شهر املش می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان ابتدایی شهر املش می باشد که تعداد آن ها برابر 62 نفر می باشد. بر این اساس با توجه به محدود بودن جامعه آماری از جدول مورگان برای تعیین تعداد نمونه استفاده شده است که تعداد نمونه مورد نظر برای این پژوهش 52 نفر می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جنبه شیوه جمع آوری داده ها و ماهیت توصیفی-پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات داده هابا استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی (OCB) تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی با میانجی گری رهبری معنوی دارد.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، رهبری معنوی، شهر املش