فهرست مطالب

پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات - پیاپی 49 (امرداد 1402)
 • پیاپی 49 (امرداد 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/05
 • تعداد عناوین: 14
|
 • آناهیتا ولی بحرینی *، فهیمه شهریاری، صدیقه فتاحی، نجمه درودی، مهدی یعقوبی صفحات 1-8

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی درمانی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، را کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی در روستای کشف در سال 1400-1399 تشکیل دادند. تعداد 24 نفر از دانش آموزان که دارای علاقمندی از طرف والدین بودند انتخاب و وارد طرح شدند که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به تصادف در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش جلسات بازی درمانی دریافت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند در پایان هر دو گروه مجددا به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند (پس آزمون). اطلاعات پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS-26 با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیره و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بازی درمانی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر موثر است. در نتیجه این شیوه درمانی در مدارس کاربرد مهمی دارد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، مهارت های اجتماعی، مقطع ابتدایی
 • پری فهندژ سعدی *، محمدصادق رفیعی صفحات 9-14

  امور تربیتی ، سازه ای مهم در علوم ورزشی است که پرداختن به آن از ضرورتهای نظام آموزش عالی در کشورمحسوب میشود. برایناساس هدف پژوهش حاضر بررسی عامل های تربیتی و اخلاقی و تربیتی درعلوم ورزشی دانشگاهی میباشد. باید توجه داشت که اصول اهلاقی و تربیتی در هر زمینه ای از موارد ضروری می باشد و باید چالشهای پیش روی علوم ورزشی را شناسایی و آنها را برطرف کرد. آشنایی با مشکلات جهانی و محلی در دو دهه اخیر از یک سو و محدودیت منابع مالی از طرف دیگر به تغییرات ساختاری در نظامهای ورزشی دانشگاهیجهان منجر شده است ابتدا به بررسی این عوامل پرداخته شده است. در گام بعد روابط بین این ابعاد و شاخصهای علوم ورزشیتعیین و بهصورت یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از تمرینات و آزمون های مهارتی مناسب و استاندارد؛ جلوگیری از دل زدگی دانشجویان و علاقه مند نمودن آنها به ورزش؛ پرهیز از شوخی و طنزهای ناشایست؛ استفاده از ارزشیابی نسبی در مورد عملکرد مهارتی دانشجو؛ و فروتنی و پرهیز از تکبر و خودبرتربینی؛ از مهم ترین شاخص های اخلاق حرفه ای در اساتید تربیت بدنی عمومی است.

  کلیدواژگان: اخلاق و امورتربیتی، علوم ورزشی، تربیتی
 • زهره ورمزیار *، فرخ قوچانی صفحات 15-26
  هدف

  بررسی تاثیر ، سهولت ،لذت و امنیت ادارکی از خرید بر استفاده از NFC تلفن همراه در پرداختها در تجارت الکترونیک.

  روش تحقیق: 

  این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری بیمه شدگان عمر و سرمایه مرتبط با کد نمایندگی 4201 در تهران با تعداد جامعه 550که حجم نمونه 226نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تایید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از امار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای برای تجزیه و تحلیل امار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق حاکی از تاثیر قوی متغیرهای امنیت درک شده، سهولت درک شده و لذت درک شده از خرید بر استفاده از NFCتلفن همراه در پرداختها دارد.

  نتایج

  عوامل امنیت درک شده، سهولت درک شده ،لذت درک شده از خرید بر استفاده از NFC تلفن همراه در پرداختها در تجارت الکترونیک تاثیر قابل ملاحظه دارد.

  کلیدواژگان: سهولت درک شده، لذت درک شده از خرید، امنیت درک شده، استفاده از NFCتلفن همراه در پرداختها
 • فاطمه شرفی *، آزاده خمسه صفحات 27-41

  مصرف فراوان انواع سموم و کودهای شیمیایی چه از لحاظ تاثیر بر سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی و چه از لحاظ تبعات زیست محیطی از قبیل آلودگی آب های زیرزمینی و برهم زدن تعادل زیستی، روز به روز مورد تردید جدی قرار می گیرد. با توجه به افزایش مصرف کود و آفت کش هایی که پیامد آنها زوال باروری خاک، سلامتی و آلودگی هوا، آب و غذا است. امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است. در این سیستم از کشاورزی که احتمالا برگرفته از کشاورزی سنتی باشد، سعی بر این است تا از نهاده هایی که منشا شیمیایی دارند استفاده نشود. کشاورزی ارگانیک فرایندی است که هدف آن تنها تولید محصولات سالم برای تغذیه انسان نیست، بلکه در پی ارتقای سلامت و بهره وری جوامع وابسته به خاک، آب، گیاهان، جانوران و انسانهاست. این سامانه تولید، فرآوری و عرضه محصولات کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی کشاورزی ارگانیک و فواید چالش های آن می باشد. این پژوهش به روش تجزیه و تحلیل کتابخانه ای- مروری بوده و جمع آوری اطلاعات با مراجعه به پایگاه های اینترنتی، مقالات، کتب، اسناد معتبر علمی و منابع الکترونیکی در این زمینه انجام شده است.

  کلیدواژگان: کشاورزی ارگانیک، مزایای کشاورزی ارگانیک، چالش های کشاورزی ارگانیک، مواد غذایی
 • فرشته بهرامی * صفحات 42-65

  در دو دهه گذشته شاهد جذب مداوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش بودیم و اهمیت باورهای معلمان برای پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش در چارچوب تغییرات آموزشی آشکار شد. در سال های اخیر، نظام آموزشی ایران تاکید بیشتری بر آموزش دانش آموز محور و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری داشته است. آموزش معلمان تحت برنامه جامع آموزش جدید به یک مسیولیت محلی تبدیل شده است. برنامه درسی استاندارد و اصلی که بر ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به آموزش و اجرای آموزش دانش آموز محور تمرکز دارد (بانک توسعه آسیایی، 2008؛ وزارت فرهنگ آموزش و پرورش و علوم، 2014). علیرغم علاقه روزافزون به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش دانش آموز محور، تعداد محدودی از مطالعات در ایران برای درک درک معلمان مدارس ابتدایی در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش دانش آموز محور وجود دارد. این مطالعه با هدف درک عوامل موثر بر ادراک معلمان از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دانش آموز محور انجام شده است. بر اساس تیوری تغییر آموزشی فولان، تجزیه و تحلیل از طریق رگرسیون خطی چندگانه و بحث گروهی متمرکز بر روی 838 معلم مدارس ابتدایی در ایران انجام شد که نشان داد شایستگی حرفه ای معلم و مزایای درک شده در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، عوامل مهمی هستند که بر ادراک معلمان از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می گذارند. ابزاری برای آموزش دانش آموز محور علاوه بر این، صلاحیت حرفه ای معلم، مزایای درک شده در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و همکاری معلم بر ادراک معلمان از استفاده از محتوای دیجیتال برای آموزش دانش آموز محور تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش دانش آموز محور، تربیت معلم ضمن خدمت، تدریس، یادگیری
 • مهدی محمدی *، رقیه باقری صفحات 66-74

  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای انگیزشی و خودپنداره شغلی با کارآفرینی دانشجویان رشته های مدیریت دانشگاه آزاد تبریز اجرا گردید. مطالعه حاضر از زمره مطالعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل تمامی دانشجویان رشته های مدیریت (18 گرایش) مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد واحد تبریز در نیمسال دوم 97-98 به تعداد حدود 1000 دانشجو بود. از طریق نمونه گیری خوشه ایی و بر اساس جدول مورگان تعداد تعداد 278 دانشجو انتخاب شدند. تمامی اعضای نمونه پرسشنامه های کارآفرینی روبینسون، استیمپسون، هوفنر و هانت (1991)، پرسشنامه ارزش های مربوط به شغل (بابک و گور، 2001) و پرسشنامه جهت گیری انگیزشی نیکولز و همکاران(1985) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین ابعاد راهبردهای انگیزشی و خودپنداره شغلی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین مشخص شد که ابعاد راهبرهای انگیزشی و خودپنداره شغلی به ترتیب 38 و 53 درصد از متغیر کارآفرینی را تبیین و پیش بینی می کنند. می توان نتیجه گرفت که راهبردهای انگیزشی و خود پنداره شغلی نقش مهمی در کارآفرینی دانشجویان ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، راهبردهای انگیزشی، خودپنداره شغلی
 • ربابه حیدری *، علی محمودی عالمی صفحات 75-87

  سوزن دوزی یا بلوچ دوزی یکی از غنی ترین و زیباترین صنایع دستی به شمار می رود سوزن دوزی بلوچ در میانه مردم بلوچستان و دیگر نقاط ایران و جهان مورد استقبال قرار گرفته و در قالب یک کالای هنری صادرات به کشورهای اروپایی و دیگر نقاط جهان صادر می شود.علی رغم برخورداری شهرت فروان این هنر پژوهش های انجام شده در این عرصه کمتر پیرامون نقش وطرح به کار رفته در سوزن دوزی بلوچ صورت گرفته. هدف این پژوهش بررسی نقش و طرح در نقوش سورن دوزی بلوچ است و تلاش است برای پاسخ گفت به این پرسش که آیا بین این نقوش با عناصر طبیعت ومحیط پیرامون زن سوزن دوز بلوچ ارتباطی وجود دارد یا خیر، اگر چنین است عناصر طبیعت به چند دسته می توان تقسیم کرد.در این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که نقش و طرح بکار رفته در سوزن دوزی بیشتر از طبیعت الهام گرفته و زنان بلوچ ضمن توجه محیط پیرامون نقش کار کردی آن ها را نیز در تناسب باشیوه طراحی هندسی مد نظر قرارداده اند.

  کلیدواژگان: نقش و طرح، سوزن دوزی، بلوچ
 • سعید چگنی *، سارا وفایی نژاد، سید مرتضی حسینی، فرهاد شیویاری صفحات 88-103

  انگیزش را می‏توان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد. در حقیقت انگیزش چیزی است که فرد را به پیش رفتن وا می‏ دارد؛ در حال پیش رفتن نگه می‏دارد و تعیین می‏ کند که به کجا باید رفت. انگیزه تحصیلی در دانش آموزان، به معنای تمایل درونی آن ها برای مشارکت طولانی مدت و با کیفیت، در فرآیند یادگیری، و متعهد ماندن به این فرآیند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتماد به نفس و عزت نفس بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اعتماد به نفس و عزت نفس از بنیادی ترین بخشهای شخصیت انسان هستند که بر تمام جوانب زندگی فرد نفوذ دارند. افرادی که دارای اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی هستند، در کار، تحصیل و زندگی موفق بوده، نقاط ضعف و قوت خود را می دانند و راه های رسیدن به موفقیت را به سرعت طی می کنند. یک دانش آموز با اعتماد به نفس، به توانایی ها و مهارت های خود باور دارد، با انگیزه بالا و به موقع در بحث های کلاسی و یا کارهای گروهی شرکت کرده و می داند که توانایی کافی برای انجام تکالیفش را داشته و از ارایه توانمندی هایش نیز ترسی ندارد.

  کلیدواژگان: اعتماد به نفس، عزت نفس، انگیزه تحصیلی، دانش آموزان
 • لیا پورنعمت * صفحات 104-117

  هدف مقاله حاضر بررسی اختلالات یادگیری در درس ریاضی می باشد.تحقیق از نوع توصیفی-مروری می باشد. که اطلاعات آن با توجه به مطالعه، تجزبه و تحلیل کتاب ها و مقالات و دیگر منابع معتبر علمی تهیه شده است.یافته ها میزان برآورد شیوع اختلالات یادگیری بین 1 تا 30 درصد نوسان است. در جداول رسمی آمار کودکان استثنایی، درصد شیوع اختلالات بین 1 تا 3 درصد تخمین زده می شود که بخشی از آن مربوط به اختلالات یادگیری در درس ریاضی می باشد این اختلال از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که اختلال ریاضیات اغلب همراه با مشکلات خواندن و یا املاء رخ می دهد و در سایر دروس هم تاثیر منفی می گذارد. با توجه به اهمیت این درس باید نسبت به آسیب شناسی و درمان آن اقدام کرد. تحلیل ها نشان داد که با به کار گیری روش های درست می توان به مقدار چشم گیری اختلالات یادگیری در ریاضی را کاهش داد و دانش آموزان را به روند عادی کلاس برگرداند.

  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری، ریاضی، تشخیص اختلالات، زمینه های ابتلا
 • صدیقه قبادیان * صفحات 118-126

  توسعه پایدار، یک ایده و اصطلاح بسیار گسترده است که معانی متفاوت و بسیاری دارد و در نتیجه فراوانی این معانی، واکنش های مختلف صاحب نظران را بر می انگیزاند. مفهوم توسعه پایدار، یک نوع تلاش برای ترکیب مفاهیم در حال رشد حوزه ای از موضوعات محیطی با موضوعات اجتماعی- اقتصادی می باشد.مفهوم توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر می باشد. این مساله با دیدگاه دو قرن گذشته انسان که بر پایه جدایی موضوعات محیطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته بود در تضاد است مفهوم توسعه پایدار، حاصل رشد آگاهی از پیوندهای جهانی، مابین مشکلات محیطی در حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانی ها درباره یک آینده سالم برای بشر می باشد. توسعه پایدار، قویا موضوعات محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به هم پیوند می دهد. انواع گردشگری را با توجه به عملکرد گردشگران می توان به پایدار و نا پایدار تقسیم کرد. در میان انواع گردشگری، اکوتوریسم با توسعه پایدار هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد. اکوتوریسم یک شکل از گردشگری طبیعی است که حداکثر توجه را نسبت به حفاظت و نگهداری از محیط شامل تنوع زیستی ، حیات وحش و سیستم های زیست محیطی، با تاکید بر آموزش دادن به گردشگر درباره محیط زیست و چگونگی حفاظت از آن دارد. در این مقاله ابتدا به مفهوم توسعه پایدار اشاره می شود و پس از توصیف گردشگری پایدار و اصول آن، با ارایه تعریف هایی از اکوتوریسم، به رابطه توسعه پایدار و اکوتوریسم پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: اقامتگاه بوم گردی، اکوتوریسم، معماری پایدار، شهر ایلام
 • افشین بابامرادی * صفحات 127-137

  دوره نوجوانی یکی از بهترین دوران برای رشد و شکوفایی توانمندی های افراد است. نوجوانان با قبول مسیولیت و ارتباط موثر با دیگران و جامعه به رشد توانایی های خویش می پردازند و برای زندگی شغلی و خانواده آماده می گردند. آموزش کارآفرینی یکی از مواردی است که زمینه تحقق اهداف فوق را در دانش آموزان ایجاد می کند. آموزش کارآفرینی باعث می شود که افراد به دنبال موقعیت های شغلی ایجاد شده نباشند؛ بلکه این ایده زا در آنان پرورش می دهد که در آینده موقعیت شغلی جدیدتری برای خود و دیگران ایجاد کنند.روش پژوهش مطالعات کاربردی است که اطلاعات از طریق تجزیه و تحلیل کتابخانه ای- مروری با بررسی مقالات، کتب و اسناد معتبر علمی در این زمینه بدست آمده اند. در این مقاله ابتدا توضیحی درمورد آموزش کارآفرینی و مسیر شغلی آمده و سپس به عوامل موثر بر کارآفرینی و مسیر شغلی افراد، مزایای کارآفرینی و تاثیر آموزش آن بر آینده شغلی افراد پرداخته ایم. نتایج یافته های تحقیقات حاکی از آن است که کارآفرینی امروزه عامل توسعه اقتصادی کشور می باشد و کارافرینی ترکیبی باعث می شود که افراد به شغل و مسیر شغلی خویش پایبند باشند. همچنین در جامعه درحال تغییر بتوانند با راه انداری شغل جدید و موازی با شغل پیشین خود، خود را از خطر بیکاری دور نگه دارند.

  کلیدواژگان: آموزش، کارآفرینی، مسیر شغلی، دانش آموزان
 • مهرشاد معصومی *، مریم پورصالحی، سارا وفایی نژاد، هلن حنایی صفحات 138-154

  جامعه پذیری فرایندی است که به دنبال آموزشهای عام (اعم از آموزش رسمی و غیر رسمی) به افراد بدست آمده و موجب حلول قوانین رفتاری هر جامعه و همه انتظارات فرهنگی آن، در کل شخصیت روانی افراد، باتوجه به مشارکت آنها در نظام آن اجتماع می گردد و این قوانین و انتظارات را بر شخصیت فرد حک می کند. این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری و شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که عوامل اجتماعی از قبیل والدین، نظام آموزشی، گروه همسالان، وسایل ارتباط جمعی و بازیها در شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان و جامعه پذیری آنها تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری، هویت اجتماعی، دانش آموزان
 • مرضیه جباری دیزیچه *، علی اصغر نظری، سهیلا ایمانی، مسلم محمودی صفحات 155-171

  روانشناسی مثبت گرا زیرمجموعه ای از روان شناسی سنتی است. عمده تمرکز روانشناسان در این حوزه بر بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از ایجاد بیماری های روانی می باشد. هدف اصلی روانشناسی مثبت گرا کمک به افراد برای درک بهتر مهارت ها و توانایی هایی است که دارند و یا توانایی هایی که برای دستیابی به تعادل روانی نیاز است که داشته باشند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزه های روانشناسی مثبت گرا بر مهارت های اجتماعی و هیجانی دانش آموزان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که مثبت اندیشی دانش آموزان نقش موثری بر ارتقا مهارت های اجتماعی و هیجانی آنان داشته و آموزش مهارت های مثبت اندیشی می تواند به عنوان روشی کارآمد در این زمینه برای دانش آموزان استفاده گردد.

  کلیدواژگان: مثبت اندیشی، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان
 • فرناز رفیعی *، افسانه طائی، لیلا خبیری، رقیه صادقی صفحات 172-187

  خودکارآمدی به باور دانش آموزان درباره توانایی های خود برای فهمیدن یا انجام دادن تکالیف درسی دلالت دارد و به عنوان یک عامل انگیزشی فعال کننده، نیرو دهنده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار به سوی هدف تعریف شده است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عکس العمل رفتاری و بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و حل مسیله ریاضی دانش آموزان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد ارایه بازخورد نوشتاری توسط معلم، می تواند عملکرد یادگیرندگان را در حوزه های خودکارآمدی و حل مسایل دروس ارتقا دهد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، بازخورد نوشتاری، ارزشیابی، دانش آموزان