فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 727 (هفته سوم شهریور 1402)
 • پیاپی 727 (هفته سوم شهریور 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/20
 • تعداد عناوین: 3
|
 • نسترن ایزدی مود، حسین صادقی، فروغ سلطانی نژاد* صفحات 556-565
  مقدمه

  مسمومیت با سموم ارگانوفسفره، از علل شایع و خطرناک مسمومیت با سموم می باشد. در این مطالعه فراوانی، پیامد و فاکتورهای خطر برای بروز پنومونی آسپیراسیون در مسمومیت با ارگانوفسفره بررسی گردیدند.

  روش ها

  این مطالعه ی مقطعی در مرکز ریفرال مسمومیت ها در بیمارستان خورشید اصفهان انجام گرفت. بیماران با تشخیص مسمومیت با ارگانوفسفره و سن بیشتر از 18 سال از فروردین ماه 1397 تا مهرماه 1401 وارد مطالعه شدند. بیماران در دو گروه با و بدون پنومونی آسپیراسیون از نظر فاکتورهای مختلف مقایسه شدند. جهت بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده ی پنومونی آسپیراسیون از آزمون رگرسیون لجستیک باینری استفاده گردید.

  یافته ها

  217 بیمار با تشخیص مسمومیت با ارگانوفسفره شامل 135 مرد (62/2 درصد) با میانگین سنی 38/2 بررسی گردیدند. 25 (11/52 درصد) بیمار دچار پنومونی آسپیراسیون شدند. میزان مرگ در دو گروه با و بدون پنومونی آسپیراسیون به ترتیب 28 و 3/6 درصد بود. بیماران با پنومونی آسپیراسیون دارای سن بالاتر، فراوانی بیشتر اعتیاد به مواد مخدر و بیماری زمینه ای بودند. همچنین فراوانی کما، علایم موسکارینی، لرزش، افت میزان اشباع اکسیژن خون و لوله گذاری تراشه در بدو ورود در بیماران با پنومونی آسپیراسیون بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  اگرچه که فراوانی فاکتورهای دموگرافیک و کلینیکی بین بیماران با و بدون پنومونی آسپیراسیون متفاوت بود، اما آنالیز رگرسیون نشان داد سابقه ی اعتیاد، بیماری زمینه ای، تعریق، مردمک میوتیک، سمع ریه غیرطبیعی و لوله گذاری داخل تراشه در بدو ورود از فاکتورهای پیشگویی کننده ی پنومونی آسپیراسیون بودند. وجود این فاکتورها توجه بیشتر جهت تشخیص به موقع این عارضه را الزامی می کند.

  کلیدواژگان: مسمومیت، ارگانوفسفره، مرگ و میر، پنومونی آسپیراسیون
 • ملیحه جهرمی، محمدمهدی هادی پور، شهناز رضوی* صفحات 566-574
  مقدمه

  هدف از این مطالعه، ارزیابی کارآیی داربست الکتروریسی شده از جنس پلی لاکتیک گلیکولیک اسید همراه با پوشش لامینین که به صورت کاندویت جهت هدایت مسیر رشد آکسون ها درآمده اند، می باشد.

  روش ها

  در این مطالعه از 48 سر رت های نر بالغ Wistar استفاده شد. این رت ها به 6 گروه شامل یک گروه شاهد سالم و پنج گروه دیگر علاوه بر آسیب 10 میلی متری عصب سیاتیک ایجاد شده، موارد درمانی مختلف انجام شد که شامل: گروه کاندویت پلی لاکتیک کوگلایکولیک اسید پوشش داده شده با لامینین و پرشده با محیط کشت، گروه کاندویت های پوشش داده شده با لامینین که حاوی سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی رت بودند، گروه کاندویت های پوشش داده شده با لامینین که حاوی نانوذرات طلا و فاکتور (Brain Derived Neurotrophic Factor) BDNF انکپسوله شده در کیتوزان بودند، گروه کاندویت های پوشش داده شده با لامینین که حاوی نانوذرات طلا و BDNF انکپسوله شده در کیتوزان که حاوی سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی رت بودند. در گروه ششم، این سلول ها به صورت سوسپانسیون شده در هیدروژل آلژینات وارد کاندویت مذکور شدند. 12 هفته پس از پیوند این کاندویت ها به نقص 10 میلی متری عصب سیاتیک رت، میزان ترمیم عصب به وسیله ی کاندویت های مختلف توسط تست های رفتاری و آزمون الکتروفیزیولوژی اندازه گیری و بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج تجزیه و تحلیل آزمایش حسی سه ماه بعد از پیوند در همه ی حیوانات نشان داد که عملکرد حسی در پای آن ها، بدون در نظر گرفتن گروه های مورد آزمایش، تقریبا به طور کامل بازگشته است. همچنین، درجات مختلفی از افزایش دامنه در ترکیب پتانسیل عمل عضله در همه ی گروه ها مشاهده شد. با این حال، افزایش آن ها به طور قابل توجهی کمتر از گروه شاهد بود. در حالی که تاخیر در انتقال پیام در گروه های حاوی نانوذرات همراه با سلول های سوسپانسیون شده در هیدروژل آلژینات اختلاف معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان نداد.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که جهت ارزیابی میزان ترمیم آسیب اعصاب محیطی از طریق مهندسی بافت، آزمایش های الکتروفیزیولوژی و حسی می توانند روش های موثری باشند.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز، پلی لاکتیک کو گلیکولیک اسید، الکتروفیزیولوژی، حسی، نانوذرات طلا و کاندویت عصبی
 • فرزانه فرساد اسدی، شهنام ابوالقاسمی، مهدی شفیعی ثابت* صفحات 575-583
  مقدمه

  کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان پزشکی، برای ارایه ی خدمات درمانی و پیشرفت علمی اهمیت بسزایی دارد؛ اما شرایط بسیاری از این دانشجویان استرس زا تشخیص داده شده است. یکی از مسوولیت های مهم دانشگاه علاوه بر پیشرفت تحصیلی، توجه به کیفیت زندگی دانشجویان است. لذا این تحقیق با هدف تعیین اثربخشی آموزش هوش معنوی بر شادکامی و کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

  روش ها

  مطالعه ی حاضر، تجربی با دو گروه مداخله و شاهد است که بعد از اخذ رضایت، دانشجویان به یکی از دو گروه تخصیص تصادفی یافتند. سپس به سوالات پیش آزمون، پرسش نامه های شادکامی و کیفیت زندگی، پاسخ دادند. گروه مداخله طی هشت جلسه تحت آموزش مولفه های هوش معنوی قرار گرفتند. بعد از آن پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد؛ نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، MANCOVA تحلیل شد.

  یافته ها

  پس از بررسی برقراری پیش فرض های تست MANCOVA، آزمون فرضیه تحقیق صورت گرفت. مقایسه ی گروه ها در بعدهای مختلف کیفیت زندگی و شادکامی پس از مداخله، نشان داد بعد از حذف متغیر کوواریانت، تفاوت میانگین تعدیل شده دو گروه معنی دار است.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه ی حاضر حاکی از تاثیر آموزش هوش معنوی بر کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان بود. آموزش هوش معنوی به عنوان یک سازه ی جدید روان شناختی و مذهبی می تواند با ارتقای شادکامی و سلامت روان دانشجویان، پیش زمینه ی ارتقای کیفیت مراقبت و درمان ارایه شده را فراهم آورد. توصیه می شود آموزش ها و مشاوره هایی از این قبیل در برنامه های فرهنگی گنجانده شوند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شادکامی، هوش، معنوی، دانشجوی پزشکی
|
 • Nastaran Eizadi-Mood, Hossein Sadeghi, Forogh Soltaninejad * Pages 556-565
  Background

  Organophosphorus poisoning is one of the most common and dangerous causes of pesticides poisoning. We compared the clinical manifestations and outcome between organophosphate poisoning patients with and without aspiration pneumonia. We also determined the predictive risk factors for aspiration pneumonia.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted at the Poisoning Referral Center in Khorshid Hospital, affiliated with Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Patients with organophosphate poisoning aged over 18 years were included in the study from April 2018 to September 2022. To find the predictive factors for aspiration pneumonia, binary logistic regression test was used.

  Findings

  217 patients were evaluated in the study. Most of them were men (62.2%) with an average age (SD) of 38.2 (16.5). Aspiration pneumonia was observed in 11.52% of patients. The mortality rate in two groups with and without aspiration pneumonia was 28% and 3.6%, respectively (P < 0.001). Patients with aspiration pneumonia were older, had higher frequency of addiction and underlying somatic disease (P < 0.05). The frequency of coma, muscarinic symptoms, tremors, decreased blood oxygen saturation and endotracheal intubation on admission were higher in patients with aspiration pneumonia (P < 0.05).

  Conclusion

  Although the above factors were different between the group with and without aspiration pneumonia, regression analysis showed that only the history of addiction, underlying somatic disease, sweating, miotic pupils, abnormal lung auscultation and endotracheal intubation before or at admission were predictive factors.

  Keywords: Organophosphate, Poisoning, Aspiration pneumonia, Risk Factors, Mortality
 • Maliheh Jahromi, Mohammadmehdi Hadipour, Shahnaz Razavi * Pages 566-574
  Background

  The purpose of this study is to evaluate the efficiency of electrospun scaffolds fabricated of poly (Lactic-co-glycolic acid) (PLGA) was coated by laminin, which are used as conduits to axon growth.

  Methods

  48 adult male Wistar rats were used in this study. These rats were divided into 6 groups, including a healthy control group, and in the other five groups, in addition to 10 mm damage to the sciatic nerve, various treatments were performed, including the Poly (L-lactide-co-glycolide) conduit group coated by laminin and filled with culture medium, PLGA conduit group coated by laminin and filled with rat adipose tissue-derived stem cells, PLGA conduit group coated by laminin containing gold nanoparticles and Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) encapsulated in chitosan, PLGA conduit group coated by laminin containing gold nanoparticles and BDNF encapsulated in chitosan, which filled with rat adipose tissue-derived stem cells, or in the group Sixth, PLGA conduit group coated by laminin containing gold nanoparticles and BDNF encapsulated in chitosan, which filled with rat adipose tissue-derived stem cells suspended in alginate hydrogel. 12 weeks after implantation of conduits to the 10 mm defect of rat sciatic nerve, nerve regeneration and functional recovery were evaluated by behavioral tests and electrophysiology tests.

  Findings

  Three months post-operatively, the results of sensory analyses in all animals showed that sensory reinnervation on their foot returned almost completely, regardless of their experimental group. Also, different degrees of increase in CMAP (Compound Muscle Action Potential) amplitude were observed in all groups. However, their increase was significantly lower than the control group, while the latency in the groups containing nanoparticles and cells suspended in alginate did not show a significant difference compared to the control group.

  Conclusion

  The findings showed that electrophysiological and sensory tests can be effective methods to evaluate the peripheral nerve regeneration.

  Keywords: Mesenchymal Stem Cells, Brain Derived Neurotrophic Factor, Poly (L-lactide-co-glycolide), Electrophysiological, Sensory, Nerve Conduit, Gold nanoparticle
 • Farzaneh Farsad Asadi, Shahnam Abolghasemi, Mahdi Shafiee Sabet * Pages 575-583
  Background

  Quality of life and happiness of medical students is important for the provision of medical services and scientific development; But the conditions of the students are stressful. One of the important responsibilities of the university, in addition to academic development, is to pay attention to the quality of life of students. Therefore, this research was conducted with the aim of determining the effectiveness of teaching spiritual intelligence on the happiness and quality of life of medical students of Tehran University of Medical Sciences.

  Methods

  This is an experimental study with two intervention and control groups, which were randomly assigned to the groups after obtaining the consent. Then they answered the pre-test - happiness and quality of life questionnaires. The intervention group was trained in the components of spiritual intelligence during eight sessions. Then the post-test was performed for both groups; the results were analyzed using SPSS software and descriptive and inferential statistics - MANCOVA.

  Findings

  After verifying the assumptions of the MANCOVA test, the research hypothesis was tested. The comparison of the groups in the pre-test and post-test in different dimensions of quality of life and happiness showed that after the intervention, the adjusted mean after removing the covariate variable is a significant difference.

  Conclusion

  The findings of the current study indicated the effect of spiritual intelligence training on the quality of life and happiness of students. Spiritual intelligence as a new psychological and religious construct can provide a background for improving the quality of care and treatment provided students. It is recommended to include such teachings and consultations in cultural programs.

  Keywords: Quality of Life, Happiness, Spirituality, Intelligence, Medical student