فهرست مطالب

اخلاق پژوهی - پیاپی 17 (زمستان 1401)
 • پیاپی 17 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن بوسلیکی* صفحات 5-30

  نظریه همدلی مارتین هافمن در زمره نظریه های هیجان محور در روان شناسی اخلاق قرار دارد. همدلی آن گونه که هافمن در نظر می گیرد، حالتی هیجانی است که بیش از آن که با شرایط و وضعیت فاعل اخلاقی تناسب داشته باشد، با شرایط و وضعیت طرف مقابل تناسب دارد. هافمن معتقد است که پریشانی همدلانه با برانگیختن «احساس گناه»، منبعی برای انگیزش اخلاقی فراهم می کند. او یک نظریه جامع اخلاقی مبتنی بر همدلی را پیشنهاد می کند و مدعی است که در موقعیت های پنج گانه ای که در تعاملات اجتماعی ایجاد می شوند، همدلی به رفتار صحیح و اخلاقی منجر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی این ادعا از منظر اخلاق اسلامی است. با مراجعه به منابع نقلی دینی، برخی از کاستی های این ایده شناسایی شد؛ از جمله «متمرکز بودن همدلی بر افراد حاضر»، «عدم اشتمال همدلی بر اخلاق فردی»، «عدم پوشش سطوح مختلف اخلاق توسط همدلی»، «عدم تلازم خیر و صلاح افراد با خواسته های آنها»، «بی توجهی به نیازمندان عفیف در اخلاق همدلانه»، «وابسته کردن عدالت به کیفیت رابطه میان افراد» و «کارکردهای منفی همدلی شدید برای زیست اخلاقی». در نتیجه، می توان گفت همدلی به عنوان یک هیجان، از جمله برخورداری های شخص کامل اخلاقی است، ولی نمی توان آن را اساس اخلاق قرار داد و قضاوت اخلاقی را بر آن بنا کرد.

  کلیدواژگان: همدلی، نظریه همدلی هافمن، اخلاق اسلامی، هیجانات اخلاقی، روان شناسی مثبت گرا
 • هادی کمال عزت*، هادی صادقی صفحات 31-56

  لزوم دست یابی و توافق بر قواعد عام در عدالت پژوهی که به  مثابه قوانین اساسی در رفتارهای فردی و اجتماعی سامان بخش تدوین دیگر قوانین و ارزیابی وضع موجود باشد، همواره در کانون توجه اندیشمندان عدالت پژوه و فیلسوفان سیاسی بوده است. این پژوهش که با هدف کشف نظر قرآن کریم درباره این اصول و به روش توصیفی ۔ تحلیلی و با تکیه بر گزاره های مرتبط در قرآن کریم انجام شده است، استخراج یازده اصل است که اصل برابری اولیه، اصل محاسبه پیامد های عمل و اصل شفافیت و توجه به میزان آگاهی به عنوان اصول مبنایی؛ اصل خود مسیولیتی، اصل تناسب وسع و تکلیف، اصل تناسب تلاش و پاداش، اصل توجه به نقش و تاثیر، اصل تناسب جرم و جزا و اصل تعلیق احساسات به عنوان اصول اجرا و اصل جبران به عنوان اصلی ترمیمی و تصحیحی، در تمامی مراحل دست یابی به عدالت اجتماعی عمل خواهند کرد. برخی از این اصول مانند اصل تعلیق احساسات و برابری را، با توجه به همراهی دیگر اصول، در تمامی مراحل، «اصول زمینه ای» نام داده ایم و در پایان الگویی با پوشش مطلوب موضوعات مختلف جهت محاسبه و اقدام عادلانه، طراحی و عرضه شده است.

  کلیدواژگان: عدالت اجتماعی، قرآن کریم، اصول عدالت، اخلاق، عدالت توزیعی
 • حامد مرآتی*، سید احمد فاضلی صفحات 57-84

  نظریه ناظر آرمانی نظریه ای است که تبیینی گرایشی از امور اخلاقی دارد. طبق تقریر های مختلف این نظریه برای تحلیل معنای قضایای اخلاقی، کسب معرفت اخلاقی و تبیین هستی شناختی اوصاف اخلاقی می توان به گرایش های ناظر آرمانی رجوع کرد. رودریک فرث شاخص ترین صورت بندی از این نظریه را ارایه داده است. او تقریری معناشناسانه از نظریه ناظر آرمانی ارایه می دهد و معتقد است عمده تلاش های فیلسوفان در باب تحلیل معنای خوبی با اشکال اساسی روبه رو است. فرث راه حل را رجوع به این نظریه مطلق گرای گرایشی می بیند. وی با برشمردن مولفه های محوری این نظریه و خصوصیات ناظر آرمانی می-کوشد راهکاری شهودی برای تحلیل معنای گزاره های اخلاقی فراهم کند. ویژگی هایی که فرث در مقاله خود به ناظر آرمانی نسبت می دهد متناسب با کارکرد معناشناسانه ای است که برای آن در نظر دارد. مولفه های اصلی و نیز خصوصیات ناظر آرمانی مورد نقد برخی فیلسوفان قرارگرفته است. در این مقاله ناظر آرمانی استعاره از عقل و گرایش های ناظر آرمانی همان گرایش های عقلانی در نظر گرفته شده است. بر مبنای همین پیش فرض با بررسی برخی نقدهای وارد شده به این نظریه کلیت تقریرهای معناشناسانه و معرفت شناسانه آن را عقلانی و قابل دفاع می یابیم. هرچند با اعمال برخی تغییرات در ویژگی های ناظر آرمانی می توان این نظریه را پذیرفتنی تر ساخت.

  کلیدواژگان: ناظر آرمانی، رودریک فرث، زبان شناسی اخلاق، معرفت شناسی اخلاق، مطلق گرایی اخلاقی، شهودات عقلانی
 • علی کربلائی پازوکی، سید جابر موسوی راد* صفحات 85-101

  آیت الله محمد تقی مصباح یزدی دیدگاه رایج فلاسفه در مورد ابتنای قضایای اخلاقی بر مشهورات و نیز دیدگاه علامه طباطبایی در مورد ابتنای قضایای اخلاقی بر قضایای اعتباری و برساخته بشری را نمی پذیرد و تلاش می کند نشان دهد که قضایای اخلاقی ریشه در واقعیت ها دارند و مقصود فلاسفه هم از مشهوری دانستن قضایای اخلاقی، اعتبار این قضایا تنها به دلیل شهرت نیست. آیت الله مصباح یزدی، نظریه متکلمین در مورد بداهت حسن و قبح قضایای اخلاقی را نیز نمی پذیرد و معتقد است حتی اصولی نظیر حسن عدالت، بی نیاز از استدلال نیست. ایشان بر این باورند که معیار خوبی یا بدی افعال و اعتبار قضایای اخلاقی، تناسب آنها با هدف نهایی و کمال حقیقی انسان است. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی، ضمن تبیین دیدگاه آیت الله مصباح یزدی  درباره معیار اعتبار قضایای اخلاقی، افزون بر سنجش سازگاری دیدگاه ایشان در دفاع از فلاسفه با عبارات فیلسوفان،  به تحلیل و بررسی اعتبار دیدگاه ایشان پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: ملاک اعتبار قضایای اخلاقی، گزاره های اخلاقی، محمد تقی مصباح یزدی، حسن و قبح عقلی، مشهورات، فرا اخلاق
 • سبحان نقدی پور* صفحات 103-121

  یکی از بزرگ ترین دستاوردهای عصر تکنولوژی، فضای مجازی است که بسیاری از حوزه های زندگی انسان عصر حاضر را دربرگرفته است و آن چنان با زندگی او عجین گشته است که تصور زندگی بدون آن را به سختی ممکن ساخته است. ارزش های اخلاقی که در فضای واقعی جریان دارد، در این جهان نوپا نیز جریان دارد. یکی از مهم ترین و با ارزش ترین اصول اخلاقی که نقش بسزایی در اخلاقی شدن فضای مجازی دارد، اصل اخلاقی «عدالت» است. عدالت در فضای مجازی، معنا و مفهومی فراگیر دارد که بسیاری از شیون زندگی فردی و اجتماعی شهروندان دنیای مجازی را دربرگرفته است. هدف این پژوهش، پاسخ به سوالاتی ناظر به مسیولیت های اخلاقی افراد مرتبط با فضای مجازی بر اساس اصل اخلاقی عدالت است. از یافته های این پژوهش هنجارها، بایدها و نبایدها و نیز کدهای اخلاقی افراد مرتبط با فضای مجازی بر اساس اصل اخلاقی عدالت است. روش تحقیق از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و رصد میدانی فضای مجازی و از نظر ارایه اطلاعات، تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است.

  کلیدواژگان: عدالت، اخلاق، فضای مجازی، اخلاق فضای مجازی، اخلاق و حقوق سایبری
 • عارفه کیانی*، علی رضایی شریف صفحات 123-142

  هدف پژوهش حاضر، بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه اخلاق تحصیلی در دانشجویان بود. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها کیفی۔کمی (آمیخته)، از منظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، با رویکرد مصاحبه و از منظر استراتژی میدانی است. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع تحقیق از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شد که در دو فاز کیفی و کمی به انجام رسید. داده ها و اطلاعات در این تحقیق بر اساس مصاحبه با خبرگان (دانشجویان استعداد تحصیلی و اخلاقی) تا رسیدن به اشباع نظری جمع آوری شده و بر اساس این داده ها پرسش نامه مربوط طراحی شد و مورد ارزیابی و نظر خواهی مشارکت کنندگان قرار گرفت. در این مطالعه تعداد 24 نفر (به مرور) انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 186 نفر انتخاب شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد چهار عامل موثر بر توسعه اخلاق تحصیلی در دانشجویان شناسایی شد.

  کلیدواژگان: اخلاق تحصیلی، دانشجو، عوامل فردی۔رفتاری، عوامل سازمانی، عوامل زمینه ای، عوامل فراسازمانی
|
 • Hassan Boosaliki * Pages 5-30

  Hoffman’s theory of empathy is classified as an emotion-based theory in moral psychology. Empathy as considered by Hoffman is an emotive state that fits the conditions of others better than the conditions of moral agents. Hoffman contends that empathic distress provides agents with a source of motivation by causing guilt. Believing that empathy leads to the morally right behavior in the five situations of social interactions, he suggests an inclusive moral theory of empathy. The present research aims to assess this claim from Islamic ethics perspective. Some drawbacks of this claim are identified by consulting religious sources: “empathy’s focus is on present individuals”, “empathy does not include individual ethics”, “empathy does not cover the ethics of justice”, “people’s desires do not entail their good and welfare”, “the continent poor people are ignored in the ethics of empathy”, “justice would depend on the quality of individuals’ relations”, “deep empathy would have negative functions for moral life”. As a result, one may say that empathy as an emotion is one of the virtues of a perfectly moral person but it can lay a sound foundation for ethics and moral judgment.

  Keywords: empathy, Hoffman’s theory of empathy, Islamic ethics, moral emotions, positive psychology
 • Hadi Sadeqi Pages 31-56

  The possibility of achieving comprehensive criteria and their effect in achieving social justice, especially in the contemporary era, has been in the focus of the attention of justice scholars and political philosophers, which, in addition to sectoral discipline in the form of compilation, implementation, evaluation and correction, is a tool for designing a suitable model for the distribution of material facilities. and provide spiritual and correct judgment of the existing situation. The result of this research, which was carried out with the aim of discovering the Qur'an's opinion about these principles and by a descriptive and analytical method and relying on authentic interpretations, is the extraction of eleven principles. The principles of primary equality, calculation of the consequences of action, transparency and attention to the level of awareness are the basis.The principles of individual responsibility, proportionality of scope and task, proportionality of effort and reward, attention to role and effect, proportionality of crime and punishment, and putting aside emotions will be practical principles. And at the end, a model for calculation and fair action has been designed and presented.

  Keywords: Social justice, Quran, principles of justice, Ethics, distributive justice
 • Hamed Merati *, Ahmad Fazeli Pages 57-84

  The Ideal Observer Theory is a theory that has a dispositional explanation of moral affairs. According to this theory, to analyze the meaning of moral propositions, acquire moral knowledge, and ontologically explain moral attributes, one can refer to the dispositions of the ideal observer. Roderick Firth has presented the most significant formulation of this theory. He considers a semantic interpretation of the IOT and believes that most of the efforts of philosophers in analyzing the meaning of good are faced with fundamental problems. He tries to provide an intuitive solution for analyzing the meaning of moral propositions by IOT. The characteristics that Firth attributes to the IO are proportional to the semantic function he intends. The main characteristics of this theory and the characteristics of the IO have been criticized by some philosophers. In this article, we have considered the IO as a metaphor for reason, and the ideal observer's dispositions are the same as rational dispositions. By examining some criticisms of this theory, this presupposition makes its semantic and epistemological interpretations reasonable and defensible. However, by applying some changes in the characteristics of the ideal observer, this theory can be more acceptable and defensible.

  Keywords: Ideal observer, Roderick Firth, moral semantics, moral epistemology, moral absolutism, rational intuition
 • Ali Karbalaei Pazuki, Seyyed Jaaber Mousavirad * Pages 85-101

  Ayatollah Mesbah Yazdi's view on the criterion of the validity of moral propositions is a different view from the general Muslim philosophers and theologians. He does not accept the common view of philosophers on the basis of moral propositions on fame (Mashhurat), and also Allameh Tabatabai's view on the basis of moral propositions on human conventional statements, and tries to show that moral propositions are rooted in facts. Ayatollah Mesbah does not accept the theologians' theory of self-evidence of good and evil, and believes that even principles such as the good of justice and the evilness of oppression need argument. He believes that the criterion of good or bad actions and the validity of moral propositions is their proportionality with the ultimate goal and true perfection of man. In this article, by descriptive method and text analysis, while explaining Ayatollah Mesbah's view on the criterion of good and evil, first an attempt is made to assess the extent to which his view to defend philosophers is consistent with the expressions of philosophers themselves.

  Keywords: moral propositions, Intrinsic Goodness, Evilness, Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, Famous Propositions, Metaethics, Analytical Ethics
 • Sobhan Naghdipour* Pages 103-121

  One of the greatest achievements of the age of technology is the virtual space, which covers many areas of human life today and has become so intertwined with his life that it is difficult to imagine life without it. The moral values ​​that flow in the real world also flow in this new world.One of the most important and valuable moral principles that play a significant role in the moralization of cyberspace is the moral principle of "justice". Justice in the virtual space has a comprehensive meaning and concept, which includes many aspects of personal and social life of the citizens of the virtual world.The purpose of this research is to answer the questions related to the moral responsibilities of people related to cyber space based on the moral principle of justice. One of the findings of this research is the norms, dos and don'ts, as well as the ethical codes of people related to cyberspace based on the moral principle of justice.In terms of information gathering, the research method is library and field observation of virtual space, and in terms of information presentation, it is analytical and in terms of purpose, it is practical.

  Keywords: Justice, Ethics, cyberspace, cyberspace ethics, cyber law
 • Arefe Kiani *, Ali Rezaeisharif Pages 123-142

  This research is from the point of view of practical purpose, from the point of view of qualitative-quantitative (mixed) nature of data, from the point of view of descriptive survey data collection, with an interview approach and from the point of view of field strategy. Due to the exploratory nature of the research subject, a sequential exploratory mixed research design was used, which was carried out in two qualitative and quantitative phases. Data and information in this research were collected based on interviews with experts until reaching theoretical saturation, and based on these data, a related questionnaire was designed and the participants were evaluated and asked for their opinions. In this study, 24 people were selected (overall). In fact, from the interview of the 16th person onwards, repetition was observed in the received information, but to be sure, it continued until the 24th person, and from the interview of the 20th person onwards, the data became completely repetitive and reached theoretical saturation. The sample size was selected based on Cochran's formula of 186 people. The results in the qualitative section showed that 4 factors affecting the development of academic ethics in students were identified.

  Keywords: Academic ethics, student, university, individual-behavioral factors, organizational factors, contextual factors, extra-organizational factors