فهرست مطالب

امنیت انتظامی دریایی - پیاپی 52 (بهار 1402)

نشریه امنیت انتظامی دریایی
پیاپی 52 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرزاد ادیبان*، فرشته بنافی، عبدالمحمد افروغ، احمد کوهی صفحات 1-27
  زمینه و هدف

  جرم انگاری فعالیت های تروریستی یکی از اقدامات اساسی و مهم در راه پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. توسعه ابعاد و گستره اقدامات تروریستی و صدمات جانی و مالی ناشی از تروریسم باعث شده است که بسیاری از کشورها برای مقابله با آن قوانین و مقررات خاصی را در جهت مجازات عاملان آن به تصویب برسانند. در این راه نباید از سهم معاهدات بین المللی در توسعه مزبور غافل شد. در حقیقت معاهدات و به عبارتی حقوق قراردادی یکی از راه های جرم انگاری پاره ای از اقدامات در عرصه بین المللی است که مطابق حقوق عرفی جرم انگاری نگردیده اند. محقق در این جستار تلاش دارد تا به بررسی و تحلیل جرم انگاری تروریسم دریایی در کنوانسیون های بین المللی و راهبردهای دولت ها در مواجهه و سرکوب تروریسم دریایی بپردازد.

  روش تحقیق: 

  روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است.

  نتایج و یافته های تحقیق:

   چنان چه منشا تروریسم دریایی و مبنای سازمان یافتگی، تجهیز، تامین مالی و حتی آموزش وابسته به دولت ها و گروه های دولتی باشد بدلیل بهره مندی از امکانات پیچیده، از یک سو حوزه ی نفوذ را افزایش و ضریب تاثیر را افزایش می دهد که امر مبارزه را سخت و دشوار می سازد.

  کلیدواژگان: سرکوب تروریسم دریایی، کنوانسیون های بین المللی، راهبردهای دولت ها
 • حسین زنگنه آبادی*، ابراهیم شریف نژاد صفحات 28-60
  زمینه و هدف

  سازمان پلیس اینترپل، سازمانی است که با همکاری دولت های مختلف تشکیل که دلیل این همکاری نقش بسیار مهم دولت ها در پیشگیری از جرایم بین المللی و برقراری نظم و امنیت بین المللی از جمله نظم و امنیت دریایی بوده است. امروزه نظم بین المللی با چالش های عمده ای از جمله جرایمی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرایم سایبری روبروست.عواملی مانند سازمان یافتگی، فراملی شدن و استفاده از اینترنت(فضای مجازی) سبب تسهیل در ارتکاب جرایم شده اند. در چنین شرایطی ضرورت همکاری دولت ها و نهادهای ذی ربط بیش از هر موقع دیگری احساس می شود. به همین جهت سازمان پلیس بین الملل در جهت همکاری متقابل دولت ها در زمینه مبارزه با جرایم بین المللی و برقراری نظم عمومی تشکیل گردیده است.

  روش تحقیق: 

  روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی و کتابخانه ای می باشد. در این روش نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای، کتب نشریات و منابع موجود حقوقی اقدام به تحلیل و تفسیر و گردآوری مطالب نموده است.

  نتایج و یافته های تحقیق: 

  در سطوح ملی پلیس کشورها به عنوان مهم ترین نهاد اجرایی مقابله با جرایم باید ضمن شناخت مفهومی و مصداقی گونه های مختلف جرم از جمله قاچاق، روش های مبارزه خود را با متدهای جدید علمی، فنی و پلیسی در سطح بین الملل تطبیق داده و به منظور مبارزه موثرتر با انواع جرایم و برقراری نظم و امنیت، پلیس بین الملل که نقش پشتیبانی اجرایی و عملیاتی بین پلیس های کشورهای مختلف را بر عهده دارد هماهنگ گردیده و از روش های جدید مبارزه با جرایم و برقراری نظم و امنیت الگوبرداری نمایند.

  کلیدواژگان: پلیس بین الملل، نظم و امنیت دریایی
 • مسعود محمدی*، محمدعلی کاظمی نصرآبادی صفحات 61-78
  زمینه و هدف

  صحیفه سجادیه که از آن به زبور آل محمد علیهم السلام و انجیل اهل بیت یاد می شود، از مهم ترین و معتبرترین متون اسلامی بعد از قرآن کریم است. این صحیفه، مجموعه ای از54 دعا و نیایش بوده است که امام سجاد (علیه السلام) املاء نموده و امام باقر (علیه السلام) و برادرش زید بن علی آن را در دو نسخه نوشته اند. دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه از دعا های ماثور از امام سجاد (ع) درباره مرزبانان اسلام است. حضرت زین العابدین (ع) در این دعا برای استواری مرزهای مسلمانان دعا کرده و از خدا برای مرزداران آگاهی، صبر، اخلاص، ایمان، تقوا و فراوانی تعداد را طلب می کند. موضوع اصلی دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه، ویژگی های مرزداران اسلام در همه زمان ها است. حفاظت از مرزهای سرزمینی هرکشور یکی از مهم ترین وظایف حاکمیت ها به شمار می رود. در نظام جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی در راستای وظایف خود و در چارچوب پلیس مرزبانی تامین امنیت نقاط مرزی را عهده دار می باشد.

  روش تحقیق:

   پژوهش برآن است به شیوه توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تحلیل ویژگی های مرزداران و مرزبانان در دعای بیست و هفتم از صحیفه سجادیه بپردازد.

  نتایج و یافته های تحقیق: 

   نتایج نشان می دهد که این دعا همه سونگر، فراگیر، دارای نکته های ظریف توحیدی، اخلاقی و عرفانی در صحنه نبرد است و شاخصه های مرزداران را به زبان دعا بر می شمارد. در این دعا به صفات و ویژگی های مرزبانان چون: بصیرت، صبر، حسن نیت، شجاعت، پرهیز از شهرت و ریا، عمل خالصانه برای خداوند، شهادت طلبی، خداباوری، لزوم فراگیری آموزه های دفاعی و فنون تاکتیکی جنگ و مرزداری اشاره شده است.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: صحیفه سجادیه، دعای بیست و هفتم، مرزبانی و مرزداری
 • سید مهدی احمدی بالادهی* صفحات 79-96
  زمینه و هدف

  پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و سوء استفاده مجرمان از این امر در انجام جرایم، نوع خاص و جدیدی از پدیده مجرمانه را با عنوان جرایم فراملی در سطح بین المللی مطرح کرده است که هم اکنون به دلیل داشتن رشد سریع، جامعه جهانی را با چالش های مختلفی در ابعاد اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی روبه رو کرده است. ویژگی های خاص حاکم بر این نوع جرایم به خصوص از نوع سازمان یافته آن و آثار مخربی که از ارتکاب این جرایم حاصل می شود، جامعه جهانی را بر آن داشت تا همکاری های خود را در برابر این جرایم در ابعاد فراملی افزایش دهد. هدف از نگارش این پژوهش، تحلیلی بر نقش پلیس بین الملل (اینترپل) کشورهای ساحلی در  پیشگیری از جرایم سایبری بین المللی است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش فرماندهان و مدیران لایه اول فرماندهی انتظامی استان که 28 نفر از آنان با استفاده از تمام شماری انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته نقش پلیس بین الملل (اینترپل) و پرسشنامه محقق ساخته پیشگیری از جرایم سایبری بین المللی استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها به وسیله اساتید محترم مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0 و 86/0 به دست آمد. به منظور تحلیل استنباطی داده های حاصله از ابزارهای اندازه گیری از نرم افزار spss و از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی،  رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که نقش پلیس بین الملل (اینترپل) در پیشگیری از جرایم سایبری بین المللی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین مولفه های نقش پلیس بین الملل (اینترپل) (ابزار دیپلماسی پلیسی، ظرفیت سازی) در  پیشگیری از جرایم سایبری بین المللی اثر مثبت و معناداری دارد.  با توجه به آزمون فریدمن نیز به ترتیب بیشترین میانگین اختصاص به ابزار دیپلماسی پلیسی و در نهایت ظرفیت سازی قرار داشته است. 

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور، درصدد مقابله و مدیریت راهبردی با جرایم سایبری در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد.

  کلیدواژگان: پلیس بین الملل، اینترپل، پیشگیری، جرایم سایبری بین المللی
 • حسین رجبی*، مهدی قاسمی، محمد دهقانی صفحات 97-117
  زمینه و هدف

  حملات سایبری در طول سال ها به سرعت در حال افزایش است، گاها منجر به زیان های مالی بزرگ برای کسب و کارها، بازیابی، تحریم های نظارتی و همچنین خسارات جانبی، مانند شهرت و اعتماد گردیده است. در این راستا، بخش دریایی، که تاکنون به دلیل عدم اتصال به اینترنت و ماهیت منزوی کشتی ها در دریا ایمن تلقی می شد، با ورود به عصر دیجیتال شاهد افزایش 900 درصدی نقض امنیت سایبری در فناوری عملیاتی است. اگرچه برخی تحقیقات در این زمینه در حال انجام است، اما امنیت سایبری دریایی به طور عمیق مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو، این تحقیق به بررسی دقیق چشم انداز امنیت سایبری در بخش دریایی با هدف برجسته کردن مشکلات و چالش های امنیتی می پردازد. سپس، اقدامات کاهش احتمالی را که می توان از قبل برای جلوگیری از چنین حملاتی استفاده کرد، توصیف و تجزیه و تحلیل می کند. در نهایت، چندین چالش و مشکلات باز برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار می گیرد.

  روش تحقیق: 

  پژوهش برآن است به شیوه توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تحلیل چالش های امنیت سایبری در حوزه دریایی و کشتی های تجاری بپردازد.

  نتایج و یافته های تحقیق: 

  سیستم های فناوری اطلاعات و OT در کشتی های مدرن به دلیل آسیب پذیری زیاد در برابر تهدیدات سایبری باید با تدابیر امنیتی پیشرفته تری آماده شوند. در این مقاله، ما برخی از اقدامات متقابل احتمالی را که می تواند حملات سایبری بالقوه را کاهش داده و صنعت حمل و نقل را به یک هدف سخت تبدیل کند، مانند اجرای یک استاندارد امنیتی جدید که تعداد و دامنه حملات سایبری را کاهش می دهد، مورد بحث قرار دادیم. با این حال، بسیاری از چالش های امنیتی حل نشده باقی می مانند، به ویژه با افزایش استفاده از کشتی های خودمختار و نیمه خودمختار.

  کلیدواژگان: دریایی، کشتی ها، امنیت سایبری، آسیب پذیری ها، مجرمان سایبری
 • محمد جوان بخت*، زهرا تجری موذنی، رضا صادق نژاد، مینو محمدی صفحات 118-135
  زمینه و هدف

  ماده 85 مکرر قانون دریایی ایران مصوب 1343 که در سال 1391 الحاق گردید، بر فرمانده کشتی وظایفی محول نمود تا در مقام ضابط دادگستری در صورت ارتکاب جرم، مدیریت صحنه جرم را در کشتی بر عهده گیرد. اصولا اقدامات فرمانده کشتی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری صورت می پذیرد. محقق در این جستار تلاش دارد تا با واکاوی سوابق پژوهشی و تحقیقات انجام شده به این سوال پاسخ دهد که بر اساس سیاست جنایی ایران فرمانده کشتی در مقام ضابط، هنگام وقوع جرم دارای چگونه وضعیتی می باشد؟

  روش تحقیق: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است.

  یافته ها و نتایج

  فرمانده کشتی در مقام ضابط عام دادگستری برابر وظیفه محوله قانون دریایی ایران، در صورت وقوع جرم در داخل شناور تحت فرماندهی، می بایست در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری ابتدایا اقدام به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم نموده و در مرحله بعدی با توجه به موقعیت کشتی، هماهنگی های لازم برای کسب تکلیف پیرامون نحوه ادامه تکمیل تحقیقات و تحویل متهم به مرجع قضایی ذیصلاح بعمل آورد.

  کلیدواژگان: کشتی، فرمانده، سیاست جنایی، ضابط دادگستری
|
 • Farzad Adiban *, Fereshteh Banafi, AbdulMohammad Afrogh, Ahmad Kohi Pages 1-27
  Background and purpose

  Criminalization of terrorist activities is one of the basic and important measures to prevent and fight against this phenomenon. The development of dimensions and scope of terrorist acts and the loss of life and money caused by terrorism has caused many countries to approve special laws and regulations to punish its perpetrators. In this way, the contribution of international treaties in the said development should not be neglected. In fact, treaties and in other words contractual rights are one of the ways of criminalizing some actions in the international arena that are not criminalized according to customary law. In this thesis, the researcher tries to investigate and analyze the criminalization of maritime terrorism in international conventions and the strategies of governments in facing and suppressing maritime terrorism.

  Research method

  The research method is analytical-descriptive.

  Research results and findings

  If the origin of maritime terrorism and the basis of organization, equipping, financing and even training is related to governments and government groups, due to the benefit of complex facilities, on the one hand, it will increase the sphere of influence and the impact factor. increases, which makes the fight difficult.

  Keywords: maritime terrorism suppression, international conventions, government strategies
 • Hossein Zanganebadi *, Ebrahim Sharifnejad Pages 28-60
  Background and purpose

  Interpol police organization is an organization that was formed with the cooperation of different governments. The reason for this cooperation was the very important role of governments in preventing international crimes and establishing international order and security, including maritime order and security. Today, the international order is facing major challenges, including crimes such as genocide, crimes against humanity, and cybercrimes. Factors such as organization, transnationalization, and the use of the Internet (virtual space) have facilitated the commission of crimes. In such a situation, the necessity of cooperation between governments and related institutions is felt more than ever. For this reason, the International Police Organization was formed for the mutual cooperation of governments in the field of fighting international crimes and establishing public order.

  Research method

  The research method in this thesis is descriptive and library. In this method, the writer has analyzed, interpreted and collected the materials by using library sources, published books and legal sources.

  The results and findings of the research:

   At the national police level, as the most important executive institution to deal with crimes, while knowing the concepts and examples of different types of crime, including smuggling, they should use new scientific, technical and police methods to combat them at the international level. international and in order to more effectively fight against all kinds of crimes and establish order and security, the international police, which has the role of executive and operational support between the police of different countries, is coordinated and uses new methods to fight crimes and establish order and security Set an example.

  Keywords: International police, maritime order, security
 • Masood Mohamadi *, MohammadAli Kazeminasrabadi Pages 61-78
  Background and purpose

  Sahifa Sajjadiyyah, which is mentioned in the Psalms of the Prophet Muhammad (pbuh) and the Gospel of the Ahl al-Bayt, is one of the most important and authoritative Islamic texts after the Holy Quran. This book is a collection of 54 prayers and supplications that Imam Sajjad (peace be upon him) recited and Imam Baqir (peace be upon him) and his brother Zayd bin Ali wrote it in two versions. The twenty-seventh prayer of Sahifa Sajjadiyah is one of the famous prayers of Imam Sajjad (a.s.) about the border guards of Islam. In this prayer, Hazrat Zain al-Abidin (a.s.) prayed for the stability of Muslim borders and asked God for knowledge, patience, sincerity, faith, piety and abundance of numbers for the border guards. The main theme of the twenty-seventh prayer of Sahifa Sajjadiyeh is the characteristics of the frontiersmen of Islam in all times. Protecting the territorial borders of any country is one of the most important duties of governments. In the system of the Islamic Republic, the police force is responsible for the security of the border points in line with its duties and within the framework of the border police.

  Research method

  The research aims to investigate and analyze the characteristics of frontiersmen and frontiersmen in the twenty-seventh prayer of Sajjadiyeh in a descriptive-analytical way.

  Results and findings of the research:

   The results show that this prayer is all-encompassing, comprehensive, has subtle monotheistic, moral and mystical points in the battle scene and lists the features of the frontiersmen in the language of prayer. In this prayer, the qualities and characteristics of border guards are mentioned, such as: insight, patience, goodwill, courage, avoiding fame and hypocrisy, sincere action for God, seeking martyrdom, believing in God, the need to learn defense doctrines and tactical techniques of war and border management

  Keywords: Safiha Sajjadiyeh, twenty-seventh prayer, border guard
 • Mahdi Ahmadi Baladehi * Pages 79-96
  Background and purpose

  The progress of science in various fields and the abuse of this by criminals in committing crimes has raised a special and new type of criminal phenomenon called transnational crimes at the international level, which is now due to its rapid growth, the society The world has faced various challenges in social, legal, political and economic dimensions. The specific characteristics governing this type of crime, especially its organized type, and the destructive effects that result from the commission of these crimes, prompted the international community to increase its cooperation against these crimes in transnational dimensions. The purpose of writing this research is to analyze the role of international police (Interpol) of coastal countries in preventing international cybercrimes.

  Method

  The current research is an applied research and its method is a survey. The statistical population of the research is commanders and managers of the first level of police command of the province, of which 28 people have been selected using the full number. In order to collect data, the researcher-made questionnaire of International Police Role (INTERPOL) and the researcher-made questionnaire of prevention of international cybercrimes were used. The validity of the questionnaires was confirmed by respected professors and its reliability was obtained using Cronbach's alpha formula of 0.78 and 0.86, respectively. In order to inferential analysis of the data obtained from measurement tools, spss software and Kolmogorov-Smirnov test, correlation coefficient, regression and Friedman test were used.

  Findings

  The findings show that the role of the international police (Interpol) in preventing international cybercrimes has a positive and significant effect. Also, the components of the role of the international police (Interpol) (police diplomacy tools, capacity building) have a positive and significant effect in preventing international cybercrimes. According to Friedman's test, the highest average was allocated to police diplomacy tools and finally to capacity building.

  Conclusion

  The results show that the INTERPOL organization, based on an information-oriented approach, seeks to deal with and manage cybercrimes strategically at the national, regional and international levels.

  Keywords: International police, Interpol, prevention, international cyber crimes
 • Hossein Rajabi *, Mehdi Ghasemi, Mohammad Dehghani Pages 97-117
  Background and purpose

  Cyber attacks have been increasing rapidly over the years, sometimes resulting in large financial losses for businesses, recoveries, regulatory sanctions, as well as collateral damage, such as reputation and trust. In this regard, the maritime sector, which until now was considered safe due to the lack of internet connectivity and the isolated nature of ships at sea, is witnessing a 900% increase in cyber security breaches in operational technology as we enter the digital age. Although some research is being done in this area, maritime cyber security has not been explored in depth. Hence, this research scrutinizes the cyber security landscape in the maritime sector with the aim of highlighting security problems and challenges. Then, it describes and analyzes possible mitigation measures that can be used in advance to prevent such attacks. Finally, several challenges and open problems for future research are discussed.

  Research method

  The research aims to investigate and analyze the challenges of cyber security in the marine and commercial ships in a descriptive-analytical way.

  Research results and findings

  IT and OT systems in modern ships should be prepared with more advanced security measures due to their high vulnerability to cyber threats. In this article, we discuss some possible countermeasures that could reduce potential cyberattacks and make the transportation industry a tough target, such as implementing a new security standard that would reduce the number and scope of cyberattacks. put. However, many security challenges remain unsolved, especially with the increasing use of autonomous and semi-autonomous vessels.

  Keywords: Maritime, ships, cyber security, Vulnerabilities, cyber criminals
 • Mohamad Javanbakht *, Zahra Tajarei Moazzenei, Reza Sadeghnejad, Minoo Mohammadei Pages 118-135
  Background and purpose

  Article 85 of the Iranian Maritime Law approved in 1343, which was added in 1391, assigned duties to the captain of the ship to manage the crime scene on the ship as a bailiff in the event of a crime being committed. Basically, the actions of the captain of the ship are carried out within the framework of the criminal procedure law. In this essay, the researcher is trying to answer the question by analyzing the research records and investigations that have been done, based on the criminal policy of Iran, what is the status of the captain of the ship as a bailiff when the crime occurs?

  Research method

  The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method.

  Findings and results

  The captain of the ship, in the position of the general bailiff, according to the duty assigned by the Iranian maritime law, in the event of a crime occurring inside the vessel under his command, he should, within the framework of the criminal procedure law, first try to discover the crime, preserve the traces and signs and Collect evidence of the crime, identify, find and prevent the escape and hiding of the accused, and in the next step, according to the location of the ship, make the necessary arrangements to obtain the assignment regarding how to continue the investigation and deliver the accused to the competent judicial authority. .

  Keywords: ship, Commander, Criminal Policy, bailiff