فهرست مطالب

نشریه مهندسی منابع معدنی
سال هشتم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد خراشادی زاده، منصور ضیایی* صفحات 1-14
  تلفیق داده ها یکی از روش هایی است که با استفاده از آن می توان مطالعات اکتشافی در مقیاس ناحیه ای را به صورت یکجا و همزمان بر روی همه داده های در دسترس از منطقه مورد مطالعه انجام داد. نتایجی که با در نظر گرفتن همه داده ها و ارتباط میان آنها به دست می آید، دقت و اطمینان بیشتری دارد. در چنین شرایطی عموما از مدل سازی پتانسیل معدنی برای تعیین نواحی امیدبخش استفاده می شود. در روش جدید معرفی شده در مقاله حاضر ضمن بررسی تیوری زونالیته ژیوشیمیایی در بهبود بخشیدن به نتایج به دست آمده از تهیه مدل پتانسیل معدنی، بخشی از زون فلززایی ارسباران انتخاب و ارایه نقشه آنومالی فوق و تحت کانسار، محدوده های کانی سازی پنهان و پراکنده معرفی شده بررسی شد. همچنین نقشه های شاهد ژیوشیمی تک عنصری، نقشه های ژیوشیمی تولید شده با روش زونالیته، ساختاری، دگرسانی و زمین شناسی با استفاده از موقعیت اندیس های شناخته شده با روش وزن های نشانگر وزن دهی و تولید و در مرحله بعد برای تهیه مدل های پتانسیل معدنی لایه های وزن دار اطلاعاتی با روش لجستیک رگرسیون (LR) تلفیق شدند. در پایان از رخدادهای معدنی شناخته شده کانی سازی مس پورفیری منطقه برای ارزیابی مدل های تولید شده استفاده شد که نتایج نشان می دهد مناطق مشخص شده برای اکتشاف با استفاده ازمدل تهیه شده با استفاده از نقشه شاهد ژیوشیمی زونالیته، انطباق خوبی با رخدادهای معدنی موجود دارد.
  کلیدواژگان: کانسار مس پورفیری، روش وزن های نشانگر، مدل پتانسیل معدنی، ژئوشیمی زونالیته
 • محسن صفری، فرامرز دولتی ارده جانی*، سروش مقصودی صفحات 15-36
  جهت طراحی سیستم زهکشی مناسب در یک معدن روباز، به شناخت دقیق شرایط هیدروژیولوژیکی و عوامل موثر بر وضعیت آب های زیرزمینی منطقه معدنی نیاز است. از عوامل مهم برای بررسی شرایط هیدروژیولوژیکی یک منطقه معدنی، شناخت وضعیت حوضه آبریز، تغییرات زمانی و مکانی سطح پیزومتریک و دامنه اختلالات ناشی از فعالیت های معدنکاری، شرایط جوی و وضعیت تکتونیکی منطقه است. شرایط هیدرولوژیکی و هیدروژیولوژیکی معدن روباز سنگ آهن سنگان نیز متاثر از عوامل جوی مانند بارش و عوامل تکتونیکی شامل تعداد گسل ها و روند آن ها، فواصل و ارتباط آن ها با یکدیگر است. بر این اساس در این تحقیق، تاثیر عوامل مختلف شامل میزان بارندگی، آبراهه ها، وضعیت تکتونیک و گسل های منطقه و گسترش پیت معدن در طول دوره بهره برداری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی حوضه آبریز منطقه معدنی سنگ آهن سنگان ارزیابی شد. با بررسی نوسانات سطح پیزومتریک ناشی از این عوامل در دوره زمانی اسفند 1389 تا اسفند 1392 و تحلیل نمودارها و نقشه ها مشخص شد که از بین عوامل یاد شده، گسترش پیت آنومالی Cn بیشترین تاثیر را بر افت سطح پیزومتریک آنومالی های غربی منطقه سنگان دارد. با ترسیم نمودار همبستگی بین فاصله از پیت و تغییرات تراز آب زیرزمینی مناطق مجاور آنومالی Cn و به دست آمدن ضریب همبستگی حدود 94%، مشخص گردید که شعاع تاثیر گسترش این پیت بر تغییر تراز آب زیرزمینی مناطق مجاور حدود 700 متر است. همچنین، مشخص شد که عواملی همچون میزان بارندگی، وضعیت آبراهه ها و وضعیت تکتونیک به طور مستقیم بر نوسانات سطح آب زیرزمینی آنومالی های غربی تاثیر چندانی نمی گذارند.
  کلیدواژگان: گسترش پیت معدن، تکتونیک و گسل ها، فعالیت های معدنکاری، حوضه آبریز، معدن سنگان
 • عادل روحی جویباری، سید محمداسماعیل جلالی* صفحات 37-56

  ایران با دارا بودن ذخایر غنی معدنی، استعداد زیادی در توسعه این بخش و به طور ویژه معادن مس دارد. معدنکاری در کشور ظرفیت بالایی برای کمک به اقتصاد و اشتغال دارد. نقش پیمانکاران بخش خصوصی و بررسی مشکلات ورود آن ها به حوزه معدن و سرمایه گذاری در این بخش، از جمله عوامل تاثیرگذار در به فعالیت در آوردن ظرفیت های گسترده معدنکاری در ایران است. وجود پیمانکاران کلان در بخش عملیات معدنی نه تنها به عنوان بازویی جدایی ناپذیر از پیکره معدنکاری بزرگ مقیاس در سطح ملی محسوب می شود، بلکه می توان به آن به عنوان پیش نیاز توسعه اقتصادی پایدار نگریست. به هرحال با وجود مزایای انکار ناپذیر و ضرورت وجود پیمانکاران کلان معدنی برای کار در معادن بزرگ مقیاس، برخی مشکلات راهبردی مانند تحریم های بین المللی، عدم دسترسی به ماشین آلات معدنی باکیفیت، عدم دسترسی به قطعات یدکی باکیفیت و تکنولوژی روز دنیا، فرسودگی بخشی از ناوگان ترابری، زمان بر بودن تامین قطعات یدکی به دلیل شرایط تحریم، نوسانات نرخ ارز، روند تغییرات تورم اعلام شده و نظایر آنها موجب فعالیت محدود پیمانکاران در سطح کلان شده است. در این پژوهش، با تطبیق و تحلیل مشکلات پیمانکاران در معادن بزرگ ایران، به ارزیابی و تحلیل مهم ترین چالش های پیمانکاران کلان در عرصه معدنکاری به ویژه معادن بزرگ مس پرداخته و راهکارهای حمایتی از جمله، فراهم کردن امکان واردات ماشین آلات به روز و بزرگ معدنی، تامین قطعات یدکی، متناسب سازی تعدیل با تورم، تدوین فهرست بهای خاص رشته معدن و نظایر آنها برای تداوم فعالیت پیمانکاران معدنی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: پیمانکاران معدنی، معدنکاری بزرگ مقیاس، معدنکاری مس، تحریم های بین المللی
 • معین بهادری*، حسن بخشنده امنیه صفحات 57-73
  یکی از نتایج عملیات انفجار، حرکت توده خرد شده است که با توجه به نوع ماشین آلات، ممکن است نقش مستقیمی در راندمان عملیات بارگیری داشته باشد. در این بررسی با استفاده از نرم افزار المان مجزای UDEC نحوه‏ حرکت توده‏ خرد شده حاصل از انفجار مدلسازی شده است. از آنجا که نرم افزار المان مجزای UDEC قابلیت مدلسازی تمامی فرآیند انفجار را ندارد، برای مدلسازی حرکت توده خرد شده باید ضرایب میرایی را به گونه ای تغییر داد تا حرکت آزادنه‏ بلوک ها پس از انفجار را مدلسازی کند. بر اساس نتایج مدلسازی عددی با استفاده از یک تابع نمایی منفی و تعیین سه مقدار مشخصه برای آن (مقدار اولیه، حد آستانه و توان) می توان نتایج جابه جایی توده خرد شده بر اثر انفجار را مدلسازی کرد. به کمک این تابع میراکننده بلوک های انفجاری با یک و دو ردیف چال مدلسازی شده است. نتایج این مدلسازی ها نشان می دهد که میزان جابه جایی توده خرد شده برای انفجار دو چال انفجاری، وابسته به زمان تاخیر بین دو ردیف بوده و برای زمان های تاخیر 17ms و 50ms بیشترین جابه جایی افقی توده خرد شده به ترتیب برابر 30m و 55m بوده است. این مقادیر انطباق مناسبی با مقادیر اندازه گیری شده در عملیات میدانی انفجار نشان می دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد که با تغییر در مقادیر مشخصه تابع نمایی منفی تعریف شده برای تغییرات ضریب میرایی در مدل، می توان سرعت حرکت بلوک ها، جابه جایی آن ها و هندسه کپه در قرار نهایی را تعیین کرد که بیانگر قابلیت بالای روش المان مجزا در مدلسازی عددی حرکت توده‏ خرد شده است.
  کلیدواژگان: انفجار، مدلسازی عددی، ضرایب میرایی، توابع کتابخانه ای، حرکت توده‏ خرد شده
 • علی عالیشوندی، مرتضی احمدی*، کامران گشتاسبی گوهر ریزی، امین عسگری صفحات 75-89
  ذخیره سازی هوای فشرده یکی از روش های ذخیره سازی انرژی است. مهم ترین قسمت سیستم ذخیره سازی هوای فشرده، مخزن ذخیره سازی است. در این تحقیق رفتار و پایداری بلندمدت مغار نمکی به عنوان محل ذخیره سازی هوای فشرده بررسی شد. بر اثر ساخت و بهره برداری از مغار نمکی، شرایط تنش برجا در اطراف مغار تغییر کرده و باعث ایجاد اختلاف تنش برجا در اطراف مغار می شود. اختلاف فشار بین تنش برجا و فشار درون مغار باعث همگرایی مغار و آسیب هایی در اطراف آن می شود. در این تحقیق از سنگ نمک گنبد نمکی نصرآباد واقع در اطراف کاشان برای آزمایش خزش استفاده شد. برای بررسی رفتار خزشی سنگ نمک، آزمایش خزش در سه سطح تنش به صورت پلکانی انجام شد. پارامترهای مدل رفتاری لابی 2 (LUBBY 2) محاسبه شد. با استفاده از نرم افزار المان محدود LOCAS مغار شبیه سازی و رفتار و پایداری آن بررسی شد. نتایج آزمایش ها و مدلسازی مشخص کرد که با افزایش تنش در هر مرحله شیب قسمت ثانویه خزش افزایش یافته، می توان نتیجه گرفت با افزایش تنش ضریب ویسکوزیته ماکسول کاهش یافته است. مغار شبیه سازی شده آهنگ افت حجم 68/0 درصد سالیانه دارد و میزان جابه جایی در قسمت نیمه پایین مغار بیشتر از قسمت نیمه بالایی مغار بوده است. سقف مغار تمایل حرکت به سمت پایین و کف مغار تمایل حرکت به سمت بالا داشته است. ضریب ایمنی مغار بر اساس معیار اتساع دوریس نیز با افزایش عمق، کاهش و احتمال اتساع در دیواره مغار افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: ذخیره سازی هوای فشرده، مغار نمکی، خزش، مدل LUBBY 2 و نرم افزار LOCAS
 • سجاد ذوالقدری حصاری، محمدرضا خالصی*، فریدون قاسمی فرد صفحات 91-106

  وجود مس اکسیدی در کنار طلا، موجب افزایش میزان مصرف سیانور در فرآیند سیانوراسیون و کاهش جذب طلا بر روی کربن و مشکلات عدیده در فرآیندهای پایین دستی الوشن، الکترووینینگ و ذوب می شود. در پژوهش حاضر، مطالعه افزایش بازیابی انحلال طلا و جذب انتخابی آن بر روی کربن فعال با استفاده از افزودنی آمونیاکی و بررسی تاثیر عوامل مختلف مانند نوع افزودنی آمونیاکی، تغییر سیستم برخورد طلا با کربن از CIL به CIC و افزودن آب اکسیژنه و سیانور به محلول فیلتر شده در مرحله جذب در دستور کار قرار گرفت. یافته ها نشان داد اضافه کردن نشادر یا آمونیاک به محلول سیانوراسیون، در نمونه با عیار مس بالا (یک درصد مس) و در نمونه با عیار مس متوسط (نیم درصد مس) موجب افزایش به ترتیب حدود 60  و 30 درصدی بازیابی انحلال شده است. همچنین بازیابی جذب طلا بر روی کربن فعال در خاکی با عیار بالای 5/0 درصد مس از حدود 25 درصد در طی فرآیند CIL معمولی به حدود 100 درصد در طی فرآیند سیانوراسیون آمونیاکی به صورت CIC شد. نتایج نشان داد که آمونیاک مایع نسبت به نشادر، تا 10 درصد بازیابی انحلال بیشتر و تا 3 درصد بازیابی جذب بالاتری را ایجاد می کند، در حالی که مصرف سیانور را به نصف و میزان جذب مس بر روی کربن را تا یک سوم کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: بازیابی طلا، سیانوراسیون، فروشویی آمونیاکی، کانسنگ طلا- مس، جذب با کربن فعال
 • فراز سلطانی*، سعید مجدی فر، محسن همتی چگنی، حسنا دارابی صفحات 107-121
  معدن سینقان در فاصله 25 کیلومتری شهرستان دلیجان (استان مرکزی) شواهد مهمی از کانسنگ اکسیدهای آهن حاوی مس، طلا و عناصر نادر خاکی (REE) را نشان داده است. در تحقیق حاضر، نمونه کم عیار معدن از زون آلبیتی حاوی 69/0 درصد مس و 223، 186 و 55 گرم در تن سریم، لانتانیم و نیودیمیم فرآوری و با نتایج همبستگی عناصر در نمونه های ژیوشیمیایی مقایسه شد. سریم، نیودیمیم و لانتانیم بیشترین همبستگی را با یکدیگر و با عنصر توریم نشان دادند. ضریب همبستگی REE سبک با فسفر غالبا منفی بوده است. نتایج لیچینگ با سولفات آمونیم نشان داد که رخداد REE در نمونه به صورت جذب روی کانی های رسی نیست و بررسی ضریب همبستگی REE با آلومینیم و سدیم در نمونه های ژیوشیمیایی نیز موید این موضوع بوده است. نتایج لیچینگ با H2SO4 نشان داد که امکان لیچینگ انتخابی مس وجود دارد. راندمان کم لیچینگ با H2SO4، HCl و HNO3 و در نهایت، راندمان لیچینگ 96 درصد سریم و لانتانیم در شرایط پخت اسیدی نشان داد که بخش قابل توجهی از REE در قالب کانی های مقاوم است. نسبت عیار REE در کنسانتره مغناطیسی نزدیک به آهن است. مطابق آنالیز همبستگی عناصر در نمونه های ژیوشیمیایی، همبستگی کلسیم با REE در محدوده 2/0- تا 3/0- است. در آزمایش فلوتاسیون نیز علیرغم اینکه کلسیم 5/3 برابر در کنسانتره افزایش عیار داده است، این افزایش برای REE کمتر بوده است. از نتایج این تحقیق می توان در موارد مشابه به ویژه در مطالعات مراحل اولیه اکتشاف و امکان سنجی فرآوری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پی جویی ژئوشیمیایی، امکان سنجی فرآوری، عناصر نادر خاکی، معدن سینقان
|
 • M. Kharashadi Zadeh, M. Ziaii * Pages 1-14
  Data integration can be used to conduct exploratory studies on a regional scale simultaneously on all available data from the study area. The results obtained by considering all the data and the relationship between them are more accurate and reliable. In these cases, mineral potential modeling is utilized to determine promising areas. Although GIS-based mineral prospectivity mapping methods have been established, it is important to review which methods of geochemical data analysis result in anomaly maps that, in turn, lead to better models of mineral prospectivity. In this study, instead of using anomalies of pathfinder elements, using geochemical zonality anomalies as one of the several evidential maps resulted in the improved mapping of mineral prospectivity. In addition, whereas weights-of-evidence analysis was used in this study, other methods of data representation and integration for mineral prospectivity mapping can be used. In this study, a part of Arasbaran metallogenic zone was selected and one-element geochemical control maps, geochemical maps produced by zonality, structural, alteration and geological maps were weighted and produced using the position of known indices by the method of weights-of-evidence. In the next step, weighted layers were combined with logistic regression (LR) method to prepare mineral potential models.
  Keywords: Porphyry copper deposit, Weights of evidence, Mineral potential model, Geochemical zonality
 • M. Safari, F. Doulati Ardejani *, S. Maghsoudy Pages 15-36
  In order to design an appropriate dewatering system in an open pit mine, it is necessary to know the hydrogeological conditions and factors affecting the condition of groundwater in the mining area. One of the important factors for investigating the hydrogeological conditions of a mining site is to know the status of the catchment area, temporal and spatial changes of the piezometric levels and the range of disturbances caused by mining activities, climate conditions and the tectonic state of the mining area. The hydrological and hydrogeological conditions of Sangan iron mine are also affected by climate factors such as precipitation and tectonic factors including the number of faults and their trends, their distances and their relationship with each other. Therefore, in this study, the influence of various factors including precipitation, distance from waterways, tectonic status and faults, and the pit development during the exploitation period on the fluctuation of groundwater were investigated. By examining the fluctuations of the piezometric levels caused by these factors in the period from March 2011 to March 2014 and statistical analysis of the results, it was found that among the affecting factors, the Cn-pit expansion has the greatest effect on the groundwater level fluctuation of the western anomalies of Sangan mine. By drawing the ccorrelation diagram between the distance from Cn-Pit and the groundwater level drop of observation piezometers of the nearby areas of the Cn-pit, and obtaining a coefficient of determination equal to 0.94 (R2=0.94), it was found that the radius of the influence of the Cn-pit expansion on the changes in the groundwater level of the adjacent areas is about 700 meters. In addition, it was found that the amount of precipitation and the distance from the waterways do not have a significant effect on the groundwater level fluctuations in the study area.
  Keywords: Pit development, tectonics, faults, mining activities, catchment area, Sangan iron mine
 • A. Rouhi Jouybari, S.M.E. Jalali * Pages 37-56

  Having rich mineral reservoirs, Iran has great potentials for developing this field, especially in copper mines. Mining in Iran has great potentials for helping economy and creating jobs. Studying and solving the problems of contractors and making necessary preparations for them in order to enter the mining industry and making investment in this area are of effective factors in actualizing the vast mining potentials in Iran. Existence of large-scale contractors in mining operations is considered not only an inseparable arm of the domestic large-scale mining body, but is also looked upon as the prerequisite for sustainable economic development. In any way, despite the undeniable benefits and necessity of large-scale mining contractors for working in large-scale mines, some strategic problems such as international sanctions, lack of access to quality mining machineries, lack of access to quality spare parts and up-to-date technologies, worn-out transportation, time-consuming process of finding spare parts due to sanction conditions, currency rate fluctuations, changes in stated inflation trend, etc., result in limiting contractors’ activities in the large scale. In this research, in addition to studying the major problems of contractors in large mines of Iran, the most important challenges of large-scale mining contractors, especially in large copper mines are reviewed and support solutions such as making preparations for importing up-to-date and large machineries and spare parts, adaptation of adjustment to inflation rate, making specific price list for mining industry, etc. for the continuity of mining contractors’ operations are presented.

  Keywords: Mining contractors, large-scale mining, copper mining, international sanctions
 • M. Bahadori *, H. Bakhshandeh Amnieh Pages 57-73
  Pile movement is one of the rock blasting outcomes that, considering the type of haulage machines, has a direct effect on the efficiency of the loading process. In this study, using UDEC discrete element software, the pile movement of fragmented material caused by the blasting operation is modeled. Since UDEC is not capable of modeling the whole process of rock blasting, to accurately model the pile movement of fragmented material, the damping coefficients must be changed in a way to allow the move freely out of the split blocks after the blast, be modeled. The numerical modeling results show that implementing a negative exponential function with three (the initial, threshold, and power) eigenvalues, as the fish-function to the damping coefficient, can model the results pile movement. With the help of this damping function, three blasting blocks with one and two rows of blast holes were modeled. The results of these modeling show that the pile movement for the two rows of blast holes depends on the inter-row delay time, and for the delay times of 17 ms and 50 ms, the maximum horizontal movement of the pile was 30 m and 55 m, respectively. These values show good agreement with the values measured in an actual blast operation. The results of this study show that by changing the negative exponential function eigenvalues defined for damping, the velocity of the fragmented blocks, the displacement, and the geometry of the pile, could be modeled. This shows the capability of the discrete element method in the modeling of the results of rock blasting.
  Keywords: Blasting, numerical modeling, Damping Coefficient, Fish-functions, Pile Movement
 • A. Alishavandi, M. Ahmadi *, K. Ghoshtasbi, A. Askari Pages 75-89
  Compressed air storage is one of the methods of energy storage. One of the most important parts of a compressed air storage system is the storage cavern. In this study, the behaviour and the long-term stability of the salt cavern as a storage site for compressed air were investigated. Due to the construction and operation of the salt cavern, the in-situ stress conditions around the cavern will change. The difference between induce stress and pressure of compressed air will cause the cavern to converge and damage around it. In this study, the salt rocks from one of the regions of Iran were used to test creep. To investigate the creep behavior of salt rock, creep test was performed in three stress levels in a stepwise manner. Lubby2 model parameters were calculated. Then, using LOCAS finite element software, the compressed air storage cavern was simulated and its behavior and stability were investigated. The results of these experiments and modelling have shown that with increasing stress in each stage, the slope of the secondary part of the creep increases. Therefore, it can be concluded that with increasing stress, the Maxwell viscosity coefficient decreases. In addition, the amount of movement in the lower half of the cavern was more than the upper half of it. Value of the cavern safety factor according to the Devries dilation criterion also decreased with increasing depth and the probability of dilation in the cavern wall increased.
  Keywords: Compressed air storage, salt cavern, creep, LUBBY2 creep model, LOCAS software
 • S. Zolghadry Hesary, M.R. Khalesi *, F. Ghasemifard Pages 91-106

  The presence of copper oxide next to gold increases the consumption of cyanide in the cyanidation process, reduces the absorption of gold on carbon, and causes many problems in the downstream processes of elution, electrowinning, and smelting. In the current research, increasing the recovery of gold dissolution and its selective adsorption on activated carbon using ammonia additive and the effect of different factors such as the type of ammonia additive, changing the system of contact of gold with carbon from CIL to CIC, and adding hydrogen peroxide and cyanide to the filtered solution were studied. The findings showed that adding ammonium chloride or liquid ammonia to the cyanidation solution, in the sample with high copper grade (1% copper), and in the sample with medium copper grade (0.5% copper), increased the dissolution recovery by 60% and 30%, respectively. Also, the recovery of gold adsorption on activated carbon in sample with a grade of 0.5% copper increased from about 25% during the normal CIL process to about 100% during the ammonia cyanidation process in the form of CIC. Results showed that liquid ammonia provides up to 10% higher dissolution recovery and up to 3% higher absorption recovery compared to ammonium chloride, while reduces the consumption of cyanide by half and the amount of copper absorption on carbon by a third.

  Keywords: Cyanidation, Ammonia, Gold-Copper Ore, Absorption, Activated carbon
 • F. Soltani *, S. Mojeddifar, M. Hemmati Chegeni, H. Darabi Pages 107-121
  Sineqan mine, 25 km away from Delijan city (Markazi province), has shown important evidences of iron oxide ores containing copper, gold and rare earth elements (REE) in the early stages of exploration. In the present study, a low-grade sample of the mine from the albite zone containing 0.69% of copper and 223, 186 and 55 g/t of cerium, lanthanum and neodymium was processed and compared with the results of elements correlation in geochemical samples. Cerium, neodymium and lanthanum showed the highest correlation with each other and with the thorium. The correlation coefficient of light REEs with phosphorus was negative. The results of ammonium sulfate leaching showed that the occurrence of REE in the sample is not as adsorption on clay minerals and the study of the correlation coefficient of REE with aluminum and sodium in geochemical samples also confirmed this result. The results of leaching with H2SO4 showed that selective leaching of copper is possible. The low efficiency of leaching with H2SO4, HCl and HNO3 and the higher efficiency of 96% for leaching with cerium and lanthanum under acidic baking conditions showed that a significant part of REEs is in the form of refractory minerals. The concentration ratio of REEs in the magnetic concentrate was close to iron. According to the correlation analysis of elements in geochemical samples, the correlation of calcium with REE was in the range of -0.2to-0.3. In the flotation test, although the grade of calcium increased 3.5 times in the flotation concentrate, this was not the case for REEs. The results of this research can be used in similar cases in the early stages of exploration and processing feasibility studies.
  Keywords: Geochemical prospecting, feasibility study, Rare earth elements, Sineqan mine