فهرست مطالب

شیعه شناسی - پیاپی 79 (پاییز 1401)

فصلنامه شیعه شناسی
پیاپی 79 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر مقدم پور*، حسن بلخاری قهی صفحات 7-38
  هنر مطلوب از منظر اندیشه اسلامی، در واقع تعریف هنر از دیدگاه دین اسلام و تعیین خصوصیات و اهداف آن است و این امر، نیازمند طرح مفاهیم کلی مربوط به اندیشه اسلامی برای تعیین ماهیت هنر در قالب این اندیشه است. بر این مبنا، اصول اعتقادی اسلام با محوریت توحید در کنار تعالیم اسلامی شامل اعتقادات، اخلاقیات و احکام، چارچوب کلی این هنر را تعیین می کند. جهان بینی مبتنی بر حیات دنیوی و اخروی یا عوالم معقول و محسوس، فضای فکری و کار هنری را مشخص می کند. اهدافی مانند تعیین خصوصیات هنر مطلوب اسلامی با تاکید بر نظرات اندیشمندان شیعه و با در نظر گرفتن سه وجه کار هنری یعنی اثر هنری، مخاطب و هنرمند دنبال می شود و روش تحقیق در این متن به صورت توصیفی-تحلیلی، خصوصیات مطلوب هنر را تحت عناوین کیفی تبیین می کند. یافته های تحقیق، هنر مطلوب را هنری مسیول، غایت گرا، آرمانگرا، جهانی، فراگیر، موثر و مفید می داند و بر رابطه عمیق دین و هنر تاکید دارد. توجه به هنر مجازی به عنوان رویکردی رو به رشد، موضوع دسترسی به هنر به عنوان یک تجربه عمومی و مشترک، نیز از دستاوردهای مهم این تحقیق است.
  کلیدواژگان: هنر مطلوب، هنر اسلامی، هنر شیعی، هنر دینی، هنر مجازی، دسترسی هنر
 • مهدی منتظر قائم* صفحات 39-62
  فقها شیون و جنبه های مختلفی دارند و کارهای متفاوتی می توانند انجام دهند، که اصلی ترین آن ها فقاهت است. اینان برای شان فقاهت خود، که چیزی جز فهم احکام شرعی از ادله نیست، بر ادبیات عربی، اصول فقه، فقه، درایه و رجال احاطه پیدا می کنند؛ اما در مسیر استنباط احکام به آگاهی های دیگری نیاز پیدا می کنند و ناچار می شوند به عرف عام یا خبره مراجعه کنند یا با شان عرفی خود مسیله را حل کنند. در پاسخ به این سوال که «فقها در فقاهت چقدر از شان عرفی خود استفاده می کنند؟» با روش توصیفی - تحلیلی می توان به این نتیجه رسید که «فقها برای شناخت معانی ظاهری خطاب های شارع و آگاهی از عرف مقارن شارع و عرف معاصر ناچارند عرف و بناهای عقلایی را بشناسند و نظر و رویه آن را در فقاهت منعکس کنند. اینان در همه این موارد از شان عرفی خود استفاده می کنند، نه از تخصص فقهی شان.» اگر گروه هایی از عرف خاص و عام تشکیل شود که بیانگر آراء و بناهای عرفی باشد ممکن است فقها در همه امور عرفی موثر در فهم مراد شارع به آنان رجوع کنند و خود به جای عرف نظر ندهند.
  کلیدواژگان: عرف، فقه، عرف در فقه، شان فقها، عرف مقارن شارع، عرف معاصر
 • محمود مهرآوران*، نیره سادات موسوی صفحات 63-96
  یکی از شخصیت های مهم شیعی صدر اسلام، اویس قرنی است که در بسیاری از متون تاریخی، صوفیانه، عارفانه، ادبی و اخلاقی زبان فارسی به شخصیت و ویژگی های او پرداخته شده است. هدف این نوشتار تبیین چگونگی بازتاب این شخصیت شیعی در متون گوناگون فارسی و نگرش نویسندگان و شاعران به اوست. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی به زندگی و شخصیت اویس به دنبال پاسخ به این پرسش هاست که چرا به اویس قرنی بیشتر پرداخته شده و کدام ویژگی یا ویژگی های شخصیت او مورد توجه بوده و بیشتر در چه نوع از متون زبان فارسی نام اویس مطرح شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که با توجه به برخی از روایات در شان اویس از زبان پیامبر اسلام و نیز زهد و عبادت اویس، متون اخلاقی، عرفانی و ادبی بسیار به شخصیت او توجه کرده و با توصیف خود او را الگویی در چشم مومنان و تا حدی صاحب کرامت و اسطوره ای از زهد و پارسایی معرفی کرده اند. در میان متون ادبی، متون صوفیانه و تعلیمی به اقتضای موضوع خود بیشتر به شخصیت اویس پرداخته اند. در قصاید مدحی نیز شاعران، با اشاره به زهد اویس گاهی ممدوح را به او تشبیه کرده اند.
  کلیدواژگان: اویس قرنی، تابعین پیامبر، نفس رحمان، زهد، زهاد ثمانیه
 • حسین مرادی نسب* صفحات 97-120

  مداینی از مورخان قرن سوم هجری دارای تالیفات بی شماری در موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و به خصوص تاریخی است، احاطه علمی وی بر رخدادهای تاریخ اسلام و مانند آن سبب شد تا وی بیشترین تالیفات را نسبت به هم عصران خود داشته باشد که فقط نام آنها در منابع فهرست آمده است. در این میان از جمله موضوعات تدوین یافته ی مداینی، نگارش های تاریخی او درباره امامان شیعه (ع) است که برخی از آنها تکمیل کننده موضوعات تدوین شده از سوی مورخان پیشین و برخی دیگر از ابتکارات وی است. این پژوهش براساس داده ها و یافته های گزارش های تاریخی در منابع کهن، به تحلیل و توصیف آثار تک نگاری تدوین شده توسط مداینی درباره امامان شیعه (ع) پرداخته است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که نقش میراث مکتوب مداینی درباره تاریخ زندگانی امامان شیعه چگونه بوده و چه تاثیری بر نگاشته های بعدی داشته است؟ نتیجه آنکه وی بدون توجه به دیدگاه مذهبی اش، به تدوین گسترده گزارش های تاریخی با موضوعات خاص درباره امامان شیعه (ع) به خصوص درباره حضرت علی (ع) و برخی از امامان شیعه (ع) اقدام کرده است که نشانگر وسعت نظر او درباره آن بزرگواران است

  کلیدواژگان: مدائنی، گزارش های تاریخی، تاریخ اسلام، امامان شیعه(ع)، امام علی(ع)
 • رضا روحانی* صفحات 121-158
  هنر حافظ فقط به صورت کلام و قالب غزل و نگارگری های صوری و معنوی او منحصر نمی شود، بلکه این صورت زیبا در کمال هماهنگی و همراهی با معانی و مفاهیم بلند معنایی یا معنوی اوست. تحقیق حاضر با روش و رویکرد معنایی و احیانا هرمنوتیکی به اجمال مذهب شرعی و طریقتی حافظ را بحث کرده و با تامل در بیت آخر غزل شماره 296 (نسخه غنی-قزوینی)، این موضوع را واکاوی، و ابعاد مختلف آن را تحلیل و تفسیر کرده است. دستاورد پژوهش آن است که حافظ به اشاره و اجمال، اما به تاکید، در بیت : «حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق/ بدرقه رهت شود همت شحنه نجف» هم به سلوک شخصی و اهل بیتی خود اشاره داشته، و هم شرایط این نوع سلوک را باز گفته، و هم به فواید و نتایج آنی و آتی آن اشاره کرده است. اهمیت صدق و قدم صادقانه در راه خاندان که در آیات و روایات و تعالیم عارفان بدان تاکیدات فراوان شده و مفهوم تشیع را تداعی می کند، و نقش های حمایتی، حفاظتی و هدایتی علی علیه السلام در سلوک صادقانه حافظ، در این پژوهش، مورد تاکید و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مذهب حافظ، عرفان حافظ، سلوک شیعی حافظ، قدم صدق حافظ، مددهای سلوکی حضرت علی
 • مهدی لونی*، پرویز، اقبالی، فریده داودی مقدم صفحات 159-200
  از اتفاقاتی که همزمان با تشکیل حکومت صفوی در جامعه ایران رخ داد، پیدایش مفهوم حاکمیت شیعی بود. در این دوران، مذهب تشیع مهمترین بنمایه در شکل دهی به هویت ایرانی قلمداد شد؛ که نمود تصویری آن را در هنر و تصویرسازی نگارهای آنزمان میتوان مشاهده کرد. هدف این پژوهش، تحلیل چگونگی تطور بنمایه های هویتی و تبدیل برخی از آنها به نماد و نقشمایه در روایت تصویری "کشتی نجات" اثر میرزاعلی است. روش تحقیق بر مبنای ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و شیوه گرد آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که: سیر تطور بنمایه ها و تبدیل آنها به نماد و نقشمایه در نگاره کشتی شیعه چگونه است؟ و در ادامه، پیوند آن با عناصر حماسی متن ادبی شاهنامه چیست؟ نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که: در دوره مذکور مذهب تشیع، مهم ترین بنمایه شکلدهنده و انسجام بخش هویت جمعی ایرانیان قلمداد میشود و این عامل در ادبیات و هنر و بالاخص در تصویرسازی و کتابآرایی نسخ مصور آنزمان در قالب نقشمایه ها و نمادها، ظهور و بروز کرده و منجر به مشروعیت بخشی به حکومت صفوی شده است. این مشروعیت از طریق ارجاع کهن الگویی و برقراری پیوند میان عناصر متن حماسی و دینی، حاصل شد.
  کلیدواژگان: بن مایه های شیعی، هویت، کشتی شیعه، شاهنامه طهماسبی، نگارگری، دوره صفوی
|
 • Naser Moqadampour *, Hasan Bolkhari Qehi Pages 7-38
  The desirable art from the viewpoint of the Islamic thought is – indeed – the definition of ‘art’ from the viewpoint of Islam and specifying its features and goals; and this requires proposing the general concepts related to the Islamic thought for specifying the nature of art in the form of thought. Accordingly, the doctrinal principles of Islam, with the pivotal role of monotheism, along with the Islamic teachings (including doctrines, moralities and laws) specify the general framework of this art. The worldview based on the worldly and otherworldly life, or the intelligible and corporeal worlds, specify the intellectual atmosphere of the artistic works. Goals such as specifying the features of Islamic desirable art with an emphasis on the opinions of the Shiite thinkers as well as considering three aspects of artistic work (i.e. the artistic work, the addressee, and the artist) are pursued here. The present study was conducted in a descriptive-analytical form to explain the features of the desirable art under the qualitative titles. The findings of the study consider the desirable art as a responsible, finalist, idealist, universal, far-reaching, effective and useful one, emphasizing the deep relationship between religion and art. Paying attention to the virtual art as a growing approach and accessing the art as a public and common experience are also important achievements of this study.
  Keywords: desirable art, Islamic art, Shiite art, Religious Art, virtual art, the access of art
 • Mahdi Montazer Ghaem * Pages 39-62
  The jurists have various statuses and can perform various functions, among which legal reasoning is the main one. For their status of legal reasoning – which is nothing except understanding religious laws and proofs – they also have a good command of Arabic literature, principles of jurisprudence, jurisprudence, dirāya, and rijāl sciences. However, in the path of inferring laws, they need others’ information and have to refer to ‘public convention’ or ‘experts’ or solve the problems with their ‘conventional status’. In answering the question of ‘how much do the jurists use their own conventional status in legal reasoning?’, we may conclude, through a descriptive-analysis method, that the jurists have to recognize the rational conventions and foundations for knowing the apparent meanings of the Legislator’s addresses and being informed of the Legislator’s contemporary convention; and they must insert those opinion and procedure in legal reasoning. They use their conventional status in all those cases, not their jurisprudential expertise. If groups of particular and general convention are formed, showing the conventional opinions and foundations, it will be possible for the jurists to refer to them in all conventional affairs effective in understanding the Legislator’s purpose, not giving opinions instead of the convention.
  Keywords: convention, Jurisprudence, convention in jurisprudence, the jurists’ status, the Legislator’s contemporary convention
 • Mahmoud Mehravaran *, Nayyereh Sadat Moosavi Pages 63-96
  One of the important Shiite characters in the early Islamic period was Oways Qarani whose character and characteristics have been discussed in many of the historical, Sufi, mystical, literary and moral texts of the Persian language. The present writing aims at explaining the reflection of Oways’s character in various Persian texts and the attitude of the writers and poets towards him. This study uses a descriptive-analytical method and has a look at Oways’s life and character to answer the following questions: “Why has Oways Qarani’s name been mentioned more?” “Which of his characteristics has been focus of attention?” and “In which type of the Persian texts has his name been mentioned more?” The findings of the research show that considering some of the traditions attributed to the Prophet regarding Qways Qarani’s status as well as his asceticism and his worships, the moral, mystical and literary texts have paid much attention to his character and, with their description, have introduced him as a role-model in the eyes of the believers and somehow as owning miraculous powers and as a myth of asceticism and piety. Among the literary texts, the Sufi and educational ones – in proportion to their subject matter – have dealt with his character more. In their eulogies and odes, the poets have also referred to Oways Qarani’s asceticism, assimilating sometimes the eulogized person to him.
  Keywords: Qways Qarani, the successors to the Prophet’s companions, Rahman’s breath, Qways’s asceticism, the eight ascetics
 • Hussein Moradi * Pages 97-120

  Madā‘inī, one of the historians of the 3rd century AH, was a prolific writer in social, cultural and especially historical fields. His scientific command of the events in the Islamic history caused him to have the most number of writings compared to his contemporaries. Just the titles of those books have been mentioned in lists of sources. Among the subjects compiled by Madā‘inī are his historical writings about the Shiite Imams, some of which complete the works of the previous historians and some others are among his own innovations. This study is based on the historical data in older sources and analyzes and describes monographs compiled by Madā‘inī regarding the biography of the Shiite Imam. This study is seeking to answer the question on the role of Madā‘inī’s written heritage regarding the lives of the Shiite Imams and its effect on the next writings in that regard. Without paying attention to his own religious views, he has compiled extensive historical accounts with special issues regarding the Shiite Imams, especially Imam Ali and some other of the Shiite Imams, which shows his broad views about those great personages.

  Keywords: Madā‘inī, historical accounts, history of Islam, the Shiite Imams, Imam Ali
 • Reza Rouhani * Pages 121-158
  Hafiz’s art is not restricted to his couplets in ghazal (romantic songs) or formal and spiritual depictions. Rather, those beautiful images are accompanied, in high harmony, by sublime semantic or spiritual concepts. The present study uses a semantic approach, or even esoteric hermeneutics, to discuss Hafiz’s religious and esoteric path, and to scrutinize the last couplet of the ghazal number 296 in his collection of ghazals (Ghani-Qazvini copy), to explore this issue and analyze and interpret its various dimensions. The finding of this study is that, in the couplet “O Hafiz! If you step in the path of the [Prophet’s] dynasty/ the endeavors of the sheriff of Najaf will accompany you”, Hafiz both refers – briefly and emphatically – to his personal and Shiite wayfaring, and restates the conditions for such a wayfaring, referring to its immediate and future results and benefits. Here, we investigate and analyze the importance of honesty and honest steps taken in the path of the Prophet’s Household, which are emphasized in the Quranic verses and traditions as well as the teachings of the mystics, and are associated with the concept of Shiism as well as the supportive, protective and guiding roles of Imam Ali in Hafiz’s honest wayfaring.
  Keywords: Hafiz’s doctrine, Hafiz’s mysticism, Hafiz’s Shiite wayfaring, Hafiz’s honest step, Imam Ali’s wayfaring assistances
 • Mehdi Loni *, Parviz Eghbali, Farideh Davoudi Moghadam Pages 159-200
  Among the events that occurred in the Iranian society simultaneous with the formation of the Safawid government was the emergence of the idea of the “Shiite governance”. At that time, Shiism was the most important theme in formation of the Iranian identity whose pictorial manifestation can be seen in the artistic depiction of the illustrations of that era. This study aims at analysis of how the transformations and evolutions in the themes of the Shiite identity and turning some of them into the symbols and motifs in pictorial account of Mirza Ali’s work entitled ‘Saving Ship’. The research method was based on the descriptive-analytical nature and the method of gathering library data. This study is seeking to find an answer to the following question: “How is the course of evolution in the Shiite themes and their turning into symbols and motifs in the depiction of the ‘Shi‘a ship’ and what is its relationship with the epic elements in the literary text of Shahnama”? The results of this study suggest that in the aforementioned era, the Shiism was considered as the most important theme forming and consolidating the Iranians’ collective identity, and this factor was manifested in the literature and art, especially in depiction of the pictorial books in that era in the form of motifs and symbols, leading to legitimating the Safawid government. This legitimation through old paradigmatic references and establishing links between the elements of epic and religious texts in evident and hidden artistic forms led to proving and consolidating the doctrines and messages of the motif, its special social purposes and religious discourse.
  Keywords: Shi‘i themes, Identity, the Shi‘a ship, Tahmasbi Shahnama, depiction, Safawid period