فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نسترن اکبری نودهی، محمود محمدی شریف*، سید یوسف موسوی طغانی، معصومه شایان مهر صفحات 1-17
  سوسک گرده خوار کلزا Brassicogethes aeneus، یکی از آفات کلیدی و مهم گیاه کلزا در استان های شمالی کشور است. در این پژوهش کارایی دو حشره کش گیاهی ماترین و آزادیراکتین و هم چنین، حشره کش های آلفاسایپرمترین و ایمیداکلوپرید، در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای، روی این آفت مورد بررسی قرار گرفت. زیست سنجی آزمایشگاهی از طریق قرار دادن حشرات در معرض غلظت های مختلف (پنج غلظت برای هر حشره کش) انجام شد. در این آزمایش ها، بیشترین حساسیت به حشره کش آلفاسایپرمترین ثبت شد (mg ai/L 1/0LC50=) و پس از آن، به ترتیب حشره کش های ماترین (2/1)، ایمیداکلوپرید (60) و آزادیراکتین (mg ai/L 7/100) قرار گرفتند. آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به سه شیوه مختلف اجرا شد: ایجاد مانع (پارچه توری) پیش از اعمال تیمارها، ایجاد مانع پس از اعمال تیمارها و کرت های بدون مانع. در شرایط مزرعه ای (تیمار رایج؛ بدون مانع)، حشره کش های گیاهی کنداثرتر بوده و کارایی مناسب آن ها چهار روز بعد از تیمار مشاهده شد. با این حال، پس از یک هفته، کارایی هر چهار تیمار بیش از 90 درصد بود. در نقطه پایانی آزمایش (چهار هفته)، بیشترین کارایی را ایمیداکلوپرید (4/73 درصد) داشت و پس از آن، تیمارهای آلفاسایپرمترین (59 درصد)، ماترین (4/51 درصد) و آزادیراکتین (9/47 درصد) قرار داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که حشره کش آلفاسایپرمترین در شرایط انبوهی آفت می تواند به عنوان جایگزین تیمار رایج ایمیداکلوپرید استفاده شود. علاوه بر این، داده ها نشان دهنده کارایی مناسب و قابل رقابت ترکیب گیاهی ماترین برای کنترل این آفت بود.
  کلیدواژگان: حشره کش گیاهی، زیست سنجی آزمایشگاهی، کارایی مزرعه ای حشره کش ها، کلزا
 • ارسلان جمشیدنیا* صفحات 19-29
  زنبور پارازیتویید تخم Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Platygastridae) مهمترین دشمن طبیعی ساقه خوارهای نیشکر در مناطق نیشکر کاری استان خوزستان می باشد. به منظور شناخت میزان پارازیتیسم زنبور پارازیتویید در مزارع تازه کشت در مقایسه با مزارع بازرویش مطالعه ای در کشت و صنعت امیرکبیر واقع در جنوب استان خوزستان انجام شد. در این بررسی تعداد شش مزرعه تازه کشت و شش مزرعه بازرویش اول از رقم تجاری CP69-1062 انتخاب و نسبت به نمونه برداری ماهیانه دسته های تخم ساقه خوارهای نیشکر (Sesamia spp.) از فروردین ماه تا آبان ماه اقدام شد. نتایج حاصل نشان داد که سن مزرعه و زمان نمونه برداری تاثیر معنی داری بر تعداد دسته های تخم ساقه خوارها و میزان پارازیتیسم آنها توسط زنبور دارند. در مزارع تازه کشت و بازرویش اول کمترین تعداد دسته تخم در هر مزرعه در فروردین و بیشترین تعداد دسته تخم در شهریور ماه مشاهده شد. در مزارع تازه کشت کمترین میزان پارازیتیسم (5/43 درصد) در تیر ماه و بیشترین میزان پارازیتیسم در فروردین ماه (4/84 درصد) مشاهده شد. در مزارع بازرویش اول کمترین میزان پارازیتیسم (8/38 درصد) در خرداد ماه مشاهده شد و سپس، تا 3/87 درصد در آبان ماه افزایش یافت. درصد خروج حشرات کامل تحت تاثیر سن مزرعه و زمان نمونه برداری قرار نگرفت. نسبت جنسی نتاج زنبور در دو سن مورد بررسی اختلاف معنی داری نداشت، ولی زمان نمونه برداری تاثیر معنی داری بر نسبت جنسی نتاج داشت. نتایج حاصل از این پژوهش اطلاعات مفیدی را در زمینه نوسانات جمعیت زنبور پارازیتویید در مزارع تازه کشت و بازرویش در اختیار ما قرار می دهد.
  کلیدواژگان: پارازیتویید تخم، درصد ظهور، نسبت جنسی
 • علی رجب پور*، نعمت دیناروند صفحات 31-40
  شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) از آفات مهم مزارع چغندر در استان خوزستان می باشد. اطلاع از روش های نمونه برداری دقیق و مقرون به صرفه، در توسعه برنامه های مدیریت تلفیقی این آفت می تواند اهمیت اساسی داشته باشد. در این مطالعه، پراکنش فضایی این آفت در مزرعه ای تحقیقاتی به مساحت یک هکتار در شهرستان شوش مورد بررسی قرار گرفت و یک برنامه نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت برای تخمین جمعیت آن طراحی شد. نمونه برداری ها هر سه روز یکبار انجام شد و پراکنش فضایی جمعیت این شته روی بوته های چغندر قند با استفاده از دو مدل تیلور و آیواوو مورد ارزیابی قرار گرفت. نوع پراکنش فضایی این آفت روی بوته های چغندرقند تجمعی بود و شاخص تیلور با داده های جمعیت این شته روی بوته های چغندر قند برازش بهتری داشت. از این رو، مدل گرین برای توسعه برنامه نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت این شته استفاده شد. تعداد بهینه نمونه مورد نیاز بسته به تراکم آفت، از 99 تا 130 بوته در سطح دقت 1/0 و 16 تا 21 بوته در سطح دقت 25/0 متفاوت بود. ترسیم خطوط توقف نمونه برداری نشان داد که در سطوح دقت 25/0 و 1/0، نمونه برداری از جمعیت آفت باید به ترتیب تا زمان رسیدن تعداد تجمعی شته ها به 10 و 25 شته در بوته ادامه یابد.
  کلیدواژگان: پراکنش فضایی، تعداد نمونه، شاخص تیلور، شاخص آیواو، مدیریت تلفیقی
 • زهرا قادری پور، محمد خیراندیش*، سید مسعود مجدزاده، ابراهیم ابراهیمی صفحات 41-52
  پایش تنوع گونه ای پارازیتوییدها و شکارگرها در اکوسیستم های مختلف یکی از اصول مدیریت آفات محسوب می شود. این مطالعه، در راستای بررسی ساختار تنوع گونه ای زنبور های گروهSpheciformes (Hymenoptera: Apoidea)  در مناطق جنوبی استان کرمان (جنوب شرق ایران) صورت گرفت. بدین منظور نمونه برداری طی فروردین ماه تا اواخر شهریورماه سال 1396 با استفاده از تله مالیز در 12 منطقه از شهرستان های جیرفت، بم، عنبرآباد، کهنوج، قلعه گنج و منوجان صورت پذیرفت. نمونه های مورد نظر تا سطح گونه شناسایی و تعداد افراد هر گونه شمارش شدند. در مجموع، 36 گونه متعلق به 17 جنس شناسایی شد. تنوع گونه ای با استفاده از نرم افزار SDR بررسی شد. بر اساس شاخص های تنوع گونه ای شانون وینر و یکنواختی پیلوجی شهرستان بم با 20 گونه، از نظر تنوع گونه ای و یکنواختی در صدر قرار گرفت. پس از آن، جیرفت و کهنوج دارای بیشترین تنوع گونه ای و یکنواختی بودند. در بین کل نمونه های جمع آوری شده به ترتیب گونه های Gastrosericus funereus با 202 فرد (76/23 درصد)، گونه Sphex flavipennis  با 156 فرد (58/17 درصد) و گونه Bembix bidentata با 76 فرد (5/8 درصد) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. همچنین، هشت گونه به عنوان گونه های نادر در مناطق مورد مطالعه شناخته شدند. تنوع و فراوانی زنبورهای Spheciformes در ماه های اردیبهشت، خرداد و اوایل تیر در مناطق مورد مطالعه بیشتر است. این امر بیانگر اهمیت و تاثیر زنبورهای Spheciformes در مدیریت آفات در طول مدت فعالیت آفات می باشد.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، فراوانی، یکنواختی، Sphecidae، Crabronidae
 • فرهاد فرهودی، احد صحراگرد*، رضا حسینی، عاطفه صبوری صفحات 53-66
  پراکنش کفشدوزک Harmonia axyridis  به عنوان یک حشره شکارگر اما مهاجم تازه وارد به ایران در نوار شمالی کشور بررسی شد. برخی ویژگی های زیستی و ریخت شناسی آن مانند الگوهای رنگی، نسبت جنسی و طول بدن حشره بالغ در نمونه های چهار منطقه جغرافیایی شمال و شمال شرق ایران و همچنین، دو نسل از شهرستان رشت مطالعه شد، تا تاثیر محل نمونه برداری و نسل حشره ارزیابی شود. توان تولیدمثلی ماده های دو رنگ اصلی این حشره؛ ملانیک و غیرملانیک، در نسل زمستانگذران و تابستانه نیز بررسی شد. از استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی نمونه برداری با موفقیت انجام شد. نسبت افراد ملانیک در کل نمونه های جمع آوری شده از گردنه حیران، شفت، بجنورد، رشت (جمعیت زمستانگذران) و رشت (جمعیت بهاره) به ترتیب 51/11، 64/12، 57/10، 17/12 و 63/11 درصد بود. همچنین، نسبت جنسی در جمعیت های مزبور 38 تا 44 درصد و فاقد تفاوت معنی دار بود. میانگین طول بدن حشره بالغ در جمعیت بجنورد (029/± 57/6 میلی متر) از چهار جمعیت دیگر بیشتر بود. از نظر میزان تخمگذاری تفاوتی بین الگوهای رنگی ملانیک و غیرملانیک در نسل زمستانگذران و تابستانه مشاهده نشد، اما ماده های زمستانگذران در مقایسه با ماده های تابستانه باروری بالاتری داشتند. در این پژوهش، پیشرفت پراکنش این کفشدوزک در برخی استان های نوار شمالی کشور، نسبت به محل اولین گزارش آن، تایید شد. همچنین، مشخص شد محل نمونه برداری و نسل حشره در زیستگاه های جدید، تاثیری بر نسبت الگوهای رنگی ندارد و میزان زادآوری نمی تواند یکی از عوامل تنظیم کننده نسبت افراد هر الگوی رنگی در نسل بعد باشد.
  کلیدواژگان: توان تولیدمثلی، چندشکلی، طول بدن، کفشدوزک چندرنگ آسیایی، نسبت جنسی
 • فریده عرج پور، رویا عزیزی نثار، امین صدارتیان جهرمی*، مجتبی قانع جهرمی صفحات 67-80
  پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی اثرات کشندگی عصاره های آبی و نانوفرمولاسیون های گیاهان رزماریRosmarinus officinalis L. ، اسطوخودوس Lavandula angustifolia Mill.، اکالیپتوس Eucalyptus globulus Labill. و ترخون Artemisia dracunculus L. روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (کنه های بالغ نر و ماده) و زیره سبز Cuminum cyminum L. و گشنیز Coriandrum sativum L. روی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Gennadius) (پوره سن اول و سوم) در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد، دوره روشنایی 16 ساعت و به روش سمیت تماسی انجام پذیرفت. در میان عصاره های آبی، عصار ه رزماری (3227 = LC50  پی پی ام) و از میان عصاره های فرموله شده، نانوفرمولاسیون ترخون (1454 = LC50  پی پی ام) بیش ترین میزان سمیت را علیه کنه های بالغ داشتند. عصار ه آبی و فرموله شده زیره سبز نیز به ترتیب با LC50 محاسبه شده 9639 و 6748 پی پی ام روی پوره های سن اول و 11670 و 9937 پی پی ام روی پوره های سن سوم، بیش ترین میزان سمیت را از خود نشان دادند. پوره های سن اول سفیدبالک نسبت به پوره های سن سوم، حساسیت بیش تری نسبت به عصاره های آبی و فرموله شده از خود نشان دادند. بر اساس نتایج کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، ترکیب سالیسیک اسید برای گیاهان رزماری (68/21%)، اسطوخودوس (90/33%) و گشنیز (90/9%) و کویرستین برای اکالیپتوس (62/76%)، ترخون (49/23%) و زیره سبز (68/15%) بیش ترین درصد را داشتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عصاره های گیاهی به صورت تماسی دارای اثر کنترلی مطلوبی روی آفات گلخانه ای مذکور می باشند وکمک شایانی به استفاده از فرآورده های گیاهی در برنامه های مدیریت تلفیقی این آفات در شرایط گلخانه خواهد نمود.
  کلیدواژگان: آفات گلخانه ای، کروموتوگرافی، مدیریت تلفیقی آفات، نانوفرمولاسیون
 • مریم عجم حسنی صفحات 81-85

  سلول های خونی، مهم ترین اجزای خونی در سیستم گردش خون حشرات هستند که علاوه بر غذارسانی به سلول ها و بافت های بدن، نقش کلیدی در دفاع فیزیولوژیک دارند. در این پژوهش، سلول های خونی شب پره گاما Plusia gamma به عنوان یک آفت همه جایی و پرخوار شناسایی و بررسی شد. بدین منظور، همولنف لاروهای این حشره جمع آوری شد و پس از استقرار روی لام و رنگ آمیزی با محلول گیمسا، سلول های خونی آن ها شناسایی شد. پنج نوع سلول خونی در همولنف لاروهای شب پره گاما مشاهده شد که شامل پروهموسیت ها، گرانولوسیت ها، پلاسموتوسیت ها، اونوسیتوییدها و اسفرولوسیت ها بودند. پروهموسیت ها کوچک ترین نوع سلول ها و مدور با هسته مرکزی، گرانولوسیت ها در اندازه های بزرگ تر از پروهموسیت ها، مدور به همراه گرانول های فراوان در سیتوپلاسم، پلاسموتوسیت ها اغلب دوکی شکل با یک یا دو زایده سیتوپلاسمی، اونوسیتوییدها تخم مرغی شکل با هسته جانبی و اسفرولوسیت ها به نسبت درشت با سیتوپلاسم حفره دار در همولنف لارو سن چهارم شب پره گاما وجود داشتند. فراوانی گرانولوسیت ها و پلاسموتوسیت ها در لاروهای سنین چهارم و پنجم این حشره حدود 70% بود که بیشتر از سایر سلول ها بود. در حالی که در لاروهای سنین پایین تر، تراکم پروهموسیت ها و پلاسموتوسیت ها نسبت به سایر سلول ها بیشتر بود. یافته های ما می تواند به عنوان گام نخست برای بررسی هماتولوژی شب پره گاما مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ایمنی سلولی، شب پره گاما، همولنف
 • فاطمه یاراحمدی* صفحات 87-92
  کنه تارتن شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein (Acari: Tetranychidae) از آفات مهم درختان برهان و برخی درختان دیگر در فضای سبز اهواز می باشد. این آفت با تغذیه از برگ های برهان موجب ریزش برگ، کاهش زیبایی، سطح سبز و کاهش مقاومت آن به سایر آفات و بیماری های بالقوه می شود. یکی از راهکارهای مهم در مبارزه با این آفت، استفاده از کنه کش ها می باشد. انتخاب کنه کش مناسب و کم خطر با توجه به تماس روزانه تعداد زیادی از شهروندان با فضای سبز شهری، اهمیتی اساسی دارد. در این تحقیق، کارایی کوتاه و درازمدت چهار آفت کش آبامکتین، پالیزین®، اتوکسازول و نیم آزال® که همگی آفت کش های کم خطر برای انسان و پستانداران هستند، به ترتیب با غلظت های 5/0، 2، 5/0 و 1 لیتر در هزار لیتر در مهار جمعیت این کنه آفت در مطالعه ای صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، جمعیت پوره ها و افراد بالغ این آفت یک روز قبل، دو، هفت، چهارده و بیست و یک روز پس از تیمار ثبت شدند و با تیمار شاهد که در آن درختان تنها با آب مورد تیمار قرار گرفتند، مقایسه آماری شدند. این مطالعه نشان داد آبامکتین و اتوکسازول دارای تاثیرات کوتاه و درازمدت بسیار مطلوبی روی جمعیت کنه تارتن E. orientalis بودند. پالیزین® اگرچه منجر به مهار آفت در کوتاه مدت شد، ولی اثر محافظتی طولانی مدت مطلوبی نداشت و در نتیجه می بایست تکرار تیمار درختان به منظور مهار مناسب آفت صورت گیرد. نیم آزال® نیز تاثیر خود را دو تا سه هفته بعد نشان داد و این تاثیر به صورت نسبی پایین تر از آبامکتین و اتوکسازول بود.
  کلیدواژگان: آفات فضای سبز، اثرات کوتاه و دراز مدت، مدیریت تلفیقی آفات، کنترل شیمیایی
|
 • Nastaran Akbari Nodehi, M. Mohammadi Sharif *, Seyad Yousef Mousavi Toghani, Masoumeh Shayanmehr Pages 1-17
  The rapeseed pollen beetle, Brassicogethes aeneus is one of the key and important pests of rapeseed in the northern provinces of Iran. In this research, the effectiveness of two botanical insecticides, Matrin and azadirachtin, as well as chemical insecticides, Alphacypermetrin and Imidacloprid, were investigated against this pest in laboratory and field conditions. Laboratory bioassay was performed by exposing the insects to different concentrations of the insecticides (five concentrations for each insecticide). In these assays, the highest susceptibility was recorded to Alphacypermetrin (LC50 = 0.1 mg ai/L) and after that, Matrin (1.2), Imidacloprid (60.0), and Azadirachtin (100.7 mg ai/L), respectively. A field experiment, in the form of a randomized complete block design, was implemented in three different
  methods
  creating a barrier (lace fabric) before or after conducting the treatments and plots without any barriers. In the field conditions (common treatment; no barrier), the efficacy of botanicals was slower but after four days, their appropriate effectiveness was observed. However, after one week, the efficiency of all four treatments was more than 90 percent. At the endpoint of the experiment (four weeks), Imidacloprid was the most effective (73.4 %) and after that, there were Alphacypermetrin (59 %), Matrin (51.4 %), and Azadirachtin (47.9 %) treatments. The results of this research showed that Alphacypermetrin can be used as an alternative to Imidacloprid (the prevalent treatment) in pest outbreak conditions. In addition, the data showed the appropriate and competitive efficiency of Matrin, to control rapeseed pollen beetle.
  Keywords: Botanical insecticide, Canola, Field efficiency of insecticides, Laboratory bioassay
 • Arsalan Jamshidnia * Pages 19-29
  The egg parasitoid wasp, Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Platygastridae) is the most important natural enemy of sugarcane stem borers in sugarcane growing area of Khuzestan province. In order to know the parasitism rate of T. busseolae in plant crops compared with first ratoon crops an investigation was carried out in Amir-Kabir Agro-industry in southern Khuzestan. In this study six plant and six ratoon cane fields of commercial sugarcane cultivar, CP69-1062 was selected and sampling of sugarcane borers (Sesamia spp.) egg batches was made monthly from April to November. The results indicated that field age and sampling time has a significant effect on egg batch densities of sugarcane borers and parasitism of eggs by T. busseolae. The lowest egg batch density was observed in April and the highest was recorded in September both in plant crops and first ratoon crops. In plant crops the lowest egg parasitism rate (43.5 %) was observed in July, whereas the highest rate (84.4 %) was observed in April.  In the first ratoon crops the lowest rate of parasitism (38.8 %) was observed in June and then increased to 87.3 % in November. The percentage of adult emergence of T. busseolae was not significantly influenced by crop age and sampling time.There was no significant difference of progeny sex ratio in the two investigated crop ages, but sampling time significantly influenced on progeny sex ratio. The results of this study provide useful information on the population fluctuations of T. busseolae in plant and ratoon crops of sugarcane.
  Keywords: adult emergence, Egg parasitoid, Sex ratio
 • Ali Rajabpour *, Neemat Dinarvand Pages 31-40
  The black bean aphid, Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) is an important pest of sugar beet fields in Khuzestan province. Knowledge about economic and precise sampling program can play critical role for developing integrated pest management (IPM) program of this pest. In this study, the spatial distribution of the pest was investigated in a research sugar, 1 ha, beet field of Shush district, and a fixed-precision sequential sampling program for estimating the aphid density was developed. Samplings were performed every 3 days and spatial distribution of this pest on sugar beet plants was evaluated using two models, Taylor's power law and Iwao's patchiness. The pest distribution on sugar beet plant was aggregated and Taylor's power law provided better fitness to the spatial distribution data of this aphid on sugar beet plants. Therefore, The Green's model was used for developing fixed-precision sequential sampling of the aphid. Based on the pest density, the optimum sample size ranged from 99-130 plants or 16-21 plants at desired precision level 0.1 or 0.25, respectively. Calculated stop lines implicated that the sampling has to be continued till the aphid cumulative number per sugar beet plant reach to 10 at precision level 0.25. The stop line was 25 aphids at precision 0.1.
  Keywords: Iwao's patchiness, IPM, Sample size, Spatial dispersion, Taylor's power law
 • Zahra Ghaderipour, Mohammad Khayrandish Kashkooei *, Seyed Massoud Madjdzadeh, Ebrahim Ebrahimi Pages 41-52
  Investigation of species biodiversity of parasitoid and predatory wasps in different habitats is one of the principles of pest management. In the present survey, species diversity of Spheciformes (Hymenoptera: Apoidea) was investigated in south areas counties of Kerman (Southeast of Iran). Sampling was done during March to September 2017 from 12 regions in 6 counties: Jiroft, Bam, AnbarAbad, Kahnuj, Qaleh-Ganj and Manujan with Malaise traps. All obtained specimens were identified to species level and also the number of each species per sample were counted. A total of 36 Species belonging to 17 genera are listed in this paper. Species biodiversity were analyzed by the SDR software. The results of indices of Shanon Winer species diversity and Pielou J Evenness showed that Bam county with 20 species has the highest diversity and evenness, followed by Jiroft and Kahnuj. Among all identified species, Gastrosericus funereus with 202 specimens (23.76%), Sphex flavipennis with 156 specimens (17.58%), and Bembix bidentata with 76 specimens (8.5%) have the most abundance, respectively. Besides eight species were determined as sporadic species in studied areas. The diversity and abundance of Spheciformes wasps is highest between early May and mid-July in the studied areas. This highlights the importance of considering Spheciformes wasps impact during pest management activities.
  Keywords: Abundance, biodiversity, evenness, Crabronidae, Sphecidae
 • Farhad Farhoudi, Ahad Sahragard *, Reza Hosseini, Atefeh Sabouri Pages 53-66
  Distribution of Harmonia axyridis as an invasive predator, newly appeared in Iran, was investigted in northern provinces of Iran. Some biological and morphological traits were studied, including color morphs, sex ratio, and adults body length. Samples were collected from four regions in north and east-north of Iran as well as two generations of Rasht population to assess the effect of geographical location and insect’s generation. Reproductive potential of females of two main color morphs (melanic and non-melanic) was also investigated in overwintering and summer generations. Sampling were succesful in Guilan, Mazandaran, Golestan, and North Khorasan. Proportion of melanic individuals in Heyran, Shaft, Bojnourd, Rasht (overwintering population), and Rasht (spring population) was 11.51, 12.64, 10.57, 12.17, and 11.63, respectively. Sex ratios ranged from 38 to 44% showing no difference among the obovevmentioned populations. Mean length of adult insect body in individuals from Bojnord (6.57±0.029 mm) was larger than others. There was no difference between females of the two main color morphs in terms of oviposition potential. However, overwintering females laid significantly more eggs than summer females, regardless of color morphs. This study confirmed progress of H. axyridis distribution towards new areas. Moreover, it was indicated that sampling location and generation have no effect on color morphs ratio in newly invaded areas, and oviposition rate cannot be a regulating factor for color morphs ratio in next generation.
  Keywords: Asian multicolored lady beetle, Body length, Polymorphism, Reproductive potential, Sex ratio
 • Farideh Arajpour, Roya Azizi Nesar, Amin Sedaratian-Jahromi *, Mojtaba Ghane Jahromi Pages 67-80
  The present study was designed to evaluate the lethal effects of aqueous extracts and nanoformulations of Rosmarinus officinalis L., Lavandula angustifolia Mill., Eucalyptus globulus Labill. and Artemisia dracunculus L. on Tetranychus urticae Koch (female and male adults) and Cuminum cyminum L. and Coriandrum sativum L. on Bemisia tabaci (Gennadius) (first and third instar) under laboratory conditions at 25 ± 2 ºC, 60% RH, and 16:8 h. photoperiod using contact toxicity method. Among aqueous and formulated extracts rosemary (LC50 = 3227 ppm) and tarragon (LC50 = 1454 ppm) had the highest toxicity against adult mites, respectively. Aqueous and formulated extracts of cumin also showed the highest toxicity with LC50 of 9639 and 6748 ppm on the first instar and 11670 and 9937 ppm on the third instar of B. tabaci, respectively. The first instar of B. tabaci showed more sensitivity to aqueous and formulated extracts than third ones. Based on the results of high-performance liquid chromatography (HPLC), Salcillic acid for rosemary (21.68%), lavender (33.90%) and coriander (9.9%), and quercetin for eucalyptus (76.62%), tarragon (23.49%) and cumin (15.68%) had the highest amount of chemical compounds. Our findings show the reliable toxicity of plant extracts and will facilitate the use of plant products in integrated pest management programs under greenhouse conditions.
  Keywords: Chromatography, Greenhouse pests, Integrated pest management, Nanoformulation
 • M. Ajamhasssani Pages 81-85

  Hemocytes are the most important hemolymph components in the circulatory system of insects, which in addition to feeding all cells and tissues of the body, play a key role in physiological defense. In this research, the identification of hemocytes in the gamma moth as a cosmopolitan and omnivorous pest was considered. To perform experiments, hemolymph was collected from pest larvae, and the cells were identified after settling on a slide and staining with Giemsa solution. Five types of hemocytes were observed in the hemolymph of insect larvae, including prohemocytes, granulocytes, plasmotocytes, oenocytoids, and spherulocytes. Prohemocytes are the smallest cells and round with a central nucleus were present in the fourth instar larvae of the moth. granulocytes are larger than prohemocytes, round with abundant granules in the cytoplasm, spindle-shaped plasmotocytes with one or two cytoplasmic cells, egg-shaped onocytoids with a lateral nucleus, and relatively large spherulocytes with spherule-shape cytoplasm. The frequency of granulocytes and plasma cells in fourth and fifth instar larvae was about 70% and more than other cells. While in younger larvae, the density of prohemocytes and plasmotocytes was relatively higher than other cells. Our findings can be used as the first stage of hematology studies of Plusia gamma.

  Keywords: cellular immune, Hemolymph, Plusia gamma
 • Fatemeh Yarahmadi * Pages 87-92
  The oriental spider mite, Eutetranychus orientalis Klein (Acari: Tetranychidae), is an important pest of Indian siris and some other trees in Ahvaz’s green landscape. By feeding on the Indian siris leaves, this pest causes leaf fall, reducing the aesthetic and green surface and its resistance to other potential pests and diseases. One of the important strategies to control the pest is application of acaricides. The choosing the efficient and safer acaricides plays critical role considering the daily contact of a large number of citizens with the urban green space. In this research, the short-term and long-term effectiveness of four pesticides abamectin, Palizin®, etoxazole, and Nimazal® which are all low-risk pesticides for humans and mammals, at concentrations 0.5, 2, 0.5, and 1 (L/1000 L), were evaluated to control the pest mite population in a field study, respectively. For this purpose, the population of nymphs and adults of this mite was recorded on the treated trees 1 day before, 2, 7, 14, and 21 days after treatment and statistically compared with the control treatment where the trees were treated only with water. This study showed that abamectin and etoxazole had very favorable short-term and long-term effects on E. orientalis population. Although Palizin® led to the control of the pest in the short term, it did not have a favorable long-term protective effect, and as a result, the treatment of trees has to be repeated in order to properly control the pest. Nimazal® also showed its effect with two to three weeks lag time and this effect was relatively lower than abamectin and etoxazole.
  Keywords: Chemical control, Green landscape pests, Integrated pest management, short, long term effects