فهرست مطالب

 • پیاپی 128 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فضل الله براقی*، سید صاحب برزین صفحات 6-45
  هدف

  هدف این پژوهش شناخت وضعیت سیاسی شاهان محلی ایالت پارس و میزان استقلال آنها در زمان حکومت سلوکیان و نیز ارتباط آنان با حکومت سلوکیان.

  روش٫ رویکرد پژوهش

  این پژوهش با روش تاریخی و با شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آثار پراکنده نوشتاری و بعضی از داده های باستان شناسی و خصوصا سکه های شاهان محلی این دوره سعی دارد تا به دو سوال پاسخ دهد: نخست ایالت پارس تا چه اندازه زیر سلطه حاکمیت سلوکیان قرار داشت؟ و دوم زمان استقلال این ایالت و نخستین فرترکه که اقدام به ضرب سکه نمود چه کسی بود و ترتیب و توالی شاهان بعدی چگونه بوده است؟

  یافته ها و نتیجه گیری

  شواهد سکه شناسی نشان می دهد که نخستین فرترکه در دوره سلوکوس اول، اقدام به ضرب سکه کرده همچنین این شواهد، توالی فرترکه های پارس را تغییر داده و اردشیر را اولین فرترکه پارس معرفی می کند؛ بر همین اساس، فرترکه های پس از او به ترتیب وهوبرز، بگدات و وادفرداد یکم می باشند.

  کلیدواژگان: پارس، فرترکه، سکه های پارس، سلوکیان، هخامنشیان
 • علی محمد طرفداری صفحات 46-76
  هدف

  بررسی و تحلیل چرایی، چگونگی و شناسایی رویکردهای اصلی در برگزاری مراسم هزاره فردوسی در مهم ترین پایتخت ها و شهرهای جهان بر مبنای اسناد و منابع مربوط به این دوره، همراه با تحلیل نتایج حاصل از برگزاری مراسم مذکور در سطح جهانی است.

  روش/رویکرد پژوهش

  نوشتار حاضر با روش تاریخی و با شیوه توصیفی تحلیلی و با با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای نوشته شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  حکومت پهلوی درصدد بود تا از طریق برگزاری مراسم هزاره فردوسی در کشورهای جهان، برای حاکمیت خود وجهه ای بین المللی فراهم آورد و از این طریق بر اعتبار ملی خود در سایر کشورهای جهان بیفزاید، و در عین حال به کمک این مراسم، تصویری از یک حاکمیت کارآمد را به نمایش بگذارد و خود را عامل پیشرفت کشور نشان دهد.

  کلیدواژگان: رضاشاه، هزاره فردوسی، شاهنامه پژوهی، ملی گرایی
 • غلامحسین نظامی صفحات 78-110
  هدف

  در اوایل حکومت پهلوی، فعالیت ناوگان دریایی خارجیان در منطقه فروکش کرد. در مقابل، تکاپوهای سفرهای تجاری مردم بوشهر به هندوستان و حوزه اقیانوس هند افزایش یافت. در این پژوهش علل، نتایج و چگونگی خاتمه یافتن این سفرها بررسی می شود.

  روش٫ رویکرد پژوهش

  این پژوهش با روش تاریخی و شیوه توصیفی- تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی سازمان اسناد ملی ایران، اسناد اتاق بازرگانی بوشهر، منابع کتابخانه ای و مصاحبه نگارنده با ناخدایان قدیمی نوشته شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  سفرهای تجاری مردم بوشهر یک میراث کهن و ماندگار برای برآوردن معیشت و نیازهای منطقه بود. صادرات خرما و سایر کالاها به هند و نیاز مردم بوشهر و نواحی خلیج فارس به چوب های مخصوص در معماری محلی و کشتی سازی و لوازم دیگر، از علل اصلی این سفرها بود که با تغییر رویه معماری و تجارت، تحولات اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس و تجارت با کشورهای مذکور در آغاز دهه پنجاه خورشیدی، این سفرها پایان یافت.

  کلیدواژگان: تجارت دریایی، بوشهر، هندوستان، خلیج فارس
 • مرضیه بازیار، اصغر محمدمرادی*، غلامحسین معماریان صفحات 112-137
  هدف

  در سال 1349 محمدرضاشاه کاخ مرمر را وقف شهر تهران کرد و دستور داد تا این بنا به موزه سلسله پهلوی تبدیل شود. این پژوهش به چگونگی تبدیل کاخ حکومتی به موزه و مطالعه روایت موزه ای ایجاد شده در آن می پردازد تا ارتباط موزه را به مثابه نهادی فرهنگی با ایدیولوژی حکومت روشن سازد و نقش محمدرضاشاه را در شکل گیری موزه بررسی کند.

  روش/رویکرد پژوهش

  این پژوهش با روش تاریخی و شیوه توصیفی- تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای نوشته شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یافته های تحقیق نشان می دهد که موزه سلسله پهلوی نهادی فرهنگی بود که از آن بهره برداری سیاسی می شد. این موزه در واقع نهادی در خدمت تبلیغ ایدیولوژی حکومت پهلوی و نمایشی از تاریخ گزینشی حکومت، پیشرفت ها و دستاوردهایش نه تنها به ملت ایران، بلکه به جهان بود. این موزه برای محمدرضاشاه از اهمیت زیادی برخوردار بود تا جایی که وی در شکل گیری و طراحی آن نقش بسزایی داشت.

  کلیدواژگان: موزه سلسله پهلوی، کاخ مرمر، دولت پهلوی، محمدرضاشاه پهلوی، ایدئولوژی
 • عبدالحسین فرج پهلو، فریده عصاره، زینب فری زاده* صفحات 138-168
  هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر یافتن هستی‎ شناسی‎های مورد استفاده در حوزه موزه است. به علاوه این پژوهش قصد دارد کاربردهای هستی‎ شناسی در حوزه موزه را از طریق بررسی پژوهش های صورت گرفته در این حوزه استخراج کند.

  روش/رویکرد پژوهش

  این پژوهش به شیوه مرور نظام‎مند انجام می‎شود و شامل دو بخش اصلی است: بخش اول جستجوی پژوهش های مربوط به هستی شناسی حوزه موزه و بخش دوم تحلیل و بررسی یافته‎ های جستجو را شامل می شود.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یافته ‎های این پژوهش نشان می‎دهد که چندین هستی شناسی در حوزه موزه وجود دارد که از آن جمله می توان به سی‎داک‎ سی‎آرام و ای‎دی‎ام اشاره کرد. در زمینه کاربردها نیز مشخص شده که هستی ‎شناسی کاربردهای متعددی در حوزه موزه دارد. برای نمونه میانکنش‎پذیری اطلاعات در موزه‎ها، تسهیل دسترسی و بازیابی اطلاعات موزه‎ای. به‎ علاوه نتایج پژوهش نشان از خلا پژوهشی در حوزه هستی‎ شناسی موزه در ایران دارد؛ زیرا تنها دو پژوهش در حوزه هستی ‎شناسی میراث فرهنگی به زبان فارسی وجود داشت که مربوط به حوزه باستان‎شناسی است.

  کلیدواژگان: هستی ‎شناسی موزه، هستی ‎شناسی میراث فرهنگی، کاربردهای هستی ‎شناسی
 • موناالسادات موسوی، سمیه جعفری باقی آبادی، سپیده فهیمی فر صفحات 170-196
  هدف

  سنجش میزان کاربردپذیری ابزارهای کمک جستجو در قالب فیلدهای جستجو، پدیدآور، موضوع و عنوان در نرم افزار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران.روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش توصیفی حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و به روش شبه آزمایشی انجام شده است. فنون جمع آوری داده ها، گزارش های کلامی (تفکر با صدای بلند) و مشاهده مستقیم در حین انجام تکالیف بود. برای گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی از پرسشنامه استفاده شد؛ جامعه پژوهش را کاربران مبتدی و خبره سازمان اسناد و کتابخانه ملی تشکیل دادند. کاربران پس از انجام تکالیف با نظرسنجی پس آزمون، نظرات خود را بیان کردند.

  یافته ها و نتیجه گیری

  ابزارها برای کاربران خبره در مقایسه با کاربران مبتدی، کاربردپذیرتر بودند. کاربران مبتدی در مقایسه با کاربران خبره در تکمیل تکالیف، دشواری بیشتری به دلایل عدم آشنایی با واژگان آرشیو و چگونگی جستجو در نرم افزار داشتند. حدود 60 درصد از مشارکت کنندگان به سهولت فیلدهای «جستجو» و «پدیدآور» را تکمیل نمودند. هر چند بیشترین کارآیی مربوط به فیلد «پدیدآور» بود؛ اما تکمیل آن در میان 10 درصد از کاربران ناموفق بود. کمترین و بیشترین میانگین زمانی به ترتیب مربوط به فیلدهای «عنوان» و «موضوع» بود. در مجموع ابزارها برای کاربران کاربردپذیر بوده و می توان از طریق آموزش و استفاده از راهنما، کاربردپذیری را افزایش داد. در زمان ورود اطلاعات، واژه شناسی و کاربرپسندی ابزارها مهم است. کاربران با استفاده از ابزارهای کمکی کاربردپذیر، جستجوهای خود را انجام داده و نیاز به حضور واسطه را کاهش می دهند.

  کلیدواژگان: ابزار کمک جستجوی آرشیوی، کاربر آرشیو، کاربردپذیری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آرشیو ملی ایران
|
 • Fazlollah Boraghi *, Seyyed Saheb Barzin Pages 6-45
  Purpose

  The purpose of this research is to know the political situation of the local kings of Pars state and their degree of independence during the Seleucid rule, as well as their relationship with the Seleucid rule.

  Method and Research Design

  This research, using historical method and analytical descriptive method, and relying on scattered written works and some archeological data, especially the coins of local kings of this period, tries to answer two questions: First, how far was the state of Pars? Was it under the rule of the Seleucids? And secondly, when this state gained independence, who was the first person who minted coins, and what was the sequence of subsequent kings?

  Findings and Conclusion

  Numismatic evidence shows that the first Fartreka minted coins in the period of Seleucus I. Also, this evidence changed the sequence of Fartrekas of Pars and introduces Ardashir as the first Fartreka of Pars. Accordingly, the successors after him are Wohubers, Bagdat, and Wadfardad, respectively.

  Keywords: Pars, Fartarkeh, Pars Coins, Seleucids, Achaemenids
 • Ali Mohammad Tarafdari Pages 46-76
  Purpose

  to investigate and analyze why, how and identify the main approaches in holding the Ferdowsi Millennium ceremony in the most important capitals and cities of the world based on the documents and sources related to this period, along with the analysis of the results of the said ceremony at the global level.

  Method and Design Research

  The present article is written with a historical method and with a descriptive and analytical method and with the use of archival documents and library resources.

  Findings and conclusions

  The Pahlavi government tried to provide an international image for its sovereignty through the celebration of Ferdowsi's millennium ceremony in the countries of the world and in this way increase its national prestige in other countries of the world, and at the same time, with the help of this ceremony, an image to display an efficient governance and show itself as the cause of the country's progress.

  Keywords: Reza Shah, Hazare Ferdowsi, Shahnameh studies, nationalism
 • Golamhoesein Nezami Pages 78-110
  Purpose

  Early in the Pahlavi regime, the commercial activities of the foreign navy diminished in the region, but Bushehr’s trade trips to India and the Indian Ocean region were increased. Accordingly, the aim of this study is to investigate the reasons behind these trips and their termination.

  Method and Research Design

  This research was written with historical method and descriptive-analytical method and with the help of archival documents and documents of National Records Organization of Iran, documents of Bushehr Chamber of Commerce, library sources and author's interview with old captains..

  Finding and conclusion

  The business trips of the people of Bushehr were a lasting legacy to meet the livelihood and needs of the region. Exports of dates and other goods to India and the need of the people living in the Persian Gulf for special wood in local architecture and shipbuilding and other essential supplies were the main reasons for these trips. Eventually, these trips were terminated with changing their procedure, the economic developments in the Persian Gulf countries and trade with these countries in the early 1972s.

  Keywords: Maritime trade, Bushehr, India, Persian Gulf
 • Marziyeh Bazyar, Asghar Mohammadmoradi *, Gh. Hossein Memarian Pages 112-137
  Purpose

  In 1970 Mohammad Reza Shah dedicated Marmar Palace to the city of Tehran in order to form a museum of the Pahlavi dynasty in the building. This study investigates how the state palace turned into a museum and studies the narrative of the museum to clarify the relationship between the museum as a cultural institution and the ideology of the government. It also examines the role of Mohammad Reza Shah in the formation of the museum.

  Method and Research Design

  This research is written with historical method and descriptive-analytical method and using archival documents and library resources.

  Findings and Conclusions

  The research findings show that the Pahlavi Dynasty Museum was a cultural institution that was politically exploited. This museum was in fact an institution to propagate the ideology of the Pahlavi government, as well as a representation of the selective history of the government, its progress, and achievements to the nation and the world. In addition, this study shows that despite his minute role in the formation of cultural projects, Mohammad Reza Shah played a significant role in the design of this museum which reveals the importance of this museum for him.

  Keywords: Pahlavi Dynasty Museum, Pahlavi, Marmar Palace, Pahlavi State, Mohammad Reza Shah Pahlavi, ideology
 • Abdolhosein Farajpahlou, Farideh Osareh, Zeynab Farizadeh * Pages 138-168
  Purpose

  This paper intends to find ontologies which are used in the museum domain. In addition, this article aims at extracting ontology applications in the museum domain by studying researches in that domain.

  Method and Research Design

  The method of this research is the systematic review and contains two major parts: the first part is searching of researches in the museum domain, and the second part contains survey and analysis of research findings.

  Findings and Conclusion

  The result of this research shows that there are some ontologies in the museum domain. Besides the ontology have several applications in the museum domain. For example, information interoperability in museums, facilitating information access and retrieval. Furthermore, the results indicate that there is a research gap in the ontology for the museum domain in Iran. Because there are only two researches in the ontology in cultural heritage domain in Persian, which are related to the archaeology domain.

  Keywords: Museum ontology, Cultural heritage, ontology application
 • Mona Alsadat Mousavi, Somayyeh Jafari Baghiabadi, Sepideh Fahimifar Pages 170-196
  Purpose

  To measure the usability of finding aids in the form of search, author, topic and title fields in the software of National Library and Archives of Iran from the users' viewpoint of view.

  Method and Research Design

  The current descriptive research is practical in terms of purpose and has been carried out in a quasi-experimental manner. Data collection techniques included verbal reports (thinking aloud) and direct observation during tasks; a questionnaire was used to collect demographic information; the research community was formed by novice and expert users of the National Library and Archives. Users expressed their opinions after completing the tasks with a post-test survey.

  Findings and Conclusion

  The tools were more usable for expert users compared to novice users. Compared to expert users, novice users had more difficulty completing tasks due to a lack of familiarity with archive vocabulary and how to search in the software. About 60% of the participants easily completed the "search" and "author" fields. Although the most effective was related to the "author" field, its completion was unsuccessful among 10% of users. The lowest and highest time averages were related to the "Title" and "Subject" fields, respectively. Generally, the tools are usable for users and their usability can be increased through training and using the guide. At the time of data entry, terminology and user-friendliness of tools are important. Users perform their searches with usable finding aids and reduce the need for intermediaries.

  Keywords: Archival finding aids, archive user, usability, National Library, Archives of Iran