فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 728 (هفته چهارم شهریور 1402)
 • پیاپی 728 (هفته چهارم شهریور 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/28
 • تعداد عناوین: 3
|
 • سارا امام قلی پور، محمد عرب، جعفر یحیوی دیزج* صفحات 584-593
  مقدمه

  شیوع اپیدمی کووید-19 دسترسی و بهره مندی از مراقبت های سلامت به ویژه خدمات دندان پزشکی را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. این پژوهش به تعیین اثر شیوع اپیدمی کووید-19 بر استفاده از خدمات دندان پزشکی خانوار ایرانی و عوامل موثر بر آن می پردازد.

  روش ها

  جامعه ی آماری این پژوهش، خانوارهای کل کشور و تعداد نمونه ی مورد مطالعه، 76495 خانوار بود. این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای Access، Excel و STATA 15 انجام شد.

  یافته ها

  طبق نتایج، بعد از شیوع کووید-19، خانوار کمتری از خدمات دندان پزشکی استفاده داشته اند. نسبت استفاده از خدمات دندان پزشکی در سال قبل و بعد از وقوع کووید-19 به ترتیب 4/59 و 2/84 درصد خانوار بود. همچنین میزان بهره مندی خانوار دارای پوشش بیمه نسبت به خانوار بدون بیمه بالاتر بود و خانوار با سرپرست شاغل، خانواری دارای سرپرست تحصیل کرده و با درآمد بالا بهره مندی بیشتر و خانوار دارای سالمند، استفاده ی کمتری از خدمات دندان پزشکی داشتند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های حاصل از مطالعه ی حاضر، توصیه می شود؛ مداخلات موثر مبتنی بر شواهد برای بهبود استفاده از خدمات دندان پزشکی در بین خانوارهای ایرانی بخصوص خانوارهای بدون پوشش بیمه ای، خانوار ساکن مناطق روستایی، دارای افراد سالمند، و خانوار با سرپرست زن، به اجرا گذاشته شود.

  کلیدواژگان: پوشش بیمه، کووید-19، خدمات دندان پزشکی، مشخصات خانوار، عوامل اقتصادی- اجتماعی
 • نوید یوسفیان، مریم آویژگان* صفحات 594-603
  مقدمه

  همه گیری ناگهانی کرونا، منجر به توقف آموزش پزشکی به صورت حضوری شد. نظام آموزشی با بکارگیری آموزش از راه دور و الکترونیکی، سعی در جبران کاستی ها داشت. این مطالعه با هدف توصیف فرصت های آموزش مجازی در پاندمی از نظر دانشجویان پزشکی عمومی انجام شد.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه ی کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی است. مشارکت کنندگان را 14 نفر از دانشجویانی که تجربه ی تحصیل مجازی در دوران کرونا داشتند، تشکیل می داد. برای انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انفرادی جمع آوری و به کمک نرم افزار MaxQDA تحلیل گردید. برای اطمینان از صحت داده ها از معیارهای Goba و Lincoln استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل داده ها، سه مقوله ی اصلی شامل «فرصت های زیرساختی»، «فرصت های آموزشی» و «فرصت های فردی» به همراه 9 زیرمقوله ی فرعی «ساخت شکنی کلاس سنتی؛ پیوند با تکنولوژی»، «رونق سامانه های آموزش مجازی»، «تجربه ی جدید مدیریت آموزش»، «ظهور سبک نوین آزمون ها»، «آموزش رها از زمان و مکان؛ انعطاف پذیری تحصیلی»، «بازنمایی خودراهبری تحصیلی»، «صرفه جویی زمانی؛ مدیریت بهینه ی اوقات»، «رضایت روحی- روانی بیشتر؛ رضایت بیشتر از زندگی» و «جیبی پر پول تر، دغدغه های مالی کمتر» به عنوان ریوس فرصت های آموزش مجازی حاصل شد.

  نتیجه گیری

  آموزش مجازی بر کیفیت تحصیل و زندگی دانشجویان اثرگذار بود. بنابراین بیان فرصت ها می تواند جهت سیاست گذاری های پیش رو تاثیرگذار و کمک کننده باشد و به خلق ایده های جدید آموزش از راه دور در آینده منجر شود. در این راستا به ویژه انعطاف پذیری تحصیلی و آموزش رها از زمان و مکان، زمینه ی بهره برداری از فرصت های ملی و بین المللی را تسهیل و تسریع می کند.

  کلیدواژگان: دانشجوی پزشکی، کووید-19، آموزش، مجازی، تحقیق کیفی
 • سمیه تیموری*، حمیدرضا انصاری، فاطمه شفیعی، ژاله ورشوساز صفحات 604-614
  مقدمه

  افراد با نقص سیستم ایمنی بسیار مستعد عفونت های قارچی هستند. درمان عفونت های قارچی ریوی با انتقال اختصاصی دارو به ریه مطلوب است.

  روش ها

  نانوذرات زیین حاوی فلوکونازول به روش ضد حلال تهیه شدند. خواص فیزیکو- شیمیایی آن ها بررسی شد. از فرمولاسیون بهینه، پودر استنشاقی با لاکتوز یا مانیتول تهیه و ویژگی های استنشاقی پودرهای تهیه شده با استفاده از کسکید ایمپکتور اندرسون ارزیابی شد. اثر ضدقارچی علیه کاندیدا آلبیکنس بررسی و حداقل غلظت مهاری تعیین گردید. سمیت سلولی فلوکونازول آزاد، پودر استنشاقی حاوی نانوذره دارو، پودر استنشاقی حاوی نانوذره بدون دارو بر روی رده ی سلولی A549 به روش رنگ سنجی MTT، انجام شد.

  یافته ها

  اندازه ی نانوذرات در محدوده ی 1/35 ± 88/70 تا 5/40 ± 226/90 نانومتر بود و درصد کارآیی بارگیری در محدوده ی 3/61 ± 57/58 تا 0/34 ± 92/94 قرار داشت. در نمونه های پودر استنشاقی تهیه شده، همه ی نمونه پودرها درصد دوز خروجی بالایی داشتند. تست سایتوتوکسیسیته نشان داد که به طور کلی هیچ کدام از گروه ها حتی در بالاترین غلظت مورد مطالعه اثرات سایتوتوکسیک معنی داری نداشتند.

  نتیجه گیری

  استفاده از لاکتوز به جای مانیتول، ویژگی های آیرودینامیکی پودر استنشاقی را بهبود داد. پودر استنشاقی فلوکونازول تهیه شده، درصد کسر ذرات ریز مناسب و متوسط قطر جرمی آیرودینامیک پایینی داشت و می تواند به خوبی در ریه ته نشین شود. علاوه بر این، پودر استنشاقی حاوی فلوکونازول ایمن است و اثر قابل مقایسه با فلوکونازول دارد.

  کلیدواژگان: فلوکونازول، نانوذرات، پودر خشک استنشاقی، بیماری های ریوی، قارچ
|
 • Ssara Emamgholipour, Mohammad Arab, Jafar Yahyavi Dizaj * Pages 584-593
  Background

  The COVID-19 pandemic has caused challenges in accessing and utilizing healthcare, particularly dental services. This study focuses on determining the impact of the pandemic on Iranian households' use of dental services and the factors that influence it.

  Methods

  The statistical population of this study consisted of households throughout the country, with a sample size of 76,495 households. The study employed a logistic regression model, and statistical analysis was conducted using Access, Excel, and STATA 15 software.

  Findings

  The study found that fewer households utilized dental services after the outbreak of COVID-19. The ratio of dental service utilization before and after the occurrence of COVID-19 was 4.59% and 2.84% of households, respectively. Additionally, households with insurance coverage were more likely to use dental services, while households with an employed head, a highly educated head with high income, and households with elderly members were less likely to utilize dental services.

  Conclusion

  For improving the utilization of dental services after the COVID-19 pandemic among Iranian households, particularly those: without insurance, living in rural areas, with elderly members, and headed by women, evidence-based interventions should be implemented.

  Keywords: COVID-19, Dental care, Family characteristics, Insurance Coverage, Socioeconomic Factors
 • Navid Yoosefian, Maryam Avizhgan * Pages 594-603
  Background

  The sudden epidemic of Corona led to the suspension of face-to-face medical education. The educational system tried to compensate for the shortcomings by using distance and electronic education. This study aimed to describe the opportunities of virtual education in the pandemic from the point of view of general medical students.

  Methods

  The current research is a qualitative study with a conventional content analysis approach. The participants consisted of 14 students who had the experience of virtual education during the Corona era. Purposive sampling method was used to select the interviewees. Data were collected through individual semi-structured interviews and with the help of MaxQDA software. Lincoln and Goba criteria were used to ensure the accuracy of the data.

  Findings

  Based on data analysis, three main categories include "infrastructural opportunities", "educational opportunities" and "individual opportunities" along with 9 subcategories "breaking the traditional classroom; link with technology". "The development of virtual education systems", "New experience of education management", "Emergence of new style of tests", "Education free from time and place; academic flexibility", "Educational self-management representation", "Time saving; optimal time management”, "more mental-psychological satisfaction; more satisfaction with life" and "fuller pocket, less financial worries" were obtained as the main opportunities of virtual education.

  Conclusion

  Virtual education had an effect on the quality of education and life of students. Therefore, the expression of opportunities can be effective and helpful for future policies and lead to the creation of new ideas of distance education in the future. In this regard, especially academic flexibility and education free from time and place facilitates and accelerates the exploitation of national and international opportunities.

  Keywords: COVID-19, Education, Medical students, Qualitative study, virtual
 • Somayeh Taymouri *, Hamidreza Ansari, Fatemeh Shafiee, Jaleh Varshosaz Pages 604-614
  Background

  Immunocompromised persons are very susceptible to fungal infections. It is desirable to treat pulmonary fungal infections with specific delivery of drugs to the lungs.

  Methods

  Zein nanoparticles containing fluconazole were prepared by anti-solvent method. Their physico-chemical properties were investigated. From the optimal formulation, dry powder was prepared with lactose or mannitol using spray drying and aerosolization characteristics of the dry powders were evaluated using Anderson's cascade impactor. Antifungal effect was investigated against candida albicans and minimum inhibitory concentration was determined. Cytotoxicity of free fluconazole, dry powder containing drug loaded nanoparticles, dry powder containing nanoparticles without drug was also evaluated against A549 cell line by MTT method.

  Findings

  The size of nanoparticles was in the range of 88.70 ± 1.35 to 226.90 ± 5.40 nm, and the percentage of loading efficiency was in the range of 57.58 ± 3.61 to 92.94 ± 0.34. In the prepared dry powder samples, all the powder samples had a high emitted dose percentage. Cytotoxicity test showed that in general none of the groups had significant cytotoxic effects even at the highest studied concentration.

  Conclusion

  Using lactose as carrier, can improve the aerodynamic properties of dry powder compared with mannitol. The prepared inhaled fluconazole powder has a suitable fine particle fraction % and a low median mass aerodynamic diameter and can be well deposited in the lung. In addition, powder containing fluconazole was safe and its effect was comparable with fluconazole.

  Keywords: Fluconazole, Nanoparticles, Dry powder inhaler, lung diseases, Fungi