فهرست مطالب

زبان و ادب فارسی - پیاپی 247 (بهار و تابستان 1402)

نشریه زبان و ادب فارسی
پیاپی 247 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • تقی پورنامداریان، الهه بیات زرند* صفحات 1-24
  نمادها تصویرهایی قدرتمند هستند که انبوهی از مفاهیم و اساطیر فرهنگی را در قالب یک خوشه معنایی صورت بندی می کنند. این خوشه های معنایی طی فرایندهای خلاق ادبی تولید می شوند و بخشی از حافظه فرهنگی ما را تشکیل می دهند. یکی از این نمادها که در متون ایرانی قبل از اسلام تولید شده و در حافظه فرهنگی جامعه پس از اسلام باقی مانده و در صورت بندی های جدیدی در سنت شعری و عرفانی فارسی استمرار یافته، سیمرغ است. این صورت بندی های متعدد نشان می دهد که سیمرغ در فرهنگ ایرانی به یک دال مرکزی تبدیل شده و بازخوانی بینامتنی کدهای رمزگذاری شده در آن می تواند تفکر اسطوره ای و سنت فکری رمزآلود انسان ایرانی در سده های گذشته را برای نسل جدید فهم پذیر کند. با عنایت به این موضوع، مقاله حاضر با تکنیک قرایت تنگاتنگ و با تکیه بر شواهد متنی موجود در پیکره ادبیات پیشااسلام و پسااسلام می کوشد ضمن تاکید بر سمبلیسم غنی این پرنده، سیر تطور معنایی آن را در دوره های مختلف تاریخی تا قرن هفتم واکاوی کند و چرایی و چگونگی این چرخش های معنایی را به یک مسیله تبدیل کند. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که سیمرغ در پیکره متون ادبی پسااسلام چه تفاوتی با متون پیش از اسلام دارد و در صورت بندی های متعدد آن چه نوع دست کاری های خلاقانه ای در صورت و محتوای آن رخ داده است؟
  کلیدواژگان: سیمرغ، نماد، چرخش معنایی، حافظه فرهنگی، خوانش بینامتنی
 • حمیدرضا توکلی* صفحات 25-49
  نخستین گفت وگوی شمس با مولانا پیرامون بایزید بوده است. شمس به این نکته در پایان یک پاره گفتار عربی در مقالات تصریح می کند. نقد بایزید بارها به شیوه ای مشابه در جای جای سخنان شمس پدیدار می شود. همین نقد درباره حلاج هم تکرار می شود. از این گذشته نکات مرتبط با این ملاحظه نقادانه بارها در مقالات جلوه دارد؛ تاملاتی درباره متابعت و بدعت، شطح و مستی، هوشیاری پس از مستی، جبر و خاموشی. اما نکته اصلی آن جاست که مولانا آشکارا در این زمینه نگاه و گفتار دیگری دارد. او نه تنها ستاینده بایزید و حلاج است؛ بل با شوری فزون مایه از مستی و جبر عاشقانه می گوید. در عین حال در ذهن و زبان مولانا روح سخن شمس بدون کاربست آن در نقد امثال بایزید حاضر است. این نوشتار تلاشی است برای بازخوانی پرسش نخستین شمس و طرح جوانب گوناگون دوگانگی نگاه شمس و مولانا در این چشم انداز و نیز پیشنهادهایی برای تبیین این تمایز و استقلال منظر
  کلیدواژگان: مولانا، شمس تبریز، بایزید، شطح، سکر و مستی
 • محمد خسروی شکیب* صفحات 51-69

  منطق الطیر عطار از آثار عرفانی برجسته در ادبیات فارسی است که در ساختاری روایی، به قصه فراخوان کمی و کیفی «مرغان جهان» و تلاش جمعی آنها برای رسیدن به «سیمرغ» می پردازد. «حکایت» مهمترین ابزار عطار، در شکل دهی به ساختار این بسیج جمعی است. او در ساختار منطق الطیر از 194 «حکایت» استفاده کرده شده است. سوال این است که کارکرد این حکایت ها چیست و چرا «عطار» بر استفاده از این نوع روایی، اصرار دارد؟ پیش فرض این است که حکایت یکی از تمهیدات مورد نیاز برای شکل دهی به بسیج جمعی است و عطار آگاهانه تلاش می کند تا ساختار منطق الطیر را بر «حکایت» استوار سازد. «هدهد» به عنوان رهبر، همواره تلاش می کند تا در گفتگوی خود با دیگر مرغان، از «حکایت» به عنوان یک ابزار، استفاده کند. استفاده از «حکایت»، تبدیل قصه «من» به «ما» را آسان می کند و موجب همراهی می شود. «حکایت» موجب خلق بحران و اضطرار شدید می شود و الزام نمایشی فراخوان مورد نظر «هدهد» را تشدید می کند. با استفاده از «حکایت» می توان خیر و منفعت جمعی را برجسته کرد و موجب تشدید جامعه پذیری و جهان بینی مشترک شد. ساخت های روایی، مفتون سازی و تسخیر ذهن را آسان می کنند و بر قدرت ترغیبی و متقاعدسازی زبان می افزایند. در این مقاله تلاش می شود تا اهمیت و ضرورت استفاده از «حکایت» در متن منطق الطیر، با روش کیفی و تحلیلی - توصیفی ، مورد بررسی و نقد کارکردشناختی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: منطق الطیر، انقلاب، حکایت، روایت
 • اسماعیل نرماشیری*، اسحاق میربلوچ زائی صفحات 71-88
  مقوله های نومن و فنومن یا بود و نمود از جمله مبانی مهم در نظام فلسفی ایمانویل کانت تلقی می شوند. وی از ره گذر این مسایل، پیامد اندیشه های فلسفی خود را درمورد اثبات ناپذیری نومن خدواند و شناسایی و معرفت جهان، تبیین کرده است. مولانا در گفتمان ژانر تمثیلی فیل و خانه ی تاریک در پی این بوده تا از مجاری مفاهیم ادراک حسی و شناخت گرایی تجربی به موازات بهره گیری از شکل وارگی و شاکله سازی تخیل به تفهیم ابعاد پدیداری و ناپدیداری بپردازد. از آن جا که بین سرشت قدرت درک بی-واسطه ی عرفان و وجه استدلالی عقلانی فلسفه تفاوت و تمایزی وجود ندارد، این مقاله می کوشد تا با تکیه به همین استدراک علمی به واکاوی و تحلیل این گفتمان تمثیلی عمل نماید. مساله ی اساسی پژوهش این است: آیا مولانا توانسته تا از طریق میانجی سازی تخیل و مفاهیم حسی ادراکی و تجربی ادراکی به شناخت شناسی شی فی نفسه و پدیدارها دست یابد؟ داده های این پژوهش با شیوه ی تحلیلی توصیفی به روش مطالعه ی کتاب خانه یی گردآوری شده است. به طور کلی یافته های این مقاله نشان می دهد که مولانا از روی آگاهی و منظومه ی فکری عرفان در راستای ابعاد شناخت شناسی نومن خداوند و فنومن پدیدارها و اشیا مبادرت ورزیده است. البته به فراوانی تلاش کرده تا موضوع فهم و درک زمان را با ایجاد سیری منطقی و منسجم رعایت کند.
  کلیدواژگان: نومن و فنومن، فیل و خانه ی تاریک، تعین انسانی، شناخت گرایی تجربی، ادراک حسی
 • محمدحسن جلالیان* صفحات 89-106
  در سه داستان از شاهنامه فردوسی از سرزمینی در نواحی شمال شرقی ایران در حدود ماوراءالنهر یاد شده، که نام آن در دست نویسهای موجود به صورت های گوناگونی ضبط شده است و مصححان شاهنامه و پژوهندگان جغرافیای آن در انتخاب از بین این صورت ها با یکدیگر اتفاق نظر ندارند. از بین رفتن صورت اصلی نام این سرزمین و ثبت مغشوش و نادقیق آن در متون پهلوی و وجود صورتهای متشابه آن در سرزمینهای شرقی و شمال شرقی ایران در منابع تاریخی و جغرافیایی پس از اسلام و نیز برداشت های نادرست و متناقض از گستره جغرافیایی این ناحیه، علت های اصلی گزینش های متفاوت مصححان شاهنامه گردیده اند. برخی از صورتهای منتخب یا پیشنهادی برای نام این سرزمین کورشان، کوشان، کروشان، کهستان، کورستان و کوی ساران اند. در این نوشتار با دقت در جزییات داستان هایی که نام این سرزمین در آنها به کار رفته و نیز بهره گیری از آثار ایرانی باستان و متون فارسی میانه، خوانشی متفاوت از قرایت هایی که پیشتر مطرح شده اند و از پشتوانه برخی از دستنویس ها نیز برخوردار است، به شکل گوستان ارایه خواهد شد.
  کلیدواژگان: شاهنامه، جغرافیای تاریخی، ماوراءالنهر، سغد، گوستان
 • سید علی سینا رخشنده مند، علیرضا فولادی* صفحات 107-129

  از جمله آرایه ها و ترفندهای ادبی که از پیشینه و قدمت دیرینه ای برخوردار است و با دسته بندی ها، عناوین و نام گذاری های مختلفی در کتاب های بلاغی عربی و فارسی ارایه شده «ردالعجز علی (الی) الصدر» یا «رد الصدر الی (علی) العجز» است. به کارگیری «الی» به جای «علی» و جایگزینی «الصدر» به جای «العجز»، باعث شده است آن چه به زعم دسته ای از کتاب های بلاغی تحت عنوان «رد العجز علی الصدر» آمده است، به باور گروهی دیگر بر عکس -یعنی ردالصدر الی العجز- باشد. بلاغت پژوهان فارسی، منبع این اختلاف نظر را متوجه شمس قیس رازی مولف المعجم می دانند؛ بدین سبب، گروهی به پیروی و انقیاد و دسته ای دیگر به انتقاد و نقد نظر ایشان پرداخته اند؛ از همین روی این نوشتار -که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده برآن است تا با بازبینی سیر تاریخی و تطور این صنعت ادبی و اهمیت آن در اهم کتاب های بلاغی عربی- فارسی به گونه ای ویژه به اختلاف نظر در مورد به کارگیری «علی» و «الی» بپردازد و این گونه مشخص خواهد شد که خاستگاه اولیه و منشا این اختلاف نظرها- بر خلاف آن چه که در کتاب های بلاغی فارسی بیان شده است- از بلاغت عربی و توسط سکاکی، نشات گرفته است. 

  کلیدواژگان: ردالصدر علی(الی) العجز، ردالعجز علی (الی) الصدر، بلاغت، بدیع، تطور
 • مقصود مصباح، ابراهیم پوردرگاهی*، حمیدرضا فرضی صفحات 131-149
  گیاهان از دیرباز به عنوان یکی از منابع مهم غذا و دارو، مورد توجه انسان بوده است. نیاکان ما طی هزاران سال علاوه بر تامین دارو، غذا و پوشاک، به شناخت بیشتری از گیاه دست یافته و از رنگ و بوی تعدادی از گیاهان، در نقاشی، رنگرزی، عطر و آرایش استفاده کرده اند. نیل یکی از گیاهان رنگزاست که به دلیل ثبات رنگ و قدرت بالای ترکیب پذیری با طیف وسیعی از رنگ های طبیعی دیگر، مورد توجه انسان بوده است. بازتاب گسترده این گیاه در شعر، حکایت از رونق و استفاده سالم پیشینیان از رنگ طبیعی نیل در کنار خواص درمانی آن دارد. در قرن ششم بنابه دلایلی؛ از قبیل رقابت، توسعه علم و یا فاضلانه گویی از سوی شاعران، کارکرد های درمانی گیاه نیز مانند اطلاعات سایرعلوم، با کنایه و استعاره های دیریاب آمیخته شده و درک مفهوم شعر را دشوار ساخته است. این پژوهش برآن است که با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی، بازتاب نیل را از دیوان های سنایی، انوری، خاقانی و نظامی استخراج کند به بررسی و تحلیل کارکردهای طبی، ادبی و هنری و باورهای عامه آن بپردازد.
  کلیدواژگان: شعرفارسی، گیاهان دارویی، وسمه، نیل
 • فرامرز جلالت، ابراهیم دانش* صفحات 151-176
  تحلیل روابط بینامتنی متون ادبی ژانرهای مختلف، یکی از راهکارهای عملی بررسی آمیختگی یا «همزیستی» انواع ادبی است. قابوس نامه و آثار نظامی به عنوان متونی کانونی در ادب فارسی، نقش رسانه ای در دادوستد فرهنگی، ادبی و تمدنی ایران داشته اند. تاثیرپذیری نظامی از قابوس نامه با شواهد چشمگیر بینامتنی قابل اثبات است. از نشانه های مهم این تاثیرپذیری، رسوخ اندیشگانی و زبانی قابوس نامه در آثار اوست. بررسی آثار نظامی و قابوس نامه، اهمیت تعاملات بینامتنی را در همزیستی انواع ادبی نشان می دهد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی، بینامتنیت قابوس نامه و آثار نظامی را با ارایه شواهد، بررسی-کرده، به این نتیجه رسیده است که تعاملات بینامتنی، آشکارا نشان دهنده دادوستد انواع مختلف ادبی است. عنصرالمعالی و نظامی هر دو به همزیستی انواع ادبی اشراف داشته ، از این طریق گفتگویی بین انواع و آثار ادبی برقرارکرده اند. در قابوس نامه علاوه بر اختصاص باب هایی به غنا و حماسه، در مطاوی مطالب تعلیمی نیز عناصر غنایی و حماسی به کار رفته است. نظامی نیز به فراخور بافت متنی و موقعیتی آثار غیرتعلیمی خود، از عناصر تعلیمی به عنوان اجزایی جدایی ناپذیر، استفاده کرده است که از نمونه های بارز آن درج «اندرزنامه» در آثار غنایی و حماسی خود، بویژه در ادامه «ساقی نامه»هاست. فراوانی بینامتنیت ضمنی(تلمیح و اشاره) و صریح(عقد) نشان گر نبوغ و خلاقیت نظامی در استفاده از میراث منثور پیش از خود بویژه قابوس نامه است. وی به این میراث گران قدر جامه وزن، قافیه وتصاویر ادبی پوشانده، تا به آثار خود غنای محتوایی، اتساع معنایی، انسجام متنی و جذابیت هنری بخشد.
  کلیدواژگان: همزیستی، انواع ادبی، بینامتنیت، نظامی، قابوس نامه
 • گلرخ کیانی*، محمدعلی خزانه دارلو، علیرضا نیکویی صفحات 177-199
  زمان در نقد مضمونی یکی از موضوعات اساسی است و از میان منتقدان این حوزه، ژرژ پوله بیش از همه به مولفه های زمان و مکان توجه دارد. محور اساسی نقد پوله کاوش و بررسی چگونگی ارتباط با دنیای بیرونی است که با تاکید بر مولفه های زمان و مکان صورت می گیرد. تاکید بیدل دهلوی به «زمان» و «صیرورت» و ابعاد معرفت شناسی آن چه در مثنوی ها و چه در غزلیات از مولفه های اصلی اندیشه ی اوست. بیدل در غزلیات خود از طریق نمادها، تصاویر و استعارات، فضایی سورریالیستی خلق می کند و برداشت متفاوت خود از زمان را که مطابق با جهان بینی عرفانی اوست ارایه می دهد. این پژوهش در پی آن است که ضمن ترسیم همبسته های مفهومی زمان و شبکه تصویری آن، مبانی فلسفی و عرفانی تلقی بیدل از زمان یعنی اندیشه وحدت وجود و حکمت هندی را نشان دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفاهیم و تصاویر مرتبط با مقوله زمان در غزلیات بیدل دهلوی می پردازد و با رویکرد نقد مضمونی بر محوریت آرای پوله، ادراک بیدل از زمان حال، گذشته و آینده را در آیینه ی تصاویر تکرارشونده بررسی می کند. دست آورد این تحقیق، این است که بیدل بنا به آموزه های حکمی هندی و عرفان اسلامی به مراقبه و مکاشفه و تامل و شهود بسیار بها می دهد و بسامد بالای واژگانی همچون «لحظه، لمحه، دم و آن»، و دیگر ترکیبات مشابه مانند «چشم بر هم زدن»، «طرفه العین» و «کاغذ آتش رسیده»، «برق و شرر»، «برگ کاه در مقابل آتش، گردش چشم، آهوی رمیده...» نشان از توجه بیدل به مقوله زمان است.
  کلیدواژگان: نقد مضمونی، زمان، ژرژ پوله، هانری برگسون، بیدل دهلوی
 • سید مهدی زرقانی* صفحات 201-215

  چکیدهوقتی از سنت تاریخ ادبیات نگاری فارسی سخن به میان می آید، غالبا نظرها معطوف می شود به ترجمه کتاب های تاریخ ادبیاتی اروپاییان که رویکردها، روش ها و تمهیدات نوینی را در اختیار مورخان ادبی فارسی زبان قرار دادند. بنابراین، اولا کتاب و ثانیا ترجمه دو متغیر اصلی در انتقال میراث مغرب زمین به قلمرو زبان فارسی قلمداد می شود. حال آن که اولا خیلی زودتر از آن که ترجمه کتاب ها چشم مورخان ادبی را به روی جهان های تازه بگشاید، مقالات مطبوعاتی این نقش مهم را بر عهده گرفتند و ثانیا کوشندگان این حوزه در سه خانواده ژانری ترجمه، تالیف و ترجمه - تالیف فعالیت می کردند. در این میان روزنامه کاوه به اعتبار مشارکت و مساهمت نویسندگانی مثل محمد قزوینی، سید حسن تقی زاده، ابراهیم پور داوود، ادوارد براون، کریستن سن و دیگران بیش از دیگر مطبوعاتی بودند که به این بحث می پرداختند. پرسش اصلی مقاله در همین نقطه شکل می گیرد: سهم مقالات تاریخ ابیاتی که در روزنامه کاوه منتشر می شد، چه نقشی در انتقال میراث غربی داشت و چگونه؟ پرسش های دیگری نظیر این که کدام چهره ها اثرگذارتر بودند و نسبت آثار این ها با گفتمان های مسلط جامعه آن روزگار چگونه بود؟

  کلیدواژگان: روزنامه، کاوه، نظریه تاریخ ادبیات ایران، ترجمه
 • فاطمه حیات داوودی*، محمدحسن حسن زاده نیری، اسد آبشیرینی صفحات 217-235
  اکوسایکولوژی به مطالعه ی روان انسان در رابطه با محیط زیست می پردازد. روانی که بر اساس نظریه ی ساختار شخصیت فروید محصول ارتباط متقابل، متعامل و متعارض سه عامل "نهاد"(Id)، "خود"(ego) و "فراخود"(superego) است. البته اکوسایکولوژی در آن جا که به وارد کردن خدا در جهان بینی فرد اهمیت می دهد در تقابل با آراء فروید قرار می گیرد. حال ما با روشی توصیفی- تحلیلی به این سوال خواهیم پرداخت که طبیعت بر روح و روان و نوع رفتار و کنش های افراد جامعه ی داستانی جای خالی سلوچ دولت آبادی چه تاثیری داشته است؟ تا سلطه ی عقل را که چنین بحران هایی در ساختار شخصیتی خانواده ی سلوچ رقم زده و باعث شده تعادل ایگوی آن ها بر هم بخورد، نشان دهیم. نتایج پژوهش بیانگر این است که سلطه ی عقل در این رمان با مکانیزه کردن کشاورزی توسط میرزا حسن بدون توجه به سازگاری با محیط و افراد آن سلوچ را با تکانش های آشوبناک "نهاد"، مرگان را با سوگواری و ماخولیا، ابراو را با ناتوانی "ایگو"ی وی در تعادل برقرار کردن بین "نهاد"، "فراخود" و جهان بیرونی، عباس را با اختلال شخصیت ضد اجتماعی و هاجر را با اختلال شخصیت وابسته مواجه کرده است. سلطه ی عقل چون بدون توجه به تاب آوری محیط و افراد آن منطقه به کار گرفته شده، تعادل ایگوی شخصیت های رمان را به هم زده و آنان را دچار اختلالاتی در شخصیت کرده است که علت چنین اختلالاتی را می توان در عدم مشارکت عاطفی ناخودآگاه شخصیت های رمان با پدیده های طبیعی به تاثیرپذیری از جهان سرمایه داری و اومانیسم عصر روشنگری دید.
  کلیدواژگان: اکوسایکولوژی، جای خالی سلوچ، نهاد، خود، فراخود
 • فاطمه مظفری*، فیروزه عامری، عفت السادات حسینی صفحات 237-253
  برخی از نظریه پردازان فمنیسم بر این باورند که در تحلیل فوکو از مفهوم قدرت، مسیله انقیاد یا غلبه جنسیتی به وضوع تبیین نشده است. از این رو، آنان به واسطه تلفیق مولفه های فوکویی قدرت با مفاهیم فمنیسم، رویکرد فمنیسم فوکویی را ابداع نموده اند تا به مسیله سلطه در روابط جنسیتی پاسخ قانع کننده-ای دهند. آن ها معتقدند که جنسیت، مسیله ای ذاتی و بیولوژیکی نیست؛ بلکه توسط صاحبان قدرت یک جامعه، تولید و به سوژه ها القاء می گردد. به همین دلیل سوژه ها پس از پذیرش ایده ال های زنانگی ساخته شده به عنوان گفتمان های حقیقی، به طور داوطلبانه به خود-انضباطی می پردازند که همان اطاعت از نظام مردسالاری است. از این رو، فمنیست ها می کوشند تا علیه هنجار های زنانگی نهادینه شده مقاومت کنند و به زنان آزادی بخشند. پژوهش حاضر با هدف شناساندن مبانی این رویکرد به علاقمندان حوزه نقد ادبی و آشنا ساختن آنان با نظریه پردازان موج های مختلف آن، می کوشد تا آگاهی مخاطبان را نسبت به نوین سازی قدرت مردسالار دو چندان سازد. همچنین نشان می دهد که چگونه صادق هدایت در داستان «عروسک پشت پرده»، با توصیف شیفتگی شخصیت اصلی داستان نسبت به زن مجسمه، به طور ضمنی ویژگی های زن ایده ال جامعه نوین مردسالار را ترسیم کرده است. به علاوه بیان می کند وجود شخصیت دختری به نام درخشنده در این داستان حاکی از آن است که زنان جامعه به دنبال کشف گفتمان های جنسیتی تولید شده هستند تا بتوانند با اعمال قدرت انضباطی بر خود و محصور کردن خودشان در دستگاه سراسربین و با اعمال تکنیک های القاء شده توسط نظام مردسالار برخود توجه مردان را جلب نمایند.
  کلیدواژگان: فمنیسم، میشل فوکو، قدرت، مردسالاری، صادق هدایت
|
 • Taqi Poornamdarian, Elaheh Bayat Zarand * Pages 1-24
  Symbols are powerful images that articulate a set of cultural and mythological concepts in certain semantic clusters. These clusters produced through creative literary processes constitute a part of our cultural memory. One of the symbols is Simurgh that was generated in the pre-Islamic Persian texts and continued to remain in the cultural memory of the post-Islamic Iran. It has continued in the form of new articulations in Persian poetry and mysticism. These multiple articulations show that Simurgh in the Iranian culture has become a central signifier. Thus, an intertextual re-reading of the signifieds encoded in it can make the tradition of mythological and symbolic thought in the Iranian universe comprehensible for the new generation. Accordingly, by drawing on textual evidence from both the pre-Islamic and post-Islamic body of literature and by adopting the technique of close reading, the present paper makes an attempt to shed light on the rich symbolism of this bird in order to explore its semantic developments throughout the history. Moreover, it discusses how and why these semantic turns have taken place. On this basis, the present paper makes an attempt to answer this question: What is the difference between Simurgh in the pre-Islamic and post-Islamic literary texts and what creative manipulations in its form and content have taken place over time?
  Keywords: Simurgh, symbol, semantic meaning, cultural memory, intertextual meaning
 • Hamid Reza Tavakoli * Pages 25-49
  Shams' first conversation with Rumi was about Bayazid. Shams specifies this point at the end of an Arabic speech in Maqalat-e Shams-e Tabrizi (Discourse of Shams-i Tabrīzī). In a similar way, Bayezid's criticism appears many times in the words of Shams. The same criticism is repeated about Hallaj. After all, the points related to this critical remark are often seen in the articles; reflections on obedience and heresy, shath (an ecstatic utterance) and drunkenness, sobriety after drunkenness, predestination and silence. But the main point is that Rumi obviously has a different view and words on this issue. He is not only a praiser of Bayezid and Hallaj; rather, he talks about drunkenness and romantic predestination with increased passion. At the same time, in the mind and language of Rumi, the spirit of Shams' speech is present without its application in the criticism of people like Bayazid. This article is an attempt to analyze the first question of Shams and propose various aspects of the duality of Shams and Rumi's view in this perspective, as well as suggestions to explain this distinction and independence of the perspective.
  Keywords: Rumi, Shams Tabrizi, Bayazid, shath, drunken, ecstatic (sukr)
 • Mohammad Khosravishakib * Pages 51-69

  Mantagh al Tair is one of the prominent mystical works in Persian literature, which in a narrative structure, deals with the story of the quantitative and qualitative calling of "birds of the world" and their collective efforts to search and reach "Simorgh". He used 194 "Anecdote" in the structure of Mantagh al Tair. The question is, what is the role and function of these stories and why does "Attar" insist on using this type of narration? The presupposition is that the story is one of the tools and arrangements needed to shape a collective mobilization, and Attar consciously tries to base the structure of Mantagh al Tair on the "story". The premise is that the "anecdote" facilitates the transformation of the story of "I" into "us" and causes the birds to accompany "Hoopoo". The "anecdote" creates a crisis and extreme urgency. The "anecdote" intensifies the theatrical requirement of the call. The "anecdote" highlights the good and the collective interest of the birds. The "anecdote" builds a common socialization and worldview of birds. "Anecdote" increases the action and persuasion function of language and its persuasive power. The "anecdote" facilitate the fascination and conquest of the birds' minds.

  Keywords: Mantiq-Al-Tair, revolution, anecdote, narration
 • Smaeil Narmashiri *, Ishaq Mirbalouchzaei Pages 71-88
  The categories of noumenon(existence) and phenomena(appeared) are considered as important foundations in Immanuel Kant's philosophical system. Through these issues, she has explained the consequence of her philosophical ideas about the unprovability of God noumenon and the recognition and knowledge of the world. Rumi in the discourse of the allegorical genre of the elephant and the dark house seeks to understand the dimensions of appearance and disappearance through the concepts of sensory perception and empirical cognition in parallel with the use of the formation and shaping of the imagination. Since there is no difference between the nature of the power of direct understanding of mysticism and the rational argumentative aspect of philosophy, this article tries to analyze this allegorical discourse based on this scientific understanding.The main question of the research is: was Rumi able to achieve the cognition of the object itself and phenomena through the mediation of imagination and perceptual sensory concepts? The data of this research have been collected by descriptive analytical method using the library study method. In general, the findings of this article show that Rumi, based on the knowledge and intellectual system of mysticism, has acted in line with the epistemological dimensions of the noumenon of God and the phenomena of the objects. Of course, he has tried hard to observe the issue of understanding time by creating a logical and coherent satiety.
  Keywords: : noumenon .Phenomenon, Elephant .Dark House, Human Determination.Cognitivism
 • Mohammad Hasan Jalalian Chaleshtari * Pages 89-106
  In three stories of Ferdowsi’s Shahnameh, a land in the northeastern regions of Iran corresponding to Transoxiana is mentioned, whose name has been recorded in various forms in the existing manuscripts, and the editors of Shahnameh and researchers of its geography disagree with each other in choosing from these records. The destruction of the original form of the name of this land and the confusion and imprecise recording in Pahlavi texts and the existence of similar forms in the eastern and northeastern lands of Iran in historical and geographical sources after Islam, as well as incorrect and contradictory perceptions of the geographical extent of this region are the main reasons for the different selections by Shahnameh editors. Some of the selected or proposed forms for the name of this land are Kavaršān, Kušān, Karūšān, Kohestān, Kavarstān and Kūy-sārān. In this article, by paying attention to the details of the stories in which the name of this land is used, as well as using ancient Iranian and Middle Persian and Islamic texts, a reading different from those which have been proposed before will be presented in the form Gavestān. This form has the support of some manuscripts and also can be traced in Pahlavi script.
  Keywords: Shahnameh, Historical Geography, Transoxiana, Sogdiana, Gavestān
 • Seyyed Alisina Rakhshandemand, Alireza Fouladi * Pages 107-129

  A look at the evolution of the title of Rad al- ajoz ala (ela) al-sadr in rhetorical booksAmong the figures of speech and literary techniques that have a long history and are presented with different categories, titles and names in Arabic and Persian rhetorical books is "Rad al-ajoz ala (ela) -Sadr" or "Rad Al-Sadr elā (alā) Al-ajoz". The use of "alā" instead of "alā" and the replacement of "Al-Sadr" instead of "Al-ajoz" has caused what according to a group of rhetorical books is called "rad al-ajoz ", according to another group, it is the opposite , scilicet it is rad al-Sadr ela al-ajoz . Persian rhetoricians consider the source of this disagreement to Shams Qais Razi, the author of Al-Mu'jam; For this reason, a group followed and obeyed and another group criticized his opinion; Therefore, this article - which is written with a descriptive-analytical method, by reviewing the historical course and development of this literary figure of speech and its importance in the most important Arabic-Persian rhetorical books, especially to the disagreement about the use of "alā" and "elā" " and it will be clear that the primary origin and source of these disagreements - contrary to what is stated in the Persian rhetorical books - originates from Arabic rhetoric and by Sakaki.

  Keywords: Rad al-Sadr alā (elā) Al-ajoz, Red al-ajoz ala (ela) Al-Sadr, rhetoric, Evolution
 • Maqsood Mesbah, Ebrahim Pourdargahi *, Hamidreza Farzi Pages 131-149
  Plants, as one of the important sources of food and medicine, have been the focus of human attention since long ago. Our ancestors over thousands of years, in addition to providing the medicine, food and clothing have gained more knowledge on the plants and have used the color and smell of a number of plants in painting, dyeing, making perfume and doing the makeup. Indigo is one of the dye-producing plants that have attracted the attention of people due to its color stability and high ability to combine with a wide range of other natural colors. The extensive reflection of this plant in the poem indicates the prosperity and healthy use of the natural color of indigo, along with its healing properties, by the ancients. In the 6th century, for some reasons, including competition, the development of science or idealism by the poets, the therapeutic functions of Indigo, like the information of other sciences, have been mixed with the irony and metaphors and made it difficult to understand the meaning of the poem. This research aims to extract the reflections of the Indigo from the , Divan of Sanai, Anwari, Khaghani and Nizami by using the descriptive-analytical method to investigate and analyze its medical, literary and artistic functions and its public beliefs.
  Keywords: Persian Poetry, herbal medicines, Woad, Indigo
 • Faramarz Jalalat, Ebrahim Danesh * Pages 151-176
  Analysis of intertextual relationships of literary texts of different genres is a practical way of investigating the fusion or “coexistence” of literary types. Qaboosnameh and Nizami’s works as focal texts in Persian literature played a media role in transferring Iran's culture, literature, and civilization. There is numerous intertextual evidence proving Qaboosnameh's influence on Nizami. One of the crucial signs of this influence is the intellectual and linguistic intrusion of Qaboosnameh in his works. The study of Nizami’s works and Qaboosnameh shows the importance of intertextual interactions in the coexistence of literary genres. This paper in a descriptive-analytical way has studied the intertextuality of Qaboosnameh and Nizami’s works offering evidence and concluding that intertextual interactions indicate the coexistence of different literary types clearly. Both Onsorolma?ali and Nizami were aware of the coexistence of literary genres and established a dialogue between literary genres and works in this way. In Qaboosnameh, in addition to some lyric and epic chapters, there are lyric and epic elements within didactic materials. Nizami has benefited from didactic elements as an inseparable part of his non-didactic works based on the text and situation. One of its prominent examples is the insertion of "Andarznameh" in lyric and epic works, especially in the continuation of "Saghinameh". The high frequency of implicit and explicit intertextuality indicates Nizami’s genius and creativity in applying former prose heritage, especially Qaboosnameh. He has covered this precious heritage of rhythm, rhyme, and imagery to enrich his works' content, semantic dilation, textual cohesion, and artistic appeal.
  Keywords: Coexistence, Literary Genres, Intertextuality, nizami, Qaboosnameh
 • Golrokh Kiani *, Mohamadali Khazanedarloo, Alireza Nikooei Pages 177-199
  Time is one of the basic issues in thematic criticism, and among the critics of this field, Georges Poulet pays more attention to the components of time and place. The main focus of Poole's criticism is to explore and investigate how to communicate with the outside world, which is done by emphasizing the components of time and place.Bidel Dehlavi's emphasis on "time" and "becoming" and its epistemological aspects in his works are one of the main components of his thought.Biddle creates a surrealistic atmosphere in his lyrical poems through symbols, images and metaphors and presents his different perception of time which is in accordance with his mystical worldview. This research aims to show the philosophical and mystical foundations of Biddle's understanding of time, that is, the idea of the unity of existence and Indian wisdom, while drawing the conceptual correlates of time and its image network.The present article examines the concepts and images related to the category of time in Bidel Dehlavi's poems with a descriptive-analytical method, and with a thematic criticism approach based on the centrality of thoughts Puleh, Bidel's perception of the present, past and future is examined in the mirror of repeated images. The result of this research is that Bidel values meditation, revelation, reflection and intuition according to the teachings of Indian wisdom and Islamic mysticism, and the high frequency of words such asmoment and other similar compoundsIt shows Biddle's attention to the category of time.
  Keywords: Theme criticism, Time, Georges Poulet, Henri Bergson, Bidel Dehlavi
 • Mahdi Zarghani * Pages 201-215

  When we speak about the tradition of Persian literary history often glances directed to the translation of European literary history books, which provided Persian-language literary historians with new approaches, methods and measures. Therefore, firstly, the book and secondly, the translation are considered two main variables in transferring the heritage of Maghreb to the territory of Persian language.However, firstly, much earlier than the translation of books opened the eyes of literary historians to new worlds, press articles assumed this important role, and secondly, the efforts of this field in the three genres of translation, authorship and translation - They were writing. The main question of the article is formed at this point:What was the role of the historical verse articles that were published in Kaveh newspaper in transferring the western heritage and how? Other questions such as which figures were more effective and what was the relationship between their works and the dominant discourses of the society at that time?

  Keywords: newspaper, Kaveh, theory of Iranian literature history, Translation
 • Fatemeh Hayatdavoodi *, Mohammad Hassan Hassanzadeh, Asad Abshirini Pages 217-235
  Ecopsychology studies human psyche in relation to environment. Psychology, which is based on Freud's theory of personality structure, is product of mutual, interactive and conflicting relationship between three factors of Id, ego and superego. Of course, ecopsychology is opposed to Freud's views when it emphasizes introduction of God into individual's worldview. Now, with a descriptive-analytical method, we will deal with question of what effect nature has had on spirit and behavior and actions of people in fictional community of Empty Place of Solouch of Dolatabadi? To show the dominance of nous that such crises have created in personality structure of Solouch family and caused balance of their ego to be disturbed. The results of research show that dominance of nous in this novel, with mechanization of agriculture by Mirza Hassan, regardless of its compatibility with environment and its people, Solouch with chaotic impulses of "id", Mergan with grief and Makholia Abrav with inability of his "ego" to balance between "id", "superself" and outside world, Abbas with antisocial personality disorder and Hagar has faced dependent personality disorder. In fact, the dominance of nous, because it was used without considering the resilience of the environment and people of that region, has upset the ego balance of the novel's characters and caused them to have personality disorders that cause of such disturbances can be seen in lack of unconscious emotional participation of characters of novel with natural phenomena influenced by capitalist world and humanism of Enlightenment era.
  Keywords: ecopsychology, Empty Place of Solouch, Id, ego, superego
 • Fatemeh Mozafari *, Firouzeh Ameri, Efat Sadat Hosseini Pages 237-253
  Some feminists believe that Foucault has not specified which gender dominates the other and which gender is dominated in the genealogy of power. Accordingly, by combining the Foucauldian concept of power with feminism, they have created Foucauldian feminism to give a convincing answer to the issue of domination in gender relations. The theorists of this approach believe that gender is not essential or biological; Rather, it is produced and induced by subjects by authorities of society. For this reason, after accepting the constructed ideals of femininity as true discourses, the subjects voluntarily engage in self-disciplining which is obedience to the patriarchal system. Therefore, feminists try to resist internalized norms of femininity and give freedom to women. In fact, this study attempts to introduce the basics of Foucauldian feminism to those who are interested in literary criticism and increases the audience’s awareness of the modernization of patriarchal power. It also demonstrates that Sadegh Hedayat in “The Doll Behind the Curtain,” has also drawn the characteristics of the ideal woman of the modern patriarchal society by describing the fascination of the main character, Mehrdad, towards the statue woman. In addition, with the characterization of a girl, named Derakhshande, he displays that the women seek to discover gender discourses produced by powers and to apply disciplinary techniques to themselves so that they can attract men’s attention.
  Keywords: feminism, Michel Foucault, Power, patriarchy, Sadegh Hedayat