فهرست مطالب

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی - پیاپی 27 (بهار و تابستان 1402)

نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
پیاپی 27 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اعظم کاییدی، احمدرضا نصر اصفهانی*، فریدون شریفیان، سعید موسوی پور صفحات 7-41
  هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش های عمده در آموزش روش تحقیق در رشته های علوم تربیتی و روانشناسی است. این پژوهش با رویکردی کیفی مبتنی بر تحلیل تم و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام شد. در این پژوهش بر مبنای روش نمونه گیری هدفمند، با 20 نفر از اساتید و صاحب نظران روش تحقیق کشور در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. داده ها از طریق تحلیل تم و بر اساس شش مرحله ای که برون و کلارک (2006) پیشنهاد دادند (آشنایی با داده ها، تولید کد های اولیه، جستجو برای تم ها، بازنگری تم ها، تعریف و نام گذاری تم ها و تهیه گزارش) مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل مصاحبه ها نشان داد چالش های اساسی در آموزش روش تحقیق در رشته های علوم تربیتی و روانشناسی را می توان در سه حیطه ی کلی برنامه درسی، عناصر نقش آفرین در برنامه ی درسی و مشکلات ساختاری قرار داد. برنامه ی درسی مضامینی از قبیل درس و تعداد واحدها، محتوا و منابع، تدریس و ارزشیابی را شامل می شود. عناصر نقش آفرین شامل دانشجو و استاد است، و جنبه های ساختاری گسترش بی رویه ی آموزش عالی و الزامات و زیرساخت ها را در برمی گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش روش تحقیق، برنامه درسی، روش تحقیق، علوم تربیتی و روانشناسی
 • زهرا کرمی*، گلنار مهران، کوروش فتحی واجارگاه صفحات 43-67

  هدف از پژوهش حاضر چگونگی تحقق برنامه درسی بین المللی برای یک رشته علمی (مورد رشته فرهنگ و ادب ایران) در دانشگاه الزهرا (س) می باشد. برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، از رویکرد پژوهشی کیفی و روش مصاحبه استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل اساتید و متخصصانی است که در حوزه زبان و ادبیات فارسی و نیز برنامه ریزی درسی فعالیت علمی و یا اجرایی دارند. روش نمونه گیری، هدفمند از نوع "نمونه گیری گلوله برفی" می باشد. از بین متخصصان و اساتید 22نفرآن ها با توجه معیارهای ذکر شده برای مشارکت و ارایه اطلاعات انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار مصاحبه انجام گرفته است . از میان انواع مصاحبه، از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. برای تحلیل ، از روش «تحلیل محتوای مضمونی »، استفاده شده است. براساس مجموع نظرات حاصل از پاسخ پرسش ها و نیز مبانی نظری رشته، چارچوب مفهومی برنامه درسی بین المللی در دانشگاه الزهرا با تمرکز ویژه بر رشته فرهنگ و ادب ایران مطرح شد. عوامل و مولفه های بدست آمده از مصاحبه ها قرابت و نزدیکی با عناصر مطرح شده از سوی شوآب دارد که در نهایت چارچوب مفهومی در قالب چهار کامان پلیس شوآب (شرایط ، استاد، دانشجو و محتوا) توضیح داده شد.

  کلیدواژگان: بین المللی شدن در خانه، بین المللی کردن برنامه درسی، بین المللی کردن رشته فرهنگ و ادب ایران
 • رضوان حکیم زاده*، مریم روحی، علی مقدم زاده صفحات 69-110

  کیفیت سبک تدریس و تطبیق آن با سبک های یادگیری در محیط یادگیری آنلاین (برخط)، نقش بسزایی در افزایش سطح انگیزه و درگیری در فعالیت های آموزشی  فراگیران در این نوع محیط یادگیری داشته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع طرح های همبستگی انجام شد.نمونه پژوهش شامل100نفرازاساتید و502نفراز دانشجویان معرفی شده از سمت آنان در پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان بود.ابزار مورد استفاده پرسشنامه های سبک تدریس گراشا و ریچمن،انگیزه تحصیلی هارتر،درگیری تحصیلی خالقی نژاد و سبک یادگیری گراشا و ریچمن بود.نتایج نشان داد که بین سبک تدریس استاد با انگیزه تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بین سبک تدریس استاد و درگیری تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد.سبک تدریس از طریق سبک یادگیری بر روی انگیزه تحصیلی و درگیری تحصیلی اثرگذار است.اگر چه این اثر غیر مستقیم معنادار است اما رابطه بین سبک های تدریس با سبک های یادگیری ضعیف بوده و رابطه بین سبک های یادگیری و انگیزه تحصیلی و سبک های یادگیری با درگیری تحصیلی است که اهمیت بیشتری در پیش بینی دارد.همچنین سبک های یادگیری با انگیزه تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشجویان درمحیط یادگیری آنلاین رابطه قوی ای دارد. هدف مطالعه حاضربررسی رابطه سبک تدریس اساتید با انگیزه و درگیری تحصیلی دانشجویان در محیط یادگیری آنلاین با نقش میانجی سبک های مشارکت در یادگیری بود.

  کلیدواژگان: سبک تدریس، درگیری تحصیلی، انگیزه تحصیلی، محیط یادگیری برخط، سبک مشارکت در یادگیری
 • غلام بهادرمطلق*، غلامعلی احمدی، صادق نصری، محمدرضا امام جمعه صفحات 111-141

  هدف این پژوهش، دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش سواد عاطفی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ایران بود. این پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش متشکل از 14نفر از اساتید، متخصصان وخبرگان برنامه ریزی درسی و روانشناسان می باشند که ازطریق نمونه گیری هدفمند وازنوع گلوله برفی انتخاب شدند. معیار کفایت تعداد مشارکت کنندگان، اشباع نظری بود. ابزار گردآوری داده های پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساخت مند بود. اعتبار یا بی داده های کیفی از طریق اعتبارپذیری و اعتمادپذیری با استفاده از تکنیک همسوسازی داده ها صورت گرفت. یافته های پژوهش در بخش هدف نشانگر آن است که طراحان برنامه درسی در زمینه سواد عاطفی باید اهتمام بیشتری به حیطه های شناختی (دانشی)، عاطفی (نگرشی) و روانی حرکتی (مهارتی) آموزش سواد عاطفی داشته باشند. در این برنامه درسی با توجه به ویژگی های یادگیرندگان، محتوا فراگیرمحور و فعالیت محور انتخاب شود. ویژگی های راهبردهای یاددهی یادگیری این برنامه تعاملی بودن، کاربردی بودن و اکتشافی و کاوشگرانه بودن و ویژگی های ارزشیابی برنامه درسی منطقی بودن و مبتنی بودن بر شواهد می باشد. در برنامه درسی تربیت معلم علاوه بر بعد شناختی به بعد عاطفی و صلاحیت های عاطفی معلم توجه شود.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، سواد عاطفی، دانشجومعلمان، دانشگاه فرهنگیان
 • پروین سالاری چینه، عباس توان، نجمه سلطانی نژاد*، وحید منظری توکلی صفحات 143-169
  هدف پژوهش حاضر واکاوی فرایند آموزش اخلاق حرفه ای معلمی در دانشگاه فرهنگیان و طراحی الگوی آن است. به این منظور از راهبرد پژوهش نظریه داده بنیاد استفاده شد که از دسته پژوهش های کیفی است. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل کلیه استادان درس اخلاق حرفه ای معلم در دانشگاه فرهنگیان است که از میان آن ها بر اساس ملاک اشباع نظری، با 15 نفر مصاحبه به عمل آمد. داده های بدست آمده پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در 10 مقوله اصلی قرار گرفت که که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (استاد مناسب، محتوای مناسب)، مقوله کانونی (اثربخشی آموزش اخلاق)، راهبردهای آموزش اخلاق حرفه ای (روش تدریس اثربخش، توانمندسازی مداوم)، زمینه (دانشگاه اخلاقی)، شرایط مداخله گر (تعارض میان آموخته ها و میدان عمل، استادان فاقد صلاحیت) و پیامدهای (مثبت و منفی) فرایند آموزش اخلاق حرفه ای معلم و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس می نمایند که با این مقوله ها می توان اخلاق حرفه ای را به دانشجومعلمان آموزش داد. در پایان بر مبنای نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی برای بهبود فرایند آموزش اخلاق حرفه ای معلم در دانشگاه فرهنگیان ارایه شده است.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای معلم، دوره پیش از خدمت معلمان، برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان
 • ثریا باقرشاهی، زهرا طالب*، علیرضا صادقی صفحات 171-196
  هدف از پژوهش حاضر فهم تجارب زیسته تجارب زیسته دانشجویان از فرهنگ آموزش مجازی در آموزش عالی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود.بدین منظور با استفاده از روش ملاک محور و زنجیره ای داده ها با مصاحبه از 17 نفر از دانشجویانی که زمینه آشنایی با پدیده مورد نظر را داشتند جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.جهت تامین اعتبار تحقیق، معیارهای لینکن و گابا مورد استفاده قرار گرفت.تحلیل حاصل از مصاحبه ها حاکی1 مضمون فراگیر 3 مضمون سازمان دهنده سطح اول و 11 مضمون سازمان دهنده سطح دوم و 27 مضمون پایه بود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آیتم های تاثیرگذار در فرهنگ آموزش مجازی در آموزش عالی عبارتند از بین رفتن هویت دانشجویی، از بین رفتن انجمن های دانشجویی، از بین رفتن محافل علمی دانشجویی، از بین رفتن هویت اساتید، عدم ارتباط موثر و شبکه سازی بین اساتید، از بین رفتن پروژه های مشارکتی علمی، نگاه زاویه دار به آموزش مجازی، غریبگی با آموزش مجازی، از بین رفتن ساختار فیزیکی دانشگاه، ارتباطات خشک و یکجانبه، افزایش یادگیری سطحی، افزایش میزان تقلب علمی، ارتقا آزادی علمی، ازبین رفتن دیکتاتوری علمی، از بین رفتن استثمار آکادمیک، از بین رفتن قدرت پوشالی برخی اساتید، افزایش یادگیری مشارکتی، گشایش زبان فنی، ارتقا رضایت دانشجویان، عدم آشنایی با تکنولوژی، تلقی آموزش مجازی به عنوان امری دست چندم، یکسان بودن یادگیری در آموزش حضوری و مجازی، بی ثمر بودن جنگ بین آموزش مجازی و حضوری، تفویض اختیار به دانشجویان در انتخاب نوع آموزش، نبود ساختارها برای هر دو آموزش مجازی و حضوری، برنامه ریزی بر اساس شرایط، تاکید بر اصل و اساس یادگیری.
  کلیدواژگان: فرهنگ آموزش مجازی، تجارب زیسته دانشجویان، آموزش عالی
 • پروین صمدی*، مهدیه السادات میررحیمی، پروین احمدی صفحات 197-232

  پژوهش حاضر با هدف کشف و درک ابعاد و مولفه های چشم انداز خبرگی برنامه درسی دانشجویان گردشگری مبتنی بر رویکرد توسعه پایدار با استفاده از روش سنتزپژوهی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه آثار منتشر شده در این حوزه از سال های 2000 تا 2022 در نه پایگاه اطلاعاتی معتبر و نمونه مورد بررسی شامل 42سند می باشد که بااستفاده از نرم افزار MAXQDA20  دسته بندی و سازماندهی شدند. از روش کنترل اعضاء و ضریب توافق که برابر با 71% شد، برای اعتبارداده ها استفاده گردید. یافته ها نشان داد، چشم انداز خبرگی برنامه درسی گردشگری با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار شامل شش مضمون خبرگی، نظرورزانه (توجه به جنبه پویا و دینامیک مفاهیم)، کارآفرینانه (کنش هوشمندانه متناسب)، طبیعت گرایانه (رفتار محیط زیستی مسیولانه)، استراتژک گانه (راهبردهای مدیریتی)، جامعه شناسانه (درک رابطه واقع بینانه تر با مسایل) و انسانگرایانه (تغییر در ارزش های انسانی) است. مطابق با نتایج، آموزش گردشگری از آموزش حرفه ای به آموزش آزادتر و وسیع تر باید رشد یابد و پارادایم توسعه پایدار با تمرکز بر شش حیطه خبرگی به مثابه رهیافت و راهبرد تعریف شده در برنامه درسی رشته گردشگری ادغام و به بزرگترین پتانسیل در جهت پرورش نیروی انسانی خبره و آگاه در مسیر پیچیده توسعه پایدار گردشگری استفاده گردد. همچنین بر برنامه ریزی در راستای هدایت صحیح راهبردهای پایداری در رسالت آموزش عالی گردشگری تاکید می شود.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، توسعه پایدار، خبرگی، دانشجویان، آموزش گردشگری
 • اکبر نوری زاده*، حسن رضا زین آبادی صفحات 233-281
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر و ویژگی هایآموزش ترکیبی در دانشگاه پیام نور انجام شده است. بر این اساس رویکرد پژوهش، از نوع کیفی به روش تحلیلی - اکتشافی است، بدین منظور برای بررسی پیشینه پژوهش و جمع آوری داده های متناسب با هدف پژوهش از منابع موجود در پایان نامه ها، کتابخانه، طرح های پژوهشی و مقالات موجود در پایگاه های علمی داخل و خارج کشور استفاده شد. از کل مقالات ، منابع و اسناد مرتبط با کلید واژه ها89 منابع بدست آمد و بعد از حذف منابع غیر مرتبط در نهایت  54 مورد جهت بررسی انتخاب شد. همچنین مصاحبه نیمه ساختاری با خبرگان مشارکت کننده  به تعداد 25 نفر در داخل و خارج از دانشگاه پیام نور به روش هدفمند انجام گرفت و داده های جمع آوری شده  به روش تحلیل محتوای کیفی  بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش در رابطه با عناصر و ویژگی های آموزش ترکیبی در دانشگاه پیام نور شامل 8  عنصر که به ترتیب؛ جهت گیری (اهداف و سیاست ها)، محتوا،  راهبردهای تدریس، یاددهنده و یاگیرنده و فعالیت های آنان، مواد و منابع، زمان، مکان و محیط های آموزشی و ارزشیابی؛ و 7 ویژگی از جمله؛ فنی، آموزشی، ارتباطی، ارزیابی و بازخورد، منابع و امکانات، مدیریتی، سازمانی تعیین گردید از آنجایی که عناصر و مولفه ها و ویژگی های کامل و جامعی برای آموزش ترکیبی در دانشگاه پیام نور طراحی نشده است این مدل می تواند بصورت زمینه طراحی اثربخش و کاربردی در دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد..این الگو به برنامه ریزان و طراحان آموزشی در دانشگاه کمک می کند تا آموزش.بر اساس نیاز های دانشگاه و مخاطبان با نتایج بدست آمده تدوین ، طراحی ، پیاده سازی و ارزیابی نمایند . یافته های این تحقیق می تواند در جهت رسیدن دانشگاه پیام نور به اهداف و سیاست های کلان بر مبنای اساسنامه دانشگاه ، جامع عمل بپوشاند و آموزش های باز و از دور در داخل و خارج مهیا سازد .
  کلیدواژگان: آموزش ترکیبی، عناصر آموزش ترکیبی، ویژگی های آموزش ترکیبی، پیام نور
 • احمد ملکی پور*، مهدی ملکی صفحات 283-304
  هدف پژوهش حاضر بازنمایی و تبیین گسست ایدیولوژی های برنامه درسی قصد شده و اجرا شده در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه اساتید و دانشجو معلمان است. این تحقیق از لحاظ ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه اساتید و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان خوزستان در سال 1400-1401 بود، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 73 نفر اساتید و 245 نفر دانشجو معلمان تعیین، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد ایدیولوژی های برنامه درسی اسکایرو (2008) بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با استفاده از نظر جمعی از متخصصان و رشته علوم تربیتی به دست آمده و اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  87/0محاسبه شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون توصیفی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین ایدیولوژی قصد شده و اجرا شده اساتید تفاوت وجود دارد، بدین صورت که از دیدگاه اساتید ایدیولوژی قصد شده غالب برنامه درسی ایدیولوژی یادگیرنده محور است، در صورتی که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ایدیولوژی اجرا شده برنامه درسی غالب اساتید دانشگاه فرهنگیان ایدیولوژی دانش پژوهان علمی است. در نتیجه از آنجایی که ایدیولوژی برنامه درسی اجرا شده نسبت به ایدیولوژی برنامه درسی قصد شده از جنس کاربردی در کلاس درس برخوردار است. بنابراین ضروریست که اساتید دانشگاه فرهنگیان آسیب شناسی لازم را برای شناخت و آگاهی از شرایط مداخله گر در فعالیت های آموزشی برای همخوانی ایدیولوژی قصد شده برنامه درسی خود با ایدیولوژی اجرا برنامه درسی شده به عمل آورند.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، ایدئولوژی، برنامه درسی قصد شده، برنامه درسی اجرا شده، دانشگا ه فرهنگیان
 • حمیده فیض بخش، کیوان صالحی*، محمد جوادی پور صفحات 305-336
  شناسایی و سنجش دستاوردهای یادگیری یک رویکرد در حال توسعه در آموزش عالی است که به منظور ارزیابی و ارتقای کیفیت آن مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دانش آموختگان دوره کارشناسی علوم تربیتی انجام شده است. بدین منظور از رویکرد کیفی و طرح نظام مند نظریه برخاسته از داده ها در سطح نظم دهی مفهومی بهره گیری شده است. در این پژوهش، از چند منبع گردآوری داده شامل برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی مصوب 1395 و نظر مطلعان کلیدی شامل اعضای هییت علمی دانشگاه تهران، کارفرمایان مشاغل مرتبط و دانش آموختگان دانشگاه تهران استفاده شد. گردآوری داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و با راهبرد نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. اشباع داده ها با 37 مصاحبه به دست آمد. تحلیل داده های کیفی، با استفاده از نرم افزار MAXQDA2018 و کدگذاری باز اشتراس انجام و به شناسایی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در چهار دسته «شناختی»، «مهارتی»، «ذهنی- عاطفی» و «اجتماعی» منجر گردید. یافته های این پژوهش می تواند زمینه ای برای استفاده های چندگانه مانند تدوین و بازنگری برنامه درسی، ساخت ابزار و ارزیابی کیفیت تحقق دستاوردهای یادگیری به منظور ارتقا و تضمین کیفیت فعالیت های یاددهی- یادگیری در آموزش عالی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، پژوهش کیفی، دانش آموختگان، دستاوردهای یادگیری مورد انتظار، علوم تربیتی
 • مرضیه دهقانی، کریمه آزرمی بستان آباد* صفحات 337-362

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عناصر برنامه درسی پست مدرن در آموزش عالی ایران انجام گرفته است. این پژوهش با رویکرد کیفی و در دو بخش انجام گرفته است. در بخش اول برای پاسخ به سوال اول پژوهش، از روش سنتزپژوهی و در بخش دوم برای پاسخ به سوال دوم و سوم، از روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در بخش دوم، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. نمونه مورد نظر از میان اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز و به شیوه هدفمند انتخاب شده است. مضامین به دست آمده از مصاحبه ها شامل: اهداف ثابت، محتوای نیمه منعطف، روش های یاددهی-یادگیری مشارکتی و پروژه محور و ارزشیابی ترکیبی نشان می دهند که عناصر برنامه درسی پست مدرن در سه عنصر محتوا، روش های یاددهی-یادگیری و ارزشیابی در برنامه درسی آموزش عالی ایران، تا حدودی نفوذ کرده است ولی در عنصر اهداف، نفوذ محسوسی نداشته است و این عنصر در آموزش عالی، شکل سنتی خود را حفظ کرده است. همچنین مضامین "کثرت گرایی، پذیرش شکاکیت نسبت به دین و اخلاق و پوچ گرایی" به عنوان معایب پست مدرن و "اشاعه ی فرهنگ ها، توجه به تفاوت ها و پرورش نگاه انتقادی" به عنوان مزایای نفوذ پست مدرن در برنامه درسی آموزش عالی ایران معرفی شدند.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، برنامه درسی، پست مدرن، دانشگاه تبریز
 • عباس محمدی* صفحات 363-385
  پژوهش حاضر به دنبال این است که با مهندسی مجدد ساخت و محتوای برنامه درس «مکاتب فلسفی و آراء تربیتی» دوره کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، محتوای جدیدی برای درس مذکور با تاکید بر اسلامی سازی دروس علوم انسانی در دانشگاه های کشور مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از روش ترکیبی با رویکرد اکتشافی متوالی استفاده شد. ابتدا در مرحله کیفی به روش تحلیل اسنادی، نه با هدف مقایسه و تطبیق نظام های آموزشی، بلکه با هدف تحلیل و کشف ماهیت حوزه آموزشی در زمینه مکتب های فلسفی و آرای تربیتی، وضعیت موجود ساخت و محتوای برنامه درسی مکاتب فلسفی و آرای تربیتی در دانشگاه های داخلی و خارجی پیشرو در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت نظیر؛ امریکا، استرالیا و کانادا بررسی گردید. سپس به روش توصیفی- پیمایشی و باتوجه به نقطه نظرات حاصل از نمونه آماری مورد مطالعه شامل: انتخاب 76 نفر از اعضای هیات علمی بصورت تمام شماری و 290 نفر از دانشجویان دانشگاه های داخلی؛ دولتی، آزاد و پیام نور بصورت تصادفی خوشه ای، از طریق دو نوع پرسشنامه مجزا محقق ساخته که پایایی آنها با استفاده از فرمول «آلفای کرونباخ» به ترتیب به میزان 953/0 و 896/0 درصد برآورد شده بود، محتوای جدیدی برای درس مذکور مشخص گردید. در نهایت، صرف نظر از ریشه های فرهنگی برنامه درسی مد نظر در کشورهای پیشرو و فاصله معنادار محتوایی و مفهومی آن با دانشگاه های ایران، یافته های این مطالعه نشان می دهد که وضعیت موجود «ساخت» و «محتوا» در برنامه درسی مورد مطالعه پاسخگوی شرایط و نیازهای کنونی و متناسب با اسلامی بودن نیازهای دانشجویان نیست و ایجاد تغییراتی در ساخت و مفاهیم عمده درس «مکاتب فلسفی و آرای تربیتی» مطابق با الگوی پیشنهادی حاصل از این پژوهش ضروری است.
  کلیدواژگان: مهندسی مجدد، برنامه درسی، ساخت برنامه درسی، مفاهیم برنامه درسی، مکاتب فلسفی و آرای تربیتی
|
 • Azam Kaeedi, Ahmadreza Nasr *, Fereidon Sharifian, Saeed Moosavipour Pages 7-41
  This study aims at identifying major challenges in teaching research methods in the fields of education and psychology. The research followed a qualitative approach where semi-structured interviews were analyzed using a thematic analysis. Based on purposeful sampling, twenty experts who had several years of experience in teaching research methods in the fields of education and psychology were interviewed. The data were then analyzed through the thematic analysis method based on the six steps suggested by Braun and Clarke (2006), namely acquainting researcher with the data, generating initial codes, searching for themes, reviewing themes, defining and naming themes, and producing the report. With regard to challenges of teaching research methods, three main themes have emerged from interviews: curriculum, commonplace and structural problems. The curriculum challenges include issues pertaining to the course and number of units, content and resources, teaching and evaluation. The commonplace challenges include the student and the instructor-related issues, and the structural challenges include unprecedented expansion of higher education, requirements and infrastructure.
  Keywords: Research methods teaching, Curriculum, Research Methods, education, psychology
 • Zahra Karami *, Golnar Mehran, Kourosh Fathi Vajargah Pages 43-67

  The purpose of this study is how to implement an international curriculum for a scientific field (in the field of Iranian culture and literature) at Al-Zahra University.To answer the research question, a qualitative research approach and interview method have been used. The research community includes professors and specialists who have scientific or executive activities in the field of Persian language and literature as well as curriculum planning. The sampling method is targeted "snowball sampling". Among the experts and professors, 22 were selected according to the mentioned criteria for participation and presentation of information. Data collection was done using interview tools. , the semi-structured interview method has been used. For analysis, the method of "thematic content analysis" has been used. Based on the totality of opinions obtained from the answers to the questions as well as the theoretical foundations of the field, the conceptual framework of the international curriculum at Al-Zahra University was proposed with a special focus on the field of Iranian culture and literature. The factors and components obtained from the interviews are close to the elements proposed by Schwab, which finally explained the conceptual framework in the form of the four elements of Schwab police

  Keywords: Internationalization at home, internationalization of the curriculum, internationalization of Iranian culture, literature
 • Rezvan Hakimzadeh *, Maryam Rouhi, Ali Moghadamzadeh Pages 69-110

  The purpose of this study was to investigate the relationship between faculty members' teaching style and students' motivation and academic engagement in an online learning environment with the mediating role of participation styles in learning. The current research was carried out using a descriptive method of correlation designs. The research sample included 100 faculty members and 502 university students introduced by them in Teacher Training University campuses of Isfahan, Iran. The research instruments included Grasha and Richman's teaching style questionnaires, Harter's academic motivation, Khaleghinejad's academic engagement, and Grasha and Richman's learning style. The results revealed that there is a significant relationship between the teacher's teaching style and academic motivation. No significant relationship was observed between the teacher's teaching style and academic engagement. Teaching style affects academic motivation and academic engagement through learning style. Although this indirect effect is significant, the relationship between teaching styles and learning styles is weak, and the relationship between learning styles and academic motivation and learning styles with academic engagement is more important in predicting. In addition, learning styles had a strong relationship with academic motivation and academic engagement of students in the online learning environment.

  Keywords: teaching style, academic engagement, Academic motivation, Online learning environment, participation style, Students
 • Gholam Bahadormotlagh *, Gholamali Ahmadi, Sadegh Nasri, Mohammadreza Imamjomeh Pages 111-141

  Paying attention to the knowledge, attitude and practice of student-teachers is the main condition of programs related to promoting emotional literacy in society. The purpose of this study was to achieve the framework of emotional literacy education curriculum for Farhangian University of Iran.This research was conducted qualitatively and based on data foundation theory. Participants in this study consisted of 14 professors, specialists and experts in curriculum planning and psychologists who were selected through purposive sampling and snowball type. The criterion for the adequacy of the number of participants was theoretical saturation. The research data collection tool was a semi-structured in-depth interview. Validation or lack of qualitative data was done through validation and reliability using data alignment technique. Findings of the research in the target section indicate that curriculum designers in the field of emotional literacy should pay more attention to the cognitive (cognitive), emotional (attitude) and psychomotor (skill) domains of emotional literacy education. Content in this curriculum was selected according to the characteristics of learners, inclusive and activity-oriented. The features of teaching-learning strategies of this program are interactive, practical, exploratory and exploratory, and the features of curriculum evaluation are rationality and evidence-based.

  Keywords: Curriculum, emotional literacy, Student Teachers, Farhangian University
 • Parvin Salari Chineh, Abbas Tavan, Najmeh Soltani Nezhad *, Vahid Manzari Tavakoli Pages 143-169
  The purpose of the current research is to analyze the process of teaching professional ethics of teachers in Teacher Training University and to offer a model for it. For this purpose, the research strategy of data-based theory was used, which belongs to the category of qualitative research. The research tool was a semi-structured interview. The participants of the research include all professors of the teacher's professional ethics course at Teacher Training University, and 15 individuals were interviewed based on the criterion of theoretical saturation. After open, central and selective coding, the obtained data were categorized into 10 main categories, which in the form of a paradigm model include: causal conditions (appropriate professor, appropriate content), focal category (effectiveness of ethics education), strategies of professional ethics education (effective teaching method, continuous empowerment), context (ethical university), intervening conditions (conflict between learning and field of practice, unqualified professors) and consequences (positive and negative). This reflects the process of teaching professional ethics and the relationships between different dimensions of teaching professional ethics to student teachers through these categories. In the end, based on the obtained results, recommendations are presented for improving the process of teaching professional ethics of teachers in Teacher Training University.
  Keywords: teacher's professional ethics, pre-service courses for teachers, Teacher training curriculum
 • Soraya Baghershahi, Zahra Taleb *, Alireza Sadeghi Pages 171-196
  The purpose of the current research was to investigate the lived experiences of students from the culture of virtual education in higher education. This qualitative research was carried out using the phenomenological method. The method of collecting information was using semi-structured interviews. For this purpose, using criteria-based and chain method, data was collected by interviewing 17 students who were familiar with the phenomenon in question and were analyzed through content analysis. Lincoln and Guba’s evaluation criteria were used to ensure the credibility of the research. The analysis of the interviews indicated 1 global theme, 3 organizing themes at the first level, 11 organizing themes at the second level, and 27 basic themes. The results of the research indicated that the influential items in the culture of virtual education in higher education include: the loss of student identity, the loss of student associations, the loss of student scientific circles, the loss of professors' identity, lack of effective communication and networking. between professors, the loss of collaborative scientific projects, an angled view of virtual education, unfamiliarity with virtual education, the loss of the physical structure of the university, dry and one-sided communication, the increase in superficial learning, the increase in the amount of scientific fraud, the promotion of academic freedom, the loss Scientific dictatorship, the disappearance of academic exploitation, the disappearance of the covert power of some professors, the increase of cooperative learning, the opening of technical language, the improvement of student satisfaction, the lack of familiarity with technology, the perception of virtual education as a trivial matter, the sameness of learning in face-to-face education and virtual, the fruitlessness of the war between virtual and face-to-face education, delegating authority to students in choosing the type of education, lack of structures for both virtual and face-to-face education, planning based on conditions, emphasizing the principle of learning.
  Keywords: virtual education culture, students' lived experience, Higher education
 • Parvin Samadi *, Mahdieh Sadat Mirrahimi, Parvin Ahmadi Pages 197-232

  The present research was conducted to discover and understand the dimensions and components of the curriculum of tourism students based on sustainable development in a synthesis. The corpus of the research included all the studies published in this field from 2000 to 2022 in nine valid scientific databases. The examined sample included 42 documents that were categorized and organized using MAXQDA20. Member control method and agreement coefficient, equal to 71%, were used for validation data. The findings showed that the expertise, and perspective of the tourism curriculum with an emphasis on the sustainable development approach includes six themes, conceptual (concepts dynamic), entrepreneurial (intelligent action), naturalistic (responsible behavior), strategic (management strategies), sociological (understanding the relationship with issues) and humanistic (human values). According to the results, tourism education should be developed from professional education to free and broader education. In addition, paradigm of sustainable development focusing on six areas of expertise should be used as the approach and strategy defined in the curriculum of tourism and should be integrated to the greatest potential in the direction of cultivating knowledgeable human resources in the complex path of sustainable development of tourism. Furthermore, there is an emphasis on planning with the correct guidance of sustainability strategies in higher education curriculum of Tourism.

  Keywords: Higher education, sustainable development, Connoisseurship, Students, tourism education
 • Akbar Nourizadeh *, Hasan Reza Zeinabadi Pages 233-281
  The current research was conducted with the aim of identifying the elements and characteristics of blended learning in Payam Noor University. The approach of the research is qualitative with an analytical-exploratory method. In order to collect data, relevant sources and documents were collected, and from the total sources obtained, 89 sources were selected and after removing unrelated sources, 54 sources were selected for review. Also, a semi-structured interview with 25 experts inside and outside Payam Noor University was conducted in a targeted manner, and the collected data was examined and analyzed using qualitative content analysis. The results obtained for answering the research questions related to the elements and features of combined education in Payam Noor University which were 8 elements including: orientation (goals and policies), content, teaching strategies, teachers and learners and their activities, materials and resources, time, place and educational and evaluation environments; and 7 features including: technical, educational, communication, assessment and feedback, resources and facilities, managerial. Since there is not enough complete and comprehensive elements and components available for combined education in Payam Noor University, this model could be employed as an effective design context and practical to be used in the university.
  Keywords: Blended Education, elements of blended education, features of blended education, Payam Noor University
 • Ahmad Malekipour *, Mehdi Maleki Pages 283-304
  The purpose of this study was to analyze and explain the gap that exists between the ideologies behind the curriculum intended and implemented in Teacher Training University from the perspective of professors and student teachers. This research was quantitative in nature, applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population included all professors and student teachers of Teacher Training University of Khuzestan (Iran) in 2022-2023. The sample size was determined using Cochran's formula including 73 professors and 245 student teachers who were selected using simple random sampling method. The data collection tool was the standard questionnaire of Skyro Curriculum Ideologies (2008). The content and face validity of the questionnaire were obtained using the collective opinion of experts and the field of educational sciences and the validity of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.87. The descriptive test was used to analyze the data. The findings showed that there is a difference between the intended and implemented ideologies of the professors, so that from the perspective of the intended ideology professors is the dominant curriculum of the learner ideology, while from the perspective of Teacher Training University students the implemented ideology is the dominant curriculum of the professors.
  Keywords: Curriculum, Ideology, intended curriculum, implemented curriculum, Teacher Training University
 • Hamideh Feizbakhsh, Keyvan Salehi *, Mohammad Javadipour Pages 305-336
  Identifying and measuring learning outcomes is a developing approach to higher education that is applied to evaluate and improve its quality. The aim of this study was to identify and categorize the Expected Learning Outcomes of undergraduates in the field of educational sciences. For this purpose, a qualitative approach and a systematic plan of grounded theory at the level of conceptual ordering have been used. In this study, several data collection sources including the curriculum of the undergraduate course of educational sciences approved in 2016 and the views of key experts including faculty members of the University of Tehran, employers of related jobs, and undergraduates of the University of Tehran were used. The qualitative data collection was performed through semi-structured in-depth interviews and with a snowball sampling strategy The data saturation was obtained with 37 interviews. Analysis of qualitative data was performed using software MAXQDA2018 and Strauss open coding and led to the identification of learning outcomes in 4 categories including: cognitive, skill, mental-emotional and social. The findings of this study could form a basis for multiple applications such as curriculum development and revision, tool designing, and quality assessment of Expected Learning Outcomes to improve and ensure the quality of teaching-learning activities in higher education.
  Keywords: Higher education, qualitative research, Undergraduates, Expected learning outcomes, Educational Sciences
 • Marzieh Dehghani, Karimeh Azarmi Bostanabad * Pages 337-362

  The aim of this study was to investigate the elements of postmodern curriculum in Iranian higher education with a study at the University of Tabriz. In the first part, to answer the first question of the research, has been used the method of synthesis research and in the second part, to answer the second and third questions, the phenomenological method of descriptive type. The sample was selected from among the faculty members of Tabriz University in a purposeful manner. Themes obtained from the interviews including: fixed objectives, semi-flexible content, collaborative and project-based teaching-learning methods and combined evaluation show that the elements of the postmodern curriculum in three elements of content, teaching-learning methods and evaluation in the Iran's higher education curriculum has penetrated to some extent, but has not had a significant impact on the element of goals, and this element has retained its traditional form in higher education. Also, it was introduced the themes of "pluralism, acceptance of skepticism about religion and ethics and absurdism" as disadvantages of postmodernism and "dissemination of cultures, attention to differences and cultivating a critical view" as benefits of postmodern influence in Iranian higher education curriculum.

  Keywords: Curriculum, Higher education, postmodern, University of Tabriz
 • Abbas Mohammadi * Pages 363-385
  The present study sought to re-engineer the structure and content of the "Philosophical Schools and Educational Opinions" course syllabus of the master's degree in the major of History and Philosophy of Education. This was done with the purpose of investigating new content with an emphasis on the Islamization of humanities courses in the Iran universities. In this research a combined method with a sequential exploratory approach was employed. First, in the qualitative stage, using the method of document analysis, the current state of construction and the content of the curriculum of Philosophical Schools and Educational Opinions in leading domestic and foreign universities in the field of educational philosophy such as America, Australia and Canada were investigated. This was done with the aim of analyzing and discovering the nature of the educational field in the field of Philosophical Schools and Educational Opinions. Then, according to the descriptive-survey method and the viewpoints obtained from the statistical sample under study, two types of separate questionnaires were created by the researcher, and their reliability was estimated using the "Cronbach's alpha" formula as 0.953 and 0.896 percent, respectively. The research sample included 76 faculty members by census, and 290 students of domestic universities; state, Azad, and Payam Noor randomly clustered. New content for the mentioned course was determined. Finally, regardless of the cultural roots of the curriculum in question in the leading countries and its significant content and conceptual difference with Iranian universities, the findings of this study show that the current situation of "structure" and "content" in the studied curriculum do not meet the current conditional needs and are not in accordance with the Islamic needs of the students, and it is recommended to make changes in the structure and major concepts of the course "Philosophical Schools and Educational Opinions" according to the proposed model based on the present research.
  Keywords: Re-engineering, Curriculum, curriculum construction, curriculum concepts, Philosophical Schools, Educational Opinions