درباره نشریه
ISSN:
1735-4986
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مطالعات برنامه درسی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا عصاره
سردبیر:
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
مدیر اجرایی:
زهرا تقدیری
مدیرداخلی:
اکرم دهباشی
تلفن:
021-81032208
دورنگار:
021-81032208
سایت اختصاصی:
www.icsajournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان، نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 202
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/27
مدیر مسئول
دکتر علیرضا عصاره
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Alireza Assareh
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: curriculum Study
سردبیر
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
اعضای تحریریه
دکتر محبوبه عارفی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mahboobeh Arefi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum
دکتر علی اکبر خسروی بابادی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی درس
Ali Akbar Khosravi Babadi
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum
دکتر حمیدرضا آراسته
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت و نظارت در آموزش عالی، مدیریت آموزشی
Hamid Reza Arasteh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Management and supervision in higher education, Education Management
دکتر محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
دکتر محمدرضا بهرنگی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش و پرورش
Mohammadreza Behrangi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science, Education
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor Department of Educational Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
دکتر احمدعلی فروغی ابری
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Ahmad ali Foroughi Abri
Professor Khorasgan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Planning
دکتر مقصود فراستخواه
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
رشته تخصصی: آموزش عالی، آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
Maghsood Ferasatkhah
Associate Professor Research and Planning of Higher Education
Specialist: Higher Education, Higher Education - Planning Higher Education Development
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
دکتر یدالله مهرعلیزاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی آموزشی
Yadollah Mehralizadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Human resources management, Educational Planning
دکتر احمدرضا نصراصفهانی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Ahmad Reza Nasr Esfahani
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Curriculum
دکتر مژده وزیری
استادیار
دانشگاه الزهرا
Mojdeh Vaziri
Assistant Professor
University of Alzahra
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مدیریت
Mohammad Hosein Yarmohammadian
Professor Faculty of Management and Medical Information
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management and Educational Planning, Curriculum, Management
مدیر اجرایی
زهرا تقدیری
کارشناس دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Zahra Taghdiri
Expert secretary of the Association for Curriculum Studies of Iran
Specialist: Curriculum studies
مدیرداخلی
اکرم دهباشی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Akram Deh Bashi

Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۳