درباره نشریه
ISSN:
1735-4986
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مطالعات برنامه درسی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا عصاره
سردبیر:
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
مدیر اجرایی:
زهرا تقدیری
مدیرداخلی:
اکرم دهباشی
تلفن:
021-81032208
دورنگار:
021-81032208
سایت اختصاصی:
www.icsajournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان، نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 202
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/27
مدیر مسئول
علیرضا عصاره
دانشیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Alireza Assareh
Associate Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: curriculum Study
سردبیر
کوروش فتحی واجارگاه
استاد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
هیات تحریریه
محبوبه عارفی
دانشیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mahboobeh Arefi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum
علی اکبر خسروی
استادیار واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: برنامه ریزی درس
Ali Akbar Khosravi
Assistant Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Curriculum
حمیدرضا آراسته
استاد
رشته تخصصی: مدیریت و نظارت در آموزش عالی، مدیریت آموزشی
Hamid Reza Arasteh
Professor, Kharazmi University
Specialist: Management and supervision in higher education, Education Management
محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
محمدرضا بهرنگی
استاد
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش و پرورش
Mohammadreza Behrangi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Educational Science, Education
محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
ابراهیم صالحی عمران
استاد
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
احمدعلی فروغی ابری
استاد واحد خوراسگان
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Ahmad ali Foroughi Abri
Professor, Khorasgan Unit,
Specialist: Educational Planning
مقصود فراستخواه
دانشیارموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
رشته تخصصی: آموزش عالی، آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
Maghsood Ferasatkhah
Associate Professor of Research and Planning of Higher Education,
Specialist: Higher Education, Higher Education - Planning Higher Education Development
کوروش فتحی واجارگاه
استاد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
یدالله مهرعلیزاده
استاد
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی آموزشی
Yadollah Mehralizadeh
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Human resources management, Educational Planning
احمدرضا نصراصفهانی
دانشیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Ahmad Reza Nasr Esfahani
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Curriculum
دکتر مژده وزیری
مژده وزیری
استادیار
Mojdeh Vaziri
Assistant Professor, University of Alzahra
محمدحسین یارمحمدیان
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مدیریت
Mohammad Hosein Yarmohammadian
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management and Educational Planning, Curriculum, Management
مدیر اجرایی
زهرا تقدیری
کارشناس دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Zahra Taghdiri
Expert secretary of the Association for Curriculum Studies of Iran,
Specialist: Curriculum studies
مدیرداخلی
اکرم دهباشی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Akram Deh Bashi
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱