درباره نشریه
ISSN:
1735-4986
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مطالعات برنامه درسی
مدیر مسئول:
دکتر محمد جوادی پور
سردبیر:
دکتر جواد حاتمی
مدیر اجرایی:
زهرا تقدیری
مدیرداخلی:
اکرم دهباشی
تلفن:
021-81032208
دورنگار:
021-81032208
سایت اختصاصی:
www.icsajournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان، نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 202
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/15
مدیر مسئول
دکتر محمد جوادی پور
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی و درسی)
Mohammad Javadi pour
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Educational Sciences (Curriculum and Planning)
سردبیر
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
اعضای تحریریه
دکتر محبوبه عارفی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mahboobeh Arefi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum
دکتر علی اکبر خسروی بابادی
دانشیار برنامه ریزی درسی گروه علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درس
Ali Akbar Khosravi Babadi
Associate Professor, curriculum studies education department psychology and education college
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
دکتر محمد جوادی پور
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی و درسی)
Mohammad Javadi pour
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Educational Sciences (Curriculum and Planning)
دکتر علیرضا عصاره
استاد علوم تربیتی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Alireza Assareh
Professor, Educational Science
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: curriculum Study
دکتر فرهاد سراجی
استاد تمام دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: برنامه تحصیلی
Farhad Seraji
Full Professor, education
Bu-Ali Sina University
Specialist: Curriculum
Elizabeth Macedod

Craig Zimitat

دکتر حمیدرضا آراسته
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت و نظارت در آموزش عالی، مدیریت آموزشی
Hamid Reza Arasteh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Management and supervision in higher education, Education Management
دکتر محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد تمام گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Full Professor, education
University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
دکتر مقصود فراستخواه
استاد تمام برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Maghsood Farasatkhah
Full Professor, planning
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
دکتر یدالله مهرعلی زاده
استاد مدیریت
دانشگاه شهید چمران اهواز
Yadollah Mehralizadeh
Professor, Educational Management department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر احمدرضا نصراصفهانی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Ahmad Reza Nasr Esfahani
Professor, Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Curriculum
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، سلامت در حوادث و بلایا، مدیریت و آموزش سلامت، کوچینگ، منتورینگ، کارآفرینی و نوآوری در سلامت
Mohammad Hossein Yarmohammadian
Professor, Healthcare Services Management
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management and Educational Planning, Health in Disasters, Entrepreneurship & Innovation in Health, Health Management & Education, Coaching, Mentoring
مدیر اجرایی
زهرا تقدیری
کارشناس دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Zahra Taghdiri
Expert secretary of the Association for Curriculum Studies of Iran
Specialist: Curriculum studies
مدیرداخلی
اکرم دهباشی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Akram Deh Bashi

Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۹