فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
پیاپی 34 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سید علی اکبر مرتضوی امامی، قدسی احقر*، داود تقوایی، حسن اسدزاده صفحات 7-35
  توانایی کوچینگ دانشجومعلمان در محیط آموزشی صلاحیتی کلیدی برای هر معلم است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی مربیگری بر مبنای نظریه انتخاب در دانشگاه است. این پژوهش، از نوع آمیخته متوالی با استراتژی داده بنیاد و روش زمینه یابی است، در بخش کیفی، استادان دانشگاه طبق اشباع نظری با روش نمونه گیری هدف مند (3=N) انتخاب شدند و برای اعتباربخشی پرسشنامه طبق فرمول کوکران نمونه اکتشاف 360 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و از روش نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شد. همچنین، در بخش کمی، برای اثربخشی الگو، بسته آموزشی برگرفته شده از الگوی مربیگری بر روی 44 نفر مشخص شد، که به طور تصادفی انتخاب، و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی از روش سندکاوی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش کمی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و ما یرز (1991) و روش مربیگری طی 10 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار MAXQD و با رویکرد تحلیل مضمون صورت گرفت. همچنین، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی جهت پایایی پرسشنامه و الگو استفاده شد. در بخش کمی این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. نتایج نشان داد الگوی مربیگری شامل دو بعد مربیگری شخصی و مربیگری آموزشی، 7 مولفه اصلی شامل کشف خود، هدف گذاری هوشمند، جست وجوگری و پیگیرماندن در کار، رابطه سازی، آموزش و ایجاد دانش، محیط سازی، اثربخشی و نفوذ است و 35 شاخص به عنوان الگوی مربیگری ارایه شد. نتایج نشان داد مربیگری در افزایش میزان تعهد سازمانی دانشجومعلمان موثر و در طول زمان پایداری مناسبی دارد.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، تعهد سازمانی، مربیگری، نظریه انتخاب
 • هادی براتی*، مینو میری صفحات 37-55
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل موثر بر انگیزش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و ارایه مدل ساختاری آن انجام شد. روش پژوهش، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و توصیفی - پیمایشی انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی پژوهش، شامل کلیه دانشجویان ممتاز دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 15 نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 98-97 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبتی 311 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری در بخش کیفی با استفاده از روش توافق کدگذاران و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی، از طریق روایی همگرا و روایی واگرا با استفاده از نرم افزار PLS2 تایید شد. پایایی پرسشنامه بر اساس سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ (86/0) و پایایی ترکیبی (5/85) بررسی شد. نتایج بخش کیفی پژوهش، بیانگر 27 مضمون پایه، 9 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر بود. همچنین، نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد مدل ساختاری انگیزش دانشجویان دارای پنج بعد آموزشی، فردی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و محیطی بود که ابعاد آموزشی (40/0) و محیطی (36/0) نقش موثرتری در تبیین الگوی ساختاری انگیزش دانشجویان دارد. در مجموع، این ابعاد پنج گانه 95/0 از تغییرات انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را تبیین می کنند. از این رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان باید در گام اول، توسعه خدمات آموزشی و فضای فیزیکی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انگیزش، انگیزش تحصیلی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
 • محمد صادقی، سکینه جعفری*، شیرکوه محمدی صفحات 57-83
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اعتبارسنجی مولفه های تربیت نیروی انسانی شایسته در دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش، با روش آمیخته انجام شد. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، روش داده بنیاد از نوع نوظهور و استراتژی پژوهش در بخش کمی نیز روش پیمایشی بود. محیط پژوهش بخش کیفی، صاحب نظران تعلیم وتربیت و اساتید دانشگاه فرهنگیان سمنان در حوزه تربیت نیروی انسانی در سال 1398 بودند که 18 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، معلمان فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان (شاغل در آموزش و پرورش استان سمنان 400 نفر) در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که 195 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و در بخش کمی، از سیاهه محقق ساخته استفاده شد. نتیجه شامل مضمون های فراگیر دانشی - تخصصی با پنج مضمون سازمان دهنده (خودکارآمدی، عمل فکورانه و ابتکار، سواد رسانه ای، مدیریت دانایی، به روز بودن)، ارزشی - معنوی با سه مضمون سازمان دهنده (اخلاق حرفه ای، فرهنگ جهادی، نمونه و الگو بودن)، منشی - رفتاری با چهار مضمون سازمان دهنده (جمع گرایی و خود انگاشت ه ای گروهی، عامل تغییر بودن، نظم و آراستگی، خودساختگی و خود تربیتی)، کنشی - تعاملی با سه مضمون سازمان دهنده (پاسخگویی، ارتباط دوسویه، سعه صدر)، مهارتی - حرفه ای با چهار مضمون سازمان دهنده (قانون شناسی و قانون مندی، عدالت آموزشی، زیبایی شناختی، ورزیدگی کاری) و رهبری - مدیریتی با مضمون سازمان دهنده (نقش آفرینی، تفکر سیستمی، رهبری یادگیری، مشارکت جویی) به دست آمد. نتایج بخش کمی مقیاس نهایی با 6 عامل و 69 نشانگر را تایید کرد و ابزاری جهت سنجش تربیت نیروی انسانی شایسته ارایه داد.
  کلیدواژگان: تربیت نیروی انسانی، دانشگاه فرهنگیان، نیروی انسانی شایسته
 • رقیه پورصابری، حسن رضا زین آبادی*، بیژن عبدالهی، حسین عباسیان صفحات 85-105
  تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی نشانگرها و ابعاد رهبری یادگیری غیر رسمی معلمان انجام شد. روش تحقیق، توصیفی - اکتشافی و روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی با روش تحلیل محتوا است. مشارکت کنندگان را اساتید دانشگاه های تهران و خبرگان آموزش و پرورش  که آشنا به موضوع تحقیق و دارای سوابق مفید مطالعاتی و تجربی در این حوزه بودند، تشکیل دادند و در راستای انتخاب افراد مزبور جهت انجام مصاحبه از روش غیر احتمالی قضاوتی استفاده شد. پس از جمع آوری داده های مصاحبه با خبرگان (25 خبره)، برای بررسی و تحلیل نظرات آن ها از کدگذاری استفاده شده است. ابتدا از متن مصاحبه ها، کدهای اولیه استخراج، از تجمیع این کدها، کدهای تجمیعی ساخته و از بررسی و تلفیق کدهای تجمیعی، مولفه ها و سپس، ابعاد مربوطه (از ترکیب و تجمیع چند مولفه) پیشنهاد و الگویی بر اساس این ابعاد و مولفه های مستخرج شده ارایه شد. بر  اساس نتایج، الگوی رهبری یادگیری غیر رسمی معلمان می تواند 3 بعد عقاید، استراتژی و رفتار را شامل شود. عامل عقاید با 4 مولفه (اعتقاد به کار تیمی، میزان باور و اعتقاد به جایگاه و نقش یادگیری غیر رسمی، اطلاع و دانش از یادگیری غیر رسمی، اعتقاد به نقش ارزش ها در یادگیری غیر رسمی)، عامل استراتژی با 5 مولفه (ایجاد جو مناسب در مدرسه برای ارتقای یادگیری، توجه به شیوه ها و روش های مختلف آموزش، سازماندهی و هماهنگی، ارزیابی یافته های یادگیری، توجه به سبک مدیریتی) و عامل رفتار با 8 مولفه (حمایت از تبادل و تسهیم اطلاعات و تجارب در فضای مدرسه، حمایت از فضای گفتگو در مدرسه، ایجاد حس رقابت در فضای مدرسه، میزان حمایت مدیر مدرسه از به کارگیری یادگیری غیر رسمی، حمایت از به کارگیری تجارب متخصصان، استفاده از مشوق های انگیزشی، توجه به ویژگی های روان شناختی یادگیرندگان و توجه به ویژگی های روان شناختی یاددهندگان) مطرح شده اند.
  کلیدواژگان: رهبری، معلمان، یادگیری غیر رسمی
 • مهدی شمالی احمدابادی*، عاطفه برخورداری احمدابادی صفحات 107-127
  بهسازی منابع انسانی و بهبود عملکرد کارکنان یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش بوده است. استرس شغلی یکی از مشکلات عمده معلمان در پاندمی کرونا بود که می تواند بر این هدف مهم تاثیر منفی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف نقش اضطراب کووید-19، نگرانی و باورهای منفی درباره غیر قابل کنترل بودن و خطر نگرانی در پیش بینی استرس شغلی معلمان در پاندمی کرونا انجام شد. این پژوهش، از نوع توصیفی است و با روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، متشکل از تمامی معلمان مدارس شهر اردکان در سال تحصیلی 1401-1400 بود. نمونه گیری با استفاده از روش داوطلبانه انجام گرفت و 357 نفر به پرسشنامه های استرس شغلی، اضطراب بیماری کرونا، بعد باورهای منفی درباره غیر قابل کنترل بودن و خطر نگرانی باورهای فراشناختی، بعد نگرانی پرسشنامه کنترل فکر که به صورت برخط منتشر شد، پاسخ دادند. در نهایت، 286 داده با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، در سطح 05/0 و با بهره گیری از نرم افزار SPSS26 تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین اضطراب کووید-19، نگرانی و باورهای منفی درباره غیر قابل کنترل بودن و خطر نگرانی با استرس شغلی معلمان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (001/0>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 44 درصد از واریانس استرس شغلی معلمان با اضطراب کووید-19، نگرانی و باورهای منفی درباره غیر قابل کنترل بودن و خطر نگرانی، پیش بینی می شود (01/0>P، 671/0=R، 451/0=R2 و 439/0=R2 تعدیل یافته). همچنین، نگرانی سهم بیشتری در پیش بینی و تبیین استرس شغلی معلمان در پاندمی کرونا داشت. این نتایج تلویحات کاربردی در طراحی مداخلات مورد نیاز در زمان همه گیری کووید-19 و پیامدهایی چون استرس شغلی معلمان را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی معلمان، اضطراب کووید-19، نگرانی، باورهای منفی درباره غیر قابل کنترل بودن و خطر نگرانی
 • محمود نیکان، حسن صائمی*، علی اصغر بیانی، حسین فکوری حاجی یار صفحات 129-150

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی اصول و مولفه های یادگیری آمیخته در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی انجام شد. پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. جامعه هدف، اعضای هییت علمی گروه علوم تربیتی، معلمان باتجربه کلاس های چندپایه استان گلستان و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع بود. مشارکت کنندگان، شامل 15 نفر از صاحب نظران در حوزه یادگیری، کارشناسان در حوزه فناوری و معلمان باتجربه در زمینه کلاس های چندپایه در سال 1399 بود همچنین، اسناد مکتوب شامل پایان نامه ها، مقالات، مجلات و کتب در زمینه یادگیری آمیخته و کلاس های چندپایه بود که با روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. داده ها با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد مکتوب گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل محتوای کیفی، نرم افزار مکس کیو دی آر و به صورت دستی استفاده شد. داده های گردآوری شده به صورت مفاهیم و مقوله بندی تبدیل شد. برای تامین روایی و پایایی داده ها از روش لینکلن و گوبا استفاده شد. براین اساس، چهار معیار قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری، و تاییدپذیری برای ارزیابی اقدام شد. در نهایت، 7 مقوله اصلی، 15 زیرمقوله و 45 مفهوم به دست آمد. یافته های پژوهش، نشان داد اصول یادگیری آمیخته در کلاس های چندپایه عبارت اند از نوآوری روش های تدریس، به روزآوری سواد فناوری، فرصت های آموزشی باکیفیت و مهارت آموزی، انعطاف پذیری در محتوای دروس و مولفه ها، شامل گسترش فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین تدریس، توسعه شایستگی علمی و حرفه ای معلمان هستند.

  کلیدواژگان: دوره ابتدایی، کلاس چندپایه، مولفه های یادگیری آمیخته، یادگیری آمیخته
 • امجد کاظمی، ناصر شیربگی* صفحات 151-184
  هدف این پژوهش، آزمون تجربی مولفه های موثر شیوه های جذب و ماندگاری نیروی انسانی در مناطق کمتربرخوردار آموزش و پرورش جهت دستیابی عادلانه همه مناطق به امکانات و نیروهای آموزشی و بررسی تفاوت این مولفه ها برحسب متغیرهای جمعیت شناختی است. رویکرد پژوهش کمی از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری، معلمان استان کردستان است که از طریق نمونه گیری طبقه ای و پس از آن با گرفتن نمونه های تصادفی ساده به طور مستقل از داخل هر طبقه، 616 نفر از این معلمان انتخاب شده اند. اطلاعات، از طریق پرسشنامه محقق ساخته 40 گویه ای جمع آوری شده است. شش مولفه اصلی استخراج شده از بخش کیفی برای بررسی وضعیت جذب و ماندگاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج انجام دادن تحلیل ها با استفاده از آزمون های آماری نشان داد که در مولفه های جمعیت شناختی، در رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت معنا داری برای مولفه های جذب و ماندگاری وجود ندارد و برای مدرک تحصیلی و سابقه کاری تفاوت معناداری وجود دارد. آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه ها از دیدگاه مشارکت کنندگان، نشان داد مولفه نوع دوستی دارای بالاترین اولویت و عدم سلامت اداری دارای پایین ترین اولویت است؛ همچنین تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد مدل دارای برازش مطلوب است. بر اساس یافته ها می توان استدلال کرد که اگر مولفه های نوع دوستی و هویت اجتماعی - شغلی را ملاک جذب و ماندگاری قرار دهیم و در ادامه کار از بروز مولفه های عدم سلامت اداری و نابرابری و تبعیض، جلوگیری کنیم و همچنین برای ماندگاری معلمان در مناطق کمتربرخوردار ساختارهای حمایتی مطلوب و الزامات و مقتضیات شغلی را اولویت قرار دهیم، به وضعیت پایدارتری در آموزش و پرورش مناطق کمتربرخوردار از لحاظ منابع انسانی دست خواهیم یافت.
  کلیدواژگان: جذب و ماندگاری، معلمان، مناطق کمتربرخوردار
 • حسین خنیفر، صلاح الدین ابراهیمی*، سارا الماسی زاده، امین اصفهانی زاده، علی قادری صفحات 185-206
  درگیری فعال تحصیلی یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویان، مهم است و دانشجویان با درگیری تحصیلی بیشتر، عملکرد تحصیلی بالاتری دارند؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در ارتباط بین نیازهای روان شناختی اساسی و درگیری تحصیلی دانشجویان با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. بدین منظور، 382 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه فرهنگیان تهران (پردیس شهید مفتح شهرری و مرکز آموزش عالی عترت واوان اسلامشهر) و در پژوهش شرکت کردند و به پرسش نامه نیازهای روان شناختی اساسی دسی و همکاران (2001)؛ اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (2000) و درگیری تحصیلی آسور، کاپلان و روث (2002) پاسخ دادند. یافته های به دست آمده، نشان داد که نیازهای روان شناختی اساسی اثر مستقیم مثبت و معناداری بر اهداف تبحری و رویکرد - عملکرد دارد و از این طریق، به صورت غیر مستقیم بر درگیری تحصیلی اثر می گذارد. همچنین، اهداف تبحری اثر مستقیم مثبت و معناداری بر درگیری تحصیلی دانشجویان دارد. اثر اهداف اجتناب - عملکرد بر درگیری تحصیلی نیز منفی و معنادار بود؛ اما اثر اهداف رویکرد - عملکرد بر درگیری تحصیلی دانشجویان معنادار نبود. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که برآورده شدن نیازهای روان شناختی به انتخاب اهداف تبحری و رویکرد - عملکرد و در نتیجه افزایش درگیری تحصیلی دانشجویان منجر می شود.
  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، درگیری تحصیلی، نیازهای روان شناختی اساسی
 • جعفر زارعی، فریده یوسفی* صفحات 207-231
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای رضایت از مدرسه در رابطه بین خودکارآمدی انطباق با پرخاشگری و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر کلاس هشتم دوره متوسطه اول شیراز بود. برای این منظور، 492 دانش آموز (254 پسر و 238 دختر) با استفاده از ملاک کلاین (2015) و نیز روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از مدارس متوسطه اول نواحی چهارگانه شهر شیراز انتخاب شدند و به پرسشنامه های خودکارآمدی انطباق با پرخاشگری همسالان سینگ و باسی (2009)، پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان لاگریکا (1998)، و خرده مقیاس رضایت از مدرسه مربوط به مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان هیوبنر (1994) پاسخ دادند. نتایج، نشان داد اثر مستقیم خودکارآمدی انطباق با پرخاشگری همسالان بر رضایت از مدرسه مثبت و معنا دار است. همچنین، مشخص شد که اثر غیر مستقیم خودکارآمدی انطباق با پرخاشگری همسالان بر اضطراب اجتماعی از طریق رضایت از مدرسه معنا دار است. بر اساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های خودکارآمدی انطباقی می تواند با افزایش رضایت از مدرسه موجب کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان و افزایش سلامت روان آن ها شود.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، پرخاشگری همسالان، خودکارآمدی انطباق، رضایت از مدرسه
 • مجتبی ابراهیمی، رجبعلی محمدزاده ادملایی*، جمال صادقی، علی اصغر شجاعی صفحات 233-254

  هدف پژوهش حاضر، رواسازی پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعی در معلمان شهرستان نور و چمستان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه تمامی معلمان دوره متوسطه اول و دوم مدارس دولتی شهرستان نور و چمستان در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه، شامل 240 معلم (123 مرد و 117 زن) بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند و همه آن ها، پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعی را تکمیل کردند. برای بررسی سوالات پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های پژوهش، نشان داد پرسشنامه از سه عامل درگیری، ساختار و حمایت خودمختاری اشباع شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل ها و کل پرسشنامه در تمام شرکت کنندگان از نظر روان سنجی، مطلوب بوده و دامنه بیشتر همبستگی های مجموعه گویه ها مطلوب بود. همچنین، معناداری شاخص های برازندگی در تحلیل عاملی تاییدی، مدل سه عاملی استخراج شده را تایید کرد. تحلیل پایایی، روایی همگرا و تشخیصی عامل های پرسشنامه نشان داد که سوالات در سنجش عامل ها از دقت کافی برخوردارند. در نتیجه، نسخه فارسی پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعی در جامعه معلمان از ویژگی های روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری معتبر برای سنجش رفتار معلمان در کلاس درس به کار رود.

  کلیدواژگان: حمایت خودمختاری، درگیری، ساختار، معلم به عنوان بافت اجتماعی، هنجاریابی
 • امینه محبی امین*، مهدی ربیعی صفحات 255-281
  در راستای پرورش تفکر کودکان و به منظور تحقق مشارکت دانش آموزان در عرصه پژوهش، طرح ها و برنامه هایی وجود دارد. در آموزش و پرورش ایران، طرح جابربن حیان نیز یکی از این طرح های پژوهش محور در راستای پرورش تفکر و مهارت های پژوهش در دانش آموزان است. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه معلمان دوره ابتدایی درباره چالش های اجرای طرح جابربن حیان است. با استفاده از روش کیفی پدیدارشناسی از طریق نمونه گیری هدفمند 20 نفر از معلمان ابتدایی در مدارس شهرستان سبزوار انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته های پژوهش، با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای منسوب به استراوس و کوربین تحلیل شد. یافته های پژوهش در هشت دسته عوامل شامل عوامل مربوط به فرهنگ آموزشی، عوامل مربوط به اهداف برنامه درسی، عوامل مربوط به معلمان، عوامل مربوط به راهبردهای یادگیری، عوامل مربوط به دانش آموز، عوامل مربوط به خانواده، عوامل مربوط به امکانات آموزشی و ارزیابی طرح دسته بندی شد. عدم آمادگی ساختاری و فرهنگی برای اجرای طرح جابر نیز به عنوان کد انتخابی مشخص شد. نتایج پژوهش نشان داد برای پیاده سازی و بهره گیری از طرح جابر در مدارس باید در جهت رفع و کاهش چالش های مطرح شده در مسیر پژوهش زمینه سازی های مختلفی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، تجارب معلمان، طرح جابر
 • سید محسن موسوی*، محمد نیکخواه، مهشید گلستانه صفحات 283-310

  هدف این پژوهش، تحلیل رابطه بین رضایت و عملکرد شغلی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان ساماندهی شده در دوره های متفاوت بود. نوع پژوهش کاربردی، روش آن، توصیفی - تحلیلی و همبستگی بود. جامعه آماری، دانش آموختگان سال های 1395 تا 1398 بود که به روش نمونه گیری خوشه ای از بین دانش آموختگان رشته های فیزیک، شیمی و زیست شناسی ساماندهی شده در دوره های متفاوت، انتخاب شدند. 165 نفر در پژوهش مشارکت کردند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه پژوهشگرساخته بود. روایی پرسشنامه ها، توسط هفت نفر از استادان دانشگاه فرهنگیان تایید و پایایی به روش آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه رضایت شغلی 89/0 و عملکرد شغلی 96/0 محاسبه شد. میانگین نمره رضایت شغلی در مجموع 6/2 و کمتر از متوسط و برای مولفه های جبران خدمات، وجود فرصت های پیشرفت، شرایط فیزیکی، ماهیت کار، جو سازمانی و رهبری در حد متوسط تا کم بود. مطلوبیت عملکرد شغلی حدود 8/3 و کمتر از زیاد و برای هشت مولفه مورد بررسی، از متوسط تا زیاد به دست آمد. رابطه بین رضایت و عملکرد شغلی در زمینه مولفه های مورد بررسی، مثبت و معنا دار بود (01/0˂P).

  کلیدواژگان: دانش آموخته، دانشگاه فرهنگیان، رضایت شغلی، ساماندهی شده در دوره متفاوت، عملکرد شغلی
 • سعید یارمحمدی منفرد*، نسرین عزیزیان کهن، پریسا خوئینی صفحات 311-338
  هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی معلم اثربخش تربیت بدنی بود. نوع پژوهش، توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری، شامل دو گروه از افراد بود. در مرحله اول، جامعه آماری شامل 15 نفر از اساتید، صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، و در مرحله دوم 220 نفر از معلمان تربیت بدنی شهر زنجان در سال تحصیلی 1397-1396 بودند. نمونه مورد نظر با استفاده از جدول مورگان، 136 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و به صورت تصادفی شامل 69 نفر معلم مرد و 67 نفر معلم زن انتخاب شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، برای شناسایی مولفه های معلم اثربخش تربیت بدنی، پرسشنامه محقق ساخته از طریق روش دلفی طراحی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری، در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب (دلوین - گلدشتاین)، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم، آماره t استفاده شد. در نهایت، ابزاری با 59 گویه با طیف لیکرت 5 ارزشی و 8 مولفه آماده شد. پرسشنامه به دست آمده در پژوهش حاضر در حیطه تربیت بدنی به صورت تخصصی و حرفه ای ابعاد (شناختی، رفتاری، عاطفی، روانی - حرکتی) یک معلم اثربخش را شناسایی کرده است. پیشنهاد می شود با استفاده از ابزار به دست آمده در این مطالعه، اثربخشی معلمان تربیت بدنی در سطوح مختلف بررسی شود.
  کلیدواژگان: اثربخشی، ارزیابی، اعتباریابی، معلم تربیت بدنی
 • مهتاب چنگایی*، عزیز الله تاجیک اسمعیلی صفحات 339-361
  این پژوهش، با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان با روش پژوهش توصیفی - پیمایشی انجام شد. در این پژوهش، دو جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان در استان های لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کرمانشاه و همدان مد نظر قرار گرفت. جامعه آماری، مدیران شامل کلیه مدیران و معاونین مرد و زن شاغل در مدیریت امور استان ها، مدیران و معاونین پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 95-94 به تعداد 35 نفر و جامعه آماری کارکنان شامل کارکنان رسمی شاغل در پست های تعریف شده در پردیس ها و مراک ز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 95-94 به تعداد 261 نفر بودند. به لحاظ کم بودن تعداد، کل جامعه آماری به روش سرشماری برای تکمیل /پرسشنامه ها در نظر گرفته شد. بعد از تکمیل /پرسشنامه ها در جامعه مدیران 28 و در جامعه کارکنان 104 پرسشنامه که به طور کامل تکمیل شده بود، تحلیل شد. داده ها به وسیله دو پرسشنامه محقق ساخته با ضرایب پایایی 98/0 و 92/0 گردآوری و با کمک نرم افزار SPSS21 تحلیل شد. بر اساس یافته ها در گروه مدیران حیطه های فنی- تخصصی، ادراکی و انسانی، با 28 عنوان و در گروه کارکنان حیطه های عمومی و فنی - عملیاتی با 30 عنوان نیاز آموزشی در سطح زیاد و خیلی زیاد از اولویت آموزشی برخوردارند. نظر به اهمیت رشد و بالندگی حرفه ای نیروی انسانی توجه به نیازهای احصاشده در برنامه ریزی های بهسازی و ارتقای کارکنان دانشگاه فرهنگیان ضرورتی اساسی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: بالندگی حرفه ای، دانشگاه فرهنگیان، نیاز آموزشی، نیازسنجی
 • منیره کریمی*، زهرا ایرانمنش، پروین سالاری چینه، محمد زمانی بابگهری، وحید منظری توکلی صفحات 363-385
  پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل انتقال یادگیری در آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان انجام شد. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و به لحاظ رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بود. روش تحقیق، همبستگی و جامعه آماری، کلیه معلمان آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهر کرمان به تعداد 5000 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با روش شاخص روایی محتوایی والتز و باسل (1981) برای تمامی گویه ها بالاتر از 79/0 به دست آمد و تایید شد. با توجه به معیارهای حجم نمونه در تحلیل عاملی تاییدی و مدل ساختاری، 400 پرسشنامه به شیوه در دسترس در بین معلمان آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهر کرمان توزیع و 384 پرسشنامه شد. به منظور اعتباریابی مدل استخراجی از داده ها از تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شد. نتایج بخش ساختاری مدل نشان داد ضرایب مسیر از متغیرهای مکنون برون زای عوامل آموزشی، فردی و سازمانی موثر بر انتقال یادگیری به طرف متغیر مکنون درون زای انتقال یادگیری به ترتیب، برابر با 134/0، 234/0 و 594/0 است که بیشترین سهم را در انتقال یادگیری عوامل سازمانی دارند. بنابراین، هر چه به متغیرهای جو سازمانی، حمایت سازمانی، فرصت کاربرد، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی بیشتر پرداخته شود، انتقال یادگیری بهتر می شود. همچنین، نتایج شاخص نیکویی برازش نشان دهنده برازش قوی الگوی پیشنهادی پژوهش است.
  کلیدواژگان: انتقال یادگیری، آموزش های ضمن خدمت، آموزشی، سازمانی، عوامل فردی
 • رضا معصومی نژاد*، اسکندر فتحی آذر، فیروز محمودی، یوسف ادیب صفحات 387-423
  هدف پژوهش طراحی الگوی آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی بر اساس شاخصه بسترها، سطوح و عناصر برنامه درسی بود. رویکرد تحقیق کیفی با روش تحلیل محتوا و سنتزپژوهی بود. جامعه نخست پژوهش کارشناسان آموزش ابتدایی و گروه های آموزشی را بود که 13 از آن ها به صورت هدفمند و از نوع نمونه گیری ویژه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه شد. جامعه دوم متن اسناد و متون علمی بیست سال اخیر حوزه تمرکززدایی برنامه درسی بود و هم جامعه متخصصان برنامه درسی، کارشناسان و آموزگاران دوره ابتدایی که 19 نفر از آن ها به صورت هدفمند به روش زنجیره ای انتخاب شدند و اطلاعات از طریق مصاحبه و مطالعه و بررسی محتوای علمی به دست آمد. در تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای عرفی و تحلیل محتوای گال و همکاران استفاده شد. یافته ها نشان داد: 1. مولفه های گفتمان تغییر، حوزه های موضوعی نرم، تفکر سیستمی و توانمندسازی ارگانیکی بسترهایی هستند که شرایط لازم را برای اجرای رویکرد آزادسازی فراهم می کند. 2. سطوح تصمیم گیری مناسب برای آزادسازی برنامه درسی دارای سطوح چهارگانه (اجتماعی، آکادمیک، نهادی و آموزشی) است که مبتنی بر مشارکت مسیولان و متخصصان استانی، مناطق و مدارس است و سطح نهادی به عنوان محور یا رابط تصمیم گیری های سطوح قبلی و بعدی عمل می کند و نقش و عملکرد آن از بعد نظری - عملی جایگاه ویژه ای دارد. سطح آکادمیک بر بعد نظری و سطح آموزشی بر بعد عملی تاکید دارد، ولی سطح نهادی با تلفیقی از دو سطح تصمیم گیری (شبه عملی)، دارای ابعاد نظری - عملی است. 3. عناصر برنامه درسی مطابق با دیدگاه کلاین در یک ساختار شبکه ای در تعامل با یکدیگر قرار داشته و متاثر از نظریه ساختن گرایی اجتماعی در اجرای آزادسازی برنامه درسی بر طراحی محیط های یادگیری تاکید می کنند.
  کلیدواژگان: آزادسازی، برنامه درسی، دوره ابتدایی، الگو
 • عادل زاهد بابلان، طاهره محمدی* صفحات 425-450
  در جهان امروز آموزش و پرورش یکی از مهم ترین و موثرترین سازمان ها برای رشد فردی و اجتماعی انسان است که در این میان، آموزش ابتدایی اهمیت خاصی دارد. مدرسه زندگی که گاهی از آن با عنوان «مدرسه برای زندگی» نیز یاد می شود، ماموریت تحقق بخشیدن به اهداف همه جانبه و کل گرایانه تعلیم و تربیت را بر عهده دارد. هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی سه لایه ای امکان سنجی و استقرار اثربخش مدرسه زندگی با روش فراترکیب بود. جامعه آماری شامل پژوهش های پیشین (مقالات، طرح ها و پایان نامه ها) در زمینه مدرسه زندگی است که با رویکرد هدفمند مرتبط ترین مطالعات به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور تعیین میزان اهمیت و اولویت کدهای استخراج شده، از روش کمی آنتروپی شانون استفاده شد. یافته های پژوهش در 5 مقوله، 22 مفهوم و 98 کد شناسایی و دسته بندی شد که 5 مقوله اصلی عبارت اند از شناسایی پداگوژی، زیرساخت، فرهنگ و جو سازمانی، منابع انسانی و ارتباط موثر اجتماعی. پس از طی گام های پژوهش، الگوی تعیین و استقرار اثربخش مدرسه زندگی در سه لایه امکان سنجی، طراحی مفهومی و ساختار اجرا و استقرار مدرسه زندگی ارایه شده است. در مرحله امکان سنجی، پذیرش الگو، تعیین پیش نیازها و تحلیل وضع موجود و شکاف تا رسیدن به اجرای طرح جدید سنجیده می شود. در مرحله طراحی، شناسایی پداگوژی مدنظر است که مشخص شدن نوع یادگیری و هدف یادگیری، پایه هر اقدامی است. در مرحله استقرار زیرساخت، فرهنگ و جو سازمانی، منابع انسانی و ارتباط موثر اجتماعی با مدیریت همه جانبه نگر، اجرایی می شود.
  کلیدواژگان: استقرار مدرسه زندگی، امکان سنجی، آنتروپی شانون، فراترکیب، مدرسه زندگی
 • منصور دهقان منشادی*، راضیه بابری، حمیده همتی صفحات 451-478
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی رشد مسیولیت پذیری دانش آموزان مدارس ابتدایی بر اساس نظریه داده بنیاد بود که از روش کیفی نظریه برخاسته از داده ها یا داده بنیاد استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، روان شناسی و مشاوره کودک بودند که تعداد 21 نفر از میان آن ها به صورت نمونه گیری نظری برای انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. بررسی اعتبار یافته ها با روش تطبیق توسط اعضا و انجام مصاحبه های آزمایشی انجام گرفت. نتایج تحلیل اطلاعات کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، بیان کننده آن است که 774 گزاره مفهومی اولیه با 84 مقوله فرعی و 23 مقوله اصلی در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل موجبات علی (خانواده، یادگیری مشاهده ای، آموزش و پرورش، ویژگی های فردی)، پدیده اصلی (رشد مسیولیت پذیری، پدیده ای پیچیده و چندبعدی)، راهبرد (راهبردهای مربوط به خانواده، راهبردهای مدرسه ای، راهبردهای آموزشی، راهبردهای نظارتی، راهبردهای انگیزشی، تلاش فردی)، شرایط زمینه ای (نیازسنجی، آسیب شناسی، فرصت های زمینه ساز، ویژگی های فردی زمینه ساز، زیرساخت های کلان)، شرایط محیطی (عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل فناورانه، عوامل ارزشی، عوامل زیست محیطی) و پیامدها (پیامدهای فردی، پیامدهای اجتماعی)، شناسایی شدند. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آن ها، حول محور رشد مسیولیت پذیری، شکل دهنده مدل مفهومی است که الگوی رشد مسیولیت پذیری دانش آموزان مدارس ابتدایی را انعکاس می دهد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، رشد، الگوی مفهومی، مدارس ابتدایی، مسئولیت پذیری
 • مهدی محمدی، فهیمه کشاورزی، رضا ناصری جهرمی*، پریسا معارف، فاطمه میرغفاری، راحیل ناصری جهرمی، فائزه روستا صفحات 479-496
  دریافت تجربیات دسته اول یا تجربه زیسته تنها از طریق مصاحبه با افرادی صورت می گیرد که خود این تجربه را داشته اند. با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس از بهمن ماه 1398، دانش آموزان پایه دوازدهم برای شرکت در آزمون سراسری ناگزیر از تلاش بیشتری شده اند. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم تجربه زیسته دانش آموزان پایه دوازدهم برای آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها در بحران کرونا بوده است که با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شده است. روش گردآوری اطلاعات، استفاده از مصاحبه نیمه ساختمند بوده است. بر این اساس، با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش معیار، دانش آموزان پایه دوازدهم، انتخاب و بر اساس اشباع نظری در نهایت، 14 نفر مصاحبه شده اند. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی کلایزی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. پس از استخراج و دسته بندی موضوعی، در دو مضمون اصلی و هشت مضمون فرعی شامل چالش های آموزشی (مشتمل بر چهار مضمون فرعی استفاده از مشاوران درسی، تفاوت محتوای درسی با مطالب ارایه شده در شبکه آموزش، کاهش رقابت و کاهش اثربخشی یادگیری) و چالش های فردی (مشتمل بر چهار مضمون فرعی بی انگیزگی، افزایش هزینه تحصیل، عدم تمرکز و افزایش زمان مطالعه) طبقه بندی شده اند. بحران کرونا موجب شکل گیری چالش ها و بروز نیازهای متفاوتی در دانش آموزان متقاضی شرکت در آزمون سراسری شده که باید مورد توجه و تحقق برنامه ریزان، معلمان و والدین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آزمون سراسری، تجارب زیسته، دانش آموزان، دوره متوسطه، ویروس کرونا
 • احمد امین فرد* صفحات 499-524
  در دوران کرونایی امروز آموزش و تحصیل در مدارس سراسر جهان و همچنین ایران ناگزیر به صورت الکترونیکی انجام می شود. ارتقای آموزش الکترونیکی مدارس در ایران نیز پس از یک سال کرونایی اخیر ضروری به نظر می رسد. ابزارهای کمک آموزشی نقشی مهم در ارتقای آموزش الکترونیکی دارند. از سوی دیگر، ارتقای آموزش الکترونیکی متناسب با بافت فرهنگی - اجتماعی و تجربیات آموزش الکترونیکی مدارس در ایران بسیار تعیین کننده است. هدف از نگارش این مقاله حاضر شناخت ابزارهای مناسب کمک آموزشی برای ارتقای آموزش الکترونیکی مدارس در ایران از دیدگاه نظریه کهکشان های ارتباطی مک لوهان است. روش تحقیق این پژوهش مصاحبه عمیق (مصاحبه با نخبگان) بوده که با 27 تن از کارشناسان و نخبگان حوزه های علوم ارتباطات، مدیریت آموزشی و آموزش الکترونیکی در ایران انجام شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد، جزوه درسی گویا ابزار کمک آموزشی مناسب برای ارتقای کیفیت آموزش الکترونیکی در دوره دوم مقطع متوسطه مدارس ایران از دیدگاه نظریه کهکشان های ارتباطی مک لوهان است.
  کلیدواژگان: ابزارهای کمک آموزشی، آموزش الکترونیکی مدارس، کیفیت، نظریه کهکشان های ارتباطی مک لوهان
 • اسماعیل اولی*، پوریا رمضانی، وحید امانی صفحات 525-554
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به خلاقیت در کتاب شیمی (1) پایه دهم دوره متوسطه بر اساس الگوی خلاقیت گیلفورد انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق کیفی - کمی و برحسب حسب گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری، محتوای کتاب درسی شیمی (1) پایه دهم دوره دوم متوسطه سال 1398-1399 و حجم نمونه با حجم جامعه آماری برابر است. برای جمع آوری داده ها، ابزار تحقیق، فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با الگوی عوامل خلاقیت گیلفورد استفاده شد. روایی ابزار تحقیق بر اساس نظرات متخصصان تعلیم و تربیت قابل قبول بود و ضریب پایایی بر اساس روش هولستی 86/0 به دست آمد. برای تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی (1) پایه دهم دوره دوم متوسطه از طرح کدگذاری (سه مرحله ای) استفاده شد. داده های حاصل با روش آنتروپی شانون تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد در «متن» و «تصاویر» کتاب، حافظه شناختی بیشترین ضریب اهمیت و «آیا می دانید»، «پرسش ها» و «باهم بیاندیشیم» کتاب، تفکر واگرا بیشترین ضریب اهمیت را کسب کرد. همچنین، برای کل محتوای کتاب، تفکر واگرا با بار اطلاعاتی (86/0) و با ضریب اهمیت (31/0) از بیشترین درجه اهمیت برخوردار شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، خلاقیت و الگوی خلاقیت گیلفورد، شیمی، کتاب درسی
 • فرزانه تکبیری*، محبوبه خسروی، نعمت الله موسی پور، حسن ملکی، رضا افهمی صفحات 555-597
  هدف مقاله حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر هنر پست مدرن با تاکید بر هنر مفهومی در دوره دوم ابتدایی است. رویکرد پژوهش کیفی با روش سنتز پژوهی بود. جامعه آماری کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های حوزه های هنر پست مدرن و آموزش مبتنی بر هنر است. یافته های پژوهش، حاصل تحلیل 4 هنر مطرح در هنر پست مدرن و 15 نوع هنر مفهومی بوده است؛ از این بررسی ها 242 ویژگی به دست آمد که با روش سنتز پژوهی 39 مقوله اولیه و 36 مقوله ثانویه استخراج شد و در نهایت، 9 مقوله اصلی به دست آمد. مقوله ها شامل: استفاده از هنر در بستر اجتماعی، سیاسی وفرهنگی/ رویکرد انتقادی و توجه به نقد به منظور تغییر ادراک/ داشتن رویکرد زیبایی شناسی فرهنگی و فرا فرهنگی/ توجه به هنر به عنوان بستر ظهور خلاقیت در مسیر توسعه پایدار/ تعامل با مخاطب در تولید، معنابخشی، نقد و تغییر اثر هنری/ رویکرد پایداری زیستی در بعد جهانی و منطقه ای/ امکان تنوع در ماده، تکنیک و رسانه در رساندن پیام/ امکان تلفیق هنرها ورسانه ها/ استفاده از تکنولوژی های روز است. به منظور اعتباریابی نظری از روش کیفی گروه کانونی با حضور متخصصان: برنامه درسی، هنر و معلمان دوره دوم ابتدایی استفاده شد. از تلفیق ویژگی های هنر مفهومی با الگوی برنامه درسی اکر می توان در بخش هدف، به ایجاد فضای بروز و ظهور خلاقیت، توجه به مسایل زیست محیطی، استفاده معیارها و شیوه های زیبایی شناسی و قدرت تخیل و تجسم در طراحی فعالیت ها، در بخش محتوا، تلفیق محتوا با عناصر زندگی روزمره، استفاده از موقعیت های بومی، داشتن رویکرد تعاملی، در بخش ارزشیابی، داشتن نگاه نقادانه در موقعیت های یادگیری، ارزشیابی فرایندهای یادگیری، امکان انتخاب و مشارکت دانش آموزان در شیوه های ارزشیابی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: دوره دوم ابتدایی، طراحی الگوی برنامه درسی، هنر پست مدرن، هنر مفهومی
 • نرگس یافتیان*، فائزه فیروزشاهی صفحات 599-625
  هدف پژوهش حاضر که به روش تحلیل محتوا انجام گرفته، ارزیابی مسایل کتب ریاضی دوره اول ابتدایی از منظر مولفه های سواد ریاضی به کمک مسایل با زمینه دنیای واقعی است. توانایی برقراری ارتباط میان دنیای واقعی و دنیای ریاضی یا همان سواد ریاضی، به کمک مسایل با زمینه دنیای واقعی یا همان مسایل زمینه مدار ارتقا می یابد که در این پژوهش بر اساس ترکیبی از چارچوب های مطرح شده در پژوهش ها بررسی شدند. جامعه آماری کتاب های ریاضی پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی و حجم نمونه با جامعه برابر است. ابزار پژوهش چک لیست های تحلیل محتوایی است که روایی صوری و محتوایی آن به تایید متخصصان و معلمان با تجربه رسیده است و پایایی آن نیز به وسیله فرمول هولستی تایید شد. نتایج نشان داد به طور کلی، 71/26 درصد از مسایل مطرح شده در این سه کتاب درسی، زمینه مدار بوده و تعداد آن ها با افزایش پایه تحصیلی رشد می کند. مسایل کاربرد استاندارد با 71/24 درصد بیشترین نوع مسایل زمینه مدار مطرح شده در این کتب بوده است و از لحاظ سطح ارتباط با دنیای واقعی بیشتر به مسایل با زمینه جداشدنی شباهت دارند. هیچ مسیله مدل سازی (بالاترین سطح) و یا مسیله با زمینه غیر معقول (پایین ترین سطح) نیز در این کتب مطرح نشده است. پراکندگی مسایل این سه کتاب، از نظر تنوع زمینه و فرایندهای ریاضی نیز متنوع است و مسایل با موضوع زمینه شخصی و فرایند به کارگیری بیشترین تکرار را داشته اند. در نهایت، مسایل زمینه مدار این کتب درسی با استاندارد مطرح شده در مطالعات بین المللی سواد ریاضی مقایسه شده است، که در برخی موارد از تطابق مناسبی برخوردار بوده و در برخی موارد با این استاندارد ها فاصله دارد. نتایج این پژوهش می تواند متخصصان آموزشی را جهت ارزیابی کتب درسی و بهبود سطح سواد ریاضی دانش آموزان یاری کند.
  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، تحلیل محتوا، سواد ریاضی، مسائل دنیای واقعی، مقطع ابتدایی
 • سمیه عربی*، سید رسول حسینی صفحات 627-643

  مطالعه حاضر با هدف برازش مدل آموزش کارآفرینی مبتنی بر مهارت آموزی در آموزش فنی و حرفه ای است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی است و از روش کمی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری استفاده کرده است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان و اعضای هییت علمی در حوزه آموزش کارآفرینی، مربیان و مدیران فنی و حرفه ای در سطح شهر تهران بود. نمونه آماری از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل 62 گویه بود که 16 سازه موجود در مدل پژوهش را اندازه گیری می کند. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی خصوصیات روان سنجی ابزار پژوهش تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری برای سنجش برازش مدل و روابط بین سازه های موجود در آن، صورت گرفت. نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی، محتوای برنامه های آموزشی، شیوه های آموزشی، الگوهای تربیتی، توانایی ها و شایستگی های مربیان و رویکردهای مشارکتی مدیریتی با مهارت آموزی کارآفرینانه رابطه دارد. همچنین، بین زیرساخت ها، حمایت های دولتی، ارتباط نظام آموزش فنی و حرفه ای با صنایع، حمایت اکوسیستم کارآفرینی از مهارت آموزان، عوامل اقتصادی، اعتبار گواهینامه های فنی و حرفه ای و نگاه رسانه های جمعی با توانایی کارآفرینانه رابطه وجود دارد. همچنین، مدل ساختاری به دست آمده با استفاده از نرم افزار AMOS حاکی از برازش مناسب مدل است، که عوامل مورد بررسی در مدل در قالب متغیرهای مستقل توانسته اند حدود 20 درصد مهارت آموزی کارآفرینانه و 19 درصد توانایی کارآفرینانه را تبیین کنند.

  کلیدواژگان: آموزش فنی و حرفه ای، آموزش کارآفرینی، توانایی کارآفرینانه، مهارت آموزی کارآفرینانه
 • زهرا زارعی*، علی عسگری صفحات 645-666
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رضایت معلمان و دانش آموزان از هر یک از مولفه های کلاس مجازی است. این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان و معلمان پایه ششم شهر بیرجند در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آن ها 53 معلم و 130 دانش آموز به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته رضایت از کلاس مجازی که دارای 10 مولفه است، بین آزمودنی ها توزیع شد. روایی محتوایی پرسشنامه به تایید متخصصان و اساتید رسید و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 74/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه ای آزمون شدند. نتایج آزمون های آماری نشان داد میانگین تمامی مولفه های رضایت از کلاس مجازی در مقایسه با میانگین نظری در سطح کمتر از 01/0 معنا دار و پایین تر از حد متوسط قرار دارند. با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت انتقال از سیستم سنتی به آنلاین آموزش در مدرسه چندان رضایت بخش نبوده است و معلمان و دانش آموزان از کلاس مجازی به شیوه کنونی رضایت ندارند و در صورت تداوم وضعیت فعلی باید درباره کارآمدبودن این سیستم تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش ابتدایی، آموزش مجازی، شبکه اجتماعی دانش آموزی (شاد)، کرونا
 • حسین فراست*، میثم صیادی، حسن یزدانی گچینی صفحات 667-689
  هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم دوره اول ابتدایی از نظر میزان توجه به مهارت های فرایندی است. جامعه آماری مشتمل بر کتاب های درسی علوم دوره اول ابتدایی بود و کل جامعه آماری برای نمونه در نظر گرفته شده است. در این تحقیق علاوه بر تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش آنتروپی شانون برای ارزیابی ضریب اهمیت مولفه های مربوط به مهارت های فرایندی استفاده شد. واحدهای مربوط به مهارت های فرایندی شامل مهارت های مشاهده، برقراری ارتباط، اندازه گیری و کاربرد ابزار، آزمایش کردن، استنباط کردن، فرضیه سازی، پیش بینی، طراحی تحقیق، نتیجه گیری و طبقه بندی در متن و تصاویر کتاب های درسی علوم تجربی دوره اول ابتدایی است. نتایج تحقیق نشان داد از مجموع 578 واحد ثبت شده، بیشترین تکرار مربوط به مولفه برقراری ارتباط با 192 واحد (21/33 درصد) و مشاهده با 168 واحد (06/29 درصد) اختصاص یافته است، و کمترین تکرار مربوط به مولفه های پیش بینی با 9 واحد (56/1 درصد) و طراحی تحقیق با صفر واحد (0 درصد) است. بیشترین مقادیر ضریب اهمیت مولفه های فرایندی در علوم دوره اول ابتدایی نیز مربوط به مولفه های برقراری ارتباط و نتیجه گیری (115/0) بوده و مولفه های فرضیه سازی (101/0) و طراحی تحقیق (0) در رتبه آخر قرار دارد. در مجموع، مولفه طراحی تحقیق در کتاب های درسی علوم تجربی دوره اول مورد بی توجهی قرار گرفته است و این خود عاملی بر نامتوازن بودن مولفه های مهارت های فرایندی در کتاب درسی ذکر شده است.
  کلیدواژگان: دوره ابتدایی، کتاب علوم تجربی، مهارت های فرایند علمی
|
 • Seyedaliakbar Mortazaviemami, Ghodsi Ahghar *, Davood Taghvaei, Hassan Asadzadeh Pages 7-35
  The ability to coach student teachers in the educational environment is a key competency for every teacher. The purpose of the current research is to design and validate the coaching model based on the selection theory in the university. This research is of a mixed sequential type with a database strategy and contextualization method. In the qualitative part, university professors were selected according to theoretical saturation with a purposive sampling method (N = 3) and for the validation of the questionnaire according to Cochran's formula, an exploratory sample of 360 student teachers of Farhangian University was used and a multi-stage sampling method was used. Also, in the quantitative part, for the effectiveness of the model, the training package derived from the coaching model was determined on 44 people, who were randomly selected, and assigned to two experimental and control groups. The research instrument in the qualitative part were semi-structured interviews and the researcher-made questionnaire in the quantitative part. In the quantitative part, the organizational commitment questionnaire of Alan & Meyers (1991) and the coaching method were implemented during 10 sessions of 90 minutes. The method of data analysis in the qualitative part was open, central and selective coding by MAXQD software and thematic analysis approach. Also, exploratory and confirmatory factor analysis was used for the reliability of the questionnaire and model. In the quantitative part of this research, it was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group and a follow-up phase. The results showed that the coaching model includes two dimensions of personal coaching and educational coaching, 7 main components including self-discovery, intelligent goal setting, searching and persistence in work, relationship building, education and creating knowledge, environment, effectiveness and influence, and 35 indicators were presented as a coaching model. The results showed that coaching is effective in increasing the level of organizational commitment of student teachers and is stable over time.
  Keywords: accreditation, Coaching, Organizational commitment, Selection theory
 • Hadi Barati *, Minoo Miri Pages 37-55
  The purpose of this study was to identifying the factors affecting the academic motivation students of Farhangian University and to present structural model. The research method is a design mixed method sequential explanatory design consists of thematic analysis and survey research. The population of the qualitative part of the research was all the excellent students of Farhangian University in South Khorasan Province, that using purposive sampling method, 15 people selected as participants. The statistical population of the quantitative part of the study included all students of Farhangian University in the academic year of 2018-2019. Using stratified random sampling method, 311 people selected as the statistical sample. To collect the data were used a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. The validity of the measurement tool in the qualitative part was confirmed the coders' agreement method by MAXQDA software. The quantitative part through convergent and divergent validity. In addition, was evaluated the reliability of the researcher-made questionnaire based on three criteria: factor load coefficients, Cronbach's alpha (.86) and combined reliability (85.5) using PLS software. To test the research questions, the structural equation modeling method and were used PLS software. The results of the qualitative part of the research showed 27 basic themes, 8 organizing themes and 5 comprehensive themes. In addition; the results of the quantitative part of the research showed that educational (0.40) and environmental (0.36) dimensions have a more effective role in explaining the structural pattern of motivation students of Farhangian University. Overall, the five dimensions explain 0.95 of the changes in academic motivation students of Farhangian University. According to the results in order to improve, the academic motivation of students, in the first step, should be consider development of educational services and physical space.
  Keywords: Academic Motivation, Motivation, Students of Farhangian University
 • Mohammad Sadeghi, Sakineh Jafari *, Shirkoh Mohammadi Pages 57-83
  This study was conducted to identify and validate the components of training qualified human resources at Farhangian University by mixed-method. The study strategy was the grounded theory method in the qualitative section and the survey method in the quantitative section. The statistical population in the qualitative section included education experts and teachers of Semnan Farhangian University in the field of human resources training in 2019, from which 18 were selected according to the principle of theoretical saturation by purposive sampling. The statistical population in the quantitative section included 400 teachers graduating from Farhangian University (working in the Department of Education of Semnan Province) in the academic year 2019-2020, from which 195 were selected as a sample by simple random sampling. The study tools were semi-structured interviews and document review in the qualitative section and the researcher-made checklist in the quantitative section. Data analysis in the qualitative section led to the identification of 6 themes and a selective code. The main axial codes were organized into specialized knowledge with five organizing themesin (self-efficacy, initiative, media literacy, knowledge management, and up-to-datedness), value-spiritual codes with three organizing themesin (professional ethics, jihadi culture, and being a role model), behavioral codes with four organizing themesin (collectivism, being a factor of change, order, and self-education), action-interaction codes with three sub-axial codes (accountability, two-way communication, and tolerance), skill-professional codes with four organizing themesin (lawfulness, educational justice, aesthetics, and work experience), and leadership-management codes with four organizing themesin (role-playing, systems thinking, learning leadership, and participation seeking). According to the results of the quantitative section, the final scale was approved with 6 factors and 69 indicators and can be used as a tool to measure the training of qualified human resources.
  Keywords: Farhangian University, Human resource training, Qualified Human Resources
 • Roghayeh Poursaberi, Hassanreza Zeinabadi *, Bijan Abdollahi, Hossein Abasian Pages 85-105
  This research study is intended to design a model of indicators and dimensions of leadership for teachers' informal learning. This research study applied a descriptive-exploratory methodology based on qualitative approach. The researchers used content analysis for investigating the targeted variable (leadership of informal learning). The participants of the study for the interview were university lecturers and experienced educational experts who were acquainted with the research topic. The selected respondents had useful experimental and practical knowledge about the research topic. They were selected via the non-probability judgmental sampling. Data was gathered based on interview sessions which were conducted on 25 educational experts. The interview data was coded in such a way that aggregate codes were obtained from the initial extracted codes. The aggregate codes were investigated and integrated; then, the related variables and dimensions were developed from them. After that, a model was proposed based on the developed and extracted variables and dimensions. The obtained results indicated that the leadership model for teachers’ informal learning included the following 3 dimensions: opinions, strategies and behaviors. In the proposed model, the opinion factor had the following four layers or components: belief in teamwork, belief in the status and role of informal learning, knowledge of non-formal learning of strategies, belief in the role of values in informal learning.  The strategy factor had the following five variables: providing an appropriate atmosphere in school for promoting learning, paying attention to different methods and education, organization and coordination, evaluation of learning findings, paying attention to management style and approach. The behavior factor had the following eight variables: supporting the exchange and sharing of information and experiences in school environment, supporting communication and negotiation atmosphere at school, creating a sense of competition in school environment, the extent to which the school principal supports using informal learning, supporting the use of experts' experiences, using motivational incentives, focusing on teachers and learners’ psychological characteristics.
  Keywords: Informal Learning, leadership, Teachers
 • Mehdi Shomaliahmadabadi *, Atefe Barkhordari Ahmadabadi Pages 107-127
  Improving human resources and developing employees' performance has been one of the important goals of education. Occupational stress was one of the major problems of teachers during the corona pandemic, which can have a negative impact on this important goal. The aim of this study was to investigate The Role of Covid-19 Anxiety, Worry and Negative Beliefs about the Uncontrollability and Danger of Worry in Predicting Teacher Job Stress in the Corona Pandemic. This research is descriptive and was conducted by correlation method. The statistical population of the study consisted of all school teachers in Ardakan in the academic year 1401-1400. Sampling was performed using the voluntary method and 357 people were subjected to job stress questionnaires coronary heart disease anxiety, negative beliefs about uncontrollability and risk of metacognitive beliefs, then responded to the Concern of the Thought Control Questionnaire, which was published online. Finally, 286 data were statistically analyzed using Pearson correlation and multiple regression methods at the level of 0.05 and SPSS26 software. The results showed that there was a significant positive relationship between Covid-19 anxiety, anxiety and negative beliefs about uncontrollability and anxiety risk with teachers' job stress (P<0.001). The results of regression analysis also showed that 44% of the variance of teachers' job stress with Covid-19 anxiety, anxiety and negative beliefs about uncontrollability and anxiety risk are predicted. Concern also played a greater role in predicting and explaining teachers' job stress in the Corona pandemic.
  Keywords: Covid-19 anxiety, Negative Beliefs About The Uncontrollability, Danger of Worry, teachers' job stress, worry
 • Mahmood Nikan, Hasan Saemi *, AliAsghar Bayani, Hoosain Fakoorihajeyar Pages 129-150

  The present research was conducted with the aim of identifying the principles and components of blended learning in multi-grade classes of the elementary school. The research was conducted with the qualitative content analysis method. The target population was the faculty members of the Department of Educational Sciences, experienced teachers of multi-grade classes in Golestan province, and written documents related to the subject. The participants included 15 experts in the field of learning, experts in the field of technology and experienced teachers in the field of multi-grade classes in 2019. Also, the written documents included theses, articles, magazines and books in the field of blended learning and multi-grade classes, which were selected by purposeful sampling. Data were collected by conducting semi-structured interviews and reviewing written documents. For data analysis, qualitative content analysis method, MaxQDR software and manually were used. The collected data were converted into concepts and categories. Lincoln and Goba method was used to ensure validity and reliability of data. Therefore, four criteria of reliability, transferability, reliability, and verifiability were used for evaluation. Finally, 7 main categories, 15 subcategories and 45 concepts were obtained. The findings of the research showed that the principles of blended learning in multi-level classes include the innovation of teaching methods, the updating of technology literacy, high-quality educational opportunities and skill-learning, flexibility in the content of courses and components, including the expansion of the culture of research and evaluation, the intelligent use of new teaching technologies, the development of scientific and professional competence of teachers.

  Keywords: Blended learning components, Blended learning, elementary course, Multi-Grade Class
 • Amjad Kazemi, Naser Shirbagi * Pages 151-184
  The purpose of this research is to test the experimental components of the methods of attracting and retaining human resources in areas with less education and training in order to fairly classify the areas into educational facilities and services and to examine the difference of these components according to demographic changes. It is a little descriptive-survey type. The statistical population is the teachers of Kurdistan province, 616 of these teachers were selected through class sampling and then by selecting simple random samples independently from within each class. The information was collected through a researcher-made questionnaire of 40 speakers. The six main components determined from the qualitative part were analyzed to check the state of absorption and durability. The results of the analyzes using statistical tests showed that there is no significant difference in the demographic components, in the field of study and gender for the components of absorption and retention, and there is a significant difference for the degree and work experience. Friedman's test for prioritizing the components from the participants' point of view showed that the altruism component has the highest priority and the lack of administrative health has the lowest priority. Also, the second-order factor analysis showed that the model has a good fit. Based on the findings, it can be argued that if we use the factors of altruism and socio-occupational identity as a criterion for absorption and persistence and prevent the occurrence of factors of administrative health and inequality and discrimination, and also for teachers to stay in less privileged areas. By prioritizing desirable support structures and job requirements, we will achieve a more stable situation in the education of less resource-rich areas.
  Keywords: employment, retention, less privileged areas, Teachers
 • Hossein Khanifar, Salahedin Ebrahimi *, Sara Almasizadeh, Amin Esfahanizadeh, Ali Ghaderi Pages 185-206
  Active Academic Engagement Students' learning and academic achievement are important, and students with higher academic engagement have higher academic performance. Therefore, the aim of the present study was to investigate the mediating role of achievement goals in the relationship between basic psychological needs and students' academic engagement using structural equation modeling. For this purpose, 382 undergraduate students of Farhangian University of Tehran (Shahid Mofteh Campus and Atrat Vavan Higher Education Center of Islamshahr) participated in the research. They replied to the Basic Psychological Needs Questionnaire (Ilardi et al. 1993), Achievement Goals Scale (Midgley et al. 2000) and Academic Engagement Scale (Assure, Kaplan & Roth, 2002). Structural equation modeling revealed that basic psychological needs exerted a direct, significant influence upon mastery and approach-performance goals, and an indirect one upon students’ academic engagement through the mediation of achievement goals. Additionally, mastery goals had a positive direct influence upon academic engagement, while the direct influence of performance-avoidance on academic engagement was negative. In general, findings of this study suggested psychological needs satisfaction led to choose mastery and approach-performance goals which could in turn influence their academic engagement.
  Keywords: Academic Engagement, achievement goals, Basic Psychological Needs
 • Jafar Zarei, Farideh Yousefi * Pages 207-231
  The aim of present research was to investigate the mediating role of school satisfaction in the relationship between peer group aggression coping self-efficacy and social anxiety. Participants were 492 sophomore high school students both boys and girls from four districts of Shiraz. They were selected by random multistages cluster sampling method using Kline’s criterion. To collect the data, three instruments were used. Peer Group Aggression Coping Self-Efficacy (Singh & Bussy, 2009), Social Anxiety Scale for Adolescents (LaGreca, 1998), and school satisfaction subscale of the Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (Huebner, 1994). Based on the results, the direct effect of peer group aggression coping self-efficacy on school satisfaction was positive and statistically significant. The results also revealed that indirect effect of peer group aggression coping self-efficacy on social anxiety through school satisfaction was statistically significant. Based on the research results, it can be concluded that teaching coping self-efficacy skills to students can increase their school satisfaction levels and therby can lead to decreasing of social anxiety and promoting mental helath in them.
  Keywords: coping self-efficacy, peer group aggression, school satisfaction, social anxiety
 • Mojtaba Ebrahimi, Rajabali Mohammadzadeh Edmalai *, Jamal Sadeghi, AliAsghar Shojaei Pages 233-254

  The purpose of the present study was to validate the teacher as social context in teachers (Teacher's behavior in the classroom). This research was descriptive of the correlation. The statistical population included all the teachers of the first and second grade of secondary schools in Noor’s and Chamestan’s public schools in the academic year of 2019-2020. The sample consisted of 240 teachers (123 males and 117 females) were selected by relative stratified random sampling and all of them completed the Teacher as Social Context questionnaire. Confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used to examine the questions of the questionnaire. Findings showed that the questionnaire was saturated with three factors of involvement, structure and autonomy support. Cronbach's alpha coefficient was favorable for the agents and the whole questionnaire in terms of psychometrics in all participants and the range of correlations of the set of items was favorable. Also, the significance of fitness indices in confirmatory factor analysis confirmed the three-factor model extracte. Analysis of reliability, convergent and divergent validity of the questionnaire factors showed that the questions are sufficiently accurate in assessing the factors. As a result, the Persian version of the Teacher as Social Context questionnaire in the teacher community has acceptable psychometric properties and can be used as a valid tool to measure teacher behavior in the classroom.

  Keywords: Autonomy support, involvement, Standardization, Structure, Teacher as Social Context
 • Amineh Mohebiamin *, Mehdi Rabiei Pages 255-281
  In order to nurture children's thinking and in order to realize students' participation in the field of research, there are plans and programs. In Iranian education, Jaber Ibn Hayyan plan is also one of these research-oriented projects in order to cultivate students' thinking and research skills. The purpose of this study is to investigate the views of primary school teachers about the implementation challenges of the Jaber Ibn Hayyan plan. Using qualitative phenomenological method, through purposeful sampling, 20 primary school teachers were selected in Sabzevar schools. Data collection tool was semi-structured interview method. Findings were analyzed using three-step coding method attributed to Strauss and Corbin. Research findings in 8 categories of factors including factors related to educational culture, factors related to curriculum goals, factors related to teachers, factors related to learning strategies, factors related to students, factors related to family, factors related to educational facilities and evaluation the design is categorized. Structural and cultural unpreparedness for the implementation of Jaber plan has also been identified as the selected code. The results showed that in order to implement and use the Jaber plan in schools, in order to eliminate and reduce the challenges raised in the research path, various grounds should be provided.
  Keywords: Jaber plan, Phenomenology, Teachers' experiences
 • Seyed Mohsen Mousavi *, Mohammad Nikkhah, Mahshid Golestaneh Pages 283-310

  This research aimed to analyze the relationship between job satisfaction and job performance of out-of-field assigned novice teachers who graduates from Farhangian University. This research was an applied, descriptive-analytical, and correlational method. The statistical population was graduates between 2016 to 2019. The statistical sample was selected using cluster sampling among out-of-field assigned novice teachers in three fields’ physics, chemistry, and biology. 165 people participated in this research. The data collection tool was two researcher-made questionnaires. The validity of the questionnaire confirms by seven faculty members of Farhangian University. Reliability by Cronbach's alpha method was 0.89 for job satisfaction and 0.96 for job performance. The average score of job satisfaction is 2.6 that was less than medium and, for the components of service compensation, opportunities for advancement, physical condition, and nature of work, organizational climate, and leadership were low up to medium. The job performance was about 3.8 and in the range of less than high. The relationship between job satisfaction and job performance and the components studied was positive and significant (P< 0.01).

  Keywords: Farhangian University, graduate, Job Performance, job satisfaction, Out-of-field Assigned
 • Saeid Yarmohammadi *, Nasrin Azizian Kohan, Parisa Khoeini Pages 311-338
  The purpose of this study was to construct and validate an effective teacher evaluation questionnaire for physical education. The type of descriptive-survey research and the statistical population included two groups of individuals. In the first stage, the statistical population included 15 professors, experts and specialists in physical education and sports management and in the second stage, 220 physical education teachers in Zanjan in the academic year 1397-1397. The sample was estimated to be 136 people using Morgan table, which was randomly selected using 69 male and 67 female teachers using stratified proportional sampling method. To achieve the objectives of the research to identify the components of an effective physical education teacher, a researcher-made questionnaire was designed using the Delphi method. For statistical analysis, in the descriptive statistics section, mean and standard deviation and in the inferential statistics section, Cronbach's alpha coefficient and composite reliability (Delvin-Goldstein), first and second order confirmatory factor analysis, t-statistic were used. Finally, a 59-item instrument with a Likert scale of 5 values and 8 components was prepared. The questionnaire obtained in the present study in the field of physical education has professionally identified the dimensions (cognitive, behavioral, emotional, psychological-motor) of an effective teacher. It is suggested that using the instruments obtained in this study, the effectiveness of physical education teachers at different levels be evaluated.
  Keywords: Effectiveness, evaluation, Physical Education Teacher, Validation
 • Mahtab Changaei *, Aziz Ollah Tajik Esmaeili Pages 339-361
  The aim of this study was identifying and prioritization the educational needs of managers and employees of Farhangian University by descriptive-survey research method. The statistical population included 35 managers and 261 employees of Farhangian University in Lorestan, Ilam, Hamedan, Kermanshah, Khuzestan and Chaharmahal Bakhtiari provinces who were selected by census sampling method. Data were collected by two researcher-made questionnaires with reliability of 0.98 and 0.92 coefficients and analyzed using SPSS21 software. According to the findings, in the manager group, technical-specialized, perceptual and human domains, with 28 items and in the employee group, general and technical-operational domains with 30 items of educational needs have priority. Considering the importance of the professional growth and development of human resources, it is essential to pay attention to the identified needs in the improvement and promotion plans of Farhangian University employees.
  Keywords: Educational needs, Farhangian University, Needs assessment
 • Mon Kar *, Zahra Iranmanesh, Parvin Salari, Vahid Manzari Pages 363-385
  The present study aimed to design a model for transferring learning in in-service training of educators. This research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection and in terms of approach among mixed research methods of exploratory type. The research method was correlation and the statistical population of all education teachers in districts one and two of Kerman was 5000 people. The data collection instrument was a researcher-made questionnaire whose content validity was obtained and confirmed by Waltz and Basel (1981) content validity index for all items above 0.79. According to the sample size criteria in confirmatory factor analysis and structural model such as model complexity and number of parameters, the researcher distributed 400 questionnaires to teachers in districts one and two of Kerman and 384 questionnaires were analyzed. In order to validate the model extracted from the data, confirmatory factor analysis with partial least squares (PLS) approach was used. The results of the structural part of the model showed that the path coefficients of the latent exogenous variables of educational, individual and organizational factors affecting the transfer of learning to the latent variable of learning transfer are 0.134, 0.234 and 0.594, respectively. Which have the largest share in the transfer of learning of organizational factors. Thus, it seems that the more attention is paid to variables such as organizational climate, organizational support, application opportunity, organizational culture, organizational commitment, the better the transfer of learning. Indicated a strong fit of the proposed research model.
  Keywords: Educational factors, Individual factors, In-service training, Learning transfer, Organizational factors
 • Reza Masouminejad *, Eskandar Fat, Firooz Mahmoodi, Yuusef Adib Pages 387-423
  The purpose of this study was to design a model of elementary school curriculum Designing based on the characteristics of the contexts, levels and elements of the curriculum in relation to the localization of the curriculum. The research approach was qualitative and included content analysis and synthesis research methods. According to the type of indicators, the statistical population of the study was variable in different questions.The first population included primary education experts and educational groups, 13 of whom were purposefully selected by special sampling, and their views and opinions were assessed through interviews. The second community was a textual community in which the documents and scientific texts of the last twenty years in the field of curriculum decentralization were examined, as well as a community of curriculum specialists, experts and primary school teachers, 19 of whom were purposeful and chain sampling Were selected and information was obtained through interviews and study and review of scientific content. In data analysis, conventional content analysis and content analysis of Gall et al. Research findings showed: The statistical population includes curriculum specialists, primary education experts and departments, elementary school teachers and scientific texts in the field of decentralization. Information was obtained through interviews and review of scientific content with the amount of different samples selected. In data analysis, the method of customary content analysis and content analysis of Gall et al. The research findings are: 1) components of change discourse, soft subject areas, systems thinking and organic empowerment have been identified as necessary contexts for the implementation of the liberalization approach. 2) The decision-making process has four levels (social, academic, institutional and educational) which is based on the participation of provincial, regional and school officials and the institutional level acts as a link between academic (theoretical) and educational (practical) decision-making levels and Its role has a special place in the theoretical-practical (quasi-practical) dimension. 3) According to Klein, the elements of the curriculum interact with each other in a network structure and, influenced by the theory of social constructivism, emphasize the design of learning environments.
  Keywords: curriculum, Decentering, elementary school, Model
 • Adel Zahedbabelan, Tahereh Mohammadi * Pages 425-450
  In today's world, education is one of the most important and effective organizations for personal and social development of human beings. Life School that sometimes referred to as the "school for life", has the mission of achieving the all-encompassing and holistic goals of education. The purpose of this study was to provide A Three-layer Pattern for Feasibility and Establishment of Life School by Meta-Synthesis Method. The statistical population includes previous research (articles, projects and dissertations) in the field of life school, which was selected as a statistical sample with the purposeful approach of the most relevant studies. In order to determine the importance and priority of the extracted codes, Shannon quantitative entropy method was used. The research findings were identified and categorized into 5 categories, 22 concepts and 98 codes, which are 5 main categorie: Identify pedagogy, infrastructure, organizational culture and climate, human resources and effective social communication. after the research steps, the model of determining and effectively establishing the Life school in three layers of feasibility, conceptual design and implementation structure and establishment of Life school is presented. In the feasibility stage, the acceptance of the model, determining the prerequisites and analyzing the current situation and the gap until the implementation of the new plan is measured. In the design phase, the identification of pedagogy is considered, and determining the type of learning and the purpose of learning is the basis of any action. In the phase of establishing infrastructure, organizational culture and atmosphere, human resources and effective social communication with comprehensive management are implemented.
  Keywords: Establishment of Life school, Feasibility, Life school, Meta-Synthesis, Shannon Entropy
 • Mansoor Dehghan Manshadi *, Razieh Baberi, Hamideh Hemati Pages 451-478
  The aim of this study was to design a growth pattern of responsibility of elementary school students based on the Grounded Theory, which was used the qualitative method of data-based theory. The participants in the present study included child psychologists and counselors, of whom 21 were selected by theoretical sampling for in-depth interviews. The validity of the findings was assessed by matching method by members and conducting pilot interviews. Open source, axial and selective coding were used for analyzing qualitative data. The results indicate that 774 basic conceptual propositions with 84 sub-categories and 23 main categories in the form of six dimensions of the paradigm model were identified, as follows: causal causes (family, observational learning, education, personal characteristics), main phenomenon (growth of responsibility, complex and multidimensional phenomenon), strategy (family strategies, school strategies, educational strategies, supervisory strategies, motivational strategies, individual effort), field characteristics (needs assessment, pathology, underlying opportunities, underlying individual characteristics, macro-infrastructure), environmental conditions (economic factors, political factors, social factors, technological factors, value factors, environmental factors) and consequences (individual consequences, social consequences). The integration of categories based on the existing relationships among them, around the growth of responsibility framework, forms a conceptual model that reflects the growth pattern of responsibility among elementary school students.
  Keywords: Conceptual model, elementary schools, growth, responsibility, Students
 • Mehdi Mohammadi, Fahimeh Keshavarzi, Reza Naseri Jahromi *, Parisa Maaref, Fatemeh Mirqafari, Rahil Naseri Jahromi, Faezeh Roosta Pages 479-496
  The outbreak of Corona virus has led to the closure of schools since February 2019, so the 12th grade students who were preparing to take the entrance exam were forced to make more efforts. The main purpose of the present study was to understand the lived experience of 12th grade students to prepare for the university entrance exam in the coronavirus outbreak crisis, which was implemented using phenomenological methods. The method of data collection was to use a semi-structured interview. Based on this, with the approach of purposeful sampling and standard method, 12th grade students were selected and finally 14 people were interviewed based on theoretical saturation. Interview analysis was performed using a cleavage model and thematic analysis method. After extracting and categorizing the topic, in 2 main themes and 8 sub-themes including educational challenges (including four sub-themes; use of counselors, difference in curriculum content with the materials provided in the training network, reducing competition and reducing learning effectiveness) and Individuals challenges (including four sub-topics; motivation, increased study costs, decentralization, and increased study time) were classified. Considering the issues mentioned by the 12th grade students, the special attention of the education system administrators to Universities entrance exam of 1399 is necessary.
  Keywords: Coronavirus, High School, Lived experiences, Students, Universities entrance exam
 • Ahmad Aminfard * Pages 499-524
  In today’s Covid-19 period of time, school-based teaching and learning is inevitably under process in electronic (here online) mode, all over the world and Iran as well. After a year-long period of experiencing the spread of corona-virus across Iran, improving this type of education in schools across the country seems to be a vital need. Accordingly, educational tools play an important role in promoting the e-learning education. This comes as the promotion of e-learning is critical to Iran as it is in close touch with the country’s social-cultural context and its school- based e-learning experiences.The purpose of this article is to identify the appropriate educational tools for improving the school-based e-learning in Iran all based on the theory of the Gutenberg Galaxy by Marshall McLuhan. The research method adopted by this article is based on conducting in-depth interviews (interviews with elites) with 27 Iranian experts and elites in fields of communication sciences, educational management, and e-learning. The research concluded that, based on Marshall McLuhan’s theory of the Gutenberg Galaxy, the textbook is a proper educational tool for improving the quality of electronic education for the Iranian secondary school students studying at Grade 2.
  Keywords: Educational tools, quality, School-based e-learning, The theory of the Gutenberg Galaxy by Marshall McLuhan
 • Esmail Oola *, Poua Ramezani, Vahid Amani Pages 525-554
  The main purpose of this research is Content analysis of the Chemistry ‎book (1) of the 10th grade of high school based on the model of ‎Gilford's creativity. In terms of purpose and method, this research is applied and used qualitative and quantitative methods respectively and in terms of data collection, a descriptive survey type content analysis has been used. The ‎statistical population of this study is the content of the chemical textbook (1) of the ‎tenth grade of high school in the academic year 1398-99 and the sample size ‎is equal to the size of the statistical population. The tool of this research is a researched ‎content analysis form based on the factors of Gilford's model of creativity. Validity of research tools based on educational expert opinions was notable and reliability tools based on Holsty formula was calculated 93%. To analyze the ‎content of the chemical textbook (1), the 10th grade of high ‎school is based on a coding scheme (three steps). Data were analyzed by Shannon Entropy Method. Findings show that in the text and images of the book, cognitive memory is the most significant coefficient and in "Did you know", "questions" and "thinking together" of the book, Divergent Thinking is the most significant coefficients. Also, for the entire content of the book, Divergent thinking with information load of (0.86) and significance coefficient of (0.31) has the highest degree of importance.
  Keywords: chemistry, Content Analysis, Creativity, Gilford creativity factors, Textbook
 • Farzane Takbiri *, Mahbobe Khosravi, Nematollah Mousapour, Hassn Maleki, Reza Afhami Pages 555-597
  The purpose of this article is to design and validate a curriculum model based on postmodern art with emphasis on conceptual art in the second-elementary period. The approach of this research is qualitative and the research method is used. The statistical community includes books, articles, theses and researches in the fields of post-modern art and art-based education. The findings of the research were the result of the analysis of 4 arts mentioned in post-modern art and 15 types of conceptual art; were analyzed in this study; From these studies, 242 characteristics were obtained, which 39 primary and 36 secondary categories were extracted using the synthesis research method, and finally 9 main categories were obtained.Categories include: the use of art in the social, political and cultural context, a critical approach and attention to criticism in order to change perception, having a cultural and transcultural aesthetic approach, attention to art as a platform for the emergence of creativity in development Sustainable is the interaction with the audience in the production, meaning-making, critique and modification of the work of art, the approach of bio stability in the global and regional dimension, the possibility of diversity in material, technique and media in conveying the message. In order to theoretically validate the qualitative method of the focus group was used. For this purpose, the results of the research were provided to 15 experts: curriculum, art and primary school teachers and the findings were reviewed.The results can be in the purpose section: to create an atmosphere for the emergence and emergence of creativity, attention to environmental issues, use of aesthetic criteria and methods and the power of imagination and visualization in designing activities, in the content section: integrating content with elements of everyday life Using native situations, having an interactive approach, in the evaluation section: having a critical look at learning situations, evaluating learning processes, students' ability to choose and participate in evaluation methods.
  Keywords: Conceptual Art, Curriculum design, Postmodern Art, Second Elementary Course
 • Narges Yaftian *, Faezeh Firouzshahi Pages 599-625
  The purpose of the study, which was conducted by content analysis method, is to evaluate problems of mathematics textbooks in the first cycle from the perspective of the components of mathematical literacy with the help of real-world problems. The ability to connect between the real world and the mathematical world or mathematical literacy is enhanced by contextual problems. The statistical population of math textbooks is the first, second and third grades of elementary school and the sample size is equal to the population. The research tool is content analysis checklists whose face and content validity has been approved by experienced experts and its reliability has been confirmed by Holst formula. The results showed that in general, 26.71% of the problems raised in these three textbooks are context-oriented and their number increases with increasing educational level. Standard application problems with 24.71% have been the most contextual problems raised in these textbooks, and yet in terms of the level of connection with the real world they are more similar to problems with separable contexts and no modeling problems in these books have not been raised. Finally, the contextual problems of these textbooks are far from the standard set in international mathematical literacy studies.
  Keywords: Content Analysis, Mathematical literacy, Elementary, real world problems, Mathematics Education
 • Somaye ARABI *, Seyd Rasul Hoseini Pages 627-643

  The present study was conducted to fit the entrepreneurship education model based on Training in Technical and Vocational Education. This research is based on practical purpose and has used quantitative method with structural equation modeling approach. The statistical population included all experts and faculty members in the field of entrepreneurship education, trainers and technical and professional managers in the city of Tehran. The statistical sample was selected through the purposeful sampling method. The research tool of the researcher-made questionnaire included 62 items that measure 16 constructs in the research model. Using confirmatory factor analysis, the psychometric properties of the research instrument confirmed. Data analysis was done using the structural equation approach to measure the fit of the model and the relationships between the structures in it. The results showed that personality traits, the content of educational programs, educational methods, educational models, abilities, and competencies of coaches and participatory managerial approaches are related to entrepreneurial skills training. There is also a relationship between infrastructure, government support, the relationship between the technical and vocational education system and industry, the entrepreneurial ecosystem's support for trainees, economic factors, the validity of technical and vocational certifications, and the mass media view of entrepreneurial ability. In addition, the structural model obtained using AMOS software indicates the appropriate fit of the model, that the factors studied in the model in the form of independent variables have been able to explain about 20% of entrepreneurial skills and 19% of entrepreneurial ability.

  Keywords: Entrepreneurial ability, Entrepreneurial skills training, Entrepreneurship education, Technical, vocational training
 • Zahra Zarei *, Ali Asgari Pages 645-666
  The purpose of this study is to investigate the level of satisfaction of teachers and students with each of the components of the virtual classroom. This study was a descriptive cross-sectional study. The statistical population of this study was all sixth-grade students and teachers at Birjand in the academic year of 2019-2020. From which of them, 53 teachers and 130 students by convenience sampling method were selected. The researcher-made questionnaire of satisfaction with the virtual class, which has 10 components, was distributed among the subjects. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and related professors and the reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.74. The data were analyzed in SPSS program using multivariate analysis of variance (MANOVA) and one-sample t-test. The results show that the mean of all components of the virtual class compared to the theoretical value t (3) are at a level below 0.01 significant level and below average. According to the results, it can be concluded that the transfer from the traditional system to the online education in the school was not very satisfactory, and teachers and students are not satisfied with the virtual class in the current way, and if the current situation continues, more research should be done on the efficiency of this system.
  Keywords: COVID-19, primary school, Student Social Network (Shad), Virtual Education
 • Hussein Farasat *, Meysam Sayadi, Hasan Yazdani Gachini Pages 667-689
  The general purpose of this research is to analyze based on the amount of attention to process skills. For this purpose, the eleven elements of the components related to the process skills were used. The statistical society consisted of science textbooks of first elementary course. In this research, Shannon entropy content analysis method has been used. The results of the research show that out of a total of 578 units registered the most frequent related to the communication with 192 units (33.21 %) and the observation with 168 units (29.06 %). The least repeat for the predictive with 9 units (1.56 %) and the research design with 0 units (0 %). Maximum values ​​of the coefficient of importance of the prosses skills in science textbooks of the first elementary course, related to the communiction and the conclusion (0.115), the hypotessis (0.101) and the research design (0) is in the last rank. In total, the component of the research design in the textbooks of the sciences of the first period has been ignored and neglected, and this is a factor in the unbalance of the components of process skills in the textbook.
  Keywords: elementary schools, Science process skills, Sciences textbooks