فهرست مطالب

فصلنامه شیعه پژوهی
پیاپی 24 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا شب بویی*، حمیدرضا شریعتمداری، محمد قمی اویلی صفحات 7-25

  عقل یکی از منابع چهارگانه تفکر، استنباط و معرفت شیعی است. تاریخ اندیشگی شیعه گواه است که این منبع از ابعاد گوناگون و از جمله به لحاظ کاربست در کلام و معارف، تطورات مختلفی را گذرانده است. مروری بر تاریخ تفکر شیعه نشان می دهد در کاربرد عقل، طیف گسترده ای از نظرگاه ها، از عقل گرایی حداقلی تا عقل گرایی حداکثری وجود دارد که به نظر می رسد نماد و نماینده آن، جناب سیدمرتضی است. سیدمرتضی از مفاخر و چهره های برجسته عقل گرایی شیعه و بلکه اسلام در قرن پنجم هجری بود که بیشترین تاثیر را در تاریخ تفکر شیعی گذاشت. کلام شیعه دست کم تا قرن نهم تحت تاثیر مکتب بغداد به روایت سیدمرتضی بوده است.به یقین در این امتداد، خواجه نصیرالدین طوسی نقطه عطف دیگری است. تاثیر او در کلام شیعی را هم در فلسفی کردن کلام می توان جست هم در مدرسی کردن کلام شیعه بارز است. نشان دادن تحولات کلامی شیعه در روش شناسی و در شیوه تعامل با عقل با محوریت و بررسی مقایسه ای سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی، رسالتی است که این مقاله می جوید. این تحقیق در نظر دارد که با لحاظ شاخصه های عقل گرایی، این دو دانشمند برجسته شیعه را مورد بررسی و سنجش قرار دهد. از مهم ترین کاربست های عقل در حل برخی از بحران های معرفتی عصر حاضر می توان به منبع معتبر در معرفت شناسی، نسبت عقل با اصل تکلیف و نسبت و رابطه عقل با دین اشاره کرد.آنچه از منابع موجود در این رساله تحقیقی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، رسایل و تنزیه الانبیاء سید مرتضی و در آثار خواجه قواعد العقاید و تجرید الاعتقاد است.

  کلیدواژگان: عقل، شیعه، سیدمرتضی، خواجه نصیر، کلام
 • سید رضی قادری، مهرداد دیوسالار، سید محمد قادری* صفحات 27-48

  تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) یکی از کتب بسیار مورد اختلاف عالمان شیعی است؛ از یک سو از حیث اقوال عالمان گران قدری در طیف مخالف یا موافق این کتاب قرار گرفته اند و از سوی دیگر هر کدام از این طایفه دلایل متقنی ارایه کرده اند. ازآنجاکه برخی از روایات این کتاب تفسیری در مباحث فقهی و اصولی مورد توجه واقع شده است، لازم است میزان اعتبار این تفسیر با مطالعه اقوال و دلایل هر کدام از طرفین بررسی شود. مسیله مقاله حاضر این است که تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) تا چه میزانی معتبر و متقن است؟ یافته های پژوهش نشان از آن است که دلایل قایلان به اعتبار از اتقان بیشتری برخوردار است و این تفسیر با وجود داشتن ایراداتی، از حیث سند و حجیت معتبر است. وجه تمایز این نوشتار، تحقیق جامع در اقوال علما و معظم دلایل آنان در اعتبار و اعتبار نداشتن این کتاب است که سعی شده است به گونه فراگیر به آن پرداخته شود.

  کلیدواژگان: امام حسن عسکری (ع)، عالمان شیعی، تفسیر، روایت، حجیت سند، اعتبار، عدم اعتبار
 • محمود سرافراز*، حمیدرضا شریعتمداری، مصطفی جعفرطیاری دهاقانی، محمدجعفر رضایی صفحات 49-74

  تاکید ویژه تشیع بر امامت در کنار منزلت والایی که عقل در منابع اجتهادی شیعه و کسب معرفت دینی تشیع داراست، ذهن هر پژوهشگر شیعه شناسی را به سمت این پرسش سوق می دهد که امام محوری با عقل محوری چه نسبتی دارد؟ و چه نسبتی میان این دو منبع و مرجع معرفتی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش و مناسبات میان امام و عقل، دست کم سه دیدگاه کلی طرح شدنی است: تعطیلی و تسلیم عقل در برابر امام، نقش حداقلی برای امام یا عقل گرایی حداکثری و مرجعیت عقل و نیازمندی اش به امام.روش پژوهشی این تحقیق توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری داده های تحقیق و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است. تعطیلی عقل و تسلیم در برابر امام دیدگاه محدثانی مانند علامه مجلسی است که محور اساسی این پژوهش قرار گرفته است. علامه مجلسی اگرچه از استدلال و عقل در فهم روایات استفاده کرده است و عقل را ابزاری برای فهم و استنباط و... می پذیرد و از آن به «تعقل الامور الدینیه» تعبیر می کند، در اصول دین عقل را بر نمی تابد و آن را منبع معرفتی دین نمی داند. ایشان با استناد و بررسی برخی روایات ثابت می کند نمی توان در اصول دین بر دلایل عقلی تکیه کرد

  کلیدواژگان: امام، عقل، معرفت دینی، روایات، شیعه
 • محمد ملائی*، فاطمه توفیقی، نعیمه پور محمدی صفحات 75-98
  عقل در آیات قرآن کریم مهم ترین وجه تمایز انسان در برابر حیوان ذکر شده است؛ اما قرآن صراحت بیشتری درباره تعریف و لوازم عقل ندارد. مفسران قرآن کریم در تفسیر آیه 70 «اسراء» که تصریح بر «تکریم و تفضیل بنی آدم» دارد، عقل را ملاک برتری انسان می دانند و در ادامه برای عقل لوازم و ویژگی هایی مانند نطق، ادراک مفاهیم کلی، حشر و امت بودن را برمی شمرند که دقیقا همان لوازم و ویژگی ها در ظاهر آیات 38 «انعام»، 15-26 «نمل» و 5 «تکویر» به حیوانات نسبت داده شده است. همین مسیله سبب شده است بین دو دسته از آیات مذکور تناقض احساس شود و مفسران را با این چالش روبرو کند که چطور ممکن است انسان بر حیوان برتری داشته باشد و هم زمان حیوان همه ویژگی های برتری دهنده انسان را که عبارت است از عقل، نطق، جامعه و معاد دارا باشد؟ مفسران با گرایش های گوناگون فلسفی، کلامی، عرفانی در تفسیر این آیات، تلاش کرده اند با نظریه پردازی و تاویل در مورد ظاهر آیاتی که از ویژگی های برتری دهنده انسان در برابر حیوان سخن می گوید، مشکل تناقض پیش آمده را حل کنند؛ اما باز هم نتوانسته اند مسیری سازگار در فهم این تمایز را طی کنند؛ به این دلیل که تعریف و لوازمی که مفسران برای عقل ارایه داده اند، آنها را به این سردرگمی کشانیده است.
  کلیدواژگان: امت حیوانات، نطق حیوانات، حشر حیوانات، تکریم بنی آدم، تفسیر قرآن
 • فاطمه آقایا*، محمد جاودان، حمیدرضا شریعتمداری، علی موسوی نژاد صفحات 99-123

  ارتباط اسماعیلیان با تصوف در تحقیقات مختلف غالبا در زمانی پس از سقوط الموت گزارش شده است؛ درحالی که گزارش هایی از مناسبات نظری و عملی این دو گروه پیش از آن زمان وجود دارد؛ درنتیجه این مسیله قابل بررسی است که نخستین ارتباط جوامع اسماعیلی با تصوف چه زمانی بوده است.این نوشتار با بررسی منابع و گزارش های تاریخی تا پیش از سقوط الموت نشان می دهد با شروع نهضت ترجمه که اندیشه های وحدت وجودی ارسطو میان جوامع مسلمان راه یافت؛ اسماعیلیان نخستین جزء متاثران این اندیشه بودند و ابتدا همراه با جریان های باطنی و سپس هم نوا با برخی اندیشه های حلاج صوفی قرن چهارم عقاید و مناسک خود را شکل دادند؛ آثار نخستین اندیشمندان اسماعیلی، تقیدات صوفیانه برخی از ایمه فاطمی، دوره اعلان قیامت الموت و برگزاری آداب و مناسک صوفی در دربار از مظاهر این ارتباط و مناسبات است.

  کلیدواژگان: اسماعیلیان، تصوف، نزاریان، الموت
 • جواد لطفی*، علی یاسمی فرد، مهدی بیاتی صفحات 125-148
  «دونادون» از باور به حلول، دومین اصل از اصول اعتقادی پیروان آیین یارسان و از چالش برانگیزترین عقاید ایشان است. پیروان این آیین، دونادون را به معنای زندگیمتوالی در هزار و یک بدن و توجیهی برای ناملایمات زندگی می دانند و باور به آن را ملازم عدل الهی و تنها راه اثبات عدالت خداوند می دانند؛ نیز معتقدند اگر دونادون پذیرفته نشود، نمی توان خداوند متعال را عادل دانست. یارسانیان در سیر تطور این آیین و در تفسیر دونادون با یکدیگر اختلاف داشته و دارند؛ همچنین این اندیشه مورد انتقاد غیریارسانیان بوده است و بسیاری از محققان از دونادون در جایگاه تناسخ یاد می کنند. سوال پیش روی این تحقیق آن است که دونادون چه ملازمه و تاثیری بر باور به عدل الهی در آیین یارسان دارد؟ این پژوهش با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای با روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین ماهیت دونادون بنا بر تفسیر رایج و مشهور یارسان و تاثیر این باور بر عدل الهی است.
  کلیدواژگان: یارسان، اهل حق، دونادون، عدل الهی، تناسخ
|
 • HAMIDREZA SHABBOOIE *, HAMIDREZA Shariatmadari, Mohammad Qomi Oili Pages 7-25

  Reason is one of the four sources of Shiite knowledge, inference, and thoughts. The Shiite intellectual history bears witness to the fact that this source has gone through various developments in different aspects, including its employment in kalām (theology) and religious doctrines. A survey of the history of Shiite thought demonstrates that there is a wide range of theories about the use of reason, from minimal rationalism to maximal rationalism. The latter seems to be prominently represented by al-Sayyid al-Murtaḍā. He was a prominent figure in Shiite rationalism, and even Islam, in the fifth century AH, and was largely influential on Shiite intellectual history. Shiite kalām was impacted by the School of Baghdad, as formulated by al-Sayyid al-Murtaḍā, at least until the ninth century AH. Undoubtedly, Khwāja Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī is another turning point in this regard. His impact on Shiite kalām can be seen in turning kalām into a branch of philosophy and in his scholastic approach to Shiite kalām. This article seeks show the developments of Shiite kalām in terms of its methodology and interactions with reason through a comparative study of the works of al-Sayyid al-Murtaḍā and Khwāja Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī. This research takes into consideration the characteristics of rationalism and then evaluate the work of these two prominent Shiite scholars. A major application of reason in solving some of the contemporary epistemic crises is as a valid source in epistemology, the relationship between reason and religious obligation, and the relationship between reason and religion. Among the available sources, we focus on al-Sayyid al-Murtaḍā’s Rasāʾil and Tanzīh al-anbiyāʾ, and Khwāja Naṣīr’s Qawāʿid al-ʿaqāʾid and Tajrīd al-iʿtiqād.

  Keywords: reason, Shia, al-Sayyid al-Murtaḍā, Khwāja Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Kalām
 • Seyyed Razi Ghadery, Mehrdad Divsalar, Seyyed Mohammad Ghadery * Pages 27-48

  The Quranic exegesis attributed to Imam al-Ḥasan al-ʿAskarī (a) is a very controversial book among Shiite scholars. On the one hand, there are prominent scholars on both sides of opponents and proponents of the book’s validity, and on the other hand, each camp has presented compelling evidence in favor of their respective position. Since some of the hadiths within this exegetical book has garnered attention in issues of jurisprudence and its principles, it is necessary to study the extent of validity of this Quranic exegesis by scrutinizing the views and arguments of both sides. The question of this article concerns the extent of validity of the Quranic exegesis attributed to Imam al-Ḥasan al-ʿAskarī (a). The findings of this research indicates that the arguments presented by advocates of the book’s validity are more cogent. Despites its deficiencies, this Quranic exegesis is valid with respect to its chain of transmission. The contribution of this article is its comprehensive study of the views of scholars and their arguments pertaining to the validity of the book.

  Keywords: : Imam al-Ḥasan al-ʿAskarī, Shiite scholars, exegesis, Hadith, authoritativeness of the chain of transmission, Validity, non-validity
 • Mahmood Sarafraz *, Hamidreza Shariatmadari, Mostafa Jaefartayari, MohammadJafar Rezaei Pages 49-74

  The emphasis placed on Imamate in Shiism, coupled with the significant role of reason in Shiite sources of ijtihad and the acquisition of religious knowledge, has captivated scholars in the field of Shiite studies, leading them to ponder the intricate connection between the authority of the Imam and the authority of reason. Specifically, they seek to understand the nature of the relationship between these two sources of knowledge. In response, at least three general views have been put forth: closure of reason and its submission towards the Imam, minimal role of the Imam, or maximal rationalism and the authority of reason despite its need to the Imam. The present research employs a descriptive and analytical method, relying on library sources to collect data. The closure of reason in relation to the Imam is espoused by scholars of hadith such as ʿAllāma Majlisī, which is the focus of this article. While ʿAllāma Majlisī has utilized reasoning and reason in his understanding of hadiths, embracing reason as an instrument for inferences (which he calls “reasoning about religious amtters), he rejects reason when it comes to the principles of religion, dismissing its validity as a source of religious knowledge. By citing certain hadiths, he tries to establish that rational arguments cannot be relied on with respect to the principles of religion.
  .

  Keywords: Imam, reason, religious knowledge, hadiths, Shia
 • Mohammad Mollaey *, Fatima Tofighi, Naeme Poormohammadi Pages 75-98
  In Quranic verses, reason is characterized as the main distinctive feature of humans versus animals. However, the Quran does not clarify the definition and implications of reason. In their interpretation of verse 70 of Surah al-Israʾ pertaining to the dignity and superiority of humans, exegetes of the Quran state that reason is the criterion for the human superiority, and then provide implications and characteristics for reason, including speech, perception of universal concepts, resurrection, and belonging to a nation. Nevertheless, all these characteristics are apparently imputed to animals in verse 38 of Surah al-Anʿam, 15-26 of Surah al-Nam, and verse 5 of Surah al-Takwir. This has raised debates over the apparent inconsistency of these verses, presenting the exegetes with the question of how humans may be superior to animals, and yet animals have all the distinctive features of humans, such as reason, speech, community, and resurrection. Exegetes of various philosophical, theological, and mystical folds have addressed the inconsistency by constructing theories to interpret the apparent meanings of verses concerning the human superiority over animals, but they failed to provide a consistent account of the distinction. In fact, the definition and implications of reason, as offered by exegetes, have resulted in this confusion.
  Keywords: Nation of animals, speech of animals, Resurrection of Animals, Human dignity, Quranic exegesis
 • Fatemeh Aghaya *, Mohamad Javdan, Hamidreza Shariatmadari, Ali Mousavinejad Pages 99-123

  The historical connection between Ismailism and Sufism can be traced back to a period preceding the fall of Alamut. Nevertheless, it is important to note that there exist accounts documenting theoretical and practical associations between these two groups even prior to this era. Therefore, it is crucial to explore the earliest instances when Ismaili communities began establishing connections with Sufism. This article considers historical sources and accounts preceding the fall of Alamut, showing that with the beginning of the translation movement when Aristotle’s idea of the unity of being entered Muslim communities, Ismailists were the first to be influenced by the idea. They formed their own beliefs and rites first in association with Bāṭin movements and then with certain Sufi ideas of Ḥallāj in the fourth century AH. This association is manifested in the first works by Ismaili intellectuals were Sufi immitations of certain Fatimid Imams, the period of the declaration of uprising in Alamut, and performance of Sufi rites and practices in their royal courts.

  Keywords: Ismailism, Sufism, Nazaris, Alamut
 • Javad Lotfi *, Ali Yasemifard, Mehdi Bayati Pages 125-148
  Dunaduni, or the belief in reincarnation, is the second principle of belief within Yarsanism and remains a highly contentious doctrine. Adherents of this creed maintain that dunaduni entails a series of successive lives in one thousand and one bodies, serving to explain the hardships encountered in life. According to their perspective, embracing dunaduni is integral to affirming divine justice, representing the sole pathway to its affirmation. Without embracing dunaduni, they belive, God cannot be deemed just. During the developments of this creed, there have been disagreements among Yarsanists over the construal of dunaduni. Moreover, the doctrine was criticized by non-Yarsanists as well, as many researchers believe this is a belief in the transmigration of the soul. The question in this research is what implications and consequences this belief has for the belief in divine justice within Yarsanism. By collecting library data and deploying the descriptive and analytical method, this research seeks to explain the nature of dunaduni in line with the prevalent interpretation of the doctrine among Yarsanists as well as its implications for divine justice.
  Keywords: Yarsan, Ahl-e Haqq, Dunaduni, Divine justice, transmigration of the soul