فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 25 (تابستان 1402)

نشریه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
پیاپی 25 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/03
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سعید یادگاری، مهناز نکوئی حسین آبادی، احسان رجایی زاده هرندی صفحات 1-14

  ارزش شرکت، یکی از مهمترین مولفه های ارزیابی واحدهای اقتصادی به ویژه شرکتهای سهامی به شمار میآید. ارزش یک شرکت در قیمت سهام آن منعکس میشود، از این رو، رونق سهام یک شرکت را میتوان ناشی از ارزش واحد اقتصادی دانست. از جمله عواملی که میتواند ارزش شرکت را متاثر سازد، استراتژی تجاری، پاداش مدیریت و توانایی مدیریت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پاداش و توانایی مدیریت بر ارتباط بین استراتژی تجاری و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین سه فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1400 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد استراتژی تجاری بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش استراتژی تجاری، افزایش ارزش شرکت به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که پاداش و توانایی مدیریت رابطه بین استراتژی تجاری بر ارزش شرکت را تقویت میکند.

  کلیدواژگان: ارزش شرکت، استراتژی تجاری، پاداش مدیریت، توانایی مدیریت
 • نصرالله تختائی، مهدی سینایی فرد صفحات 15-20

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک تصمیم گیری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی های رقابتی در شرکتهای بزرگ  مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی مارون  میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است. برای تجزیه وتحلیل از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت پتروشیمی مارون هستند. بنابراین, روش نمونه گیری تصادفی ساده است که باتوجه به معلوم بودن جامعه آماری, حجم نمونه با سطح اطمینان 0/95 براساس فرمول کوکران تعداد 208 نفر مشخص شده است. با توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی و پایایی با استفاده از معیارهای برازش مدل در پی ال اس سنجیده شده است. نتایج نشان داد که استراتژی رقابتی و سبک تصمیک گیری بر عملکرد سازمانی تاثیر معنادار دارد. نقش میانجی استراتژی رقابتی بر رابطه بین سبک تصمیم گیری و عملکرد سازمانی نیز تایید شد اما نقش تعدیلی سبک تصمیم گیری بر رابطه بین استراتژی رقابتی و عملکرد سازمانی رد شد. براساس یافته های تحقیق به مدیران پیشنهاد میگردد, برنامه ریزی نمایند که بخش تحقیق و توسعه به منظور طراحی خدمات جدید و مطابق خواست مشتریان مسیولیت بیشتری را قبول نمایند و از افراد نخبه در بخش تحقیق و توسعه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: عملکرد شرکت، تصمیم گیری، مبتنی بر داده، مارون
 • حسین شیربندی، مجتبی مرادپور، صلاح الدین بهره دار صفحات 21-32

  پژوهش در زمینه های حسابداری و تصمیم گیری، نیاز به انطباق سیستم اطلاعات حسابداری با الزامات سازمانی برای ارتباطات و کنترل اطلاعات را برجسته می کند، سیستم اطلاعات حسابداری یک سیستم مبتنی بر رایانه است که کنترل سازمان را افزایش می دهد، سیستم اطلاعات حسابداری به سیستمی گفته می شود که داده ها را از نظر پولی جمع آوری و پردازش می کند و منبع مهمی از اطلاعات حسابداری است. هدف از این پژوهش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر ریسک پذیری و ارزش آفرینی پایدار در صنعت سیمان میباشد، روش پژوهش از نظر بررسی متغیرها توصیفی- پیمایشی، هدف کاربردی، زمان اجرا مقطعی، نوع داده ها کیفی و منطق اجرا قیاسی میباشد. جامعه آماری پژوهش را 235 نفر از مدیران،معاونین و کارشناسان شرکت سیمان سامان و شرکت صنایع سیمان غرب استان کرمانشاه در زمستان سال 1401 تشکیل می دهد. روش نمونه گیری پژوهش خوشهای است که تعداد 146 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران برای جمعآوری داده ها انتخاب شدند. برای واکاوی داده ها و آزمون فرضیه ها، روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری آموس نسخه 22 استفاده شد، یافته های پژوهش نشان داد که سیستم اطلاعات حسابداری بر ریسک پذیری و ارزش آفرینی پایدار در صنعت سیمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات حسابداری، ریسک پذیری، ارزش آفرینی پایدار، صنعت سیمان
 • نصرالله تختائی، منصوره یوسفعلی زارعی صفحات 33-38

  ما بررسی میکنیم که آیا میزان تفکیک صورت های مالی بر قیمت گذاری مشارکت های حسابرسی در ایالات متحده تاثیر میگذارد یا خیر. ما فرض میکنیم و کشف میکنیم که حسابرسان ریسک مشارکت بالاتر را ارزیابی میکنند و هزینه های حسابرسی بالاتری را برای مشتریان با صورتهای مالی تفکیک شده تر مطالبه میکنند. ما همچنین کشف میکنیم که این هزینه های حسابرسی بالاتر، نتیجه افزایش تلاش حسابرس برای کاهش ریسک شناسایی یا افزایش ریسکهای ذاتی و کنترل منعکس شده در کیفیت پایینتر گزارش مالی نیستند. در عوض، ما مستندسازی میکنیم که تفکیک بیشتر صورتهای مالی به طور مثبت با ریسک دعوی قضایی در ارتباط است. این نتیجه نشان میدهد که هزینه های حسابرسی بالاتر ناشی از ارزیابی حسابرسان از افزایش ریسک های تجاری حسابرس و مشتری در ارتباط با دعوی قضایی است. در حالی که تفکیک صورتهای مالی ممکن است اثرات سودمندی بر کیفیت اطلاعات مالی داشته باشد، ما مستندسازی میکنیم که تفکیک صورتهای مالی میتواند هزینه ها را بر شرکتها از نظر هزینه های حسابرسی بالاتر و احتمال بالاتر دعوی قضایی تحمیل کند. مطالعه ما، گذارنده های استاندارد، شرکتها و حسابرسان را مطلع میسازد زیرا آنها هزینه ها، مزایا و میزان تفکیک که باید در صورتهای مالی ارایه شود را مورد بحث قرار میدهند.

  کلیدواژگان: صورت های مالی، حسابداری، حق الزحمه حسابرسی
 • مهرداد گلیجانی، یزدان رضازاده، الهه باقری گرمارودی صفحات 39-50

  هدف تحقیق حاضربررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگر افشای اطلاعات پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است.به این منظور تعداد 110 شرکت در طی دوره زمانی 1392-1399 از طریق روش سیستماتیک بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید.روش تحقیق توصیفی-همبستگی است.برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار 10Eviews استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.ارتباطات سیاسی با نقش تعدیلگر افشای اطلاعات پایداری بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.افشای اطلاعات پایداری بر عملکرد شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، عملکرد شرکت، افشای اطالعات پایداری
 • محمد آبدارزاده، عباس احمدی صفحات 51-62

  صنعت بیمه از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی و نقش اساسی که در تولید ناخالص داخلی ایفا میکند، از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه عالوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه میگردد. صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در جوامع متمدن و مهمترین نهادهای پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی خانوارها به شمار میآید. پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تاثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوه شهای انجام یافته در این زمینه و با به کارگیری اطلاعات آماری برای متغیرهای پژوهش در دورهی زمانی 1359 الی  1401 میباشد. جهت آزمون فرضیه از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده فرضیه تحقیق تایید و پذیرفته شد. در نهایت پیشنهاد شد، با افزایش کیفیت خدمات ارایه شده، ضمن افزایش رضایت مشتریان، بستر مناسبی جهت جذب مشتریان جدید حاصل گردد و با برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز و تخصص کارکنان، شرایط افزایش بازدهی و کاهش هزینه ها فراهم شود سپس با مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری، امکان افزایش رضایت شغلی فراهم گردد.

  کلیدواژگان: مکانیزم های سرمایه گذاری، صنعت بیمه، رشد سرمایه گذاری
 • سید کامران یگانگی، نسرین حسنی یگانه صفحات 63-68

  صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسی ترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالش هایی مواجه شده است؛ ازاین رو؛ هدف پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش در نظام اداری است. خبرگان  مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه های اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و برخی صاحبنظران این حوزه  گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینهای و شهروندان دسته بندی شدند.

  کلیدواژگان: نظام اداری، حقوق شهروندی، چالش
 • نصرالله تختائی، سید علی پناهدار صفحات 69-76

  هدف این مطالعه کمک به ادبیات تیوری اقتضایی اندک در مورد عوامل تعیین کننده شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) و نقش حسابداران مدیریت است. ما یک مدل نظری پیچیدهتر را نسبت به مطالعات قبلی ایجاد و آزمایش میکنیم تا نقش سه متغیر را به طور همزمان بررسی کنیم: شبکه حسابداری مدیریت، کیفیت سیستم های اطالعات و فرهنگ سازمانی. اینها قبال در ادبیات SMA در یک مدل واحد مورد بررسی قرار نگرفته اند. یافته های ما با استفاده از داده های 149 واحد تجاری تولیدی بریتانیا و مدلسازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزیی، یک رابطه مثبت بین شبکه سازی حسابدار مدیریت و اجرای شیوه های SMA را مستند میکنند. با این حال، این رابطه به طور مثبت توسط کیفیت IS تعدیل می شود، که بیشتر حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا شیوه های SMA را اجرا کنند. برخالف کیفیت سیستم های اطلاعاتی، ما از فرهنگ نتیجهگرا و فرهنگ نوآوریمحور حمایت تجربی یا اثرات تعدیل کننده مشابهی نداریم. در عوض، فرهنگ نوآوری محور تاثیر مثبت غیرمستقیم قابل توجهی بر پیادهسازی SMA از طریق شبکه سازی حسابداران مدیریت دارد، اما نه مستقیم. در مقابل، ما و تاثیر مثبت مستقیم فرهنگ نتیجه محور بر اجرای SMA، اما نه غیرمستقیم از طریق شبکه سازی حسابدار مدیریت. این نتایج نشان می دهد که در واحدهای تجاری نتیجه محور، اجرای شیوه های SMA ممکن است محدود به عملکرد حسابداری نباشد. مدیران در سایر وظایف ممکن است انگیزه اجرای شیوه های SMA را داشته باشند حتی زمانی که حسابداران مدیریت بخشی از فرآیند نیستند.

  کلیدواژگان: حسابداری مدیریت، حسابداری استراتژیک، فرهنگ سازمانی، سیستم های اطلاعاتی
 • معصومه جاهد تقی دیزج، ساناز سلماسیان صفحات 77-86
  هدف

  هدف از این پژوهش، مطالعه بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد خرید اینترنتی با نقش میانجی رضایتمندی مشتریان است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پژوهش توصیفی- پیمایشی است. قلمرو مکانی این پژوهش فضای مجازی شامل سایت ها و گروه های تلگرامی، و جامعه آماری شامل کلیه کسانی است که حداقل یک بار تجربه خرید اینترنتی را داشته اند. پژوهش در اسفند 1401 آغاز و در بهار 1402 به اتمام رسید و زمان جمع آوری داده ها فروردین و اردیبهشت بوده است. در این پژوهش روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به حجم نامحدود و نامعلوم جامعه با استفاده از جدول جرسی مورگان تعداد نمونه 248 نفر تخمین زده شده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است که بصورت محقق ساخته تهیه شده است که شامل سوالات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی و سوالاتی در رابطه با عوامل مرتبط با قصد خرید الکترونیک که پس از تایید روایی توسط اساتید و خبرگان و پایایی آن از طریق نرم افزار 20 SPSS آلفای کرونباخ که 0/881 می باشد بین جامعه نمونه توزیع و جمع آوری گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان میدهد کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد خرید اینترنتی با نقش میانجی رضایتمندی مشتریان فروشگاه های اینترنتی تاثیر مثبت دارد.

  نتیجه

  کیفیت خدمات الکترونیکی که در وبگاه های فروشگاه های اینترنتی کتاب ارایه میشود تاثیر زیادی در گرایش افراد به خرید اینترنتی دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات الکترونیکی، قصد خرید اینترنتی، تصویر شرکت، رضایتمندی مشتریان
 • ابوالقاسم عیسی آبادی صفحات 87-92

  تحصیل پولهای کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیرقانونی است. پولشویی جرمی سازمان یافته فراملی است که بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به شکلی گسترده با آن دست به گریبان هستند. عواملی مانند نظام اداری ناسالم و غیر کارآمد، نظام ناسالم اقتصادی، نظام مالی غیر شفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی و ضعف دولت، بسترهایی مناسب برای عملیات پولشویی هستند. پولشویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیان باری است که موجب فرار مالیات، فرار سرمایه از کشور، اختلال در بازارهای مالی، تورم و... میگردد. در این تحقیق به بررسی پولشویی در نظام بانکی از نظر حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای میباشد که با بررسی منابع و کتب مرتبط و معتبر به انجام رسید. در نهایت پس از بررسی های صورت گرفته نتیجه شد که عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم میشود و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد را کاهش میدهد و زمینه تضعیف بنیان های اقتصادی کشور را فراهم میآورد. به همین دلیل ضروری است که هر چه سریعتر و بیش از پیش با اتخاذ تدابیر مناسب برای مبارزه با تطهیر پولهای کثیف اقدام شود.

  کلیدواژگان: پولشویی، نظام بانکی، حقوقی، ایران
 • عباسعلی اسلامی صفحات 93-98

  با گسترش سرمایه گذاری و اقبال عمومی به بازارهای مالی طی سالهای اخیر و در جهت حضور در عرصه اقتصاد جهانی توجه به افزایش کیفیت اطلاعات ارایه شده در صورت های مالی اهمیتی دو چندان یافته و نهاد ناظر باید برای تحقق این دو امر تلاش نماید. با وجود اینکه استانداردهای حسابداری ایران عمدتا با استاندارهای بین المللی همسو هستند، نهاد ناظر که متولی تدوین استاندارهای حسابداری در ایران نیز میباشد باید در عین توجه به تجربه و راه حل دیگر کشورها در عبور از مسایل و با درنظر گرفتن شرایط و محیط اقتصاد داخلی، با بروز کردن استانداردهای حسابداری و همچنین حمایت از حسابرسان به شفافیت و افزایش کیفیت اطلاعات کمک نماید.

  کلیدواژگان: استانداردهای بینالمللی، مدیریت سود، نهاد ناظر، کیفیت اطالعات مالی