فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیاست گذاری آینده پژوهانه در حوزه پژوهش و فناوری وزارت عتف
  امیرهوشنگ حیدری* صفحات 1-29
  هدف
  ما در جهان مدرن امروز شاهد افزایش تنوع، تعدد، سرعت، گستردگی و شدت تغییرات از یک سو و پیچیدگی روابط پدیده های جهان از سوی دیگر هستیم. از عصر آشوبناک حاضر تحت عنوان عصر مبتنی بر دانش و دانایی یاد می شود. ما امروزه با بسط و گسترش علوم میان رشته ای در نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناوانه مواجهیم. بنابراین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تلاش می کند هم سو با تحولات اجتماعی و در راستای تحقق ایده خلق آینده های مطلوب و سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت؛ آینده پژوهی را به عنوان یک اولویت و پیش نیاز در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی در نظام دانشگاهی برگزیند. هم سو با تحقق این راهبرد، مقاله پیش روی با هدف ضرورت کاربست آینده پژوهی در فرایند سیاست گذاری و در راستای تحقق آینده مطلوب در حوزه پژوهش و فناوری وزارت عتف نگاشته شده است. نتایج حاصل از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی طیف وسیعی از اقدامات فعلی در حوزه تحقیق را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.
  روش
  برای شناسایی عوامل کلیدی، نیروهای یپیشران و تهدیدهای ناشی از تغییرات همچنین ارایه راهبردها و اقدامات سیاستی مناسب؛ تلاش شد با رویکرد کیفی - اکتشافی از روش های مطالعه کتابخانه ای، بررسی اسناد، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته؛ پرسشنامه؛ جلسات کارشناسی؛ کد گذاری داده ها و نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شود.
  یافته ها
  بررسی و تحلیل اسناد بالادستی مبتنی بر ضرورت کاربست آینده پژوهی در حوزه تحقیق؛ شناسایی فرایندها، موانع و چالش های کاربست آینده پژوهی در حوزه تحقیق؛ انباشت گسترده و غلیظ داده ها پیرامون حوزه تحقیق، تحلیل داده ها و احصای مفاهیم علمی از درون آن ها به...
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سیاست گذاری علم و فناوری، حوزه پژوهش و فناوری، وزارت عتف
 • تبیین امکان رشته بودن آینده پژوهی به عنوان یک حوزه فرارشته ای
  ایمان رضایی، حاکم قاسمی*، محمدرحیم عیوضی، علی فتح طاهری، فرهاد درویشی صفحات 30-59
  هدف

  از آنجایی که آینده پژوهی طی چند دهه اخیر با چالش جدی تثبیت به عنوان یک رشته علمی مواجه بوده است و آینده پژوهان مختلف همچنان بر ضرورت این امر برای آینده پژوهی تاکید دارند، این پژوهش به دنبال تحلیل امکان رشته بودن این حوزه می باشد. همچنین در پی آن است تا جایگاه آن را در بین رشته های علمی مشخص سازد.

  روش

  در بخش اول این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارزیابی احراز معیارهای رشتگی با سه رویکرد معرفت شناختی، اجتماعی و سازمانی، توسط آینده پژوهی پرداخته شده است. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از طبقه بندی های مطرح رشته های علمی، جایگاه آینده پژوهی در بین رشته های علمی، مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که آینده پژوهی از موضوع پژوهشی خاص؛ بدنه معظمی از دانش تخصصی؛ نظریه ها و مفاهیم تخصصی؛ روش های کاربردی مختلف؛ پارادایم های علمی؛ گفتمان، زبان، اعضاء و هویت مشترک؛ و کاربست در صحنه عمل برخوردار است. مشخص شد که آینده پژوهی، به واسطه قابلیت های رشتگی اش، یک رشته علمی محسوب می شود و در طبقه بندی رشته ها، رشته ای کاربردی و نرم است که در حیطه گسترده تر علوم اجتماعی کاربردی قرار می گیرد.

  نتیجه گیری

  در عین اینکه آینده پژوهی معیارهای رشتگی را احراز می کند، در دو حوزه نیاز به توسعه اساسی دارد: یکی توسعه بنیان های فلسفی و معرفت شناختی آن است تا از موقعیت بی مبنایی خارج شود؛ دوم توسعه دانشگاهی آن در سطوح مختلف آموزش عالی است تا بتواند به جایگاه واقعی خود در ساحت آکادمی دست یابد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، رشته علمی، معیارهای رشته علمی، طبقه بندی رشته های علمی، حوزه فرارشته ای
 • از پیش بینی تا پیش گویی، بررسی انتقادی ادعاهای هراری درباره آینده تکامل بشر
  محمد عباسی* صفحات 51-70
  یووال نوح هراری، یکی از شخصیت های تاثیرگذار در قرن اخیر بوده که پیش بینی های هولناک او از آینده بشر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. او با توجه به قابلیت های تکنولوژی و هوش مصنوعی، نسبت به هک شدن انسان ها، بیکاری فراگیر و ظهور ابرانسان ها و... هشدار می دهد.هدف از نگارش این مقاله آن است که با توجه به اهمیت مباحث آینده پژوهی و تاثیر آن در چگونگی حرکت بشر به سوی آینده، ادعاهای هراری مورد ارزیابی قرار گیرد تا معلوم شود آیا آینده پژوهی های برای شناخت و ساخت آینده بشر، چه جایگاهی دارد.روشی که در این مقاله اخذ شده، عمدتا تحلیلی- انتقادی است. به این صورت که با استناد به اصول عقلی و قواعد آینده پژوهی، ادعاهای هرای از لحاظ بنایی و مبنایی بررسی شده است.یافته های این مقاله نشان می دهد که هراری بر خلاف سایر آینده پژوهان دست به پیش گویی زده و با فعال دانستن نقش پیش گویی در کنش های بعدی انسان، گفته هایش را غیر قابل اثبات و ابطال کرده است. همچنین مباحث او از یک ناسازگاری درونی رنج می برد؛ چرا که خویشتن انسانی را اسطوره می نامند و همزمان نسبت به هک شدن و نادیده گرفته شدن آن هشدار می دهد! مبالغه درباره آینده تکنولوژی و امکان تقلیل حقیقت انسان ها به داده ها از دیگر اشکالات هراری است. نتیجه این مباحث آن خواهد بود که آینده پژوهی های هراری فاقد ارزش علمی قبل اعتنایی است و با توجه به اشکالات متعددی که متوجه آن است، نمی تواند مبنایی برای علاقه مندان به آینده پژوهی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هراری، آینده پژوهی، هوش مصنوعی، انسان خردمند
 • دیجیتالی شدن و آینده نظارت دولت؛ تاثیر دیجیتالی شدن بر عملکرد نظارتی دولت در جمهوری اسلامی ایران از نگاه نخبگان
  محمد بابایی*، احمد واعظی صفحات 71-95

  هدف:

   هدف مقاله شناسایی اثرات (مثبت یا منفی) تحول دیجیتال بر دولت در جمهوری اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش این است که دیجیتالی شدن چه تاثیراتی بر عملکرد نظارتی دولت خواهد داشت؟ با توجه به گستردگی دامنه بحث، پژوهش حاضر بر بعد نظارتی دولت متمرکز است.

  روش: 

  پژوهش از نوع کیفی و براساس روش گراندد تیوری است. دادهای بخش مبانی و نظری، به روش اسنادی گرداوری شده است؛ برای ارزیابی داده های گردآوری شده و انطباق آنها با دولت در ایران، از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته با جامعه نمونه متشکل از استادان، متخصصان و شاغلان حوزه های مرتبط نیز به استفاده شده است. داده های گرداوری شده از مصاحبه ها نیز از طریق کدگذاری سه مرحله ای پژوهش های کیفی، تجزیه و تحلیل شده اند.

  یافته ها:

  یافته های پژوهش نشان داد دیجیتالی شدن تاثیرات عمیق مثبت و منفی و در ابعاد مختلف بر عملکرد نظارتی دولت در ایران خواهد داشت. مانند گسترش قلمرو و کیفیت نظارت بر مردم، ایجاد دغدغه در میان جامعه، تحدید حریم خصوصی و بروز رقیبان جدید برای دولت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد بکارگیری فناوری دیجیتال در بعد نظارتی نقشی حیاتی در تامین امنیت کشوری به وسعت ایران دارد. همچنین ارتقاء توان نظارتی دیجیتال دولت، از سویی مستلزم تسهیل فعالیت شهروندان در فضای مجازی و از سوی دیگر نیازمند ایجاد ساختارهای قانونی برای دسترسی به داده هاست؛ و در نهایت با توجه وضعیت جامعه، جلب اعتماد مردم از طریق تدوین ساختارهای قانونی، اصل لازم و بنیادی در نظارت و بهره گیری دولت از داده های گردآوری شده است.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، نظارت، دولت، دیجیتالی شدن، شرکت های صاحب فناوری
 • آینده پژوهی شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های سنتی ایران مبتنی بر شکل گیری روزنامه نگاری رباتی
  هژیر فتحی، فائزه تقی پور*، نفیسه واعظ صفحات 96-123
  هدف

  پژوهش حاضر به مطالعه سناریوهای آینده مواجهه شبکه های اجتماعی با رسانه های سنتی و چگونگی شکل گیری روزنامه نگای رباتی می پردازد.

  روش

  این پژوهش با روش آینده پژوهی با استفاده از تکنیک سناریونویسی انجام شده است. برای دستیابی به عدم قطعیت ها از روش مدل سازی تفسیری-ساختاری (ISM) با بهره مندی از نرم افزار میک مک و برای کشف سناریوها نیز از روش بالانس اثرات متقابل با بهره مندی از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است.

  یافته ها

  خروجی نرم افزار سناریو ویزارد، 4 سناریو با سازگاری صفر (محتمل)، 11 سناریو با سازگاری یک (سناریوهای باورکردنی) و 32 سناریو با سازگاری دو (سناریوهای ممکن) نشان داد. طبق یافته های پژوهش چهار عامل فناورپایه شدن امور، نسل z (بومیان دیجیتال)، مالکیت رسانه و قدرت رسانه های سنتی بزرگ مقیاس به عنوان عوامل کلیدی شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  سناریوهای محتمل نشان می دهد که روند ریزش مخاطب در رسانه های سنتی ادامه دارد و احتمالا حاکمیت، فناورپایه شدن امور را محدود کند اما محدودیت های اعمال شده در حوزه فناوری تغییری در روند افزایشی نفوذ شبکه های اجتماعی و کاهش مخاطبان رسانه های سنتی ایجاد نمی کند از این رو رسانه های سنتی برای برون رفت از مسیله کمبود مخاطب و ادامه حیات حرفه ای باید به شکل های هوشمند روزنامه نگاری ازجمله «روزنامه نگاری رباتی» روی آورند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، رسانه، آینده، روزنامه نگاری رباتی، سناریو
 • طراحی مدل شایستگی مدیران فرهنگی آینده با استفاده از رویکرد آمیخته (مورد مطالعه :وزارت فرهنگ وارشاد اسلا می)
  مرتضی حضرتی*، محمد رستمی، ناصر حمیدی، صمد جباری صفحات 124-148
  هدف

  مدیران فرهنگی، نقش بسزایی در تحقق رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان نهاد اصلی پاسخگوی مسایل فرهنگی در جامعه بر عهده دارند. بنابراین، هدف پژوهش، ارایه مدل شایستگی مدیران فرهنگی آینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استفاده از روش آمیخته است.

  روش

  جامعه آماری بخش کیفی شامل فرهنگی مجموعه های وابسته به وزارت فرهنگ هستند که حداقل از 5 سال سابقه کاری در سمت های مرتبط باحوزه فرهنگ و از تحصیلات کارشناسی ارشد به بالای مدیریت برخوردارند. انتخاب این نمونه ها با روش نمونه گیری هدفمندانجام و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با طرح 7 سوال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبه 11 ادامه یافت. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 98 مفهوم، 19 مقوله فرعی و در نهایت 7 مقوله اصلی از تلفیق مفاهیم شد. در مرحله کمی نیز، بر مبنای مولفه های استخراج شده پرسشنامه تنظیم و در اختیار 280 نفرازمدیران حوزه فرهنگ قرار گرفت. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس آزمون شدند تا اعتبار روابط موجود میان متغیرهای مدل تایید گردد.

  یافته ها

  برمبنای مدل نهایی، محرک های فردی بر شایستگی عمومی و تخصصی؛ بسترهای سازمانی، تغییرات فرهنگی، شایستگی عمومی و تخصصی بر استراتژی های شایسته محور و سرانجام استراتژی های شایسته محور بر توسعه فرهنگی تاثیرگذارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به تغییرات شتابان فرهنگی در جامعه، بایسته است که انتخاب و انتصاب مدیران در سازمان های فرهنگی، با رعایت و استقرار قواعد آینده نگرانه صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: شایستگی، فرهنگ، مدیران فرهنگی آینده، رویکرد آمیخته
 • طراحی مدل رهبری اخلاقی آینده نگر در سازمان های مبتنی بر مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان)
  زهرا حسامی*، غلامرضا معمارزاده طهران، نبی محمدی صفحات 149-171
  هدف

  در عصر حاضر آینده نگری از مهم ترین پارادایم های رهبری محسوب می گردد لذا هدف پژوهش با مبنا قرار دادن متغیر آینده نگری در ترسیم نقشه نگاشت؛ طراحی مدل رهبری اخلاقی آینده نگر مبتنی بر مسیولیت اجتماعی می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از حیث روش شناسی، ترکیبی (کمی و کیفی) و از نظر نوع پژوهش در زمره پژوهش های توسعه ی مدل است. جامعه ی پژوهش؛ ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان بوده، خبرگان پژوهش نیز با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 26نفر از مدیران عالی و میانی این دستگاه ها هستند. روش گردآوری اطلاعات نیز مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی می باشد. روش های تجزیه و تحلیل نیز تکنیک دلفی و روش سودا (توسعه و تحلیل تفکرات استراتژیک) بوده است.

  یافته ها

  براساس یافته ها، تعداد 32مولفه رهبری اخلاقی،20 مولفه آینده نگری و 25 مولفه مسیولیت اجتماعی به دست آمد، این متغیرها نیز در 4 بعد اصلی خوشه بندی گردید. سپس با تاکید بر متغیر آینده نگری در ترسیم نگاشت شناختی روابط بین متغیرهای مذکور و تجزیه و تحلیل آن مدل نهایی رایه گردید. شناسایی عناصر رهبری با تاکید بر 20 مولفه آینده نگری به طور مسلم در ارایه نقشه جامع تاثیرگذار بود.

  نتیجه گیری

  رهبری اخلاقی شامل ابعاد توانمندسازی، صفات مشخصه، آگاهی اخلاقی و مردم مداری- جامعه مداری دارای تاثیر و تاثر بر ابعاد مسیولیت اجتماعی می باشد. متغیر آینده نگری نیز شامل ابعاد چشم انداز، حساسیت به نیازهای کارکنان، منعطف بودن در تغییر و تحولات و حساس بودن به محیط بر متغیررهبری اخلاقی موثر است.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، آینده نگری، مسئولیت اجتماعی، مدل رهبری اخلاقی
 • مطالعه ی پیشران های موثر بر پایداری مسکن شهر قزوین بر مبنای رویکرد آینده پژوهی
  صابر محمدپور*، غزاله حیدری، مهشاد شریفی راد صفحات 172-195
  هدف
  امروزه رشد شتابان شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین حکایت از به وجود آمدن ناپایداری در مناطق شهری دارد. در راستای کاهش ناپایداری در شهرها پارادایم پایداری و آینده نگاری بیش از گذشته مورد توجه قرار می گیرد. آینده نگاری مسکن در برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار شهرها به عنوان یک زیرساخت اساسی نقش مهمی دارد. بنابراین بررسی آینده محتمل پایداری مسکن شهر قزوین در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
  روش
  در این پژوهش با استفاده از روش دلفی و نرم افزار میک مک پیشران های موثر پایداری مسکن شهر قزوین براساس رویکرد آینده پژوهی در ابعاد چهارگانه جمع بندی و تحلیل شده و به صورت یک پژوهش جامع و کاربردی ارایه شده است.
  یافته
  بر اساس بررسی های صورت، پیشران های «توسعه مختلط مسکونی»، «دسترسی واحد مسکونی به خدمات»، «انسجام و تعاملات اجتماعی» و «هویت و سرزندگی» بر پایداری مسکن بیشترین تاثیرگذاری و پیشران های «دسترسی واحد مسکونی به خدمات»، «انسجام و تعاملات اجتماعی» و «معماری پایدار هماهنگی با اقلیم و مصالح بومی» بیشترین تاثیر پذیری را نسبت به پایداری مسکن را دارا هستند.
  نتیجه گیری
  پیشران های واقع در ناحیه یک گراف گراف تاثیرگذاری و تاثیرپذیری، پیشران های دو وجهی هستند و بر پایداری سیستم تاثیرگذاری بسیار بالایی دارند. به عبارتی پیشران های راهبردی سیستم هستند. همچنین پیشران های واقع در ناحیه دو گراف، کمترین نظارت و مدیریت بر آن وجود دارد، بنابراین محدوده ی بحرانی را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، برنامه ریزی مسکن، توسعه پایدار، پایداری مسکن، آینده پژوهی مسکن
 • شناسایی و تبیین پیشران های موثر بر توسعه گردشگری با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی)
  مجید یاسوری، سعیده اسماعیلی* صفحات 196-223

  پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده پژوهی در پی شناسایی مهم ترین پیشران هایی است که بر توسعه آینده صنعت گردشگری منطقه آزاد انزلی تاثیرگذار هستند. این تحقیق با روشی توصیفی - تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده پژوهی و با مصاحبه از 20 نفر از خبرگان و متخصصان مسلط بر موضوع و منطقه مورد مطالعه به صورت هدفمند، پیشران های کلیدی با روش تحلیل مضمون شناسایی گردید. سپس، با استفاده از روش تحلیل ساختاری و تکنیک تحلیل اثرات متقاطع و با بهره گیری از نرم افزار میک مک، میزان اثرگذاری و وابستگی هر یک از آنها با یکدیگر مشخص شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان 24 پیشران شناسایی شده، حرکت از سمت اقتصاد محصول محور به سمت اقتصاد خدمات (تجربه) محور، توجه به تخریب خلاق در برابر توسعه طرح های تکراری در حوزه گردشگری، خلق جاذبه های مکمل با توجه به مزیت های رقابتی منطقه، شفاف سازی فرایندی در هدایت سرمایه گذاری های گردشگری، توجه به مدیریت برند منطقه در حوزه تجارت کالا، استفاده از آموزش های کاربردی برای مردم محلی و کسب و کارها، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در اشکال مختلف و سرمایه گذاری در گردشگری سلامت به ترتیب اثرگذارترین پیشران ها در توسعه آتی منطقه خواهند بود. مطالعه حاضر نشان داد که شناسایی عناصر کلیدی که موثر بر توسعه پایدار گردشگری منطقه آزاد انزلی، نقشی حیاتی در پایداری اقتصادی منطقه در بلندمدت خواهد داشت و در نهایت رقابت پذیری مقصد را در برابر سایر مقصدها در آینده افزایش خواهد داد که در آن همه ذی نفعان از توسعه گردشگری منتفع خواهند شد.

  کلیدواژگان: آینده گردشگری، برنامه ریزی گردشگری، آینده پژوهی، نرم افزار میک مک، تحلیل ساختاری
 • آینده نگاری اوقات فراغت سالمندان بر اساس رویکرد فعالیت های بدنی (روش تحلیل علی لایه ای)
  احمد چریک، علی همتی، مهدی نادری نسب* صفحات 224-250
  هدف
  عواملی چون بهبود شرایط زندگی، افزایش طول عمر و امید به زندگی در سالمندان منجر به ازدیاد سالمندان در جوامع مختلف ازجمله ایران شده است و سالمندی نسبت به دوره جوانی با توجه به شرایط سنی و کاهش نسبت فعالیت کاری از فراغت بیشتری برخورداراست لذا هدف پژوهش حاضر آینده نگاری اوقات فراغت سالمندان بر اساس رویکرد فعالیت های بدنی بود.
  روش
  این پژوهش با بهره گیری از الگوی تحلیل لایه ای علت ها در چهار سطح تحلیل لیتانی، علل اجتماعی، گفتمان و جهان بینی و اسطوره ای به واکاوی برخورد روش علی لایه ای با مسیله می پردازد. بنابراین از طریق مطالعه منابع موجود در ادبیات پژوهش، مصاحبه با خبرگان ورزشی و آینده پژوهی و استفاده از سیوالات تحلیل علی- لایه ای به توصیف مساله در سطوح چهارگانه اقدام می کند.
  یافته ها
  تحلیل علی لایه ای اوقات فراغت سالمندان با رویکرد فعالیت بدنی و ورزش با 27 شاخص معرف تعریف گردید و نشان داد وجود مسایل در سطوح چهارگانه ضرورتی به منظور نگاهی جامع تر به ماهیت مسایل و موضوعات و ایجاد کننده انتظام فکری در رویارویی ساختارمند با مسایل می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری های صحیح و دقیق برای پاسخگویی به نیازهای سالمندان، به ویژه در بخش ورزش و فعالیت های بدنی در قالب اوقات فراغت توجه به لایه گفتمان سازی و اسطوره ها و استعاره ها موجب می شود که مجموعه اقدامات سازنده در این لایه ها به حل شدن برخی از مساله ها و موضوعات قرار گرفته در لایه های بالاتر منجر شود که بستری را برای سالمندی فعال فراهم می کند.
  کلیدواژگان: آینده نگاری، اوقات فراغت، سالمند فعال، فعالیت های بدنی، روش تحلیل علی لایه ای
 • آینده نگاری و تبیین سناریوهای پیش روی صندوق های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  حجت الله میرزایی، مرتضی قلیچ*، طاها ربانی صفحات 251-275
  هدف

  در مقاله حاضر، پیشران ها و عدم قطعیت های اثرگذار بر آینده صندوق های بازنشستگی و ترسیم آینده های محتمل، ممکن و مطلوب این صندوق ها مورد واکاوی قرار گرفته است.

  روش

  به لحاظ روش شناسی، در مطالعه کنونی به منظور انتخاب روش ها، از آینده نگاری یکپارچه (انتگرال) استفاده شده , وترکیبی از روش های مصابه، دلفی، تحلیل اثرات متقاطع و ریخت شناسی به کار گرفته شده است. گروه خبرگان برای انجام مصابه و دلفی، 30 نفره بوده و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند «قضاوتی» و «گلوله برفی» انتخاب شد است.

  یافته ها

  در گام اول 70 پیشران موثر بر آینده صندوق های بازنشستگی شناسایی و پس از پالایش اولیه، فهرست پیشران ها بومی سازی شده و با حذف پیشران های مشابه و دارای ارتباط کم با محیط آینده ایران، فهرست 47 پیشران نهایی (فناوری 11، اجتماعی 8، زیست محیطی 4، اقتصادی 15، سیاسی-نهادی 9 پیشران) به منظور تحلیل اثرا متقاطع و سنجش اهمیت و عدم قطعیت انتخاب شدند.

  نتایج

  بر اساس نتایج این پژوهش آینده صندوق های بازشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه، تحت تاثیر چهار عدم قطعیت بحرانی یعنی: تاثیر نسل های قدیمی در حکمرانی، روند خصوصی شدن مشاغل دولتی، ماهیت سیاسی دولت و تحریم ها قرار دارد و پس از منطق دهی به سناریوها و حذف سناریوهای ناسازگار و مشابه، سناریوهای شش گانه تحت عناوین: بازسازی پس از جنگ اقتصادی، تعامل و سازندگی، لبه پرتگاه، نرمش قهرمانانه، پیروزی نزدیک و سازش و گذار، برای آینده صندوق های بازنشستگی وجود خواهد داشت.

  کلیدواژگان: نظام رفاهی، صندوق بازنشستگی، آینده نگاری، پیشران ها، سناریوها
 • سناریونگاری آموزش حسابداری ایران در افق پانزده ساله با استفاده از روش شبکه جهانی کسب و کار (GBN)
  محمدجواد صدیقیان، فروغ حیرانی*، محمود معین الدین، حمید بابایی میبدی صفحات 276-300
  هدف و زمینه

  سرعت تغییرات و همه گیری آن در عصر حاضر، جنس مهارتهای موردنیاز در بازار کار را تغییر داده ، به نحوی که دیگر با برنامه ریزی گذشته محور و تک ساحتی نمی توان پاسخگوی نیازهای آموزشی جامعه بود و برای ایجاد تغییرات ماندگار و تاثیرگذار نیاز به رویکردی میان رشته ای و آینده محور است. این مقاله به منظور تدوین سناریوهایی برای آموزش حسابداری در ایران در 15 سال آینده انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر در زمره طرح های آمیخته (کیفی و کمی) بوده و از حیث هدف، کاربردی و از نظرگردآوری داده ها، توصیفی و از روش سناریونویسی استفاده شده است. فهرستی از پیشران های تاثیرگذار بر آینده آموزش حسابداری انتخاب و سپس دو پیشرانی که بالاترین وزن بر حسب میزان اهمیت و درجه عدم قطعیت داشتند چهار سناریو مختلف از آینده آموزش حسابداری طبق روش شبکه جهانی کسب و کار (GBN) تنظیم گردید.

  یافته ها

  دراین پژوهش با تلاقی دادن دو عدم قطعیت اصلی ناظر بر پیشران ها شناسایی آموزش حسابداری، چهار سناریو از آینده آموزش حسابداری در ایران به دست آمد که در مرحله نهایی این مطالعه و با تایید خبرگان، مورد تشریح و تصویرسازی قرارگرفت.

  نتیجه گیری

  هر چند عوامل متعدد و در هم تنیده ای بر آینده آموزش حسابداری در ایران تاثیرگذار است ولی اولویت دارترین این پیشران ها بر اساس نظر خبرگان، عبارت اند از ظهور نوپاها و گسترش فرصت های تجاری مرتبط با شیوه های جدید آموزشی، که از تلاقی این عدم قطعیت های دوگانه، چهار سناریو دگردیسی، دژ غیرقابل نفوذ، ورود برای عموم آزاد و در نهایت خط تولید سفارشی، از آینده آموزش حسابداری قابل تصور است.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سناریو نویسی، نظام آموزشی حسابداری، پیشران ها، شبکه جهانی کسب وکار
|
 • Future-oriented policymaking in the field of research and technology of the Ministry of Science, Research and Technology
  Amir Hushangh Heidari * Pages 1-29
  Purpose
  In the modern world, on the one hand, we are witnessing an increase in diversity, multiplicity, speed, extent, and intensity of changes, and on the other hand, an increase in the complexity of the relationships of world phenomena. The current chaotic era is called the era based on knowledge. Today, we are facing the expansion of interdisciplinary sciences in social, economic, political and technological institutions. Therefore, the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) tries to align with social developments and in line with the realization of the idea of creating desirable futures and long-term policy-making and planning; Choosing futures studies as a priority and prerequisite in the field of policy making and planning in the university system. In line with the realization of this strategy, a forward-looking article has been written with the aim of the necessity of applying future studies in the policy-making process and in line with the realization of the desired future in the field of research and technology of the MSRT. The results of this article will be able to evaluate or modify a wide range of current actions in the field of research in the form of recommendations and policy packages.
  Method
  To identify the key factors, forces, and threats caused by changes and opportunities, as well as to provide appropriate policy strategies and measures with a qualitative-exploratory approach of library study methods, document review, in-depth and semi-structured interviews; questionnaire; expert meetings; Data coding and Grounded Theory were used.
  Findings
  review and analysis...
  Keywords: Futures Studies, science, technology policymaking, research, technology field, Ministry of STI
 • Explanation of Disciplinary Possibility of Futures Studies as a Transdisciplinary Field
  Iman Rezaei, Hakem Ghasemi *, MohammadRahim Eivazi, Ali Fath Taheri, Farhad Darvishi Pages 30-59
  Purpose

  Since futures studies was faced by the challenge of being stablished as a discipline, and many of futurists insisted on the necessity of this matter for futures studies, this research is to analyse disciplinary possibility of futures studies. Also, it is to determine its position between academic disciplines.

  Method

  At first part of this research, analysing of satisfying disciplinary criteria by futures studies from epistemological, social, and organisaional approaches was used. At second part, position of futures studies between academic disciplines was determined through applying well-known disciplines categories.

  Findings

  The results showed that futures studies include particular object of inquiry; body of accumulated specialist knowledge; specialized theories and concepts; various practical methods; scientific paradigms; shared discourse, language, peers, identity; and application in action. It was identified that futures studies due to its disciplinary capabilities, can be considered as a discipline and in disciplines categories, it is an applied and soft discipline and is posited in the broader domain of applied social sciences.

  Conclusion

  While futures studies satisfies disciplinary criteria, it needs to be developed in two areas: first one is development of its philosophical and epistemological foundations, so that it exits from its baseless situation; second one is its academic development at different higher education levels so that to reach its real position in academy.

  Keywords: Futures Studies, Discipline, Disciplinary Criteria, Discipline Category, Transdisciplinary Field
 • From prediction to prediction, a critical examination of Harari's claims about the future of human evolution
  Mohammad Abbasi * Pages 51-70
  Yoval Noah Harari is one of the most influential figures of the last century, whose horrific predictions of the future of mankind have received much attention. Given the capabilities of technology and artificial intelligence, he warns against the hacking of humans, widespread unemployment and the emergence of superhumans, and so on.The purpose of writing this article is to evaluate Harari's claims, considering the importance of futures research topics and its impact on how human beings move towards the future, in order to determine the place of futures studies in recognizing and constructing the human future.The method taken in this article is mainly analytical-critical. In this way, based on the rational principles and rules of futurology, Haray's claims have been examined in terms of structure and basis.The findings of this article show that Harari, unlike other futurists, has made predictions and, knowing the role of prophecy in human subsequent actions, has made his statements unprovable and invalid. His arguments also suffer from an internal incompatibility; Because the human self is called a myth and at the same time warns against being hacked and ignored! Exaggerating the future of technology and the possibility of reducing human truth to data is another problem.The result of these discussions will be that Harari's futures research has no prior scientific value and, given the many drawbacks it faces, can not be a basis for those interested in futures research.
  Keywords: Harari, Future Research, artificial intelligence, Homo sapiens
 • Digitalism and the future of state surveillance;Studying how digitalism affects government surveillance in the Islamic Republic of Iran;The elites' viewpoint
  Mohammad Babaei *, Ahmad Vaezi Pages 71-95
  Purpose

  The main objective of this article is to determine the Positive/Negative effects of digital transformation on the Islamic Republic of Iran's government. So, the study mainly examines the aspect of government's surveillance because of the broad scope of the topic.

  Methods

  The research is qualitative and based on the grounded theory method. The data collection method used in the theoretical sections is documentary- library. A semi-structured interview method was also used with a sample population made up of professors, experts, as well as some staff in related fields in order to assess the collected data and their compliance with the Iranian government. Additionally, the information gathered from the Interviews has been analyzed using three phases of qualitative coding.

  Findings

  The study's findings demonstrated that, although Iran remains significantly behind its regional and global rivals in this field, digitalism has had profoundly positive and negative effects on the government's surveillance in that country.

  Conclusion

  As a Conclusion, is seems digital technologies will also aid in ensuring the security of the society in a nation like Iran in terms of surveillance. Another point is that creating legal frameworks for data access and facilitating people activities in cyber spaces are both necessary for enhancing the government's capacity for digital surveillance. At last, taking into account the current state of Iran society, establishing trust between individuals through the legal frameworks is a crucial and fundamental tenet in the government's surveillance and use of data gathered.

  Keywords: : Artificial intelligence, Digitalism, Surveillance, government, Technology firms
 • Future research of virtual social networks in the face of Iran's traditional media based on the formation of robot journalism
  Hazhir Fathi, Faezeh Taghipour *, Nafiseh Vaez Pages 96-123
  Purpose

  The present research studies the future scenarios of social networks' confrontation with traditional media and how to form a robot journalist.

  Method

  This research was conducted with the prospective research method using the scenario writing technique. To achieve the uncertainties, the Interpretative-Structural Modeling (ISM) method was used with the benefit of Mic Mac software, and to discover the scenarios, the balance of mutual effects method was used with the benefit of the Scenario Wizard software.

  Findings

  The output of the Scenario Wizard software showed 4 scenarios with zero compatibility (probable), 11 scenarios with one compatibility (believable scenarios), 32 scenarios with two compatibility (possible scenarios). According to the findings of the research, four factors of technological degradation Affairs, generation z (digital natives), media ownership and the power of large-scale traditional media were identified as key factors.

  Conclusion

  Possible scenarios show that the trend of audience decline in traditional media continues, and the government may limit the technology-based affairs, but the restrictions applied in the field of technology will change the trend of increasing influence of social networks and decreasing the audience of traditional media. Therefore, in order to overcome the issue of lack of audience and continue professional life, traditional media should turn to intelligent forms of journalism, including "robot journalism".

  Keywords: Social Networks, Media, Future, robot journalism, Scenario
 • Designing the Model of Future Cultural Managers Using a Mixed Approach(ministry of culture and Islamic Guidance)
  Morteza Hazrati *, Mohammad Rostami, Naser Hamidi, Samad Jabari Asl Pages 124-148
  Purpose

  Cultural managers play a significant role in fulfilling mission of Ministry of Culture and Islamic Guidance as the main institution responsible for cultural issues in society. Therefore, the purpose of study is to present the competency model of future cultural managers of Ministry of Culture and Islamic Guidance using mixed method.

  Method

  The population of qualitative section are cultural managers of collections affiliated to Ministry of culture with at least 5 years of experience in related positions. They have a degree in culture and master's degree or higher of management. The selection of samples was done using purposive sampling and semi-structured interviews with 7 general questions were continued until realization of saturation in interview 11. Data analysis in three stages of open, axial and selective coding led to the extraction of 98 concepts, 19 sub-categories and finally 7 main categories from the integration of concepts. In the quantitative stage, based on the extracted components, a questionnaire was prepared and given to 280 culture managers. The data were tested using structural equation modeling and Smart PLS software to confirm the validity of existing relationships among model variables.

  Findings

  Based on the final model, individual motivators on general and specialized competence; organizational contexts, cultural changes, general and specialized competence on competence-oriented strategies and competence-oriented strategies influence on cultural development.

  Conclusion

  Considering the rapid cultural changes in the society, necessary that the selection and appointment of managers in cultural organizations should be done by observing and establishing forward-looking rules.

  Keywords: Competency, culture, Future Cultural Managers, Mixed Approach
 • Designing a forward-looking ethical leadership model in organizations based on social responsibility (Study case: Farman Imam (RA) executive headquarters and Mustafafan Foundation)
  Zahra Hesami *, Gholamreza Memarzadehtehran, Nabi Mohammadi Pages 149-171
  Purpose

  In today's era, foresight is considered one of the most important leadership paradigms, so the purpose of the research is to base the variable of foresight on mapping; Designing a prospective ethical leadership model is based on social responsibility.

  Method

  In terms of methodology, the present research is mixed (quantitative and qualitative) and in terms of research type, it is among model development researches. research community; The executive headquarters of Barman Imam and Mustazafan Foundation, the experts of the research are 26 senior and middle managers of these organizations using the purposeful sampling method. The method of collecting information is library studies and field research. The analysis methods were Delphi technique and Soda method (development and analysis of strategic thinking).

  Findings

  Based on the findings, 32 components of ethical leadership, 20 components of foresight and 25 components of social responsibility were obtained. These variables were also clustered in 4 main dimensions. Then, by emphasizing the variable of foresight in drawing the cognitive mapping of the relationships between the mentioned variables and analyzing it, the final model was created. Identifying the elements of leadership with emphasis on 20 components of foresight was definitely effective in presenting a comprehensive plan.

  Conclusion

  leadership includes the dimensions of empowerment, characteristic traits, moral awareness and people-oriented-society-oriented, which has an impact on the dimensions of social responsibility. The foresight variable also includes perspective dimensions, sensitivity to employees' needs, flexibility in changes and developments, and sensitivity to the environment, is effective on the ethical leadership variable.

  Keywords: Ethical Leadership, Foresight, Social Responsibility, Ethical leadership model
 • Study of Effective driving forces on housing sustainability in Qazvin based on Futuristic Approach (based on four dimensions)
  Saber Mohammadpour *, Ghazale Heydari, Mahshad Sharifirad Pages 172-195
  Today, rapid growth of cities and increase of urban population indicate that urban instability has occurred in urban areas. In order to reduce instability in the cities, the paradigm of sustainability and foresight is considered more than ever. Therefore, housing foresight plays a very important role in urban planning and sustainable urban development as a basic infrastructure. In this study, Delphi method and Mick Mac software have been used to collect and analyze effective sustainability of housing in Qazvin based on a four dimensional approach and developed a comprehensive and applied research. As a result, paying attention to futurism in housing studies in Qazvin is an important issue. Accordingly, studies show that the drivers of "mixed housing development", "housing unit access to services", "social cohesion and interaction" and "identity and vitality" have the greatest impact on housing sustainability, and the drivers of " "Housing unit access to services", "social cohesion and interaction" and "sustainable architecture in harmony with local climate and materials" have the greatest impact on housing sustainability. Finally, the drivers of "social cohesion and interaction" and "housing unit access to services" have a high impact and influence on the sustainability of housing in Qazvin.
  Keywords: Futurism, Housing Planning, Sustainable development, Housing Sustainability, Housing Futurism
 • Identifying and explaining the driving factors affecting tourism development with future studies approach (Case study: Anzali Trade-Industrial Free Zone)
  Majid Yasouri, Saeideh Esmaeili * Pages 196-223

  the current research with a descriptive-analytical method and an exploratory future research approach seeks to identify the most important drivers that influence the future development of the Anzali Free Zone tourism industry.At first using interviews with 20 experts which selected purposeful and 24 driving factors explored. Then, the effectiveness and dependency of each of them were determined using structural analysis method, the cross-impact matrix and MICMAC software. the results of the study show that from the identified important variables, moving from the product economy toward experience economy, creative destruction, Creating a complementary attraction with respect to the competitive advantages of the region, clarifying the process for leading tourism investments, Attention to brand management of Anzali in trade part, using practical training for local people and businesses, Use of private sector capacities in different forms and investment in health tourism have the most important role in the future development of the region. Also, the most dependent variables are investment in health tourism, moving from the product economy toward experience economy, attention to brand management of Anzali in trade part, using practical training for local people and businesses and management of handicraft. The present study showed that the identification of the key elements that affect the sustainable development of tourism in Anzali Free Zone will play a vital role in the economic sustainability of the region in the long term and will ultimately increase the competitiveness of the destination against other destinations in the future,

  Keywords: Tourism future, Tourism planning, Future Studies, Micmac Software, Structural analysis
 • Leisure foresight of the elderly based on the physical activity approach (layered causal analysis method)
  Ahmad Chrick, Ali Hemmati, Mehdi Naderinasab * Pages 224-250
  Purpose
  Factors such as improving living conditions, increasing life expectancy and lifespan in the elderly have led to an increase in the elderly in various societies, including Iran and old age has more leisure than youth due to age conditions and reduced work activity ratio, Therefore, the aim of this study was to foresight the leisure time of the elderly based on the physical activity approach.
  Method
  Using the model of causal layered analysis, in four levels of litany analysis, social causes, discourse and worldview and myth, this research investigates the approach of the layered causal method to the problem. Therefore, by studying the sources in the research literature, interviewing sports and futures research experts and using causal layered analysis, describes the problem four levels.
  Findings
  causal layered analysis of the elderly's leisure was defined by the physical activity and exercise approach with 27 indicators and showed that the existence of problems at the four levels is necessary in order to take a more comprehensive look at the nature of problems and issues and to create intellectual order in a structured confrontation with problems.
  Conclusion
  The results showed that in order to plan and accurate policies to meet the needs of the elderly especially in the field of sports and physical activities in the form of leisure, attention to the layer of discourse and myths and metaphors causes the set of constructive actions in these layers to solve some issues at higher levels lead to a bedrock for active Elderly.
  Keywords: Foresight, Leisure time, Active elderly, Physical activities, causal Layered Analysis Method
 • Forecasting and explaining the scenarios facing the pension funds of the Ministry of Cooperation, Labor, and Social Welfare
  Hujjatullah Mirzaei, Morteza Ghelich *, Taha Rabbani Pages 251-275
  Purpose

  The welfare system and the future of retirement is one of the issues that has become a complicated issue due to its relationship with the growing population of retirees and the elderly and the influence of social, economic, political-legal, technological, and environmental developments. In this paper, the drivers and uncertainties affecting the future of pension funds and drawing the probable, possible, and desirable futures of these funds have been analyzed.

  Method

  In terms of methodology, in the current study, integrated foresight was used to select methods. The interview was conducted with a group of 30 experts using the "judgmental" and "snowball" targeted sampling methods.

  Findings

  In the first step, 70 drivers affecting the future of pension funds were identified and after initial refinement, the list of drivers was localized by removing similar drivers and having little connection with the future environment of Iran, the final list of 47 drivers (Technology 11, Social 8, environmental 4, economic 15, political-institutional 9 drivers) were selected to analyze cross effects and measure importance and uncertainty.

  Results

  In the present study, six scenarios of reconstruction after the economic war, interaction, and construction, edge of the precipice, heroic softening, near victory, and compromise and transition are imaginable.

  Keywords: Welfare system, pension fund, forecasting, driving forces, scenarios
 • Scenario planning of Iran's accounting education in a fifteen-year horizon using the Global Business Network (GBN) method.
  Mohamadjavad Sedighian, Forugh Heyrani *, Mahmoud Moinuddin, Hamid Babaei Meybodi Pages 276-300

  Purpose and context:

  The speed of changes and its epidemic in the current era has changed the type of skills needed in the labor market, in such a way that it is no longer possible to respond to the educational needs of society with past-oriented and one-dimensional planning, and to create lasting and effective changes, an interdisciplinary and future-oriented approach is needed.

  Method

  The current research is among the mixed designs and it is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection and the scenario writing method was used.Four different scenarios were set for the two drivers that had the highest weight in terms of importance and degree of uncertainty.

  Findings

  In this research, four scenarios of the future of accounting education in Iran were obtained by combining the two main uncertainties regarding the drivers of accounting education, which were described and illustrated in the final stage of this study and with the approval of experts.

  Conclusion

  Although many and interwoven factors influence the future of accounting education in Iran, but the most priority drivers according to the opinion of experts are the emergence of start-ups and the expansion of business opportunities related to new educational methods, which from the intersection of these two uncertainties, four The scenario of transformation, an impenetrable fortress, entry for the public and finally a custom production line is conceivable from the future of accounting education.

  Keywords: Future Studies, Scenario Writing, accounting education system, Drivers, Global Business Network