فهرست مطالب

نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)
سال سی و هفتم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جلال قادری*، محمدمهدی طهرانی، فردین حامدی، خلیل حیدری صفحات 95-115

  تجزیه گیاه، روش مفیدی است که با استفاده از روش های انحراف از درصد بهینه (DOP) و تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND)، به منظور ارزیابی و بهینه سازی عناصر غذایی چغندرقند بکار می رود. لذا، به منظور ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندرقند در استان کرمانشاه این تحقیق به مدت دو فصل زراعی (99-1397) اجرا شد. در هر سال حداقل تعداد 30 مزرعه که دارای دامنه متفاوتی از خصوصیات خاک بودند انتخاب گردید. در این پژوهش، گروه "عملکرد زیاد" در مزارع چغندرقند، با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه (DOP) و تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND)، از طریق ریاضی، آماری و کاربرد تابع تجمعی متمایز گردید. همچنین، با استفاده از نتایج تجزیه گیاه، محدوده "کفایت" و "بحرانی" عناصر غذایی برای روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) برآورد گردید. نتایج نشان داد که در مقایسه با حد بحرانی، خاک 85%، 10%، 97/5%، 67%، 93%، 100% و 5% مزارع به ترتیب دارای کمبود فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روی، بور و مس بود. میانگین عملکرد مزارع حدود 67/6 تن در هکتار بود. بر اساس عملکرد، مزارع چغندرقند منتخب به دو گروه با عملکرد بالا و پایین دسته بندی شد. نتایج محاسبه شاخص های انحراف از درصد بهینه و تشخیص چندگانه نشان داد که در بین عناصر غذایی پرمصرف، منیزیم، فسفر و نیتروژن و در بین عناصر کم مصرف، آهن، منگنز و روی بیشترین کمبود را داشت. البته در بین دو روش مزبور اختلاف جزیی از نظر نیتروژن، منگنز و آهن در بین عناصر وجود داشت. بین شاخص تعادل تغذیه ای " انحراف از درصد بهینه" و عملکرد، همبستگی 0.48 وجود داشت که در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول چغندرقند به شکل کاربردی مورد استفاده قرار گیرد

  کلیدواژگان: تجزیه گیاه، ارزیابی و بهینه سازی عناصر غذایی، حد بحرانی عناصر غذایی
 • مجتبی افشاری*، احمد نادری صفحات 117-131

  به منظور ارزیابی اثر آهن و روی بر عملکرد ذرت دانه ای و سهم فتوسنتز جاری و توزیع مجدد مواد فتوسنتزی در شرایط تنش آب، این پژوهش طی دو سال زراعی (99-1397) در مزرعه پژوهشی واقع در شمال غرب اهواز به اجرا درآمد. آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی شامل عامل تنش ‎آبی در سه سطح شامل آبیاری کامل (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی و قطع آبیاری در مرحله ابتدای رشد دانه، و کرت های فرعی شامل برگ پاشی سولفات روی در سه غلظت (0، 0/5% و 1%) و کرت های فرعی شامل برگ پاشی سولفات آهن در سه غلظت (0، 0/3 توزیع مجدد مواد ذخیره ای در این تیمار بیشترین میزان بود. وزن هزار دانه در تیمار قطع آبیاری در مرحله ابتدای رشد دانه نسبت به آبیاری کامل 26/9 % کاهش داشت. بیشترین عملکرد بیولوژیک و سهم فتوسنتز جاری با برگ پاشی سولفات آهن حاصل شد. برگ پاشی با غلظت 1% سولفات روی در تیمار قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی به صورت معنی دار منجر به افزایش 33/7% عملکرد دانه، 7/6 % سهم فتوسنتز جاری و کاهش سهم توزیع مجدد مواد ذخیره ای گردید. بیشترین عملکردهای دانه (7062 کیلوگرم در هکتار و 6735 کیلوگرم در هکتار) و میزان فتوسنتز جاری (536/6 گرم در مترمربع) در برگ پاشی با غلظت 1% سولفات روی و 0/6% سولفات آهن حاصل گردید. به طورکلی، تنش آب منجر به کاهش سهم فتوسنتز جاری و در نتیجه کاهش عملکرد دانه هیبرید 704 ذرت گردید که این کاهش را می توان با برگ پاشی سولفات روی با غلظت 1% و سولفات آهن با غلظت0/6% تا حدودی جبران نمود.

  کلیدواژگان: آسیمیلات، سولفات آهن، سولفات روی، فتوسنتز جاری، تنش آب
 • سید موسی صادقی*، مهدی کریمی، ناصر فرار صفحات 133-146

  تولید علوفه برای تامین خوراک دام با استفاده از منابع آب و خاک بسیار شور یکی از اجزای پروژه های شورورزی می باشد. بنابراین، پژوهش اخیر با هدف بررسی تاثیر مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات علوفه سالیکورنیا (Salicornia persica Akhani) آبیاری شده با آب خلیج فارس با قابلیت هدایت الکتریکی 64/5 دسی زیمنس بر متر اجرا شد. آزمایش با چهار سطح نیتروژن با استفاده از منبع کود اوره شامل صفر، 100، 150 و 200 کیلوگرم اوره در هکتار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با استفاده از آب دریا در اراضی ساحلی خلیج فارس در حاشیه شهر دلوار استان بوشهر در سال زراعی 96-1395 انجام شد. نتایج نشان داد که میزان علوفه تولیدی با میزان مصرف کود یک رابطه خطی و افزایشی بود و مصرف 100، 150 و 200 کیلوگرم کود اوره در هر هکتار میزان علوفه خشک را به ترتیب به میزان 96/7%، 144/5% و 188/4% نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف کود اوره موجب افزایش اجزا عملکرد شامل ارتفاع بوته، طول خوشه، قطر خوشه و وزن خوشه گردید. نیز، مصرف 200 کیلوگرم در هکتار کود اوره موجب سه برابر افزایش کارایی مصرف آب نسبت به تیمار شاهد گردید. بنابراین، توصیه می شود برای بهینه سازی میزان تولید علوفه از گیاه سالیکورنیا و افزایش راندمان تولید و کارایی مصرف آب، کود اوره به میزان 200 کیلوگرم در هکتار مصرف شود. انجام پژوهش‎های بیشتر برای تعیین اثر آب شور بر خاک در سال‎های آینده پیشنهاد می‎شود.

  کلیدواژگان: آب های نامتعارف، مصرف کود اوره، شورورزی، خوراک دام
 • مستانه رحیمی، محمدامیر دلاور*، محمد جمشیدی، امین شریفی فر صفحات 147-165

  نقشه برداری رقومی از روش های نوینی است که از الگوریتم های یادگیری ماشین و متغیرهای محیطی پیروی کرده و به دلیل صرفه جویی در زمان و هزینه انجام مطالعه برای پهنه بندی خصوصیات و کلاس های خاک در سطوح مختلف طبقه بندی کاربرد گسترده ای در سطح جهانی دارد. این پژوهش باهدف مقایسه کارایی مدل های یادگیری ماشین در پیش بینی مکانی زیرگروه های خاک در بخشی از اراضی استان زنجان انجام شد. برای این منظور، بر اساس الگوی طبقه بندی تصادفی با میانگین فاصله 500 متر، 148 خاک رخ حفر و تشریح گردید و مطابق با سامانه جامع رده بندی خاک به روش آمریکایی طبقه بندی شد. خاک ها در سطح زیرگروه در پنج کلاس تیپیک کلسی زرپتز، تیپیک هاپلوزرپتز، جیپسیک هاپلوزرپتز، تیپیک زراورتنتز و لیتیک زراورتنتز طبقه بندی شد. متغیرهای محیطی شامل نقشه های ژیومورفولوژی، زمین شناسی، توپوگرافی و داده های حاصل از تصاویر سنجش ازدور بود. 57 متغیر محیطی به عنوان نمایندگان عوامل خاک سازی استخراج گردید و با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی و نظر کارشناسان، موثرترین متغیرهای محیطی انتخاب شد. مدل سازی خاک - زمین نما با استفاده از الگوریتم های جنگل تصادفی، درخت تصمیم توسعه یافته و رگرسیون لجستیک چندجمله ای در محیط نرم افزار Rstudio انجام شد.  صحت کلی و ضریب کاپا برای ارزیابی کلاس های خاک در سطح زیرگروه به ترتیب در مدل رگرسیون لجستیک چندجمله ای 65% و 0/41%، در مدل جنگل تصادفی 65% و 0/32 و در مدل درخت تصمیم توسعه یافته 60% و 0/35 به دست آمد. صحت کاربر و صحت تولیدکننده نشان داد که مدل رگرسیون لجستیک چندجمله ای برآورد قابل قبولی در پیش بینی مکانی زیرگروه های خاک ارایه می دهد. متغیرهای عمق دره، فاصله تا شبکه آبراهه، شاخص همواری بالای پشته با درجه تفکیک بالا و شاخص طول در جهت شیب دارای بیش ترین اهمیت در مدل رگرسیون لجستیک چندجمله ای بود. کلاس های خاک با فراوانی بیشتر صحت بالاتری داشت. که نشان می دهد رابطه مستقیمی بین فراوانی کلاس های خاک در داده های آموزشی با صحت نتایج پیش بینی کلاس های خاک برقرار است.

  کلیدواژگان: رگرسیون لجستیک چندجمله ای، ضریب کاپا، نقشه برداری رقومی خاک، ویژگی های توپوگرافی
 • نیلوفر پیرستانی، مژگان احمدی ندوشن*، محمدهادی ابوالحسنی، رسول زمانی احمدمحمودی صفحات 167-182

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اسیدیته خاک، هدایت الکتریکی و کربن آلی بر میزان نیتروژن کل در خاک منطقه زرین شهر با استفاده از آنالیزهای آماری (تحلیل خط مرزی و رگرسیون گام به گام) بود. در منطقه زرین شهر، به مدت یک سال در هر فصل، با استفاده از GPS تعداد 60 نقطه پلات هایی به طول، عرض و ارتفاع 50 ×50 ×20 سانتی متر در اراضی کشاورزی، درختکاری و خاک لخت منطقه با متوسط فاصله ی 546 متر انتخاب گردید و در هر یک از نمونه های خاک، ویژگی های ذکرشده اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از آنالیز خط مرزی حداکثر واکنش یک فرآیند بیوژیوشیمیایی به یک عامل محیطی معین، مشخص شد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، هدایت الکتریکی خاک در فصول گرم سال مقادیر بیشتری نسبت به سایر فصول بود به طوری که در تابستان، حداکثر مقدار این پارامتر در حدود 1587 دسی زیمنس بر متر بود حال آنکه در زمستان به حدود 1140 دسی زیمنس بر متر نیز رسید. تحلیل مقادیر اسیدیته خاک نیز نشان داد که خاک های مطالعه شده عموما در بخش خاک های قلیایی قرار دارند. درصد مواد آلی و کربن آلی خاک نیز تغییرپذیری مشهودی در بین فصول سال نشان دادند به صورتی که در پاییز و زمستان مقادیر این دو پارامتر نسبتا کم (بین 0/04 - 2/52) و در تابستان و بهار افزایش چشمگیری داشت (بین 0/12 - 2/39). در این پژوهش، تحلیل خط مرزی برای بررسی روابط درونی بین متغیرها و همچنین مقادیری از شاخص هایی که باعث افزایش حداکثری نیتروژن خاک شد استفاده شد و مشاهده گردید که دو متغیر درصد کربن آلی و درصد نیتروژن خاک در کلیه کاربری ها رابطه خطی معنی داری داشتند به شکلی که با افزایش درصد کربن آلی، مقدار نیتروژن کل در خاک نیز افزایش پیدا کرد. رابطه رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای موردمطالعه، درصد نیتروژن کل در خاک را می توان بر اساس تاثیر دو پارامتر هدایت الکتریکی و درصد کربن آلی شناسایی کرد. بر اساس نتایج، آنالیز خط مرزی و رگرسیون گام به گام روش مناسبی برای تعیین تاثیر فاکتورهای موثر بر میزان نیتروژن موجود در خاک است.

  کلیدواژگان: کربن آلی، تحلیل خط مرزی، رگرسیون گام به گام
 • فاطمه کیخایی، معصومه دلبری*، ناصر دوات گر، فرزاد حسن پور، محمد جمشیدی، پیمان افراسیاب صفحات 183-198

  این پژوهش باهدف بررسی توزیع مکانی ویژگی های خاک شامل ظرفیت زراعی (FC)، نقطه پژمردگی دایم (PWP) و کل آب قابل دسترس (TAW) با استفاده از روش کریجینگ معمولی (OK) و مدل جنگل تصادفی (RF) در بخش جنوبی دشت سیستان با مساحت حدود 147 هزار هکتار انجام شد. مقادیر FC، PWP و TAW و اجزای بافت خاک برای 200 نمونه خاک جمع آوری شده از عمق 30-0 سانتی متری اندازه گیری شد. ارزیابی عملکرد دو روش OK و RF بر اساس شاخص درصد ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده (nRMSE) نشان داد که عملکرد روش OK با 5% خطای کمتر در پیش بینی FC، 3% خطای کمتر در پیش بینی PWP و 3% خطای کمتر در پیش بینی TAW، اندکی بهتر از روش جنگل تصادفی است. مقایسه میانگین انحراف (Bias) هر دو روش نشان داد که مدل OK دو ویژگی FC و PWP را کمتر و مقدار TAW را بیشتر برآورد نموده است، اما روش RF هر سه ویژگی را بیش برآورد کرده است. نقشه های پراکنش مکانی FC، PWP و TAW تولیدشده با مدل OK نشان داد که بیشترین مقدار FC (23%) و TAW (14%) در غرب و شمال شرق منطقه بود که دارای بافت سنگین تر و ارتفاع کمتری از سطح دریا هستند. در مناطق جنوبی و جنوب شرقی منطقه که دارای بافت خاک سبک تری هستند، مقدار آب قابل دسترس نسبت به مناطق غربی و شمال شرقی کمتر به دست آمد. در مدل RF، مهم ترین متغیر مستخرج از تصاویر ماهواره ای، مدل رقومی ارتفاع بود و هر سه ویژگی در مناطقی که DEM کمتر بود، مقادیر بیشتری داشتند. به نظر می رسد مسطح بودن منطقه و ناکافی بودن متغیرهای کمکی موجب دقت پایین تر روش مدل جنگل تصادفی شده است.

  کلیدواژگان: آب قابل دسترس خاک، متغیرهای محیطی، کریجینگ معمولی، مدل جنگل تصادفی
|
 • Jalal Ghaderi *, MohammadMehdi Tehrani, Fardin Hamedi, Khalil Heydari Pages 95-115

  Tissue analysis is a useful tool for evaluation and optimizing nutrients for sugar beet using Deviation from Optimum Percentage (DOP) and Compositional Nutrient Diagnosis (CND) methods. In order to evaluate the nutritional status of sugar beet farms in Kermanshah Province, this project was conducted in two cropping seasons (2018-21). In each year, 30 different farms with different ranges of soil properties were selected in each region. The project database for the first and second seasons was completed and analyzed and DOP and CND indices were calculated for each nutrient element. Compared with the critical nutrient concentration in Kermanshah Province, the results showed that 85%, 10%, 97.5%, 67%, 93%, 100%, and 5% of farms were deficient in phosphorus, potassium, iron, manganese, zinc, boron and copper, respectively. The average sugar beet yield in this region was about 67.6 t/ha. Selected sugar beet farms were divided into two groups of high and low yields. The results of CND and DOP indices in the Kermanshah province showed that Mg, P, N and K deficiencies were more prevalent among macro-elements and Fe, Mn and Zn deficiencies were observed among micro-elements. However, there was a difference between the two methods in terms of the content of N, Mn, and Fe among the deficient elements. There was a significant correlation (0.48) between nutritional balance index and yield at 1% probability level. The results obtained in this study can be used to increase the yield and improve the quality of sugar beet in each of the regions.

  Keywords: Tissue analysis, Evaluation, optimization of nutrients, Critical nutrients concentration
 • Mojtaba Afshari *, Ahmad Naderi Pages 117-131

  In order to evaluate the effect of iron and zinc on maize grain yield and the contribution of current photosynthesis and photosynthate redistribution under water stress conditions, this study was conducted in two seasons (2018-2020) in research farm at northwest of Ahvaz. The experiment was conducted in split split-plot design with randomized complete block design with three replications. Main plots consisted of water stress at three levels including complete irrigation, cut-off irrigation at vegetative growth stage (CI-VGS), and cut-off irrigation at early seed stage (CI-ESS). Sub-plots consisted of foliar application of zinc sulfate with three concentrations (0, 0.5 %, and 1 %) and sub sub-plots received foliar application of iron sulfate at three concentrations (0, 0.3 % and 0.6 %). The results showed that cut-off irrigation at CI-ESS decreased grain yield, biological yield, current photosynthesis rate, and current photosynthetic contribution, significantly (p<1%). But the redistribution of storage materials was the highest in this treatment. Also, 1000-grain weight in the CI-ESS was 26.9% lower than that of complete irrigation. The highest biological yield and current photosynthesis contribution were obtained by leaf foliar application of iron sulfate. Foliar application of zinc sulfate with 1% concentrations in CI-VGS resulted in significant increase in grain yield of 33.7%, a 7.6% share of current photosynthesis and a decrease in the redistribution of storage materials. The highest grain yields (7062 and 6735 kg. ha-1) and current photosynthesis rate (536.6 g.m-2) were obtained in the foliar application of 1% ZnSO4 and 0.6% iron sulfate. In general, water stress reduced the contribution of current photosynthesis and, consequently, decreased grain yield of maize cv.704 hybrid, which could be compensated by foliar application of 1% zinc sulfate and 0.6% iron sulfate.

  Keywords: Assimilate, Iron sulfate, Zinc Sulfate, current photosynthesis, Water stress
 • Seyed Mousa Sadeghi *, Mehdi Karimi, Naser Farrar Pages 133-146

  Fodder production for livestock using highly saline soil and waters is a part of halo-culture projects. So, the present study aimed to elucidate the effect of nitrogen fertilizer amount on some fodder characteristics and performance of salicornia (Salicornia persica Akhani) irrigated with the Persian Gulf seawater with the electrical conductivity of 64.5 dSm-1. A field experiment with four levels of urea fertilizer including zero, 100, 150, and 200 kg ha-1 in the form of randomized complete block design with three replications was carried out at seashore of Delwar City, Bushehr Province, in 2017. The results showed that fodder production and fertilizer application had a linear and increasing relationship. As the rate of urea fertilizer increased (100, 150, and 200 kg ha-1), the dry fodder production rose by 96.7%, 144.5%, and 188.4%, respectively, compared with the control treatment. In addition, results showed that urea application increased plant height, spike length, spike diameter and spike weight. Moreover, application of urea fertilizer at a rate of 200 kg ha-1 increased water use efficiency by three times compared to the control. Hence, to optimize the quantity of fodder production from Salicornia and water use efficiency, urea application at a rate of 200 kg ha-1 is recommended. It is suggested to determine the effect of saline water on soil in future research

  Keywords: unconventional waters, Use of ureau, halo-culture, Animal feed
 • Mastaneh Rahimi, MohammadAmir delavar *, Mohammad Jamshidi, Amin Sharififar Pages 147-165

  Digital soil mapping (DSM), which uses machine learning (ML) algorithms and environmental covariates, is used worldwide for predicting soil properties and classes, due to being time-effective and cost-saving. This research was conducted to compare ML models and their efficiency in predicting the spatial distribution of soil subgroups in part of Zanjan Province. For this purpose, sampling was carried out through a regular pattern with 500 meters intervals, and 148 soil profile samples were randomly collected and classified. The soils of the region at the subgroup level were categorized in five classes, including Typic Calcixerepts, Typic Haploxerepts, Gypsic Haploxerepts, Typic Xerorthents, and Lithic Xerorthents. Environmental covariates included geomorphological and geological maps, digital elevation model (DEM), and remote sensing (RS), selected by principal component analysis (PCA) and expert knowledge approaches. Fifty-seven environmental variables were extracted as representatives of soil forming factors. Modeling of the soil-landscape relationship was performed using three algorithms, namely, multinomial logistic regression (MNLR), random forest (RF), and boosted regression tree (BRT) in Rstudio software. The results of evaluation metrics such as overall accuracy and Kappa index were 65% and 0.32 for the RF algorithm, 60% and 0.35 for the BRT, and 65% and 0.41 for the MNLR. Referring to the importance of environmental variables, results showed that the four factors of valley depth, LS-Factor, channel network distance, and multiple resolution ridge top flatness index (MRRTF) were the most important variables in MNLR algorithm. Also, the results of two statistics of user’s accuracy (UA) and producer’s accuracy (PA) showed that the MNLR model performed better in the spatial prediction of soil at subgroup level. Soil classes with higher frequency had higher accuracy. The results of the prediction accuracy of soil classes showed that the model prediction is more accurate for the more frequent types in the observations.

  Keywords: Multinomial logistic regression, Kappa index, Digital soil mapping, Terrain attributes
 • Niloofar Pirestani, Mozhgan Ahmadi Nadoushan *, MohammadHadi Abolhassani, Rasool Zamani-Ahmadmahmoodi Pages 167-182

  The purpose of this research was to investigate the impact of pH, EC, and organic carbon (OC) on the amount of total nitrogen in the soil of the Zarin Shahr Region using statistical analyses (borderline analysis and step-by-step regression). In the Zarinshahr region, a comprehensive study was conducted for a duration of one year across all four seasons. The study employed GPS technology to select a total of 60 points in agricultural, tree plantations, and bare soil areas while ensuring an average distance of 546 meters between each point. The plots areas were 50x50x20 cm in length, width, and height. The various soil samples collected from these plots were analyzed. Then, the maximum reaction of a biogeochemical process to a certain environmental factor was determined using borderline analysis. According to the findings, the soil's EC exhibited higher readings during the hotter seasons of the year, in comparison to other seasons. Specifically, during the summer, the maximum value of this parameter was approximately 1587 dS/m, while in the winter, the values were nearly 1140 dS/m. Also, pH levels of the soil was generally alkaline. The seasonal variations in soil OC and organic matter percentage were evident, with notably lower values (ranging from 0.04-2.52) in the autumn and winter, followed by a marked increase during the summer and spring (0.12-2.39). Boundary line analysis was used to investigate the relationships between variables and the values of indicators that caused the maximum increase in soil nitrogen. It was ascertained that OC percentage and soil nitrogen percentage exhibited a significant linear correlation in all land uses. Hence, increase in OC percentage resulted in an increase in the total nitrogen content in the soil. The step-by-step regression analysis in a systematic manner revealed that, within the variables under investigation, the percentage of total nitrogen in the soil can be determined based on the impact of two key parameters, namely, EC and the percentage of OC. The results suggest that use of boundary line analysis and step-by-step regression represent a viable approach for determining the effects of the significant factors on the levels of nitrogen content in the soil.

  Keywords: Organic carbon, Boundary Line Analysis, regression analysis
 • Fatemeh Keykhaei, Masoomeh Delbari *, Naser Davatgar, Farzad Hassanpour, Mohammad Jamshidi, Peyman Afrasiab Pages 183-198

  This study aimed to estimate the spatial distribution of soil properties including field capacity (FC), permanent wilting point (PWP) and  total available water (TAW) using ordinary kriging (OK) and random forest (RF) in agricultural lands of the southern Sistan Plain, covering an area of approximtely 147000 hectars. FC, PWP, and TAW and soil texture components were measured for a total of 200 surface soil samples (0-30 cm). Performance evaluation of the two methods based on the percentage of normalized root mean square error (nRMSE) revealed that the conventional OK with 5% less error in estimating FC, 3% less error in estimating PWP, and 5% less error in estimating TAW performed slightly better than RF. Comparing Bias values showed that OK underestimates both FC and PWP and overestimates TAW, while RF overestimates all three parameters. Spatial distribution maps of FC, PWP, and TAW produced by OK model showed that the highest amount of FC (23%) and TAW (14.4%) were in the west and northeast of the region, which had heavier texture and lower altitude from the sea level. In the southern and southeastern regions, which have lighter soil texture, the amount of available water was less compared to the western and northeastern regions. In the RF model, the most important variable extracted from satellite images was Digital Elevation Model  (DEM), and all three features had higher values in areas where DEM was lower. It seems that the flatness of the study area and the inadequacy of auxiliary variables caused the lower accuracy of the RF method.

  Keywords: Total available water, environmental variables, Ordinary kriging, random forest