فهرست مطالب

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
سال بیست و چهارم شماره 6 (پیاپی 126، بهمن و اسفند 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منصور سیاوش، سید امیرحسین زارعی* صفحات 349-351

  حج یکی از ارکان اصلی اسلام است و برای همه مسلمانان بالغی که استطاعت سفر دارند و در وضعیت سلامتی قابل قبولی هستند؛ واجب است. در این رویداد مذهبی، سالانه حدود 2 تا 3 میلیون زایر مسلمان با ملیت های گوناگون در شهر مکه در پادشاهی عربستان سعودی تجمع می یابند. بخش بزرگی از این جمعیت را افراد سال خورده (25 % بالای 65 سال)، که در معرض بیماری های مزمن مختلفی مثل دیابت قرار دارند، تشکیل می دهد. حداقل حدود 5% از حجاج مبتلا به دیابت بوده و هم چنین 13/8 درصد از آن ها دارای نوروپاتی دیابتی زمینه ای هستند. زخم پای دیابتی که یک عارضه قابل پیشگیری دیابت است، یکی از شایع ترین دلایل مراجعه به پزشک در حج می باشد و در صورت عدم درمان منجر به قطع عضو و ناتوانی می شود و پیامدهای ناگواری برای نظام بهداشتی و جامعه به همراه دارد. از طرفی زایران با تغییرات متعددی در شرایط محیطی خود مواجه هستند که خطر ایجاد زخم پای دیابتی را افزایش می دهد. ازدحام جمعیت، آب و هوای گرم بیابانی، فعالیت بدنی در محیط باز، غفلت از خود مدیریتی، تغییر در رژیم غذایی و وجود محدودیت هایی مثل منع قراردادن خود در سایه، مثال هایی از این شرایط جدید هستند. در این مقاله توصیه هایی برای پیشگیری از زخم پای دیابتی برای بیماران مبتلا به دیابت و گروه های پزشکی همراه آنان، قبل و در طول این زیارت معنوی ارزشمند، آورده شده است.

  کلیدواژگان: عوارض دیابت، پای دیابتی، بهداشت عمومی، حج
 • حوروش حقیقی نژاد، ندا پورعلی محمدی*، حمیده مهدوی آزاد صفحات 352-361
  مقدمه

  اختلال عملکردی تیرویید، یک بیماری مهم و شایع اندوکرین می باشد. هدف ما در این مطالعه بررسی دانش پزشکان خانواده را در مورد کم کاری تیرویید و عوامل موثر بر آن  است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی-تحلیلی، سطح دانش180 پزشک خانواده شاغل در دو مرکز بهداشت شهری شیراز درباره بیماری کم کاری تیرویید را در سال 1400 بررسی می کند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از یک پرسش نامه محقق ساخته حاوی چهار حیطه ی غربالگری، تشخیص، درمان و ارجاع انجام شد. روایی و پایایی پرسش نامه در مطالعه ای مقدماتی تایید گردید.

  یافته ها

  از 180 پزشک شرکت کننده 150 نفر پرسش نامه را تکمیل کردند. میانگین نمره کل 2±15/7 از 22 بود. میانگین نمره کل در حیطه های غربالگری، تشخیص، درمان و ارجاع به ترتیب 0/8±3/2، 0/8±2/3، 1/4±6/6 و 0/6±3/5 بدست آمد. کمتر از 50% از پزشکان به پنج سوال از 22 سوال، پاسخ صحیح دادند. تنها عامل موثر بر نمره؛ سن پزشک بود که ارتباط منفی معنی داری با نمره پرسش نامه داشت.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان می دهد اگرچه در حیطه های غربالگری، تشخیص و ارجاع دانش پزشکان خانواده قابل قبول است اما دانش آن ها در حیطه ی درمان کفایت نمی کند. استفاده از راهنمای بالینی کشوری مبتنی بر شواهد و به روز رسانی آن در فواصل معین، با تمرکز بر عملکرد پزشک خانواده، می تواند راه موثری برای بهبود دانش و عملکرد ایشان باشد. هم چنین برنامه ریزی هدفمند جهت بازآموزی برای بهبود عملکرد پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کم کاری تیروئید، پزشکان خانواده، آگاهی، مدیریت، غربالگری، تشخیص
 • هادی گلپسندی، محمدرحمان رحیمی*، صلاح الدین احمدی صفحات 362-372
  مقدمه

  کاردیومیوپاتی دیابتی یک عامل مهم برای افزایش خطر نارسایی قلبی و مرگ و میر در افراد مبتلا به دیابت است. کاتپسینD نقش مهمی در حفظ عملکردهای فیزیولوژیک؛ از جمله تخریب پروتیین های درون سلولی و اتوفاژی دارد. در پژوهش حاضر، اثرات ترکیب مکمل ویتامین D3 و تمرین هوازی بر کاتپسین های قلب و مقاومت به انسولین در موش های صحرایی دیابتی شده بررسی گردید.

  مواد و روش ها

  در 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، دیابت نوع 2 توسط رژیم غذایی پرچرب+استرپتوزوتوسین القاء و سپس به 5 گروه 1) شاهد سالم (NC)، 2) شاهد دیابتی (DC)، 3) دیابت+تمرین هوازی (DAT)، 4) دیابت+ ویتامین D3 (DVD) و 5) دیابت+تمرین هوازی و ویتامین D3 (DVDAT) تقسیم شدند. بعد از هشت هفته تمرین هوازی و مکمل یاری با ویتامین D3، حیوانات قربانی شده و محتوای پروتیینی کاتپسین D بافت قلب و سطوح سرمی انسولین، گلوکز، ویتامین D3 و شاخص مقاومت به انسولین اندازه گیری گردید.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل آنووا یک طرفه نشان داد که در گروه DC محتوای کاتپسین D افزایش 335 درصدی نسبت به گروه NC داشت (0/001>P).در همین حال در گروه DAT، DVD و DVDAT بترتیب کاهش 44/37، 50/80 و 62/76 درصدی نسبت به گروه DC مشاهده گردید (0/001>P). شاخص مقاومت انسولینی نیز در گروه  های  DAT، DVD و DVDAT بترتیب کاهشی معادل 52/95، 39/27 و 68/ درصد نسبت به گروه DC  داشت (0/001>P).

  نتیجه گیری

  هشت هفته تمرین هوازی با مکمل ویتامین D3 احتمالا از طریق کاهش سطح کاتپسین D بافت قلبی و شاخص مقاومت به انسولین، متابولیسم گلوکز را در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین همراه با رژیم غذایی پرچرب را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: مقاومت به انسولین، ویتامینD3، کاتپسینD، تمرین هوازی و کاردیومیوپاتی دیابتی
 • شادی فیاضی، رضا قراخانلو*، مهدیه ملانوری، محمدرضا کردی صفحات 373-383
  مقدمه

  کلاژن 6 از اجزای مهم شبکه مولکولی خارج سلولی بافت چربی می باشد و رسوب آن با اختلالات متابولیک همراه است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT)  هم زمان با رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن کلاژن 6 (Col6A3) و مقدار محصول پروتیینی آن (COL6α3) در بافت چربی زیرجلدی و هم چنین مقاومت به انسولین در موش های صحرایی بود.

  مواد و روش ها

  24 سر موش صحرایی نر بالغ به طور تصادفی به چهار گروه تغذیه معمولی (ND)، تغذیه پرچرب (HFD)، HIIT+ND و HIIT+ HFD تقسیم شدند.HIIT شامل هشت دوره فعالیت شدید در 90% حداکثر ظرفیت دویدن (MRC) به مدت 2/5 دقیقه، با دوره های استراحت فعال در50% MRC به مدت 2/5 دقیقه بود. خون گیری از ناحیه قلب 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، انجام گردید و بافت چربی زیرجلدی برداشته شد. میزان گلوکز و انسولین سرمی اندازه گیری و مقاومت انسولینی (HOMA-IR) محاسبه شد. برای سنجش بیان ژن و میزان پروتیین بافتی COL6α3 به ترتیب از روش RT-PCR و الایزا استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون آنوا دوطرفه و ضریب همبستگی استفاده شد (0/05≥ P).

  یافته ها

  همراهیHIIT  و رژیم غذایی پرچرب باعث کاهش معنی دار بیان ژن و میزان پروتیین بافتی (0/001> P) COL6α3  و کاهش 21 درصدی HOMA-IR گردید (0/001>P). همبستگی مثبت و معنی دار بین بیان ژن و میزان پروتیین COL6α3 با HOMA-IR مشاهده گردید (0/001>P)(r=0/794 ،  r=0/870).  

  نتیجه گیری

  HIIT هم زمان با مصرف رژیم غذایی پرچرب از افزایش COL6α3 در بافت چربی زیر جلدی جلوگیری نموده و می تواند اثر پیشگیرانه بر مقاومت انسولینی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی با شدت بالا، کلاژن 6 زنجیره 3 آلفا، مقاومت به انسولین، رژیم غذایی پرچرب، موش صحرایی
 • سمانه حسین زاده، صفورا پاکیزه کار، مریم السادات دانشپور، مهدی هدایتی* صفحات 384-400

  سرطان تیرویید شایع ترین بدخیمی غدد درون ریز است و تجزیه و تحلیل مولکولی تومورهای تیرویید نشان می دهد پیشرفت این سرطان همانند سایرسرطان ها با تجمع تغییرات ژنتیک به همراه اختلالات پیش رونده مرتبط است. هدف از این مطالعه ارایه مروری جامع بر انواع تغییرات ژنتیکی است که با بیماری زایی سرطان تیرویید مرتبط هستند. بدین منظور جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پاب مد و ساینس دایرکت از 11 دی سال 1396 تا 15 دی سال 1401، جهت یافتن مقالات درزمینه ارتباط بین تغییرات ژنتیکی و بیماری زایی انواع سرطان های تیرویید صورت گرفت. کلمات کلیدی شامل ترکیبی از واژه های "سرطان/ کارسینوما/ نیوپلاسم، سرطان تیرویید"و "بیماری زایی" و "تغییرات ژنتیکی" بودند. نتیجه بررسی ها نشان داد که فراوان ترین تغییرات ژنتیکی به ترتیب شامل تک جهش ها به ویژه در ژن های BRAF، خانواده RAS، TERT و TP53، بازآرایی به ویژه در ژن هایRET، TRK، BRAF و PAX8/PPARγ، تغییرات تعدادی، و در نهایت هم جهش ها بودند. همراه بودن این تغییرات با تغییرات مولکولی ثانویه متعدد، منجر به تقویت و هم افزایی تاثیرات بر بیماری زایی مولکولی سرطان می گردند. هم چنین ژن های دخیل در ترمیم DNA، انتقال پیام وکنترل چرخه سلولی، بیشتر تحت تاثیر تغییرات ژنتیکی قرار می گیرند. وقوع جهش و فعال سازی بیش ازحد مسیر پروتیین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPK) و جهش های سوماتیک در ژن های دخیل در مسیر PI3K-AKT نیز در اغلب موارد منجر به تومورزایی و پیشرفت آن می گردند. بنابراین، اختلالات مولکولی ثانویه و وقوع چندین تغییر ژنتیکی هم زمان موجب هم افزایی و تقویت در تومورزایی تیرویید می شود. درک بیشتر در خصوص سازوکار بیماری زایی ژنتیکی سرطان تیرویید و کشف و شناخت نشانگرهای مولکولی می تواند زمینه را جهت طراحی روش های تشخیص پیش آگهی بیماری را فراهم آورده و راهبرد های بالینی بالقوه را جهت مدیریت سرطان تیرویید به عرصه عمل برساند.

  کلیدواژگان: نئوپلاسم های تیروئید، سرطان زایی، MAPK، جهش، AKT، PI3K، نوکلئوتیدها، بیماری زایی
 • مه بانو فرهادی آذر، مرضیه ساعی قره ناز، مهسا نوروززاده، فهیمه رمضانی تهرانی* صفحات 401-419
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک از شایع ترین اختلالات غدد درون ریز در زنان سنین باروری سراسر جهان است.بیشتر زنان مبتلا علایم بالینی و بیوشیمیایی اختلالات متابولیک را دارند. محققان طی سال های اخیر ارتباط بین ناترازشدن هم زیستی در میکروبیوتای روده را با بسیاری از انواع بیماری های غدد درون ریز نشان داده اند. و گزارش شده است که ناتراز شدن هم زیستی در میکروبیوتای روده، اختلال ایمنی و هم چنین تغییرات محیطی منجر به بروز انواع بیماری های متابولیک از جمله سندرم تخمدان پلی کیستیک می شود. در مطالعه حاضر به جمع بندی نقش میکروبیوتای روده در بروز اختلالات متابولیک رایج در سندرم تخمدان پلی کیستیک پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، پایگاه های پابمد، اسکوپوس و گوگل اسکولار جهت یافتن مقالات منتشرشده مرتبط با موضوع تحقیق، از ابتدا تا سال 2022 مورد جستجو قرار گرفتند. جستجو به زبان انگلیسی بوده و مقالاتی که چکیده انگلیسی داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  مسیرهای بیوشیمیایی دخیل در متابولیسم تخمدان و افزایش آندروژن ها تحت تاثیر آرایش میکروبیوتای روده و ترشحات وابسته، بیماران مبتلابه سندرم تخمدان پلی کیستیک را مستعد ابتلا و یا تشدید اختلالات متابولیک نظیر چاقی، دیس لیپیدمی، اختلال عملکرد کبد، دیابت و بیماری قلبی-عروقی می نمایند.هم چنین نتایج مطالعات حاکی از اثربخشی بسیاری از رویکردهای درمانی نوین در بهبود شاخص های متابولیک از طریق تغییر در میکروبیوتای روده می باشد. در مطالعه حاضر ضمن بیان اهمیت میکروبیوتای روده در بروز و درمان اختلالات متابولیک در سندرم تخمدان پلی کیستیک، نقشه راهی جامع، با هدف شناسایی عوامل موثر بر پیشروی این اختلال و راه های درمانی ممکن تدوین شده است.

  نتیجه گیری

  برگرداندن تراز بین میکروارگانیسم های هم زیست در روده؛ می تواند با تاثیر بر مسیرهای متابولیکی در پیشگیری و درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک موثر باشد.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، میکروبیوتای روده، اختلالات متابولیک، سندرم متابولیک، مقاومت به انسولین
|
 • M .Siavash, S. Zarei* Pages 349-351

  Hajj is one of the main pillars of Islam, and it is obligatory for all adult Muslims who can afford to travel and are in acceptable health. In this religious event, every year, about 2 to 3 million Muslim pilgrims of different nationalities gather in the city of Mecca, Kingdom of Saudi Arabia, and a large part of this population consists of older adults (25% over 65 years old) who are exposed to various chronic diseases such as diabetes. At least 5% of pilgrims have diabetes, and 13.8% have underlying diabetic neuropathy. Diabetic foot ulcer, a preventable complication of diabetes, is one of the most common reasons for visiting a doctor during Hajj, and if not treated, it leads to amputation and disability. It has profound consequences on the health system and society.On the other hand, many conditions affect pilgrims. Crowding, hot desert weather, physical activity in the open environment, neglecting self-management, changes in diet, and the existence of restrictions such as the prohibition of placing oneself in the shade can be examples of new conditions that increase the risk of diabetic foot ulcers. This article provides recommendations for preventing diabetic foot ulcers for patients with diabetes and their medical teams before and during this valuable spiritual pilgrimage.

  Keywords: Diabetes Complications, Diabetic Foot, Public Health, Hajj
 • H .Haghighinejad, N .Pouralimohamadi*, H. Mahdaviazad Pages 352-361
  Introduction

  Hypothyroidism is a common, important endocrine disorder. In this study, we aimed to evaluate family physicians' knowledge about hypothyroidism. 

  Materials and Methods

   Thi s an alytical cross-sectional study assessed the knowledge knowledge of hypothyroidismin 180 family physicians working in two Shiraz urban health centers in 2021. A researcher-made questionnaire containing four areas, including screening, diagnosis, treatment, and referral, was used. The total score of the questionnaire was 22. Initially, the validity and reliability of the questionnaire were confirmed in a pilot study. 

  Results

  150 out of 180 participants completed the questionnaire. The average score was 15.7±2 of the total 22 scores. The mean scores on screening, diagnosis, treatment, and referral subscales were 0.8±3.2, 0.8±2.3, 1.4±6.6, and 0.6±3.5, respe ctively. Less than 50% of the doctors answered five out of 22 questions correctly. The doctor's age had a significant negative relationship with the questionnaire score. 

  Conclusion

  Although family physicians' knowledge was acceptable in screening, diagnosis, and referral areas, their knowledge of treatment was not sufficient. Using evidence-based national clinical guidelines and updating them at specific intervals, focusing on the performance of family physicians, can be an effective way to improve the knowledge and performance of these doctors. Planning for targeted retraining is suggested as another way to improve performance.

  Keywords: Hypothyroid, Family physicians, Awareness, Management, Screening, Diagnosis
 • H .Golpasandi, MR. Rahimi*, S. Ahmadi Pages 362-372
  Introduction

  Diabetic cardiomyopathy is an important factor in increasing the risk of heart failure and mortality in people with diabetes. Cathepsin D has been shown to play a crucial role in maintaining multiple physiological functions, including the degradation of intracellular proteins and enzyme precursors. This research aimed to investigate the combined effects of vitamin D3 supplementation and aerobic exercise on cardiac cathepsins and insulin resistance in diabetic rats induced by the combination of high-fat diet and streptozotocin (HFD-STZ).

  Materials and Methods

  In 40 male Wistar rats, type 2 diabetes was induced by a high-fat diet fed+ streptozotocin, and they were divided into 5 groups: 1) Normal control (NC), 2) Diabetic control (DC), 3) Diabetes+Aerobic training (DAT), 4) Diabetes+Vitamin D3 (DVD), and 5) Diabetes+Aerobic training and Vitamin D3 (DVDAT). After eight weeks of aerobic training and vitamin D3 supplementation, cathepsin D protein content of heart tissue and serum levels of insulin, glucose, vitamin D3, and insulin resistance index were measured.

  Results

  One-way ANOVA showed that cathepsin D content increased by 335% in the DC group compared to the NC group (P<0.0001). In contrast, there were significant decreases in the DAT, DVD, and DVDAT groups (44.37%, 50.80%, and 62.76%, respectively) compared to the DC group (P<0.0001). The HOMA-IR index also decreased in the DAT, DVD, and DVDAT groups by 52.95%, 39.27%, and 63.68%, respectively (P<0.0001).

  Conclusion

  Eight weeks of aerobic training with vitamin D3 supplementation improves glucose metabolism in diabetic rats induced by HFD-STZ, probably via reducing cardiac tissue level of cathepsin D and insulin resistance index.

  Keywords: Insulin resistance, Vitamin D3, Cathepsin D, Aerobic training, Diabetic cardiomyopathy
 • S .Fayyazi, R .Gharakhanlou*, M. Molanouri, M .Kordi Pages 373-383
  Introduction

  Collagen 6 is one of the important components of the adipose tissue extracellular matrix, and its deposition is associated with metabolic disorders. This study aimed to investigate the effect of High-intensity Interval Training (HIIT) simultaneously with a high-fat diet on the expression of collagen 6 chain 3 alpha gene (Col6A3) and the amount of its protein product (COL6α3) in subcutaneous adipose tissue, as well as insulin resistance in rats.

  Materials and Methods

  Twenty-four adult male rats were randomly divided into four groups: normal diet (ND), high-fat diet (HFD), HIIT+ND, and HIIT+HFD. The HIIT consisted of eight periods of intense activity at 90% of Maximum Running Capacity (MRC) for 2.5 minutes, with periods of active rest at 50% MRC for 2.5 minutes. Blood samples were collected from the heart 48 hours after the last training session, and the subcutaneous adipose tissue was removed. Serum glucose and insulin levels were measured, and insulin resistance (HOMA-IR) was calculated. The RT-PCR and ELISA methods were used to measure gene expression and COL6α3 tissue protein levels, respectively. Two-way ANOVA and correlation coefficient were used to analyze the data (P≤0.05).

  Results

  The combination of HIIT and a high-fat diet caused a significant decrease in COL6α3 gene expression and tissue protein levels (P<0.001) and a 21% decrease in HOMA-IR (P<0.001). A significant positive correlation was observed between gene expression and COL6α3 protein level and HOMA-IR (P<0.001) (r=0.794, r=0.870).  

  Conclusion

  HIIT, simultaneously with consuming a high-fat diet, prevents the increase of COL6α3 in subcutaneous fat tissue and can have a preventive effect on insulin resistance.

  Keywords: HIIT, COL6α3, Insulin Resistance, High-fat diet, Rat
 • S. Hosseinzadeh, S .Pakizehkar, MA. Daneshpour, M. Hedayati* Pages 384-400

  Thyroid cancer is the most common endocrine malignancy. Molecular analysis of thyroid tumors has shown that the cause of its development, as with other cancers, is the accumulation of genetic and epigenetic changes along with progressive disorders. This study aimed to provide a comprehensive overview of the genetic alterations related to the pathogenesis of thyroid cancer. For this purpose, PubMed and Science Direct databases were searched from the beginning of 2018 to January 5, 2022, to investigate the relationship between genetic alterations and the pathogenesis of thyroid cancers. The keywords used included a combination of “Thyroid cancer/carcinoma/neoplasm” AND “pathogenesis” AND “genetic alterations”. The results showed that the most frequently reported genetic modifications included independent mutations, especially in the BRAF, RAS, TERT, and TP53 genes, gene rearrangements, especially in the RET, TRK, BRAF, and PAX8/PPARγ genes, numerical changes, and common co-mutations. The connection between these changes and numerous secondary molecular changes leads to the strengthening and synergy of their effects on the molecular pathogenesis of cancer. In addition, genes involved in DNA repair, signal transmission, and cell cycle control are affected more by genetic alterations, and mutations in the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway and somatic mutations in the genes involved in the PI3K-AKT pathway lead to tumorigenesis and its progression in most cases. Therefore, secondary molecular disorders and simultaneous genetic alterations lead to synergism and genetic enhancement in thyroid tumorigenesis. A better understanding of the molecular pathogenesis and the discovery and recognition of markers can provide prognosis and realize potential clinical solutions for managing and treating thyroid cancer.

  Keywords: Thyroid Neoplasms, Carcinogenesis, MAPK, Mutation, AKT, PI3K, Nucleotides, Pathogenesis
 • M .Farhadi-Azar, M .Saei Ghareh Naz, M. Noroozzadeh, F. Ramezani Tehrani* Pages 401-419
  Introduction

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders among women of reproductive age worldwide. Most of the affected women with PCOS have clinical and biochemical symptoms of metabolic disorders. In recent years, researchers have shown the association between the gut dysbiosis with many types of endocrine diseases. Evidence showed that an imbalance of gut microbiota, immune disorder and environmental changes can contribute to various diseases including polycystic ovary syndrome. This study aims to summarize the role of gut microbiota in the development of common metabolic disorders in PCOS.

  Materials and Methods

  A comprehensive search was conducted on PubMed, Scopus, and Google Scholar databases for articles published from the beginning to 2022. Only articles with English abstracts were reviewed.

  Results

  The composition of gut microbiota and related secretions influence the biochemical pathways involved in ovarian metabolism and the increase of androgens. This make individuals with PCOS more susceptible to or worsen metabolic disorders such as obesity, dyslipidemia, liver dysfunction, diabetes and heart disease. Furthermore, studies have shown that interventions targeting the gut microbiota can lead to improvements in metabolic indices. This study provides a comprehensive roadmap for identifying factors that contribute to the progression of PCOS and potential treatment methods.

  Conclusion

  Reversing gut dysbiosis by affecting metabolic pathways may be effective in the prevention and treatment of PCOS.

  Keywords: Polycystic ovary syndrome, Gut microbiota, Metabolic Disorders, Metabolic Syndrome, Insulin Resistance