فهرست مطالب

Iran Agricultural Research - Volume:41 Issue: 2, Summer and Autumn 2022

Iran Agricultural Research
Volume:41 Issue: 2, Summer and Autumn 2022

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سعید تابعین، سید علی اکبر بهجت نیا* صفحات 1-23
  تیره Geminiviridae با چهارده جنس پذیرفته شده و تعداد فزاینده ای از گونه های نامشخص، در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین تیره ویروس های آلوده کننده گیاهان شناخته می شود. پیکره های بیست وجهی دوقلوی آنها حاوی دی ان ای های ژنومی تک لا است، که به طور طبیعی توسط حشراتی از راسته نیم بالان (Hemiptera) شامل سفیدبالک Bemisia tabaci و چند گونه زنجرک و شته در طیف وسیعی از گیاهان میزبان منتقل می شوند. همچنین برخی جمینی ویروس ها در میزبان های خاصی توسط بذر انتقال می یابند. علاوه بر تغییرات اقلیمی، کشت های صنعتی و توسعه تجارت جهانی، انعطاف پذیری ژنتیکی جمینی ویروس ها منجر به افزایش نرخ توزیع آنها شده است. بیماری های ناشی از جمینی ویروس ها یک محدودیت جدی برای اکوسیستم های کشاورزی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری سراسر جهان است. زیان های اقتصادی ناشی از آلودگی به جمینی ویروس ها در سال های اخیر به ویژه در مزارع و گلخانه های ایران افزایش یافته است. تعریف دو جنس متمایز با داشتن ویژگی های مولکولی و زیستی منحصر به فرد شامل جنس های Becurtovirus و Turncurtovirus، و وجود گونه ها و سویه های مختلف از سایر جمینی ویروس ها، ایران را به عنوان یکی از منشاهای بالقوه برای تنوع جمینی ویروس های تک بخشی دنیای قدیم معرفی می کند. در این بررسی به وقوع و تنوع جمینی ویروس ها در ایران پرداخته شده است و علاوه بر این، برخی اقدامات کنترلی قابل اجرا بر اساس سازگاری با اکوسیستم کشاورزی ایران پیشنهاد شده است که برای سایر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان نیز قابل توصیه خواهد بود.
  کلیدواژگان: اقدامات کنترلی، ایران، تنوع، جمینی ویروس ها
 • ناهید جعفری، عزت الله کرمی*، مرضیه کشاورز، شبیر کرمی صفحات 25-34

  کشاورزی ابزاری ضروری برای توسعه، فقرزدایی و امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه همچون ایران است. با این حال، کشاورزی کوچک مقیاس همچنان در ایران رواج داشته و عملکرد بیشتر محصولات زراعی پایین است. استقرار نظام ترویج کشاورزی کارآمد و دارای طرح ریزی مناسب می تواند گذار به سوی کشاورزی مولد، سودآور و پایدار را تسهیل کند اما حاکمیت نظام ترویج کشاورزی فرمایشی در ایران، اکثر کشاورزان خرده مالک و فقیر را از دسترسی به خدمات مشاوره ای محروم نموده و مشکلات این قشر حل نشده باقی مانده است. نظام نوین ترویج کشاورزی در سال 2014 و به منظور پاسخگویی بهتر به مشکلات کشاورزان خرده پا آغاز به کار نمود. با این حال، اثرات نظام نوین ترویج بر توسعه کشاورزی به صورتی دقیق مورد واکاوی قرار نگرفته است. بنابراین، این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد نظام نوین ترویج کشاورزی و شناسایی بازدارنده های پیشروی این نظام انجام شد. در این راستا، پژوهشی کیفی در استان فارس، جنوب ایران طرح ریزی و اجرا گردید. یافته ها نشان داد که نظام نوین ترویج کشاورزی توانسته است دسترسی کشاورزان خرده مالک به خدمات ترویجی را افزایش دهد، بهره وری و سودآوری کشاورزی را بهبود بخشد و آسیب پذیری معیشتی را کاهش دهد. با این حال، به دلیل محدودیت های مالی، فیزیکی، نهادی، بازار، طبیعی، اطلاعاتی، صلاحیتی و روانی، در تسهیل دسترسی به بازارهای سودآور، بسیج منابع مالی و انسانی پایدار، و تبدیل نظام ترویج به نظامی کاملا تقاضامحور ناکام مانده است. برخی توصیه ها برای بهبود اثربخشی نظام نوین ترویج کشاورزی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: ساز و کارهای بازدارنده، شایستگی ها و ناکامی ها، کشاورزان خرده پا، نظام نوین ترویج کشاورزی، نظام های کشاورزی
 • مهراب یادگاری* صفحات 35-51
  پژوهش حاضر برای بررسی تاثیر کاربرد عناصر ریزمغذی (آهن، مس، روی و منگنز) بر میزان و ترکیب اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در جنوب غرب ایران (شهرکرد) در سال های 1398 و 1399 انجام شد. چهار کود برگی شامل لیبرل آهن، لیبرل روی، لیبرل مس و لیبرل منگنز به عنوان کود معدنی استفاده شد. کود لیبرل آهن حاوی 13/2٪ آهن کلات، کود لیبرل روی یک کود برگی با 14٪ روی به شکل کلات، کود لیبرل مس دارای 14٪ مس به صورت کلات، و کود لیبرل منگنز از 13٪ منگنز کلات شده با EDTA تشکیل شده است. نتایج بدست آمده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی، نشان دهنده وجود 36 ترکیب در اسانس گیاهان گل محمدی بود. بیشترین (0/11-0/14 درصد) و کمترین (0/03-0/05 درصد) میزان اسانس به ترتیب از گیاهان تحت تیمار ترکیبی هر چهار عنصر ریزمغذی و گیاهان تحت تیمار شاهد بدست آمد. گیاهان تیمار شده با غلظت 40 میلی گرم در لیتر (40 ppm) از عناصر ریزمغذی (تیمار Fe3Cu3Zn3Mn3) و گیاهان شاهد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقادیر در اکثر  اجزای اسانس بودند. مونوترپن های اکسیژنه شامل بتاسیترونلول (5/22-1/28 درصد)، ژرانیول (1/15- 1/23 درصد)، کامفور (0/86-2/3 درصد)، سیترونلول (0/4-1/9 درصد) و ترانس ژرانیول (0/5-2/1 درصد) و مونوترپن های حلقوی از جمله نونادکان (11/1-13/3 درصد)، پنتادکان (3/55- 8/9 درصد) و هنیکوزان (4/5- 8/7 درصد)؛ ترکیبات غالب اسانس گیاهان گل محمدی بودند. کاربرد بیش از 40 میلی گرم در لیتر از ریزمغذی ها، به احتمال بسیار زیاد به دلیل سمیت، منجر به کاهش میزان و اجزای اسانس گردید.
  کلیدواژگان: بتاسیترونلول، ژرانیول، عناصر ریزمغذی، گل محمدی، نونادکان
 • مهسا محمدی، مجید پوریوسف*، مرضیه ندرلو صفحات 53-71
  علف های هرز مهم ترین عامل محدودکننده در سیستم های کشاورزی می باشند و استفاده از مالچ به عنوان راهکاری مناسب در مدیریت اکولوژیک علف های هرز در نظر گرفته می شود. به منظور بررسی عملکرد و کنترل علف های هرز گشنیز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1399 انجام شد. فاکتور اول، نوع مالچ شامل نسبت های 100 درصد (40 کیلوگرم در هکتار)، 66 درصد (26/4 کیلوگرم در هکتار) و 33 درصد (13/2 کیلوگرم در هکتار) شبدر (Trifolium alexandrinum L.) و 100 درصد (20 کیلوگرم در هکتار)، 66 درصد (13/2 کیلوگرم در هکتار) و 33 درصد (6/6 کیلوگرم در هکتار) یونجه (Medicago scutellate L.) به عنوان مالچ های زنده، کلش گندم (Triticum aestivum L.) (یک کیلوگرم در مترمربع) به عنوان مالچ غیرزنده و یک تیمار بدون مالچ و فاکتور دوم، کنترل علف های هرز شامل کنترل کامل علف های هرز، یکبار وجین علف های هرز و عدم کنترل علف های هرز بود. نتایج نشان داد که تیمارهای نوع مالچ و کنترل علف های هرز بر اجزای عملکرد و عملکرد گشنیز از نظر آماری معنی دار بود. به طوری که، بیشترین عملکرد دانه (1601/4) کیلوگرم در هکتار)، عملکرد زیست توده (3901 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (3/35 کیلوگرم در هکتار) در مالچ کلش گندم تحت شرایط کنترل کامل علف های هرز مشاهده شد. تراکم های 66 و 100 درصد شبدر، باعث خفگی و از بین رفتن کامل بوته های گشنیز شد. لذا، عملکرد دانه و زیست توده گشنیز در این تیمارها معادل صفر بود. همچنین، تراکم های پایین یونجه، تاثیر معنی داری بر کنترل علف های هرز نداشت. کنترل کامل علف های هرز باعث افزایش معنی داری در تمامی صفات ارزیابی شده در گشنیز شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از مالچ کلش گندم راه حل مناسبی برای کنترل علف های هرز گشنیز است که نه تنها در رشد و نمو گشنیز تداخلی ایجاد نمی کند، بلکه باعث کنترل موثر علف های هرز آن نیز می شود. از این رو با توجه به اهمیت کنترل تلفیقی علف های هرز در سیستم های کشاورزی پایدار، استفاده از مالچ کلش گندم را می توان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش استفاده از سموم شیمیایی و کاهش آلودگی محیط زیست معرفی نمود.
  کلیدواژگان: عملکرد اسانس، عملکرد دانه، کنترل علف های هرز، گیاهان پوششی، مالچ کلش گندم
 • علی بهشتی آل آقا*، مهین کریمی، فاطمه رخش صفحات 73-86
  تغییر کاربری زمین از جنگل به زمین های زراعی ممکن است بر فرآیندها، خواص و عملکرد خاک تاثیر بسزایی داشته باشد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تغییر کاربری طولانی مدت از جنگل های بکر به زمین های زراعی در شیب های شمالی و جنوبی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شد. شش منطقه از ناحیه زاگرس در غرب ایران که روند رشد جنگل به اراضی کشاورزی در دهه های اخیر در آن ها رخ داده است، برای این مطالعه انتخاب شدند. نمونه های مرکب خاک از عمق صفر تا 20 سانتی متری در دامنه های شمالی و جنوبی جنگل های بومی و مناطق زیر کشت مرتبط با آن ها جمع آوری شدند. بیشترین مقدار رس قابل انتشار و چگالی ظاهری خاک و کمترین پایداری خاکدانه در زمین های کشاورزی مشاهده شد. کربن آلی خاک، نیتروژن کل و ذخایر کربن و نیتروژن کل در پاسخ به تغییر کاربری زمین از جنگل به زمین کشاورزی در تمام مناطق مورد مطالعه کاهش یافت. مقادیر بالاتر کربن آلی خاک، نیتروژن کل، نسبتC/N و فسفر قابل دسترس در دامنه های شمالی در مقایسه با دامنه های جنوبی در برخی از مناطق مورد مطالعه مشاهده شد. به طورکلی، تبدیل جنگل های طبیعی به سیستم های کشت کشاورزی منجر به کاهش کیفیت خاک شد. با این حال، شدت زوال در جهت های شیب شمالی و جنوبی تقریبا مشابه بود.
  کلیدواژگان: جنگل، جهت شیب، زمین زراعی، سیستم های خاک ورزی، کیفیت خاک
 • علی شعبانی*، علیرضا سپاسخواه، محمدمهدی مقیمی، عبدالرسول زارعی صفحات 87-100

  رشد و عملکرد گیاه تحت تاثیر بسیاری از پارامترهای تولید مانند میزان آب آبیاری، کوددهی، تراکم بوته و غیره است. با توجه به محدودیت منابع و نهاده های کشاورزی، افزایش هزینه های تولید، تقاضای غذا، رشد جمعیت و مشکلات زیست محیطی، توسعه رویکردهای زمانبندی برای استفاده از پارامترهای تولید ضروری است. در این مطالعه ابتدا عملکرد محصول و پاسخ سود خالص به تغییرات پارامترهای تولید مورد بحث قرار می گیرد، دوم تحلیل اقتصادی-ریاضی پارامتر های تولید مانند آب آبیاری مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل های ارایه شده در این مطالعه در چهار مورد شامل 1) قیمت محصول، ثابت یا متغیر، 2) تابع های تولید تک، دو یا چند متغیره، 3) سطح زمین و آب محدود یا نامحدود و 4) قیمت آب متغییر طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل اقتصادی-ریاضی ارایه شده در مورد کم آبیاری در این مطالعه برای تعیین مقدار بهینه سایر پارامترهای تولید مانند میزان کود، تراکم بوته، تراکم بذر، شدت کاشت بنه و غیره گسترش یافت.

  کلیدواژگان: قیمت محصول، محدودیت زمین، تابع تولید، محدودیت آب
 • الهه روانشادی، فاطمه یاراحمدی*، امین لطفی جلال آبادی، فریده خان میرزا صفحات 101-108
  موریانه Microcerotermes diversus Silvestri موریانه ای مهم در استان خوزستان می باشد که دامنه ی جستجوگری وسیعی دارد. در سال های اخیر، مبارزه با موریانه ی زیرزمینی بیشتر بر مبنای کاربرد سموم شیمیایی بوده، که منجر به افزایش مقاومت به حشره کش ها در این آفت شده است. در این مطالعه، مقاومت جمعیت های مختلف این موریانه به حشره کش کلرپیریفوس با کمک تعیین مقادیر LC50 این حشره کش برای جمعیت های مختلف مورد آزمایش و محاسبه فعالیت دو آنزیم استیل کولین استراز و گلوتاتیون-اس- ترانسفراز مورد ارزیابی قرار گرفت. چهار جمعیت از M. diversus با تاریخچه متفاوتی از کاربرد حشره کش های فسفره آلی مورد استفاده قرار گرفتند. جمعیت A (ا م اتمیر 1)، جمعیت B (ام التمیر 2) و جمعیت c (ملاثانی) از نخلستان هایی که به ترتیب دارای سابقه 30 ساله و 10 ساله سمپاشی با حشره کشهای فسفره آلی و بدون کاربرد این حشره کش ها بودند جمع آوری شدند. جمعیت D (دانشگاه رامین) از درختان نارنج سه هفته بعد از سم پاشی با کلرپیریفوس جمع آوری شد. نتایج سنجش زیستی نشان داد که بیشترین و کمترین مقادیر LC50 به ترتیب در جمعیت های A و C وجود دارد. علاوه براین، میزان فعالیت استیل کولین استراز تعیین شده با استفاده از سوبستراهای استیل تیوکولین آیوداید، پروپینیل تیوکولین آیوداید و بوتریل تیونیل آیوداید در جمعیت های با سابقه کاربرد حشره کش  کلرپایریفوس بیشتر بود (بیشترین میزان در جمعیت A). همچنین نشان داده شد که فعالیت استیل کولین استراز در جمعیت های  با سابقه 30 و 10 ساله کاربرد حشره کش با سوبسترای استیل تیوکولین آیوداید بیشتر از غعالیت این آنزیم با سوبستراهای پروپینیل تیوکولین آیوداید و بوتریل تیونیل آیوداید  بود. مقدار ثابت میکایلیس (Km) و مقدار حداکثر سرعت (Vmax) آنزیم استیل کولین استراز به عنوان دو عامل مهم کنتیک، بیانگر بیشترین تمایل این آنزیم به سوبسترا در جمعیت A بود.
  کلیدواژگان: ارگانوفسفره ها، استیل کولین استراز، گلوتاتیون-اس-ترانسفراز، مقاومت به حشره کش ها، موریانه
 • محمد درانی، محمدرضا رضوانی* صفحات 109-116

  این پژوهش، با هدف بررسی اثر دو منبع چربی و سه سطح یک پلت چسبان بر کیفیت پلت، عملکرد رشد، گوارش پذیری پیش سکومی مواد غذایی و صفات لاشه و اقتصادی جوجه های گوشتی راس 308 انجام شد. آزمایش با استفاده از 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه در قالب یک آزمایش فاکتوریل 3×2  بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای غذایی شامل دو نوع منبع چربی (روغن سویا و پودر چربی) و سه سطح از یک پلت چسبان تجاری بنام گلوماتین (صفر، دو و چهار درصد در دوره رشد و صفر، سه و شش درصد در دوره پایانی) بودند. داده ها با نرم افزار آماری SAS نسخه 9/4 با رویه مدل خطی واکاوی و در سطح احتمال پنج درصد (P ≤ 0.05) با هم مقایسه شدند. پرندگانی که با جیره حاوی روغن سویا و سطح دو پلت چسبان گلوماتین (دو درصد در مرحله رشد و سه درصد در مرحله پایانی) تغذیه شده بودند،دارای بهترین ضریب تبدیل خوراک در کل دوره و بیشترین گوارش پذیری ماده خشک، چربی و سوددهی اقتصادی بودند. بدین ترتیب مشخص شد که افزایش کیفیت فیزیکی پلت که از طریق افزودن پلت چسبان به جیره ی دارای روغن سویا حاصل شده بود دارای حد بهینه ای (دو درصد در مرحله رشد و سه درصد در مرحله پایانی) است. بنابراین، پلت بیش از حد بهینه می تواند آثار منفی بر ضریب تبدیل غذایی، گوارش پذیری مواد مغذی، و نهایتا سوددهی اقتصادی داشته باشد.

  کلیدواژگان: پلت چسبان گلوتامین، جوجه های گوشتی، چربی و روغن، کیفیت فیزیکی، گوارش پذیری پیش سکومی
 • محمدهادی جرعه نوش، مجتبی پاک پرور*، رضا قهاری، سید آهنگ کوثر صفحات 117-127
  بحران آب چالش بزرگی برای مدیران منابع آب در مناطق نیمه خشک ایران است. بیشتر سیاست ها برای مقابله با این بحران، مهار آب های سطحی پشت سدها بوده است. تغییر رویکرد ملی از سدسازی به آبخیزداری برای حفظ منابع آب های زیرزمینی ایران اجتناب ناپذیر است. تاثیر پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی در منطقه وسیعی در جنوب ایران طی 151 ساعت سیل تاریخی در سال 1395 بررسی شد. منطقه مورد مطالعه دو حوضه در دشت گره بایگان شامل حوضه بیشه زرد (192 کیلومتر مربع) و حوضه چاه قوچ (171 کیلومتر مربع) بود. معادله بودجه آب برای ارزیابی آب ورودی و خروجی سیستم پخش سیلاب استفاده شد. شش پیزومتر نصب شده در دشت گره بایگان، سطح رکود آب را اندازه گیری کردند. جریان ورودی و خروجی به ترتیب با یک ثبات سطح آب و پنج سرریز تاج پهن اندازه گیری شدند. محتوای آب خاک تا عمق 30 متری توسط سنسورهای دستگاه رطوبت سنج براساس بازتاب سنجی دامنه زمانی (Time Domain Reflectometry, TDR) ثبت شد. حجم کل آب حفظ شده توسط سیستم در 29 بهمن 1395، 19160951 متر مکعب بود. تغذیه خالص آبخوان 6677301 مترمکعب بود. کل تغذیه ناشی از تغذیه مصنوعی در مدت مطالعه 8332916 متر مکعب بود. سیستم پخش سیلاب، 70 درصد سیلاب انحرافی را مهار نمود و سطح آب چاه های منطقه را از1/03 تا 2/74 متر بالا برد. بنابراین میتوان نتیچه گیری کرد که پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی، رویداد سیل نادر در ایران را مهار کردند. در نتیجه، آنها می توانند فرآیندهای منطقی برای جلوگیری از خسارات سیل و حفظ منابع آب های زیرزمینی باشند.
  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، پخش سیلاب، شارژ مصنوعی، دشت گره بایگان
 • سپیده کعبی زاده عرب حسب، رسول اعتمادی پور*، مژگان سلیمانی زاده صفحات 129-145
  گواوا به دلیل ویژگی‏ های فیزیکوشیمیایی دوره انبارمانی کوتاهی دارد. مطالعات متعددی در راستای حفظ کیفیت میوه گواوا و افزایش انبارمانی آن صورت گرفته است اما در حال حاضر یک روش بهینه‏ برای آن وجود ندارد. این پژوهش به بررسی کاربرد پس از برداشت ژل آلویه ورا و تیمار آب گرم بر کاهش سرمازدگی میوه گواوا پرداخته است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی روی میوه گواوا صورت گرفت. تیمارهای مورد استفاده شامل زمان انبارمانی در پنج سطح (صفر، 7، 14، 21 و 28 روز)، تیمار آب گرم در سه سطح (بدون آب گرم، 40 و 50 درجه سلسیوس) و ژل آلویه ورا در سه سطح (صفر، پنج و 10 درصد) و شاهد (آب مقطر، بدون ژل آلویه ورا و بدون آب گرم) بودند. نمونه ها در دمای 1±7 درجه سلسیوس با رطوبت نسبی 95% برای 28 روز و سپس در 24 درجه سلسیوس برای 24 ساعت برای سازگاری با شرایط بازار ذخیره شدند. طبق نتایج به دست آمده، با گذشت زمان میزان شاخص رنگa* افزایش و میزان شاخص های رنگ L* و b* کاهش یافت. از میان تیمارهای مورد آزمایش، تیمار 5 درصد آلویه ورا از طریق افزایش محتوای قند کل و کاهش درصد نشت یونی سبب حفظ کیفیت بهتر میوه گواوا شد. همچنین اثر متقابل تیمار آب گرم 40 درجه سلسیوس و 10 درصد آلویه ورا با کاهش میزان تنفس و حفظ بیشتر سفتی در میوه اثرات مثبتی برجای گذاشت. مقادیر کلروفیل کل کلیه تیمارها در هفته چهارم کمترین مقدار را نسبت به تیمارهای مشابه در هفته های 1-3 داشت. افزایش دوره ذخیره سازی منجر به روند نزولی شاخص اسید اسکوربیک شد. حداقل مقدار کاروتنوییدها و فلاونوییدهای پوست در تیمار آب 40 درجه سلسیوس و 10 درصد آلویه ورا مشاهده شد.. بیشترین مقدار آنتی اکسیدان پوست در تیمار بدون آب گرم و 5 درصد آلویه ورا، نشت یونی در تیمار بدون آب گرم و 10 درصد آلویه ورا و مالون دی آلدیید در آب 40 درجه سلسیوس و 5 درصد آلویه ورا بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از ژل آلویه ورا و تیمار آب گرم باعث کاهش سرمازدگی میوه گواوا و ماندگاری بهتر میوه در طی زمان انبارمانی می‏ گردد.
  کلیدواژگان: آسیب سرمازدگی، آلوئه ورا، انبارمانی، پس از برداشت، گوآوا
 • سیروس جعفری*، سمیه حسانی زاده صفحات 147-157
  تپه های ماسه بیش از نیم میلیون هکتار از استان خوزستان در ایران را پوشش می دهد. این مناطق تهدیدی جدی برای اراضی کشاورزی، ساختمانها و تاسیسات صنعتی هستند. شناخت ویژگیهای این مناطق کمک زیادی به مدیریت آنها میکند. این تحقیق به منظور تعیین ویژگی های تپه های ماسه ای استان خوزستان و مدیریت آنها انجام شد.  نتایج نشان داد ویژگیهای دینامیک این تپه ها مثل شوری بسته به موقعیت و جهت بادهای غالب متفاوت است. با وحود این، ماده الی، ظرفیت تبادل کاتیونی و پ هاش تقریبا مشابه بودند. پتاسیم محلول با میزان شوری رابطه معکوسی داشت. در نواحی غربی کانی های کربناتی کلسیت و دولومیت و سیلیکاتی کوارتز، کایولینیت، کلریت، ایلیت غالب و کانی های اسمکتیت، پالی گورسکیت و ورمیکولیت در مرتبه بعدی قرار داشتند. بخش های جنوب شرقی نیز دارای ترکیب کانی های مشابهی بودند ولی میزان نسبی این کانی ها بخصوص پالی گورسکیت تفاوت داشت. کانی های اسمکتیت، پالی گورسکیت و سپیولیت در مبادی ورود بادهای غالب، زیاد و در بخش های درونی کمتر بودند. سپیولیت فقط در جنوب شرقی مشاهده شد که به منشاء خاک های گچی مناطق مجاور مربوط می شد.ترکیب مشابهی از این کانی ها و نسبت آنها در قسمت های عمیق تر نیز دیده شد. تشابه کانی های تپه های ماسه ای نشان می دهد که منشا یکسانی دارند و شباهت آنها با ترکیب کانی های خاک در دشت های خوزستان نشان می دهد که این ماسه ها از فرسایش بادی دشت در دوره های مختلف خشکی به وجود آمده اند.
  کلیدواژگان: پراش پرتو ایکس، تپه های شنی، خشک، کانی، گرد و غبار
 • مهرداد صالح زاده، علیرضا افشاری فر*، سعیده دهقانپور فراشاه صفحات 159-163

  اختر (Canna indica) گونه ای از خانواده اختر (Cannaceae)، یک گیاه زینتی چند ساله است که به طور گسترده در طراحی فضای سبز استفاده می شود. گونه های متفاوتی از ویروس های بیمارگر گیاهی این گیاه را آلوده نموده و به عنوان یک تهدید مهم برای گیاه اختر محسوب می شوند که منجر به طیف وسیعی از علایم در گیاهان اختر، کاهش ارزش کیفی زینتی آن ها و همچنین مواد تکثیر شده با کیفیت پایین تر و منجر به خسارت مالی قابل توجهی می شوند. یک پوتی ویروس جدید به نام ویروس رگه زرد اختر (CaYSV) بسیاری از ارقام اختر را در فضای سبز که به دلیل ارزش زینتی خود به طور گسترده کشت می شوند آلوده می کند.  این ویروس بسیاری از ارقام اختر را که در باغ ها یافت می شوند آلوده کرده است و منجر به نگرانی قابل توجهی در محیط های باغبانی شده است. طی بررسی انجام شده در تابستان 1401، علایم سبزردی شدید در امتداد رگبرگ های اختر در فضای سبز شهر یزد (ایران) مشاهده شد. آر ان ای کل از برگ های 20 نمونه ی اختر دارای علایم و یک نمونه بدون علایم و به ظاهر سالم (کنترل منفی) استخراج و واکنش زنجیره ای پلی مزار معکوس (RT-PCR) با استفاده از یک جفت آغازگر دژنره پوتی ویروس ها (Nib2F, Nib3R) انجام شد. RT-PCR منجربه تکثیر یک قطعه دی ان ای با اندازه مورد انتظار (تقریبا باندازه 350 جفت باز) در تمام نمونه های دارای علایم شد، در حالی که هیچ قطعه دی ان ایی در گیاه بدون علایم مورد آزمایش تکثیر نشد. قطعه دی ان ای تکثیرشده به روش سنگر توالی یابی شدند و اندازه آن دقیقا 350 جفت باز تعیین شد. تجزیه و تحلیل BLASTn توالی نوکلیوتیدی جدایه های مورد نظر با سایر جدایه های  CaYSV متناظر موجود در پایگاه ژنی نشان داد، جدایه یزد بیشترین شباهت (5/99%) را با جدایه ای از روسیه با رس شمار MG545919.1  و کمترین شباهت (59/89%) با جدایه ی CaYSV از انگلستان با رس شمار  EF466139.1  دارد.

  کلیدواژگان: آغازگرهای عمومی، پوتی ویروس، فضای سبز، یزد
 • عفیدی کوین ایهیوخیلن* صفحات 165-176
  بیشتر خاک های نزدیک به مراکز شهری اغلب به دلیل کشت فشرده تخریب می شوند و در نتیجه مقدار مواد آلی کم و مواد مغذی گیاه کم می شود. بقایای مواد گیاهی اغلب در بازارهای شهری در نیجریه رها می شوند و دفع آنها توسط شوراهای محلی گران است. بنابراین این مواد باعث ایجاد مزاحمت برای محیط زیست می شوند. با این حال، این مواد را می توان کمپوست کرد و به عنوان اصلاح کننده خاک استفاده کرد. یک آزمایش مزرعه ای در یک مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه ایلورین، ایلورین، نیجریه در طول فصل زراعی 1398 - 1397 برای ارزیابی اثرات زباله های شهری به عنوان کمپوست بر رشد، عملکرد و ترکیب تغذیه ای کاهو انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی چهار بار تکرار شد. میزان مصرف کمپوست شامل 0، 5، 10، 15، 20 میلی گرم در هکتار و NPK به میزان 300 کیلوگرم در هکتار بود. داده ها بر روی پارامترهای رویشی شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ و شاخص سطح برگ و پارامترهای عملکرد شامل عملکرد در کرت خالص، عملکرد در هکتار و ترکیب ویتامین های A و C جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کاربرد کود کمپوست باعث بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله ظرفیت نگهداری آب شد بطوریکه ظرفیت نگهداری آب در فصل های زراعی اول و دوم به ترتیب 27/77 درصد و 29/43 درصد بهبود یافت. استفاده از کمپوست 20 میلی گرم در هکتار به ترتیب در فصل زراعی اول و فصل زراعی دوم رشد و عملکرد بهتری (34/93 و 33/64 مگا در هکتار) داشت. در نتیجه، کشاورزان، به ویژه در مناطق شهری، می توانند محصول کاهو خود را با استفاده از کود کمپوست بکارند تا عملکرد بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: رشد، کاهو، کمپوست، محتوای مواد مغذی
|
 • S Tabein, S. A. A Behjatnia * Pages 1-23
  The family Geminiviridae with fourteen accepted genera and an increasing number of unassigned species is currently identified as the largest family of plant‐infecting viruses. Their twinned icosahedral particles contain single-stranded genomic DNAs that are naturally transmitted by Hemiptera insects including whitefly (Bemisia tabaci), several species of leafhoppers, treehoppers and one species of aphid in a wide range of host plants. Also, some geminiviruses are transmitted by seeds in certain hosts. In addition to climate changes, industrial cultivations, and the development of global trade, the genetic flexibility of geminiviruses has led to an increase in the rate of their distribution. Diseases caused by geminiviruses constitute a serious constraint to tropical and sub-tropical agroecosystems worldwide. The economic losses caused by geminivirus infections have grown especially in open fields and greenhouses in Iran during the last years. Defining two distinct genera by having unique molecular and biological characteristics, Becurtovirus and Turncurtovirus, and the presence of different species and strains of other geminiviruses introduces Iran as a putative origin of diversification for old-world monopartite geminiviruses. This review presents the occurrence and diversity of the members of Geminiviridae in Iran. Moreover, some applicable control measures have been proposed based on compatibility with the Iran agroecosystem which would also be recommended for other tropical and subtropical regions  of the world.
  Keywords: Control measures, diversity, Geminiviruses, Iran
 • N Jafari, E Karami *, M Keshavarz, Sh Karami Pages 25-34

  Agriculture is an essential instrument for development, poverty alleviation, and food security in developing countries, such as Iran. The agricultural sector of Iran is dominated by small-scale farming, and the yield of most crops is low. A well-designed and well-functioning agricultural extension system can facilitate the transition toward productive, profitable, and sustainable agriculture. However, the top-down agricultural extension system of Iran has left most smallholder and resource-poor farmers with no access to advisory services, and their problems have remained unresolved. The new agricultural extension system (NAES) was initiated in 2014 to better respond to the problems of smallholder farmers. However, there is still no definite reflection on the influences of the NAES on agricultural development. Therefore, this study aimed to evaluate the performance of the NAES. Also, it purposed to identify the blocking mechanisms hindering the NAES’ function. In this regard, qualitative research was planned and conducted in Fars Province, Southern Iran. The findings revealed that NAES has managed to enhance the availability of extension services for smallholder farmers, improve the productivity and profitability of agriculture, and reduce livelihood vulnerability. However, it has failed in facilitating access to remunerative markets, mobilizing sustainable financial and human resources, and being entirely demand-driven because of financial, physical, institutional, market, natural, informational, capability, and psychological constraints. Some recommendations and implications are offered to improve the effectiveness of the NAES.

  Keywords: Agricultural systems, Blocking mechanisms, Merits, failures, New agricultural extension system, Small-scale farmers
 • M Yadegari * Pages 35-51
  The present study was conducted to investigate the effects of micronutrient elements (Fe, Cu, Zn and Mn) application on the content and composition of essential oil of Damask rose (Rosa damascena Mill.) flowers in southwestern Iran (Shahrekord) in 2019 and 2020. Four foliar fertilizers including Librel Fe-Lo, Librel Cu, Librel Zn and Librel Mn were applied as mineral fertilizers. Librel Fe-Lo contains 13.2% chelated iron, Librel Zn is a foliar fertilizer with 14% Zinc in chelated form, Librel Cu has 14% copper in chelated form, and Librel Mn is comprised of 13% Mn chelated with EDTA. Results obtained from gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) showed 36 essential oil components. The highest (0.11-0.14%) and lowest (0.03-0.05%) levels of essential oil content were obtained from combined Fe, Cu, Zn and Mn treatment and control treatment, respectively. Plants treated by the combinations of 40 ppm of micronutrients (Fe3Cu3Zn3Mn3 treatment) and control produced the greatest and lowest amounts in most essential oil components, respectively. The predominant components of the essential oil included oxygenated monoterpenes including beta-citronellol (22.5-28.1%), geraniol (15.1-23.1%), camphor (0.86-2.3%), citronellol (0.4-1.9%), trans-geraniol (0.5-2.1%), together with aliphatic hydrocarbons  including nonadecane (11.1-13.3%), pentadecane (3.55-8.9%), and heneicosane (4.5-8.7%). Application higher than 40 ppm of micronutrients, most possibly due to toxicity, lowered both content and composition of essential oil.
  Keywords: Beta-citronellol, Geraniol, Microelements, Monadecane, Rosa damascena Mill
 • M Mohammadi, M Pouryousef *, M Naderloo Pages 53-71
  Weeds are the most important limiting factors in agricultural systems and the use of mulch is considered as a suitable solution in the ecological management of weeds. In order to evaluate the coriander yield and its weed control, a factorial experiment was conducted at the research farm of the Faculty of Agriculture, University of Zanjan in 2020. The first factor was the types of mulches including ratios of 100 % (40.0 kg ha-1), 66 % (26.4 kg ha-1), and 33 % (13.2 kg ha-1) of clover (Trifolium alexandrinum L.) and 100 % (20.0 kg ha-1), 66 % (13.2 kg ha-1), and 33 % (6.6 kg ha-1) of alfalfa (Medicago scutellate L.) as living mulches, wheat straw (Triticum aestivum L.) (one kg m-2) as a non-living mulch, and a non-mulched treatment and the second factor was weed control including complete weed control, once-weed control and non-weed control. The results showed that the effects of the treatments of mulch type and weed control were statistically significant on the components of yield and yield of coriander. The highest grain yield (1601.4 kg ha-1), biomass yield (3901.0 kg ha-1) and essential oil yield (3.35 kg ha-1) were recorded in wheat straw mulch under complete weed control conditions. Clover at densities of 100 % and 66 % caused suffocation and complete destruction of coriander plants. Therefore, the grain yield and biomass production of coriander in these treatments were equal to zero. Alfalfa at low densities had no significant effect on weed control. Complete control of weeds caused a significant increase in all evaluated traits in coriander. The results of the present study showed that wheat straw mulch is a suitable solution for controlling coriander weeds, which not only does not interfere with the growth of coriander but also causes effective control of its weeds. Therefore, considering the importance of integrated control of weeds in sustainable agricultural systems, the use of wheat straw mulch can be introduced as one of the strategies to reduce the use of chemical pesticides and reduce environmental pollution.
  Keywords: Cover plants, Essential oil yield, Grain yield, Weed control, Wheat straw mulch
 • A Beheshti Ale Agha *, M Karami, F Fakhsh Pages 73-86
  Land-use change from forest to arable lands may have a major significance on soil processes, properties, and functioning. This research investigated the influence of long-term land-use change from untouched forests to arable lands under northern and southern slope aspects on soil physical and chemical properties. Six regions of the Zagros area in the west of Iran, where the increasing trend of forest to agricultural land conversion has occurred during the last decades, were selected for this study. Composite soil samples were collected from the 0-20 cm depth in both the northern and southern slopes of native forests and their related cultivated areas. The highest dispersible clay and soil bulk density and the lowest aggregate stability were observed in cultivated areas. Soil organic carbon and total N declined in response to the land-use change from forest to cultivated areas in all study areas. The highest amounts of soil organic carbon, total N, C/N ratio, and available P were observed in northern slopes compared with southern slopes in some studied regions. In general, the conversion of natural forests to agricultural cropping systems resulted in soil quality declining. However, the deterioration intensity in the northern and southern slope aspects was similar approximately.
  Keywords: Cropland, Forest, Slope Aspect, Soil Quality, Tillage Systems
 • A Shabani *, A.R Sepaskhah, M.M Moghimi, Abdol Rassoul Zarei Pages 87-100

  Plant growth and yield are influenced by many production parameters such as the amount of irrigation water, fertilization, plant density, etc. Due to the limitation of resources and agricultural inputs, increased production costs, food demand, population growth, and environmental problems, the development of scheduling approaches to use production parameters is necessary. In this study, firstly, crop yield and net benefit responses to variation of production parameters and secondly, economic-mathematical analysis of production parameters such as irrigation water were reviewed. Presented analyses in this study were categorized into four cases including 1) constant or variable crop price, 2) single, two, or multiple variables production functions, 3) limited land area and water or not limited, and 4) variable water price. The economic-mathematical analysis presented about deficit irrigation in this study was extended to determine the optimum value of other production parameters such as fertilizer rate, plant density, seed density, corm planting intensity, etc.

  Keywords: Crop price, Land limiting, Production function, Water limiting
 • E Ravanshadi, F Yarahmadi *, A Lotfi-Jalal Abadi, F Khanmirza Pages 101-108
  Microcerotermes diversus Silvestri, is an important termite in Khuzestan province with a broad range of foraging. In recent years, control of underground termites has been more based on the application of chemicals which has increased pest insecticide resistance. In this study, the resistance of different populations of termites to chlorpyrifos was investigated using estimated LC50 and measuring the activity of two acetylcholinesterase (AChE) and glutathione-s-transferase enzymes. Four populations of M. diversus with different histories of organophosphorus insecticide spraying were studied. Populations A (Am Altamir1), B (Am Altamir2), and C (Mollasani) were collected from date palm groves with 30 and 10-year histories of organophosphorus insecticide spraying, as well as without spraying history, respectively. Population D (Ramin University) was collected from orange trees, three weeks after spraying with chlorpyrifos. The bioassay results showed that the highest and lowest LC50 values were observed in populations A and C, respectively. Moreover, the activity of AChE using acetylthiocholine iodide, propionylthiocholine iodide, and butyrylthiocholine iodide substrates was higher in the populations with chlorpyrifos spraying history, with the highest activity in population A. It was also demonstrated that the AChE activity with acetylthiocholine iodide substrate was higher than the activity of this enzyme with butyrylthiocholine iodide and the propionyl choline substrates in the populations with 30 and 10-year history of spraying. The Michaelis constant (Km) and maximum velocity (Vmax) values of AChE as two important kinetic factors, indicated the highest affinity of this enzyme to the substrate in population A.
  Keywords: Acetylcholinesterase, Glutathione-S-transferase, Insecticide resistance, Organophosphorus insecticide, Termite
 • M Dorrani, M.R Rezvani * Pages 109-116

  This research aimed to compare the effect of two sources of fat and three levels of a pellet binder on pellet quality, growth performance, prececal nutrient digestibility, carcass, and economic traits in Ross 308 broilers. Two hundred and forty-day-old broiler chickens were applied in a 2 × 3 factorial arrangement in a completely randomized design with four replicates and ten birds in each replicate. The dietary treatments were two fat sources (soybean oil and fat powder) and three levels of a commercial binder named Glomatin® (0, 2, and, 4% in grower and 0, 3, and 6% in finisher diets). The data were subjected to the procedure of General Linear Models (GLM) of SAS, version 9.4 (P ≤ 0.05). Birds fed the soybean oil-containing diet with the second level of Glomatin® binder (2% in grower and 3% in finisher diets respectively) showed the best feed conversion ratio (FCR) in the whole period, and the highest prececal dry matter digestibility, ether extract digestibility, and economic profit. It concluded that increasing the physical quality of the pellet diet by adding a binder in soybean oil-containing diets had an optimum level (2% in grower and 3% in finisher diets respectively). Over that optimum level, it could harm FCR, prececal nutrient digestibility, and finally, profitability.

  Keywords: broilers, Fat, oil, Glomatin pellet binder, Physical quality, Prececal digestibility
 • M.H Jorenoosh, M Pakparvar *, R Ghahari, S.A Kowsar Pages 117-127
  The water crisis is a major challenge for water resources managers in semi-arid regions of Iran. Most of the policies to deal with this crisis have been to contain surface water behind dams. Changing the national approach from dam construction to watershed management is inevitable to conserve groundwater resources in Iran. The effects of flood water spreading (FWS) and artificial recharge of groundwater (ARG) were investigated in a large area in southern Iran during the 151 hours of historic flooding in 2017. The study area was two basins in the Gareh Bygone Plain (GBP) including the Bisheh Zard Basin (192 km2) and Tchah Qootch Basin (171 km2). The water budget equation was used to evaluate the inflow and outflow of the flood spreading system.  Six installed piezometers in the GBP measured the water recession level. The inflow and outflow were continuously measured by a water-level recorder and five broad-crested weirs, respectively. The soil water content of 30 m depth was recorded by the Time Domain Reflectometry (TDR) sensors. The total volume of water retained by the system on 17 January 2017 was 19,160,951 m3. Net replenishment of the aquifer was 6,677,301 m3. The total recharge of the ARG was 8,332,916 m3 in the study duration. The flood water system retained 70% of the total diverted flow to the system and increased the water level wells in the study area from 1.03 to 2.74 m. Therefore, it can be concluded that FWS and ARG restrained the rare flood event in Iran .Consequently; they can be the logical processes to avoid flood damage and conserve groundwater resources.
  Keywords: Artificial recharge, Flood water spreading, Gareh Bygone plain, Groundwater
 • S Kabizadeh Arabhasab, R Etemadipoor *, M Soleimanizadeh Pages 129-145
  The guava fruit has a relatively short storage life due to its physicochemical properties. Despite many studies to maintain the quality and increase the storage life of guava fruits, no optimal method is currently available in this regard. To reduce the chilling injury of guava fruits, this study focused on the postharvest application of Aloe vera gel and hot water treatments on guava fruits based on a factorial experiment in a completely randomized design. The applied treatments were storage times at five levels (0, 7, 14, 21, and 28 days), hot water treatments at three levels (no hot water, 40, and 50 °C,) for 10 min, A. vera gel at three levels (0, 5, and 10%), and a control treatment (distilled water, A. vera-free + no hot water). Samples were stored at 7±1 °C with 95% relative humidity for 28 days and then at 24 °C for 24 h for adaptation to market conditions. According to the results, the values of the a* color index increased but the values of the L* and b* color indices decreased over storage time. Among the experimental treatments, the 5% A. vera gel was more effective for maintaining guava fruit quality by increasing the total sugar content and lowering the ion leakage percentage. The interaction of 40 °C hot water + 10% A. vera gel led to positive effects by reducing the respiration rate and better-preserving fruit firmness. The total chlorophyll values of all treatments in the 4th week were the lowest compared to the same treatments in weeks 1-3. An increase in the storage period resulted in a downward trend in ascorbic acid index. The minimum peel carotenoid and flavonoid content were observed in 40 °C hot water + 10% A. vera gel treatment. Treatments with no hot water + 5% A. vera gel, no hot water + 10% A. vera gel, and 40 °C water + 5% A. vera gel resulted in the highest levels of peel antioxidants, ion leakage, and malondialdehyde, respectively. The results of this study demonstrated that the use of A. vera gel and hot water treatments reduces the chilling injury of guava fruits, leading to a better storage life of fruits during the storage time.
  Keywords: Aloe Vera, Chilling injury, Guava, Postharvest, Storage life
 • S Jafari *, S Hassanizadeh Pages 147-157
  Sand dunes cover more than half a million hectares of Khuzestan Province in Iran. These areas are a serious threat to agricultural lands, buildings, and industrial facilities. Knowing the characteristics of these lands helps a lot to manage and control this threat. This research was done to determine the characteristics of sand dunes of Khuzestan Province and their management. The results showed that the dynamic characteristics of sand dunes, such as salinity, are different depending on the location and direction of the prevailing wind. However, the organic carbon, cation exchange capacity, and acidity (pH) were similar in all regions. Soluble K was inversely related to salinity. In the western regions, carbonates (lime and dolomite) along with quartz, kaolinite, chlorite, and illite were the dominant minerals, and smectite, palygorskite, and vermiculite were in the next order. The southeastern parts had a similar composition, but the proportion of minerals was different based on the location, especially for polygorskite. The proportion of smectite, polygorskite, and sepiolite minerals was high in the direction of prevailing winds, but their amount decreased in the inner parts. Sepiolite was observed only in the southeastern regions, which was related to the origin of gypsum soils in the neighborhood areas. A similar composition of these minerals and their proportion was also seen in the deeper parts. The similarity of the sand dunes minerals shows that they have the same origin and their similarity with the composition of soil minerals in the plains of Khuzestan indicating that these sands were formed from the wind erosion of the plain during different dry periods.
  Keywords: Arid, Dust, Mineral, Sand dunes, X-ray diffraction
 • M Salehzadeh, A Afsharifar *, S Dehghanpour Farashah Pages 159-163

  Canna indica (canna) a species in the Cannaceae family, is a perennial ornamental plant widely used in landscape designing. Different species of plant viruses have been reported which infect this plant and act as a significant threat to canna plants, leading to a range of symptoms and a decrease in their decorative values, as well as lower quality propagated materials and significant financial losses. Canna cultivars that are extensively cultivated for their ornamental values are susceptible to a recently discovered Potyvirus known as canna yellow streak virus (CaYSV). This virus has infected many canna cultivars found in gardens, leading to significant impact and concern in horticultural settings. During a survey conducted in the summer of 2022, severe veinal chlorosis and veinal streaking symptoms were observed on the leaves of canna plants in the green space of Yazd City, Iran. Total genomic RNA was extracted from symptomatic leaves of 20 canna samples and one symptomless sample (negative control), and subjected to RT-PCR using a potyvirus degenerate primer pair (NIb3R, NIb2F). RT-PCR resulted in the amplification of a DNA fragment with the expected size of approximately 350 bp in all of the symptomatic samples, whereas no DNA fragment was obtained from a symptomless plant. The amplified DNA fragment was subjected to the Sanger sequencing method, and its size was confirmed to be exactly 350 bp. Sequence analysis of the nucleotide sequence of this amplicon with the same region of other corresponding CaYSV isolates in the GenBank revealed that the Iranian CaYSV isolate was the most similar (99.05%) to an isolate from Russia (Acc. No.  MG_545919.1) and the less similar (89.59%) to a CaYSV isolate from United Kingdom (Acc. No.  EF_466139.1).

  Keywords: Degenerate primers, Green space, Potyvirus, Yazd
 • K Eifediyi * Pages 165-176
  Most soils close to urban centers are often degraded due to intensive cultivation, resulting in low organic matter content and low plant nutrients. Remnants of vegetable materials are frequently abandoned in urban markets in Nigeria and their disposal by local councils is expensive; these materials therefore constitute a nuisance to the environment. However, these materials can be composted and used as soil amendment. A field experiment was conducted at the Teaching and Research Farm of the University of Ilorin, Ilorin, Nigeria during the 2018 and 2019 cropping growing seasons to evaluate the effects of urban wastes as compost on the growth, yield and nutritional composition of lettuce. The experiment was laid out in a randomized complete block design replicated four times. The rates of compost application were as follows; 0, 5, 10, 15, 20 Mg/ha and NPK at the rate of 300 kg ha-1. Data were collected on vegetative parameters (plant height, number of leaves, leaf area index), yield parameters (yield per net plot, yield per hectare), and the vitamin composition (Vitamins A and C). The results showed that the application of compost manure improved the soil physical and chemical properties such as the water holding capacity, which was improved by 27.77% and 29.43% in the first and second growing seasons respectively. The application of 20 Mg ha-1 produced superior growth and yield (34.93 and 33.64 Mg ha-1) in the first and second growing seasons, respectively. Farmers are therefore encouraged to plant their lettuce crop using compost manure especially in urban areas.
  Keywords: Compost, Growth, Lettuce, Nutrient content