فهرست مطالب

مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
سال سی و هشتم شماره 3 (پیاپی 84، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیده معصومه زمانی، رضا حاجی حسنی*، کامیار صالحی صفحات 170-180

  این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای (Coniophora puteana) روی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی و نیز مقاومت بیولوژیکی چوب زبان گنجشک (Fraxinus Sp.) و نویل (Picea Sp.) اصلاح حرارتی شده، صورت پذیرفت. گونه های چوبی مورد نظر تحت دمای 212 درجه سانتی گراد و برای مدت زمان 3 ساعت تحت تیمار حرارتی قرار داده شدند. نمونه های تیمار شده با فرایند حرارتی همراه با نمونه های شاهد بر اساس استاندارد EN 313 در معرض قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای قرار داده شدند و سپس، عملکرد عامل مخرب قارچی و تاثیر آن بر خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در هر دو گونه چوبی زبان گنجشک و نویل، اثرگذاری قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای بر روی نمونه های شاهد بیشتر از نمونه های تیمار شده با فرایند حرارتی بوده است و سبب تخریب و کاهش وزن بیشتری در این نمونه ها گردیده است. همچنین ویژگیهای دانسیته، مقاومت به ضربه و مقاومت فشاری موازی الیاف در نمونه های حرارت دهی شده در معرض قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای بیشتر از نمونه های حرارت دهی شده بدون مجاورت با این قارچ بودند. نتایج ارزیابی آنزیم لاکاز تولید شده توسط قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای در هر دو گونه چوبی نیز نشان داد که تاثیر این آنزیم در نمونه های حرارت دهی شده هر دو گونه چوبی مورد نظر کمتر از نمونه های شاهد بود. بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت که تیمار حرارتی می تواند سبب بهبود مقاومت بیولوژیکی، کاهش برخی خواص فیزیکی و مکانیکی و نیز پایداری بیشتر این ویژگی ها در مقابل اثرگذاری قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای در هر دو گونه چوبی زبان گنجشک و نویل گردد.

  کلیدواژگان: اصلاح حرارتی، قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی، مقاومت بیولوژیکی
 • رضا اولادی*، عطیه السادات موسوی سنگدهی، داود افهامی سیسی، ملیحه اختری صفحات 181-204
  حفاظت زیستی، یکی از شیوه های نوین و دوستدار محیطزیست درحفاظت چوب بوده که در آن میکروارگانیسمهای زنده جایگزین مواد شیمیایی شده اند. این پژوهش با هدف بررسی حفاظت زیستی چوب راش در برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) با استفاده از قارچ مایکوپارازیت تریکودرما (Trichoderma harzianum) انجام گرفت. به همین منظور، قدرت بازدارندگی تریکودرما در برابر قارچ عامل پوسیدگی چوب، در محیط کشت دوگانه و همچنین روی چوب مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های چوبی در دو بازه زمانی چهار و هشت هفته ای در مجاورت قارچ تریکودرما قرار داده شده و سپس به مدت 16 هفته در معرض قارچ پوسیدگی سفید قرار گرفتند. آزمون کشت دوگانه، قدرت آنتاگونیستی تریکودرما دربرابر قارچ مخرب چوب را اثبات کرد؛ به نحوی که پس از 14 روز، تریکودرما نه تنها مانع گسترش ریسه های قارچ مخرب شده بود، بلکه روی میسیلیوم آنها را نیز پوشانده بود. سنجش آنزیم سلولاز نشان داد که این جدایه از تریکودرما توانایی اندکی در ترشح این آنزیم داشته و به همین دلیل پس از تیمار چوب با تریکودرما، نمونه ها کاهش جرم بسیار کمی داشتند؛ نتیجه ای که با طیف سنجی مادون قرمز نیز تایید شد. مدت زمان مجاورت دهی چوب با تریکودرما عامل مهمی در قدرت بازدارندگی بود؛ به طوریکه افزایش یک ماهه زمان تیمار باعث شد که میزان کاهش جرم چوب های راش از حدود 15% به زیر 1% برسد و این درحالی است که کاهش جرم نمونه های شاهد بیش از 30% بود. درمجموع می توان نتیجه گرفت که تیمار بلند مدت چوب راش با قارچ تریکودرما تاثیر مخربی بر چوب نداشته و باعث حفاظت آن در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید می شود. از این رو، استفاده از این نوع حفاظت زیستی برای پیش تیمار چوب راش و یا ترکیب آن با مواد حفاظتی دیگر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آنتاگونیسم، پوسیدگی سفید، تخریب چوب، کاهش جرم، کنترل زیستی
 • جواد ترکمن*، روزبه اسدی خوانساری صفحات 193-204

  تخته الیاف- گچ کامپوزیتی است که از الیاف بعنوان تقویت کننده در زمینه گچی استفاده شده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف الیاف کاغذباطله براستحکام، مقاومت ونحوه شکست تخته الیاف - گچ بوده است. برای این منظور از مقادیر صفر، 5، 10، 15، 20، 25 و35 درصد الیاف کاغذباطله استفاده شده است. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی، چسبندگی داخلی و جذب رطوبت درطی یک ماه قرار گرفتن در رطوبت نسبی 100درصد نشان می دهد که افزایش مقدار الیاف تا 20 درصد باعث افزایش خواص مکانیکی شده است. به طورکلی استفاده 20 درصدی از الیاف باعث دو برابر و نیم شدن چسبندگی داخلی و افزایش 50 درصدی مقاومت خمشی درمقایسه با نمونه شاهد شده است. منحنی نیرو- جابجایی گویای این است که افزایش 5 الی 15 درصد الیاف در رفتارشکست تخته الیاف- گچ تغییری ایجاد نمی کند و همانند شاهد حالت ترد و شکننده دارد. درحالی که درمقادیر بیشتر جایگزینی انعطاف پذیری افزایش یافته و شکست حالت نرم پیدا می کند. بنابراین بهترین شرایط از نظراستحکام، مقاومت و انعطاف پذیری در20 درصد جایگزینی زمینه گچی با الیاف کاغذ باطله بدست آمده است.

  کلیدواژگان: استحکام، انعطاف پذیری، خواص مکانیکی، کامپوزیت، منحنی نیرو- جابجایی
 • جعفر ابراهیم پور کاسمانی*، احمد ثمریها، علیرضا خاکی فیروز صفحات 205-214
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پوشش دو لایه ای نانو پلی اورتان و نانورس روی خواص فیزیکی و مکانیکی مقوای روکش قهوه ای بسته بندی مواد انجام شد. برای این منظور مقوای روکش قهوه ای 127 گرم بر متر مربع تهیه و مورد آزمون قرار گرفت. برای اندود سطح مقوا، ابتدا از نانو پلی اورتان و با روش پاشش توسط یک نازل آغشته سازی انجام شد. سپس سطح مقوای روکش قهوه ای، با نانو رس برای بهبود عملکرد ماده پوششی تیمار اول، پوشش داده شد. این ماده پوششی توسط یک دستگاه پوشش دهنده آزمایشگاهی (بارکوتر) اعمال شد. مقوای پوشش داده شده با مهار شدن، در دمای اتاق بهمدت یک روز خشک شدند تا ماده پوششی بر سطح آن تثبیت شود. سپس نمونه ها در داخل فریزر به مدت 2 و 4 ماه قرار گرفته و خواص آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که پوشش دهی باعث کاهش جذب آب شد. در نمونه های پوشش دهی و فریز شده، افزایش ضخامت، صافی سطح و کاهش جذب آب و خواص مقاومتی نسبت به نمونه های شاهد فریز نشده، مشاهده شده است. نمونه های دو بار پوشش دهی شده منافذ بسیار کمی را نشان داد. ضخامت، صافی سطح و مقاومت در برابر پاره شدن در جهت عرض ماشین مقوای روکش قهوه ای دو بار پوشش دهی و شده نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 7/13، 75 و 8/3 درصد افزایش را نشان داد. جذب آب، مقاومت در برابر ترکیدن، مقاومت در برابر پاره شدن در جهت ماشین، مقاومت در برابر کشش در جهت ماشین، مقاومت در برابر کشش در جهت عرض ماشین، مقاومت له شدن در برابر حلقه در جهت ماشین و مقاومت له شدن در برابر حلقه در جهت عرض ماشین مقوای روکش قهوه ای دو بار پوشش دهی شده شده نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 107، 20، 5/1، 3/34، 4/25، 3/24 و 7/4 درصد کاهش را نشان داد.
  کلیدواژگان: پوشش دهی، فریز کردن، خواص فیزیکی، مکانیکی، رویه قهوه ای، محصولات سردخانه ای
 • محمد نجفیان اشرفی*، محمد قربانیان فر، اسماعیل راست بود، محمد صالحی، مهدی شمشیری صفحات 215-224
  درخت گردو یکی از مهم ترین گونه ها در اروپا، آسیا و ایران است که به دلیل مقاومت های بالا و زیبایی آن در صنایع مختلفی مانند مبلمان، روکش ، و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش از درخت گردو در دو مکان مختلف یکی در جنگل های شمال کشور ایران (نور) و دیگری در غرب ایران (شهرکرد) انتخاب و ویژگی های فیزیکی شامل (دانسیته خشک، دانسیته بحرانی و هم کشیدگی) و خصوصیات مکانیکی شامل (مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، فشار موازی به الیاف، برش موازی به الیاف، کشش موازی و عمود بر الیاف، مقاومت به پیچ خوری در دو جهت شعاعی، مماسی و ضربه) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از استاندارد ISI 3129 و ASTM (D143-14) به ترتیب برای انجام ازمایشات فیزیکی و مکانیکی استفاده شد. رطوبت کلیه نمونه ها در هنگام انجام آزمایشات مکانیکی 12 درصد بود. متوسط دانسیته خشک گردو نور و شهرکرد به ترتیب 61/0 و 57/0 گرم بر سانتی متر مکعب بدست آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که خصوصیات و مقاومت های فیزیکی و مکانیکی این دو گونه به جز دانسیته خشک، هم کشیدگی شعاعی، مماسی و حجمی با هم تفاوت معنی داری ندارند. از سویی دیگر، با توجه به دانسیته بالاتر گونه درخت نور، مقاومت های مکانیکی آن درخت در مقایسه با گونه گردو شهرکرد، مقداری بالاتر بود.
  کلیدواژگان: گردو، خصوصیات فیزیکی، خصوصیات مکانیکی
 • بردیا صدیفی، سید حسن شریفی*، نورالدین نظرنژاد صفحات 225-236
  توسعه بسته بندی فعال و زیست تخریب پذیر با پوشش دهی زیست پلیمرها روی مواد بسته بندی امکان پذیر است. در این پژوهش به منظور بهبود ویژگی های مقاومتی و ممانعتی فیلم های پلیمری پلی کاپرولاکتون، نانوکریستال های سلولز حاصل از آلفا سلولز لینتر پنبه با مقادیر (3%، 6% و 9%) به محلول کامپوزیتی پلی کاپرولاکتون اضافه شدند و خواص ساختاری، مقاومتی و معمانتی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM)، نانو ذرات به دست آمده میله ای شکل و دارای طولی در محدوده 100 تا 150 نانومتر و قطری در حدود 10 تا 50 نانومتر می باشند. آزمون پراش پرتو ایکس (XRD)، تشکیل نانوکریستال های سلولز را تایید نمود. مطابق نتایج، با افزودن نانوکریستال های سلولز به محلول کامپوزیتی؛ مقاومت به کشش، مقاومت به حلالیت در آب و نفوذ ناپذیری نسبت به بخار آب فیلم ها افزایش یافته و تنها تغییر طول تا نقطه شکست آنها کاهش یافت و بهترین خواص مقاومتی و ممانعتی نانوکامپوزیت های تولید شده در حضور 6% نانوکریستالهای سلولز به دست آمد.
  کلیدواژگان: پلی کاپرولاکتون، پلیمر زیست تخریب پذیر، فیلم نانوکامپوزیتی، نانوکریستال‎های سلولز
 • رامین ویسی*، مجید کیائی، سید سجاد اشرفی، امین جوربندیان صفحات 237-249

  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب آزاد، اوجا و ملچ انجام شد. به همین منظور تعداد سه اصله درخت آزاد، اوجا و ملج به صورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب و قطع گردید. از هر درخت سه دیسک تهیه شد و طبق آزمون های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس مواد استخراجی توسط حلال استن از آرد چوب جدا سازی شد. باقیمانده مواد استخراجی به داخل یک ویال شیشه ای منتقل و به آن واکنش گر BSTFA اضافه گردید. شناسایی ترکیبات با توجه به دایاگرام های GC ، فراوانی و زمان بازداری هر ترکیب، محاسبه ضریب کواتز و جدول آدامز انجام شد. نتایج نشان داد که درچوب های آزاد، اوجا و ملچ بترتیب 116، 41 و 18 ترکیب شناسایی گردید، به طوری که 5- هیدروکسی-کالامنن(23/21 %)،1-نفتالن کربوکسیلیک اسید (41/15%)، نفتالن (96/0 %) و بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات (00/1 %) مهمترین ترکیبات در چوب آزاد هستند. همچنین 8،7،6،5-تترا هیدرو-5،2-دی متیل-8- (1-متیل اتیل)-1-نفتالنول (59/18 %)، گاما- سیتوسترول (44/13 %)، بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات (28/12 %) و 1-نفتالن کربوکسیلیک اسید (73/5 %) مهمترین ترکیبات در اوجا می باشند. در چوب ملچ نیز بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات (40/93 %)، 4- N- ایزوپروپیل آمینو)-6- فنیل (89/1 %)، 8،7،6،5 -تتراهیدرو-1-نفتالنول (80/1 %) و 8-متوکسی-1-استونفتانون (27/0 %) مهمترین ترکیبات بودند. علاوه بر آن نتایج نشان داد که 6 ترکیب 12،9-اکتا دکانوییک اسید، هگزادکان، دودکان، تترادکان، 1-نفتالن کربوکسیلیک اسید و بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات در چوب آزاد و اوجا بصورت مشترک می باشد. در چوب آزاد و ملچ 4 ترکیب کویین ایندولین، تترا دکان، هگزا دکانوییک اسید و بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات بصورت مشترک وجود دارند. در چوب ملچ و اوجا نیز 3 ترکیب تترا دکان، هگزا دکانوییک اسید و بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات مشترک بودند. مقایسه کروماتوگرام های نشان داد که ترکیبات تترا دکان و بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات بصورت مشترک در هر سه گونه نارون وجود دارند.

  کلیدواژگان: آزاد، اوجا، ملچ، کروماتوگرافی گازی، طیف سنجی جرمی
|
 • Seyedeh Masoomeh Zamani, Reza Hajihassani *, Kamyar Salehi Pages 170-180

   The purpose of this study was to evaluate effectiveness of brown rot fungus on ash (Fraxinus Sp.) and spruce (Picea Sp.) thermo-wood and also thermally modification on fungal functionality. In first step, prepared wood samples of both species were heat treated under 212 ºC for 3 hours. Afterwards, heat-treated and untreated wood specimens were exposed to brown rot fungus for 16 weeks based on EN 313 and the functionality of fungal destructive agent and also its effect on physical and mechanical properties were finally analyzed. The obtained results showed that the brown rot fungus has been more efficiency on untreated specimens in compared with thermo-wood in both two wood species and caused more destruction and mass loss. Moreover, the results revealed that some physical and mechanical properties include density, compression parallel to grain and impact strength of exposed heated specimens to brown rot fungus were more than unexposed heated specimens to this fungus. Evaluation of laccase activity which produced by brown rot fungus showed more its effect on controls than heat treated specimens in both wood species. Based on the results, thermally modification can generally causes improvement of biological resistance, reduction of some physical and mechanical properties as well as more stability of applied properties of ash and Picea wood which exposed to the brown rot fungus.

  Keywords: thermally modification, brown rot fungus, PHYSICAL, MECHANICAL PROPERTIES, biological resistance
 • Reza Oladi *, Atiye Sadat Mousavi-Sangdehi, Davood Efhamisisi, Maliheh Akhtari Pages 181-204
  Biological protection is one of the rather new and environmentally friendly methods of wood protection, in which living microorganisms have replaced chemical substances. This research was carried out with the aim of investigating the biological protection of beech wood against the white rot fungus (Trametes versicolor) using Trichoderma harzianum. For this purpose, the antagonistic ability of Trichoderma against wood rotting fungus was evaluated in dual culture medium as well as on wood. Trichoderma was incubated on wood samples in two time periods of four and eight weeks, and then samples were exposed to white rot for 16 weeks. The dual culture test proved the antagonism of Trichoderma against wood-destroying fungi, in a way that after 14 days, Trichoderma had not only prevented the spread of T. versicolor hyphae, but also overgrew on its mycelia. Cellulase enzyme assay showed that this isolate of Trichoderma had little ability to secrete this enzyme, and for that reason, sample weight loss due to fungal treatment was neglectable; a result that was also confirmed by infrared spectroscopy. The duration of wood incubation with Trichoderma was an important factor in the efficiency of treatment: increasing the time by one month significantly reduced weight loss of treated samples from 15% to below 1%, while the weight loss of the control samples was more than 30%. It can be concluded that the long-term treatment of beech wood with Trichoderma does not have a destructive effect on the wood and protects it against the white rot. Therefore, it is suggested to use this type of biological agent as a pretreatment of beech wood or to combine it with other preservative materials.
  Keywords: antagonism, biocontrol, mass loss, White rot, wood decomposition
 • Javad Torkaman *, Rouzbeh Asadi Khansari Pages 193-204

  Fibre-gypsum board is a composite, in which fiber used as the reinforcement in the matrix of gypsum. The purpose of this article is to investigate the effect of different amounts of waste paper fibers on the strength, resistance and the fracture behavior of fiber-gypsum board. For this purpose, amounts of zero, 5, 10, 15, 20, 25 and 35 percent of waste paper fibers have been used. The results of measuring bending strength, internal bonding and moisture absorption during one month exposure to 100% relative humidity show that increasing the percentage of fibers up to 20% has increased the mechanical properties. In general, By using twenty percent fibers the bending strength increased fifty percent and the internal bonding became double and half in comparison to the control samples. The load-displacement curve shows that an increase of 5 to 15 percent of fibers does not change the fracture behavior of the fiber-gypsum board and they had brittle fracture same as control samples. While in more substitution values, the flexibility increases and the failure becomes ductile. Therefore, the best conditions in terms of strength, resistance, and flexibility have been obtained in 20% replacement of gypsum with waste paper fibers.

  Keywords: Composite, Strength, Flexibility, MECHANICAL PROPERTIES, Load-displacement curve
 • Jafar Ebrahimpour Kasmani *, Ahmad Samariha, Alireza Khakifirooz Pages 205-214
  This research was conducted with the aim of investigating the effect of two-layer coating of nano-polyurethane and nano-clay on the mechanical and physical properties of packaging cardboard with brown layer. For this purpose, brown layer cardboard with grammage of 127 was prepared and tested. To coat the surface of the cardboard, it was first coated with nano-polyurethane and sprayed by a coating nozzle. Then the surface of the brown layer cardboard was covered with nano-clay to improve the performance of the coating material of the first treatment. Nano-clay coating was performed by a laboratory coating machine called barcoter. The coated cardboards were restrained and dried in the room for one day to stabilize the coating material on their surface. Then the samples were placed inside the freezer for 2 and 4 months and their properties were measured. The results showed that coating reduced water absorption. In the coated and frozen samples, an increase in thickness, smoothness of the surface and a decrease in water absorption and resistance properties compared to non-frozen control samples have been observed. Double coated samples showed very few pores. The thickness, smoothness of the surface and resistance to tearing in the machine cross direction of the double coated brown cardboard showed an increase of 13.7%, 75% and 3.8%, respectively, compared to the control sample. water absorption, resistance to bursting, resistance to tearing in the machine direction, resistance to tensile in the machine direction, resistance to tensile in the cross machine direction, resistance to ring crush test in the machine direction and resistance to ring crush test in the cross machine direction of the double-coated brown layer cardboard compared to the control sample, showed 107.20, 1.5, 34.3, 25.4, 24.3, and 4.7 percent decrease respectively.
  Keywords: Coating, Freezing, physical properties, mechanical, brown top, refrigerated products
 • Mohammad Najafian Ashrafi *, Mohammad Ghorbanian Far, Esmail Rastbod, Mohammad Salehi, Mahdi Shamshiri Pages 215-224
  The walnut tree is one of the most important species in Europe, Asia and Iran, which is used in various industries such as furniture, veneer, and construction due to its high resistance and beauty. In this research, walnut trees from two different geographic locations, one from the forests in the north of Iran (Noor) and the other in the west of Iran (Shahrkord), were selected. We studied physical properties including dry density, basic density, shrinkage, and mechanical properties including bending strength, modulus of elasticity, compression parallel to the grain, shear, tensile parallel and perpendicular to the grain, tangential and radial screw withdrawal strength and toughness. In this research, standards 3129 and ASTM D143-14 were used to perform physical and mechanical tests, respectively. The moisture content of all samples during mechanical tests was 12%. The average dry density of Noor and Shahrekord walnuts was 0.61 and 0.57 (g/cm3) respectively. The results of variance analysis showed that the characteristics and physical resistances of these two species were not significantly different except for dry density, radial, tangential and volumetric shrinkages. However, due to the higher density of Noor species, it showed higher mechanical resistance compared to the Shahrekord species.
  Keywords: walnut, MECHANICAL PROPERTIES, physical properties
 • Bardia Sodeifi, Seyed Hassan Sharifi *, Noredin Nazarnezhad Pages 225-236
  Development of active and biodegradable packaging is possible by coating biopolymers on packaging materials. In this research, in order to improve the mechanical and barrier properties of polycaprolactone polymer films, cellulose nanocrystals obtained from alpha-cellulose of cotton linter were added to the poly caprolactone composite solution with amounts of (3%, 6%, and 9%), and their structural, mechanical, and barrier properties were investigated. According to the results of the field emission scanning electron microscopy (FESEM) test, the obtained nanoparticles are rod-shaped and have a length in the range of 100 to 150 nm and a diameter of 10 to 50 nm. X-ray diffraction (XRD) confirmed the formation of cellulose nanocrystals. According to the results, by adding cellulose nanocrystals to the composite solution, tensile strength, resistance to water solubility, and impermeability to the water vapor of the films increased, and only the elongation at break reduced. The best mechanical and barrier properties of the nanocomposites were obtained in the presence of 6% cellulose nanocrystals.
  Keywords: Biodegradable polymer, Cellulose nanocrystals, Nanocomposite film, Polycaprolactone
 • Ramin Vaysi *, Majid Kiaei, Sayed Sajad Ashrafi, Amin Jourbandian Pages 237-249

  The aim of this study was accomplished on identification and comparison of the phenolic chemical components in wood of Siberian elm, Common elm and Mountain elm tree. For this purpose, the samples were chosen randomly from of elm trees in Nowshahr's forest region. Then, flour and ash were provided from these woods of species (separate) by TAPPI standards. After samples prepared, samples were injected to the GC/MS device for it analysis. Identification of compounds was done by retention time of each compound, calculation of Quats index and Adams table. The result of GC-MS showed that there were 116, 41 and 18 compounds in wood of Siberian elm, Common elm and Mountain elm tree, respectively. That 5-Hydroxy-calamenen (21.23%), 1-Naphthalen carboxylic acid (15.41%), Naphthalene (0.96%) and phthalate (1.00%) were the most important ‎ compounds in wood of Siberian elm. The 5,6,7,8-tetrahydro-2,5-dimethyl-8-(1-methylethyl)-1-Naphthalenol(18.59%), Gamma-Sitosterol (13.44%), bis (2-ethylhexyl) phthalate (12.28%) and 1-Naphthalen carboxylic acid (5.73%) were the most important ‎ compounds in wood of Common elm, too. There were the bis (2-ethylhexyl) phthalate (93.40%), 4-(N-Isopropylamino)-6-phenyl (1.89%), 5, 6, 7, 8-tetrahydro-1-naphthalenol (1.80%) and 8-methoxy-1-acetonaphthone (0.27%) as the most important ‎ compounds in wood of Mountain elm tree. In addition, the results showed that 9,12-Octadecanoic acid, Hexadecane, Dodecan, Tetradecan, 1-Naphthalen carboxylic acid and bis (2-ethylhexyl) phthalate were the 6 common compounds in the wood of Siberian elm and Common elm tree. There were the Qoinindolin, Tetradecan, Hexadecanoic acid and bis (2-ethylhexyl) phthalate were the 4 common compounds in the wood of Siberian elm and Mountain elm tree. There were the Tetradecan, Hexadecanoic acid and bis (2-ethylhexyl) phthalate were the 3 common compounds in the wood of Common elm and Mountain elm tree, too. The gas chromatographs showed that Tetradecan and bis (2-ethylhexyl) phthalate were the 2 common compounds in three spices of elm trees.

  Keywords: Siberian elm, Common elm, Mountain elm, Gas chromatography, Mass spectrometry