فهرست مطالب

فصلنامه اقتصاد مقداری
سال بیستم شماره 2 (پیاپی 77، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سجاد فرجی دیزجی، فاطمه ضیغمی دهاقانی، حسین صادقی صفحات 1-30

  معرفی:

  اقتصاد رفاه و شادکامی از حوزه های بسیار مهم و مورد توجه در ادبیات علم اقتصاد است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. با ورود اقتصاد شادکامی به ادبیات علم اقتصاد، بررسی چگونگی اثر گذاری عوامل اقتصادی و سیاسی بر شادکامی امری ضروری است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی کشورهای منتخب متکی به درآمد منابع طبیعی،  مسیله محوری این پژوهش می باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است.

  متدولوژی:

  اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر شادکامی در 66 کشور دارای رانت منابع طبیعی بالای 5 درصد از تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش برای برآورد الگو، دو آزمون برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار رفته مطرح است. آزمون اول، آزمون سارگان می باشد که فرضیه صفر آن حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال است. مقدار آماره ی آزمون سارگان در سه الگو استفاده شده در پژوهش بزرگتر از 05/0 است، در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال را نمی توان رد کرد. آزمون دوم، آزمون خود همبستگی جملات اخلال مرتبه اول AR (1) و مرتبه دوم AR (2)  است به این صورت که باید فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه اول رد شود و عدم وجود خود همبستگی سریالی مرتبه دوم رد نشود.

  یافته ها

  نتایج آزمون های سه الگوی مورد استفاده در پروهش نشان می دهند که متغیرهای ابزاری مورد استفاده مستقل از عبارت خطا بوده و در جهت تخمین مدل از اعتبار لازم برخوردار هستند. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها، رانت منابع طبیعی دارای اثر منفی و معنادار و حکمرانی خوب دارای اثر مثبت و معنادار بر شادکامی است. علاوه بر آن اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی، منفی و معنادار است. علامت منفی ضریب تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر روی شاخص شادکامی اشاره بر آن دارد که اتکا بر رانت های منابع طبیعی منجر به تضعیف آثار مثبت حکمرانی خوب بر روی شادکامی می گردد.

  نتیجه

  کشور های دارای منابع طبیعی، درآمد فراوانی از فروش منابع خود به دست می آورند، با وجود این درآمد ها، انتظار می رود که کشورهای دارای منابع طبیعی، رشد و توسعه اقتصادی و در ادامه رفاه و شادکامی بالایی را تجربه کنند اما از سطح پایین رفاه و شادکامی برخوردارند. علت این است که منابع طبیعی و عدم استفاده مناسب از درآمد آن باعث کاهش کیفیت حکمرانی می شود از طرف دیگر ضعف شاخص های نهادی بر رشد و شادکامی اثر سوء می گذارد و نعمت حاصل از منابع را به نفرین منابع تبدیل می کند. عدم وجود چهارچوب های ساختاری- نهادی در اکثر کشورهای مورد مطالعه، افزایش منابع طبیعی و سوء استفاده از رانت منابع توسط گروه های مختلف رانت جو با کاهش برابری، رفاه و شادکامی همراه است. تورم و بیکاری دارای آثار منفی و معنادار بر شاخص شادکامی هستند. افزایش بیکاری و تورم  و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث کاهش شادکامی می شوند. ضریب شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار بوده و در نتیجه بهبود کیفیت شاخص توسعه انسانی که به معنی افزایش سلامت، میزان تحصیلات، درآمد و استانداردهای زندگی است بر شادکامی تاثیر مثبت دارد. همچنین با توجه به اثر منفی رانت منابع طبیعی بر شادکامی اقداماتی از قبیل مدیریت منابع طبیعی، بکارگیری ابزارهایی چون صندوق ذخیره ارزی، استفاده از درآمد منابع طبیعی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی و کاهش سهم درآمد منابع در بودجه جاری دولت می تواند فعالیت های رانت جویانه را کاهش داده و از بروز آثار منفی آن بر روی شادکامی جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: شادکامی، رانت منابع طبیعی، حکمرانی خوب، روش گشتاور تعمیم یافته
 • فاطمه بهرامبیگی، محمدحسن فطرس، غلامعلی حاجی، اسماعیل ترکمنی صفحات 32-71

  معرفی:

  انرژی به عنوان نهاده در تولید، توزیع و مصرف تقریبا همه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اهمیت گسترده ای در زنجیره عرضه هم از بعد کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم از بعد نهاده تولیدی برای تولیدکنندگان دارد (Adom et al., 2019). این اهمیت موجب استفاده بیش از حد از انرژی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی را به همراه داشته است. در واقع هر چند انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است، اما می توان گفت نگرانی از کمبود آن و توجه به مسایل زیست محیطی نیز ضروری است. در واقع محدودیت و پایان پذیری منابع انرژی باعث شده است تا مدیریت مصرف انرژی به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شود (Harati et al., 1396). بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا این امر می تواند سیاست گزاری های بهینه در مصرف انرژی و کارایی های زیست محیطی داشته باشد. . لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است.

  متدولوژی:

  برای بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران تحت شرایط رژیمی از الگوی خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شده است. داده های آماری متغیرهای توسعه مالی از بانک اطلاعات جهانی WDI (2020) و شدت مصرف انرژی داده های شدت انرژی از ترازنامه انرژی  و همچنین آمار متغیرهای رشد اقتصادی، شهر نشینی، صنعتی شدن و باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی WDI (2020)جمع آوری شده است.

  یافته ها

  با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی  تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم های متفاوت توسعه مالی قرار دارد.

  نتیجه

  با توجه به نتایج مطالعه می توان بیان کرد که توسعه مالی تاثیر مهم و قابل توجهی در مصرف و شدت انرژی دارد. هنگامی که توسعه مالی حول وضعیت باثبات خود قرار می گیرد و نوسان کمی دارد، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی منفی است. در کشور ایران که مصرف و شدت انرژی در آن نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد توجه به این نکته حایز اهمیت است. لذا نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر توجه به توسعه مالی باید به نوسان و تغییرپذیری این متغیر نیز توجه داشته و سعی نمایند سیاست هایی را در پیش گیرند که موجب تلاطم و نوسان شدید در بازارهای مالی نشود. افزایش یا کاهش ناگهانی اعتبارات، تغییر ناگهانی بدهی ها یا تغییر ناگهانی در دارایی های بانک ها می تواند موجب قرار گرفتن توسعه مالی در رژیم یک شده و تاثیر مثبتی بر شدت انرژی داشته باشد. بنابراین، سیاست توجه به متغیرهای بازار مالی و شاخص های توسعه مالی می تواند موجب بهبود وضعیت شدت انرژی شده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: توسعه مالی، شدت مصرف انرژی، مارکوف- سوئیچینگ
 • مریم ایزدی، عباس شاکری حسین آباد، مهنوش عبدالله میلانی، تیمور محمدی صفحات 72-99
  معرفی

  بازار سهام در ایران در طی دوره زمانی فعالیت خود ادوار پر نوسانی را تجربه کرده است به نحوی که در برخی زمان ها رشد آن آهسته و هموار بوده اما در برخی سال ها از رشد قابل توجهی و نوسان های شدید برخوردار بوده است. همین امر سبب شده است تا قیمت سهام شرکت های مختلف فعال در این بازار از بازه نوسان قابل توجهی برخوردار شود که این امر می تواند بر عملکرد آن ها و تامین مالی در طی زمان این شرکت ها اثرگذار باشد. با توجه به این اثرپذیری، این سوال به طور جدی قابل طرح و بررسی است که آیا میان نوسان های بازار سهام و ادوار تجاری ایران می توان یک ارتباط علی و معنی دار مشاهده کرد و یا اینکهاین رابطه قابل تصور نیست. طرح این سوال از آن جهت است که هرگونه نوسان در بازار سهام به معنی اثرگذاری بر سطح تولید شرکت ها و بنگاه های تولیدی قلمداد شده و لذا وجود ارتباط احتمالی میان آن ها دور از دهن و بعید نمی باشد.گزاره فوق از این جهت برای اقتصاد ایران حایز اهمیت است که در طی دوره 10 سال دهه 1390 شاهد سه دوره افزایشی بسیار معنی داری در شاخص بازار سهام ایران بوده ایم که این سه دوره شامل افزایش قابل توجه شاخص در میانه سال 1392، میانه سال 1397 و میانه سال 1398 است. در طی این سه دوره، شاخص بازار سهام به طور متوسط 2 برابر شده که حکایت از رشد چند برابری آن دارد. اگر به اتفاقات سال های اخیر دقت کنیم ملاحظه می شود که این سه دوره همزمان با تحریم های مالی و انرژی تحمیل شده بر اقتصاد کشور بوده است. لیکن مشاهدات نشان می دهد با فروکش کردن حباب ایجاد شده ناشی از تحریم های اقتصادی، شاخص بازار نیز با کاهش مواجه شده است.اتفاقات فوق باعث شده است تا رشد و روند زمانی آتی بازار سهام کشور بسیار پیش بینی نشده شود و ضمن ایجاد یک درجه بالای نااطمینانی در خصوص عملکرد آینده آن، با نوسان قابل توجه در شاخص کل نیز مواجه باشد که این امر نه تنها در حوزه کسب اعتبار و تسهیلات واجد آثار بر بنگاه ها است بلکه در حوزه تولیدات و خدمات نهایی محاسبه شده در تولید ناخالص داخلی نیز می تواند اثرگذار باشد. با توجه به این ویژگی قابل تصور، نااطمینانی های فزاینده و نوسان های قابل توجه در این بازار و همچنین پیش بینی روند تلاطمی این بازار در ماه ها و سال های پیش رو، سیاستگذاران را به این نکته معطوف می کند که نیاز به یک ساختار مدلسازی وجود دارد که رابطه میان تحولات بخش واقعی اقتصاد (ادوار تجاری) و نوسان ها و نااطمینانی های بازار سهام را نشان دهد، زیرا چنین نوسان هایی در نهایت بر عملکرد کل اقتصاد اثرگذار خواهد بود.با توجه به اهمیت این موضوع هم برای سیاست گذاران و هم برای واحدهای اقتصادی، در ساختار مدلسازی مطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد مدلسازی مبتنی بر کینزی جدید، ارتباط میان ادوار تجاری و نوسان های بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. در این ساختار ارتباط احتمالی میان شاخص بازار سهام با متغیرهای کلان فوق الذکر از آن جهت قابل انتظار است که خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهای با ثروت انباشت شده و تجربه فعالیت در بازار سهام و خانوارهای فاقد تجربه و فاقد ثروت در این بازار؛ که این خانوارها به طور گردشی در طی زمان جابجا می شوند.در این ساختار، خانوارها علاوه بر درآمد عرضه کار، دارای ثروت مالی نیز هستند که بر مصرف حال و آتی آن ها اثرگذار است. این ارتباط میان مصرف با ثروت مالی ناشی از ساز و کار نحوه ورود و خروج خانوارها به بازارهای مالی و رفتار آن ها در این بازار است، زیرا در این الگو خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهایی که تاکنون در بازار مالی دارای ثروت انباشته بوده و در حال خروج از بازار هستند و خانوارهایی که تاکنون فعالیت و ثروت انباشت شده ای در این بازار نداشته و در حال ورود به بازار هستند. بر این اساس سود سهام مولفه مهم در نحوه انتخاب خانوار است که به منظور نشان دادن ارتباط موافق ادواری سود سهام، ویژگی چسبندگی دستمزد در مدل لحاظ شده است. از طرف دیگر به منظور لحاظ ویژگی اینرسی قابل مشاهده در داده های مدل، سایر انواع چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده است. بی ثباتی مالی به دلایلی غیر از  نوسانات در عوامل پایه ای هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد مطالعات مختلفی چنین نتایجی را ارایه داده اند بوردو و جین (2002) استدلال کردند که اثرات حباب قیمت دارایی ها و فرو پاشی آن در  اقتصاد فراتر از تاثیر آنها بر تقاضای کل می باشد در چار چوب مطالعه آنها برگشت حباب قیمت دارای اثری معادل شوک عرضه کل نامطلوب است. بنابراین سیاستهای پولی بهینه فقط یک ابزار برای مدیریت تقاضای کل نمی باشد بلکه واکنش سیاستی مناسب و نیازمند پیش دستی در درک قیمت دارایی را فراهم می آورد.

  متدولوژی:

   در این مطالعه در ابتدا داده های فصلی از پایگاه داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج می شوند. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews داده های مذکور فصلی زدایی می شوند. در ادامه به منظور استخراج سیکل متغیرها، در ابتدا از متغیرهای فصلی زدایی شده با استفاده از فیلتر هدریک - پرسکات روند بلندمدت متغیرها استخراج شده و در مرحله بعد با استفاده از روش تفاضل لگاریتمی، سیکل متغیرها استخراج می شود. در نهایت داده های سیکلی به منظور داده های مورد نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.با تهیه شدن داده ها، در این مرحله سیستم معادلات خطی شده در نرم افزار داینر وارد شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های تهیه شده در مرحله قبل، پارامترهای ساختاری الگو برآورد می شوند. در نهایت با استفاده از مدل برآورد شده و استنباط بیزین، به بررسی نقش حباب قیمت بر ادوار تجاری ایران و نوسان سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهیم پرداخت.

  یافته ها:

  بر اساس نتایج برآورد الگو، نرخ جانشینی میان خانوارها در بازار سرمایه بین 6 درصد تا 23 درصد برآورد شده است که نشان دهنده افق زمانی موثر 1.06 تا 1.3 سال حضور خانوارها در بازار سرمایه کشور است. همچنین بر اساس مدل تصریح شده، بانک مرکزی در واکنش به نوسان های بازار سرمایه هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد.نتایج برآورد نشان می دهد یک شوک مثبت قیمت سهام افزایش در تولید و رشد اقتصادی را به همراه دارد که در نتیجه آن شکاف تولید مقداری مثبت شده است. با توجه به وجود فرضیه عادت مصرفی در مدل، حداکثر واکنش شکاف تولید به این شوک چند دوره بعد از وقوع آن است. با افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید نسبت به سطح بالقوه، نرخ تورم روندی کاهشی خواهد یافت. بنابراین با وقوع یک شوک مثبت قیمت سهام، نرخ تورم روندی نزولی داشته و تولید روندی صعودی خواهد داشت که افزایش آن نسبت به سطح بالقوه بلندمدت را به همراه دارد. لذا می توان گفت شکل گیری حباب های قیمتی در بازار سهام ایران دارای آثار مثبت بر ادوار تجاری است.لیکن باید در نظر داشت که حباب قیمتی اگرچه می تواند واجد آثار مثبت بر تولید و رشد اقتصادی در برخی دوره های زمانی باشد اما به دلیل این که این حباب ها از عوامل غیرپایه ای اقتصاد محسوب می شوند لذا نمی توانند به عنوان عامل پایدار و مستمر بلندمدت به شمار روند. همچنین وجود حباب در قیمت ها مبین آن است که در یک زمانی در آینده، قیمت ها شکسته خواهد شد و در این صورت بیم رکود اقتصادی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی دور از انتظار نیست.

  نتیجه:

  پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از روش بیزین و داده های دوره 1398 - 1383 برآورد شده است که از تخمین مدل سه نتیجه مهم حاصل شده است: اولا، داده ها به طور معنی داری مبین آن هستند که قیمت های سهام بر بخش حقیقی اقتصاد و ادوار تجاری اثرگذار هستند. ثانیا، فرضیه عدم واکنش بانک مرکزی به نوسان های اقتصادی شامل تغییرات شاخص بازار سهام، تولید و تورم مورد تایید قرار می گیرد. ثالثا، مدل به صورت درونزا شامل یک متغیر مرتبط با سستی مالی است که در واقع مبین شکاف قیمت سهام بوده و به منظور بهبود اندازه گیری پویایی های مدل مورد استفاده قرار می گیرد. این متغیر به خوبی می تواند ادوار نوسان در بازار سهام را نشان دهد. در خاتمه نتایج ناشی از شبیه سازی الگو نشان می دهد که نوسان های قیمتی بازار سهام اثری مثبت بر تولید و ادوار تجاری در ایران دارد.از آنجا که مطابق با نتایج برآورد، بانک مرکزی هیج واکنشی به نوسان های بازار سهام ندارد، پیشنهاد سیاستی قابل ارایه به این صورت است که بانک مرکزی ضمن رصد تحولات بازار سرمایه، با استفاده از ابزارهای در دسترس خود، نسبت به نوسان های آن واکنش نشان دهد تا از بروز آثار سوء شکل گیری حباب قیمتی تا حد امکان جلوگیری نماید. در این راستا لازم به ذکر است با توجه به پیاده سازی عملیات بازار باز در بانک مرکزی ایران از سال 1398، این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است تا با استفاده از نرخ سود سیاستی (نرخ یک شبه در بازار بین بانکی)، حجم ذخایر و نقدینگی را در بازار بین بانکی و در فضای اقتصادکلان کشور تعیین کرده و از این طریق نسبت به نوسان های بازار سهام واکنش نشان دهد.

  کلیدواژگان: حباب قیمت، بازار سهام، ادوار تجاری، نوسان های اقتصادی
 • بختیار جواهری، روژینا مسعودی، علی فقه مجیدی صفحات 100-128

  معرفی:

  یکی از موضوعات چالش برانگیز عصر حاضر تغییرات آب و هوایی و اثرات سوء آن می باشد که ناشی از انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از جمله راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این چالش حرکت به سمت منابع انرژی پاک و جذب دی اکسید کربن به عنوان مثال از طریق جنگل کاری است.  لذا پژوهش حاضر درصدد سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب CO2</sub> جنگل های استان می باشد. در مطالعات پیشین تاکنون الگوی مصرف انرژی در سطح بخش ها و در قالب محتوای انرژی در سطح استان مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانسته اند اثرات زیست محیطی آن را برجسته سازند. از این رو این پژوهش در حال حاضر درصدد است در چارچوب الگوی داده-ستانده، وضعیت انرژی و گازهای گلخانه ای استان کردستان را مورد سنجش قرار دهد و اثرات زیست محیطی حاصل از انتشار دی اکسیدکربن را برجسته سازد. 

  متدولوژی:

  هدف این پژوهش سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان بر مبنای جدول داده-ستانده و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است. مزیت تهیه جدول داده-ستانده منطقه ای این است که می توان با اتکا بر آن توانمندی های تولیدی منطقه، امکانات و محدودیت های تولید و ساخت اقتصادی هر منطقه را شناسایی کرد و از آن ها در توسعه منطقه استفاده کرد و با توسعه منطقه ای به توسعه ملی رسید. برای این منظور از جدول داده-ستانده و ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تکنیک تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1395 (جهت نشان دادن جهت گیری و سیاست گذاری های بخش های اقتصادی) برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفته شده است. در بحث ظرفیت جذب CO2</sub> جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن محاسبه شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد. لذا استان کردستان نیازمند سیاست گذاری بلندمدت با استفاده از مطالعه ماهیت بخش ها از منظر میزان انتشار آلاینده ها و تشخیص روابط بین فعالیت های اقتصادی می باشد.

  نتیجه

  در این پژوهش به طور اجمالی محتوای گازهای گلخانه ای کالاها و خدمات صادراتی، واردات (از دنیای خارج، از سایر مناطق) تقاضای نهایی و تراز تجاری برای سال 1395 با استفاده از جدول داده-ستانده در سطح بخش های اقتصادی محاسبه شد. همچنین، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن و مقدار جذب جنگل های استان موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر هستند.

  کلیدواژگان: جدول داده-ستانده، محتوای گازهای گلخانه ای، استان کردستان، جنگل ها
 • وحید نیک پی پسیان، کیومرث شهبازی صفحات 129-164

  معرفی:

  خاورمیانه از جمله مناطقی است که دارای تنوع قومی و دینی گسترده ای است. سهم بالای تامین انرژی نیز تمرکز قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این منطقه سبب شده است. طی سال های اخیر سهم بالایی از حملات تروریستی در خاورمیانه شکل گرفته است که علاوه بر زیان های انسانی، اثرات بزرگ و منفی بر سرمایه گذاری، گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه گذاشته است. بنابراین شناسایی اثر فعالیت های تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشورها در سیاست گذاری های اقتصادی و امنیتی این کشورها مهم و ضروری است. سرمایه گذاران خارجی اکثرا در تکاپو هستند تا از تمامی مخاطراتی که متوجه فعالیت آنان می باشد، آگاهی داشته باشند. مخاطرات متاثر از حوادث تروریسم نیز از این اصل مستثنی نیست بخصوص موقعی که هدف حملات تروریستی، ایجاد رعب و ترس در سرمایه گذار خارجی باشد. ریسک های تروریسم باعث افزایش مخارج ایجاد کسب و کار از طریق صرف هزینه های بسیار برای تامین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی، پرهزینه بودن انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز دستمزدهای بالا برای کارکنانی که در معرض مخاطرات هستند، می شود. این مخارج کارکرد مورد انتظار فعالیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و چنان که مخاطرات تروریستی از حد مشخصی بالاتر روند، سرمایه گذار خارجی مبادرت به جابجایی سرمایه خود به یک منطقه امن تر خواهد کرد شرایط کشورهای در حال توسعه در ارتباط با عوامل سیاسی کمی متمایزتر از شرایط و کارکرد آن ها در خصوص عوامل اقتصادی است. بنیان اقتصادی کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه در مواجه عوامل نامقبول داخلی بسیار آسیب پذیر است. ناپایداری سیاسی به عنوان اصلی ترین عامل داخلی، نزدیک ترین واکنش را با محتوای امنیت اقتصادی در اثربخشی بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نااطمینانی که در فضای ناپایداری سیاسی و ارتکاب هنجارهای خشونت آمیز (نظیر حملات تروریستی) پدیدار می شود، سبب کم شدن سرمایه گذاری ها، فقدان توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. نمود تروریسم از زمره شاخص های ناپایداری سیاسی می باشد که امروزه به عنوان یکی از مشکلات خطیر مجامع بین الملل علی الخصوص کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن بر تحولات پیوندهای اقتصادی و سیاسی جهانی گسترده است.

  متدولوژی:

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 2008-2019 با به کارگیری الگوی خودهمبسته فضایی (SAC) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای سه متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم و برای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و دموکراسی از سایت ICRG وابسته به PRS GROUP[1] برای بازه زمانی 2008-2019 به تفکیک 15 کشور خاورمیانه استخراج گردیده است.

  یافته ها

  ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب خودهمبسته فضایی برآورد گردید. با توجه به نتایج تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این مناطق را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله پناهی (Panahi ,2013) و سلمانی (Salmani ,2014) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و دموکراسی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد تحقیق دارند در حالی که متغیرهای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد مطالعه را دارند که از این میان تعداد حملات تروریستی بیشترین تاثیر منفی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین شاخص حقوق مالکیت، بی ثباتی سیاسی، درجه باز بودن تجاری، دموکراسی و نرخ تورم به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد.

  نتیجه

  سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات بزرگی بر اقتصاد یک کشور دارد. به عبارت دیگر، فعالیت های تروریستی امنیت و اعتماد سرمایه گذاران را به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی کاهش می دهد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های امنیتی ضد تروریستی که بر اقتصاد تحمیل می شود، پتانسیل اقتصادی را کاهش می دهد. اثرات اقتصادی تروریسم بین المللی را می توان در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل کرد. در کوتاه مدت تروریسم منجر به زیان های مالی، تلفات و ایجاد یک محیط سرمایه گذاری ناامن می شود و در بلندمدت، تروریسم بین المللی با افزایش هزینه های امنیتی ملی و فعالیت های ضد تروریستی سبب انحراف منابع سرمایه گذاری به سمت این هزینه ها و افزایش مالیات می شود. برای تبیین چرایی استفاده از رگرسیون فضایی در این تحقیق می توان اضافه کرد که متغیر فعالیت های تروریستی در ناحیه j تنها تحت تاثیر عوامل درونی آن ناحیه نخواهد بود. زمانی که در کشور همسایه تعداد فعالیت های تروریسم افزایش یابد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای مجاور تاثیری منفی دارد (اثرات سرریز) و همچنین اگر فعالیت های تروریسم در منطقه j  اثرگذار باشد، بیانگر پدیده وابستگی فضایی است که اقتصادسنجی مرسوم امکان تخمین و شناسایی این اثرات و عوامل را ندارد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تروریسم، خاورمیانه، اثرات فضایی
 • عبدالکریم حسین پور، احمد قربان پور صفحات 165-185

  معرفی:

  در عصر جهانی شدن، آگاهی در مورد مسایل پایداری در بین سازمان ها به سرعت در حال افزایش است که نیاز بیشتری را جهت اجرای اقدام های پایدار در زنجیره های تامین برای کاهش مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کند. .پایداری توسط کمیسیون جهانی محیط زیست به عنوان توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را با آگاهی از کمبود منابع طبیعی برآورده سازد، تعریف می گردد. در طول زمان، میزان اهمیت نسبی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای پایداری متفاوت بوده است . مدیریت همه جنبه های پایداری در یک سازمان بدلیل نیاز به تجدید ساختار کلی آن با تمرکز بر اتخاذ فن آوری های صنایع نسل چهارم، تولید پاک و اقدام ای اقتصاد دایره ای امری چالش برانگیز شده است. برای مقابله با چالش های ناشی از تغییر پارادایم به سمت پایدار، مفهوم اقتصاد مدور در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به طور فزاینده ای به عنوان یک رویکرد نوین برای ایجاد کسب وکار پایدار مطرح شده است. اقتصاد مدور مدلی است که تولید زباله و انتشار آن را کاهش می دهد. دستیابی به منافع اقتصادی، حداقل رساندن تاثیرات زیست محیطی و افزایش کارایی مصرف منابع از اهداف اصلی اقتصاد دایره ای می باشد. این مفهوم به عنوان الگوی صنعتی جدید و به عنوان راه حلی برای کاهش اثرات منفی ناشی از اقتصاد خطی شده است. این نوع سیستم اقتصادی فرصت خوبی برای کاهش استفاده از مواد اولیه، محافظت از منابع مواد و نیز کاهش اثر کربن می باشد. هدف اصلی آن، تمیز دادن رشد اقتصادی از محدودیت های منابع طبیعی و تاثیرات اجتماعی است. تولید پاک یکی از مفاهیم نوینی است که چندین استراتژی طراحی زیست محیطی را ادغام می کند و می تواند به عنوان یک عامل بالقوه در اقتصاد مدور در نظر گرفته شود. تولید پاک بر یکپارچه سازی روابط بین محیط و مدیریت تاکید دارد. در عصر دیجیتالی شدن صنعتی، ارتباط بین صنایع نسل چهارم و اقتصاد مدور، امکان کشف راه های مختلف را فراهم کرده است که از طریق آن ها می توان به اهداف پایداری زیست محیطی دست یافت. در این تعامل دیجیتالی شدن صنایع به طور فزاینده ای نقش تسهیل گر را در تولید پاک بازی می کند. این انقلاب نقش مهمی را در پایداری کسب و کارها بازی می کند. این فناوری ها می توانند با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمان واقعی از سیستم تولید هوشمند، برنامه های کارآمد در تخصیص منابع و هماهنگی با تامین کننده در تولید پایدار را امکان پذیر نمایند. عطف به مطالب فوق، صنایع باید تلاش های خود را برای دستیابی به اهداف پایداری و اتخاذ رویکردهای بدیع در طول اقدام افزایش دهند. لذا، سوال اصلی پژوهش این است: عوامل اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم موثر در ارزیابی عملکرد پایدار در صنایع غذایی و بهبود بهره وری آن کدامند؟ و اهمیت نسبی هر یک از آن ها چقدر می باشد؟ پژوهش حاضر از جهت تلفیق و توجه همزمان به مولفه های اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم در عصر دیجیتالی شدن صنایع جهت ارزیابی عملکرد آن ها دارای نوآوری است.

  متدولوژی:

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. قلمرو مکانی پژوهش، صنایع تولیدی فعال در بخش مواد غذایی استان بوشهر است. در ابتدا با روش کتابخانه ای و براساس مطالعه ی و تحلیل محتوای مبانی نظری و تجربی پژوهش، ابعاد و شاخص ها شناسایی گردیدند .جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و متخصصان صنعتی و دانشگاهی که به لحاظ تجربی و تیوریک با موضوع آشنا بودند، تشکیل دادند. با روش غیرتصادفی هدفمند از نوع قضاوتی تعداد 8 نفر از آن ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در این بخش، ملاک انتخاب خبرگان، آشنایی تیوریک و تخصص شان در حوزه های محیط گرایی، مدیریت پایدار، انقلاب صنعتی نسل 4.0 و اقتصاد مدور بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی این پرسشنامه با رویکرد تحلیل محتوای صوری و پایایی آن نیز بار روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.705 تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی یا سوارا در محیط فازی استفاده گردید. این رویکرد یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه جهت وزن دهی به شاخص ها است. مشخصه اصلی این روش نسبت به سایر روش های مشابه، توان آن در ارزیابی دقت نظر خبرگان درباره شاخص های وزن داده شده در طی فرآیند روش، سهولت پیاده سازی و عدم نیاز به حجم مقایسات بالا می باشد. علاوه بر آن، در این روش خبرگان می توانند با یکدیگر مشورت نمایند که این امر نتایج را نسب به سایر روش ها دقیق تر می نماید.

  یافته ها:

  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی یا سوارا در محیط فازی استفاده گردید. پس از شناسایی شاخص ها، پرسشنامه طراحی و به صورت غیرحضوری در اختیار خبرگان جهت دریافت نظرها قرار داده شد. 

  نتیجه:

  نتایج پژوهش نشان داد تولید پاک و اقتصاد مدور به ترتیب بالاترین اهمیت نسبی را بهبود عمکرد پایدار صنایع تولیدی دارند. گوپتا و همکاران (2021)، در مطالعه ی خود بیان داشتند اقتصاد مدور و تولید پاک برجسته ترین نقش را در عملکرد پایدار سازمان ها دارند که با نتایج این تحقیق همراستا می باشد. همچنین، در بین شاخص ها؛ حمایت مدیریت عالی، بازیافت ضایعات، مدیریت مصرف انرژی و منابع و پرینت3 بعدی بالاترین وزن را دارند. لذا به این عوامل باید بیشتر توجه گردد. اما به این نکته باید توجه داشت که پیاده سازی هر یک از شاخص ها، به احتمال زیاد موانع و تضادهای بسیاری دارد؛ بنابراین، پژوهشگران می توانند در مطالعات بعدی خود این مشکلات را نیز واکاوی نمایند. این می تواند در نتیجه عدم دسترسی به کانال های انتقال و یادگیری فناوری (شامل تقلید به واسطه مشاهده صنایع نسل چهارم، واردات تجهیزات و دانش فنی، ارتباطات علمی و فناورانه با کشورهای پیشرو) باشد از این رو پیشنهاد می شود تا ضمن بررسی مهم ترین تحولات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مورد نیاز برای صنایع کشور جهت پیاده سازی تحولات انقلاب صنعتی چهارم تقویت شود. یکی از محدودیت های این پژوهش می تواند در جمع آوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته در قالب ابعاد و مفاهیم نوین براساس نظرات خبرگان عنوان گردد. مفروضه اساسی این روش، برابری خبرگان از لحاظ دانش است. از آنجاییکه به طور ناخودآگاه بین خبرگان از حیث آشنایی با مفاهیم این ابعاد یک شکاف دانشی وجود دارد که این می تواند تورش نتیجه را به همراه داشته باشد. لذا، امید است که این محدودیت در تحقیقات دیگر با اتخاذ تدابیر لازم مرتفع گردد.

  کلیدواژگان: اقتصاد دایره ای، صنایع تولیدی، انقلاب صنعتی نسل4.0، عملکرد پایدار
|
 • Sajjad Faraji Dizaji, Fateme Zeighami Dehaghani, Hossain Sadeghi Pages 1-30
  INTRODUCTION

  The economics of welfare and happiness is one of the most prominent and important domains in economic literature which, in recent years, has been greatly attended to by many economists. With the advent of the economics of happiness in economic literature, the necessity to investigate how political and economic factors influence happiness has proved to be more and more critical. The present study investigates the effects of natural resource rents and good governance on the happiness index of resource rich countries. The test for interaction effect of good governance and natural resource rents on the happiness level of the selected countries which rely on natural resource revenues, is the pivotal issue in this research which has not been discussed in previous studies.

  METHODOLOGY

  The interaction effect of natural resource rents and good governance index on happiness in 66 countries having a natural resource rent of over 5 percent of gross domestic production from 2005 to 2018 has been estimated using panel data and the generalized method of moments (GMM). To ensure the appropriateness of using this method for estimating the empirical model, two tests are presented to investigate the validity and accuracy of instrumental variables. The first test is the Sargan test with a null hypothesis representing the uncorrelatedness between the instruments and the error term. The statistical value of the Sargan test in the three applied models in this research is greater than 0.05. As a result, the null hypothesis of no correlation between instruments and error terms cannot be rejected. The second test is the test of first-order autocorrelation AR(1) and second-order autocorrelation AR(2) in error terms in a way that the null hypothesis representing the absence of first-order autocorrelation must be rejected but the absence of second-order serial autocorrelation must not be rejected. The test results of the three models used in this study show that the applied instrumental variables are independent of the error term and enjoy sufficient validity for estimating the models.

  FINDINGS

  According to the results of the estimation of the models, natural resource rents have a negative and statistically significant impact on happinness while good governance have a positive and significant impact on happiness. Additionally, the interaction effect of natural resource rents and good governance on happiness index is negative and significant. The negative impact of the interaction term between natural resource rents and good governance on happiness leads to the weakening of the positive effects of good governance on happiness.

  CONCLUSION

  Natural resource rich countries earn a lot by selling their resources. It is expected that having these great levels of revenue, resource rich countries experience economic development and growth and consequently high levels of happiness and welfare, but in practice, they suffer from low degrees of happiness and welfare. This is because the natural resources and the misuse of their revenues lead to a reduction in governance quality. On the other hand, the weakness of institutional indexes creates a negative effect on happiness and growth which makes the windfall of natural resource revenues to become a curse for resource dependent countries. The lack of structural-institutional frameworks in most of the countries studied, the increase of natural resources and the misuse of resource rents by different groups of rent seekers are followed by a great decline in equality, welfare and happiness. Inflation and unemployment have significant negative effects on the happiness index. An increase in inflation and unemployment and their consequent reduction in purchasing power leads to a decrease in happiness levels. The coefficient of the human development index is significant and positive and as a result, the improvement of the quality of the human development index, which leads to a rise in health, education, revenue and life standards, has a positive effect on happiness. Additionally, with regard to the negative effect of natural resource rents on happiness, some measures including natural resource management, implementing instruments like a Sovereign Wealth Fund, using the revenue of natural resources to invest in productive economic sectors and decreasing the share of resource revenue in the current government budget can decline rent-seeking activities and prevent their negative effects on happiness.

  Keywords: Happiness, Natural resources rents, Good governance, Generalized method of moments (GMM)
 • fatemeh bahrambeigi, mohammadhasan fotros, gholamali haji, esmael torkamani Pages 32-71
  INTRODUCTION

  Energy is used as an input in the production, distribution and consumption of all goods and services. Therefore, it has a wide importance in the supply chain both from the perspective of the final product for consumers and from the perspective of production input for producers (Adom et al, 2019).This importance has caused the excessive use of energy to achieve higher economic growth and development, and has resulted in the destruction of the environment and the loss of natural resources. Indeed, although energy is necessary for economic growth and development, it can be said that it is necessary to worry about its lack and pay attention to environmental issues. Indeed, the limitation and depletion of energy resources has made the management of energy consumption one of the most important issues in the global economy (Harati et al, 2017). Therefore, studying the factors affecting efficiency in energy consumption and reducing energy intensity is one of the essential prerequisites for efficient management of energy consumption and reduction of environmental pollutants. Among various factors, the impact of financial development on energy intensity is one of the important issues that has been raised and shown its importance in the last few years. Therefore, this can have optimal policies in energy consumption and environmental efficiency.Therefore, the present research investigate the impact of financial development on energy intensity in Iran during the period of 1350-1397 under regime conditions.

  METHODOLOGY

  To investigate the impact of financial development on energy intensity in Iran under regime conditions, vector auto regression model based on error correction (MS-VECM) has been used. The statistical data of financial development variables were collected from the WDI(2020) and energy consumption intensity from the energy balance sheet, as well as the statistics of economic growth variables, urbanization, industrialization and commercial openness from the WDI (2020).

  FINDINGS

  According to the estimation model, the impact of financial development on energy intensity has been analyzed in three different regimes. According to the results, financial development in zero regimes has a negative and significant effect on energy intensity. In this regime, improving financial development has reduced energy intensity. In regime one, the impact of financial development on energy intensity is positive and significant, and the improvement of financial development environment has increased energy intensity. In regime two, financial development has a negative effect on energy intensity, but its effect coefficient is different compared to regime zero. Therefore, the results showed that energy intensity is affected by different regimes of financial development.

  CONCLUSION

  According to the results of the study, it can be said that financial development has an important and significant effect on energy consumption and intensity. When financial development is around its stable state and has little fluctuation, the impact of financial development on energy intensity is negative. It is important to pay attention to this point in Iran, where energy consumption and intensity are not in a good condition compared to other countries. Therefore, the results show that economic policy makers, in addition to paying attention to financial development, should also focus on the volatility and changeability of this variable and try to implement policies that do not cause large fluctuations in the financial markets. A momentary increase or decrease in credits, a sudden change in debts or a sudden change in bank assets can cause financial development to be in a single regime and have a positive effect on energy intensity. Therefore, the policy of paying attention to financial market variables and financial development indicators can improve energy intensity and increase energy efficiency.

  Keywords: Financial Development, Energy Intensity, Markov-Switching
 • maryam izadi, Abas Shakeri Hosein Abad, Mahnoush A. Milani, Teymur Mohammadi Pages 72-99
  INTRODUCTION

  Financing flow needed for production sector is allocated from various markets including stock market, therefore, it is expected, any fluctuations in this market effects on output. For this reason, the purpose of this paper is to analyze the relationship between fluctuations in stock market prices and business cycles, using a dynamic stochastic general equilibrium model for Iran economy. In this structure, along with wage income, the households have financial wealth that is effective on the current and future consumption. Moreover, the households divided into two categories: those households that already have accumulated wealth in financial market and are ready to leave the market and those households that has not any activity and accumulated wealth in this market, yet, and are ready to enter the market.

  METHODOLOGY

  at first, seasonal data are extracted from the time series databases of the Central Bank. Then, using Eviews software, the mentioned data are seasonally adjusted. In the following, in order to extract the cycle of the variables, at first, the long-term trend of the variables is extracted from the deseasonalized variables using the Hedrick-Prescott filter, and in the next step, the cycle of the variables is extracted using the logarithmic difference method. Finally, the cyclical data will be used for the required data.at this stage, the system of linear equations is entered into the Diner software, and then the structural parameters of the model are estimated using the Bayesian method and the data prepared in the previous stage. Finally, using the estimated model and Bayesian inference, we will investigate the role of price bubble on Iran's business cycles and the fluctuation of other macroeconomic variables.

  FINDINGS

  Based on the model estimation results, the replacement rate among households in the capital market is estimated between 6% and 23%, which indicates the effective time horizon of 1.06 to 1.3 years of households' presence in the country's capital market. Also, according to the specified model, the central bank does not react to the fluctuations of the capital market.The estimation results show that a positive stock price shock leads to an increase in production and economic growth, as a result of which the production gap has become somewhat positive. According to the consumption habit hypothesis in the model, the maximum reaction of the production gap to this shock is a few periods after its occurrence. With the increase in economic growth and the improvement of production compared to the potential level, the inflation rate will find a decreasing trend. Therefore, with the occurrence of a positive stock price shock, the inflation rate will have a downward trend and production will have an upward trend, which will increase it compared to the long-term potential level. Therefore, it can be said that the formation of price bubbles in the Iranian stock market has positive effects on business cycles.But it should be kept in mind that although the price bubble can have positive effects on production and economic growth in some periods of time, because these bubbles are considered non-basic factors of the economy, they cannot be considered as a stable and continuous long-term factor. Also, the existence of a bubble in the prices shows that at some point in the future, the prices will break, and in this case, the fear of economic stagnation and a decrease in the level of economic activities is not far from expected.

  CONCLUSION

  The structural parameters of model is estimated using Bayesian method and data during 1383 – 1399, where we derive three important implications: firstly, data meaningfully reveals that stock prices are effective on real sector and business cycles. Secondly, the assumption of no-reaction of central bank to economic volatilities such as stock market, output and inflation is verified. Thirdly, the model endogenously includes a variable related to financial slackness, where is the stock price gap and is used in order to improving measuring model dynamics. This variable is capable to depict volatilities in stock market. At last, the results from simulations show that volatilities in stock market prices have positive effect on output and business cycles in Iran.

  Keywords: Price bubbles, Stock market, Business cycles, Economic fluctuations
 • Bakhtiar Javaheri, Rozhina Masodi, Ali Fegheh Majidi Pages 100-128
  INTRODUCTION

  One of the challenging issues of the present era is climate change and its adverse effects due to the accumulation of greenhouse gases in the earth's atmosphere. One of the proposed solutions to this challenge is to move towards clean energy sources and absorb carbon dioxide, for example, through foresting. Therefore, the present study aimed to measure the energy consumption and greenhouse gas emissions of economic sectors of Kurdistan province and determine the contribution of CO2 uptake in the province’s forests. In previous studies, the pattern of energy consumption at the sector level and in the form of energy content in the region has yet to be considered. They have not been able to highlight its environmental impacts. Therefore, this study is currently trying to measure the energy and greenhouse gases of Kurdistan province within the framework of the input-output model and highlight the environmental impacts of co2 emissions.

  METHODOLOGY

  This study aims to measure the energy and greenhouse gas content of different economic sectors of Kurdistan province based on the input-output table and determine the contribution of carbon dioxide uptake in the province’s forests. The advantage of preparing a regional input-output table is that it is possible to identify each region's facilities and limitations of production and economical construction by relying on them and using them in the region’s development and achieving national development with regional development. For this purpose, an input-output table and hydrocarbon balance sheet have been used. Using the import separation technique and MFLQ method and according to the statistics related to national and regional accounts, the input-output table of Kurdistan province for 2016 (to show the orientation and policies of economic sectors) has been estimated. Then, using this table, the content of greenhouse gases is measured. In discussing the CO2 absorption capacity of forests in the province, using vegetation area and annual absorption rate per hectare of forest, carbon dioxide emitted and the amount of forest needed for carbon dioxide absorption have been calculated.

  FINDINGS

  The results show that transportation and power plants have the province's most significant share in greenhouse gas consumption, respectively. Those with positive trade balances are among the most critical sectors requiring careful revision and planning. Also, Kurdistan's biological capacity is about 560,000 hectares. However, the forest necessary to attract more than 6 million hectares is facing a deficit. Therefore, Kurdistan Province needs long-term policy-making by studying the nature of sectors in terms of emissions and identifying the relationships between economic activities.

  CONCLUSION

  This study seeks to measure the greenhouse gas emissions content of different economic sectors of Kurdistan province based on the input-output table and determine the contribution of carbon dioxide absorption in the province’s forests, i.e. the amount of energy consumed in the production of goods and services directly and indirectly. Here are three greenhouse gases CO2, NOX, and SO2. The aim of comparing the direct and indirect content of greenhouse gases in 2001 and 2011 is to show the direction and policy-making of economic sectors.

  Keywords: Input-output table, Greenhouse gases, Kurdistan province, Forests
 • VAHID NIKPEY PESYAN, kiumars shahbazi Pages 129-164
  INTRODUCTION

  The Middle East is one of the regions with a wide range of ethnic and religious diversity. The high share of energy supply has also led to the concentration of regional and supra-regional powers in the region. In recent years, a large share of terrorist attacks has taken place in the Middle East, which in addition to human losses, has had a major negative impact on investment, tourism and economic growth in the Middle East. Therefore, identifying the effect of terrorist activities on attracting foreign direct investment of these countries in the economic and security policies of these countries is important and necessary. Foreign investors are often reluctant to be aware of all the risks involved. The risks posed by terrorist incidents are no exception to this principle, especially when the target of terrorist attacks is to intimidate a foreign investor. The risks of terrorism increase the cost of starting a business by spending a lot of money on security and insurance of economic activity, the cost of preventive measures, and the high wages of employees who are at risk. These costs reduce the expected performance of investment activity, and as terrorist risks rise above a certain level, the foreign investor will move its capital to a safer area. Political factors are slightly different from their conditions and function in terms of economic factors. The economic base of countries, especially developing countries, is very vulnerable in the face of unacceptable domestic factors. Political instability, as the main internal factor, has the closest reaction to the content of economic security in terms of effectiveness on factors of production. In developing countries, uncertainties that arise in the face of political instability and the perpetration of violent norms (such as terrorist attacks) lead to declining investment, the country's inability to successfully attract foreign investment, and capital flight. د گردد. The manifestation of terrorism is one of the indicators of political instability that is considered as one of the serious problems of the international community, especially in developing countries, and its consequences are broad on the development of global economic and political ties.

  METHODOLOGY

  The purpose of this study is to investigate the relationship between terrorism and the inflow of foreign direct investment in the Middle East using spatial econometrics during the period 2008-2019 using the space autocorrelation model (SAC). Statistics and information required for the three variables of foreign direct investment, inflation rate and degree of trade openness from the World Bank website and for the variable of terrorism, from the global database of terrorism and for the index of political instability, property rights and democracy from The ICRG site affiliated with PRS GROUP has been extracted for the period 2008-2019 in 15 Middle Eastern countries.

  FINDINGS

  First, to investigate the spatial dependence of Moran and Jerry C tests, the spatial dependence of countries was confirmed and based on the significance of Moran test, the research model was estimated in the framework of spatial autocorrelation. According to the research results, terrorist activities show negative and destructive effects on attracting foreign direct investment in these areas and this result is consistent with the results of other studies such as Panahi (2013) and Salmani (Salmani, 2014) is. According to the research results, the variables of degree of trade openness and democracy have a positive and significant effect on attracting foreign direct investment in the study areas, while the variables of political instability, property rights and inflation have an impact. Negative and significant on attracting foreign direct investment in the study areas, among which the number of terrorist attacks has the most negative impact on attracting foreign direct investment, as well as property rights index, political instability, degree of trade openness. , Democracy and inflation rate have the greatest impact on the economic growth of these countries, respectively.

  CONCLUSION

  Foreign direct investment is one of the main components of economic development and its flow has great effects on a country's economy. In other words, terrorist activities reduce the security and confidence of investors in countries exposed to terrorist activities and reduce the flow of foreign direct investment. On the other hand, the anti-terrorist security costs imposed on the economy reduce the economic potential. The economic effects of international terrorism can be analyzed in the short and long term. In the short run, terrorism leads to financial losses, losses and the creation of an insecure investment environment, and in the long run, international terrorism diverts capital resources by increasing national security spending and counter-terrorism activities. The transition to these costs and tax increases. To explain why spatial regression is used in this study, it can be added that the variable of terrorist activities in area j will not be affected only by internal factors in that area. When the number of terrorist activities in the neighboring country increases, it has a negative effect on attracting foreign direct investment to neighboring countries (spillover effects) and also if the terrorist activities are effective in region j, it indicates the phenomenon of spatial dependence that conventional econometrics is possible. Does not estimate and identify these effects and factors.

  Keywords: Terrorism, FDI, Middle East, Spatial econometrics
 • Abdolkarim Hosseinpoor, ahmad ghorbanpour Pages 165-185
  INTRODUCTION

  In the age of globalization, awareness of sustainability issues is rapidly increasing among organizations, which creates a greater need to implement sustainable actions in supply chains to reduce social, economic and environmental problems. Sustainability is defined by the World Environment Commission as a development that meets the needs of the current generation with an awareness of natural resource scarcity. Over time, the relative importance of social, economic, and environmental dimensions to sustainability has varied. Managing all aspects of sustainability in an organization has become challenging due to the need for its overall restructuring with a focus on adopting fourth-generation industrial technologies, clean production, and circular economy measures. To address the challenges of changing the paradigm to sustainable, the concept of circular economics has received a great deal of attention around the world and has increasingly emerged as a new approach to creating sustainable business. A circular economy is a model that reduces waste production and emissions. Achieving economic benefits, minimizing environmental impacts and increasing resource efficiency are the main goals of the circular economy. This concept has emerged as a new industrial model and as a solution to reduce the negative effects of linear economics. This type of economic system is a good opportunity to reduce the use of raw materials, protect material resources and also reduce the impact of carbon. Its main purpose is to distinguish economic growth from the constraints of natural resources and social effects. Clean production is one of the new concepts that integrates several environmental design strategies and can be considered as a potential factor in a circular economy. Clean production emphasizes the integration of the relationship between the environment and management. In the age of industrial digitalization, the connection between fourth generation industries and the circular economy has made it possible to discover different ways in which environmental sustainability goals can be achieved. In this interaction, the digitalization of industries is increasingly playing the role of facilitator in clean production. This revolution is playing an important role in the sustainability of businesses. These technologies can enable real-time resource allocation programs and coordination with suppliers in sustainable production by gathering the information needed in real time from the intelligent manufacturing system. In view of the above, industries must increase their efforts to achieve sustainability goals and adopt innovative approaches during the action. Therefore, the main question of the research is: what are the factors of circular economy, clean production and fourth generation industrial revolution effective in evaluating sustainable performance in food industry and improving its productivity? And what is the relative importance of each of them? The present study is innovative in terms of combining and simultaneously paying attention to the components of circular economy, clean production and the fourth generation industrial revolution in the era of digitalization of industries to evaluate their performance.

  METHODOLOGY

  The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method and nature. The research area is the active manufacturing industries in the food sector of Bushehr province. At first, dimensions and indicators were identified by library method and based on the study and content analysis of theoretical and experimental foundations of research.The statistical population of this research consisted of experts and industrial and academic experts who were familiar with the subject empirically and theoretically. Eight of them were selected as sample members by non-randomized purposive judgmental method. In this section, the criteria for selecting experts were their theoretical familiarity and expertise in the fields of environmentalism, sustainable management, the 4.0 generation industrial revolution, and circular economics. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The validity of this questionnaire was confirmed by face content analysis approach and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method with a value of 0.705. In order to analyze the data, the stepwise or equilibrium evaluation ratio analysis approach was used in fuzzy environment. This approach is one of the multi-criteria decision making methods for weighting the indicators. The main feature of this method compared to other similar methods is its ability to evaluate the accuracy of experts' opinions about the weight indicators given during the method process, ease of implementation and no need for high comparisons. In addition, in this method, experts can consult with each other, which makes the results more accurate than other methods.

  FINDINGS

  In order to analyze the data, the stepwise or equilibrium evaluation ratio analysis approach was used in fuzzy environment. After identifying the indicators, a questionnaire was designed and provided to the experts in absentia to receive comments.

  CONCLUSION

  The results showed that clean production and circular economy have the highest relative importance of improving the sustainable performance of manufacturing industries, respectively. Gupta et al. (2021), in their study, stated that circular economy and clean production have the most prominent role in the sustainable performance of organizations, which is consistent with the results of this study. Also, among the indicators; Excellent management support, waste recycling, energy and resource management and 3D printing have the highest weight. Therefore, more attention should be paid to these factors. However, it should be noted that the implementation of each of the indicators is likely to have many obstacles and contradictions; Therefore, researchers can explore these problems in future studies.This can be due to the lack of access to technology transfer and learning channels (including imitation through observation of fourth generation industries, import of equipment and technical knowledge, scientific and technological relations with leading countries). Strengthen the infrastructure and prerequisites needed for the country's industries to implement the developments of the Fourth Industrial Revolution. One of the limitations of this research can be in collecting data with a researcher-made questionnaire in the form of new dimensions and concepts based on the opinions of experts. The basic premise of this method is the equality of experts in terms of knowledge. Since there is a knowledge gap between experts in terms of familiarity with the concepts of these dimensions, this can lead to bias. Therefore, it is hoped that this limitation will be removed in other research by taking the necessary measures.

  Keywords: Circular economy, manufacturing industries, generation industrial revolution 4, sustainable performance