فهرست مطالب

مجله مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی
پیاپی 26 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی*، عبدالرضا سبحانی، مجید کریمی فرد صفحات 7-40
  امروزه صنایع هوافضای کشور با توجه به پیچیدگی محصول و کمبود منابع و همچنین جهت پاسخگویی به نیاز متنوع، کم تعداد و با کمترین هزینه و زمان نیروهای مسلح، نیازمند تشریک مساعی با یکدیگر هستند. ولیکن افزایش سطح عملکرد شراکت نیازمند قابلیت های مختلف است. بنابراین می توان گفت چگونگی توسعه قابلیت طراحی و توسعه محصول مشترک جهت ارتقا عملکرد شراکت یک مسیله در صنعت هوافضاست. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از نظر روش ترکیبی و ماهیت در گام اول اکتشافی و در گام دوم پیمایشی است. در گام اول داده های مورد نیاز با مصاحبه از 15 خبره صنعت هوافضا و روش نظریه پردازی داده بنیاد به دست آمده است و در گام دوم برای اثبات الگو با استفاده از 170 پرسشنامه از الگو سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. الگوی نهایی شامل مقوله علی (تغییرات صحنه نبرد، پیچیدگی محصولات هوافضایی، کمبود منابع و پنجره مشترک دانش فنی)، مقوله محیطی (حمایت های دولتی، محیط رقابتی، قوانین و مقررات کسب و کار)، مقوله واسطه ای (حمایت مدیریت ارشد، سبک رهبری، میانجی ها، مدیران پروژه مشترک و عوامل فرهنگی)، مقوله راهبردی (اصلاح ساختار، اصلاح فرایندهای همکاری، اصلاح نظام یادگیری، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه مدیریت دانش، ارتقا ظرفیت جذب شرکا، توسعه ساختار حکمرانی و حل اختلاف، آموزش و توانمندسازی کارکنان، اصلاح قواعد و مقررات شراکت، سازماندهی جلسات منظم بین شرکا و اشتراک گذاری منابع و دانش فنی) و مقوله پیامد (ارتقای توان دفاعی، نوآوری مستمر در محصول، ارتقای سطح دانش ملی و کاهش زمان و هزینه دستیابی) است.
  کلیدواژگان: قابلیت، تشریک مساعی، طراحی و توسعه محصول مشترک، نظریه داده بنیاد
 • مهتاب دادرسان*، علیرضا رزقی رستمی، مسعود حقیقی صفحات 41-66

  جانشین پروری به عنوان رکن راهبردی در یادگیری و انتقال تجارب سازمانی و همچنین توانمندسازی منابع انسانی در جهت تامین نیازهای آتی سازمان در مشاغل کلیدی تلقی می شود. هدف این تحقیق ارایه الگوی مفهو می عوامل موثر بر پیاده سازی اثربخش نظام جانشین پروری ‏در شرکت ارتباطات سیار ایران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش و ماهیت انجام آن توصیفی-اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق شامل تما می کارکنان (کارشناس و بالاتر) شرکت ارتباطات سیار ایران بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی (نرم افزار SPSS) و تحلیل عاملی تاییدی (نرم افزار PLS) استفاده شده است.براساس یافته های تحقیق 45 شاخص در قالب سه دسته عوامل ساختاری (27 شاخص)، عوامل رفتاری (13 شاخص) و عوامل زمینه ای (5 شاخص) به عنوان عوامل موثر بر پیاده سازی اثربخش نظام جانشین پروری در جامعه مورد مطالعه شناسایی شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از تایید مدل ساختار عاملی تحقیق مشتمل بر عوامل ساختاری با ضریب 0.627 ، عوامل رفتاری با ضریب 0.319 و عوامل زمینه ای با ضریب 0.137 بود.چارچوب به دست آمده را می توان به عنوان ابزاری راهبردی در مدیریت راهبردی منابع انسانی در جهت استقرار اثربخش نظام جانشین پروری در شرکت ارتباطات سیار ایران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، پیاده سازی نظام جانشین پروری، شرکت ارتباطات سیار ایران
 • سید هادی زرقانی*، فرزاد عابدی شجاع، فاطمه بخشی شادمهری، نرگس حجی پناه صفحات 67-104

  نیروی های نظامی از مهم ترین ارکان دفاعی هر کشور به شمار می آیند و حکومت ها اغلب برای نیروی نظامی مطلوب مدنظر خویش، شاخص هایی را در نظر می گیرند. حضرت امام خمینی (ره) در چارچوب «مدیریت دفاعی» جنگ و در طول دوران دفاع مقدس، دیدگا ه ها و نظرات مختلفی را مطرح کردند. ویژگی ها و شاخص های نیروی نظامی مطلوب یکی از مهم ترین زمینه ها و ابعادی است که حضرت امام در طول دوران دفاع مقدس به آن توجه داشتند. این پژوهش به دنبال بررسی و احصاء مهم ترین مفاهیم و راهبردهای دفاعی حضرت امام در مولفه «شاخص های نیروی نظامی مطلوب» در دوره دفاع مقدس است. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی وکمی) است و با دو رویکرد قیاس و استقراء، متن صحیفه امام (ره) در دوران دفاع مقدس مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر حضرت امام، شاخص های نیروی نظامی مطلوب مفاهیم نه گانه ، شامل: مومن و متعهد، ایثارگر و شهادت طلب، متوکل بر خدا و نصرت الهی، شجاع، مقاوم و پایدار، وحدت گرا و تفرقه گریز، مورد اعتمادملت، عدم عضویت در گروه بندی های سیاسی، پیرو سلسله مراتب نظامی قابل طرح است. بررسی کمی این مفاهیم دردور ه های شش گانه دفاع مقدس نیز نشان می دهد، در میان این مفاهیم، ایمان و تلاش برای وحدت، بیشترین فراوانی را داشتند. همچنین دوره چهارم از ادوار شش گانه نیز دارای بیشترین فراوانی در اغلب مفاهیم بوده است. در نهایت راهبرد دفاعی امام (ره) در این مولفه، مبتنی بر طرح سه مقوله «شاخص های معنوی- الهی»، «شاخص های اجتماعی- سازمانی» و «شاخص های فردی» بوده است. از نتایج پژوهش چنین برمی آید که امام خمینی (ره) بر جنبه معنوی نیروی نظامی تاکید بیشتری داشتند و ویژگی هایی چون: شجاعت، ایثار، ایمان، استقامت و اخلاص را بیش از ساز وبرگ جنگی برای رسیدن به پیروزی و هدف نهایی مهم ارزیابی می کردند.

  کلیدواژگان: نیروی نظامی، شاخص، مطلوب، دفاع مقدس، امام خمینی(ره)
 • فاطمه فتحعلی زاده کاوران، اسماعیل اسدی*، سحر درنیانی صفحات 105-136

  هدف این پژوهش ارایه الگوی نظام اداری دانش بنیان مبتنی بر ارزش های اسلا می با استفاده از مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات به کمک روش دلفی است. روش این مطالعه با توجه به گزاره های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله مصاحبه و توزیع پرسشنامه دلفی و با مراجعه به 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد اجرایی انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه توسط تحلیل مضمون (تم) صورت گرفت و شبکه مضامین آتراید استرلینگ جهت شناسایی مضامین فراگیر، مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه از طریق کدگذاری مورداستفاده قرار گرفت و برای تحلیل داده های پرسشنامه نیز از آزمون های میانگین، انحراف معیار و ضریب کندال استفاده شد. تحلیل داده های مصاحبه در نهایت به احصای 7 مضمون فراگیر و28 مضمون سازمان دهنده و 91 مضمون پایه انجامید.  با دو دور روش دلفی صحت مولفه ها و شاخص ها شناسایی شده و تناسب آنها  مورد  بررسی قرار گرفت و الگوی پژوهش ارایه گردید. مهم ترین ابعاد نظام اداری دانش بنیان مبتنی بر ارزش های اسلا می با استفاده از مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات به ترتیب اهمیت عامل مدیریت دانش، عامل یکپارچه سازی اطلاعات، عوامل مرتبط با دولت، عامل محیطی، عامل سازمانی، عامل زیرساخت ها و عامل ارزش های اسلامی هستند.

  کلیدواژگان: نظام اداری، دانش بنیان، ارزش های اسلامی، مدیریت دانش، یکپارچه سازی اطلاعات
 • حمید سالاری، سید محمود هاشمی*، علیرضا روستا صفحات 137-156
  امروزه مطالعه جدیدترین و موثرترین شیوه مدیریت به ویژه در ساختارهای مالی و اقتصادی ضروریست؛ چراکه مدیریت درست، علمی و پویا منجر به افزایش سود برای سازمان و نیز مشتری می شود. از این رو مشتری مداری و عملکرد خدمات بانکی ازطریق روش های جدید مدیریت امری مهم است. پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی مدیریت مشتری مداری درصنعت بانکداری است. روش تحقیق این مقاله از نوع روش داده بنیاد انجام شده که با استفاده از روش گلوله برفی، نظرات 50 نفر از کارشناسان مدیریت بازاریابی، استادان دانشگاه، کارکنان بانکی مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از شیوه تجزیه و تحلیل کدگذاری سه گانه (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) انجام شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که  24 مضمون اصلی از یافته ها بر اجرای موثر الگوی توسعه ارتباطات شبکه ای به روش مدیریت جهادی تاکید داشت. این مضمون ها عبارت اند از: شجاعت و قاطعیت در تصمیم گیری، عدالت خواهی ، آرمان گرایی واقع گرایانه و برنامه محوری، اعتقاد به خرد جمعی، کار تشکیلاتی و گردش نخبگان، حسن سابقه ، داشتن پشتکار و عزم جدی به عنوان شرایط زمینه ای و مقوله های وفاداری ، تعهد مشتری ، منافع بانک و مشتریان، تامین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری، مدیریت بر مبنای ارزش های اسلامی به عنوان شرایط علی و نیازها-انتظارات مشتری، تعیین انتظارات مشتری از خدمات، بهبود کارایی و اثربخشی خدمات به مشتری، بازارهای مصرف کننده و سازمانی به عنوان راهبردهای اصلی و رضایت کارکنان، رضایت شهروندان، دوری از اختلافات و کارآمدی به عنوان شرایط مداخله گر انتخاب شد.
  کلیدواژگان: الگوی مدیریت، ارتباطات شبکه ای، مشتری مداری، صنعت بانکداری
 • سید کریم طاهائی*، پیمان اخوان، محمد فتحیان، ابوطالب شفقت صفحات 157-184
  با توجه به مسیر پیشرفت فناوری های نوین، تغییر در به کارگیری فناوری ها در همه عرصه ها ضروری و بااهمیت است؛ بدین ترتیب نیاز است تحولی در نگاه راهبردی و مدیریت دانش با رویکردی به این فناوری ها فراهم آید. هدف اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی مدیریت راهبردی دانش با کاربست اینترنت اشیاء مبتنی بر زنجیره بلوکی در بخش دفاع است که در نظر دارد با بهره گیری از این دو فناوری، کاستی و چالش های پیش روی مدیریت دانش را برطرف کند. نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای است؛ جهت نیل به نتایج از ادبیات تحقیق از روش ترکیبی (کمی و کیفی) استفاده شده است. در گام اول با روش دلفی، ابعاد و مولفه های الگوی پیشنهادی استخراج شده است و در گام دوم با روش های کمی دیمتل و معادلات ساختاری تفسیری روابط مابین مولفه ها، شبکه مولفه ها و سطح بندی مولفه ها انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب «خلق دانش»، «اجرا و پیاده سازی راهبردها»، «ارزیابی و کنترل راهبردها» و «اشتراک دانش» تاثیرپذیرترین مولفه هستند که «اشتراک دانش» دارای بیشترین شدت ارتباط با دیگر مولفه های معلول دارد؛ همچنین، مولفه های «ذخیره سازی (پایگاه داده توزیع شده)»، «احراز هویت»، «تعامل پذیری» و «بهبود همکاری و انتقال» جزء مولفه های علت بوده که در بین آنها «ذخیره سازی (پایگاه داده توزیع شده)»، اثرگذارترین مولفه است.
  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش، اینترنت اشیاء، زنجیره بلوکی، راهبردی مدیریت دانش، مدیریت راهبردی دانش
 • علیرضا کاظمی زاد حیدرباغی، حسین احمدی سفیدان*، عزیز جوان پور هروی، احسان شاکری صفحات 185-218
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر راهبرد های مدیریت فضای مجازی بر مشارکت سیاسی شهروندان انجام شده است. روش پژوهشی توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر تبریز در سال 1400 است که تعداد آنها نامشخص بود که براساس فرمول کوکران 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل یک پرسشنامه محقق ساخته 51 سوالی برای سنجش راهبرد های استخراج شده و پرسشنامه استاندارد مشارکت سیاسی بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کمی از آمارهای توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان مشارکت سیاسی 3/8 درصد شهروندان خیلی کم، 4/17 درصد کم، 3/38 درصد متوسط، 4/21 درصد زیاد و 8/14 درصد خیلی زیاد بوده است. به طور کلی مشارکت سیاسی شهروندان در حد متوسط است. راهبرد محافظه کارانه و راهبرد تدافعی در مدیریت فضای مجازی تاثیر معکوس بر مشارکت سیاسی شهروندان دارد و راهبرد تهاجمی و راهبرد رقابتی در مدیریت فضای مجازی تاثیر مثبت بر مشارکت سیاسی شهروندان دارند.
  کلیدواژگان: راهبرد، مدیریت، فضای مجازی، مشارکت سیاسی
 • علی علمی، شیوا آزادفدا*، رضا شجیع، احد رضایان قیه باشی صفحات 219-242
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نظر گرد آوری داده ها آمیخته (کیفی-کمی) است؛ به این صورت که در بخش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد ابعاد شناسایی شد و عوامل در قالب پرسشنامه برای تجزیه وتحلیل در بخش کمی قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی از متخصصین حوزه مدیریت منابع انسانی سبز و کارکنان وزارت ورزش و جوانان و در بخش کمی کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 360 نفر بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته است. تجزیه و تحلیل بخش کیفی با Maxqda، بخش کمی با SPSS و برای تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات ساختاری از AMOS استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان داد، 9 بعد و 53 کد نهایی شناسایی و مورد تایید قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، ابعاد توانسته اند مقدار واریانس بیشتر از واریانس هر معرف را به دست آوردند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که بارهای عاملی به دست آمده بزرگتر از 4/0 بود که بیانگر تایید بارهای عاملی است. در نهایت می توان گفت توجه مدیران وزارت ورزش و جوانان به مقوله مدیریت منابع انسانی سبز می تواند به بهبود سازمان و پایداری هرچه بیشتر آن کمک کند.
  کلیدواژگان: منابع انسانی سبز، وزارت ورزش و جوانان، مدیریت
 • آرش شایسته نیا، بیتا شاه منصوری*، علی اکبر فرهنگی، پریسا تجلی صفحات 243-272

  هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی راهبردی مدیریت رسانه ای در جهت ارتقای سلامت اجتماعی مخاطبان رسانه های فعال استان قزوین است که به صورت کیفی و کمی انجام شد. در فاز کیفی از روش های تحلیل محتوا و کیو و در فاز کمی جهت تحلیل داده های کیو از تحلیل عاملی استفاده شد. جامعه آماری رسانه های استان 85 رسانه است که12 رسانه به صورت هدفمند انتخاب شد. تحلیل محتوای آن رسانه ها نشان داد که بیشترین مطالب تولیدی رسانه ها در حوزه انحرافات اجتماعی با 576 و کمترین مطالب تولیدی رسانه ها حوزه خشونت با 237 مورد است.  بر اساس ذهنیت  گروه اول، برای ارتقای سلامت اجتماعی افراد جامعه توجه به «سواد رسانه» در اولویت اول قرار دارد. بر اساس ذهنیت گروه دوم، اگر بر فعالیت شبکه های مجازی نظارت صورت نپذیرد، می تواند به عنوان عامل اصلی خشونت و انحرافات اجتماعی قلمداد شود. بر اساس ذهنیت گروه سوم، انتشار اخبار حوادث تاثیر فراوانی در کاهش امنیت اجتماعی در جامعه داشته و ذهنیت گروه چهارم ، موافق انتشار اخبار تصادفات جاده ای است. با توجه به نتایج به دست آمده  پرسشنامه کمی ساخته شده و الگوی مورد نظر با استفاده از نرم افزار PLS طراحی شد. این الگو نشان داد با توجه به نتایج پرسشنامه کمی هر چهار کارکرد رسانه به ترتیب اطلاع رسانی، آموزش، نظارت بر محیط و تامین اوقات فراغت بر ارتقای سلامت اجتماعی افراد جامعه موثر است. بر این اساس الگوی راهبردی مدیریت رسانه ای می تواند بیشترین تاثیر را در ارتقاء کیفیت زندگی، کاهش خشونت، کاهش انحرافات اجتماعی و مسایل اجتماعی داشته باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت رسانه ای، سلامت اجتماعی، روش کیو
 • محمدرضا قرایی آشتیانی*، ناصر پورصادق، محمدباقر عالی صفحات 273-310

  حکمرانی رفتاری، مفهومی نوپدید در حکمرانی عمومی نوین، مرزشکنی جدیدی در اداره جامعه و نیز ارایه دهندگان خدمات عمومی می باشد.علوم رفتاری با تاکید بر انسان، به عنوان کنشگر اصلی و نیز گیرنده خدمات عمومی با سطح تحلیل خرد و تعمیم الگوریتم های رفتاری به سطح کلان راهگشای تحول در دانش، بینش، کنش و منش حکمرانی شده است.حکمرانی، علمی است که در سطح دانشی و کاربستی به علت ضرورت نیاز حکمرانان و نیز سلف خود اداره امور عمومی نوین و مدیریت دولتی نوین، لاجرم دانشی چند رشته ای و بین رشته ای است. حکمرانی رفتاری ضمن بهره گیری از تمام علوم مورد استفاده در دانش حکمرانی به طور خاص از علوم عصبی، علوم شناختیعلوم رفتاری بهره برده و سعی در تبیین رفتار انسان در سطوح مختلف حکمرانی دارد.این مقاله با هدف تبیین حکمرانی رفتاری با روش تحقیق اسنادی با مرور نظام مند روایتی به گردآوری داده های پژوهش پرداخته و نتایج حاصل از مرور نظام مند را به عنوان اولین مطالعه در ایران در قالب این پژوهش، گزارش می کند.بر اساس نتایج حاصله، حکمرانی رفتاری در مراحل اولیه فرآیند خط مشی (تعریف مسیله، تدوین گزینه ها و تعیین دستور کار) برای اتخاذ خط مشی، اجرا و پاسخ به جمعیت هدف در مورد مشکل عمومی، و در نهایت ارزیابی خط مشی، کمک شایانی می کند. همچنین مشاهده شد که با وجود قدمت علوم مورد استفاده در این دانش چند رشته ای، در تلفیق و بهره مندی از آن هنوز راه پیموده شده دانشی و عملیاتی فراوانی وجود دارد

  کلیدواژگان: مدیریت دولتی(نوین)، حکمرانی(عمومی) نوین، سوگیری، خط مشی گذاری رفتاری، حکمرانی رفتاری
 • مجید زین الدینی*، محمد قنداقی صفحات 311-348

  نظریه پردازی  یکی از ارکان بسیار مهم تولید علم به شمار می آید. از این رو صاحب نظران و اندی‍ش‍مندان برای نظریه پردازی باید برای تولید نظریه همزمان به دو عنصر مجهز باشند؛ یکی دانش تخصصی و تبحر خاص در زمینه پدیده مورد مطالعه و داشتن ایده و حرف جدید و نو، دوم مهارت و تسلط بر روش و فرایند تولید نظریه که بتواند ایده خود را به نظریه تبدیل کند. از این رو مقاله حاضر درصدد است تا به شناسایی الگوی فرایندی نظریه پردازی بپردازد. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی و از نوع موردی- زمینه ای با رویکرد کیفی به روش تحلیل مضمون انجام شده است. برای دستیابی به هدف بیان شده و پاسخ به پرسش اصلی که الگوی فرایندی نظریه پردازی کدامند؟ با استفاده از روش کتابخانه ای، منابع معتبر مورد مطالعه قرارگرفته و اطلاعات لازم استخراج شده است .برای اعتبارسنجی یافته ها، پرسشنامه ای محقق ساخته، بین 15 نفر از خبرگان جامعه علمی، آشنا به روش های نظریه پردازی، به عنوان نمونه آماری توزیع شد. در ادامه اشباع نظری با احصاء 11 مضمون پایه اولیه، 16 مضمون پایه ثانویه،5 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر حاصل گردید. براساس نتایج تحقیق مراحل نظریه پردازی عبارت اند از: تشخیص، ثبوت، اثبات، تثبیت و تدوین است و گام های شانزده گانه نظریه پردازی شامل: مواجهه و مشاهده، نیازشناسی، پیشینه شناسی و تشابه سنجی، مبانی و آموزه های پشتیبانی کننده، جمع آوری اطلاعات، ایده اولیه، ساماندهی مفاهیم، شکل گیری فرضیه یا قضیه، آزمون، شکل گیری نظریه، ارایه به جامعه علمی، تدوین نظریه نهایی، آماده سازی نظریه برای پیاده سازی، پیاده سازی نظریه، بازخوردگیری و بازنگری نظریه است.

  کلیدواژگان: نظریه سازی، نظریه پردازی، روش نظریه پردازی، تولید علم و مرجعیت علمی
|
 • Gholamreza Hashem Koraskane *, Abdulreza Sobhani, Majid Karimifard _ Pages 7-40
  Today, the country's aerospace industry needs cooperation due to product complexity and lack of resources. However, increasing the level of performance of the partnership requires different capabilities. Therefore, it can be said that how to develop the ability to design and develop a joint product to improve the performance of the partnership is an issue in the aerospace industry. This research is exploratory in terms of fundamental purpose and in terms of compositional method and nature in the first step and survey in the second step. In the first step, the required data were obtained through interviews with 15 experts in the aerospace industry and the Foundation's data theorizing method. In the second step, structural equation modeling was used to prove the model using 170 questionnaires. The final model includes causal category (battle scene changes, product complexity, lack of resources and common window of technical knowledge), environmental category (government support, competitive environment, business rules), intermediate category (management support, leadership style, mediation, project managers). And cultural factors), strategic category (structure and processes of cooperation, learning system, information technology, knowledge management, capacity building of partners, governance structure and dispute resolution, training and empowerment, rules and regulations of partnership, organizing meetings between partners and sharing resources) And the category of outcome (upgrade defense capability, continuous innovation, upgrade national knowledge and reduce access time and cost).
  Keywords: capability, Collaboration, design, development of a joint product, grounded theory
 • Mahtab Dadresan *, Alireza Rezghi Rostami, Masoud Haghighi Pages 41-66

  Succession planning is considered as a strategic pillar in learning and transferringorganizational experiences as well as empowering human resources to meet thefuture needs of the organization in key jobs. The purpose of this study is to identifythe conceptual model of factors affecting the effective implementation of thesuccession management system in Mobile Communication Company ofIran(MCCI). The research method is applied in terms of purpose and is descriptive-exploratory in terms of method and nature. The statistical population of the studyincluded all employees (experts and above) of MCCI who were selected as asample by stratified sampling method using Cochran's formula and participated in the research. Data collection tool was a questionnaire and exploratory factor analysis (SPSS software) and confirmatory factor analysis (PLS software) were used to analyze the data. Based on the research findings, 45 indicators in the form of three categories of structural factors (27 indicators), behavioral factors (13 indicators) and underlying factors (5 indicators) were identified as effective factors on the effective implementation of succession management system in the study population. The results of confirmatory factor analysis showed the confirmation of the factor structure model of the research including structural factors with a bcoefficient of 0.627, behavioral factors with a coefficient of 0.319 and contextual factors with a coefficient of 0.137.The obtained framework can be used as a strategic tool in strategic human resource management in order to effectively establish a succession system in Iran Mobile Communications Company.

  Keywords: Succession Planning, implementation, MCCI
 • Seyyed Hadi Zarghani *, Farzad Abedy, Fatemeh Bakhshi, Narges Hajipanah Pages 67-104

  Every country and government has a military force for itself and the members of this force have indicators and characteristics. Imam Khomeini's leadership during the holy defense was one of the main pillars of success in the imposed war.Imam's defense strategy during the holy defense was based on various components, one of which is indicators of desirable military strength. This study sought to study and count these indicators from Imam Khomeini's perspective, using quantitative-qualitative content analysis using two approaches of analogy and induction, based on the text of the book during the holy defense. Library sources, specifically the Imam's Sahifa were used for this purpose. Nine concepts were identified in this field and also the trend of changes in these concepts in the six periods of war was examined. Among the important concepts of faith, self-sacrifice, courage, perseverance, unity and avoidance of division, among which faith and the effort for unity were the most common, and non-membership in political groups was the least common. The fourth period of the six periods also had the highest frequency in most of the concepts.Imam's defense strategy in this regard can be divided into three categories: spiritual-divine indicators, social-organizational indicators and individual indicators. The results of the study show that the Imam placed more emphasis on the spiritual aspect of the military and also opposed the presence of the military in political groups and valued courage, self-sacrifice, faith, perseverance and sincerity more than a war machine to achieve victory and an important ultimate goal.

  Keywords: Military force, desirable military force, holy defense, Imam Khomeini
 • Fatemeh Fathalizade Kavaran, Esmaeel Asadi *, Sahar Dorniani Pages 105-136

  The purpose of this study is a Knowledge-based administrative system model based on Islamic values by using knowledge management and information integration with the Delphi method. The method of this study, according to the research propositions is descriptive and qualitative which has been done in two stages interview and distribution of Delphi questionnaire and referring to 20 academic experts and executives. Interview data were analyzed by content analysis (theme) and The Atreus Sterling Themes Network was used to identify pervasive themes, organizing themes, and basic themes through coding and also to analyze the questionnaire data from mean, standard deviation, and Kendall coefficient tests were used. The interview data analysis resulted in 7 pervasive themes and 29 organizing themes and 92 basic themes. With two rounds of the Delphi method, the accuracy of components and indicators were identified and their appropriateness was examined and the research model was presented. The most important dimensions of a knowledge-based administrative system based on Islamic values using knowledge management and information integration In order of importance are knowledge management, information integration, government-related factors, environmental factor, organizational factor, infrastructure factor, and individual values factor.

  Keywords: The knowledge-based. Islamic values, Knowledge management, information integration, Content Analysis, Delphi Method
 • Hamid Salari, Seyed Mahmoud Hashemi *, ALIREZA ROUSTA Pages 137-156
  The purpose of this study is to design a jihadi management model to attract customers to the banking industry. The research method was exploratorily mixed and in data collection, techniques such as interview, observation, and collection of documents and texts were used within the framework of the grounded theory method and purposeful sampling method. Also, using the snowball method, 50 marketing management experts, university professors, bank employees and were interviewed. The design of the jihadi management model to attract customers in the banking industry was selected as a central category and then using the paradigm model, the data theory of the proposed 24 main themes of the findings showed that the effective implementation of the network communication development model by jihadi management method. These themes include courage and determination in decision-making, justice and realistic and program-oriented idealism, belief in collective wisdom, organizational work and elite turnover, good record and having perseverance and serious determination as ground conditions, and three Customer loyalty and commitment along with the interests of the bank and customers, providing satisfaction and value creation for the customer, management based on Islamic values as causal conditions and customer needs and expectations, determining consumer (customer) expectations of services, improving efficiency and effectiveness Customer service, consumer and organizational markets were selected as the main strategies and employee satisfaction, citizen satisfaction, avoidance of disputes and efficiency as the intervening conditions. work of a paradigm
  Keywords: model that included conditions, Processes, interactions, consequences. Jihadi management, network communication, customer orientation, Banking Industry
 • Seyed Karim Tahaee *, Peyman Akhavan, Mohammad Fathian, Abotaleb Shafeghat Pages 157-184
  According to the progress of new technologies, changes in the use of technologies in all fields are necessary and important.In this way, there is a need for a transformation in the strategic view and knowledge management with an approach to these technologies. The main goal of this research is to achieve the model of strategic knowledge management with the use of Internet of Things based on block chain in the defense sector, which intends to solve the shortcomings and challenges of knowledge management by using these two technologies. The type of research is applied-developmental in terms of purpose, in order to achieve the results from the research literature, a combined method (quantitative and qualitative) has been used. In the first step, the dimensions and components of the proposed model have been extracted using the Delphi method, in the second step, the relationships between the components, the network of components, and the leveling of the components have been done using the quantitative methods of Dimtel and structural equations.The results of this research show that "Knowledge creation", "Implementation and implementation of strategies", "Evaluation and control of strategies" and "Knowledge sharing" are the most effective components, respectively, and that "Knowledge sharing" has the strongest relationship with other components.Also, the components of "storage (distributed database)", "authentication", "interactivity" and "improving cooperation and transfer" are part of the cause components, among which "storage (distributed database)", It is the most effective component.
  Keywords: knowledge, Knowledge management, Blockchain, Internet Of Thing, Knowledge strategy management, Knowledge Management Strategy
 • Alireza Kazemizad Haidar Baghi, Hossein Ahmadi Sefidan *, Aziz Javanpour Heravi, Ehsan, Shakeri Pages 185-218
  This study aims to investigating the effect of cyberspace management strategies on political participation with citizens. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study included all citizens of Tabriz in 2021. The number of them was unlimited and unknown, which according to Cochran's formula, 384 people were used by simple random sampling method. Data collection tools included a researcher-made questionnaire of 51 researcher-made questions to measure the extracted strategies and the standard questionnaire of political participation Farajzadeh (2014). Descriptive and inferential statistics with SPSS software were used to analyze quantitative data. The results showed that the rate of political participation of 8.3% of citizens was very low, 17.4% low, 38.3% moderate, 21.4% high and 14.8% very high. In general, the political participation of citizens is moderate. And conservative strategy and defensive strategy in cyberspace management have an adverse effect on citizens 'political participation and offensive strategy and competitive strategy in space management have a positive effect on citizens' political participation.
  Keywords: strategy, cyberspace management, Political Participation
 • Ali Elmi, Shiva Azadfada *, Reza Shajie, Ahad Rezaiean Qihbashi Pages 219-242
  The purpose of the current research was to design and validate the Green Human Resource Management Questionnaire in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. The research method was mixed (qualitative-quantitative) in terms of data collection, so that in the qualitative part, the dimensions were identified using the foundational data theory, and the factors were placed in the quantitative part in the form of a questionnaire for analysis. In the qualitative part, the statistical population consisted of specialists in the field of green human resources management and employees of the Ministry of Sports and Youth, and in the quantitative part, there were 360 ​​employees of the Ministry of Sports and Youth. The research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire for the qualitative part. The qualitative part was analyzed with Maxqda, the quantitative part was done with SPSS, and for the exploratory factor analysis and the structural equation model, AMOS was used. The results of the qualitative part showed that 9 dimensions and 53 final codes have been identified and approved. The results of exploratory factor analysis showed that the dimensions have been able to obtain more variance than the variance of each factor. The results of the confirmatory factor analysis also showed that the obtained factor loadings were greater than 0.4, which indicates that the factor loadings were confirmed. Finally, it can be said that the attention of the managers of the Ministry of Sports and Youth to the category of green human resources management can help in improving the organization and its sustainability as much as possible.
  Keywords: green human resources, Ministry of Sports, Youth, management
 • Arash Shaiste Nia, Bita Shah Mansouri *, AliAkbar Farhangi, Parisa Tejali Pages 243-272

  The aim of the current research is to provide a strategic model of media management in order to improve the social health of active media audiences in Qazvin province, which was carried out qualitatively and quantitatively. In the qualitative phase, content and Q analysis methods were used, and in the quantitative phase, factor analysis was used to analyze the Q data. The statistical population of media in the province is 85 media, of which 12 media were selected purposefully. The content analysis of those media showed that the most content produced by the media is in the field of social deviations with 576 and the least content produced by the media is the field of violence with 237 items. Based on the mentality of the first group, in order to improve the social health of people in the society, paying attention to "media literacy" is the first priority. According to the mentality of the second group, if the activity of virtual networks is not monitored, it can be considered as the main cause of violence and social deviations. According to the mentality of the third group, the publication of news about accidents has a great impact on reducing social security in the society, and the mentality of the fourth group is in favor of publishing news about road accidents. According to the obtained results, a quantitative questionnaire was created and the desired model was created using the software. PLS was designed. This model showed that according to the results of the quantitative questionnaire, all four functions of the media, namely information, education, monitoring the environment, and provision of leisure time, are effective in improving the social health of people in the society. Based on this, the strategic model of media management can have the greatest impact on improving the quality of life, reducing violence, reducing social deviations and social issues.

  Keywords: media management, social health, Q method
 • MohammadReza Qaraei Ashtiani *, Naser Poursadegh, MohammadBagher Aali Pages 273-310

  Behavioral governance is a fledgling concept in the evolution of Public Administration toward new public governance and a breakthrough as for researchers and students of Public Administration, Political Science, Sociology, Economics, Law, and also public service providers. Behavioral sciences with an emphasis on humans as the main actor, agent, and client of public decisions at the micro level and the generalization of their behavioral algorithms to the macro level have enriched the vision, action, and character of governance and have also deepened the knowledge of governance.Governance, like public administration and new public management management, is a multidisciplinary and interdisciplinary knowledge due to the possibility of applying it by rulers to solve the problems of the real world.Behavioral governance while benefiting from all the knowledges used in the discpline of governance, especially neuroscience, cognitive science and behavioral science, and tries to explain human behavior at different levels of governance.This paper is written in order to articulate (new) behavioral governance as a neo-scientific field in the world. The documentary, investigative and argumentative research methods are applied, and by reviewing the ideas of the field after several semesters of study and discussion with Ph.D. students is an introductory survey to this field of knowledge.

  Keywords: Governance, Behavioral Governance, Behavioral Policy Making, Bias, (New)Public Management
 • Majid Zeineddini *, Mohamad Ghandaghi Pages 311-348

  Theorizing is one of the most important pillars of science production. Hence, theorists and thinkers for theorizing must be equipped with two elements simultaneously to produce the theory; One is specialized knowledge and expertise in the field of the studied phenomenon and having a new and new idea and letter, the second is the skill and mastery of the method and process of producing a theory that can turn your idea into a theory. Therefore, the present article seeks to identify the process model of theorizing theory. This research has been done in terms of purpose, development-application and case-context with a qualitative approach by content analysis method. . To achieve the stated goal and answer the main question, what is the process model of theorizing ?, Using the library method, valid sources have been studied and the necessary information has been extracted. In order to validate the findings, a researcher-made questionnaire was developed among 15 experts. The scientific community, familiar with the methods of theorizing, was distributed as a statistical sample. Continuing the theoretical saturation with statistics; 11 primary themes, 16 secondary themes, 5 organizing themes and 1 comprehensive theme were obtained. According to the research results, the stages of theorizing are: diagnosis, proof, proof, fixation and formulation, and the sixteen steps of theorizing. Includes: exposure and observation, needs assessment, background and similarity, supporting principles and teachings, data collection, initial idea, organizing concepts, hypothesis or theorem formation, test, theory formation, presentation to the scientific community

  Keywords: theorizing, Theorizing Method, Science Production, and Scientific Authority