درباره نشریه
ISSN:
7467-2588
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی ناظمی اردکانی
سردبیر:
دکتر ناصر پورصادق
مدیر اجرایی:
حسین حبیبی
ویراستار فارسی:
دکتر محمدرضا سلطانی
سایت اختصاصی:
issk.sndu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، بعد از بلوار هنگام، ضلع شمالی بزرگراه، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده مدیریت راهبردی
تلفن:
021-27354489
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/12
مدیر مسئول
دکتر مهدی ناظمی اردکانی
استادیار حسابداری
دانشگاه یزد
Mahdi Nazemi Ardakani
Assistant Professor, Accounting
University of Yazd
سردبیر
دکتر ناصر پورصادق

رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Naser pour Sadegh

Specialist: governmental management
اعضای تحریریه
دکتر غلامعلی رشید
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Gholam Ali Rashid
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Geopolitics
علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر الله مراد سیف
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل
Allah Morad Seif
Associate Professor Department of Economics and Management
Imam Hossein University
Specialist: international economics
دکتر حبیب الله سیاری
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
دکتر سید عبدالرحیم موسوی
دکتر سید عبدالرحیم موسوی
دانشیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی نظامی
Seyyed Abdolrahim Moosavi
Associate Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Military Strategic Management
دکتر علی مبینی دهکردی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، نفت و گاز
Ali Mobini Dehkordi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Oil & Gas Economics
دکتر ناصر پورصادق

رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Naser pour Sadegh

Specialist: governmental management
دکتر علی فرهی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت راهبردی
Ali Farrahi

Specialist: Organization Culture, Strategic Management, Organization Behavior, Public Management
دکتر محمدحسین باقری افشردی
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Hossein Bagheri Afshordi
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Geopolitics
مجتبی اسکندری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Mojtaba Eskandari
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Management of Organizational Behavior
دکتر حسن بختیاری
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Bakhtiari
Professor
Amin Police University
Specialist: Management
دکتر محمدابراهیم سنجقی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ebrahim Sanjaghi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: strategic Managment
دکتر مهدی ناظمی اردکانی
استادیار حسابداری
دانشگاه یزد
Mahdi Nazemi Ardakani
Assistant Professor, Accounting
University of Yazd
ویراستار فارسی
دکتر محمدرضا سلطانی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Reza Soltani
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: the mechanic, aerospace engineering
مدیر اجرایی
حسین حبیبی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۲