فهرست مطالب

مجله پژوهش و توسعه جنگل
سال نهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • احمد اسدی، محمدرضا زرگران*، سید رستم موسوی میر کلا صفحات 145-159

  یکی از عوامل اصلی تخریب جنگل های بلوط، پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) است که با تغذیه از برگ و جوانه های درختان بلوط خسارت زیادی را به این جنگل ها وارد می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تغییرات جمعیتی این آفت در طبقات ارتفاعی مختلف از سطح دریا بود. این پژوهش در سال 1397 در مناطق پردانان و میرآباد انجام شد. در هر منطقه در سه طبقه ارتفاعی، خط نمونه هایی با فواصل 100 متر پیاده و در هر طبقه ارتفاعی تعداد 30 درخت دارمازو (Quercus infectoria Olivier) که در راستای خط نمونه مشخص قرار داشتند و از لحاظ شکل ظاهری (تاج و ارتفاع) مشابه بودند، مورد اندازه گیری قرار گرفتند. از هر درخت چهار شاخه در چهار جهت اصلی انتخاب (هر جهت یک شاخه به طول 50 سانتی متر) و لاروهای آفت شمارش و قطر شاخه ها نیز اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد با توجه به تنوع اقلیمی دو منطقه، تعداد لاروهای جوانه خوار بلوط در منطقه پردانان بیشتر از منطقه میرآباد بود. همچنین تعداد لاروهای این آفت برای هر دو منطقه در طبقه ارتفاعی 1300-1200 متر به ثبت رسید که نشان از مساعد بودن شرایط برای فعالیت لاروهای آفت دارد. طبقه ارتفاعی در پراکنش این آفت در جهات مختلف تاج درخت بی تاثیر بود به طوری که بیشترین مقدار تراکم لاروهای جوانه خوار بلوط در هر سه طبقه ارتفاعی در جهت شرقی تاج درخت و کمترین مقدار آن نیز در جهت غربی درختان به ثبت رسید.

  کلیدواژگان: زاگرس، آفت، بلوط، پراکنش، تغییرات جمعیت، جوانه خوار بلوط
 • جمشید اسلام دوست، سید محسن حسینی*، فاطمه کاردل صفحات 161-173
  ذرات گرد و غبار می توانند با عبور از روزنه ها موجب اختلال در فعالیت های فتوسنتزی و کاهش رشد گیاه شوند. این پژوهش به بررسی تاثیر گرد و غبار سیمان بر ویژگی های روزنه برگ ها در دو گونه درختی مهم جنگل های هیرکانی در شمال ایران می پردازد. بدین منظور برگ های گونه های بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) و ممرز (Carpinus betulus L.) در دو منطقه آلوده و شاهد در اطراف کارخانه سیمان مازندران نمونه برداری شد. مشخصه های روزنه برگ و سلول های نگهبان شامل تراکم، عرض، طول، محیط و مساحت اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که میانگین تراکم روزنه برای هر گونه بلوط و ممرز در منطقه آلوده (به ترتیب 1/36 و 6/6 روزنه در میلی مترمربع) به طور معنی داری بیشتر از منطقه شاهد (به ترتیب 3/24 و 2/5 روزنه در میلی مترمربع) بود. براساس نتایج، مشخصه های عرض و طول روزنه و همچنین عرض و طول سلول نگهبان در گونه بلوط تفاوت معنی داری را بین دو منطقه آلوده و شاهد نشان نداد. در گونه ممرز، میانگین عرض و طول روزنه در منطقه آلوده (به ترتیب 5/40 و 2/75 میکرومتر) به طور معنی داری از منطقه شاهد (به ترتیب 8/46 و 4/90 میکرومتر) کمتر بود. همچنین در گونه بلوط نسبت طول به عرض روزنه در منطقه آلوده (5/3) به طور معنی داری بیشتر از منطقه شاهد (1/3) بود، اما تفاوت معنی داری در گونه ممرز مشاهده نشد. در نهایت گونه بلوط با افزایش تراکم روزنه ها، بدون تغییر معنی داری در مشخصه های طول و عرض روزنه و سلول نگهبان، مقاومت بهتری را نسبت به گونه ممرز نشان داد.
  کلیدواژگان: تراکم روزنه، جنگل های هیرکانی، سلول نگهبان روزنه، آلاینده
 • بهمن صفرزاده کندسری، مهرداد نیکوی*، پترس ای. سایوریس، زهرا آرمان، فرزام توانکار صفحات 175-187
  باوجود پیشرفت در مکانیزاسیون، فن آوری های برداشت چوب به صورت نیمه مکانیزه همچنان در بسیاری از کشورها  مانند جنگل کاری دست کاشت در شمال ایران متداول است. این نوع برداشت به عنوان یکی از خطرناک ترین عملیات کاری در جنگل نظر گرفته می شود. نیازهای فیزیکی کار هنوز یکی از عوامل حیاتی بار کاری در بیشتر مشاغل در بخش جنگل داری، به ویژه مشاغل مرتبط با بارگیری دستی است. هدف از این پژوهش بررسی حجم کار فیزیولوژیکی کارگر در حین بارگیری دستی در توده های جنگل کاری صنوبر در شمال ایران بود. پاسخ های فیزیولوژیک 12 کارگر که در حال بارگیری دستی در طول یک شیفت کار عادی بودند، ارزیابی شد. قلب نگار پولار به منظور ثبت ضربان قلب در حال کار روزانه  بر روی سینه 12 کارگر نصب شد. داده های جمع آوری شده برای محاسبه شاخص های ضربان قلب که فشار کار وارده به کارگران را تعیین می کند، استفاده شد. میانگین ضربان قلب در زمان کار، زمان استراحت و حداکثر ضربان قلب به ترتیب 42/132، 42/79 و 16/175 تپش در دقیقه بود. نتایج نشان داد که میانگین شاخص بار کار فیزیکی 55 است است که با کار خیلی سنگین مطابقت دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سن و شاخص توده بدنی کارگران با نرخ ضربان قلب در هنگام کار و وزن کارگران با نرخ ضربان قلب در حین کار و حداکثر نرخ ضربان قلب کارگران رابطه معنی داری  دارد. نتایج پژوهش نیازهای فیزیولوژیکی بالایی را برای بارگیری دستی در منطفه مورد پژوهش نشان داد. افزایش سطح مکانیزاسیون با سرمایه گذاری در تجهیزات مکانیزه ممکن است برای ارتقای سلامت و ایمنی کارگران مفید باشد.
  کلیدواژگان: نرخ ضربان قلب، برداشت چوب، جنگل کاری صنوبر، ارگونومی، بارگیری دستی
 • علی بالویی، سید محمد حجتی*، حامد اسدی، مریم اسدیان صفحات 189-204
  در این پژوهش به بررسی تاثیر جوامع گیاهی جنگل دارابکلا بر ذخیره کربن زی توده روزمینی و خاک پرداخته شده و پنج جامعه گیاهی طبیعی انجیلی-ممرزستان، آزاد-بلوطستان، تاج ریزی جنگلی-راشستان، افرا پلت-انجیلیستان، فرفیون جنگلی-راشستان و یک توده جنگلکاری افرا پلت مقایسه شدند. نمونه برداری به روش آماربرداری منظم تصادفی با ابعاد شبکه 400×400 متر انجام شد. پس از حذف نقاط حاشیه ای، نمونه خاک از مرکز 163 قطعه نمونه به ابعاد 20×20 متر برداشت شد. نتایج آزمون های تجزیه واریانس، مقایسه میانگین و تجزیه مولفه های اصلی نشان داد که بیشترین مقدار پتاسیم خاک در توده جنگلکاری (97/18 ± 96/336) و کمترین آن در جامعه تاج ریزی جنگلی-راشستان (75/10 ± 25/160) مشاهده شد. مشخصه فسفر خاک دارای بیشترین مقدار در جامعه افرا پلت-انجیلیستان (55/0 ± 65/4) و کمترین مقدار در جامعه تاج ریزی جنگلی-راشستان (14/0 ± 95/1) بود. جامعه افرا پلت-انجیلیستان (08/2 ± 80/34 درصد) و تاج ریزی جنگلی-راشستان (22/1 ± 73/22) به ترتیب بیشترین و کمترین درصد رطوبت را داشتند. با این وجود، جوامع مختلف تاثیر معنی داری بر ذخیره کربن و درصد شن خاک نداشتند. جامعه آزاد-بلوطستان (33/23 ± 82/242) بالاترین و توده جنگلکاری (55/5 ± 78/54) کمترین ذخیره کربن زی توده را داشتند.
  کلیدواژگان: جنگلکاری، جامعه گیاهی، جنگل طبیعی، ترسیب کربن، جنگل هیرکانی
 • کیومرث سفیدی* صفحات 205-219
  یکی از مهم ترین اهداف مدیریت اکولوژیک جنگل ها افزایش پیچیدگی در ساختار توده های جنگلی است. همچنین با وجود توصیه به افزایش آمیختگی تا کنون تاثیر حضور گونه های نادر بر کارکرد بوم سازگان های جنگلی به خوبی بررسی نشده است. این پژوهش برای تحلیل حضور و فراوانی حضور و فراوانی گونه های نادر درختی بر مقدار شاخص پیچیدگی ساختار در توده های راش انجام شد. تعداد 12 قطعه یک هکتاری با حضور گونه های نادر درختی انتخاب و پس از اندازه گیری ویژگی های ساختاری، شاخص چند متغیره پیچیدگی در هر یک از قطعات تعیین شد. برای برآورد این شاخص از 10 متغیر منفرد شامل تعداد درختان در واحد سطح، میانگین قطر، ضریب تغییرات قطر، ضریب جینی قطر، تعداد درختان قطورتر از 100 سانتی متر، نسبت تعداد درختان در اشکوب ها، نسبت روشنه، تعداد وحجم خشک دارها و تغییرات اندازه ای درختان استفاده شد. مقایسه مقدار همبستگی ارزش نسبی گونه های راش، پلت و گونه های نادر با شاخص پیچیدگی ساختار نشان دهنده تفاوت در تغییرات پیچیدگی با افزایش فراوانی گونه های درختی است. بر این اساس گونه های راش و ممرز به عنوان دو گونه درختی غالب و دارای بیشترین ارزش نسبی همبستگی کمتری را با این شاخص نشان دادند. در حالی که گونه پلت و دیگر گونه های نادر شامل توسکا، نمدار و ملج رابطه مثبتی را با افزایش پیچیدگی در ساختار نشان می دهند. از این رو با توجه تاثیر مثبت حضور گونه های درختی نادر بر افزایش پیچیدگی ساختار توصیه می شود در حین اجرای عملیات پرورشی برای تنظیم آمیختگی توده های طبیعی گونه های نادر در توده حفظ شوند.
  کلیدواژگان: تنوع اندازه ای درختان، حفاظت از طبیعت، گونه های نادر، مدیریت اکولوژیک جنگل، همگام با طبیع
 • رضا اخوان*، مجید حسنی صفحات 221-235

  ساختار جنگل یک عنصر کلیدی برای ارزیابی عملکردها و خدمات اکولوژیکی در اکوسیستم های جنگلی است که می توان با استفاده از شاخص های ساختاری آن را توصیف و به صورت کمی بیان کرد. این پژوهش با هدف کمی سازی ساختار جنگل های خالص راش با استفاده از شاخص های مکانی ساختار در جنگل های هیرکانی استان مازندران انجام شد. برای این منظور 90 قطعه نمونه 10 آری دایمی در سه جنگل خالص راش به روش منظم- تصادفی و براساس شبکه ای به ابعاد 200×150 متر (در هر جنگل 30 قطعه نمونه) پیاده و متغیرهای قطربرابرسینه، ارتفاع کل، نوع گونه و مختصات مکانی کلیه درختان قطورتر از 5/7 سانتی متر در قطعات نمونه اندازه گیری و ثبت شدند. سپس مشخصات ساختاری این جنگل ها با استفاده از آماره او- رینگ و شاخص های تمایز قطری و ارتفاعی، چیرگی قطری و ارتفاعی و آمیختگی مینگلینگ کمی شدند. نتایج نشان داد که الگوی پراکنش درختان در جنگل های خالص راش اغلب تصادفی، تمایز قطری و ارتفاعی در آن ها در حد متوسط، آمیختگی گونه ای کم، ارتفاع غالب در آن ها حدود 5/33 متر، دو اشکوبه و درختان از نظر شاخص های چیرگی بیشتر حالت چیره نما داشته و میانگین فاصله بین پایه های آن ها کمتر از سه متر است. کمی سازی ساختار جنگل می تواند در مدیریت، برنامه ریزی و دخالت های پرورشی در جنگل کاربرد داشته باشد. همچنین می توان با به کارگیری شاخص های کمی ساختار جنگل در قطعات نمونه دایمی و بررسی تغییرات آن ها در طول زمان آن ها را به صورت درازمدت پایش و با هم مقایسه کرد.

  کلیدواژگان: آمیختگی گونه ای، الگوی پراکنش، تمایز قطری، چیرگی ارتفاعی، قطعه نمونه دائمی
 • پیمان حامدی قاضی، سید رستم موسوی میرکلا*، امید حسین زاده، میرحسن میریعقوب زاده صفحات 237-259
  در این پژوهش وضعیت حوضه آبخیز شفارود برای اجرای سه زنجیره ارزش طبیعت گردی، برداشت چوب از جنگل و زراعت چوب بر اساس اولویت بندی شاخص ها و زیرشاخص ها، بررسی شد. برای گردآوری اطلاعات، از تکنیک های مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه با افراد (شامل 55 نفر) به صورت غیر- تصادفی و بر اساس تخصص آنها استفاده شد و داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط به شاخص ها و زیر شاخص ها به روش مقایسات زوجی مورد آنالیز قرار گرفتند. بر اساس نتایج، شاخص های تنوع پوشش گیاهی، فاصله از چشمه و فاصله از مراکز شهری و زیرشاخص حداکثر 5 کیلومتر فاصله از مراکز شهری با امتیاز نهایی 026/0، برای زنجیره ارزش طبیعت گردی؛ همچنین شاخص های تعداد درخت در هکتار، ارتفاع از سطح دریا و حجم توده سرپا و زیرشاخص وجود قوانین و مقررات با امتیاز نهایی 040/0 برای زنجیره ارزش برداشت چوب از جنگل؛ و شاخص های وضعیت خاک شناسی، بارش و مقدار فرسایش و زیرشاخص اقلیم مرطوب با امتیاز نهایی 036/0 به ترتیب به عنوان مهم ترین شاخص ها و زیرشاخص برای زنجیره ارزش زراعت چوب انتخاب شدند. همچنین 21/18 درصد از کل منطقه (59/6637 هکتار) برای اجرای زنجیره ارزش طبیعت گردی، 08/31 درصد از کل منطقه (98/11321 هکتار) برای اجرای زنجیره ارزش برداشت چوب از جنگل و 57/0 درصد از کل منطقه (63/210 هکتار) برای اجرای زنجیره ارزش زراعت چوب کاملا مناسب هستند، که توصیه می شود برای رونق اقتصادی و پویایی منطقه موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، جنگل های تجاری، شاخص، مقایسات زوجی، مکان یابی
 • مجتبی ایمانی راستابی، حمید جلیلوند*، اصغر فلاح، بهزاد شاهین صفحات 261-273

  انجیلی یکی از گونه های درختی بومی و طبیعی در جنگل های هیرکانی است که پراکنش گسترده ای در این جنگل ها دارد. با توجه به این که عوامل اقلیمی در جنگل های شمال ایران متغیر است؛ در این پژوهش شناسایی ارتباط شرایط بوم شناختی رویشگاه  با صفات روزنه برگ گونه درخت انجیلی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، برگ درختان 10 جمعیت از سه استان گیلان، مازندران و گلستان جمع آوری و ویژگی های ریخت شناسی سطح، تراکم، طول و عرض روزنه آن ها اندازه گیری شد. همچنین صفاتی چون قطر برابرسینه درخت، ارتفاع از سطح دریای رویشگاه، دما و بارندگی برای مدل سازی اقلیمی استفاده شد. نتایج نشان داد که با احتمال 99 درصد تفاوت معنی داری بین مشخصه های روزنه درختان انجیلی در رویشگاه های مختلف وجود دارد (P<0.001). روند تغییرات تراکم روزنه از غرب به سمت شرق جنگل های شمال کاهشی بود، ولی مساحت روزنه از غرب به شرق روند افزایشی داشت. مدل پیش بینی شده نشان داد که عامل ارتفاع از سطح دریا و دما بر تراکم روزنه اثر معنی داری داشت (P<0.001). همچنین، دما و بارندگی بر مساحت روزنه اثر معنی دار نشان داد (P<0.001)، اما اثر ارتفاع از سطح دریا و قطر برابرسینه درخت ارتباط معنی داری با مساحت روزنه نشان نداد. به طور کلی، می توان گفت که ویژگی های روزنه در گونه انجیلی ارتباط تنگاتنگی با شرایط اقلیمی حاکم بر رویشگاه دارد.

  کلیدواژگان: تنوع، ریخت شناسی، روزنه، صفات برگ، مدل سازی
 • سامان ملکی، بابک پیله ور*، محمدعلی محمودی صفحات 275-289

  تنفس میکروبی خاک در جنگل ها سهم قابل توجهی از انتشار دی اکسید کربن در اکوسیستم های زمینی را تشکیل می دهد و به تغییرات محیطی مانند دما و رطوبت خاک و نوع پوشش گیاهی بسیار حساس است. در این پژوهش، تنفس میکروبی خاک و دو عامل محیطی شامل دما و رطوبت خاک در پنج تیپ جنگلی در چهار فصل در سال اندازه گیری شد. تنفس میکروبی خاک با روش بطری بسته، رطوبت خاک در آزمایشگاه و دمای خاک با دماسنج هم زمان با نمونه برداری خاک در مناطقی از خاک سطحی (عمق صفر تا 10 سانتی متر) اندازه گیری و روابط بین تنفس میکروبی خاک و متغیرهای محیطی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ تنفس میکروبی خاک به طور معنی داری در دوره مرطوب (بهار) بیشتر است. تیپ ویول خالص با میانگین 090/0 میلی گرم بر گرم خاک در روز در طول سال بیشترین مقدار و تیپ مازوی خالص با مقدار 078/0 میلی گرم بر گرم خاک در روز کمترین مقدار تنفس میکروبی را داشتند. همچنین تفاوت معنی داری در تنفس میکروبی خاک بین تیپ های جنگلی مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: بهار، دی اکسید کربن، مازوی خالص، ویول خالص
|
 • Ahmad Asadi, MohammadReza Zargaran *, Seyed Rostam Mousavi Mirkola Pages 145-159

  One of the main destruction factors of oak forests is the oak leaf roller Tortrix viridana L. which causes a lot of damage to these woods by feeding leaves and buds of oak trees. The purpose of study was to investigate the population changes of this pest in different altitudes. This research was conducted in 2018 in Perdanan and Mirabad. In each region, in three elevation classes, transects with 100 meters’ intervals, and in each elevation class, 30 individuals of Quercus infectoria Olivier, which were located along the specific transect and in terms of appearance approximately similar, measured. In each tree, four branches were selected in four main directions (each direction of a length of 50 cm) and the pest larvae counted and the diameter of the branches were measured. Data were analyzed by SPSS 18 software and comparison of means was performed using Duncan's multiple range test. Results showed that according to the climatic diversity of two regions, the number of T. viridana larvae in the Perdanan was higher than Mirabad. Also, the number of larvae was recorded for both areas in the 1200-1300 meters’ elevation, which shows that the favorable conditions for larvae activity. The elevation class had no effect on distribution of pest in directions of the tree crown. The highest number of larvae in all three elevation classes was recorded in the eastern direction of the tree and its lowest amount were recorded in the west direction.

  Keywords: Zagros, Pest, Oak, Distribution, Population dynamism, Oak leaf-roller
 • Jamshid Eslamdoust, Seyed Mohsen Hosseini *, Fatemeh Kardel Pages 161-173
  Dust particles can cause disturbance in photosynthetic activities by passing through the openings and thus reduce plant growth. The present study examines the effect of cement dust pollution on the characteristics of leaf stomata in two important tree species of Hyrcanian forests in northern Iran. For this purpose, the leaves of oak (Quercus castaneifolia C.A.M.) and common hornbeam (Carpinus betulus L.) were sampled in two polluted and control sites around the Mazandaran cement factory. The characteristics of density, width, length, perimeter, and area of stomata and guard cells were measured. The results showed that the average stomatal density for oak and common hornbeam in the polluted site (36.1 and 6.6 stomata per mm2, respectively) is significantly higher than the control site (24.3 and 2.5 stomata per mm2, respectively). Based on the results, the characteristics of stomatal width and length as well as guard cell width and length in oak did not show any significant difference between the two polluted and control sites. In common hornbeam species, the average width and length of the stomata in the polluted site (40.5 and 75.2 µm, respectively) were significantly lower than the control site (46.8 and 90.4 µm, respectively). Also, in the oak species, the ratio of stomatal length to width in the polluted site (3.5) was significantly higher than in the control area (3.1), but no significant difference was observed in the common hornbeam species. Finally, the oak species showed better resistance than the common hornbeam species by increasing the stomata density without a significant change in the characteristics of the length and width of the stomata and the guard cell.
  Keywords: Stomatal density, Hyrcanian forests, Stomatal guard cell, Pollutant
 • Bahman Safarzadeh, Mehrdad Nikooy *, Petros A. Tsioras, Zahra Arman, Farzam Tavankar Pages 175-187
  Despite progress in full mechanization, motor-manual logging technologies still dominate in many countries, including in North plantation forest of Iran. Motor-manual timber harvesting is considered to be one of the most dangerous working operations. The physical demands of work are still one of the crucial workload factors in most jobs in the forestry sector, especially those connected to manual loading. The aim of the study was to investigate the physiological workload of a worker during manual loading in a poplar plantation stand in the north of Iran. Physiological responses were assessed on a sample of 12 workers manual loading during a normal working shift. Polar heart rate monitors were fitted over a period of a week in order to record ‘working’ heart rates. The collected data were used for the calculation of heart rate indices that determine the strain of the subjects. The average mean heart rates during work time, rest time, and maximum heart rate were 132.42, 79.42, and 175.16 bpm respectively. The results showed that the mean level of physical workload was 55 which correspond to very heavy work. The study results also showed that age and body mass index of workers is significantly effective on HRw and weight of workers on HRw and HRmax, respectively. The results revealed high physiological demands of manual loading. Increasing the mechanization level with investment in modern equipment may be proving beneficial in enhancing workers health and safety.
  Keywords: heart rate, forest loggong, poplar planation, ergonomic, manual loading
 • Ali Baluee, Seyyed Mohammad Hojati *, Hamed Asadi, Maryam Asadian Pages 189-204
  Current study reviews effect of the Darabkola forest plant communities on Carbon sequestration in soil and Above Ground Biomass (AGB). It compared five natural communities, including Parrotio persicae-Carpinetum betuli, Zelkovo carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae, Solano kieseritzkii-Fagetum orientalis, Aceri velutini-Parrotietum persicae, Euphorbio amygdaloidea-Fagetum orientale, and one Maple plantation stand. Sampling was done using systematic randomized with 400×400 meters dimensions. After removal of marginal points, soil samples were collected from center of 163 plots with 20×20 meters dimension. Results of ANOVA, mean comparison, and PCA showed that the highest soil Potassium belongs to the plantation stand (336.96±18.97), while the least one, belongs to Solano kieseritzkii-Fagetum orientalis (160.25±10.75). On the other hand, soil Phosphorus was the highest in the Aceri velutini-Parrotietum persicae (4.65±0.55), and it was the lowest in Solano kieseritzkii-Fagetum orientalis (1.95±0.14). Aceri velutinid-Parrotietum persicae (34.80±2.08) and Solano kieseritzkii-Fagetum orientalis (22.73±1.22) had the highest and the lowest soil moisture content, respectively. However, the study proved that different communities did not affect soil sand percent and carbon sequestration. Zelkovo carpinifoliae-Quercetum castaneifoliae (242.82±23.22) had the highest, and plantation stand (54.78±5.55) had the lowest carbon sequestration in AGB.
  Keywords: forest plantation, Plant community, natural forest, carbon sequestration, Hyrcanian forest
 • Kiuomars Sefidi * Pages 205-219
  One of the most important goals of the ecological management of forests is to enhance the complexity of the structure of the forest stands. Also, despite the recommendation to increase mixing, the consequence of the presence of rare tree species on the forest ecosystem functions has not been well clarified. This research was conducted to analyze the presence and abundance of rare tree species on the structural complexity index in beech stands. the number of 12 one-hectare study areas with the presence of rare tree species was selected and after measuring the structural features, the multivariate complexity index was determined in each of the plots. We employed ten variables including stem per hectare, mean diameter at breast height, coefficient of variation of dbh, diameter Gini coefficient, number of trees with a diameter larger than 100 cm at breast height, the ratio of the number of trees in different stories, the faction of canopy gaps, amount and volume of dead woods and tree size variation to the calculation of this index. Comparing the correlation between the relative importance value of beech, Maple, and other rare tree species with the structural complexity index revealed the differences in complexity variation toward the rising in the abundance of tree species. Accordingly, beech and hornbeam, as the two dominant tree species with the highest relative value, are weakly correlated with this index. While the maple and other rare tree species including alder, elm, and lime positively correlated with increasing complexity in the structure. According to the positive effect of the presence of rare tree species on the complexity of the structure of forest stands, it is recommended to the retention of rare tree species in stands to increase the complexity of the forest stands structure.
  Keywords: Tree size variations, Nature conservation, Rare tree species, Ecological Forest Management, Closer to nature Silviculture
 • Reza Akhavan *, Majid Hassani Pages 221-235

  Forest structure is a key element for assessing the ecological functions and services in forest ecosystems, which can be described and quantified using forest structural indices. This research was conducted with the aim of quantifying the structure of pure beech forests using spatial indices of forest structure in the Hyrcanian forests of Iran. For this purpose, 90 permanent sample plots of 1000m2 area in three pure beech forests (30 samples in each forest) were established based on a systematic-random grid of 150×200m and the variables of DBH, total height, species and spatial coordinates of all trees greater than 7.5cm in the sample plots were recorded. Then, the structural characteristics of the forests were quantified using O-ring statistic and indices of diameter and height differentiation, diameter and height dominance and Mingling. The results showed that the distribution patterns of trees in the pure beech forests is mainly random, the degree of diameter and height differentiation is average, the degree of species mixing is low, the top height is about 33.5m, the forests are two-storied, trees in terms of dominance indices are co- dominant and the average tree to tree distance is less than 3m. These spatial and quantitative indices of the forest structure can be used for management, planning and silvicultural interventions in the forests. Furthermore, by using these indices with permanent sample plots and assessing their changes over time, it is possible to long-term monitoring and comparing the forests.

  Keywords: Species mixture, Spatial patterns, Diameter differentiation, Height dominance, Permanent sample plot
 • Peyman Hamedi Qazi, Seyed Rostam Mousavi Mirkala *, Omid Hoseinzadeh, Mirhassan Miryaghoubzadeh Pages 237-259
  In this study, Shafarood watershed, in Guilan province, was investigated in terms of the implementation of value chains ecotourism, timber harvesting, and wood farming based on the prioritization of criteria and sub-criteria. To collect data observations, interviews and questionnaires were conducted with experts (55 people) selected based on their expertise and experience. Questionnaires were analyzed the pairwise comparison method. The results show for the ecotourism value chain, criteria vegetation diversity, distance from the spring, and distance from urban centers, as well as the sub-criterion, maximum 5 km distance from urban were important with a final score of 0.026, for the timber harvesting value chain, the number of trees per hectare, altitude above sea level, and volume of forest stand and the sub-criterion of terms and conditions, were important with a final score of 0.040, for the value chain of wood farming, criteria of soil structure condition, precipitation and erosion rate, and the sub-criterion of humid climate were chosen with a final score of 0.036. According to the results, 18.21 percent of the total area (6637.59 ha) was suitable for implementing the ecotourism value chain, 31.08 percent of the total area (11321.98 ha) was suitable for the timber harvesting value chain and 0.57 percent of the total area (210.63 ha) was suitable for the value chain of wood farming, which is recommended to be taken into consideration for the economic prosperity and dynamism of the area.
  Keywords: Economic development, Commercial forests, Criteria, Pairwise comparisons, Emplacement
 • Mojtaba Imani Rastabi, Hamid Jalilvand *, Asghar Fallah, Behzad Shaheen Kaleybar Pages 261-273

  Iron wood (Parrotia caspica (D.C) C.A. Mayer) is one of the endemic tree species of Iran that is widely distributed in Hyrcanian forests from west to east. Due to the fact that climatic factors in the northern forests are variable, the relationship between the ecological conditions of the habitat and the leaf stomata of Iron wood tree species was investigated in this study. For this purpose, leaves of 10 populations were collected from three provinces of Guilan, Mazandaran and Golestan and the morphological characteristics of their surface, density, length and width of the stomata were investigated. Also, habitat characteristics of diameter equal to tree trunk, altitude of habitat, temperature and rainfall were used for climate modeling. The results showed that with a 99% probability there was a significant difference between the stomata characteristics of Iron wood trees in different habitats (P<0.001). The trend of stomata density changes from west to east of northern forests was decreased, but stomata area increased from west to east. The predicted model showed that altitude and temperature had a significant effect on stomatal density (P<0.001). Temperature and rainfall had a significant effect on the stomata area (P<0.001) but the effect of altitude and diameter at breast height on the stomata area was not significant. In general, it can be said that the characteristics of the stomata are closely related to the climate conditions prevailing in the habitat.

  Keywords: Diversity, Morphology, Stoma, Leaf traits, modeling
 • Saman Maleki, Babak Pilehvar *, MohammadAli Mahmoodi Pages 275-289

  Soil microbial respiration in forests constitutes a significant share of carbon dioxide emissions in terrestrial ecosystems and is very sensitive to environmental changes such as soil temperature and moisture and the type of vegetation. In this study, soil microbial respiration and two environmental factors including temperature and soil moisture were conducted in five forest types in four seasons. Soil microbial respiration was measured by the closed bottle method, soil moisture in the laboratory and soil temperature with a thermometer simultaneously with soil sampling in areas of surface soil (0 to 10 cm depth), and the relationships between soil microbial respiration and environmental variables were analyzed. The results showed that the soil microbial respiration rate is significantly higher in the wet period (spring). The pure Quercus libani types with an average of 0.090 throughout the year had the highest amount and the pure Q. infectoria types with an amount of 0.078 mg/g of soil per day had the lowest amount of microbial respiration. Also, no significant difference was observed in soil microbial respiration between forest types.

  Keywords: Carbon dioxide, Spring, Pure Quercus libani, Pure Q. infectoria