فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی
پیاپی 124 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پروانه سبحانی، افشین دانه کار* صفحات 1-23

  بهره گیری از شاخص های اقلیم آسایش برای توسعه گردشگری در مناطق تحت حفاظت، برای برنامه ریزی صحیح در این مناطق، دارای اهمیت بالایی است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و انتخاب بهترین شاخص اقلیم گردشگری برای تعیین زمان مناسب و توسعه فعالیت های گردشگری در منطقه حفاظت شده حرا، به رتبه بندی شاخص های اقلیمی پرداخت. جمع آوری داده های اقلیمی برای سال های 1996 تا 2021، از ایستگاه سینوپتیک قشم تهیه شد. سپس به بررسی شاخص های اقلیم آسایش از جمله اقلیم گردشگری، اقلیم تعطیلات، بیکر، استاندارد دمای موثر، فشار عصبی، ترجونگ و ماهانی پرداخته شد. مطابق نتایج، در شاخص اقلیم گردشگری بهترین زمان آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین، و در اقلیم تعطیلات آذر، دی، بهمن و اسفند می باشد. در شاخص بیکر نیز آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین، شرایط محیط برای فعالیت های گردشگری مناسب است. در شاخص دمای استاندارد موثر آذر، دی، بهمن و اسفند مناسب ترین ماه ها شناسایی شد. همچنین در شاخص فشار عصبی، مطلوب ترین زمان مهر و اسفند می باشد و در شاخص ترجونگ دی، بهمن و اسفند بهترین ماه ها انتخاب شدند. در نهایت در شاخص ماهانی آذر، دی و بهمن از مطلوبیت بیشتری برخوردارند. به طورکلی رتبه بندی شاخص های اقلیمی نشان داد که شاخص اقلیم گردشگری دارای جامعیت بیشتر و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، از نتایج واقعی تری برخوردار است. در بین شاخص ها همچنین، به ترتیب بیشترین رتبه به شاخص های ترجونگ، اقلیم تعطیلات، ماهانی، دمای استاندارد موثر، بیکر و فشار عصبی اختصاص یافت. نتایج این مطالعه به برنامه ریزان گردشگری کمک می نماید تا به تعیین زمان مطلوب گردشگری در این منطقه اقدام کنند.

  کلیدواژگان: اقلیم آسایش گردشگری، جنگل های مانگرو، شاخص های اقلیمی، شناسایی و رتبه بندی، منطقه حفاظت شده حرا
 • کبری سلطانی، جعفر معصوم پور سماکوش*، فیروز مجرد، سحر هادی پور، عبدالله جلیلیان صفحات 25-50

  این تحقیق با هدف بررسی تنوع فضایی و روند زمانی خشکی ایران در آینده (2050- 2020) بر اساس سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 مدل های CMIP6 (MRI-ESM2 و GFDL-ESM4) نسبت به داده های دیدبانی (2014- 1992) با استفاده از شاخص های AI و IDM بر پایه متغیرهای بارش، تبخیر و تعرق و متوسط دما انجام شد. از ضریب تغییرات و تحلیل روند نوآورانه به ترتیب برای بررسی تغییرات و روند میانگین سالانه خشکی استفاده شد. نتایج نشان داد در دوره مشاهداتی به جز نواحی شمالی البرز و بخشی از شمال غرب، سایر مناطق کشور خشک و نیمه خشک بوده اند. اما در آینده، سناریوها نشان دهنده کاهش رطوبت در مناطق شمالی البرز، نواحی شمالی فلات داخلی ایران و بخش هایی از مناطق جنوبی رشته کوه زاگرس هستند. خشکی در شمال غرب و بخش هایی از مناطق مرکزی و شمالی زاگرس کاهش می یابد. در سایر نواحی مدل ها همچون گذشته شرایط خشک و نیمه خشک را پیش بینی کردند. بیشترین درصد تنوع فضایی میانگین سالانه خشکی (105%- 71%)، در دوره 2014- 1992 در جنوب شرق و سواحل جنوبی کشور مشاهده شد و بر اساس مدل ها درصد تنوع مکانی خشکی در آینده کاهشی می باشد. روند مقادیر میانگین سالانه خشکی ایران نشان داد که خشکی در سطوح معناداری 05/0 و 01/0 درگذشته افزایش یافته و در آینده بر اساس MRI-ESM2 (سناریوی SSP5-8.5 و شاخص IDM) در سطوح معناداری 05/0 و 01/0 افزایش خواهد یافت. در سایر شرایط خشکی در این سطوح معناداری، کاهش نشان می دهند. نتایج پژوهش می تواند در برنامه ریزی و کاهش آثار منفی تغییرات اقلیمی در ایران مفید باشد.

  کلیدواژگان: ایران، تغییرات فضایی، خشکی، روند، CMIP6
 • زهره جوانشیری، حدیث صادقی، ابراهیم اسعدی اسکویی*، مازیار غلامی صفحات 51-69

  بارش علیرغم تامین آب دارای نقش های متعدد و متضادی در طول دوره زراعت برنج است و انتخاب مناسب توزیع احتمال رخداد آن گام مهمی در برنامه ریزی مدیریت منابع آب و تنظیم تقویم کشت و کاهش خسارت در شالی کاری است. در پژوهش حاضر، برای تعیین مناسب ترین توزیع های احتمال بارش در طول فصل رشد برنج، از داده های 8 ایستگاه سینوپتیک سواحل جنوبی دریای خزر شامل ایستگاه های آستارا، بندر انزلی، رشت، رامسر، بابلسر، قراخیل، نوشهر و گرگان با طول دوره آماری 30 ساله (1991-2020) استفاده شد. پس از کنترل کیفیت و همگن سازی داده ها، توزیع های برنولی-لوگ نرمال، برنولی-ویبول و برنولی-گاما بر داده های بارش در مقیاس های زمان روزانه (در پنجره هایی به طول سه روز بدون همپوشانی) و همچنین طول فصل رشد برنج برازش داده شدند. برای شناخت مناسب ترین توزیع از آزمون نیکویی برازش کلموگروف-اسمیرنوف (K-S) و شاخص آکاییک (AIC) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد توزیع برنولی-گاما مناسب ترین توزیع احتمالاتی برای برآورد بارش فصل رشد برنج در سواحل جنوبی دریای خزر است. پس از توزیع برنولی-گاما، توزیع برنولی-ویبول به ویژه برای ایستگاه نوشهر واقع در بخش مرکزی استان مازندران برازش بهتری را نشان داد. یافته های این تحقیق می تواند در کمی سازی میزان انتظار و ریسک ناشی ازبارش در مقاطع زمانی مختلف فصل رشد برنج بکار گرفته شود.

  کلیدواژگان: توزیع بارش، توزیع برنولی- گاما، فصل رشد برنج، سواحل جنوبی دریای خزر
 • اسدالله خورانی*، علی مرادی، عباس مرادی صفحات 71-87

  صنعت گردشگری، بخصوص گردشگری ساحلی تاثیرپذیری بالایی از شرایط آب وهوا دارد. تغییرات عناصر اقلیمی در اثر گرمایش جهانی می تواند چالش هایی را برای این شاخه از گردشگری ایجاد کند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تغییرات عناصر اقلیمی در مناطق ساحلی استان هرمزگان بر اساس خروجی مدل های بزرگ مقیاس اقلیمی و آشکارسازی اثرات این تغییرات، برآسایش حرارتی گردشگران ساحلی این منطقه می باشد. بدین منظور از داده های روزانه و ماهانه 8 ایستگاه سینوپتیک واقع در محدوده مطالعاتی طی سال های 2019-1990 و ترکیبی از خروجی 5 مدل اقلیمی بزرگ مقیاس بر مبنای دو سناریو RCP 4.5 و RCP8.5 برای دو دوره زمانی آینده نزدیک (2050-2020) و آینده دور (2100-2050) استفاده شده است. سپس برای بررسی آسایش حرارتی گردشگران اقدام به استخراج شاخص PMV شد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره پایه در تمام ایستگاه های موردبررسی ماه های ژانویه، فوریه و دسامبر برای گردشگری ساحلی فاقد تنش گرمایی یا خنثی، مارس و نوامبر کمی گرم، و آوریل تا اکتبر داغ و خیلی داغ محسوب شده است. شرایط غیرقابل تحمل تنها برای ایستگاه میناب در جولای و اگوست محاسبه شده است. بر اساس هر دو سناریو هم در آینده نزدیک و هم در آینده دور جابجایی ماهانه در آسایش حرارتی گردشگران منطقه ایجاد خواهد شد. ماه های خنثی فقط به ژانویه و فوریه محدودشده، ماه های با تنش گرمایی کم به گرم و داغ تبدیل شده و شرایط غیرقابل تحمل در تمام ایستگاه ها افزایش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: پیش یابی تغییرات اقلیم، گردشگران ساحلی، استان هرمزگان، اقلیم گردشگری، آسایش حرارتی
 • ابوالقاسم گورابی*، مجتبی یمانی، شیرین محمدخان، سید جواد حسینی صفحات 89-110

  ژیومورفولوژی حوضه زنجان رود متاثر از زون های تکتونیکی فعال حاصل از عملکرد تعاملی گسل های سلطانیه، زنجان، طارم، منجیل و گسل هایی است که در این پژوهش مورد بررسی دقیق تر قرار گرفته اند. تعامل این گسل ها این حوضه را به شکل یک فلات کوچک مرتفع ناهمگون نسبت به مناطق پیرامونی و محل مناسبی برای استقرار سکونتگاه های انسانی ساخته است. در این پژوهش برای کشف تاثیر تکتونیک بر ژیومورفولوژی حوضه از تکنیک های دورسنجی و ژیومورفومتری جهت شناسایی خط واره ها و شواهد زمین ساختی استفاده شده است. خط واره ها پس از بررسی به کمک تکنیک های دورسنجی، ژیومورفومتری و میدانی تبدیل به نقشه شده اند. سپس با تحلیل و تفسیر شواهد، ارتباط الگوی دینامیک گسل ها کشف و اثرات آن بر مورفولوژی لندفرم های مختلف با تاکید بر نو زمین ساخت تعاملی شبکه های زهکشی - گسل ها ارایه شده اند. نتایج نشان می دهد که تکتونیک فعال گسل ها به سمت مرکز حوضه و محل زنجان رود متمرکز است. از طرفی تبعیت مورفولوژی و روندهای توپوگرافیک مختلف حوضه و همچنین کانال زنجان رود و بسیاری از زهکش ها با خط واره های استخراجی به کمک تکنیک های ژیوومورفومتری، به وضوح کارایی ژیومورفومتری جهت ارزیابی و اثبات تاثیر زمین ساخت بر ژیومورفولوژی حوضه ها را نمایان می سازد. اگر چه زلزله مخربی در منطقه گزارش نشده؛ ولی وجود شواهد مورفولوژیک و قطع نهشته های کواترنر تا هولوسن بیانگر تغییر شکل فعال منطقه هستند. براین اساس به نظر می رسد سیستم های گسلی حوضه پتانسیل ایجاد زمین لرزه های با بزرگایی بسیار بالاتر از آنچه تاکنون رخ داده اند را دارند که این حاکی از ضرورت برنامه ریزی بر مبنای مطالعه دقیق گسل های منطقه است.

  کلیدواژگان: تکتونیک فعال، زنجان رود، ژئومورفومتری، ناهنجاری، هیدرو ژئومورفولوژی
 • فاطمه تقوی نیا، بتول زینالی*، عباسعلی داداشی رودباری صفحات 111-132

  باتوجه به اینکه تاکنون هیچ مطالعه ای به ارزیابی توامان روش های ریزگردانی NEX-GDDP و CORDEX- WAS جهت درستی سنجی خروجی مدل های CMIP5 در ایران برای فرا سنج های دما و بارش انجام نشده است؛ لذا این مطالعه برای نخستین بار در ایران مقایسه عملکرد مدل MPI-ESM-LR از سری مدل های CMIP5 را برای متغیرهای دما و بارش با رویکرد توامان روش ریزگردانی دینامیکی و آماری برای دوره تاریخی 2005-1980 موردمطالعه قرار می دهد. جهت درستی سنجی، آماره های MBE، RMSE و r مورداستفاده قرار گرفت. برای برآورد شیب روند داده ها در سری زمانی، از روش ناپارامتریک سنس استفاده می شود. نتایج نشان داد در پروژه کوردکس میزان اریبی 34/0- درجه سلسیوس و در پروژه NEX-GDDP میزان اریبی 46/0- درجه سلسیوس ثبت شده است که بیانگر عملکرد بهتر مدل MPI-ESM-LR تحت پروژه ریزگردانی دینامیکی کوردکس در مقایسه با پروژه آماری NEX-GDDP در شبیه سازی دما می باشد. در هر دو پروژه بیشینه دما در سواحل جنوب و کمینه دما در ارتفاعات شمال غرب کشور شبیه سازی شده است. در شاخص MBE پروژه NEX-GDDP با اریبی 60/2- میلی متر در مقایسه با پروژه کوردکس با اریبی 21/8- میلی متر، کاهش اریبی را نشان می دهد که بیانگر عملکرد بهتر مدل MPI-ESM-LR در پروژه NEX-GDDP نسبت به پروژه کوردکس در شبیهسازی بارش می باشد. بیشینه بارش در هر دو پروژه در ارتفاعات زاگرس و کمینه بارش در جنوب شرق کشور شبیه سازی شده است

  کلیدواژگان: ایران، بارش، دما، CORDEX-WAS، NEX-GDDP
 • رضا خوش رفتار* صفحات 133-150

  طبق سنت حاکم، ژیومورفولوژی یک رشته میدانی بوده و مشاهده یکی از ارکان کارهای میدانی را تشکیل می دهد. در هر حوزه ای از دانش بشر، عنصر یا مورد مشاهداتی، ممکن است متفاوت باشد. مشاهده طبیعت و عناصر تشکیل دهنده آن که بخشی از معرفت شناسی در ژیومورفولوژی است، مستلزم ارتباط فعال با واقعیت مورد مشاهده است. دیدن و مشاهده چشم اندازها، لندفرم ها و حوضه های آبریز به عنوان یک سنت دیرینه در علوم زمین و به ویژه ژیومورفولوژی، علاوه بر اینکه یک فرایند حسی است، ازلحاظ نگرش های فلسفی متفاوت در فرایند پژوهش ژیومورفیک، جایگاه و اهمیت خاصی دارد. به عبارتی، دانش نیز مانند چشم انداز، چند زادی است و در دستیابی به معرفت (شناخت، دانش، آگاهی) نسبت به موضوعات موردبررسی در هر قلمرو علمی، چگونگی اندیشیدن خود بن مایه های فلسفی دارد. مشاهده بدون اینکه نظریه ای را از قبل در ذهن داشته باشیم و آن را دنبال کنیم (پوزیتیویسم منطقی) و نظریه محور (نظریه بار) بودن مشاهدات (در واقع گرایی)، دو دیدگاهی است که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته اند. با توجه به رویکردهای فلسفی، مفاهیم، اهداف و نتایج به دست آمده، متفاوت خواهد بود. درهرحال، در ژیومورفولوژی، مشاهده نقش کنترل کننده اصلی را دارد

  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی، مشاهده گرایی، مشاهده خنثی، مشاهده نظریه محور
|
 • Parvaneh Sobhani, Afshin Danehkar * Pages 1-23

  Using comfort climate indices for tourism development in protected areas is essential for proper planning. The present study ranked climate indicators to identify and select the best tourism climate index to determine a good time for tourism activities in the Hara protected area. The results of the TCI index revealed that the best time for tourists is December, December, February, March, and April. In the HCI index, December, January, February, and March are the best months of the year. In Becker's results, the environmental conditions are suitable for recreational activities in December, January, February, March, and April. The SET index identified December, January, February, and March as the most suitable months. According to the results of the CI index, the best time for tourism is October and March. Also, in the results of the Tarjong index, January, February, and March were selected as the best months. Finally, the results of Mahoney's index indicate that December, January, and February were more favourable. In general, the ranking and analysis of the effects of tourism comfort climate indices in this study displayed that TCI is more comprehensive compared to other indices. According to the weather conditions of the area, it has more realistic results. Among the indicators, the highest rank was assigned to Tarjong, HCI, Mahoney, SET, Becker, and CI indices. The results of this study will help tourism planners determine the appropriate time for tourism in this area

  Keywords: Tourist comfort climate, Mangrove forests, Climate Indices, Identification, ‎ranking, Hara protected area
 • Kobra Soltani, Jafar Masoompour Samakosh *, Firouz Mojarrad, Sahar Hadi Pour, Abdollah Jalilian Pages 25-50

  This research aims to investigate the spatial variability and temporal trends of Iran's aridity in the future (2020–2050) based on the SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios of CMIP6 models (MRI-ESM2 and GFDL-ESM4) compared to observational data (1992–2014) using AI and IDM indices based on precipitation, evapotranspiration, and average temperature variables. The coefficient of variation and innovative trend analysis were exerted to examine the changes and trends of the average annual aridity, respectively. The results showed that during the observation period, except for the northern areas of Alborz and a part of the northwest, other areas of the country were arid and semi-arid. However, in the future, the scenarios show a decrease in humidity in the northern areas of Alborz, the northern areas of the inner plateau of Iran, and parts of the southern areas of the Zagros mountains. Aridity decreases in the northwest and parts of the central and northern regions of Zagros. The models predicted arid and semi-arid conditions in other areas, as in the past. The highest percentage of annual average spatial variation of land (71%–105%) was observed in the southeast and south coasts of the country in the period 1992–2014, and according to the models, the percentage of spatial variation of land will decrease in the future. The trend of the average annual aridity values of Iran showed that the drought has increased at significance levels of 0.05 and 0.01 in the past and will increase in the future at significance levels of 0.05 and 0.01 based on MRI-ESM2 (SSP5-8.5 scenario and IDM index). At these significant levels, aridity shows a decreasing trend in other conditions. The results of this research can be useful in planning and reducing the negative effects of climate change in Iran.

  Keywords: Aridity, CMIP6, Iran, Spatial changes, trend
 • Zohreh Javanshiri, Hadis Sadeghi, Ebrahim Asadi Oskouei *, Maziar Gholami Pages 51-69

  Despite the water supply, rainfall has multiple and conflicting roles during the rice cultivation period and choosing the appropriate distribution of the probability of its occurrence is an important step in planning water resources management and adjusting the planting calendar and reducing damage in rice farming. In this research, to determine the most appropriate distribution of rainfall probability during the rice-growing season, from the data of eight synoptic stations of the southern coast of the Caspian Sea, including the stations of Astara, Bandar Anzali, Rasht, Ramsar, Babolsar, Qarakhil, Nowshahr and Gorgan with a statistical period of 30 the year (1991-2020) was used. After quality control and homogenizations, Bernoulli-log-normal, Bernoulli- Weibull and Bernoulli-gamma distributions were fitted to the rainfall data in the daily time range (in windows of three days without overlap) as well as the length of the rice-growing season. Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test (K-S) and Akaike's index (AIC) were used to identify the most suitable one. The obtained results showed that the Bernoulli-Gamma distribution is the most suitable probability distribution for estimating the rainfall of the rice-growing season in the southern shores of the Caspian Sea. After the Bernoulli-Gamma distribution, the Bernoulli-Weibull distribution showed a better fit, especially for Nowshahr station located in the central part of Mazandaran province. The findings of this research can be used to quantify the amount of expectation and risk caused by rain during the rice-growing season.

  Keywords: Rainfall distribution, Bernoulli-Gamma distribution, Rice growing season, Southern shores of the Caspian Sea
 • Asadollah Khoorani *, Ali Moradi, Abbas Moradi Pages 71-87

  Weather conditions have a significant impact on the tourism sector, especially coastal tourism. Variations in the climate elements brought on by global warming may present challenges for this sector of tourism. This study aims to evaluate variations of climate elements in coastal regions of Hormozgan Province using the outputs of Global Climate Models (GCMs) and to identify how these differences affect the thermal comfort of coastal visitors to this area. Daily and monthly data of eight synoptic stations were used for the base period 1990–2019, along with the outputs of five GCMs for the near- and the far-future time periods of 2020–2050 and 2050–2100, respectively, based on tow Representative Concentration Pathways (RCP 4.5 and RCP 8.5. scenarios). The PMV index was then extracted to evaluate travelers' thermal comfort. The research findings showed that January, February, and December were regarded as thermally stress-free or neutral for coastal tourism during the base period in all the analyzed stations. While April through October were hot and very hot, March and November were just moderately warm. Only The Minab station experienced intolerable conditios in July and August. Both scenarios projected monthly shifts in thermal comfort for visitors in the near and far future. Neutral thermal conditions will restricted to January and February, while months with no heat stress to moderate warm will change to warm and humid months and intolerable circumstances will worsen everywhere

  Keywords: Climate changes projection, Coastal Tourists, Hormozgan Province, Tourism climate, Thermal Comfort
 • Abolghasem Goorabi *, Mojtaba Yamani, Shirin Mohammadkhan, Said Javad Hoseini Pages 89-110

  The geomorphology of the Zanjanroud basin is affected by the active tectonic zones resulting from the interaction of the Soltanieh, Zanjan, Tarem, and Manjil faults and the faults that have been investigated more closely in this research. The interaction of these faults has made this basin in the form of a small high plateau, heterogeneous compared to the surrounding areas and a suitable place for the establishment of human settlements. In this research, remote sensing and geomorphometric techniques have been used to identify the lineaments and tectonic evidence in order to discover the tectonic effect on the geomorphology of the basin. The contour lines have been converted into a map after checking with the help of telemetry, geomorphometry and field techniques. Then, by analyzing and interpreting the evidence, the relationship between the dynamic pattern of the faults and its effects on the morphology of different landforms is presented with an emphasis on the interactive reconstruction of drainage networks and faults. The results show that the active tectonics of the faults are concentrated towards the centre of the basin and Zanjanroud area. On the other hand, the compliance of the morphology and topographical trends of the basin, as well as the Zanjan River canal and many drainages with the extraction lines with the help of geomorphometric techniques, clearly shows the effectiveness of geomorphometry to evaluate and prove the impact of terraforming on the geomorphology of the basins. Although no destructive earthquake has been reported in the region, But the presence of morphological evidence and the interruption of Quaternary to Holocene deposits indicate the active deformation of the region. Therefore, it seems that the fault systems of the basin have the potential to create earthquakes with a much higher magnitude than what has happened so far, which indicates the necessity of planning based on a detailed study of the faults in the region.

  Keywords: active tectonics, anomaly, geomorphometry, Hydrogeomorphology, Zanjanrud
 • Fatemeh Taghavinia, Batool Zeinali *, Abbasali Dadashi-Roudbari Pages 111-132

  No study has so far evaluated the NEX-GDDP and CORDEX-WAS downscaling methods to validate the output of CMIP5 models in Iran for temperature and precipitation parameters. Therefore, this study is the first in Iran to compare the MPI-ESM-LR model performance from the CMIP5 model series for temperature and precipitation variables with the combined approach of dynamic and statistical downscaling methods for the historical period of 1980-2005. The verification was performed using the MBE, RMSE, and R statistics. The slope of the data trend in the time series is estimated using Sen’s non-parametric method. The findings revealed that degrees of bias equal to -0.34 and -0.46 C were recorded in CORDEX and NEX-GDDP projects, respectively, indicating the better performance of the MPI-ESM-LR model under the CORDEX dynamic downscaling project than the NEX-GDDP statistical project in temperature simulation. In both projects, the maximum and minimum temperatures were simulated in Iran's southern coasts and north-western heights. The MBE index shows a decreased bias in the NEX-GDDP project (-2.60 mm) compared to the CORDEX project (-8.21 mm), suggesting the better performance of the MPI-ESM-LR model in the NEX-GDDP project than the CORDEX project in precipitation simulation. Both projects' maximum and minimum precipitations were simulated in the Zagros highlands and the southeast of Iran, respectively.

  Keywords: Iran, Precipitation, temperature, CORDEX-WAS, NEX-GDDP
 • Reza Khoshraftar * Pages 133-150

  According to the dominant tradition, geomorphology is a field discipline and observation is one of the pillars of fieldwork. In any field of human knowledge, the element or observation may be different. Observing nature and its constituent elements, which is a part of epistemology in geomorphology, requires an active relationship with the observed reality. Seeing and observing landscapes, landforms and watersheds as an ancient tradition in earth sciences and especially geomorphology, in addition to being a sensory process, has a special place and importance in terms of different philosophical attitudes in the process of geomorphic research. In other words, knowledge is multi-generational like landscapes, and in attaining knowledge (cognition, knowledge, awareness) regarding the subjects investigated in each scientific field, the way of thinking has philosophical principles. Observing without a theory in mind (logical positivism) and theory-laden observations (in realism), are two approaches that have been examined in this paper. According to the philosophical approaches, concepts, goals and results will be different. However, in geomorphology, observation plays the main controlling role

  Keywords: geomorphology, observational, Theory-laden observation, Theory- neutral observation