فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه
سال پنجاه و ششم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صدیقه وحدت*، محمدرضا عنانی سراب، صادق قبادی صفحات 1-30

  امروز انگلیسی زبان ارتباط بین المللی است و تقاضا برای یادگیری آن بالا است. عمده آموزش انگلیسی به واسطه کتب آموزش زبان انگلیسی بین المللی صورت می گیرد و کشورهای مصرف کننده، همواره نسبت به تبلیغ فرهنگ غربی و تلاش جهت تحکیم امپریالیسم زبانی از سوی این کتاب ها نقد داشته اند. در مقاله پیش رو مراحل تهیه و تدوین مواد آموزشی بومی بر مبنای «رویکرد متن محور تاملینسون» و یافته های پژوهشی شرح داده شده است. انتخاب متن های مناسب آموزشی سنگ بنای بهبود بازدهی یادگیری زبان بر پایه اصولی همانند ایجاد فرصت های کافی برای استفاده معنادار از زبان و متمرکز کردن زبان آموزان بر معناست. مواد آموزشی یاد شده پس از طراحی بر روی یک پلتفرم اینترنتی به نشانی «www.chamranelt.ir» قرار داده شدند که مهم ترین ویژگی آن: فراهم کردن انتخاب درس دلخواه به همراه فایل های صوتی و ویدیویی مربوط برای مدرسان است. پاسخ بهتر به نیازهای زبان آموزان، تطبیق بهتر با مختصات محیط آموزشی، ایجاد انگیزش و ایجاد بستر لازم برای خلق توانش ارتباطی میان فرهنگی از مزایای مواد آموزشی بومی هستند و می توان استفاده از مواد آموزشی قرار داده شده در این پلتفرم را پاسخی برای حل مشکلات احتمالی فرهنگی کتب آموزش زبان انگلیسی بین المللی در نظر گرفت. همچنین، اینترنتی بودن این مواد آموزشی، باعث مدیریت بهتر هزینه های مرتبط با انتشار و رقابت پذیری بهتر آنها در بازار می شود.

  کلیدواژگان: تهیه و تدوین مواد آموزشی، امپریالیسم زبانی، اقدامات هژمونیک، توانش ارتباطی میان فرهنگی، رویکرد متن محور
 • رجبعلی عسکرزاده طرقبه*، مهدی قاسمی شاندیز صفحات 31-59
  شاید بتوان گفت که هر سوژه اندیشنده ای به دنبال کشف معنای زندگی خویش است. انسان، در طی این مسیر پر فرازو نشیب و در تلاش برای یافتن پاسخی در باب چیستی زندگی، به عدم سازگاری درک خویش با داده های موجود در جهان واقف می شود. این عدم تجانس می تواند احساس پوچی و بی معنایی را برای فرد در مواجهه با جهان به ارمغان بیاورد. آلبر کامو، یکی از متفکران قرن بیستم، قایل به این نوع پوچی و بی معنایی است و آن را لازمه شروعی جدید می داند. از دیدگاه او، مقابله ذهن محدود بشری با جهان ناشناخته و گاها غیر عقلانی، مسیله پوچی را پدید می آورد. تنها راه طغیان علیه پوچی بنیادین هستی رسیدن به آزادی و خودآگاهی با گذر از مسیر همین پوچی است. این گذار می تواند دو نوع سوژه را شامل شود: پوچ گرای منفعل و پوچ گرای فعال. پوچ گرای فعال با پذیرش تقدیر پوچ خود معنای زندگی اش را می سازد. هدف این مقاله بررسی مفهوم انسان طاغی در فلسفه کامو و چگونگی نمود آن در نمایشنامه های سامویل بکت می باشد. ازاین رو، دو نمایشنامه او به نام های در انتظار گودو و دست آخر  انتخاب و از نظرگاه طغیان کامویی بررسی می شوند. یافته ها نشان دهنده خوانش جدیدی از انسان طاغی در این دو اثر است.   شخصیت های این آثار برخلاف فلسفه کامو، نه تنها توان خودکشی ندارند بلکه حتی برای خلق معنا در ادامه زندگی خویش دست به اقدامی نمی زنند.  آن ها به نوعی اختگی در کلام و ارتباط با دیگری مبتلا شده اند و با تعریفی که کامو از پوچی ارایه می دهد در تضاداند. آن ها تمام فرضیات فلسفی کامو درباره پوچ گرای فعال را به نقیضه بدل می سازند.
  کلیدواژگان: آلبر کامو، انسان طاغی، پوچ گرای فعال و منفعل، در انتطار گودو، دست آخر
 • ابراهیم عزتی لارسری، حمید قاسمی، بهنام عاشقی* صفحات 61-101
  پژوهش حاضر به بررسی گزارش گزارشگران کشتی به منظور ارایه مدل اختصاصی ترجمه استعاره های مفهومی پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش به صورت کیفی و پیکره بنیاد است؛ به این منظور تعداد 20 گزارش از مجموعه مسابقه های جام جهانی کشتی در سال 2022 به صورت تصادفی انتخاب و از طریق تحلیل محتوای مبتنی بر زبان شناختی تحلیل شد. تحلیل ها نشان داد که استعاره ها به صورت میانگین بیش از 8 درصد گزارش ها را تشکیل داده است. ازاین رو، پرکاربردترین جمله استعاری این گزارش ها شناسایی و درنهایت مدل ترجمه بافت محور اختصاصی استعاره های مفهومی استفاده شده در گزارش های کشتی طراحی شد؛ بنابراین با توجه به اهمیت ترجمه درست برای یافتن مرتبط ترین مفهوم در زبان مقصد و همچنین با توجه به اینکه پژوهشگران بسیاری مهم ترین مشکل ترجمه را ترجمه استعاره ها می دانند مدل اختصاصی ترجمه بافت محور برای ترجمه استعاره های مفهومی به کار برده شده در گزارش های ورزشی خصوصا کشتی طراحی و معرفی گردید.
  کلیدواژگان: ترجمه بافت محور، استعاره مفهومی، گزارشگران ورزشی، زبان شناسی
 • زهرا طاهری* صفحات 103-134
  پژوهش حاضر به بررسی «گفتمان چرک» و ارتباط آن با پدیده «مهاجرت» می پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی و بهره گیری نظریات منتقدانی نظیر داگلاس و بومن و تمرکز بر موضوعاتی چون انزجار، غریبگی و اقتصاد احساسی در پی پاسخ به این پرسش بنیادی است که چگونه گفتمان زیست قدرت از مقوله «چرک» به منزله ابزاری در راستای کنترل، انقیاد و حذف اقلیت «دایاسپورا» استفاده کرده و آن را با سیاست پیوند زده است؟ بدین منظور، دو داستان کوتاه مالامود - پرنده یهودی (1963) و عزاداران (1955) - به روش توصیفی‐تحلیلی بررسی می شوند تا با تمرکز بر مقوله «چرک»، ارتباط بین اعمال نظم بر بدن افراد و انضباط مورد نظر گفتمان زیست قدرت تبیین شود. چنین استدلال می شود که جنبش «ضدچرک» مدرنیته، با تحمیل دوانگاره «تمیز»/«کثیف» به عرصه جغرافیای فرهنگی وارد شده و در راستای تداوم ساختارهای سلسله مراتبی گفتمان انسان گرای لیبرال، دسته بندی قومیتی، حذف و شمول افراد گام برداشته است. این امر به سیاسی شدن مقوله حیات و شکل گیری «بیگانگانی» انجامیده که مصداق بی نظمی و ناهنجاری هستند. به علاوه، گفتمان لیبرال با ذاتی جلوه دادن مقوله چرک در این گروه ها، سعی کرده توجه جامعه جهانی را از فقر تحمیل شده بر آنها منحرف و با بازنمایی ایشان به منزله منبع تهدید ملی، در راستای حذف فیزیکی آنها اقدام کند.
  کلیدواژگان: چرک، دایاسپورا، اقلیت نژادی، زیست قدرت، برنارد مالامود
 • فرزانه سودخواه محمدی، شقایق شایسته* صفحات 135-162

  در جوامع امروزه با پررنگ شدن اهمیت یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان علم و ارتباطات، پرداختن به مقوله موفقیت معلم زبان انگلیسی ضروری است. این مفهوم تابه حال در کنار مفاهیم گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است، اما به نظر می رسد نقش دل نگرانی معلم که توانایی عاطفی و شناختی وی برای فهم و پاسخ دهی به موقعیت هیجانی، ذهنی و احساسی زبان آموزان است، در موفقیت وی مورد غفلت قرار گرفته است. در این پژوهش، محققان با انتخاب و بررسی مطالعاتی در زمینه موفقیت معلم زبان علاوه بر استخراج متغیرهایی که در کنار موفقیت معلم مورد بررسی قرار گرفته اند، دریافتند که بین میزان دغدغه مندی معلمان زبان برای فراگیران و موفقیت آنان می تواند رابطه وجود داشته باشد. نتایج حاصل می تواند به مدرسان دوره های تربیت معلم، معلمان زبان انگلیسی، زبان آموزان و محققان کمک کند

  کلیدواژگان: دل نگرانی معلم، موفقیت معلم، آموزش زبان انگلیسی، معلم زبان انگلیسی
 • زهره گونی بند شوشتری*، زهره سادات ناصری صفحات 163-203
  با توجه به اهمیت کلاس های مجازی در دوران کرونا، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایتمندی معلمان درس زبان انگلیسی در مقاطع متوسطه، از تدریس در شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) در این دوران (سال های 1399 و 1400) می پردازد. همچنین، بررسی نگرش معلمان این درس به فرصت ها و چالش های برنامه «شاد» و آگاه سازی جامعه آموزشی از راهکارهای رفع موانع این برنامه از دیگر اهداف پژوهش است. شرکت کنندگان این پژوهش، 55 معلم زبان انگلیسی در مقاطع متوسطه هستند. این تحقیق به دو روش کمی و کیفی انجام شده است. بخش کمی شامل پرسشنامه ای است که تلفیقی از چند پرسشنامه در زمینه آموزش مجازی است (روایی پرسشنامه توسط اساتید گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد تایید قرار گرفت و پایایی با روش کرونباخ آلفا 84/0 محاسبه شد) و بخش کیفی حاوی مصاحبه نیمه ساختاریافته است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از برنامه «شاد» مسیولیت پذیری و درگیری اولیا با فرآیند یاددهی یادگیری دانش آموزان در این درس افزایش یافته است. شناخته شدن معلمان توانمند و استفاده از تجارب معلمان از فرصت های برنامه «شاد» است. معلمان، مهم ترین چالش ها را مطابق انتظار نبودن سرعت انتقال و یادگیری می دانند.
  کلیدواژگان: میزان رضایتمندی، برنامه شاد، معلمان زبان انگلیسی، ویروس کرونا
 • شیرین شیخ الاسلامی، ثمر احتشامی* صفحات 205-232
  «توصیف شفاهی» امکان دسترسی آسان به رسانه را برای افراد کم/نابینا مهیا می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه و بررسی حالت های احساسی چهره شخصیت ها در نسخه توصیف شفاهی پنج فیلم سینمایی ایرانی است. پژوهشگران ابتدا بر اساس مدل اکمن و فریسن (2003) نمونه های مربوط به حالت های احساسی چهره شخصیت ها در هر 5 فیلم را مطالعه و تحلیل کردند و سپس از طریق پرسشنامه، نظر مخاطبان را در خصوص توصیف این حالت ها بررسی کردند. پس از تحلیل مشخص گردید که به طور میانگین 60.18% از احساسات شخصیت ها توصیف نشده است. احساسات توصیف شده به ترتیب فراوانی غم، تعجب، خشم، شادی و ترس هستند. نتایج حاصل از پرسشنامه با یافته های مرحله اول هم خوانی دارد و مخاطبان کم/نابینا اعلام کردند که عناصر غیرکلامی کامل ترجمه و توصیف نشده اند.
  کلیدواژگان: توصیف شفاهی، حالت های احساسی چهره، فیلم های توصیف شفاهی ایرانی، مخاطبان کم، نابینا
|
 • Sedigheh Vahdat *, MohammadReza Anani Sarab, Sadegh Ghobadi Pages 1-30

  The global spread of English resulted in a surge in the global demand for learning this lingua franca. The majority of English language teaching is conducted through global ELT coursebooks. However, the end users have continuously criticized the promotion of Western values, consolidation of linguistic imperialism, and hegemonic practices through these books. This study describes the process of developing localized English language teaching materials based on research findings and Tomlinson’s text-driven approach. The selection of suitable texts is essential for optimizing language learning through SLA principles, such as providing learners with ample opportunities for meaningful language use and directing their attention toward meaning. After development, these materials, along with their accompanying audio and video files, were uploaded to an online platform (www.chamranelt.ir) where language teachers could employ them in their classrooms. This is the most prominent characteristic of the platform, and it is argued that it can be a solution to the possible cultural problems caused by global English language teaching coursebooks. These materials are more learner-centered, more engaging, and can provide learners with numerous opportunities to develop their intercultural communicative competence. Due to their cost-effectiveness, they can be efficiently marketed.

  Keywords: Materials Development, Linguistic Imperialism, Hegemonic Practices, Intercultural Communicative Competence, Text-driven Approach
 • Rajabali Askarzadeh Torghabeh *, Mahdi Qasemi Shandiz Pages 31-59
  Albert Camus acknowledges absurdity and the only way to rebel against the fundamental emptiness of existence is to reach freedom and self-awareness. This transition would include two types: passive nihilist and active nihilist. The purpose of this paper is to examine the concept of the rebel in Camus’ philosophy and its representation in Samuel Beckett’s plays. To do so, two of Beckett’s plays, Waiting for Godot and Endgame are examined. The findings reveal a new reading of the ‘Camusian Rebel’. Contrary to Camus’ philosophy, the characters in these works have the courage to commit suicide and do not even try to create meaning out of their lives. They are castrated in speech and communication with the other, contradicting the Camusian definition of absurdity. They parody all Camus’ philosophical assumptions about the meaning of life and nihilism.
  Keywords: Albert Camus, active, passive nihilist, Endgame, the rebel, Waiting for Godot
 • Ebrahim Ezzati Larsari, Hamid Ghasemi, Behnam Asheghi * Pages 61-101
  The present research investigated the reports of wrestling reporters to present a specific model for translating conceptual metaphors. This study was qualitative and corpus-based. To this end, 20 reports from the World Wrestling Cup series in 2022 were randomly selected and analyzed through linguistic-based content analysis. The analysis showed that metaphors constituted more than 8% of the reports on average. Therefore, the most frequent metaphorical sentences in these reports were identified and finally, a specific context-oriented translation model for conceptual metaphors was developed for wrestling sports reports. Considering the importance of accurate translation to find the most relevant concept in the target language, and also considering that many researchers regard metaphor translation as the most challenging problem of translation, the specific context-oriented translation model for conceptual metaphors was designed and introduced for sports reports, especially wrestling.
  Keywords: Context-Oriented Translation, conceptual metaphor, Sports Reporters, linguistics
 • Zahra Taheri * Pages 103-134
  This article focuses on notions of ‘dirt’ and diaspora to discuss their relation with biopolitical discourse in Malamud’s The Jewbird and The Mourners from the perspective of left thinkers. Deploying Douglas’s and Bauman’s views, the writer discusses how biopolitics has used the notions of hygiene and dirt to secure its surveillance over the body of its racial other in the West. It is argued that the ‘anti-dirt’ movement, supported by the West to promote Western civilization, affected cultural geography. Therefore, it resulted in the formation of binary structures—such as clean vs. dirty, self vs. other—as well as the social categorization of people. The aforementioned condition leads to the emergence of “homo sacer” figures and the imposition of “bare life”. These figures enjoy no better position than “the inside outsiders” doomed to the status of ‘strangehood’. Consequently, they are subjected to strict exclusionary measures and even death, which is justified in light of their supposed danger to society.
  Keywords: Dirt Discourse, Biopolitics, Diaspora, The Jewbird, The Mourners
 • Farzaneh Soudkhah Mohammadi, Shaghayegh Shayesteh * Pages 135-162

  Nowadays, considering the growing significance of learning English as the language of science and communication, the area of EFL teacher success appears worthy of investigation. While this topic has been explored through various lenses, one critical aspect that has been overlooked is the role of an EFL teacher’s concern for their students’ emotional and mental well-being - also known as the teacher’s emo-cognitive ability. The present research aims to bridge this gap by identifying the variables that are relevant to EFL teacher success and establishing a link between a teacher’s level of concern for their learners and their overall success. The findings of this study have significant implications for EFL teacher trainers, instructors, language learners, and researchers alike.

  Keywords: teacher’s concern, Teacher Success, Teaching English, EFL Teacher
 • Zohreh Gooniband Shooshtari *, Zohreh Sadat Naseri Pages 163-203
  Considering the importance of online classes in the Covid-19 era, this study surveyed the satisfaction of English language teachers in secondary schools with teaching on the Shad educational network in 2020 and 2021. This study aimed to explore the teachers’ attitudes towards the opportunities and challenges of the Shad application and to provide the educational community with solutions to overcome the obstacles in the application. A mixed-methods research design was employed, involving 55 high school English language teachers. The quantitative data were collected through a questionnaire that was adapted from several questionnaires in the field of online education (the validity of the questionnaire was confirmed by EFL instructors of Shahid Chamran University of Ahvaz and its reliability was estimated at 0.84 using Cronbach’s alpha, α = 0.84). The qualitative data were gathered through semi-structured interviews. Results indicated that the use of the Shad application increased the parents’ responsibility and involvement in the student’s learning process. The identification of capable teachers and the utilization of teachers’ experiences were among the opportunities of the Shad application. The teachers commented the biggest problem with using the Shad application was that it was too slow to transfer and learn.
  Keywords: Level of Satisfaction, Shad Application, English Language, Covid-19
 • Shirin Sheikholeslami, Samar Ehteshami * Pages 205-232
  Audio description is one of the sub-branches of audiovisual translation, which has achieved significant growth in recent years. The current study examined the description of characters’ facial expressions of emotion in Persian audio described films. Facial expressions of emotions were initially analyzed based on Ekman and Friesen’s (2003) model. Next, we designed a questionnaire based on the proposed model and asked 50 participants to answer the questions. It was found that 60.18% of the emotions were lost in translation. The most frequently described emotions were sadness, surprise, anger, happiness and fear, in that order. The results of the first and second phases were consistent since the participants mentioned that the description of emotions were insufficient.
  Keywords: Audio description, Facial Expressions, Iranian Audio Described Films, The Blind, Visually Impaired