فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات منابع انسانی
پیاپی 48 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میرعلی سید نقوی*، سید مهدی الوانی، علیرضا کوشکی جهرمی، سیده ساناز صدفی موسوی صفحات 1-23
  زمینه و هدف

  با توجه به افزایش سن و روند سال خوردگی جمعیت، بهبود امید به زندگی، کاهش زادوولدها و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، تمایل کارکنان بازنشسته به بازگشت به بازار کار افزایش یافته و ضروری است تا به شرایط و انتظارات این گروه کاری در جامعه پرداخته شود. اشتغال به کار پس از بازنشستگی از مشاغل عادی تمام وقت و قبل از خروج کامل از فعالیت های درآمدزا، اشتغال پل شناخته می شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر انتخاب اشتغال پل و همچنین ارایه الگوی تصمیم به اشتغال پل اجرا شده است.

  روش

  این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های داده ای الزویر و تامسون روترز تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از دو پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد.

  یافته ها

  پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، سه دسته عوامل شخصی (سطح خرد)، سازمانی (سطح متوسط) و زمینه ای (سطح کلان)، به عنوان عوامل موثر بر اشتغال پل شناخته شد. هر یک از عوامل مطرح شده خود ابعاد دیگری دارد. این عوامل در کنار متغیرهای دیگری همچون نگرش سازمانی، کارکردهای آشکار و پنهان کار و... چارچوب تصمیم گیری اشتغال پل را می سازند.

  نتیجه گیری

  این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا به طور مجدد از تجربه ها، دانش، تخصص و مهارت های بازنشستگان در مشاغل حرفه ای و غیرحرفه ای استفاده شود. گفتنی است که پیش نیاز پیاده سازی صحیح اشتغال پل در سازمان های دولتی و غیردولتی کشور، تدوین و اجرای سیاست ها و استراتژی منابع انسانی متناسب با آن است.

  کلیدواژگان: اشتغال پل، بازنشستگی، کارکردهای آشکار و پنهان، چارچوب، فراترکیب
 • شبنم حیدری، ابوالقاسم سرآبادانی*، علیرضا حسن زاده، احمدرضا اعتمادی صفحات 24-50
  زمینه و هدف

  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه در زمینه استعداد دیجیتال در داخل کشور به شمار می رود که به تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران (رویکردی ترکیبی) پرداخته است.

  روش

  رهیافت پژوهشی در این مطالعه، نظریه داده بنیاد و مدل سازی معادلات ساختاری است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان سازمانی در صنعت بانکداری و پرسش نامه کمی در میان کارکنان به دست آمده است.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها مقوله های نهایی عبارت اند از: جهت گیری های فلسفی و سازمانی، تحلیل موقعیتی استعداد دیجیتال، شناخت الگوهای موقعیتی چشم اندازی، جهت گیری های اقدام های استراتژیک در توسعه DTs، ارتقای سطح عملکرد فردی و سازمانی. در بخش کمی، سازه جهت گیری های فلسفی و سازمانی، بر سه سازه مستقیم خود، یعنی تحلیل موقعیتی استعداد دیجیتال، شناخت الگوهای موقعیتی چشم اندازی و توسعه استعدادهای دیجیتال اثرگذار بوده است. در مدل ساختاری، سازه شناخت الگوهای موقعیتی چشم اندازی، به عنوان سازه ای با اثرگذاری بیشتر در رابطه با توسعه استعدادهای دیجیتال و جهت گیری های اقدام های استراتژیک در مدل مفهومی محسوب می شود.

  نتیجه گیری

  به طورکلی، اشاعه تفکر دیجیتالی در عناصر گوناگون بانکداری حایز اهمیت است و توسعه جهت گیری های درونی بانک ها به سوی ایدیولوژی دیجیتالی، سیاستی است که می تواند قابلیت ها و ظرفیت های بیشتری را در بخش HR ایجاد کند و بانک ها را به مزایای رقابتی بهتر در زمینه استعدادهای دیجیتالی برساند.

  کلیدواژگان: تحول دیجیتال، مهارت های دیجیتال، استعداد دیجیتال، شکاف استعدادی دیجیتالی، صنعت بانکداری
 • سحر نظیف کار، مجتبی امیری*، آرین قلی پور صفحات 51-72
  زمینه و هدف

  خودتوانمندسازی به فرایندهایی اشاره می کند که کارکنان، خود تصمیم به طی آن می گیرند و به تبع مهارت ها، دانش و توانایی هایی که فرد در راستای خودتوانمندسازی کسب می کند، به شکل گیری احساس شایستگی، معناداری، حق انتخاب، اثرگذاری و... منجر می شود. بر این مبنا، مقاله حاضر درصدد ارایه مدل خودتوانمندسازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت است.

  روش

  این پژوهش با استفاده از روش کیفی داده بنیاد و با بهره گیری از ابزار مصاحبه اجرا شده است. جامعه هدف پژوهش خبرگان، استادان و مطلعان دانشگاهی در حوزه مدیریت و نیز مدیران دو بیمارستان منتخب با نام های «عرفان، واقع در سعادت آباد» و «عرفان واقع در نیایش» بودند. از میان آن ها، 40 نفر به شیوه نمونه گیری نظری (20 نفر از مدیران بیمارستانی و 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران علمی و دانشگاهی) انتخاب شد و جمع آوری اطلاعات تا مرحله اشباع و کفایت نظری ادامه پیدا کرد.

  یافته ها

  «عوامل علی» (عوامل درون و برون سازمانی)، «عوامل زمینه ای» (محیطی مشتمل بر عوامل سازمانی و اجتماعی و فرهنگی) و نیز «عوامل مداخله گر» (الزامات سازمانی)، در بروز و ظهور خودتوانمندسازی در مراکز بیمارستانی اثرگذارند؛ از این رو در مدلی که به منظور خودتوانمندسازی کارکنان بهداشت، درمان و حوزه سلامت ارایه می شود، باید «راهبردهای کلان مدیریتی» در جهت تغییر پارادایم مدیریتی، از جمله دگرگونی در ساختار، تقویت فرهنگ سازمانی و... را اعمال کرد تا شاهد پیامدها و دستاوردهای «سازمانی و فراسازمانی» بود که مشتمل است بر رشد و تعالی فردی (کارکنان)، تحول نظام اداری، رضایتمندی مدیران، کارکنان و مراجعه کنندگان به مراکز بیمارستانی.

  نتیجه گیری

  از آنجا که خودتوانمندسازی باور فرد درباره توانایی و قدرت لازم برای ادای وظیفه است، چنانچه از سویی این باور تقویت شود و از سوی دیگر، مراکز بیمارستانی با اعمال روزآمدی و نیز، تلاش برای حمایت از کارکنان و حاکم شدن عدالت و قانونمندی در سازمان که زمینه ساز استقرار شایسته سالاری و حاکم شدن ضابطه بر رابطه است، می توان انگیزه های لازم برای خودتوانمندسازی را در کارکنان ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: خودتوانمندسازی، توانمندسازی، منابع انسانی، بیمارستان، نظریه داده بنیاد
 • حامد دهقانان*، وحید خاشعی ورنامخواستی، مهدی یزدان شناس، مجتبی محسنی صفحات 73-99
  زمینه و هدف

  برون سپاری زیرسیستم های منابع انسانی با هدف تقویت مزیت رقابتی، یکی از رویکردهای مهم سازمان ها برای حفظ بقاست؛ با این حال شرکت های مسافرت هوایی کشور، همچون «هما»، از این رویکرد استقبال شایان توجهی نکرده اند. هدف این پژوهش، شناسایی نقاط مرجع راهبردی برون سپاری منابع انسانی، به منظور اجرای موفق برون سپاری در شرکت «هما» است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع ترکیبی است. مرحله کیفی به روش تحلیل محتوا انجام شد. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و به روش اشباع نظری و داده های مرحله کمی، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شدند.

  یافته ها

  در بخش کیفی، نقاط مرجع راهبردی برون سپاری زیرسیستم های منابع انسانی تعیین شد. یافته های پژوهش در بخش کمی نشان داد که افزایش کیفیت خدمات، در برون سپاری زیرسیستم های منابع انسانی بیشترین اهمیت را دارد و مدیران اجرایی فرایند برون سپاری شرکت «هما»، می بایست در برنامه های خود بر این عامل تاکید بیشتری داشته باشند.

  نتیجه گیری

  با استفاده از نتایج پژوهش، مدیران اجرایی برون سپاری شرکت «هما» قادر خواهند بود که نتایج برون سپاری منابع انسانی را ارزیابی کنند و در صورت لزوم، اقدام اصلاحی انجام دهند و موفقیت برون سپاری را تضمین کنند. همچنین، نتایج پژوهش، به تمرکز بر فعالیت های استراتژیک منابع انسانی «هما» کمک خواهد کرد. به علاوه، این نتایج برای سایر شرکت های هواپیمایی داخلی کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، نقاط مرجع راهبردی، برون سپاری منابع انسانی، صنعت حمل ونقل هوایی، راهبردهای منابع انسانی
 • جواد معدنی*، کامران میهمی، رضا نجاری صفحات 100-121
  زمینه و هدف

  با اینکه درباره تاثیر کووید 19 و پیامدهای آن روی شیوه های کاری و مدیریت منابع انسانی، بحث های زیادی شده است، پژوهشی در رابطه با مدیریت موثر و کارآمد منابع انسانی در این دوره، صحبتی به میان نیاورده است و خلا نظری بسیاری زیادی در آن وجود دارد. با شناخت مقوله های اصلی مدیریت موثر و کارآمد منابع انسانی در سازمان های متولی و تصمیم گیرنده، می توان ضمن برون رفت از زیان های آن، استراتژی هایی را اتخاذ کرد. از همین رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در مدیریت موثر و کارآمد منابع انسانی در دوره کروناست.

  روش

  این پژوهش از منظر هدف کاربردی است و روش پژوهش آن، از نوع روش ترکیبی یا آمیخته است و به ترتیب از روش تحلیل مضمون و پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی، کلیه بازیگران موثر سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه منابع انسانی است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند که یکی از روش های نمونه گیری کیفی است، این افراد شناسایی شدند و از 13 خبره مصاحبه به عمل آمد. روش نمونه گیری بخش کمی، احتمالی و به شیوه سیستماتیک بود که در نهایت 31 نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.

  یافته ها

  با بررسی مصاحبه ها 80 کد شناسایی شد که از 80 کد اولیه، 15 مضمون پایه، 7 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شد. در بخش کمی، تمامی مضامین مقادیری بالاتر از حد مقبول را کسب کردند و تناسب مضامین (شاخص های) مدل، از مناسب بودن مدل اندازه گیری حکایت دارد.

  نتیجه گیری

  در شرایط نامشخص ناشی از کووید 19، برای مدیریت موثر و کارآمد منابع انسانی در سازمان، باید به سه رکن توجه کرد: 1. هوشمندسازی و منعطف سازی فرایندهای سازمانی؛ 2. توانمندسازی محیطی و روانی سازمان و آماده سازی زیرساخت های لازم؛ 3. مدیریت، بهسازی و ارتقای توانمندی و قابلیت های منابع انسانی.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، مدیریت موثر و کارآمد منابع انسانی، کرونا، روش ترکیبی
 • حامد محمدی* صفحات 122-139
  زمینه و هدف

  امروزه بروز حوادث در صنعت نفت وگاز، در سراسر جهان افزایش یافته است و از این رو، توجه به وضعیت بهداشتی و ایمنی کارکنان و همچنین، بهبود شرایط ارگونومی و انسانی در محیط کار، به ضرورتی در صنعت نفت وگاز تبدیل شده است. در مقاله حاضر، یک سوال کلی مطرح و بررسی شده است: چه مقوله هایی بر شرایط انسانی و ارگونومی در صنعت انتقال گاز ایران موثر است؟

  روش

  برای بررسی موضوع، یک مطالعه اکتشافی انجام گرفت. داده ها با استفاده از روش پژوهش کیفی، مبتنی بر انجام مصاحبه ساختارنایافته جمع آوری شد. از فرایند کدگذاری سه مرحله ای برای تعیین مقوله های موثر بر شرایط ارگونومیک و انسانی استفاده و الگوی پارادایمی پژوهش تبیین شد.

  یافته ها

  از متن مصاحبه ها 20 کدگذاری باز استخراج شد؛ سپس با طبقه بندی مفاهیمی که بار معنایی مشترکی داشتند، تعداد 7 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی به مفهوم پژوهش حاضر تخصیص یافت. در ادامه الگوی پارادایمی در 5 مقوله علی، محوری، راهبردی، واسطه ای و پیامدی تبیین شد.

  نتیجه گیری

  تحقق ماموریت و اهداف شرکت انتقال گاز ایران، به وجود محیط کار ایمن و بهبود روابط انسانی در محیط کار وابسته است و در این راستا، باید اقدام های موثری در زمینه مدیریت منابع انسانی و ارتقای سطح بهداشت روانی و جسمی کارکنان و ارگونومیک کردن محیط کار صورت گیرد.

  کلیدواژگان: ارگونومی، عوامل انسانی، شرکت انتقال گاز ایران، پژوهش کیفی، الگوی پارادایمی
|
 • MirAli Seyed Naghavi *, Seyed Mahdi Alvani, Alireza Koshki Jahromi, Seyyedeh Sanaz Sadafi Mousavi Pages 1-23
  Background & Purpose

  Considering the increase in age, population aging, improvement in life expectancy, reduction in birth rate, economic and social conditions of society, the desire of retired employees to return to the labor market has increased and it is necessary to address the conditions and expectations of this working group in society. Employment after retirement from regular full-time employment and before complete withdrawal from income-generating activities is known as bridge employment. This research seeks to investigate the factors affecting bridge employment and also to provide a model of employment decision.

  Methodology

  This research is of a qualitative, developmental, interpretive and inductive type with a meta-composite approach and qualitative content analysis method. The sources of information used in the research are articles published in Elsevier and Thomson Reuters Databases. After collecting the published articles from two databases based on the index considered by the researchers, the selected articles were selected for review.

  Findings

  After reviewing and combining the results of the selected studies reviewed, three categories of factors i.e., personal (micro level), organizational (medium level) and contextual (macro level) were recognized as effective factors on bridge employment. Each of the mentioned factors has different dimensions. These factors along with other variables such as organizational attitude, the overt and hidden functions of work, etc. construct the employment decision-making framework of the bridge.

  Conclusion

  This framework can be a basis for planning organizations in order to re-employ retirees in professional and non-professional jobs and use their experiences, knowledge, expertise, and skills. It should be noted that the prerequisite for the correct implementation of bridge employment in governmental and non-governmental organizations of the country, formulation and implementation of human resource policies and strategies are appropriate to it.

  Keywords: Bridge Employment, Retirement, Overt, Hidden Functions, framework, Meta-synthesizing
 • Shabnam Heidary, Abolgasem Sarabadani *, Alireza Hassanzadeh, Ahmadreza Etemadi Pages 24-50
  Background & Purpose

  This research, as one of the most elementary studies in the field of digital talent in Iran, has explained the model of digital talent management in Iran's banking industry (Mixed Method).

  Methodology

  The research approach in this study is grounded theory and structural equation modeling. Data were obtained through semi-structured interviews with organizational experts in the banking industry and a quantitative questionnaire among employees.

  Findings

  The findings include the final categories: philosophical and organizational orientations, situational analysis of digital talent, recognizing situational and perspective patterns, directions of strategic measures in the development of DTs, and improving the level of individual and organizational performance. In the quantitative part, the organizational and philosophical orientations have affected its three direct structures, i.e. digital talent situational analysis, recognition of situational patterns, and digital talent developing. In the studied structural model, the recognition of situational patterns structure is considered as the most effective structure in relation to digital talent developing and strategic actions orientations in digital talents development in the conceptual model.

  Conclusion

  In general, the spread of digital thinking in various elements of banking is important and the development of internal orientations of banks towards digital ideology is a policy that can create more capabilities and capacities in the HR department, and the bring banks to better competitive advantages in the field of digital talents.

  Keywords: digital transformation, Digital Skills, digital talent, digital talent gap, banking industry
 • Sahar Nazifkar, Mojtaba Amiry *, Aryan Gholipour Pages 51-72
  Background & Purpose

  Self-empowerment refers to the processes that employees themselves decide to go through, and according to the skills, knowledge, and abilities that a person acquires in the direction of self-empowerment, it results in the formation of a sense of competence, meaning, the right to choose, influence, etc. Accordingly, this article tries to present a model of self-empowerment of healthcare workers and the health sector.

  Methodology

  This research was done using the qualitative method of the grounded theory and using the interview tool. The target population of the research was experts, professors and university informants in the field of management, as well as managers of the two studied hospitals of "Irfan Saadat Abad" and "Irfan Niayesh", among them 40 people using the method of "theoretical sampling" (20 hospital managers and 20 scientific and academic experts and experts) were chosen and the collection of information continued until saturation and theoretical adequacy.

  Findings

  "Causal factors" (internal and external organizational factors), "contextual factors" (environment including organizational, social, and cultural factors) and "intervening factors" (organizational requirements) are effective in the emergence of self-empowerment in hospital centers. Thus, in the model that is presented for the purpose of self-empowerment of health workers, treatment and health field, "macro management strategies" should be used in order to change the management paradigm, including transformation in the structure, strengthening of organizational culture, etc. applied to witness "organizational and extra-organizational" consequences and achievements including personal growth and excellence (employees), transformation of administrative system, satisfaction of managers, employees, and visitors to hospital centers.

  Conclusion

  Since self-empowerment is a person's belief about the ability and power necessary to perform duties if this belief is strengthened, and in the meantime, hospital centers are also using modern practices and efforts to support employees and rule justice and lawfulness in the organization, which lays the groundwork. The establishment of meritocracy and rule over the relationship can provide the necessary incentives for self-empowerment in employees.

  Keywords: self-empowerment, Empowerment, human resources, Hospital, Grounded theory
 • Hammed Dehghanan *, Vahid Kashei Varnamkhasty, Mehdi Yazdanshenas, Mojtaba Mohseni Pages 73-99
  Background & Purpose

  Outsourcing of human resources with the aim of strengthening competitive advantage is one of the important approaches of organizations to maintain survival. However, domestic airlines, such as "Homa" Company, have not welcomed this approach. The purpose of this research is to identify the strategic reference points of human resources outsourcing in order to strengthen the competitive advantage of “Homa” Company.

  Methodology

  The current research is of a mixed type and was conducted in two qualitative and quantitative stages. The qualitative stage was conducted by thematic analysis and data was collected through semi-structured interviews and theoretical saturation method. In the quantitative stage, data were collected through a researcher-made questionnaire.

  Findings

  In the qualitative phase, the strategic reference points of human resources sub-system outsourcing were determined. The research findings in the quantitative phase indicated that increasing the quality of services has the most importance in the outsourcing of human resource subsystems, and the executive managers of the outsourcing process of “Homa” Company should emphasize this factor more in their plans.

  Conclusion

  The research findings enable “Homa” Company to evaluate the results of human resources outsourcing based on strategic reference points and if necessary, take corrective action and guarantee the success of outsourcing. Besides, the results of the research will help to focus on the strategic activities of “Homa” human resources. In addition, these results can be used for other domestic airlines.

  Keywords: human resources, Strategic Reference Points, human resource outsourcing, Aviation industry, Human Resource Strategies
 • Javad Madani *, Kamran Myhami, Reza Najjari Pages 100-121
  Background & Purpose

  While there are currently many discussions about the impact of Covid-19 and its consequences on work practices and human resource management (HRM), no research has been conducted to explore the effective and efficient management of human resources and big theoretical gaps exist. By knowing the main categories of effective and efficient management of human resources in responsible and decision-making organizations, strategies can be adopted while avoiding its disadvantages. Therefore, the main goal of this research is to identify and prioritize the factors influencing the effective and efficient management of human resources in the Corona Pandemic.

  Methodology

  This research in the point of the purpose is applied, and has used mixed method. In this research, thematic analysis and survey methods were used respectively. In the qualitative part, the participants includes the influential actors of Administrative and Recruitment Affairs Organization in the field of human resources. 13 experts were selected and interviewed using the purposeful sampling method, which is one of the qualitative sampling methods. In the quantitative part, the probability sampling method was used in a systematic way. Finally, 31 people answered the questionnaires. Structural equation modeling method and Smart PLS4 software were used for data analysis.

  Findings

  After examining the interviews, 80 codes were identified, from which 80 primary codes, 15 basic themes, 7 organizing themes, and 3 global themes were extracted. In the quantitative part, all the themes have obtained values higher than the acceptable limit, and the appropriateness of the themes (indices) of the model indicates the appropriateness of the measurement model.

  Conclusion

  In uncertain conditions caused by Covid-19, for the effective and efficient management of human resources in the organization, it is necessary to focus on the three principles: “intelligence and flexibility of organizational processes”, environmental and psychological empowerment of the organization and preparation of the necessary infrastructure”, and “management, improvement, promotion, ability and capabilities of human resources.”

  Keywords: human resources, Effective, efficient management of human resources, corona, Mixed Method
 • Hamed Mohammadi * Pages 122-139
  Background & Purpose

  Today, accidents in the oil and gas industry have increased all over the world, and therefore, paying attention to the health and safety of employees as well as improving ergonomic and human conditions in the workplace has become a necessity in the oil and gas industry. In the present article, a general question about the categories affecting human conditions and ergonomics in Iran's gas transmission industry was investigated.

  Methodology

  In order to investigate the issue, an exploratory study was conducted and the data was collected using a qualitative research method based on unstructured interviews and three-stage coding process to determine categories that are effective in conditions and ergonomics and human were used and then the paradigm model of the research was explained.

  Findings

  A number of 20 open coding extracted from the transcript of the interviews were obtained and then by classifying the concepts that had a common semantic load, 7 sub-categories and 4 main categories were assigned to the concept of the present research, and then the paradigm model was explained in 5 categories of causal, central, strategic, Mediation, and consequences.

  Conclusion

  The realization of the mission and goals of Iran Gas Transmission Company depends on the existence of a safe work environment and improvement of human relations in the work environment, and in this regard, effective measures should be taken in the field of human resources management and improvement of the level of mental and physical health of employees and ergonomics of the work environment.

  Keywords: Ergonomics, Human factors, Iran Gas Transmission Company, qualitative research, Paradigm model