فهرست مطالب

نشریه پژوهش های اقتصاد صنعتی
پیاپی 23 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اصغر سالم، معصومه عزیزخانی* صفحات 1-22

  شیوع مصرف دخانیات در سطح خرد باعث تغییر ترکیب و سهم گروه های کالایی در سبد مصرفی خانوار شده و به تبع آن میزان تقاضا برای اقلام ضروری و ارزشمند کاهش می یابد. با عنایت به نرخ پایین مالیات بر دخانیات و بی تاثیر بودن آن در میزان مصرف طی سال های گذشته، طبق لایحه مصوب بودجه، از ابتدای سال 1402 برخلاف سنوات قبل، مالیات برای هر نخ سیگار در نظر گرفته می شود. از این رو در مطالعه حاضر با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی، به بررسی تاثیر اجرای سیاست مذکور بر رفاه خانوار مناطق شهری ایران بر اساس اطلاعات سال 1399-1398 همراه با شبیه سازی این اطلاعات در سال 1401 و لحاظ برخی متغیرهای جمعیت شناختی در ابعاد فردی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، سیگار داخلی و خارجی از نظر قیمتی، اقلامی کم کشش هستند و استفاده از سیاست های قیمتی (مانند مالیات) به لحاظ کاهش مصرف، اثر زیادی ندارند؛ از جانب دیگر، کشش درآمدی کمتر از یک، آن ها را را جزء کالاهای ضروری خانوار قرار داده و اجرای سیاست مذکور با افزایش هزینه مربوط به دخانیات، سبب کاهش رفاه خانوار به میزان 1،448،939 ریال می شود. همچنین متغیرهایی مانند حضور نوجوان در خانواده، تعداد بزرگسالان، جنسیت، تاهل، بیوه و مطلقه بودن سرپرست خانوار  تاثیر معنادار و مثبت بر تقاضای سیگار داخلی و خارجی و متغیرهای حضور کودک در خانواده، شاغل و درآمد ن سرپرست خانوار و سال های تحصیل سرپرست خانوار و همسر وی تاثیر منفی بر تقاضای مصرف سیگار داخلی و خارجی داشته است.

  کلیدواژگان: مالیات بر مصرف، دخانیات، متغیرهای جمعیت شناختی، شبیه سازی داده های خرد، مدل سیستم تقاضای EASI
 • علی فلاحتی، افشین باغفلکی*، مجتبی الماسی صفحات 22-36
  صنعتی شدن یکی از سیاست های مهم برای افزایش رشد اقتصادی است، توجه به نابرابری درآمد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت رشد اقتصادی، ساختاری از توسعه صنعت را تعریف می کند که علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کیفیت رشد اقتصادی مطلوبی را نیز ایجاد نماید. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 و رهیافت داده های پانل به بررسی اثر متنوع سازی فعالیت های صنعتی بر نابرابری درآمد می پردازد. نتایج شاخص متنوع سازی فعالیت های صنعتی نشان می دهد که بیشترین مقدار این شاخص برای استان بوشهر برابر 0.8 و کمترین مقدار آن برای استان تهران برابر 0.09 است. علاوه بر این، ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان برابر با 44/0 و در استان خراسان جنوبی برابر با 33/0 است. نتایج داده های پانل نشان می دهد که مخارج دولت، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد و تمرکز صنعتی و مجذور رشد اقتصادی اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. بنابراین، متنوع سازی فعالیت های صنعتی براساس مزیت های نسبی منطقه برای دستیابی به توزیع مطلوب درآمدها از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: نابرابری درآمد، متنوع سازی صنعتی، رهیافت داده های پانل، استان های کشور
 • خدیجه حسن زاده، کیومرث شهبازی*، محمد موحدی، اولیویر گوسانس صفحات 37-58

  هدف از این مطالعه بررسی جنبه های جدید تیوری یادگیری از طریق صادرات است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت کوچک و متوسط (SMEs) در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. این داده ها بر اساس پرسشنامه ی اقتباس شده از بررسی های نوآوری جامعه (CIS) است که هدف آن جمع آوری داده های نوآوری از شرکت های کشورهای اروپایی است و برای انعکاس شرایط اقتصادی ایران بومی سازی شده است. پرسشنامه توسط مدیران شرکت های منتخب از خرداد 1400 تا پایان شهریور 1400 تکمیل شده است. سپس دو شاخص تنوع سیمپسون و شانون- وینر، برای تنوع نوآوری شرکت ها محاسبه شده است. برای متغیر صادرات دو شاخص استمرار صادرات و تنوع گسترده به کار گرفته شده است. سپس، شاخص شدت نهاده ی نوآوری، محدودیت های صادراتی و ویژگی های فردی و سازمانی مدیر شرکت با استفاده از تکنیک تحلیل تناظر چندگانه (MCA) محاسبه شد. در نهایت از مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته (GSEM) برای برآورد مدل اقتصادسنجی مورد نظر استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، استمرار صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع تر صادراتی اثر مثبت و معنادار بر تنوع نوآوری دارد ولی با توجه به ضرایب برآوردی نخست، باید شرایطی فراهم شود که فرایند استمرار صادرات برای این بنگاه ها تسهیل گردد، سپس صادرات به مناطق مختلف در برنامه آن ها قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تنوع نوآوری، تنوع صادرات، استمرار صادرات، شاخص شانون-وینر، شاخص سیمپسون
 • مهدی فتح آبادی، مسعود صوفی مجیدپور*، محمود محمودزاده صفحات 59-72

  هدف این مقاله ارزیابی روند و عوامل تعیین کننده رشد بهره وری کل عوامل (TFP) صنایع کارخانه ای استان های ایران در دوره 98-1390 با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی است. در مرحله نخست، تابع تولید مرزی تصادفی با روش اثرات ثابت صحیح نمایی (ETFE) برآورد شد. در مرحله دوم، اجزای بهره وری کل عوامل تولید شامل پیشرفت فنی، تغییر کارایی فنی و کارایی مقیاس اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهد متوسط رشد TFP کارگاه های صنعتی استان ها سالانه 1/31 درصد بوده که پیشرفت فنی و تغییر کارایی فنی باعث پسرفت و اثرات مقیاس سبب بهبود بهره وری کل عوامل تولید است. در دوره مورد بررسی TFP ابتدا در سال 1391 و 1392 افزایش یافته و سپس در سال های 1393 و 1394 با کاهش همراه بوده است. در ادامه در سال های 1395 تا 1398 رشد TFP دوباره روند صعودی داشته است. پیشرفت فنی در تمامی سال ها رشد منفی داشته، اما روند آن در دوره مورد بررسی با بهبود همراه بوده است. در میان استان ها، بیشترین رشد TFP را استان های اردبیل، کردستان و هرمزگان و کمترین رشد بهره وری کل عوامل را استان های تهران، سیستان و بلوچستان و مازندران تجربه نموده اند. با توجه به یافته ها، صنایع کارخانه ای نیاز به به کارگیری فناوری های پیشرفته به همراه تخصیص دوباره منابع دارند.

  کلیدواژگان: رشد بهره وری کل عوامل تولید، تحلیل مرزی تصادفی، مدل اثرات ثابت صحیح نمایی، صنایع کارخانه ای
 • صلاح سلیمیان، آزاده اشرفی* صفحات 73-86
  بر اساس یک توافق عمومی ضمنی، رضایت و تعهد کارمندان تحت تاثیر پاداش های کامل قرار دارد؛ بنابراین ادراک مدیران از استفاده مناسب و موثر برنامه های پاداش جهت افزایش کارایی ضروری است. اما یکی از مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه عدم توانایی تفکیک مناسب انواع نیروی کار بر اساس بهره وریشان به هنگام توزیع پاداش است که باعث می شود در بسیاری موارد نیروی کار با بهره وری بالا و پایین به یک اندازه پاداش دریافت کنند. پژوهش حاضر با طراحی یک بازی ایستا با اطلاعات کامل بین مدیران و نیروی کار آن ها و با توجه به پیامدهای بازیکنان، درصدد است که نشان دهد در برخی موارد حتی توزیع پاداش نامناسب می تواند از برابری پاداش برای انواع نیروی کار نیز فراتر رود به گونه ای که به نیروی کار با بهره وری پایین تر پاداش بیشتری نسبت به نیروی کار با بهره وری بالاتر پرداخت شود. از این رو، در این پژوهش ارتباط متقابل مدیران و نیروی کار از طریق نظریه ی بازی ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظوراستراتژی مدیران در پنج حالت و استراتژی کارکنان در سه حالت طراحی گردید. نتایج نشان داد که در نقطه تعادل، استراتژی مدیران توزیع پاداش مستمر و یکسان به کارکنان با بهره وری بالاتر خواهد بود و کارکنان نیز استراتژی تلاش بیشتر جهت افزایش بهره وری (و لذا دریافت پاداش) را انتخاب خواهند کرد. نهایتا پیشنهاد می گردد جهت ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری آنان، توزیع پاداش بین کارکنان با بهره وری بالاتر و به صورت مستمر و یکسان باشد.
  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، پاداش، بهره وری، نیروی کار
 • حسن ثاقب*، امید رنجبر، فتح الله تاری صفحات 87-106

  در حال حاضر تطابق مناسبی بین نیازهای وارداتی عراق و تنوع کالاهای صادراتی ایران به آن کشور وجود ندارد. طبق آمار مرکز تجارت بین الملل، بیش از نیمی از نیازهای وارداتی این کشور مربوط به ماشین آلات مکانیکی و الکتریکی و تجهیزات حمل و نقل (16,8 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 30 درصد و محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (11,4 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 20 درصد می باشد که ایران به ترتیب در حدود 3.4 درصد و 16.5 درصد از کل نیاز بازار عراق در بخش های مذکور را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی فرصت های صادراتی ایران به عراق و اولویت بندی آن ها از طریق تلفیق مدل پشتیبان تصمیم و رویکردهای پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول بهره برده است. تعداد 627 فرصت صادراتی حسب کدهای کالایی چهار رقمی HS شناسایی شده و به تفکیک ده بخش کالایی اصلی اولویت بندی شده است. نتایج نشان می دهد که ایران در نیمی از محصولات در بازار عراق همراه با مزیت نسبی حضور دارد؛ به طوری که توان صادراتی ایران به بازار عراق (مبتنی بر مزیت نسبی آشکار شده) در سطحی بالاتر نسبت به رقبای آن بازار است. از 590 محصول (حسب HS چهار رقمی) که ایران با مزیت قوی تر از سایر رقبا به بازار عراق صادر می کند، تنها در 123 مورد در سطح بین المللی واجد مزیت نسبی است؛ همچنین تعداد 351 گروه کالایی که از پیچیدگی نسبتا بالایی برخوردار هستند، فقط 35 مورد در سطح بین المللی واجد مزیت نسبی است. علاوه بر این، از میان گروه های کالایی صادراتی ایران، تنها برای 55 گروه در سطحی فراتر از 50 درصد قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز برای تولید در اقتصاد کشور فراهم شده است.

  کلیدواژگان: صادرات ایران، عراق، مدل پشتیبانی تصمیم، فضای محصول، پیچیدگی اقتصادی
|
 • AliAsghar Salem, Masoumeh Azizkhani * Pages 1-22

  The spread of tobacco consumption at the retail level has changed the composition and share of goods groups in the household consumption basket, and as a result, the demand for essential and valuable items has decreased. Due to the low tax rate on tobacco and its ineffectiveness in the amount of consumption during the past years, according to the approved budget bill, from the beginning of 2023, a tax  will be considered on each cigarette stick, contrary to previous years. Therefore, in the present study, using the EASI demand system model and deriving price and income elasticities, the impact of implementing the mentioned policy on the welfare of households in urban areas of Iran is examined based on the information from the years 2019-2020, along with simulating this information in the year 2022 and taking into account certain demographic variables in individual and social dimensions. The results show that both domestic and imported cigarettes are in aspect of  price, are  low elastic items, and the use of price policies (such as taxes) does not have high effect on reducing consumption; on the other hand, their income elasticity is less than one, categorizing them as essential household items and  implementing the mentioned policy by increasing the cost of tobacco leads to a decrease in household welfare by 1,448,939 rials. Also, variables such as the presence of adolescents in the family, the number of adults, gender, marital status, and widowhood/being divorced of the head of household have a significant and positive impact and variables such as the presence of children in the family, employment and head of the household’s income, and the years of education of both the head of household and his/her spouse have a negative impact on the demand for domestic and imported cigarettes.

  Keywords: Consumption tax, Tobacco, Demographic Variables, Microdata simulation, EASI demand system model
 • Ali Falahati, Afshin Baghfalaki *, Mojtaba Almasi Pages 22-36
  Economic growth, defines a structure of the development of the industry that in addition achieving a higher economic growth,  the quality of a desired economic growth also creates. In this regard, the present study investigates the effect of diversification of industrial activities on income inequality using the panel data approach and the statistical evidence of Iran's provinces for the period of 2009-2019. The results of the diversification index of industrial activities show that the highest value of this index for Bushehr province is 0.8 and its lowest value for Tehran province is 0.09. In addition, the Gini coefficient in Sistan and Baluchistan province is 0.44 and in South Khorasan province it is equal to 0.33. The panel data results show that the government expenditure, education expense, and economic growth have a positive and significant effect on income inequality, and industrial concentration and the square of economic growth have a negative effect on income inequality. Therefore, the diversification of industrial activities based on the relative advantages of the region has great importance to achieve the optimal income distribution.
  Keywords: Income inequalitiy, Industrial diversification, Panel Data approach, The provinces of the country
 • KHADIJEH Hasanzadeh, Kiumars Shahbazi *, Mohammad Movahedi, Olivier Gaussens Pages 37-58

  The purpose of this study is to examine the new aspects of the theory of learning through export. For this purpose, a sample consisting of 104 small and medium enterprises (SMEs) in West Azarbaijan province was selected using random sampling method. This data is based on a questionnaire adapted from the Community Innovation Survey (CIS), which aims to collect innovation data from European enterprises and has been localized to reflect Iran's economic conditions. The questionnaire was completed by the managers of selected enterprises from June 2021 to the end of September 2021. Then, two diversity indices of Simpson and Shannon-Wiener have been calculated for the innovation diversity of enterprises. For the export variable, two indicators of export continuity and diversification have been used. Then, the innovation input intensity index, export restrictions, and individual and organizational characteristics of the enterprise manager were calculated using the multiple correspondence analysis (MCA) technique. Finally, the generalized structural equation model (GSEM) was used to estimate the desired econometric model. According to the results, the continuity of exports and access to more diverse export markets has a positive and significant effect on innovation diversity, but according to the estimated coefficients, conditions must be provided to facilitate the process of export continuity for these enterprises, then exporting to different regions should be included in their plan.

  Keywords: Innovation Diversity, Export diversity, Export Continuity, Shannon-Wiener Index, Simpson Index
 • Mehdi Fathabadi, Masoud Soufi Majidpour *, Mahmod Mahmodzade Pages 59-72

  The purpose of this article is to evaluate the trend and the factors that determining the growth of the total factor productivity (TFP) in the manufacturing industries in the provinces of Iran using a stochastic frontier approach in the period of 2011-2019. First, the stochastic frontier translog production function was estimated by the exponential true fixed effects (ETFE) method. Second, the TFP components were measured includes technical progress, technical efficiency changes and scale efficiency. The results show that the average TFP growth of provinces manufacturing industries was 31.1% annually, which technical progress and technical efficiency changes decline and scale effects improve the TFP. In the study period at first the total factor productivity growth increases in 2012 and 2013 and then decreases in 2014 and 2015. In the years 2016 to 2019, the growth of TFP has increased again. The technical progress has had a negative growth in all years, but its trend has been accompanied by improvement in the study period. Among the provinces, Ardebil, Kurdistan and Hormozgan experienced the highest TFP growth and Tehran, Sistan and Baluchistan and Mazandaran experienced the lowest TFP growth. According to the findings, manufacturing industries need to use advanced technologies along with re-allocation of resources.

  Keywords: TFP Growth, Stochastic Frontier Analysis, Exponential True Fixed Effects Model, Manufacturing Industries
 • Salah Salimian, Azadeh Ashrafi * Pages 73-86
  Based on an implicit general agreement, employee satisfaction and commitment are affected by full rewards, so managers' perceptions of the appropriate and effective use of rewards programs are necessary to increase efficiency. But one of the most important problems in this field is the inability to properly separate the types of labor based on their productivity during the distribution of bonuses, which causes that in many cases the labor force with high and low productivity receives the same reward. The current research tries to show that in some cases, even the distribution of inappropriate rewards can go beyond the equality of rewards for all types of labor force, so that the labor force with lower productivity is paid more reward than the labor force with higher productivity. Therefore, in this research, the relationship between managers and workforce was investigated through game theory. For this purpose, managers' strategy was designed in five modes and employees' strategy was designed in three modes. The results showed that at the equilibrium point, the strategy of managers will be to distribute continuous and equal rewards to employees with higher productivity, and employees will also choose the strategy of more effort to increase productivity (and therefore receive rewards). Finally, it is suggested that in order to create more motivation and effort for employees and as a result to increase their productivity, the distribution of bonuses among employees with higher productivity should be continuous and equal.
  Keywords: Game Theory, Reward, Productivity, labor
 • Hasan Sagheb *, Omid Ranjbar, Fathollah Tari Pages 87-106

  Currently, there is no proper match between Iraq's import needs and the variety of Iran's export goods to that country.According to the statistics of the International Trade Center, more than half of the country's import needs are related to mechanical and electrical machinery and transportation equipment ($16.8 billion) with a share of about 30%, and agricultural products and food industries ($11.4 billion dollar) with a share of about 20%, which Iran has allocated about 3.4% and 16.5% of the total needs of the Iraqi market in the mentioned sectors, respectively. The present article with the aim of identifying Iran's export opportunities to Iraq and prioritizing them, has used integrating a decision support model and the approaches of economic complexity and product space. A number of 627 export opportunities have been identified based on the four-digit commodity codes HS and prioritized divided into ten main commodity sections. The results show that Iran is present in half of the products in the Iraqi market with a relative advantage; So that Iran's export power to the Iraqi market (based on the revealed relative advantage) is at a higher level than the competitors of that market. Among the 590 products (according to four-digit HS) that Iran exports to the Iraqi market with a stronger advantage than other competitors, it has a comparative advantage in only 123 cases at the international level; Also, among the 351 commodity groups that have relatively high complexity, only 35 items have a comparative advantage at the international level. In addition, among Iran's export commodity groups, only 55 groups have been provided with the capabilities and capabilities needed for production in the country's economy at a level beyond 50%.

  Keywords: Iran's export, Iraq, decision support model, product space, economic complexity