فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات تفسیری
پیاپی 53 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا رستمی هرانی* صفحات 7-32

  مفسران فریقین در تفسیر آغازین آیه سوره فتح با چهار ابهام اساسی مراد از: فتح، ذنب، غفران ذنب و کیفیت ارتباط فتح در صدر آیه با غفران ذنب مواجه شد ه اند. آنان به رغم کوشش تفسیری فراوان، در بیشتر موارد نتوانسته اند ارتباط معنادار و معقولی را بین «فتح» در صدر آیه و «غفران ذنب» در ادامه آن، برقرار نمایند. در این مقاله تلاش شده تا به روش تحلیلی و استنباطی، ارتباط و پیوند میان این دو تبیین شود. ازاین رو مسیله اصلی این مقاله بررسی چگونگی ارتباط تفسیری «فتح» با «غفران ذنب» در این آیه شریفه است. نتیجه این تلاش آن است که غفران ذنب، علت و فتح، معلول آن است و همچنین با بررسی مفاد پیمان نامه حدیبیه روشن می شود که دستاوردهای سیاسی بسیار بزرگی با این صلح به دست آمده که شایسته نامبرداری به فتح الفتوح سیاسی است. بر این پایه تنها در صورتی غفران ذنب با این فتح سیاسی معنای معقولی پیدا می کند که ذنب و غفران آن نیز در حوزه سیاست معنا گردد و ارتباط علت و معلولی آن حفظ شود؛ نه آنکه ذنب و غفران به معنای عرفی آن که ارتباط معنایی خود را از دست داده و چهره تابناک رسول الله| را نیز مخدوش جلوه می دهد باشد.

  کلیدواژگان: آیه 1 و 2 فتح، فتح مبین، ذنب و غفران، صلح حدیبیه
 • محمدعلی تجری، یوسف فرشادنیا* صفحات 33-50

  آفرینش حضرت عیسی× از مسایل چالشی و پر بحث است که در قرآن کریم به ویژه در سوره مریم در خصوص کیفیت خلقت، باور های غلط و انحرافات ایجاده شده در خصوص آن بحث شده است. در زمینه عبارت «قول الحق » در آیه 34 مریم نظرهای گوناگونی از مفسران فریقین وجود دارد. خود حضرت عیسی×، گفتار پیشین حضرت در معرفی خود و نیز نعتی برای حضرت ازجمله آراء تفسیری در خصوص متعلق «قول الحق » است. همچنین از آراء عمده تفسیری آن است که «قول الحق » به کیفیت خلقت حضرت مسیح× و آن هم بر پایه «کن فیکون»  امر الهی؛ خلق لا من شیء اشاره دارد. بر این پایه میان «قول الحق » و «کن فیکون» ارتباط وثیقی وجود دارد به گونه ای که «قول الحق » را می توان همان گفتار «کن فیکون» خداوند در ایجاد و آفرینش حضرت عیسی× دانست. بنابراین «کن فیکون» به عنوان فاعلیت امری خداوند نقش بسزایی در ارایه هستی خداشناسی قرآنی دارد و هرگونه باور غلط ازجمله نظریه «صدور» و «ولادت» که به خداوند نسبت داده شده و ریشه در اندیشه کافران پیشین و به تبع آن یهودیان و مسیحیان دارد را به بوته فراموشی می سپارد.

  کلیدواژگان: آیه 34 مریم، حضرت عیسی×، قول الحق، کن فیکون، هستی خداشناسی قرآنی، نظریه صدور و ولادت
 • فاطمه قربانی لاکتراشانی، حبیب الله حلیمی جلودار* صفحات 51-76

  بررسی کیفیت و نحوه محاسبه اعمال انسان در قیامت، از موضوعات مورد توجه مفسران است. ادوات این سنجش حساس و تاثیرگذار بر سعادت بشر، در قرآن مجید ذکر گردیده و تفاسیر مختلف، به ارایه تحلیل آن پرداخته اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، با بررسی آیاتی از دوازده سوره در قرآن کریم و با تاکید بر کلیدواژه های: وزن، میزان، ثقل و کتاب اعمال به بررسی آراء مفسران فریقین، در کاربست حقیقت یا مجاز بودن این مقولات پرداخته است. برخی مفسران برای «میزان» و «کتاب اعمال» صورتی حقیقی قایل گشته و برخی نیز معتقدند که این موضوعات، به شکلی مجازی و لفظی و تنها در جهت انتقال مفهوم کاربرد یافته اند. قرآن کریم در صدد آن است که به حقیقتی بپردازد که در عالم مافوق ماده، مفهومی از ویژگی های آن در عالم ماده را دارا باشد، بدین رو با ذکر «میزان و کتاب» به دنبال آن است تا این معنا در سیر صعودی، به حقیقتی اطلاق گردد که آن ویژگی در فضای ماوراءالطبیعه بر همین لفظ قابل دلالت و انطباق باشد. بنابراین دیدگاه حقیقت انگارانه به عنوان نظریه برگزیده، معنای اراده شده در میزان و کتاب را که شامل سنجش و ثبت اعمال به شکلی دقیق و بی نقص است حقایقی می داند که برای آن مفهوم سازی صورت گرفته و با حقیقت مستقل آن، قابل انطباق معنایی است.

  کلیدواژگان: آیات میزان، تفسیر کلامی، کتاب اعمال، حقیقت و مجاز
 • علی آهنگ*، احمد قرائی سلطان آبادی صفحات 77-96

  آیه «والمحصنات من النساء إلا ما ملکت ایمانکم» ازجمله آیاتی است که به واسطه نقل سبب نزول خاصی، محل اندیشه ورزی مفسران و تفقه فقیهان شده است. مفسران با استناد به گزارشی از ابوسعید خدری، محتوای آیه را با غزوه اوطاس = حنین پیوند می زنند مبنی بر اینکه آیه جهت تعیین تکلیف «سبایای اوطاس / زنان شوهردار اسیر شده در غزوه اوطاس» در سال هشتم هجری نازل شده و با استثنایی که زده، ازدواج با زنان شوهرداری که در جنگ اسیر شوند را از شمول حرمت مطرح در آغاز آیه خارج نموده است. پژوهش پیش رو با در پیش گرفتن روش تحلیلی به همراه رویکرد انتقادی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که فهم رایج از این آیه شریفه که متاثر از سبب نزول می باشد، با روح معارف قرآن کریم از یک سو و با سیاق آیات از دیگر سو ناسازگار است. سبب نزول ادعایی نیز فاقد قراین صحت بوده و نمی توان اندیشه تفسیری را بر آن بنا نهاد. ازاین رو بازاندیشی در سبب نزول آیه و فهم رایج از آن امری ضروری محسوب می شود، به ویژه هنگامی که گروه های بنیادگرا و دگم اندیشی چون: داعش، سلفیه و... با استناد به چنین فهمی، چهره ای مشوه از اسلام به جهانیان ارایه می دهند.

  کلیدواژگان: آیه 24 سوره نساء، تفسیر فقهی، محصنات، سبایای اوطاس، ملک یمین
 • حمیدرضا حاجی بابایی*، سیده فیروزه نورالدینی صفحات 97-116

  ازجمله شبهات مطرح ناظر به روح کلی حاکم بر آیات قرآن کریم، سیطره تفکر پدرسالاری در آیات اجتماعی است. یکی از مدخل های دایرهالمعارف لیدن که به این موضوع پرداخته، مدخل «پدرسالاری» اثر محمد بامیه، نویسنده و پژوهشگر در حوزه اسلام است. وی با هدف کشف دیدگاه قرآن مجید درباره پدرسالاری، اشارات قرآن به پدرسالاری را به سه موضوع نقش های اقتدار پدرسالارانه در مناسبات عادی اجتماعی، پدر به منزله شخصیت دینی آرمانی و صفات پدرسالارانه و الوهیت تقسیم می کند و با استناد به آیات قرآن و برخی منابع، نظراتی را در این سه بخش مطرح می نماید. پژوهش حاضر با هدف نقد چنین باورداشتی، به تبیین دیدگاه حقیقی قرآن نسبت به پدرسالاری، می پردازد. یافته ها حاکی است برتری و تبعیت محض که دو مولفه اصلی پدرسالاری در نگاه غربی است، در قرآن و اسلام جایگاهی ندارد و اسلام نسبت به مدیریت پدر در خانواده، دیدگاه مستقلی دارد که با توجه به دو مفهوم قوامیت و ولایت شکل می گیرد؛ در نتیجه مشخص می شود در مدخل مذکور علی رغم وجود برخی گزارش های صحیح، ادعاهای نادرستی، مانند مطلوب بودن پدرسالاری در قرآن کریم مطرح شده است که با استناد به آموزه های وحیانی رد می شود و مدخل مذکور به دلیل وجود اشکال هایی مانند برداشت های سطحی و نادرست از آیات، خلط مبحث و عدم استفاده مکفی از منابع معتبر اسلامی، دچار ضعف علمی است.

  کلیدواژگان: آیات اجتماعی، دایره المعارف لیدن، پدرسالاری، قوامیت، محمد بامیه
 • علی صابری*، محمدجواد توکلی خانیکی صفحات 117-136

  قرآن کریم برای تربیت انسان، دارای تشبیهات گوناگونی است؛ در آیه 41 سوره عنکبوت، ولایت پذیری غیر خدا را به سستی خانه عنکبوت تشبیه شده است؛ امروزه از تارعنکبوت جلیقه ضدگلوله ساخته می شود که حاکی از استحکام این رشته ظریف است. درباره چرایی تعبیر «اوهن البیوت» عده ای سستی را به خانواده عنکبوت و برخی به تارعنکبوت نسبت داده اند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی دیدگاه مفسران به روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است. نتیجه اینکه: اولا فعل «إتخذت» ناظر به عنکبوت مونث است که خانه را می سازد و «بیت» ناظر به جفت اوست که با هم خانواده تشکیل می دهند؛ اما مونث پس از بارداری جفت خود را می خورد و خانواده از بین می رود. از این رو «اوهن» وصف خانواده است نه وصف تار؛ چراکه تار نمی تواند نقش خانه را ایفا نماید. این مفهوم درباره انتخاب غیرخداوند به عنوان ولی است که با از بین رفتن منافعشان جمع شان از بین می رود. ثانیا علم تجربی تار عنکبوت را جزء محکم ترین سازه ها می داند. گونه ای از عنکبوت تار نمی تند پس تار، خانه عنکبوت نیست بلکه از آن برای مصارفی مثل تسخیر، شکار، ساخت اتاقک های جلداندازی استفاده می کند و برای آسایش و خواب زمستانه و تولید مثل مخفیگاهی مانند تونل می سازد. ثالثا مشرک، ماسوی الله را که در جایگاه خداوند قرار می دهد، اما نمی تواند نقشی حداقلی بپذیرد. پس مسیله ماهیت شیء یعنی تار عنکبوت نیست! بلکه مشعر به نقش آن هست!

  کلیدواژگان: آیه 41 سوره عنکبوت، بیت، اوهن البیوت، تار عنکبوت
 • غلامحسین اعرابی*، محمدجواد نجفی، سید محمد سادات تقوی صفحات 137-152

  خدای متعال در آیه 125 سوره نحل گونه های دعوت به حق را بیان نموده است. حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن سه گونه دعوت به حق هستند. پرسش اصلی این نوشتار آن است که گونه های دعوت به حق در خود آیات قرآن مجید به چه صورتی به کار رفته است؟ نوشتار حاضر پس از تحلیل آیه 125 سوره نحل، این شیوه ها را در سوره بقره به عنوان نمونه بر پایه روش پیمایشی و توصیفی بررسی و نمونه هایی از آیات مشتمل بر حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن را بازگو نموده است. مطالعه حاضر نشان می دهد گونه های دعوت به حق نه تنها در سوره بقره بلکه در همه آیات قرآن مجید قابل تطبیق اند. به نظر می رسد این شیوه ها در همه سوره ها و آیات قرآن کریم به کار رفته است. توجه به شیوه های دعوت به حق و کاربست آنها در ارتباطات و تبلیغ دینی بسیار اثرگذار است.

  کلیدواژگان: آیه 125 نحل، شیوه های دعوت به حق، روش تبلیغ دین
 • روح الله محمدی، مرتضی حاتمی نسب* صفحات 153-168

  قرآن کریم در آیات 91، 92 و 95 سوره حجر به ترتیب از سه گروه «مقتسمین»، «عضین» و «مستهزیین‏» یاد کرده است. مفسران در پی تشخیص مصداق این واژه ها دیدگاه های مختلفی را بدین شرح بیان کرده اند: برخی منظور از «مقتسمین» و «عضین» را یهود و نصارا می دانند که قرآن را تقسیم نموده و به آیات موافق عقایدشان ایمان آوردند و به آنچه مخالف عقایدشان بود کافر شدند؛ عده ای دیگر مصداق آن دو را مشرکان قریش دانسته اند که قرآن کریم را تقسیم و بخشی را سحر، کهانت، افسانه گذشتگان و بخشی را ساختگی دانسته اند یا مشرکانی که بر این باور بودند افترایاتی به قرآن وارد است و به تقسیم و تجزیه احکام قرآن پرداخته اند؛ برخی دیگر از مفسران بدون توجه به سیاق آیات، مصداق آن دو را قوم حضرت صالح× معرفی نموده اند. در مقاله حاضر کوشش شده است تا با روش توصیف و تحلیل محتوا، دیدگاه های مختلف در مورد مصداق «مقتسمین»، «عضین» و «مستهزیین» بررسی گردد. حاصل پژوهش نشان می دهد که این واژگان با هم ارتباط مفهومی دارند و مصداق آنان کفار قریش اند؛ همان گروهی که در طول رسالت پیامبر| به رهبری ولید بن مغیره به آزار و اذیت آن حضرت پرداختند و قرآن کریم از آنان به «مستهزیین» یاد نموده است.

  کلیدواژگان: آیات 91، 92 و 95 حجر، مقتسمین، عضین و مستهزئین
 • محمدابراهیم ایزدخواه* صفحات 169-186

  معاد و قیامت، یکی از مسایل مهمی است که انسان باید از آن آگاهی داشته باشد و بخش مهمی از آیات قرآن کریم درباره آن است. مواقف زیادی در قیامت نظیر: حشر، صراط، میزان، حسابرسی، بهشت و دوزخ وجود دارد. واژه «میزان» یا «موازین» گاه در دنیا به کار رفته است، مانند: «وانزلنا معهم الکتاب والمیزان» و گاه در آخرت، مانند: «ونضع المواز ین القسط لیوم القیامه». در اینکه مقصود از میزان در دنیا و آخرت از دیدگاه فریقین چیست؟ آیا مراد قسط و عدل است یا میزان در آخرت، جسمی دارای دو کفه یا میزان به عنوان مثل است؟ در این مقاله تلاش شده تا با روش تحلیلی و استنباطی معنای میزان در قیامت مورد بررسی قرار گیرد؛ نتیجه پژوهش حاضر آن است که مراد از میزان در آخرت، وسیله ای مطابق با تجسم اعمال در آن عالم و خود نیز از نوعی جسمانیت و کیفیت مطابق با آن عالم برخوردار است و بیان حق، عدل، پیامبر و ایمه درباره میزان از باب بیان مصداق و بیان خواص و ویژگی های آن است. همچنین کاربست جمع میزان (المواز ین)، به خاطر تعدد افراد، تعدد اعمال و تعدد جوانب اعمال است.

  کلیدواژگان: آیه 25 حدید، آیه 47 انبیاء، تفسیر کلامی، میزان، وسیله سنجش عمل
 • مسعود اقبالی*، احمد امیدوار، مجید چهری صفحات 187-212

  بیشتر مفسران و مترجمان قرآن کریم، فعل «یستحیون» و دیگر صیغه های آن را در معنای فعل «یستبقون» و با داشتن مفهوم طلب در باب استفعال، صرفا در معنای «طلب زنده نگهداشتن» زنان تفسیر کرده اند، حال آنکه فهم معنای واژگانی آیات و نیز توجه به ریشه کلمه و سیاق آیات و همچنین بهره گیری از منابع تاریخی و روایی، معنایی جامع و کامل از فعل «یستحیون» و مشتقات آن به دست می دهد که تک بعد نگری در مفهوم این افعال را منتفی می داند. فعل «حیی» در باب استفعال در 6 آیه، ترسیم گر رفتار فرعونیان با بنی اسراییل و کشتار بی رحمانه فرزندان آنهاست که در صیغه های مختلف و در قالب افعال: «یستحیون، استحیوا، نستحیی و یستحیی» به کار رفته که در همه این موارد، واژه «نساء» به عنوان معمول، بعد از آنها ذکر شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که معنای «طلب حیای زنان» و «تجاوز و هتک حرمت آنان»، به قصد یافتن نوزادان پسر، با مفهوم فعل «یستحیون» تناسب دارد. ضمن اینکه «تفتیش بدنی و مراقبت شدید از زنان باردار و پاره کردن شکم آنان»، با معنای «زنده نگه داشتن زنان به قصد خدمتکاری و کنیزی» از فعل «یستحیون»، نمی تواند گویای وضعیت سخت و عذاب آوری باشد که در آیات قرآن مجید با عبارت «یسومونکم سوء العذاب» از آن تعبیر شده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، یستحیون، زنده نگه داشتن، تفتیش بدنی، تجاوز
|
 • Alireza Rostami Harani Pages 7-32

  In the interpretation of the opening verse of Surah al-Fath, fariqain commentators have encountered four basic ambiguities in the meaning of: fath/victory, dhanb/sin, ghufrani dhanb/forgiveness of sin and the quality of the connection between fath, mentioned at the beginning of the verse, and ghufrani dhanb. Despite their great interpretative efforts, in most cases, they have not been able to establish a meaningful and reasonable connection between the "fath" and the following" ghufrani dhanb". In this article, an attempt has been made to explain the connection between these two by analytical and inferential method. Therefore, the main issue of this article is to investigate the how of the relation of the interpretation of "fath" to "ghufrani dhanb" in this verse. The result of this effort is that ghufrani dhanb is the cause and fath is its effect, and also by examining the provisions of the Hudaybiyah Treaty, it becomes clear that great political achievements have been achieved with this peace, which deserves to be called political fath. Based on this, only when the ghufrani dhanb with this political fath would be of a reasonable meaning that the dhanb and its ghufran be also understood in the field of politics and its cause and effect relationship be maintained; not that dhanb and ghufran be taken in its conventional meaning - which has lost its real meaning and blemished the radiant face of the Messenger of God.

  Keywords: conquest, forgiveness, crime- policy, HUDHAIB
 • MohammadAli Tajari, Yusuf Farshadnia* Pages 33-50

  The creation of Jesus Christ is one of the most controversial and challenging issues that have been discussed in the Holy Quran, especially in Surah Maryam regarding the quality of his creation, false beliefs and deviations presented about it. Regarding the phrase "qaul al-haqq" in the verse 34 of Maryam, there are different opinions from different commentators. The previous speech of the prophet Jesus when introducing himself and also a property for the Prophet is one of the opinions referring to the case for the "qaul al-haqq". Also, it is one of the main interpretive opinions that "qaul al-haqq" is the quality of the creation of the Messiah, on the basis of the Divine order: "kun fa yakun"; the one referring to a creation not of a thing. On this basis, there is a close connection between "qaul al-haqq" and "kun fa yakun", so that "qaul al-haqq" can be considered to be the same as "kun fa yakun" in the creation of Jesus. Therefore, "kun fa yakun" as God`s not of a thing agancy has a great role in the presentation of Qur'anic ontologico-theological studies and any false belief, including the theory of "susur/issuing" and "viladat/birth", attributed to God and rooted in the thought of the former disbelievers and, accordingly, of Jews and Christians, will fall into oblivion.

  Keywords: Maryam Verse 34, Jesus, Qaul al Haqq, Kun fa Yakun, Qur'anic Ontologico-Theological Studies, Theory of Issue, Birth
 • Fatemeh Ghorbani Lactarashani, Habibollah Halimi Jelowdar* Pages 51-76

  Investigating the quality and the way of measuring human actions in the resurrection is one of the topics focused on by commentators. The tools of this sensitive and influential assessment on human happiness are mentioned in the Holy Quran and various interpretations have been presented to analyze it. This research, using a descriptive-analytical method, by examining verses from twelve surahs in the Holy Qur'an and by emphasizing the keywords: weight, measure, and the book of deeds, has investigated the opinions of different commentators on the application of truth or metaphor of these categories. Some commentators have given a real meaning to "scale" and "book of deeds" and some believe that these topics have been used figuratively and verbally and only to convey the meaning. The Holy Qur'an aims to deal with a truth that in the supra-material world has a concept of its characteristics in the material world, thus by mentioning "scale and book" it seeks to apply this meaning to a truth in the ascending process. That feature can be implied and adapted to this word in the supernatural space. Therefore, the realist point of view as the chosen theory considers the intended meaning in measure and book - which includes measuring and recording actions in an accurate and perfect form - as a fact that has been conceptualized and can be semantically adapted to its independent truth.

  Keywords: Verses of Mizan, Theological Exegesis, Book of Deeds, Truth, Metaphor
 • Ali Ahang*, Ahmad Karai Soltanabadi Pages 77-96

  The verse "W al-Muhsanatu min al-Nisa` illa ma malakat aymanukum" is one of the verses that, due to mentioning certain ground of revelation, has become a place of reflection for commentators and jurisprudents. Referring to a report by Abu Saeed Khadari, the commentators link the content of the verse with Ghazwa Utas Honain, stating that the verse was revealed in the 8th year of Hijrah to exclude "Sabayayi Utas / married women captured in Ghazwa Utas" in the 8th year of Hijrah from the scope of the sanctity mentioned at the beginning of the verse. The current research, by an analytical method along with a critical approach and using library sources, has come to the conclusion that the common understanding of this noble verse is influenced by its ground of revelation, conflicts the spirit of teachings of the Holy Quran on the one hand, and with the context of the verses on the other hand. It is inconsistent. The claimed reason for its revelation also lacks proofs of authenticity, and no interpretative thought can be based on it. Therefore, rethinking the reason for the revelation of the verse and the common understanding of it is considered necessary, especially when fundamentalist and dogmatic groups such as Da`ish, Salafism, etc., present a distorted image of Islam to the world based on such an understanding.

  Keywords: Verse 24 of Surah Nisa`, Fiqhi Commentary, Muhsanat, Sabayayi Utas, Molki Yamin
 • Hamidreza Haji Babaei*, Seyyed Firoozeh Nuraldini Pages 97-116

  Among the doubts raised regarding the general spirit governing the verses of the Holy Qur'an is the dominance of patriarchal thought in the social verses. One of the entries in the Leiden Encyclopedia that deals with this issue is the entry "Patriarchy" by Mohammed Bamyeh, a writer and researcher in the field of Islam. With the aim of discovering the Holy Qur'an's view on patriarchy, he divides the Qur'an's references to patriarchy into three topics: the role of patriarchal authority in normal social relations, the father as an ideal religious figure, and patriarchal attributes and divinity and, relying on the holy Quran and some references, presents some ideas in these three sections. The present research aims to criticize such beliefs and explain the real view of the Quran towards patriarchy. The findings show that supremacy and pure subservience, which are the two main components of patriarchy in the western view, have no place in the Quran and Islam, and Islam has an independent view of the father's management in the family, which is formed according to the two concepts of authority and guardianship. As a result, it is clear that in the said entry, despite the existence of some correct reports, false claims have been made, such as the desirability of patriarchy in the Holy Qur'an, which is rejected by citing the revelation teachings, and the said entry is confused due to the existence of problems such as superficial and incorrect understandings of the verses. The entry due to lack of sufficient use of authentic Islamic sources is a scientific weakness.

  Keywords: Social Verses, Leiden Encyclopedia, Patriarchy, Qawwamiyat, Mohammad Bamyeh
 • Ali Saberi*, MohammadJavad Tawakkoli Khaniki Pages 117-136

  The Holy Quran has included various analogies for human education; In the verse 41 of Surah Ankabut, taking the governorship of someone other than God has been likened to the laziness of a spider's house. Nowadays, bulletproof vests are made from spider webs, which shows the strength of this delicate thread. About the why of such likening, some has attributed the expression "Auhan ul-Buyut" to the spider family and some to the spider's web. The current research is organized with the aim of reading the commentators' point of view using analytical-descriptive method. The result is that: firstly, the verb "Ittakhzat" refers to the female spider that builds the house, and "bayt" refers to her pair that form a family together; But after pregnancy, the woman eats her placenta and the family is destroyed. Therefore, "auhan" is a description of the family, not a description of the cobweb; Because cobweb cannot play the role of a house. This concept is about the choice of someone other than God as a guardian, and when their interests disappear, their sum will disappear. Secondly, empirical science considers spider web as one of the strongest structures. A species of spider does not spin a web, so the web is not a spider's house, but it is used for purposes such as seizing, hunting, making cover rooms, and makes a hiding place like a tunnel for comfort, hibernation, and reproduction. Thirdly, the polytheist places ma siw allah in the position of God, but it cannot accept a minimal role. So the problem does not lie in the nature of something, that is spider's web! Rather, it refers to its role!

  Keywords: Verse 41 of Surah Ankabut, Bayt, Auhan al-Boyut, Spider's Web
 • Gholamhossein Arabi*, Mohammadjavad Najafi, Seyyed Mohammad Sadat Taghavi Pages 137-152

  In the verse 125 of Surah Nahl, Almighty God has explained the types of calling to truth. Wisdom, good preaching and good argument are three types of calling to the truth. The main question of this article is: How the types of calling to truth are used in the verses of the Holy Qur'an? After analyzing verse 125 of Surah Nahl, this article has analyzed these ways in Surah Al-Baqarah as an example based on the survey and descriptive method and has recounted some examples of verses containing wisdom, good preaching, and good argument. The present study shows that the types of calling to the truth can be applied not only in Surah Baqarah, but in all the verses of the Holy Quran. It seems that these methods are used in all the surahs and verses of the Holy Quran. It is very effective to pay attention to the methods of calling to the right and their application in religious communication and propaganda.

  Keywords: Verse 125 of Nahal, the Methods of Calling to the Truth, the Method of Preaching the Religion
 • Ruhollah Mohammadi, Morteza Hatami Nasab* Pages 153-168

  In the verses 91, 92, and 95 of Surah Hijr, the Holy Qur'an mentions three groups, "muqtasimīn", " i`ḍīn" and "mustahzi`īn", respectively. The commentators, after identifying the examples of these words, have expressed different views as follows: Some consider the meaning of "muqtasimīn" and "i`ḍīn" to be Jews and Christians who divided the Qur'an and believed in the verses that agreed with their beliefs and disbelieved in what was against their beliefs. Some other have considered the polytheists of Quraysh as the examples of those two who divided the Holy Quran and considered part of it to be magic, priesthood, legends of the past and part of it as fabricated, or polytheists who knew the Quran as being slanders and divided and analyzed the rules of the Quran. Some other commentators, regardless of the context of the verses, have introduced the people of Saleh, the prophet, as the example for them. In the present article, an attempt has been made to investigate different viewpoints on the examples of " muqtasimīn ", "i`ḍīn" and "mustahzi`īn" using the method of description and content analysis. The result of the research shows that these words are conceptually related and their examples are the infidels of Quraish; The same group that during the Prophet's mission under the leadership of Walid ibn Mughairi harassed the Holy Prophet and the Holy Qur'an mentions them as "mustahzi`īn".

  Keywords: Verses 91, 92, 95 of Hijr, Muqtasimīn, I`ḍīn, Mustahzi`īn
 • MohammadEbrahim Izadkhah* Pages 169-186

  The Hereafter and resurrection is one of the important issues that man should be aware of and an important part of the verses of the Holy Quran is about it. There are many positions in the resurrection such as hashr, ṣirāṭ, mīzān, hisāb, Jannah and Jahannam. The word "mīzān " or "balances" is sometimes used in this world, such as: "And We sent down with them the Book and the Scales" and sometimes in the Hereafter, such as: "And set the scales for the Day of Resurrection". What is the meaning of "mīzān " in this world and the hereafter from the point of view of Fariqain? Does it mean righteousness and justice, or is "mīzān " in the hereafter, a body with two cups or the word has been used as a metaphor? In this article, an attempt has been made to investigate the meaning of mīzān in the resurrection with an analytical and inferential method. The result of the present research is that mīzān in the hereafter is a means corresponding to the embodiment of the actions in that world and it also has a kind of physicality and quality in accordance with that world, and the statement of truth, justice, the Prophet and the Imams about it consist in the expression of its properties and characteristics. Also, the use of the plural  al-mawāzīn is due to the number of people, the number of actions and the number of aspects of actions.

  Keywords: Verse 25 of Hadid, Verse 47 of Anbia`, Theological Interpretation, Mīzān, Measuring Scale of Deed
 • Masoud Eghbali*, Ahmad Omidvar, Majid Chehri Pages 187-212

  Most commentators and translators of the Holy Qur'an have interpreted the verb "Yastahyoun" and its other forms in the meaning of the verb form "yastahyuna" and its other derivatives in relation to the meaning of the verb "yastabquna", having the concept of seeking in Istif`al form of the verb, simply in the meaning of "seeking to keep women alive". While understanding the lexical meaning of the verses and also, paying attention to the root of the word and the context of the verses, as well as the use of historical and narrative sources, gives a comprehensive and complete meaning of the verb "yastahyuna" and its derivatives, which excludes the one-dimensionality of the meaning of these verbs. The usage of the Istif`al form of the verb "hayya" in the 6 verses describes the behavior of the haraohs with Bani Israel and the brutal slaughter of their children, which is used in different forms and in the form of verbs: " yastahyuna, istahyu, nastahyi, and yastahyi" and in all these cases, the word "nisa`" has been used as their complement or object. The findings of the research show that the meaning of "seeking women's life" and "violating their sanctity", with the intention of finding male babies, is compatible with the meaning of the verb "yastahyuna". Moreover, " search and severe care of pregnant women and tearing their bellies", with the meaning of "keeping women alive with the intention of serving" from the verb " yastahyuna", cannot refer to the harsh and tormenting situation that is mentioned in the verses of the Holy Quran expressed as "Yasūmūnakum sū`a al a`dhāb".

  Keywords: Holy Quran, Yastahyuna, Keeping Alive, Body Search, Transgression