فهرست مطالب

بیولوژی کاربردی - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 49، بهار 1402)

نشریه بیولوژی کاربردی
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 49، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • راضیه سادات حسینی، سید محمدحسین رضویان*، محمدعلی قاسم زاده صفحات 5-28
  هدف

  آنزیم ها به عنوان کاتالیزور طبیعی در واکنش های بیولوژیکی عمل می کنند. اما دارای محدودیت هایی مانند عدم پایداری حرارتی، طول عمر کوتاه و عدم پایداری آنها در محیط آلی نیز می باشند. بنابراین، دانشمندان سعی کرده اند عملکرد آنزیم ها را به روش‎‎‎‎‎‎‎‎های‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ مختلف ازجمله فناوری نانو بهبود ببخشند. لذا، هدف مطالعه حاضر تولید نانوذرات آنزیمی و ارزیابی برخی خواص آن ها است، که به دلیل اهمیت اوره‎آز در پزشکی، کشاورزی و صنعت روی آن کار می شود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، افزایش پایداری اوره‎آز براساس تولید نانوذرات آنزیمی با روش حلال‎زدایی انجام شد. نانوذرات سنتز شده با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، طیف سنجی مریی- فرابنفش (UV-Vis) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. همچنین فعالیت های کلی و اختصاصی آنزیم های آزاد و نانو در دمای °C37 اندازه گیری و باهم مقایسه شد. به علاوه، آنزیم های آزاد و نانو به مدت 10 دقیقه در دماهای بین 30 تا °C70 انکوبه و سپس فعالیت آن ها اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از طیف سنجی و میکروسکوپ الکترونی روبشی، تشکیل نانوذرات اوره‎آز را تایید کرد. همچنین نتایج تعیین فعالیت نشان داد که با تشکیل نانوذرات آنزیمی، علی رغم کاهش فعالیت کل آنزیم، فعالیت اختصاصی آن 46/43 درصد افزایش یافت.دمای مطلوب فعالیت کل اوره‎آز آزاد °C50 و نانوذرات اوره‎آز °C60 بود. پس از 10 دقیقه انکوباسیون در °C70، آنزیم های آزاد و نانو به ترتیب 2 و 32 درصد فعالیت خود را حفظ کردند که نشان دهنده افزایش پایداری حرارتی در این روش است.

  نتیجه گیری

  با تهیه نانوذرات آنزیمی می توان فعالیت و کاربرد آنها را در صنعت بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: نانوذرات آنزیمی، اوره آز، حلالزدایی، پایداری حرارتی، نانو فناوری
 • امیرمحمد عسکری تنها، فتانه تقی زاده فرهمند* صفحات 29-42
  هدف
  تشخیص سریع و درست بیماری در بسیاری از موارد اهمیت بسزایی دارد. در تصویربرداری پزشکی با اشعه ایکس بدون دسترسی به داخل اندام های بدن، پزشک به معالجه بیمار می پردازد. لذا، باید شرایط استاندارد رعایت گردد تا مزایای استفاده از اشعه ایکس بیشتر از مضرات آن باشد. از آنجایی که در حال حاضر حضور کادر درمان در مراکز تصویربرداری یک امر ضروری است، بنابراین، به دلیل قرارگیری مداوم در برابر خطرات ناشی از اشعه ایکس، آسیب پذیر هستند. ارزیابی میزان خطر مستلزم تعریف پارامترهای موثر بوده که همراه با عدم قطعیت می باشند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی مضرات اشعه ایکس در تشخیص و درمان در پزشکی به کمک منطق فازی است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش با به کارگیری روش فازی، و به کمک ابزار گرافیکی نرم افزار متلب و تعیین چهار پارامترهای ورودی و یک پارامتر خروجی مناسب و با تعیین قوانین توسط فرد خبره و سیستم استنتاج فازی ممدانی، مضرات اشعه ایکس برای فرد مراجعه کننده و کادر درمان جهت تصویربرداری بررسی شد.
  یافته ها
  بررسی داده های شش مرکز تصویربرداری پزشکی منتخب در شهرهای مختلف ایران نشان داد که همه این مراکز در گستره متوسط آسیب پذیری از خطرات تابش اشعه ایکس قرار دارند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد وزارت بهداشت و درمان در خصوص ایمنی و حفاظت در مراکز پزشکی باید مراقبت های بیشتر، مستمر و جدی تری انجام دهد. باید نکات ایمنی به طور کامل رعایت گردد، در غیر این صورت در درازمدت برای کادر درمان مشکلات مواجه با تابش اشعه ایکس اتفاق خواهد افتاد.
  کلیدواژگان: اشعه ایکس، تصویربرداری، منطق فازی، خطرات، درمان
 • فرح فراهانی*، ملیحه طالبی، طاهر برزگر صفحات 43-62
  هدف
  با توجه به اهمیت سیب زمینی در اقتصاد و تغذیه انسان، نیاز به تولید بذرهای سالم از طریق کشت بافت جهت بالا بردن کیفیت غده و در نهایت حفظ عملکرد محصول، محسوس می باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاهچه های چهار رقم زودرس و دیررس سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای است.
  مواد و روش ها
  چهار رقم تجاری سیب زمینی به صورت ریز نمونه های تک گره، در محیط کشت MS فاقد هرگونه مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، کشت داده شد. گیاهچه ها پس از 5 هفته رشد کردند. گیاهچه ها از نظر صفات مورفولوژیکی (تعداد گیاهچه های تولید شده از یک گیاهچه، طول ساقه، تعداد انشعابات، گره، ریشه و ریزغده) و همچنین صفات بیوشیمیایی (محتوای کلروفیل a، b، کاروتنویید، آنتوسیانین، فعالیت آنزیم کاتالاز و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در صفات مورفولوژیکی، رقم دیررس ساتینا، تعداد گیاهچه و طول ساقه، و رقم زودرس سانته، تعداد ریشه بیشتری را نسبت به سایر ارقام نشان دادند. در بررسی صفات بیوشیمیایی، رقم دیررس آگریا از نظر مقدار رنگیزه ها و آنزیم کاتالاز، نسبت به سایر ارقام برتر بود.
  نتیجه گیری
  در شرایط رویشی یکسان، ارقام مختلف در صفات رویشی و بیوشیمیایی پتانسیل متفاوتی دارند. الگوی رشد ژنوتیپ های مختلف با سنتز مواد غذایی و سطوح متفاوت هورمون های داخلی و توازن مابین آنها تعیین می شوند و در نتیجه پاسخ های گوناگونی نسبت به شرایط محیط کشت می دهند.مطالعه حاضر نشان داد که در شرایط رویشی یکسان، ارقام زودرس ساتینا از نظر صفات رویشی و آگریا از نظر مقدار رنگیزه ها می توانند برای کشت های انبوه انتخاب شوند.
  کلیدواژگان: شرایط درون شیشه ای، محیط کشت MS، کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، کاتالاز، صفات مورفولوژیکی، صفات بیوشیمیایی، سیب زمینی
 • زهرا گنجی، کیوان بهشتی مآل*، احمدرضا مساح، زرین دخت امامی کرونی صفحات 63-84
  هدف
  بیوسورفکتانت ها کاربردهای گسترده ای در میکروبیولوژی مواد غذایی و نفت دارند. هدف این تحقیق بررسی تولید بیوسورفکتانت پایدار در حرارت و شوری بالا از مخمرهای جداسازی شده از خاک آلوده به نفت بود.
  مواد و روش ها
  از محیط کشت بوشنل هاس برای غربال گری مخمرهای مولد بیوسورفکتانت استفاده شد. وجود بیوسورفکتانت با استفاده از آزمون های پراکنش روغن و کاهش کشش سطحی ارزیابی شد.
  یافته ها
  بهترین سویه تولیدکننده بیوسورفکتانت ردوترولا موسیلاژینوزا GBMEIAUF1 نام گذاری شد و توالی ژن 5.8s-rDNA آن در بانک ژنی NCBI، تحت شماره دسترسی CBS11162 ثبت گردید. نتایج کروماتوگرافی لایه نازک و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تایید کرد که بیوسورفکتانت استخراج شده سوفورولیپیدی با فعالیت سطحی قابل توجهی بود. سوفورولیپید خالص شده کشش سطحی آب را از mN/m 72 تا mN/m 1/29 کاهش داد. بیشترین شاخص امولسیون کنندگی، E24%، بیوسورفکتانت استخراج شده 53% به دست آمد و 71/63 تا 09/58 درصد از فعالیت اولیه خود را در دمای 80 تا 120 درجه سانتیگراد حفظ کرد. این بیوسورفکتانت همچنین به ترتیب 67/82 و 41/89 درصد از فعالیت اولیه خود را درpH  5/10، و 12، 66/59 درصد از فعالیت اولیه خود را در در شرایط شوری 10 درصد حفظ کرد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق اولین گزارش تولید سوفورولیپید توسط مخمر ردوترولا موسیلاژینوزا است. با توجه به پایداری حرارتی و تحمل pH و شوری بالا، سوفورولیپید تولید شده توسط ردوترولا موسیلاژینوزا می تواند به عنوان یک عامل امولسیون کننده موثر اکیدا برای کاربرد در برنامه های استخراج افزایش یافته میکروبی نفت و همچنین صنایع غذایی توصیه شود.
  کلیدواژگان: بیوسورفکتانت، ردوترولا موسیلاژینوزا، پراکنش روغن، کشش سطحی، شاخص امولسیون، سوفورولیپید، استخراج میکروبی نفت
 • زهرا ستایش مهر*، حسین کمال الدینی، محمد حاجی تبار صفحات 85-102
  هدف
  سرطان دهانه رحم، عامل مهمی در مرگ و میر زنان در سراسر جهان است. نتایج به دست آمده تا به امروز، بیانگر دخالت پپتیدهای فعال زیستی در درمان سرطان است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی خاصیت ضدسرطانی پپتید HL-7 از طریق تغییر در بیان ژن Fas، کاسپاز 8 و کاسپاز 3 است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، زیست پذیری سلول های سرطانی دهانه رحم تیمار شده با پپتید HL-7 در دو غلظت 45 و 60 میکرومولار در دو زمان 12 و 24 ساعت، با استفاده از سنجش MTT بررسی شد. همچنین بیان ژن های Fas، کاسپاز 8 و کاسپاز 3 در سطح mRNA و پروتیین، به ترتیب، با استفاده از روش های Real-Time PCR و وسترن بلات اندازه گیری گردید. در نهایت، میزان فعالیت کاسپاز 3 و کاسپاز 8 از طریق آزمون الایزا بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که زیست پذیری سلول های سرطانی تیمار شده با پپتید HL-7 با روشی وابسته به دوز و زمان، کاهش یافت (p<0.05). با افزایش غلظت پپتید HL-7 از 45 به 60 میکرومولار، به طور معناداری، بیان ژن های Fas، کاسپاز 8 و 3 در سطوح mRNA و پروتیین افزایش یافت (p<0.05). نتایج آزمون الایزا نشان داد که فعالیت کاسپاز 8 و کاسپاز 3، به طور معناداری در سلول های سرطانی Hela تیمار شده با پپتید HL-7 نسبت به سلول های سرطانی بدون تیمار، افزایش نشان داد (p<0.05).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد پپتید HL-7، از طریق تنظیم بیان ژن های درگیر در مسیر سیگنالینگ اپپتوز بیرونی، قادر به حذف سلول های سرطانی دهانه رحم است. در عین حال، مطالعات بیشتری در زمینه اهداف مولکولی جهت تایید خاصیت ضد سرطانی پپتید HL-7 پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پپتید، HL-7، Hela، آپپتوز، سرطان، بیان ژن Fas، کاسپاز 8، کاسپاز 3، دهانه رحم
 • فرحناز مولوی*، علی قرائی نجف آبادی، نگار اذانی، زینب جوانشیر، محدثه اصلاحی، علیزاده امیرحسین، فائزه غلامی بهار صفحات 103-120
  هدف

  شهر مشهد با توجه به داشتن جاذبه سیاحتی و زیارتی، مهم ترین شهر کشور محسوب می شود و اطمینان از سلامت آب شرب آن اهمیت بسیار زیادی، بویژه برای مسافران دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت میکروبی آب شرب شهر مشهد بود

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع میدانی بوده و نوع بررسی مقطعی است. با روش نمونه گیری سیستماتیک، محل های نمونه برداری مشخص شدند. آب شرب 15 ایستگاه منتخب طی مدت 10 ماه از بهمن 1399 تا پایان آذرماه 1401 مورد مطالعه قرار گرفت. از هر ایستگاه 4 مرتبه در 4 فصل مختلف نمونه برداری شد. مطالعه نمونه ها در سه بخش ارزیابی آلودگی باکتریایی، قارچی و پروتوزویرها، مطابق با استانداردهای موجود انجام شد.

  یافته ها

  کیفیت میکروبی منابع تامین آب آشامیدنی شهر مشهد از لحاظ آلودگی به کلیفرم کل و مدفوعی بسیار مطلوب بود و با استاندارد ملی مطابقت داشت. از مجموع 220 کلنی قارچی رشد یافته، 7 جنس مختلف قارچ شناسایی شد. به طور کلی میانگین  CFU قارچ های جدا شده برای نمونه های هر 100 میلی لیتر آب، 2/6 بود. شایع ترین قارچ جدا شده آسپرژیلوس (40.45 درصد) بود و کمترین کلنی جدا شده مربوط به فوزاریوم (3/1 درصد) بود. هیچ نمونه پروتوزویر یا کیست مربوط به پروتوزویرها در هیچ ایستگاهی مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به رهنمود سازمان جهانی بهداشت در سال 2006 میلادی برای ارزیابی سلامت میکروبی آب، کیفیت آب شرب شهر مشهد با استاندارد ملی مطابقت داشت. همچنین آب شرب مشهد حاوی قارچ های مختلف می باشد. لذا، پیشنهاد می گردد در پایش های منظم سیستم آب شهری از نظر آلودگی های میکروبی، قارچ ها نیز به عنوان یکی از میکروارگانیسم های مهم بررسی شوند. در خصوص آلودگی به پروتوزویرها هیچ آلودگی مشاهده نشد. جهت حفظ مطلوبیت آب شرب شهر مشهد پیشنهاد می گردد که نظارت مستمر شرکت آب و فاضلاب بر وضعیت کیفی منابع تامین آب آشامیدنی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، قارچ ها، شهر مشهد، کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی، باکتری ها
|
 • Razieh Sadat Hosseini, Seyyed MohammadHossein Razavian *, MohammadAli Ghasemzadeh Pages 5-28
  Objective

  Enzymes act as natural catalysts in biological reactions. But they have limitations such as lack of thermal stability, short life span and their lack of stability in the organic environment. Therefore, scientists have tried to improve the performance of enzymes in different ways, including nanotechnology. Therefore, the aim of the current study is to produce enzyme nanoparticles and evaluate some of their properties, which are being worked on due to the importance of urease in medicine, agriculture and industry.

  Materials and methods

  In this research, increasing the stability of urease was done based on the production of enzyme nanoparticles by desolvation method. Synthesized nanoparticles were examined using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Visible-Ultraviolet Spectroscopy (UV-Vis) and Scanning Electron Microscope (SEM). Also, the general and specific activities of free and nano enzymes were measured and compared at 37°C. In addition, free and nano enzymes were incubated for 10 minutes at temperatures between 30 and 70°C and then their activity was measured.

  Findings

  The results of spectroscopy and scanning electron microscopy confirmed the formation of urease nanoparticles. Also, the activity determination results showed that with the formation of enzyme nanoparticles, despite the decrease in the total activity of the enzyme, its specific activity increased by 43.46%. The optimal activity temperature of total free urease was 50°C and urease nanoparticles was 60°C.After 10 minutes of incubation at 70°C, the free and nano enzymes retained 2% and 32% of their activity, respectively, which indicates an increase in thermal stability in this method.

  Conclusion

  By preparing enzyme nanoparticles, it is possible to improve their activity and application in the industry.

  Keywords: Enzyme nanoparticles, Urease, Desolvation, thermal stability, nanotechnology
 • Amirmohamad Askari-Tanha, Fataneh Taghizadeh-Farahmand * Pages 29-42
  Objective
  Fast and correct diagnosis of the disease is very important in many cases. In X-ray medical imaging, the doctor treats the patient without accessing the inside of the body's organs. Therefore, the standard conditions must be met so that the benefits of using X-rays are greater than its disadvantages. Since the presence of medical personnel in imaging centers is now a necessity, they are therefore vulnerable due to constant exposure to the dangers of X-rays. Assessing the level of risk requires the definition of effective parameters that are associated with uncertainty. In this regard, the aim of the current research is to evaluate the harm of X-rays in diagnosis and treatment in medicine with the help of fuzzy logic.
  Materials and methods
  In this research, by using the fuzzy method, and with the help of graphic tools of MATLAB software, and determining four input parameters and one suitable output parameter, and by determining the rules by an expert and the Mamdani fuzzy inference system, the harms of X-rays for the referring person and The treatment panel was checked for imaging.
  Findings
  Examining the data of six selected medical imaging centers in different cities of Iran showed that all these centers are in the medium range of vulnerability to the dangers of X-ray radiation.
  Conclusion
  It seems that the Ministry of Health and Medicine should take more, continuous and serious care regarding safety and protection in medical centers. Safety points must be fully observed, otherwise, in the long run, the treatment staff will face problems with X-ray radiation.
  Keywords: X-ray, Medical imaging, fuzzy logic
 • Farah Farahani *, Maliha Talebi, Taher Barzegar Pages 43-62
  Objective
  Considering the importance of potato in the economy and human nutrition, the need to produce healthy seeds through tissue culture in order to increase the quality of the tuber and ultimately maintain the yield of the product is noticeable. In this regard, the aim of the present study is to evaluate the morphological and biochemical traits in the seedlings of four early and late potato cultivars under in vitro conditions.
  Materials and methods
  Four commercial varieties of potato were cultivated as single-node microspecimens in MS culture medium without any plant growth regulators. Seedlings grew after 5 weeks. Seedlings were evaluated in terms of morphological traits (number of seedlings produced from one seedling, stem length, number of branches, nodes, roots and micro-gland) as well as biochemical traits (chlorophyll a, b, carotenoid, anthocyanin, catalase enzyme activity and polyphenol oxidase enzyme activity).
  Findings
  In morphological traits, late cultivar Satina, number of seedlings and stem length, and early cultivar Sante showed more roots than other cultivars. In the study of biochemical traits, the late cultivar Agria was superior to other cultivars in terms of the amount of pigments and catalase enzyme.
  Conclusion
  In the same vegetative conditions, different cultivars have different potential in vegetative and biochemical traits. The growth pattern of different genotypes is determined by the synthesis of food and different levels of internal hormones and the balance between them, and as a result, they give different responses to the conditions of the culture environment. The present study showed that in the same vegetative conditions, the early cultivars of Satina in terms of vegetative traits and Agria in terms of the amount of pigments can be selected for mass cultivation.
  Keywords: in vitro conditions, MS culture medium, Chlorophyll, Carotenoid, Anthocyanin, Catalase, Morphological traits, biochemical traits, Potato
 • Zahra Ganji, Keyvan Beheshti-Maal *, Ahmadreza Massah, Zarrindokht Emami-Karvani Pages 63-84
  Objective
  Biosurfactants have wide applications in the microbiology of food and oil. The aim of this research was to investigate the production of stable biosurfactant in high temperature and salinity from yeasts isolated from oil-contaminated soil.
  Materials and methods
  Bushnell Haas culture medium was used to screen biosurfactant producing yeasts. The presence of biosurfactant was evaluated using oil dispersion and surface tension reduction tests.
  Findings
  The best biosurfactant producing strain of Radotrulla mucilaginosawas named GBMEIAUF1 and its 5.8s-rDNA gene sequence was registered inthe NCBI gene bank under accession number CBS11162. The results of thin layer chromatography and Fourier transform infrared spectroscopy confirmed that the extracted biosurfactant was sophorolipid with significant surface activity. Purified sophorolipid decreased the surface tension of water from 72 mN/m to 1.29 mN/m. The highest emulsification index, E24%, the extracted biosurfactant was 53% and retained 63.71 to 58.09% of its initial activity at 80 to 120 degrees Celsius. This biosurfactant also retained 82.67 and 89.41% of its initial activity at pH 10.5, and 12, 59.66% of its initial activity at 10% salinity.
  Conclusion
  This research is the first report of sophorolipid production by the yeast Redotrula mucilaginosa.Due to its thermal stability and high pH and salinity tolerance, sophorolipid produced by Redotrula mucilaginosa can be strongly recommended as an effective emulsifying agent for application in microbial enhanced oil extraction programs as well as food industry.
  Keywords: Biosurfactant, Redotrula mucilaginosa, Oil dispersion, Surface Tension, Emulsion index, sophorolipid, Microbial oil extraction
 • Zahra Setayesh-Mehr *, Hosein Kamaladini, Mohammad Hajitabar Pages 85-102
  Objective
  Cervical cancer is an important cause of female mortality worldwide. The results obtained so far indicate the involvement of bioactive peptides in cancer treatment. In this regard, the aim of the present study is to investigate the anticancer properties of HL-7 peptide through changes in Fas, caspase 8 and caspase 3 geneexpression.
  Materials and methods
  In this study, the viability of cervical cancer cells treated with HL-7 peptide at two concentrations of 45 and 60 μM at two times of 12 and 24 hours was investigated using MTT assay. Also, the expression of Fas, caspase 8 and caspase 3 genes was measured at mRNA and protein levels, respectively, using Real-Time PCR and Western Blot methods. Finally, the activity level of caspase 3 and caspase 8 was checked through ELISA test.
  Findings
  The results showed that the viability of cancer cells treated with HL-7 peptide decreased in a dose- and time-dependent manner (p<0.05). By increasing the concentration of HL-7 peptide from 45 to 60 μM, significantly, the expression of Fas, caspase 8 and 3 genes increased in mRNA and protein levels (p<0.05). The results of the ELISA test showed that the activity of caspase 8 and caspase 3 significantly increased in Hela cancer cells treated with HL-7 peptide compared to untreated cancer cells (p<0.05).
  Conclusion
  It seems that HL-7 peptide is able to eliminate cervical cancer cells by regulating the expression of genes involved in the extrinsic apoptosis signaling pathway. At the same time, more studies on molecular targets are suggested to confirm the anticancer properties of HL-7 peptide.
  Keywords: Peptide, HL-7, Hela, Apoptosis, cancer, Fas gene expression, Caspase 8, Caspase 3, Cervix
 • Farahnaz Molavi *, Ali Qaraee Najafabadi, Negar Azani, Zeinab Javanshir, Mohadese Eslahi, Amirhosein Alizade, Faeze Gholami Bahar Pages 103-120
  Objective

  Mashhad is the most important city in the country due to its tourist and pilgrimage attractions, and ensuring the safety of its drinking water is very important, especially for travelers. The aim of the present study was to investigate the microbial quality of drinking water in Mashhad

  Materials and methods

  This is a field research and a cross-sectional study. Sampling locations were determined by systematic sampling method. The drinking water of 15 selected stations was studied during 10 months from February 2019 to the end of December 2011. Each station was sampled 4 times in 4 different seasons. The samples were studied in three parts of bacterial, fungal and protozoan contamination assessment, according to existing standards.

  Findings

  The microbial quality of Mashhad's drinking water supply sources was very favorable in terms of total and faecal coliform contamination and was in line with the national standard. From a total of 220 fungal colonies grown, 7 different genera of fungi were identified. In general, the average CFU of isolated fungi for samplesper 100 ml of water was 6.2.The most common isolated fungus was Aspergillus (40.45%) and the least isolated colony was related to Fusarium (1.3%). No samples of protozoans or cysts related to protozoans were observed in any station.

  Conclusion

  According to the guidelines of the World Health Organization in 2006 for evaluating the microbial health of water, the drinking water quality of Mashhad was in accordance with the national standard. Mashhad's drinking water also contains various fungi. Therefore, it is suggested that in the regular monitoring of the urban water system in terms of microbial contamination, fungi should also be investigated as one of the important microorganisms. Regarding contamination with protozoa, no contamination was observed. In order to maintain the desirability of drinking water in Mashhad city, it is suggested that the water and sewage company continuously monitor the quality of drinking water sources.

  Keywords: drinking water, Fungi, Mashhad City, total coliform, Fecal coliform, Bacteria