فهرست مطالب

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
پیاپی 37 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بهار بندعلی، راضیه شاهوردی، سمیه رحیمی، مرتضی رضائی زاده، اباصلت خراسانی صفحات 1-28

  اینکه بسیاری از اعضای هییت علمی دانشگاه های کشور، آموزش معلمی ندیده اند ولی معلمی می کنند، همواره یکی از دغدغه های مهم اهالی تعلیم و تربیت کشور بوده است. از سوی دیگر، بسیاری از دوره هایی که به صورت حضوری و یا مجازی برای آموزش معلمی به اساتید کشور برگزار می شوند، فاقد اثربخشی موردانتظار می باشند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی اثربخشی یک دوره الکترونیکی غیرهمزمان بالندگی هییت علمی یکی از دانشگاه های جامع و تراز اول کشور انجام شده است. این دوره با عنوان «صلاحیت های مدرسی در کلاس مجازی»، به منظور ارتقای شایستگی های اساتید در سه زمینه تدریس، ارزیابی و تولید محتوای الکترونیکی در کلاس مجازی طراحی و اجرا شد. طرح پژوهش حاضر کمی و راهبرد پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون تک گروهی است. شرکت کنندگان این دوره 33 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه بودند که این دوره را طی 5 هفته به پایان رساندند. به منظور گردآوری داده ها از چندین پرسشنامه خوداظهاری استفاده شد که بر اساس مولفه های سطح یک و دوی مدل کرک پاتریک طراحی شده بودند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که واکنش شرکت کنندگان (رضایت، درگیری و ارتباط با شغل) نسبت به دوره «صلاحیت های مدرسی در کلاس مجازی» مثبت بود و این دوره بر دانش و مهارت ادراک شده شرکت کنندگان، تاثیر معناداری داشت. با این حال در بعد نگرش تنها بر نگرش شرکت کنندگان نسبت به تدریس تاثیر منفی داشت. ضمن اینکه اعتمادبه نفس و تعهد شرکت کنندگان تغییر معناداری نداشتند. این نتایج در ارتباط با هشت ویژگی پداگوژیکی و آندراگوژیکی دوره مورد بحث قرار گرفته اند و درباره اینکه چرا این دوره نتوانسته است بر روی نگرش، اعتماد به نفس و تعهد اساتید تاثیر مورد انتظار را بگذارد نیز بحث شده است. همچنین اثرات و کاربرد این یافته ها در دو زمینه نظری و عملی در مقاله مورد بحث قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: بالندگی هیئت علمی، طراحی آموزشی، دوره الکترونیکی غیرهمزمان، ارزشیابی دوره، مدل کرک پاتریک
 • عاطفه غلامی، احمدرضا نصر اصفهانی، اعظم اسفیجانی صفحات 29-58

  توسعه و بالندگی اعضای هیات علمی با هدف پاسخگویی به نیازهای چالش برانگیز جامعه، دانشگاه، اعضای هیات علمی و دانشجو در حال تبدیل به حوزه ای غنی است. در این راستا به کارگیری فناوری می تواند فرصت های جدیدی را در این حوزه ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر و طراحی الگوی برنامه های توسعه توانمندی های اعضای هیات علمی مبتنی بر فاوا انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد جمع آوری و تحلیل کیفی بوده است که با روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی و استقرایی به انجام رسیده است. شیوه، مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد بیست نفر از متخصصان حوزه آموزش و فناوری با شیوه گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری بوده است. یافته های پژوهش 6 مفهوم اصلی و 42 مقوله ی فرعی شناسایی کرده است. نتایج پژوهش بر طراحی عناصر شش گانه هدف، محتوا، زمان، فضا، تعاملات و ارزیابی، با توجه به قابلیت ها و چالش های افزودن فاوا به این عناصر تاکید دارد. در نهایت الگوی طراحی برنامه های توسعه توانمندی های اعضای هیات علمی مبتنی بر فاوا ترسیم شده است. توصیه نهایی بر طراحی سامانه یکپارچه شامل سیستم های متنوع آموزشی و پژوهشی مبتنی بر نیازهای فردی و سازمانی، رویکردهای فعال، تجربی، شخصی سازی، غیر رسمی و قابل انتقال به عمل در محیطی امن، منطبق با قوانین با توجه به شبیه سازی موقعیت های حضوری در زمانی منعطف و بهینه، با تعاملات فعال مخاطب، مربی و محتوا با رویکرد شفاف و انتخابی به همراه ارزیابی رشد دهنده و معتبر است.

  کلیدواژگان: طراحی مدل، عناصر، بهسازی، اعضای هیئت علمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نسرین اوضاعی، علیرضا عصاره، محمود مهرمحمدی، محمدرضا امام جمعه، غلامعلی احمدی صفحات 59-85

  منتورینگ همتا به عنوان یکی از رویکردهای نوین در توسعه حرفه ای اساتید در نظر گرفته می شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه فرهنگیان است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل اساتید دانشگاه فرهنگیان هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با پانزده نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان استان البرز و تهران است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تامین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده ی سی و پنج مفهوم محوری و یازده مقوله منتخب است که در قالب مدل پارادیمی شامل برنامه ریزی و تدوین استراتژی کلان، نیازسنجی، نگرش، بازطراحی ساختارسازمانی، بازنگری و پالایش قوانین و طراحی نظام نوین ارزیابی عملکرد به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (عوامل فردی و سازمانی)، عوامل زمینه ای (عوامل محیطی و سازمانی)، شرایط مداخله ای تسهیل گر(سواد اطلاعاتی و رسانه ای، اخلاق حرفه ای، حمایت و پشتیبانی، ارتباط منتورینگ و گردش شغلی، واقع گرایی و بازنگری در سیاست جذب)، شرایط مداخله گر محدودکننده(سیاست زدگی، کمیت گرایی، ضعف مدیریت منابع انسانی، دیدگاه سنتی به نیروی انسانی، ضعف ساختاری، صوری سازی و نگاه مقطعی) و پیامد (رشد و توسعه حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان) سازمان یافت.

  کلیدواژگان: برنامه منتورینگ همتا، اساتید، دانشگاه فرهنگیان، نظریه داده بنیاد
 • سید محمد تفرشی، علیرضا منظری توکلی، سنجر سلاجقه، ایوب شیخی صفحات 86-109

  توجه به رویکردهای نوین برنامه ریزی استراتژیک سازمانی مورد توجه سازمان های پیشرو و شرکت های چند ملیتی برای توسعه منابع انسانی خود است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری سازمانی برای توسعه منابع انساتی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالات قابل دسترس هستند (124 مقاله) که از سال 2012 تا سال 2023 میلادی که در مورد برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری سازمانی در پایگاه های تخصصی و علمی ارایه شده اند. نمونه پژوهش 31 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. با تجزیه و تحلیل داده ها، مولفه ها و شاخص های الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری سازمانی در 6 بعد، 18 محور و 60 مقوله سازماندهی شدند. محورهای منتخب در این زمینه شامل شش مولفه منتخب مولفه های مدیریتی، مولفه های عملکردی در سازمان، ارزشیابی استراتژیک، مولفه های اخلاقی-فرهنگی، مولفه های ساختاری و شناسایی چالش ها و منابع سازمانی بود. از این رو با توجه به نتایج جهت برنامه ریزی استراتژیک توجه به شاخص های درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، نوآوری سازمانی، منابع انسانی، سنتزپژوهی
 • لیلا رضایی مقدم، محمدرضا آهنچیان، حسین جعفری ثانی، مرتضی کرمی صفحات 110-142

  هدف این پژوهش که با رویکرد کیفی و پدیدارشناسانه انجام شد، شناسایی شایستگی های مورد نیاز دانش آموختگان ارشد مدیریت آموزشی برای رهبری آموزشی در شرایط ووکا بوده است و در این راستا ضمن توجه به چالش های مراکز آموزشی در مدیریت و پاسخ به همه گیری بیماری کووید 19 به عنوان یک مورد قابل مطالعه در دنیای ووکا (دنیای ناپایدار، نامشخص، پیچیده و مبهم)، با نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختار یافته از تجربه دانش آموختگان مدیریت آموزشی در مواجهه با بحران کووید 19؛ انتظارات کارفرمایان آنان؛ دیدگاه اعضای هیات علمی و سیاست گذاران استفاده شد. یافته های پژوهش پس از تحلیل داده ها با تکنیک مفهوم بندی و مقوله بندی، ضمن اشاره به چالش های مدیریت آموزش در شرایط ووکا، 25 شایستگی موردنیاز برای مدیران آموزشی را نشان می دهد که برخی از این شایستگی ها ازجمله خودتنظیمی، خودرهبری، خودکارآمدی، توانایی بهره گیری از ظرفیت های جامعه، شبکه سازی، تطبیق پذیری، جرات ورزی، تاب آوری، داشتن مهارت در فناوری های نوپدید، مدیریت اضطراب و پریشانی و مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیکی با فراوانی بسیار کم در اکثر الگو های شایستگی مدیران آموزشی مغفول مانده است.

  کلیدواژگان: مدیریت آموزشی، شایستگی، دانش آموختگان، ووکا
 • حمیدرضا نعمت الهی، ندا محمداسمعیلی، آرین قلی پور، سعید پاکدل صفحات 143-176

  اخیرا توجه زیادی به آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی شده است این نظام آموزشی از عواملی تشکیل شده است که تاثیر بسزایی در موفقیت فرایند آموزش الکترونیکی دارند و منجر به ارتقا یا کاهش کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون، به دنبال ارایه دسته بندی جامعی از عوامل اثربخش در سیستم آموزش الکترونیکی بوده و سپس با استفاده از روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن عوامل بوده است. از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر زمان پژوهش مقطعی است. مشارکت کنندگان در پژوهش کارکنان، اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف در رشته های گوناگون دانشگاه تهران بوده اند که به صورت هدفمند و از نوع حداکثر تنوع انتخاب شده و بعد از اشباع نظری به تعداد 15 نفر رسیدند. گردآوری داده ها نیز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. با تحلیل یافته های به دست آمده 43 مضمون سازمان دهنده از کدها استخراج شد که با فرایند رفت وبرگشت محققین به 6 مضمون اصلی یا فراگیر دست یافتند. در نتیجه رتبه بندی نیز عوامل: استانداردسازی آموزش الکترونیکی، تعامل محتوا، مستندسازی و نظارت بر آموزش و عوامل پداگوژی و طراحی آموزشی داری بیشترین تاثیر و عوامل: افزایش سودمندی درک شده، ارتقا فردی و مهارتی و یادگیری شبکه ای دارای کمترین تاثیر هستند.

  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، یادگیری، بهبود آموزش الکترونیکی، اثربخشی آموزش الکترونیکی، روش آمیخته
 • حمید فلاحی، رسول ساعدی صفحات 177-200

  هدف این پژوهش بررسی و کشف اصول و استانداردهای اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی دبیرستان های پسرانه ناحیه یک سنندج و چالش های آن می باشد. رویکرد پژوهش کمی- کیفی (Mix Method) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران دبیرستان های پسرانه ناحیه یک سنندج هستند و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و راهبرد پدیدارشناسی 8 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه با سوالات باز پاسخ گردآوری شدند و یافته ها نشان دادند: الف- تعاریف مدیران آموزشی از اخلاق حرفه ای در مدارس شامل رعایت مقرارت خاص یک حرفه، مبانی و اصول دینی، ارزش و هنجارهای اجتماعی ب- اصولی مانند خودراهبری، داشتن چشم انداز، توانمندی های حرفه ای، احترام و تعهد و مسولیت پذیری در محیط کار ج- چالش ها شامل: چالش های ساختاری (عدم استاندارد جامع، تناقض بین مقررات اداری، مدیریت متمرکز، مشخص نبودن اهداف، توجه به رابطه بجای ضابطه) و چالش های فردی شامل (منفعل بودن، تک بعدی نگری) می باشد. که ابتدا برای میزان آشنایی مدیران با اصول و استانداردهای اخلاق حرفه ای با آنها مصاحبه های انجام شد و میزان التزام به عمل در این اصول از انها پرسیده شد و سپس نتایج مصاحبه بصورت پرسشنامه محقق ساخته در آمد و اجرا شد. در بخش کمی، جامعه شامل تمامی معلمان و معاونین و مدیران دبیرستان های پسرانه ناحیه یک سنندج می باشد که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. که شامل 283 نفر بودند که با توجه به فرمول کوکران 163 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت با توجه به نتایج آزمون t تک نمونه ای میزان التزام به عمل مدیران به این اصول بالاتر از حد متوسط گزارش شد. هم چنین با توجه به داده های گردآوری شده ،ابتدا از طریق مصاحبه باز پاسخ و نتایج آن پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسیده و بر اساس نتایج مصاحبه ها کل پرسشنامه به دو جنبه یکی اصول شغلی و دیگری اصول پداگوژیکی تقسیم شده است. نتایج بدست آمده از طریق پرسشنامه نتایج مصاحبه ها را تایید کرده است.

  کلیدواژگان: اصول و استانداردها، اخلاق حرفه ای، مدیران و معاونان آموزشی
 • مریم جوانمرد، سید نجم الدین موسوی، محمد حکاک، امیرهوشنگ نظرپوری صفحات 201-238

  در عصر حاضر، منابع انسانی جزء لاینفک سازمان ها، کسب و کارها و صنایع مختلف در مسیر دستیابی به اهداف می باشد که با توجه به توسعه ی بخش کسب و کارهای نوپا و اینترنتی، رقابت در این عرصه با توجه به شرایط پرتلاطم محیطی افزون شده است و نیاز است تا این گونه کسب و کارها نسبت به تطبیق سازی، هماهنگ سازی و همگام سازی کارکنان با آخرین سطح مهارت ها، نوآوری ها و تکنولوژی های موجود بین المللی و کاهش سطح شکاف مهارتی کارکنان اقدام نمایند که یکی از ابزارها و تکنیک های ارایه ی شده جهت تسریع و تسهیل این مهم، مربی گری معکوس است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف ارایه ی الگوی مربی گری معکوس در کسب و کارهای نوپا با رویکرد بهبود شکاف مهارتی منابع انسانی انجام شده است. از لحاظ رویکرد پژوهش، روش کیفی به طور ویژه روش نظریه ی داده بنیاد بکار برده شده است. ابتدا محقق نسبت به تهیه پروتکل مصاحبه بر اساس ابعاد و مولفه های به دست آمده از مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق اقدام نمود و سپس از طریق روش نظریه ی داده بنیاد، نسبت به مصاحبه با 15 نفر از مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای نوپا که به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند، اقدام نمود. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای علی شامل تمهیدات مدیریتی و سازمانی؛ متغیرهای زمینه ای شامل توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و تحلیل استراتژیک فضای کسب و کار؛ متغیرهای محوری شامل مقوله های مربی گری بهبود شکاف مهارتی؛ متغیرهای مداخله گر شامل مقوله-ی محرک های ایجابی، محرک های کنترل کننده و محرک های سلبی؛ متغیرهای راهبردی شامل خلاقیت آفرینی فردی، عدالت گستری و نفی تبعیض، مشارکت محوری در سازمان و مدیریت دانش سازمانی می باشد و متغیرهای پیامدساز شامل مسلح شدن به کارکنان خلاق، مجهز شدن به سیستم های کارآمد و امن و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده می باشد.

  کلیدواژگان: مربی گری معکوس، بهبود شکاف مهارتی، کسب و کارهای نوپا، منابع انسانی
 • فیروز نوری کلخوران صفحات 239-262

  ارایه یک راهنمای عملیاتی برای انتخاب و به کارگیری روش های یادگیری در سازمان ها به عنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده مدیران و کارشناسان آموزش در انتقال موثر آموزشی و ارتقاء بهینه فرآیندهای آموزش تاثیر ارزنده ای دارد. خلا مدل نظری در این زمینه و تقاضای روز افزون سازمان ها برای تصمیم گیری در سازمان ها، انگیزه اصلی نویسنده جهت پژوهش و بسط شده است. رویکرد پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش آمیخته می باشد. در بخش کیفی پژوهش برای مدل سازی نظری از روش پژوهش نظریه ای بهره گرفته شده است و در بخش کمی از روش پیمایش استفاده گردید. در بخش کیفی پس از انتخاب متخصصین از میان مدیران و کارشناسان آموزش به صورت هدفمند (از نوع گلوله برفی) تلاش شده با استفاده از روش نیمه ساختار یافته عوامل اصلی مدل تصمیم گیری تعیین شود. مشارکت کنندگان در این بخش 12 نفر از متخصصین بودند و نتایج پژوهش بخش کیفی با روش تحلیل مضمون استخراج گردید برای بخش کمی با استفاده از روش پیمایشی، ابتدا روایی سوالات با روش CVR مورد تایید متخصصین قرار گرفت و بعد از توزیع و گردآوری آن ها با استفاده از آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون T و شاخص های مرکزی مورد تحلیل قرار گرفت و بعد از آن عوامل موثر در تعیین روش های آموزش و توسعه منابع انسانی تعیین شد و برای وزن دهی به آن ها تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert choice استفاده شد. عوامل موثر بعد ازشناسایی با ضریب وزنی شامل سطح مخاطبین (0.161)، دامنه برنامه توسعه شایستگی (0.162)، سطح پوشش دهی شایستگی (0.139)، هدف توسعه شایستگی (0.044)، میزان هزینه تخصیص برای توسعه شایستگی (0.284)، مدت زمان مطلوب توسعه شایستگی (0.067)، امکان تجربه واقعی پدیده های شایستگی توسط فراگیر(0.076) و مدت زمان انتقال یادگیری مطلوب (0.064) می باشند.

  کلیدواژگان: آموزش و توسعه، روش های توسعه شایستگی، وزن دهی با روش AHP، تصمیم گیری
|
 • Bahar Bandali, Razieh Shahverdi, Somaye Rahimi, Morteza Rezaeizadeh, Abasalt Khorasani Pages 1-28

  In our country we face the fact that many faculty members of the universities have not received formal teacher training but they teach and this has been one major concerns in the field of education. On the other hand, many courses that are held in person or virtual with the purpose of training teaching to the professors do not serve the expected effectiveness. Hence, this study was conducted with the aim of examining the effectiveness of an electronic off-line course for development of faculty members which was held in one of the high-rank universities of Iran. This course titled "Teaching Competencies in the Virtual Classroom" was designed and implemented in order to improve the competencies of the professors in the three fields of teaching, assessment and electronic content development in the virtual classroom. The current research design was quantitative and the research strategy was a quasi-experiment of the pre-test and post-test type. The participants of this course were 33 university faculty members who completed the course in 5 weeks. In order to collect data, several self-report questionnaires were used, which were designed based on the level one and two components of Kirkpatrick's model. The results of the research showed that the reaction of the participants (satisfaction, involvement and relationship with the job) was positive towards the course and also this course had a significant effect on the perceived knowledge and skills of the participants. However, in the dimension of attitude, it had a negative effect on the attitude of the participants towards teaching. In addition, the self-confidence and commitment of the participants did not show any significant changes. These results have been discussed in relation to the eight pedagogical and andragogical features of the course, and the reasons this course has not been able to have the expected effects on the attitude, self-confidence and commitment of the professors has also been discussed. Also, the effects and application of these findings in both theoretical and practical fields are presented.

  Keywords: faculty member growth, educational design, off-line electronic course, course evaluation, Kirkpatrick model
 • Atefeh Gholami, Ahmadreza Nasr Esfahani, Azam Esfijani Pages 29-58

  Recently there have been a focus on the development of faculty members with the aim of meeting the challenging needs of society, university, faculty members and students. In this regard, technology includes the potential to create new opportunities in this field. The current research was conducted with the purpose of identifying the elements and designing a model for the development programs for faculty members based on FAVA. The research method was applied and with the approach of qualitative data collection and analysis, which was done with the comparative, inductive, and qualitative content analysis method. The method involved semi-structured interviews with 20 experts in the field of education and technology with a snowball method until theoretical saturation was reached. According to the findings 6 main concepts and 42 subcategories were extracted. The research results emphasize the design of the 6 elements of goal, content, time, space, interactions and evaluation, considering the capacities and challenges of adding FAVA to these elements. Finally, a pattern of programs was presented based on FAVA for developing the capacities of faculty members. In addition, some recommendations were offered based on the findings of the study such as designing an integrated system including various educational and research systems based on individual and organizational needs; active, experimental, personalization, informal and transferable approaches in a safe environment in accordance with the rules; considering simulation of face-to-face situations in a flexible and optimal time with active interaction of the audience, instructor and content with a clear and selective approach along with a growing and valid assessment.

  Keywords: model design, elements, improvement, faculty members, information, communication technology
 • nasrin ozaei, alireza assareh, Mahmoud Mehrmohammadi, mohamadreza emamjomeh, gholamali ahmadi Pages 59-85

  Peer mentoring could be mentioned as one of the novel approaches for professional development of university professors. The present study sought to propose a model for the peer mentoring program which could be employed by the professors of Teacher Training University. The statistical population included all the professors at the Teacher Training Universities and the sample were selected through criterion sampling which is considered as a variation of purposive sampling. The study data were collected through semi-structured interviews with 15 professors from Teacher Training Universities of Alborz and Tehran provinces. In the next step, open, axial and selective coding methods were used in order to analyze the data. Lincoln and Cuban criteria were used to ensure validity and reliability. The results of the research revealed thirty-five core concepts and eleven selected categories, which were organized and presented in the form of a paradigm model including planning and formulation of macro strategy, needs assessment, attitude, organizational structure redesign, revision and refinement of laws and designing a new performance evaluation system as the core subject and causal conditions (individual and organizational factors), contextual factors (environmental and organizational factors), facilitating intervention conditions (information and media literacy, professional ethics, support, mentoring relationship and job turnover, realism and revision in recruitment policy), limiting intervening conditions (politicization, materialism, weak human resource management, traditional view toward human resources, structural weakness, formalization and temporary view) and outcome (professional growth and development of Teacher Training University professors).

  Keywords: peer mentoring program, professors, Teacher Training University, foundation data theory
 • Mohammad Tafreshei, Alireza Manzari tavakkoli, sanjar salajeghe, ayob sheikhy Pages 86-109

  In the leading organizations and multinational companies, attending to the new approaches of strategic organizational planning is the main concerns regarding the development of human resources. Therefore, the main goal of this study was to identify the strategic planning model based on organizational innovation for the development of human resources. The approach adopted was qualitative and its method was research synthesis. The research corpus included all articles (124 articles) accessible from 2012 to 2023 that were published in specialized and scientific databases about strategic planning based on organizational innovation. The final sample of the research was 31 articles, which have been selected based on thematic monitoring, theoretical saturation of data, and in a purposive way. The research data was collected from the qualitative analysis of the documents under study. By analyzing the data, the components and indicators of the strategic planning model based on organizational innovation were organized in 6 dimensions, 18 axes and 60 categories. The selected axes in this field included six selected components of managerial components, functional components in the organization, strategic evaluation, ethical-cultural components, structural components and identification of organizational challenges and resources. Therefore, considering the results for strategic planning, it is important to pay attention to internal and external indicators.

  Keywords: strategic planning, organizational innovation, human resources, synthesis research
 • Leila Rezaei, MohammadReza Ahanchian, Hossein Jafari Sani, Morteza Karami Pages 110-142

  This study, which was conducted by a qualitative and phenomenological method, aims to identify the competencies that MA graduated students of Educational Management need for educational leadership in the VUCA situation. In this regard, the data were collected by targeted sampling and semi-structured interviews with graduates of Educational Management about their experience of facing with COVID-19 crisis, and the expectations of their employers, views of faculty members and policy makers. The data were analyzed with conceptualization and categorization techniques. Highlighting the challenges of education management in the conditions of VUCA, 25 competencies were extracted which are needed for educational managers. These competencies which include self-regulation, self-leadership, self-efficacy, the ability to use the capacities of society, networking, adaptability, daring, resilience, having skills in emerging technologies, anxiety and distress management, and electronic education and learning management are neglected in most of the competency models for educational managers.

  Keywords: educational management, competence, graduates, VUCA
 • Hamidreza Nematollahi, Arian Gholipour, saeed Pakdel Pages 143-176

  Electronic education and learning is one of the subjects which has recently received great attention in the educational system. Hence it is important to investigate the factors that have a significant impact on the success of the electronic education process and lead to the improvement or reduction of the quality of this educational system. In this regard, the present study ought to provide a comprehensive classification of effective factors in the e-learning system by using the mixed method. First, this study by using the mixed method (theme analysis) method, tried to provide a comprehensive classification of effective factors in the e-learning system, and then by using TOPSIS method the factors were ranked. With regard to the goal, this was an applied research and in terms of time it is a cross-sectional. The participants in the research were employees, professors and students in different fields of Tehran University. 15 individuals were selected after theoretical saturation and the data was collected through semi-structured interviews. By analyzing the obtained data, 43 organizing themes were extracted from the codes, and with further consideration the researchers reached 6 main and comprehensive themes. As the result of ranking revealed, the factors including standardization of e-learning, content interaction, documentation and monitoring of education, and the factors of pedagogy and educational design have the greatest impact, and the factors including increase in perceived usefulness, personal and skill improvement, and network learning have the least impact.

  Keywords: e-learning, learning, e-learning improvement, e-learning effectiveness, mixed method
 • hamid falahi, rasoul saedi Pages 177-200

  This study seeks to investigate and discover the principles and standards of professional ethics for educational managers along with the related challenges. The research approach was quantitative-qualitative (mixed method). The statistical population in the qualitative phase included the principals of boys' high schools in one district of Sanandaj (Iran). Consequently, 8 individuals were selected as the study sample using the purposeful sampling method and phenomenological strategy. The study data were collected through conducting interviews including open-ended questions. The findings revealed: a) the concepts of professional ethics that educational managers adhere to with regard to the specific regulations of a profession, religious principles and values, and social norms; b) principles such as self-management, having a vision, professional capabilities, respect, commitment, and responsibility in the job; c) challenges such as structural challenges (lack of comprehensive standard, contradiction between administrative regulations, centralized management, ambiguity of goals) and individual challenges (passivity, limited visions). In order to collect the data, interviews were conducted with managers to obtain their views toward principles and standards of professional ethics, and they were asked if they adhere to these principles. Next, the data obtained from interviews were compiled and implemented in the form of a researcher-made questionnaire which was divided into two aspects: occupational principles and the other pedagogical principles. In the quantitative phase, the community (n=283) included all the teachers, assistants, and principals of boys' high schools in one district of Sanandaj. Using convenience sampling method, 163 individuals were selected as the study sample. Confirmatory factor analysis, one-sample t-test, and Friedman's test were used for data analysis. Finally, according to the results of the one-sample t-test, higher than average level of commitment was reported for managers. Also, the researcher-made questionnaire. Additionally, the results obtained through the questionnaire confirmed the results of the interviews.

  Keywords: principles, standards, professional ethics, managers, assistant professors
 • maryam javanmard, Seyed Najmeddin mousavi, Mohammad Hakkak Pages 201-238

  In today's era, human resources are an integral part of various organizations, businesses and industries on their way toward their goals. With the advent of growing start-up and online businesses, competition in this field have increased and there is a need for such businesses to adapt, harmonize and synchronize employees with the latest level of skills, innovations and technologies available internationally. This seeks to fill in the employees’ skill gap. And reverse coaching is one of the potential tools provided to speed up and facilitate it. In the same line, this article aims to present a model of reverse coaching in start-up businesses with the approach of improving the skill gap of human resources. In terms of the research approach, the qualitative method, especially the foundational data theory method, was used. First, the researcher prepared an interview protocol based on the dimensions and components obtained from the theoretical foundations and background of the research, and then through the data theory method of the foundation, 15 managers, entrepreneurs and owners of start-up businesses were interviewed. These 15 individuals were selected purposefully until reaching theoretical saturation. The results of the research showed that the causal variables fall into two main categories, including managerial and organizational arrangements. Background variables include two categories of information and communication infrastructure development and strategic analysis of the business space. The key variables include the categories of coaching, improving the skill gap; intervening variables include the category of positive stimuli, controlling stimuli and negative stimuli; strategic variables include individual creativity, extending justice and negation of discrimination, participation-oriented in the organization and organizational knowledge management, and outcome variables include arming creative employees, being equipped with efficient and safe systems, and becoming a learning organization.

  Keywords: reverse coaching, skill gap improvement, start-up businesses, human resources
 • Firouz Nouri Kalkhoran Pages 239-262

  Providing an operational guide for the selection and implementation of learning methods in organizations as one of the tools used by managers and training professionals has a significant impact in effective knowledge transfer and optimal improvement of educational processes. The theoretical model gap in this area and the increasing demand of organizations for decision-making are the main motivations for the author's research. For its theoretical model, this mixed research employed a theoretical research method in the qualitative section and a survey method in the quantitative section. In the qualitative section, after purposeful selection of experts from among managers and training professionals (using a snowball sampling method), the main factors influencing decision-making models were determined using a semi-structured approach. The participants in this section included twelve experts, and the results of the qualitative research section were extracted using thematic analysis. For the quantitative section, the validity of the questions was first confirmed by experts using the CVR method. Following the distribution and collection of questionnaires, they were analyzed using the Kolmogorov-Smirnov test, T-test, and central indices. Afterwards, the influential factors in determining training methods and human resource development were identified. Analytical Hierarchy Process (AHP) and Expert Choice software were used for weighting these factors. The influential factors, after identification with their weight coefficients, include Audience Level (0.161), Competency Development Program Scope (0.162), Competency Coverage Level (0.139), Competency Development Objective (0.044), Cost Allocation for Competency Development (0.284), Desired Competency Development Duration (0.067), Feasibility of Learner's Real Experience with Competency Phenomena (0.076), and Desired Learning Transfer Duration (0.064). To make the findings practical and direct their practical application, the results were presented in the form of fully functional decision-making software that aims to empower the organization in decision-making.

  Keywords: Training, development, competence development methods, decision making, weighting with AHP method