فهرست مطالب

پژوهشنامه ادبیات داستانی - سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1402)

پژوهشنامه ادبیات داستانی
سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نعمت الله ایران زاده*، شیرزاد طایفی، نصیراحمد آرین صفحات 1-23
  پژوهش حاضر، به روش تحلیل کیفی مبتنی بر استقراء تام، مساله عبور از گفتمان کنشی و برنامه مدار به گفتمان حسی- ادراکی و غیربرنامه دار را در گلنار و آیینه از رهنورد زریاب نقد و تحلیل می کند. فرض نوشته بر این است که رمان های قبل از دهه هشتاد در افغانستان مبتنی بر نظام گفتمان کنشی، روایت تجویزی و تعاملی، نظام ارزشی مقوله ای و ارتباط عینی میان سطوح زبانی اند؛ اما از آغاز دهه هشتاد به این سو این وضعیت دچار دگردیسی شده که در نتیجه، نظام گفتمان پدیداری و حسی- ادراکی، روایت های تطبیقی و هم آمیخته، نظام ارزشی وجهی و تطابقی و رابطه پدیداری و جسمانه ای جایگزین نظام های قبلی شده اند. رمان گلنار و آیینه که در آغاز دهه هشتاد منتشر شده، نمونه خصیصه نمای این وضعیت است. تحلیل موردی این رمان فرض نویسندگان در این مقاله را به درستی اثبات می کند. سه نشانه- معنای بزرگ (وحدت سوژه- ابژه، گفتمان عاشقانه و هویت موهوم سوژه- ابژه) در این رمان بر بنیاد تیوری نشانه- معناشناسی پدیدارشناختی تحلیل شده است و در نتیجه دریافته ایم که در این رمان، همانند رمان های قبل از این دهه، معنا، حاصل تقابل نیست و ابژه ارزشی خارج از سوژه برای فتح وجود ندارد؛ بلکه سیر زایش و تولید معنا در آن از مجرای نظام گفتمان شوشی و حسی- ادراکی، روایت تطبیقی و هم آمیخته و نظام ارزشی وجهی شکل گرفته است. در چنین نظامی، معنا به گونه تصادفی و هم آیی، بدون برنامه از قبل تعیین شده حاصل شده و حواس انسانی سوژه در تولید آن نقش برجسته دارد.
  کلیدواژگان: گفتمان کنشی، گفتمان حسی- ادراکی، روایت، کنش، شوش، گلنار و آیینه
 • ناهید تیرانداز، ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق*، عبدالحسین فرزاد صفحات 25-50
  یکی از بن مایه های کلی همه اسطوره ها، «سفر قهرمان» است. جوزف کمبل بر اساس پیوند نزدیک افسانه ها و قصه های قومی با اسطوره ها؛ الگوی یگانه ای برای این قصه ها پیشنهاد کرده، با عنایت به دیدگاه کهن الگویی یونگ، الگوی سفر قهرمان خود را طراحی و تدوین نمود. این الگو شامل سه مرحله عزیمت، تشرف و بازگشت است که دارای بخشهای متعدد دیگری، مانند: ندای پیک (دعوت)، پذیرش یا رد دعوت، راهنما، گذر از آستانه، آزمون، پاداش و بازگشت است. این پژوهش بر آن است که قصه شهر سنگستان اخوان را بر پایه الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل بررسی و تحلیل کند. بنابراین ابتدا به تبیین نظریه کمبل پرداخته، سپس کردار «شاهزاده» به عنوان نمودی از اسطوره- قهرمان در این شعر را، با مراحل مهم الگوی ذیل تطبیق داده، در پایان به توصیف و تحلیل داده ها می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد؛ که اگرچه قهرمان (شاهزاده)، در جست وجوی رستگاری و راه نجات برای جامعه سنگ شده و دردمند خویش (انسان معاصر) است؛ اما چون در سیر گذار از من (اگو)، برای تحقق «خود»، (هسته اصلی زندگی)، شکست می خورد؛ نمی تواند کلید طلسم را باز یابد. از این روی، سفر وی دست آوردی جز شکست و پشیمانی ندارد.
  کلیدواژگان: اسطوره، داستان، اخوان، کهن الگو، قصه شهر سنگستان، کمبل
 • مهناز جوکاری، سعید حسامپور* صفحات 51-82
  بررسی درهم تنیدگی سوژگی و گفتمان، شناخت جنبه های مختلف روابط قدرتی که منجر به ساختن این گفتمان ها و محدودکردن سوژگی و عاملیت می شوند، از ضرورت های زندگی در عصر حاضر است؛ به ویژه برای نوجوانان که در ابتدای تعامل های اجتماعی قرار دارند و شبکه ای از روابط قدرت و گفتمان، در برساخت سوژگی آن ها نقش دارد. در این میان، جنسیت از مسایلی است که نقشی تعیین کننده در ساخت سوژگی فرد دارد و شبکه ای گفتمانی شکل می دهد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش برآمده است که در بررسی سوژگی نوجوان، عاملیت سوژه، در معنای آزادبودن از شبکه های گفتمانی است یا خیر؟ به این معنا که گفتمان ها (ازجمله گفتمان جنسیت) نقشی انکارناپذیر در برساخت سوژگی نوجوانان دارند و در بسیاری مواقع، سوژگی خارج از شبکه گفتمانی تعریف ناپذیر است. برای این منظور، از دیدگاه فوکو درباره سوژه اجتماعی و گفتمانی بهره گرفته ایم که سوژگی فرد را برآمده از روابط قدرت و فرایندهای گفتمانی بررسی کرده است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است که در آن از روش نشانه شناسی اجتماعی بهره برده ایم. نشانه ها در دو بافت متنی (نشانه های زبانی و زیبایی شناختی) و بافت اجتماعی (کنش های گفتاری، ارتباطی رفتاری و بدن) بررسی شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سوژه پسر در این رمان، باوجود داشتن کنش و عاملیت، در دل گفتمان سنت و جنسیت نقش ایفا می کند و می توان آن را موضوع گفتمان مردانگی تلقی کرد. به طورکلی می توان گفت، سوژه این رمان، سوژه ای گفتمانی است که آنچه درباره او به نظر سوژگی و عاملیت می آید، تنها نقش آفرینی در مقام ابژه ای مردانه است. دنیای کار و اقتصاد، مسیولیت داشتن و مردانگی زودهنگام (ازدواج و پدرشدن)، همه فضاهایی است که سوژه پسر را از رها بودن دوره نوجوانی، به سوژه ای گفتمانی شده و غرق شده در دنیای بزرگ سالی کشانده اند.
  کلیدواژگان: شکارچی کوسه کر، سوژه، گفتمان، جنسیت
 • محمود رنجبر* صفحات 83-106

  جامعه شناسی ادبیات ازرویکردهای بین رشته‏ ای است که به بررسی آثار ادبی از منظر آرای جامعه‎شناسی می پردازد. در این رویکرد آثار ادبی ازجمله اسنادی است‎که‎ می‎تواند برای بازکاوی پدیده های تاثیرگذار اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر مجموعه نخست داستان های یوسف شامل 22 داستان برگزیده مسابقه ملی داستان نویسی دفاع مقدس/ جنگ (1385) از منظر جامعه‎شناسی ادبیات بررسی شده است. هدف از این پژوهش، کاوش در مسایل اجتماعی و ردیابی تغییرات اجتماعی، فرهنگی در دو دهه بسیار مهم از نظر تحولات سیاسی پس از جنگ بوده است. نتایج نشان می‎دهد 68 درصد از داستان‎های بررسی شده بازتاب دهنده واقعیت‎های جامعه هم عصر خود هستند. نویسندگان جوان با درک شرایط دهه اول انقلاب اسلامی با تغییر شرایط در دو دهه پس از جنگ (1387) ضمن انتقاد از پیامدهای نابهنجار توسعه اقتصادی، سیاسی بر رویکرد تبیین معارف دفاع مقدس/ جنگ، تاکید کرده‎اند. مهم ترین‎ چشم‎انداز در داستان‎های بررسی شده، به حاشیه راندن محرومیت های خاطره انگیز (حرمان نوستالژیک) دهه نخست جنگ و برجسته شدن گفتمان انتقادی و مفاهیم هویت بخش شامل تبیین ارزش های اجتماعی و معنوی به عنوان موضوعی وحدت بخش بوده است.

  کلیدواژگان: جامعه ‎شناسی ادبیات، درونمایه، داستان های ‎کوتاه یوسف، دهه ‎دوم انقلاب اسلامی
 • فخری زارعی*، سید کاظم موسوی، علی محمدی آسیابادی صفحات 107-134
  جهان داستان، قلمرو وسیعی است که از حیث حضور شخصیت و رفتارهای انسانی در آن می تواند موضوع نقد روان شناختی و بستر مناسبی برای این گونه پژوهش ها باشد. در این میان داستان های شاهنامه با شخصیت های فراوان از آثاری است که در آن، میان دنیای داستان و جهان واقعی به خوبی پیوند ایجاد شده است. رستم، شخصیت اسطوره ای شاهنامه، الگوی جسمانی و معنوی ایرانیان است. شخصیتی که نه هاله تقدس او را فراگرفته و نه همچون انسان های عادی است. رفتار این شخصیت، همه مسایل شخصی، اجتماعی و انسانی را در برمی گیرد. از راه های شناخت شخصیت رستم، پرداختن به ذهن و رفتار او براساس عملکردش است. مزلو، روان شناس آمریکایی، در نظریه شخصیت خود با دیدگاهی متفاوت نسبت به روان کاوان و رفتارگرایان، به ابعاد روانی انسان می پردازد. در نظریه او هم به مسایل جسمی و هم به امور معنوی توجه شده است. با ارزیابی شخصیت رستم از تولد تا مرگ، براساس هرم نظریه شخصیت مزلو مشخص می شود او به چه مرحله ای از خودشکوفایی رسیده است. در این پژوهش سعی شده است شخصیت او بر اساس این نظریه و با توجه به هفت خوان بررسی شود. شاخص های رفتاری رستم در این داستان، نشان از سیر حرکتی او از فعالیت های مادی به سوی خودشکوفایی است. عبور از مسایل جسمانی، احساس امنیت و اعتمادبه نفس، عشق به وطن، احترام متقابل و تدبیر و تشخیص که از لوازم خودشکوفایی است از بررسی شخصیت رستم  در این داستان به دست می آید. قابلیت رستم در انتقال تفکر اسطوره ای که از یک سو، نشان از تکامل نسبی شخصیت اوست و از سوی دیگر، مقبولیت عام را در پی دارد، با استفاده از هرم مزلو به اثبات می رسد.
  کلیدواژگان: شاهنامه، هفت خوان، رستم، مزلو، خودشکوفایی
 • عبدالباسط عرب یوسف آبادی*، فرشته افضلی صفحات 135-154
  تخیل در متون ادبی که به معنای بازنمودهای اشیاء و اشخاص واقعی یا توهمی است، امکان تصویرسازی بعدهای نامریی جهان هستی را برای ادیب یا نویسنده فراهم می کند. بررسی ساختارهای تشکیل دهنده تخیل در چنین آثاری بسیار بااهمیت است؛ زیرا تخیل، هسته تفکر در متون داستانی است. گونه ادبی وحشت که تلفیقی از کابوس ها، ایجاد حس نفرت، وحشت و ترس از ناشناخته هاست، دارای شبکه ای پیچیده و نظام مند از تخیلات است. مجموعه داستانی الآن افهم از احمد خالد توفیق، مبتکر گونه ادبی وحشت در ادبیات داستانی عربی، نمونه بارزی از کارکرد تخیل و ساختارهای آن در داستان های وحشت است. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است، با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به ساختارهای نظام تخیلات ژیلبر دوران، ابعاد پویایی تخیل در توصیف رخدادها و صحنه پردازی های رعب آور مجموعه الآن افهم کشف شود. نتیجه نهایی نشان می دهد زمان و هولناک جلوه دادن گذر آن، مهم ترین عامل در وحشت آفرینی رخدادهای این مجموعه داستانی است. این امر سبب می شود نوعی هم شکلی میان تصاویر سقوطی، تاریکی و حیوانی ایجاد شود که خود بر افزایش حس ترس در خواننده و به دنبال آن جذب شدن وی به پیگیری ادامه داستان های الآن افهم می افزاید. مساله ای که توانسته است احمد خالد توفیق را به عنوان نویسنده مبتکر و موفق گونه ادبی وحشت به جهان عرب معرفی نماید.
  کلیدواژگان: ادبیات وحشت، ترس از زمان، تخیل، احمد خالد توفیق، الآن افهم
 • شهرام قاضی زاده، یحیی معروف*، تورج زینی وند، علی دودمان کوشکی صفحات 155-180
  رمان الوباء (1981) نوشته هانی الراهب، رمان نویس مشهور سوری است که شاهکار ادبی او نیز به شمار می رود. این رمان، در جهان عرب، یکی از صد رمان برتر عربی شناخته می شود. نویسنده، حوادث اجتماعی، تاریخی سوریه را به شیوه واقع گرایانه در این رمان ترسیم کرده است. بخشی از جذابیت و موفقیت این رمان، مرهون تکنیک های داستانی به کار رفته در آن است. تکنیک های داستانی، مجموعه شگردهایی است که به تسهیل در امر روایت داستان می انجامد. در واقع مفهوم تکنیک، درباره چگونگی نگارش و روایت داستان و رمان است. در این مقاله، رمان الوباء اثر هانی الراهب از منظر کاربرد تکنیک های داستانی در آن، به روش تحلیلی - توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله  نتایج پژوهش این است که در رمان الوباء انواع روابط بینامتنی، درهم آمیزی موقعیت های مختلف موجد دو احساس متناقض موسوم به گروتسک، برخی تکنیک های روایی مانند روایت همزمان دو یا چند رخداد، فشرده سازی روایت و روایت از کل به جزء قابل ملاحظه است. از اهداف عمده کاربرد این تکنیک های داستانی این است که نویسنده اجازه ندهد کثرت شخصیت ها، موضوع ها و خرده قصه ها، انسجام درونی رمان را با خطر مواجه سازد و وی قادر باشد قصه رمان را به شیوه ای هنری- ادبی و جذاب روایت کند.
  کلیدواژگان: الوبا، هانی الراهب، تکنیک داستانی، روایت
 • مهران معصومی، مجید محمدی*، جهانگیر امیری، مریم رحمتی صفحات 181-207
  گفت وگو ابزاری بیانی برای به نمایش گذاشتن درون مایه داستان و معرفی قهرمانان آن به مخاطب است. هدی برکات نویسنده معاصر لبنانی با نگارش رمان برید اللیل و کسب جایزه بوکر عربی 2019، راوی نامه هایی است که بیانگر احساسات مهاجران عرب بوده، با رونمایی از مهم ترین مولفه های مطالعات پسااستعماری، ازجمله فرودست اثری ممتاز در حوزه ادبیات داستانی خلق کرده است. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، با استخراج انواع واگویه درونی در رمان برید اللیل، چگونگی ارتباط انواع تک گویی در پیوند با شخصیت های فرودستان، برقراری ارتباط میان شخصیت های بحران زده داستان با اقشار مختلف جامعه راوی و آگاه سازی خوانندگان از اندیشه شوم استعمار بر حاکمیت سرزمین های جهان سوم، به نگارش درآمده است. رمان برید اللیل سرشار از پیام های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرزمین بحران زده عرب می باشد که در چهارچوب انواع گفتمان های درونی و بیرونی در قالب تک گویی های مختلف ارایه شده است. شیوه روایی این رمان و کاربرد انوع راوی در کنار زاویه دید متنوع، منجر به رونمایی از مشکلات بسیار مردم سرزمین نویسنده است که در راس همه مشکلات، درگیری مداوم مردم لبنان، آوارگی و فرودستی مردم آن سرزمین به چشم می خورد و در قالب انواع واگویه این مباحث به تصویر کشیده شده است.
  کلیدواژگان: هدی برکات، برید اللیل، شگردهای تک گویی، شخصیت فرودست، ادبیات پسااستعماری
 • علی مهرابی*، فرح ترکمان صفحات 209-227
  رمان، دستاورد فضای فرهنگی مدرنیته است که به عنوان متنی مستند، تجربیات جمعی و جزییات رفتار فردی را منعکس می کند. هدف این پژوهش، تحلیل جامعه شناختی نقش های جنسیتی در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم، با روش تحلیل محتوای کمی و کیفی است. نتایج نشان می دهد که تفاوت ها و شباهت های میدانی و منشی شخصیت ها، متاثر از متغیرهای جنسیتی و شغلی است. مهمترین میدان فعالیت زنان، انجام وظایف در خانه است که خروج از آن بدون توانایی های مادی و فرصت های شغلی امکان پذیر نیست و نقش تحصیلات عالی، علایق فرهنگی و سلایق شخصی برای حضور موثر آنان در جامعه رنگ می بازد. درمقابل منش زن خانه دار و وظیفه گرا، منش مرد تحصیل کرده و شاغل قرار دارد که به مدد انواع سرمایه و در چارچوب برتری جنسیتی، دارای حق مالکیت، مقام، تمکن مالی و قدرت تصمیم گیری در گستره میدان جامعه است. آن ها در میدان خانه هم با اتکا به انواع سرمایه و منش طلب کارانه مانند میدان جامعه و میدان کار عمل می کنند و چون دارای اوقات فراغت اند، به بحث های اجتماعی و سیاسی، تماشای تلویزیون، خواندن روزنامه و ورزش های فکری و بدنی می پردازند.
  کلیدواژگان: زن، رمان، سرمایه، منش، میدان
|
 • Nematollah Iranzadeh *, Shirzad Tayefi, Nasir Ahmad Arian Pages 1-23
  The present study, making use of the qualitative analysis based on complete induction, criticizes and analyzes the problem of transition from action and program-oriented discourse to sensory-perceptual and non-program-oriented discourse in "Golnar and the Mirror" by Rahnavard Zaryab. It has been hypothesized that novels, Prior to 2000s in Afghanistan, were based on a pragmatic discourse system, possessed a prescriptive and interactive narrative, contained categorical value systems, and carried an objective relationship between language levels. However, from the beginning of the decade afterwards, this situation has undergone a transformation that has replaced the previous systems, as the result. For instance; the Phenomenological and sensory-perceptual discourse system, adapted and intertwined narratives, value modal and adaptive system, and the phenomenological and physical relationship. Golnar and the Mirror, published in the early 2000s, is an example of this case. This novel, carrying three great signs-meaning (unity of subject-object, romantic discourse and imaginary identity of subject-object), correctly proves the assumption of the authors in this respect. This novel has been analyzed based on the theory of phenomenal sign-semantics and, as a result, we have found that in this novel, like novels before this decade, meaning is not the result of opposition and there is no value object outside the subject to conquer. Rather, the process of producing meaning in it has been formed through state and sensory-perceptual discourse system, comparative and intertwined narrative, and the existence of the value modal system. In such a system, meaning is obtained randomly and concurrently, without a predetermined plan, and the human senses of the subject play a prominent role in its production.
  Keywords: Action discourse, sensory-perceptual discourse, Narrative, Action, state, Golnar, the Mirror
 • Nahid Tirandaz, Abolghasem Esmailpour Motlagh *, Abdolhosein Farzad Pages 25-50
  One of the general themes of all myths is the journey of the hero. Joseph Campbell based on the close connection of legends and ethnic tales with myths; He proposed a unique model for these stories, and based on Jung’s archetypal view, he designed and compiled a model of his hero’s journey. This pattern has three stages of departure, arrival and return; these three include other sections such as courier call (invitation), accepting or rejecting the invitation, guidance, crossing the threshold, test, reward and return. This study aims to study and analyze the Story Share Sangestan AkhavanSales based on the travel pattern of the hero Joseph Campbell. Therefore, he first explains Campbell’s theory; then, the prince’s action as a manifestation of the myth- hero in this poem is adapted to the important steps of the following pattern, and at the end, the data are described and analyzed. The result of the research shows that although the hero (prince) is in search of salvation and the way of salvation for his stoned and suffering sthociety (contemporary man); But because it fails to pass from me (the ego) to its realization, (the core of life); cannot find the spell key. Therefore, the ambassador has no achievement but regret and defeat
  Keywords: myth, Story, Akhavan, Archetype, Share Sangestan Story, Campbell
 • Mahnaz Jokari, Saeed Hesampour * Pages 51-82
  Investigating the entanglement of subjectivity and discourse, knowing the various aspects of power relations that lead to the construction of these discourses, and limiting subjectivity and agency, are some of the necessities of life in the present era. This is especially for adolescents who are at the beginning of social interactions. Meanwhile, gender is one of the issues that plays a decisive role in constructing the individual subjectivity, and a part of these discourses occur through the gender of individuals. This research targets the adolescent subjectivity and seeks to find out whether subject agency addresses freedom from discourse networks or not? Foucault’s point of view on the social and discourse subject, which has examined the individual subjectivity as a product in discourse processes, is utilized in this respect.This research is a qualitative research in which the method of social semiotics is utilized to examine different dimensions of subjectivity. Signs have been studied in two contextual contexts (linguistic and aesthetic signs) and social contexts (speech acts, communicational behavioral and body). The findings of this study indicate that the subject of boy in this novel, despite having action and agency, plays a role in the heart of tradition and gender discourse and can be considered as the object of the masculinity discourse. In general, it can be claimed that the subject of this novel is the subject of discourse, and what seems to be about him in terms of subjectivity and agency is only a role as a masculine object.
  Keywords: The whale shark hunter, Subject, discourse, gender
 • Mahmoud Ranjbar * Pages 83-106

  Sociology of literature is one of the interdisciplinary approaches that examines literary works from the perspective of sociology. In this approach, literary works are one of the documents that can be examined to investigate influential social and cultural phenomena. In the current research, the first group of "Youssef" stories, including 22 selected stories of the national contest of writing the holy defense/war (1385), has been examined from the perspective of literary sociology. The purpose of this research was to explore social issues and trace social and cultural changes in two very important decades in terms of political developments after the war. The results show that 68% of the reviewed stories reflect the realities of their contemporary society. Young writers, understanding the conditions of the first decade of the Islamic Revolution and the change of conditions in the two decades after the war (1387), while criticizing the abnormal consequences of economic and political development, have emphasized the approach of explaining the doctrines of holy defense/war. The most important perspective in the reviewed stories is the marginalization of the nostalgic deprivation of the first decade of the war and the highlighting of critical discourse and identity-giving concepts, including the explanation of social and spiritual values as unifying objects.

  Keywords: Sociology of Literature, theme, Yousef Short Stories, The Second Decade of the Islamic Revolution
 • Fakhri Zarei *, Kazem Mousavi, Ali Mohammadi Asiabadi Pages 107-134
  The world of story is considered as an extensive realm in which the presence of personality and human behavior can be the subject of psychological criticism and a suitable platform for conducting research in this respect. In the meantime, the stories of Shahnameh with multiple characters are among the works in which a good connection is established between the world of fiction and the real world. Rostam, the mythical character of Shahnameh, is the physical and spiritual model of Iranians. A person who is not surrounded by the aura of holiness and is not like ordinary human beings. The behavior of this character encompasses all personal, social, and human concerns. One of the ways to know Rostam's personality is to deal with his mind and behavior based on his performance. In his theory of personality, Maslow, an American psychologist, deals with the psychological dimensions of man holding a diverse perspective of psychoanalysts and behaviorists. In his theory, both physical and spiritual issues are considered. Rostam's personality from birth to death can be evaluated based on Maslow's theory of personality pyramid to determine what stage of self-fulfillment he has reached. In this research, an attempt has been made to examine his personality based on this theory and with regard to Seven Station. Rostam's behavioral characteristics in this story show his movement from material activities to self-fulfillment. Passing through physical issues, feeling of security and self-confidence, love for the homeland, mutual respect, and tact and discernment, which are the tools of self-fulfillment, are obtained from examining Rostam's character in this story. Rostam's ability to convey a mythical thought, which on the one hand indicates the relative evolution of his personality and on the other hand leads to general acceptance, is proved by using the Maslow pyramid.
  Keywords: Shahnameh, Haftkhan, Rostam, Maslow, Self-fulfillness
 • Abdolabaset Arab Yousofabadi *, Fereshteh Afzali Pages 135-154
  Imagination in literary texts, which means representations of real or illusory objects and people allows the visualization of invisible dimensions of the universe. Since imagination is the core of the thinking of fictional texts, the horror genre, because it s a combination of fear of the unknown and nightmares and creating a sense of hatred and horror in the reader It often has a complex and systematic network of imagination., The story series "Alan Afham" by Ahmad Khalid Tawfiq, the originator of the horror genre in Arabic fiction It is a clear example of the function of imagination and its structures in horror stories. In the present study, an attempt is made by relying on a descriptive-analytical method and by referring to the structures of Gilbert-era's system of imagination, the dynamic dimensions of imagination can be discovered in describing the events and terrifying scenes of the "Alan Afham" series Shows the final impression the time and horror of its passage is the most important factor in the horror of the events of this story series This creates a kind of homogeneity between the images of the fall, the darkness and the animal, which Increases the reader's sense of fear and, consequently, his attraction to the continuation of the "Alan Afham" stories The issue that has been able to introduce Ahmad Khalid Tawfiq to the Arab world as an innovative and successful writer of the horror genre.
  Keywords: Horror literature, fear of time, Imagination, Ahmad Khalid Tawfiq, Alan Afham
 • Shahram Ghazizadeh, Yahya Marof *, Tooraj Zinivand, Ali Dodman Koushki Pages 155-180
  Written by the famous Syrian novelist "Hani AL-Raheb", the novel Al-waba (1981) is considered as a masterpiece. It is known as one of the best among a hundred Arabic novels in the Arab world. In this novel, the author has depicted the social and historical events of Syria in a realistic manner. Using story techniques have a significant role in the charm and success of this novel. Story technique is considered to be a set of techniques facilitating the story narration. The concept of the techniques address the howness of writing and narrating stories and novels. In this paper, Al-waba is discussed from the perspective of using narrative techniques. The research conducts a descriptive- analytical method and the results revealed that intertextual relationships and combination of different situations create two contradictory feelings known as grotesque. In this respect, narrative techniques such as the simultaneous narration of two or more events, narrative compression, and the narration from whole to part are remarkable. One main purpose of using these story techniques is that the author does not allow the multiplicity of characters, topics, and sub-stories to endanger the inner coherence of the novel and will be able to narrate the story of novel with an attractive literary and artistic form
  Keywords: Al-waba, Hani AL-Raheb, Fictional Technique, Narration
 • Mehran Masomi, Majid Mohammadi *, Jahngir Amiri, Maryam Rahmati Pages 181-207
  Dialogue is a signifying tool to show the content of the story and introduce its heroes to the audience. Hoda Barakat, a contemporary Lebanese writer who wrote the novel Brid al-Lil and won the 2019 Arab Booker Prize, is the narrator of letters that express the feelings of Arab immigrants and by unveiling the most important components of post-colonial studies, including the outstanding legacy in the field of fiction. has created. This essay with a descriptive-analytical method, by extracting the types of internal speech in the novel "Brid Al-Lil", how to relate the types of monologues in connection with the characters of Faroodestan, establishing a relationship between the crisis-stricken characters of the story with different strata of the narrator's society and raising awareness Readers have been written about the ominous idea of colonialism on the sovereign lands of the third world. The text of the research is full of different social, political and cultural messages in the crisis-stricken Arab land, which are presented in the framework of various internal and external discourses in the form of various monologues. The narrative style of this novel and the use of different types of narrators along with diverse viewpoints lead to the unveiling of many problems of the people of the author's land; At the top of all the problems, the continuous conflict of the people of Lebanon, the displacement and inferiority of the people of that land can be seen, and these topics are depicted in the form of a variety of idioms.
  Keywords: Hoda Barakat, Night mail, Soliloquy techniques, Inferior character, Postcolonial literature
 • Ali Mehrabi *, Farah Torkaman Pages 209-227
  Novel is an achievement of the cultural atmosphere of modernity which, as a documentary text, reflects collective relations and the details of individual behavior. The genesis of the Persian novel is not separate from this rule, and accordingly, it is possible to study issues related to the biosocial field and the performance of the characters. The purpose of this study is to provide a sociological analysis to shed light on gender roles in the novel of "Cheraghha ra man khamoush mikonam" by quantitative and qualitative content analysis. The results show that, without material abilities and job opportunities outside the home, the role of higher education, cultural interests, and personal tastes for the effective presence of women in society fades. For housewives, the house and the kitchen are the only space to express desires and set limits. The most important activities of such women are to be performed at home, kitchen, and family duties. In contrast to the housewife, there is the educated man who, with the help of all kinds of superiorities, and in the role of gender discrimination, has property, position, financial ability, and decision-making power in a wide measure in the society.
  Keywords: Woman, Novel, Capital, character, field