فهرست مطالب

نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی
پیاپی 44 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سهیل محمدی مجد، محسن مهرآرا*، سحاد برخورداری دورباش، زریر نگین تاجی، نادر هاشم نژاد اقدم صفحات 7-29

  با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

  کلیدواژگان: سیاست پولی، نقدینگی، بیکاری، اثر نامتقارن
 • سعید محمدبیگی* صفحات 31-70

  هدف این مقاله بررسی تاثیر دین داری بر مطلوبیت مصرف در شهر اصفهان می باشد. داده های مقاله شامل 423 نمونه از مناطق پانزده گانه شهر اصفهان می باشد که در افراد با رده سنی 18 تا 87 سال در سال 1399 با استفاده از پرسش نامه ی سامان یافته آلپورت و راس و با کمک گرفتن از نمونه گیری خوشه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش شاخص های مختلفی بر اساس تعلقات مذهبی، مشارکت و اعتقادات ایجاد شده است. با استفاده از برآوردکننده همسان سازی بر اساس نمره گرایش (PSM)، نتایج تحقیق حاکی از این است که افراد متاهل حاکی از بهره مندی از بالاترین سطح رضایت از زندگی و مطلوبیت مصرف هستند، به علاوه وضعیت سلامتی، مالی و سطح تحصیلات تاثیر قابل توجه ای در مطلوبیت مصرف داشته اند. همچنین نتایج دال بر تفاوت میان مرد و زن و شاغلین در مطلوبیت مصرف گزارش شده ندارد و ناتوانی جسمی افراد، تاثیر منفی بر مطلوبیت مصرف داشته است و برعکس ریسک گریزی کمتر، دال بر مطلوبیت مصرفی بالاتری بوده است. علاوه بر این، هویت مذهبی، تعلقات مذهبی، شرکت در مراسم های مذهبی و اعتقاد به تاثیرگذاری دین در جنبه های مختلف زندگی تاثیر قابل توجه ای بر مطلوبیت مصرف داشته است. یافته های پژوهش از جنبه های مختلف مطلوبیت مصرف در ارتباط با تاثیر دین داری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن حاکی از تاثیر مثبت دین داری بر مطلوبیت مصرف است.

  کلیدواژگان: اسلام، مصرف، مطلوبیت، اصفهان، همسان سازی بر اساس نمره گرایش
 • علی رضا فخر آبادی، حبیب پیری*، میترا کاشه، مریم موحدیان صفحات 71-79

  این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران از دید کارکنان پرداخت. جامعه آماری کارکنان شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران که با توجه به جدول مورگان از جامعه آماری 1050 نفر تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق  دو پرسشنامه هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی مورد استفاده قرارگرفت پرسشنامه ها از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بود .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بین هوش مالی (و مولفه های آن: یکپارچگی داده های مالی، کیفیت محتوای اطلاعات مالی، کیفیت دسترسی به اطلاعات مالی) با  عملکرد مالی رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: هوش مالی مشتریان، عملکرد مالی، بانک قرض الحسنه مهر ایران
 • وحید مرادی، چنگیز محمدی زاده*، علی فرهادی محلی صفحات 81-110

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی انجام گرفت. این پژوهش براساس هدف یک مطالعه توسعه ای-کاربردی است و براساس روش گردآوری داده ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می باشد. همچنین در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه طیف لیکرت است. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد و اعتبارسنجی بخش کمی نیز با استفاده از روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران بانک ملی است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با 17 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی در شهر تهران است. حجم نمونه با فرمول کوکران 293 نفر تعیین شد و نمونه گیری نیز با روش خوشه ای-تصادفی صورت گرفت. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل کیفی مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شد. در بخش کمی نیز برای اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد ارزیابی محیط بیرونی، درونی و ذی نفعان بانکی بر راهبرد فناوری و راهبرد مالی تاثیر می گذارد. راهبردهای مالی و فناوری نیز خط مشی اجرایی فین تک در سیستم بانکی را شکل می دهند و بر عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی اثر می گذارند. درنهایت عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی به توسعه فین تک در بانک ملی منجر می شود. لذا خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی با مدل ارایه شده و مولفه های مذکور در پژوهش حاضر، قابل پیاده سازی است.

  کلیدواژگان: ارزیابی خط مشی، فینتک، صنعت بانکداری
 • هاتف ملازاده جبدرقی، مهدی زینالی*، علی اکبر نونهال نهر، احمد محمدی صفحات 109-130

  هدف پژوهش حاضر تبیین متغیرهای موثر در اندازه گیری سرمایه فکری در محیط اقتصادی ایران است. همچنین از نظر ماهیت و روش نیز این پژوهش تحلیلی-همبستگی بود که عوامل موثر بر روی سرمایه فکری را بررسی کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مطالعات و تحقیقات انجام شده در گذشته در زمینه سرمایه فکری است. بنابراین نمونه گیری انجام نگرفت و تمام پژوهش هایی که درباره سرمایه فکری انجام شده است را تا پایان سال 1399 بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار STATA استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش از  عوامل مرتبط با سرمایه فکری،   ارزش افزوده بازار  دارای بیشترین اندازه اثر و ساختار سرمایه دارای کمترین اندازه اثر می باشند. در نتیجه‎ گیری در می‎یابیم که مطالعه‎ ی سرمایه‎ ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت‎های انکارناپذیری داشته و کامل‎تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته‎ های مختلف، بلکه سایر ذی‎نفعان مهم اجتماعی (حرفه‎ای‎ها، سیاست‎گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می‎شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش‎های ابتکاری و آزمایش جدید در مورد سرمایه فکری را به کار ببرند.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، عملکرد مالی، محیط اقتصادی، ایران
 • حسین عابدینی*، سجاد رسولی جزی، حسین صیادی تورانلو صفحات 131-152

  تعیین میزان کارمزد خدمات مالی ارایه شده از سوی بانک ها به موجب متون قانونی، نظیر بند (4) ماده (20) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و بند (4) ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی دانسته شده است. سیستم تقنین به دلیل عدم مقرره گذاری کافی و ناصحیح، نه تنها مشکلات احتمالی را برطرف نکرده، بلکه منجر به افزایش تخلفات و ترک فعل های مالی گردیده که هرکدام از آن ها خسارت و آسیب های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است؛ درواقع، عدم تبیین دقیق ماهیت کارمزدها و فقدان ضمانت اجرای کارآمد از یکسو و عدم فرهنگ سازی و توجیه پذیری پرداخت های مالی مشتریان از سوی دیگر، باعث شده تا چندین سال، نرخ کارمزدهای بانکی، ثابت بماند و عملا بانک ها در قبال ارایه بسیاری از خدمات مالی، کارمزد متناسب دریافت نکنند. اکنون مساله مهم این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین در تعیین کارمزدهای بانکی چیست و راهکارهای اصلاح آن ها کدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تشریح چالش های مذکور، تاکید شده است که تبیین صحیح ماهیت کارمزدهای بانکی، وضع ضمانت اجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترک فعل های مربوطه و اطلاع رسانی کافی به مشتریان می تواند این چالش ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.

  کلیدواژگان: ناکارآمدی قوانین، آسیب های حقوقی و اجتماعی، چالش های اقتصادی، کارمزد های بانکی، هزینه های خدمات مالی
 • یوسف ابراهیمی، یعقوب علوی متین*، سحر خوش فطرت، حسن رفاقت صفحات 153-182

  بانک ها ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود نیز هستند. برای تحقق این اهداف، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع می باشند که یکی از مسایل مهم در این زمینه، شناخت عوامل موثر در جذب منابع است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر تامین منابع بانکی است. برای رسیدن به هدف تحقیق، با مرور پیشینه تحقیق، رسالت بانک و نظرات کارشناسان بانکی، 62 عامل در قالب پرسشنامه ای ارایه شد. پایایی پرسشنامه پس از تایید خبرگان بانکی و انجام پیش آزمون، با آلفای کرنباخ آزمون و تایید گردید. بعد از جمع آوری داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، شناسایی مولفه های موثر بر روش های جذب منابع با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزیی) و انجام تحلیل عاملی، استخراج شد. بر اساس مقادیر t-value به دست آمده که بالاتر از عدد 96/1 گردید، تاثیر مجموعه عوامل برون سازمانی و درون سازمانی بر تجهیز منابع، به طورکلی تایید شد. این ارتباط در بخش ابعاد عوامل درون سازمانی نیز تایید گردید. با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده در مدل نهایی پژوهش، میزان تاثیرگذاری عوامل درون سازمانی (0/863) نسبت به عوامل برون سازمانی (0/192) در تجهیز منابع بیشتر است. در بررسی تاثیرگذاری ابعاد عوامل درون سازمانی؛ عوامل ارتباطی و انسانی، خدماتی، فیزیکی و مالی به ترتیب در اولویت 1 تا 4 قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، حداقل مربعات جزئی، عوامل برون سازمانی، عوامل درون سازمانی
 • مهرنوش نجفی، حسین وظیفه دوست*، هاشم نیکو مرام، زهره دهشتی شاهرخ صفحات 183-218

  این مطالعه با هدف ارایه مدل مبتنی بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند در بازارهای تجاری با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه دیمتل، پرسشنامه ISM و پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت 5 درجه، استفاده گردید. جامعه آماری در بخش های کیفی، دیمتل و ISM، شامل 10 نفر از خبرگان حایز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. همچنین جامعه آماری بخش کمی و جهت اعتبار سنجی مدل نهایی شامل 384 نفر از مشتریان بازارهای تجاری بوده اند. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، از تکنیک دیمتل و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله های اصلی پژوهش استفاده گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SMART PLS، الگوی ارایه شده اعتبارسنجی گردید.با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ترکیبی ISM-DEMATEL، مدل نهایی ارایه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 14 مقوله اصلی است. بر اساس مدل پژوهش مشخص گردید، ارزش کارکردی و اجتماعی بر ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی تاثیر می گذارند. ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی بر هم آفرینی ارزش با مشتریان و ارزش آفرینی اثرگذاشته و به مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند منجر می شوند. از طریق مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند می توان مشتری مداری و رابطه با مشتریان را تحت تاثیر قرار داد و به رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان منجر شده و در نهایت حفظ مشتریان میسر می شود.

  کلیدواژگان: مبادله ارزش، ارزش بازاریابی رابطه مند، بازارهای تجاری، رویکرد آمیخته
 • سید احمد شجاعی، رضا معبودی*، حمید آسایش صفحات 219-242

  هدف مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های مختلف اقتصادی ایران از طریق مجاری واردات و صادرات با استفاده از الگوی گارچ و معادلات هم زمان طی دوره زمانی 1367-1397 در ایران است. نتایج نشان داد، نوسانات نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر بخش های صنعت و معدن دارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 0349/0 درصد کاهش و ارزش افزوده بخش کشاورزی، 008/0 درصد کاهش داشته است. درمورد ارزش افزوده بخش خدمات می توان گفت از آنجا که این بخش وابستگی کمی به واردات دارد؛ از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیری معناداری ندارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز میزان رشد اقتصادی در کل اقتصاد و در بخش های صنعت و کشاورزی  کاهش می یابد که این امر، به دلیل وابستگی اقتصاد ایران و بخش های صنعت و کشاورزی به واردات مواد اولیه و نهاده هاست. براساس نتایج، برای کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و نیز کم کردن تاثیرپذیری آن از نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می گردد در برنامه های توسعه ای کشور از راهبرد جایگزینی واردات استفاده شود.

  کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، رشد اقتصادی، بخش های صنعت و کشاورزی، اقتصاد ایران، الگوی گارچ (GARCH)
 • علی سلیمانی بشلی، هرمز مهرانی*، شادان وهاب زاده منشی، زهرا علیپور درویشی صفحات 243-270

  این مطالعه با هدف مدلسازی کسب مزیت رقابتی پایدار در بانکداری شرکتی در بانک های خصوصی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید، متخصصان بازاریابی و مدیران بانک های خصوصی کشور است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام شد و با 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان این صنعت استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته  و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش گراندد تیوری و حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد مولفه های هوشمندی رقابتی، بانکداری دیجیتال، بازاریابی رابطه مند و مشتری گرایی بر کسب مزیت رقابتی پایدار (پدیده محوری) تاثیرگذارند. همچنین مشخص گردید، مولفه های کسب مزیت رقابتی پایدار (پدیده محوری)، کیفیت خدمات بانکی (شرایط زمینه ای) و شدت رقابت (شرایط مداخله گر) بر راهبرد بازاریابی بانکداری شرکتی (راهبردها) تاثیرگذارند. در نهایت مولفه مذکور منجر به پیامدهایی نظیر رقابت پذیری در صنعت بانکداری، پایداری مالی و روابط بلندمدت با مشتریان می شود.

  کلیدواژگان: کسب مزیت رقابتی پایدار، بانکداری شرکتی، صنعت بانکداری
 • عمران بامری*، جواد شورورزی صفحات 271-292

  حسابرسی داخلی هنوز یک حرفه در حال ظهور است. حسابرسی داخلی نقش مهمی در کمک به سازمان ها برای دستیابی به اهداف و حفاظت از دارایی های خود ایفا می کند. علاوه بر این، حسابرسی داخلی به یک ابزار مدیریتی حیاتی برای دستیابی به کنترل موثر در سازمان ها تبدیل شده است. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود ، که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. تحول در محیط اقتصادی ایران بویژه در سال های اخیر باعث شده که راهبری شرکتی به عنوان مکانیزمی نظارتی ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، که یکی از ارکان آن واحد حسابرسی داخلی است ، و نقشی تعیین کننده در گزارشگری مالی و اعتبار صورتهای مالی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره  زمانی این تحقیق بین سال های 1387 تا 1396 می باشد که شامل دو دوره، 5 سال قبل از الزامی شدن حسابرسی داخلی و 5 سال بعد از آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که  با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار EViews آزمون گردید. در این تحقیق از مدل کوهلبک و وارفیلد (2008) برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه از داده های 109 شرکت استفاده گردیده است. نتایج ضرایب حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اجرای حسابرسی داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر معنادار و منفی داشته است.

  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی - کیفیت اقلام تعهدی- کیفیت گزارشگری مالی
 • ندا ابطحی، الهام فریدچهر*، نادر غریب نواز صفحات 293-316

  نقش بازاریابی تجربی به عنوان یک ابزار راهبردی جهت نگهداری مشتریان در صنایع رقابتی از جمله صنعت بانکداری انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف طراحی مدل بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و تجربی (مدیران بانک رفاه) هستند. نمونه گیری بخش کیفی به روش هدفمند صورت گرفت و با 29 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان بانک رفاه استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. مقوله های زیربنایی بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزیی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار مکس کیودا و بخش کمی با اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان داد تجربه حسی، ادراکی و شناختی بر تجربه رفتاری و ارتباطی مشتریان بانکی تاثیر می گذارد. تجربه رفتاری و ارتباطی بر بهبود تجربه مشتریان از سیستم بانکی اثرگذاشته و به وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان منجر می شود. از طریق وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان در نهایت نگهداری مشتریان در بانک رفاه امکان پذیر می شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی تجربی، مدیریت تجربه مشتریان، نگهداری مشتریان و صنعت بانکداری
 • سعید حق پرست*، توحید ولی پور عتیق صفحات 317-333

  راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حایز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن  مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشات گیرد.

  کلیدواژگان: دولت های رانتیر، دولت های توسعه گرا، توسعه پایدار، ایران، کره جنوبی
 • سارا امامقلی پور*، حسن سپهری نیا صفحات 335-347

  راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حایز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن  مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشات گیرد.

  کلیدواژگان: گرسنگی پنهان، تجارت آزاد، قیمت مواد غذایی، رشد اقتصادی، حکمرانی، کیفیت زندگی
 • مرضیه باقری، مصطفی ازکیا *، میثم موسایی صفحات 351-381

  بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و توجه به این سازمان نه تنها باعث رونق این سازمان، بلکه رشد و پیشرفت اقتصاد ملی را نیز به همراه دارد، به همین دلیل عواملی که به نوعی توانایی تاثیرگذاری بر روی این سازمان را دارند، باید مورد تحلیل قرار گیرند، لذا تحقیق حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر رفتار سرمایه گذاری سهامداران در بازار بورس تهران، انجام پذیرفت. این پژوهش از بعد هدف از نوع تحقیقات اکتشافی شمرده می شود و از بعد استراتژی در دسته تحقیقات غیرآزمایشی، میدانی و کیفی قرار گرفت. جامعه مشارکت کننده این تحقیق را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399-1400 تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های باز ساختار نیافته گردآوری و از طریق رویه نظام مند استراوس و کوربین تحلیل شدند. به طور کلی دستاوردهای حاصل از تحقیق میدانی شامل، یک مقوله مرکزی، 4 مقوله اصلی، 67 مقوله فرعی و 139 مفهوم می باشد. در مواجهه با بورس و شرایط حاکم بر آن مشارکت کنندگان دور راهبرد اساسی را اتخاذ کردند، که پیامد این راهبردها مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت سرمایه گذاری در بورس توسط سهامداران، پیامدهایی نظیر، کسب منابع برای کسب و کارهای بزرگ، زمینه و بستری برای ایجاد شرکت های متوسط اشتغالزایی و کاهش نقدینگی و تورم به دنبال خواهد داشت. با عنایت به راهبرد دوم سرمایه گذاران مبتنی بر عدم سرمایه گذاری مجدد در بورس، این مهم باعث ریزش و سقوط بازار سهام می گردد.

  کلیدواژگان: حلیل جامعه شناختی، عوامل اجتماعی- اقتصادی، رفتار سرمایه گذاری، بازار بورس تهران
|
 • Soheil Mohammadi Majd, Mohsen Mehara*, Sajad Barkhordari Dourbash, Zarir Negin Taji, Nader Hashem Nezhad Aghdam Pages 7-29

  One of the primary goals of economic policy is to achieve full employment. The economic policy affects employment through monetary and fiscal policies. Considering this effect, this study aims to investigate the asymmetric dynamic effect of liquidity growth on the unemployment rate by nonlinear autoregressive distributed lag (NRDL) approach in Iran in the period between 2005:4 to 2022:4. The results indicate the existence of asymmetry in the short term. Accordingly, a one percent positive change in liquidity growth leads to an increase in the unemployment rate by 0.21 percent, and a one percent negative change in liquidity growth leads to a decrease in the unemployment rate by 0.25. Although the effect of liquidity changes on the unemployment rate is almost low, the asymmetric effects of monetary policy that are applied by liquidity changes are evident

  Keywords: Monetary policy, Liquidity, Unemployment, Asymmetric effect
 • Saeid Mohammadbeigi* Pages 31-70

  The purpose of this article is to investigate the effect of religiosity on consumption utility in Isfahan. The data of the article include 423 samples from the fifteen districts of Isfahan, which were studied in individuals aged 18 to 87 years in 1399 using the organized Alport and Ross questionnaire and with the help of cluster sampling. Considering the consequences of accepting the religion of Islam in order to explain the effect of religion on the utility of consumption, in this study, various indicators have been created based on religious affiliation, participation and beliefs. Using Propensity Score Matching Technic (PSM), the results of this study show that active religious participation plays an important role in various aspects of religiosity. In addition, religious identity, religious affiliation, participation in religious ceremonies, and belief in the influence of religion in various aspects of life have had a significant impact on consumer utility. The research findings have been examined from different aspects of consumption utility in relation to the impact of religiosity and the results indicate the positive effect of religiosity on consumption utility.

  Keywords: Islam, Consumption, Utility, Isfahan, PSM Technique
 • AliReza Fakhr Abadi, Habib Piri*, Mitra Kashe, Maryam Mohdian Pages 71-79

  This research examined the relationship between financial intelligence of customers and financial performance of Bank Qarz al-Hasneh Mehr branches from the employees' point of view. The statistical population of the employees of Qarz al-Hasneh Mehr Bank branches, according to Morgan's table, 290 people were selected as a sample from the statistical population of 1050 people. The descriptive research is of the correlation type. In this research, two questionnaires of customers' financial intelligence and financial performance were used. The questionnaires had good validity and reliability. Data analysis was done with spss software. The results showed that there is a relationship between financial intelligence (and its components: integrity of financial data, quality of financial information content, quality of access to financial information) and financial performance.

  Keywords: Financial intelligence of customers, financial performance, Bank of Qarz al-Hasneh Mehr Iran
 • Vahid Moradi, Changiz Mohammadizadeh *, Ali Farhadi Mahalli Pages 81-110

  The present study was conducted with the aim of designing and explaining the evaluation model of fintech executive policy in National Bank. This research is based on the purpose of a developmental-applied study and based on the method of data collection, it is a non-experimental (descriptive) study of cross-sectional survey type. Also, in this study, a mixed research method (qualitative-quantitative) was used. The tool for collecting data in the qualitative part is a semi-structured interview and in the quantitative part is a Likert scale questionnaire. The Holstein coefficient was used to validate the qualitative part, and the quantitative part was validated using convergent validity, composite reliability and Cronbach's alpha. The statistical population in the qualitative section includes university professors and managers of National Bank who were selected by purposeful sampling method and theoretical saturation was achieved with 17 interviews. The statistical population of the quantitative part includes the managers and experts of National Bank branches in Tehran. The sample size was determined by Cochran's formula of 293 people and sampling was done by cluster-random method. To analyze the data in the qualitative part, the method of qualitative analysis of the theme and MaxQDA software was used. In the quantitative part, partial least squares method and Smart PLS software were used to validate the model. The research findings showed that the evaluation of the external, internal environment and banking stakeholders affects the technology strategy and financial strategy. Financial and technological strategies also shape the fintech executive policy in the banking system and affect marketing, financial and social performance. Finally, the marketing, financial and social performance leads to the development of fintech in National Bank.

  Keywords: policy evaluation, fintech, banking industry
 • Hatef Mollazadeh, Mehdi Zeinali*, AliAkbar Nonahal Nahr, Ahmad Mohamadi Pages 109-130

  The aim of the current research is to explain the effective variables in measuring intellectual capital in Iran's economic environment. Also, in terms of nature and method, this research was analytical-correlation, which examined the factors affecting intellectual capital. The statistical population of the current research includes all the studies and researches done in the past in the field of intellectual capital. Therefore, sampling was not done and all the researches that have been done about intellectual capital were reviewed until the end of 2019. STATA software was used to analyze the data, and according to the results of the research, among the factors related to intellectual capital, the added value of the market has the largest effect size and the capital structure has the smallest effect size. In conclusion, we find that the study of intellectual capital has made undeniable progress and has become more complete during the last thirty-three years in Iran. Nowadays, not only academics from different fields, but also other important social stakeholders (professionals, policymakers, managers, etc.) know more about this field. Researchers can challenge the status quo in future research and use innovative methods and new experiments on intellectual capital.

  Keywords: intellectual capital, financial performance, economic environment, Iran
 • Hossein Abedini*, Sajjad Rasouli Jazi, Hossein Sayyadi Touranlou Pages 131-152

  The financial services provided by the banks require the receipt of a fee, which the legislator only sets according to regulations, such as paragraph (4) of article (20) of the “Banking Operations without Usury Act” and paragraph (4) of article (14) of the “Monetary and Banking Law of the Country Act”, has considered the determination of its amount as one of the Central Bank's powers. In this regard, the legislative system due to the lack of adequate and incorrect regulations, not only did not solve the possible problems, but also had led to an increase in financial violations and omissions, each of which results in legal, social and economic damages. In fact, “lack of precise explanation of the nature of fees and lack of guarantee of efficient execution” on the one hand and “lack of culturalization and justification of customer financial payments” on the other hand, have caused the rate of bank fees to remain constant for several years, and banks actually to provide many financial services do not charge a proportionate fee. Therefore, the important issue is that what are the challenges caused by the defects and ineffectiveness of the laws in banking fees and what are the solutions to correct them? In the current research, with the descriptive-analytical method, while explaining the mentioned challenges, it has been emphasized that the correct explanation of the nature of bank fees, the establishment of efficient performance guarantees to prevent related violations and omissions, and sufficient information to customers can overcome these challenges raise a lot.

  Keywords: Inefficiency of Laws, Legal, Social Damages, Economic Challenges, Bank Fees, Financial Service Costs
 • Yousef Ebrahimi, Yagoub Alavimatin*, Sahar Khoshfetrat, Hasan Refagahat Pages 153-182

  Banks, while accompanying the economic programs of countries, also seek to gain benefits for their beneficiaries. To achieve these goals, they need to equip and optimally allocate resources, and one of the important issues in this field is to know the effective factors in attracting resources. The purpose of this research is to identify and prioritize factors affecting the provision of bank resources. To achieve the goal of the research, by reviewing the background of the research, the mission of the bank and the opinions of banking experts, 62 factors were presented in the form of a questionnaire. The reliability of the questionnaire was tested and confirmed with Cronbach's alpha after the approval of banking experts and the pre-test. After collecting research data through a questionnaire, the identification of the effective components on the methods of resource attraction was extracted using structural equation modeling (partial least squares model) and factor analysis. Based on the obtained t-value, which was higher than 1.96, the influence of external and internal factors on resource allocation was generally confirmed. This relationship was also confirmed in the dimension of intra-organizational factors. According to the path coefficients obtained in the final model of the research, the influence of intra-organizational factors (0.863) is higher than extra-organizational factors (0.192) in equipping resources. In examining the influence of dimensions of internal organizational factors; Communication and human, service, physical and financial factors were placed in priority 1 to 4 respectively.

  Keywords: Factor analysis, partial least squares, external factors, internal factors
 • Mehrnoosh Najafi, Hossein Vazifedoost*, Hashem Nikoumaram, Zohreh Dehdashti Shahrokh Pages 183-218

  This study was aimed at developing a model based on the value exchange of relationship marketing in commercial markets using a mixed approach, combining qualitative and quantitative research methods. In the qualitative part of the research, interview questions were developed for the data collection purpose. Then, the DEMATEL Questionnaire, the ISM Questionnaire and a researcher-made questionnaire with a 5-point Likert scale were used. The statistical population in the qualitative part, DEMATEL and ISM consisted of 10 qualified experts selected using a purposive and non-probability sampling method and questioned through in-depth and semi-structured interviews. The statistical population of the quantitative part who were used to validate the final model consisted of 384 customers of commercial markets.In the first step of the current study, the main categories and sub-categories of the research were identified using the qualitative analysis of the theme (editing and summarizing the interviews and interpreting the concepts and words) and MAXQDA software was used for qualitative analysis. Then, in the second and quantitative part of the research, the DEMATEL technique, the Interpretive Structural Modeling (ISM) method and MICMAC software were used to identify the causal relationships between the main categories of the research. Finally, the model was validated using the Partial Least Squares (PLS) technique and SMART PLS software.The final model was presented by extracting the main categories and sub-categories of the research using the results of qualitative analysis of the theme and an integrated ISM-DEMATEL method. In total, the resulting model consisted of 14 main categories. Based on the research model, we concluded that functional and social values affect emotional, epistemic and conditional values. Emotional, epistemic and conditional values affect value co-creation with customers as well as value creation and lead to the value exchange of relationship marketing. The value exchange of relationship marketing can affect customer orientation and relationship, thereby leading to customer satisfaction, loyalty and trust, and ultimately customer retention.

  Keywords: value exchange, relationship marketing value, commercial markets, mixed approach
 • Syed Ahmad Shojaee, Reza Maaboudi*, Hamid Asayesh Pages 219-242

  The purpose of the article is to investigate the effect of exchange rate fluctuations on the growth of different sectors of Iran's economy through import and export channels using the Garch model and simultaneous equations during the period of 2018-1988in Iran.The results showed that exchange rate fluctuations have the greatest impact on industry and mining sectors. With the increase in exchange rate fluctuations, the added value of the industry and mining sector decreased by 0.0349% and the added value of the agricultural sector decreased by 0.008%. Regarding the added value of the service sector, since this sector has little dependence on imports, it is not significantly affected by exchange rate fluctuations. With the increase in exchange rate fluctuations, the rate of economic growth in the whole economy and in these sectors decreases, which is due to the dependence of the Iranian economy and the industrial and agricultural sectors on the import of raw materials and inputs. Finally, based on the results, in order to reduce the economy's dependence on imports and its impact on exchange rate fluctuations, it is suggested to use the import substitution strategy in the country's development plans.

  Keywords: exchange rate fluctuations, economic growth, industrial, agricultural sectors, Iran's economy, Garch model, simultaneous equations
 • Ali Soleimani Besheli, Hormoz Mehrani*, Shadan Vahabzadeh Monshi, Zahra Alipour Darvishi Pages 243-270

  This study was conducted with the aim of modeling sustainable competitive advantage in corporate banking in private banks of the country. The current research is an applied-developmental research in terms of its purpose, and it is considered a cross-sectional survey research from the point of view of data collection. The community of participants in the qualitative sector includes experts, professors, marketing specialists and managers of private banks in the country. Sampling was done with a purposeful method and theoretical saturation was achieved with 12 interviews. In the quantitative section, the views of 384 customers of this industry were used. The data collection tool is a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. Grounded theory and partial least squares were used to analyze the collected data. The research findings showed that the components of competitive intelligence, digital banking, relational marketing and customer orientation have an impact on obtaining a sustainable competitive advantage (phenomenon-oriented). It was also determined that the components of obtaining a sustainable competitive advantage (central phenomenon), the quality of banking services (background conditions) and the intensity of competition (intervening conditions) affect the corporate banking marketing strategy (strategies). Finally, the mentioned component leads to consequences such as competitiveness in the banking industry, financial stability and long-term relationships with customers.

  Keywords: obtaining sustainable competitive advantage, corporate banking, banking industry
 • Neda Abtahi, Elham Faridchehr*, Nader Gharibnavaz Pages 293-316

  The role of experiential marketing as a strategic tool to retain customers in competitive industries including the banking industry is undeniable. This research was conducted with the aim of designing an experimental marketing model in the banking industry. The current research is an applied-developmental research in terms of its purpose, and it is considered a descriptive-survey research in terms of the method of data collection. The community of participants of the qualitative section includes theoretical (marketing professors) and experimental (Refah Bank managers). Sampling of the qualitative part was done in a targeted way and theoretical saturation was achieved with 29 interviews. In the quantitative section, the views of 384 customers of Refah Bank were used. The data collection tool is a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. The underlying categories of experiential marketing in the banking industry were identified by thematic analysis method and the final model was validated by the partial least squares method. Qualitative data analysis was done with Maxqda software and quantitative part was done with Smart PLS. The results showed that sensory, perceptual and cognitive experience affects the behavioral and communication experience of banking customers. Behavioral and communication experience has an effect on improving customers' experience of the banking system and leads to customer loyalty, trust and satisfaction. Through the loyalty, trust and satisfaction of customers, it becomes possible to keep customers in Refah Bank.

  Keywords: experiential marketing, customer experience management, customer retention, banking industry
 • Saeid Hagh Parast*, Tohid Valipour Atiq Pages 317-333

  The ways to achieve the desired economic, social, cultural and political development and growth are considered important. The majority of experts on the development of countries, while emphasizing the role and importance of the government and the policies adopted by the statesmen in the development, are looking for a scientific and logical answer to this important question that the causes and factors of the difference in the different development experiences between the developing countries, despite having Some similarities such as: independence of action of governments and abundant infrastructural resources along with elites with expertise and... We witness different results in their development record! The current research, while comparing the governments of Iran and South Korea since the 1960s, will seek to answer this important question: What are the causes and factors of different experiences of development in rentier and development-oriented governments? The hypothesis of the current research is that in development-oriented governments such as South Korea, efficient and expert bureaucracy and the government's ability to attract the participation of the private sector of society along with strict supervision are considered to be privileged features, which are considered the missing link in rentier governments such as Iran. The present research is descriptive-analytical. As a result, fundamental changes in the path of growth and progress for any society must first originate from a correct strategy in all-round development along with an efficient, independent and meritocratic bureaucracy.

  Keywords: rentier governments, development list governments, sustainable development, Iran, South Korea
 • Sara Emamgholipour*, Hasan Spehri Pages 335-347

  Eliminating hunger, both obvious and hidden, is one of the goals of sustainable development. Considering that the nature of hunger in the world is changing, the study of the hidden hunger index that shows the lack of micronutrients and the socio-economic factors affecting it, provides evidence to health policy makers to take measures to reduce the adverse effects of hidden hunger. The present descriptive analytical study was conducted using cross-country data during the years 1990-2019. First, the hidden hunger index based on DALY (Disability Adjusted Life Years) created due to the lack of iodine, iron and vitamin A micronutrients was calculated for all countries, and then by using (FMOLS)fully adjusted least squares regression and Eviews10 software, the effect of variables Economic (gross domestic product per capita and trade openness) and socio-environmental variables (women's education, urbanization, governance, safe drinking water and food prices) are examined on hidden hunger. The data of the study variables were extracted from the databases of the Global Burden of Diseases and the World Bank. The results of the present study showed that the increase in food prices, free trade and urbanization have a positive and significant effect and the governance index, GDP per capita and access to safe drinking water have a significant and negative effect on hidden hunger. The variable of women's education had a positive relationship with hidden hunger, although it was not statistically significant. At the international level, the measures that make food more expensive or reduce their supply, the opening of food trade without the necessary controls and standards, and the increase in the rate of urbanization and its related lifestyle lead to unhealthy eating habits and insufficient or low food consumption, low quality and the lack of micronutrients increase hidden hunger, and in contrast to economic growth and development and improving the governance of countries and having clean water and providing healthy food, it reduces hidden hunger.

  Keywords: Hidden hunger, free trade, food price, economic growth, governance, DALY
 • Marziyeh Bagheri, Mostafa Azkia *, Meysam Mousai Pages 351-381

  The stock exchange is one of the main pillars of the country's economy, and paying attention to this organization not only brings prosperity to this organization, but also to the growth and development of the national economy, for this reason, the factors that have the ability to influence this organization in some way should be analyzed. Therefore, the present research was conducted with the aim of sociological analysis of socio-economic factors affecting the investment behavior of shareholders in Tehran stock market. This research is considered as an exploratory research from the objective dimension, and from the strategy dimension, it was classified as non-experimental, field and qualitative research. The participating community of this research consists of all the shareholders of Tehran Stock Exchange in 2013-2014, who were selected through purposeful sampling until reaching theoretical saturation. Data were collected using unstructured open interviews and analyzed through the systematic method of Strauss and Corbin. In general, the achievements of the field research include a central category, 4 main categories, 67 sub-categories and 139 concepts. Faced with the stock market and its prevailing conditions, the participants of the round adopted the basic strategy, and the consequences of these strategies are examined. If shareholders invest in the stock market, it will have consequences such as obtaining resources for large businesses, creating a platform for creating medium-sized companies, creating jobs, and reducing liquidity and inflation. Considering the second strategy of investors based on not reinvesting in the stock market, this will cause the fall of the stock market.

  Keywords: sociological analysis, socio-economic factors, investment behavior, Tehran stock market