فهرست مطالب

سیاست ها و تحقیقات اقتصادی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1402)

نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحید نیک پی پسیان*، صمد حکمتی فرید، یوسف محمدزاده، فاطمه خیل کردی صفحات 1-35
  سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنصر اصلی در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای صادرکننده نفت با سایر کشورها متفاوت است. کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، اغلب از سیستم حاکمیتی رانتیر با اتکا به عواید منابع نفتی مدیریت شده و موجب بروز نااطمینانی و بی-ثباتی در سیاست گذاری های کلان اقتصادی می شود. لذا، اغلب این کشورها از حاکمیت نهادی مشکوک و از عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده که مانع ورود سرمایه گذاران خارجی می شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر رانت نفتی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی بازه زمانی 1985-2018 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیر رانت نفتی اثری منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیرهای شاخص کیفیت نهادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و باز بودن تجاری اثری مثبت در جذب FDI دارند. بر اساس نتایج تحقیق جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران مستقیم خارجی، کوچک نمودن اندازه ی دولت های رانتیر و کاهش شدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می گردد، درآمدهای حاصل از منابع نفتی به صندوق ذخیره ارزی سرریز گردد همچنین افزایش مشوق ها و معافیت های مالیاتی علی الخصوص در بخش صنعت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: رانت نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، الگوی تصحیح خطای برداری
 • ئاسو اسماعیل پور*، زهرا کریمی تکانلو، ئه سرین شاهمرادی صفحات 36-62

  مالیات ها از مهم ترین ابزارهای سیاست مالی است و می توانند به دولت در جهت تامین رفاه مردم، کمک کنند. لذا در این مطالعه، تاثیر افزایش و کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها بر رفاه خانوار شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تاثیر تغییرات مالیات مذکور بر رفاه خانوارها در سطح کلان از روش مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد استفاده شده است. برای برآورد مدل تعادل عمومی از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران استفاده شده است. مدل در دو سناریو که شامل افزایش و کاهش مالیات بر شرکت ها است، با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده است. جهت بررسی رفاه خانوار از شاخص تغییرات معادل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در سناریو اول با اعمال افزایش 10، 20 و 50 درصدی مالیات بر شرکت ها، رفاه خانوار شهری کاهش یافته ولی رفاه خانوار روستایی اندکی افزایش می یابد. رفاه کل خانوارها در این سناریوها کاهش می یابد. در سناریو دوم با کاهش این مالیات در سه حالت قبل، رفاه خانوار شهری روند افزایشی داشته و خانوار روستایی اندکی کاهش رفاه را تجربه می کنند، همچنین رفاه کل خانوارها افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: مالیات بر درآمد شرکت ها، رفاه خانوار، مدل تعادل عمومی
 • زهرا سپیدبر*، غلامعلی معصومی نیا صفحات 63-94
  توسعه بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع سرمایه گذاری و همچنین حل معضل تنگنای اعتباری دارد. در این راستا بازار سرمایه با برخورداری از پتانسیل بالا، طراحی و انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی و همچنین با توجه به مصوبه های کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان معاملات طیفی از اوراق بخش دولتی و خصوصی با موضوع های تامین مالی گوناگون را فراهم کرده است؛ به طوری که شرکت های خصوصی و مخصوصا دولت توانسته اند از ظرفیت های بالای بازار سرمایه کشور استفاده کنند. لذا، شناخت دقیق چالش های توسعه این بازار در ایران می تواند به عنوان نخستین گام در رشد و توسعه این بازار نقش مهمی داشته باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بازار صکوک و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1400 به صورت تواتر داده های فصلی با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص صکوک تاثیری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ دلار در بازار آزاد، شاخص قیمت مصرف کننده و کسری بودجه تاثیر منفی بر تولید ناخالص دارد.
  کلیدواژگان: شاخص صکوک، تولید ناخالص داخلی، ایران، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
 • حمید آسایش*، یلدا مصطفی پور، رضا شمس اللهی صفحات 95-121
  یکی از عوامل موثر بر تورم در چند سال اخیر، در سطح جهانی، همه گیری کووید 19(ویروس کرونا) بوده است. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است در کنار سایر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تاثیر همه گیری کووید19 نیز مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400-1360 و الگو های خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، همه گیری کووید 19 و تحریم های اقتصادی منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده است. بنابراین به نظر می رسد، اثر فزاینده تحریم اقتصادی بر تورم و محدودیت های قرنطینه ها و اقدامات مهاری اعمال شده پس از شیوع بیماری همه گیر، همچنین، عدم قطعیت درآمد و نااطمینانی به وجود آمده ناشی از کرونا منجر به افزایش فشار عرضه و از این طریق سبب تشدید تورم شده است. همچنین، متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز واقعی، بر تورم اثر مثبت داشته و منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده اند. طبق یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر، اثر ضد تورمی مربوط مخارج آموزشی دولت، همزمان و با وقفه در کاهش تورم موثر بوده است. علاوه براین، تاثیر درآمد سرانه بر تورم منفی بوده و با افزایش درآمد سرانه تورم کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: تورم، کووید19، ایران، الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی، الگوی تصحیح خطا
 • صلاح سلیمیان*، آزاده اشرفی صفحات 122-149
  هدف اصلی تبلیغات، افزایش فروش محصولات و یا خدمات است. در این تحقیق با طراحی یک بازی ایستا با اطلاعات کامل بین بنگاه (از طریق تبلیغات) و مشتریان (از طریق تاثیر تبلیغات بر خریدشان)، تعادل و استراتژی بهینه طرفین ارایه گردید. در این بازی بنگاه 6 انتخاب و مشتریان 5 انتخاب در پیش خواهند داشت. نتایج نشان داد که استراتژی B_H B (خرید کامل با صرف هزینه زیاد و تمایل برای خرید مجدد و پیشنهاد آن به سایرین) برای مشتریان استراتژی غالب محسوب می گردد، در حالیکه بنگاه استراتژی غالب ندارد. تعادل نش بازی (B_H B F,) در جایی است که بنگاه با بهبود کیفیت و تبلیغات زیاد (جذب بسیار بالا) سعی در معرفی محصول جدید با کیفیت بالا نماید و مشتری نیز با خرید کامل (صرف هزینه زیاد) و تمایل به خرید مجدد و نیز پیشنهاد آن به سایرین بالاترین مطلوبیت ممکن را بدست می آورد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد که بنگاه ضمن بهبود کیفیت محصول خود، با تبلیغات زیاد و به اندازه بتواند محصول خود را معرفی کرده تا مشتریان زیادی را جذب کرده و نیز سود (مطلوبیت) خود را حداکثر نماید و موجبات افزایش رفاه عمومی فراهم گردد.
  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، بنگاه، مشتریان، تبلیغات، تعادل نش
 • داود جمینی*، حمید نظری صفحات 150-177

  تامین اشتغال و رفع نابرابری میان مناطق در راستای ایجاد تعادل منطقه ای، یکی از دغدغه های سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه منطقه ای است و در جوامع روستایی که نقش کلیدی را تامین مواد اولیه و امنیت غذایی ایفا می نمایند، اهمیت آن دوچندان است. هدف از پژوهش کمی و کاربردی حاضر تحلیل شاخص های اشتغال در بخش روستایی 31 استان ایران است. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران تهیه شد. یافته ها نشان داد به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال سه استان زنجان، اردبیل و قزوین به ترتیب با امتیاز نهایی 3337/0، 2373/0 و 232/0، رتبه های اول تا سوم و سه استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان به ترتیب با امتیاز نهایی 3788/0-، 318/0- و 218/0-، پایین-ترین رتبه ها را داشته-اند. نتایج توزیع فضایی نشان داد اگر کشور را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم نماییم، نیمه شمالی کشور به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال در وضعیت بهتری نسبت به نیمه جنوبی قرار دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد میان برخورداری استان ها از شاخص های اشتغال و فاصله از مرکز در سطح 99 درصد اطمینان، ارتباط آماری معنادار و منفی وجود دارد. اولویت دادن به استان های محروم از طریق سرمایه گذاری و حمایت موثر در راستای اشتغال زایی پایدار، مهم ترین توصیه سیاستی مطالعه حاضر است.

  کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، توسعه روستایی، تحلیل فضایی، شاخص های اشتغال
|
 • Vahid Nikpey Pesyan *, Samad Hekmati Farid, Yousef Mohammadzadeh, Fatemeh Kheyil Kordi Pages 1-35
  Foreign direct investment has become a key element in linking countries' domestic economies to the global economy. The issue of attracting foreign investment for oil-exporting countries is different from other countries. Oil-dependent countries are often managed by rentier governance systems based on oil revenues, leading to uncertainty and instability in macroeconomic policies. Therefore, most of these countries have dubious institutional sovereignty and poor performance of macroeconomic variables that prevent the entry of foreign investors. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of oil rents on the inflow of foreign direct investment in Iran during the period 1985-to 2018 using the vector error correction model (VECM). The results show that the oil rent variable hurts the inflow of foreign direct investment, while the variables of the institutional quality index, gross fixed capital formation, and trade openness have a positive effect on FDI absorption. According to the results of the study, in order to attract more foreign direct investors, limit and reduce the size of rentier governments and drastically reduce the dependence of the budget on oil revenues suggested that revenues from oil resources to improve the related infrastructure in all economic sectors be overflow into the .
  Keywords: Oil rents, FDI, VECM
 • Aso Esmailpour *, Zahra Karimi Takanlou, Asrin Shahmoradi Pages 36-62

  Taxes are one of the most important financial policy tools and can help the government to ensure people's welfare. Therefore, in this study, the effect of increasing and decreasing corporate income tax on the welfare of urban and rural households has been investigated. To investigate the impact of the mentioned tax changes on the welfare of households at the macro level, the method of the standard calculable general equilibrium model has been used. To estimate the general balance model, the social accounting matrix of Iran 2013 was used. The model has been solved using GAMS software in two scenarios that include increasing and decreasing corporate taxes. In order to check the welfare of the household, the index of equivalent changes has been used. The findings indicate that in the first scenario, with the application of 10, 20 and 50 percent increase in corporate tax, the welfare of urban households decreases, but the welfare of rural households increases slightly.The welfare of all households decreases in these scenarios. In the second scenario, with the reduction of this tax in the previous three cases, the welfare of the urban household increases and the rural household experiences a slight decrease in welfare,

  Keywords: Corporate income tax, household welfare, general equilibrium model
 • Zahra Sepidbar *, Gholamali Masouminai Pages 63-94
  The development of the debt market, as one of the pillars of the country's financial system, plays an important role in improving the allocation of investment resources as well as solving the problem of credit crunch. In this regard, the capital market, with its high potential, has designed and published a variety of Islamic financial instruments, and also according to the resolutions of the Jurisprudence Committee of the Securities and Exchange Organization, it has provided the possibility of trading a range of public and private sector bonds with various financing issues. So that private companies and especially the government have been able to use the high capacities of the country's capital market. Therefore, a detailed understanding of the challenges of the development of this market in Iran can play an important role as the first step in the growth and development of this market. Therefore, the current research aims to investigate the relationship between the Sukuk market and the GDP in Iran's economy from 2010 to 2021 in the form of seasonal data frequency using the Generalized Moments Model (GMM). The research results show that the Sukuk index has a positive effect on the GDP.
  Keywords: Sukuk index, GDP, Iran, GMM
 • Hamid Asayesh *, Yalda Mostafapour, Reza Shamsollahi Pages 95-121
  One of The factors Affecting Inflation in Recent years At the global level, there has been an epidemic of Covid-19 (coronavirus). There fore, in this research, it has been tried along with other factors affecting inflation in Iran's economy The impact of the Covid-19 pandemic should also be investigated. For this purpose, from the data of 1360-1400 and Autoregerssive Distributed Lag and ECM. Based on the findings. The Covid-19 pandemic and economic sanctions have led to an increase in inflation in the period under review. Therefore, it seems that the increasing effect of economic sanctions on inflation and the restrictions of quarantines and containment measures applied after the outbreak of the epidemic, as well as the uncertainty of income and uncertainty caused by the corona virus, lead to an increase in supply pressure and This way has caused inflation to intensify Also, the variables of liquidity and real exchange rate have a positive effect on inflation and have led to an increase in inflation in the investigated period. According to the findings of the current research, the anti-inflationary effect of the government's educational expenditures has been effective in reducing inflation simultaneously and intermittently. In addition,
  Keywords: Inflation, Covid19. iran. Ardl, ECm
 • Salah Salimian *, Azadeh Ashrafi Pages 122-149
  In this research, by designing a static game with complete information between the firm (through advertising) and customers (through the effect of advertising on their purchase), the equilibrium and optimal strategy of the players were presented. In this game, the firm will have 6 choices and the customers will have 5 choices. The results showed that B_H B strategy (full purchase with high spending and willingness to buy again and recommend it to others) is considered a dominant strategy for customers, while the firm does not have a dominant strategy. The Nash equilibrium of the game (F, B_H B) is where the company tries to introduce a new product with high quality by improving the quality and advertising a lot (very high absorption) and the customer also makes a complete purchase (spending a lot of money) and the desire to buy again and also, offering it to others gets the highest possible utility. According to the obtained results, it is suggested that firm, while improving the quality of its product, introduces its product with a lot of advertisements and as much as it can to attract many customers and also maximize its profit (utility) and increase public welfare.
  Keywords: Game Theory, Firm, customers, Advertising, Nash Equilibrium
 • Davood Jamini *, Hamid Nazari Pages 150-177

  Providing employment and eliminating inequality between regions in order to create regional balance is one of the concerns of policy makers and regional development planners and in rural communities that play a key role in providing raw materials and food security, its importance is twofold. The aim of this quantitative and applied research is spatial analysis of employment indicators in rural areas of 31 provinces of Iran. The findings of the research showed that in terms of employment indicators, the three provinces of Zanjan, Ardabil and Qazvin, with final scores of 0.3337, 0.2373, and 0.232, ranked first to third, and three provinces of Sistan and Baluchistan, Kohgiluyeh & BoyerAhmad and Kerman, respectively, occupied the lowest ranks with final scores of -0.3788, -0.318, and -0.218. The results of spatial analysis showed that if we divide the entire country into two parts, northern and southern, the northern half of the country is in a better situation than the southern half in terms of having employment indicators. The results of Pearson's correlation coefficient showed that there is a statistically significant and negative relationship between provinces' employment indicators and the distance from the center variable at the 99% confidence level.

  Keywords: Regional Development, Rural Development, spatial analysis, Employment Indicators