فهرست مطالب

نشریه اخلاق وحیانی
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 27، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی مدبر (اسلامی)* صفحات 5-42

  ساحت ارتباطی انسان با دیگر انسان‎ها و سبک زندگی اجتماعی او بخش مهمی از معارف و احکام قرآن کریم را به خود اختصاص داده‎اند. قرآن، هم خطوط کلی بسیاری از آموزه‎ های معاشرتی را در قالب «بایدها و نبایدها» و هم برخی مبانی و زیرساخت‎های این آموزه ‎ها را در قالب «هست‎ها و نیست‎ها» بیان کرده است. درباره آموزه ‎های معاشرت، هم پژوهش‎ها و هم نگاشته‎ ها فراوان‎اند؛ ولی مبناپژوهی معاشرت مورد توجه قرآن‎پژوهان قرار نگرفته و همین، بایستگی این پژوهش را توجیه می‎کند، از این رو مسیله اصلی این پژوهش، یافتن مبانی و پایه-های قرآنی آداب معاشرت است و یافته‎ های آن چنین‎ اند: برخی مبانی قرآنی آداب معاشرت، مبنای آموزه‎ های همگانی معاشرت‎ اند و برخی دیگر مبنای آموزه‎ های معاشرت با خصوص مومنان. دسته نخست عبارت‎اند از: 1. حرمت انسان؛ 2. ملازمه حق و تکلیف در روابط اجتماعی؛ 3. موازنه حق و تکلیف؛ 4. تقدم مصالح اجتماعی بر منافع فردی، و دسته دوم بدین شرح‎اند:حرمت ایمان؛ 2. برادری دینی؛ 3. ولایت ایمانی مومنان بر یکدیگر.این مقاله، به اجمال، اثرگذاری مبانی یادشده بر آموزه‎ های معاشرتی را نیز بررسی می‎کند.روش تحقیق در این مقاله، نقلی- وحیانی و روش پردازش اطلاعات آن (داده ‎پردازی) تبیینی و تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه‎ای است.

  کلیدواژگان: معاشرت، مبانی آداب معاشرت، حرمت انسان، ملازمه حق و تکلیف، موازنه حق و تکلیف، تقدم مصالح اجتماعی، حرمت ایمان، برادری دینی، ولایت ایمانی
 • محمدعلی فیاضی*، حبیب الله بابایی صفحات 43-70

  در فرهنگ دینی، خدمت رسانی به مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اولیای الهی همواره در خدمت به خلق پیش قدم بوده و به پیروان خویش سفارش نموده اند. پیامبر اکرم6 میزان محبوبیت نزد خدا را وابسته به خدمت رسانی معرفی کرده و امام رضا7 نشانه کمال عقل انسان را خدمت رسانی به دیگران تبیین می کند. در جوامع سکولار، غایت خدمت به دیگران، اموری مانند سلامت بدنی و روحی و یا آبادانی و توسعه شهر و روستایی است که فرد در آن زندگی می کند اما خدمت رسانی در فرهنگ دینی زمینه رشد و تعالی، کمال انسانی و قرب به خداوند را برای فرد فراهم می آورد. در آموزه های دینی خدمت گزاری به دیگران، برترین مصداق عبادت و بندگی خدا معرفی شده و مورد تاکید قرارگرفته است. اخلاق خدمت در سیره و آموزه رضوی از چنان گستره ای برخوردار است که علاوه بر فعالیت خدمت رسانی، تصمیم و نیت خدمت گزارانه را نیز مشمول پاداش الهی می داند. این جستار، قواعد و اصول اخلاق خدمت گزاری را در سه حوزه «اخلاق خدمت به نیازمندان»، «اخلاق جود و بخشش» و «اخلاق خدمت برای کارگزاران» در سیره و آموزه امام رضا7 مورد بررسی قرارداده است. امام رضا7 خدمت به نیازمندان را موجب ایمنی از سختی های قیامت معرفی می کند و خدمت رسانی به آنان را برای همگان توصیه می فرماید. سیره رفتاری آن حضرت در حوزه اخلاق جود و بخشش به گونه ای بوده است که دریافت کننده خدمت هیچگاه احساس شرمندگی نکند. امام رضا7 حاکمان جامعه را به رسیدگی نسبت به اوضاع مسلمانان و توده مردم مورد تاکید قرارمی دهد و کارگزاران را به برابری و برادری با مردم سفارش می کند. در اخلاق خدمت در سیره و آموزه رضوی، وظایف کارگزاران نظام اسلامی تنها نسبت به مسلمانان خلاصه نمی شود بلکه مسیولیت دارند تا برای تمام انسان‏های تحت قلمرو حکومت خود با هر مرام و مسلکی که باشند خدمت رسانی کنند و کرامت انسانی آنها را ارج گذارند.

  کلیدواژگان: اخلاق خدمت، نیازمندان، بخشش، کارگزاران
 • حسین امیری*، علی بهرام طجری صفحات 71-94

  پژوهش حاضر با هدف نشانه‎ شناسی شکر و تبیین حد نصاب آن با تکیه بر منابع اسلامی صورت گرفته است. در این نوشتار مطالب و مستندات موردنظر به صورت کتابخانه‎ای گردآوری و سپس با روش توصیفی- تحلیلی مورد طبقه بندی و تحلیل قرار گرفتند. با نظر به منابع دینی بویژه آیات و روایات، 13 نشانه‎ برای شکر مطرح و در قالب سه دسته طبقه ‎بندی شد که عبارتند از: الف - نشانه‎ های شناختی (سه نشانه)، ب- نشانه‎ های رفتاری (هشت نشانه) و ج- نشانه‎ های عاطفی (دو نشانه). در ادامه مراتب شکر مطرح شد. در ادامه در واکای مراتب شکر سه وجه بیان شد. در وجه نخست با توجه واکنشی که فرد در برابر نعمت نشان ‎می‎دهد چهار نشانه در مرتبه پایین شکر می‎توان دست یافت. طبیعتا طبق این طبقه‎ بندی اگر فرد نشانه‎ های بیشتری داشته باشد مرتبه بالاتری را دارد. و بالاخره در وجه دوم با توجه به انگیزه ‎ی فرد شاکر و وجه سوم بر اساس نوع نعمتی که به فرد رسیده مراتبی نقل شد.

  کلیدواژگان: قدردانی، اخلاق، نشانه های شکر، نصاب شکر
 • حسن فرزی*، سید اکبر حسینی قلعه بهمن، محمود نمازی اصفهانی صفحات 95-126

  تربیت اخلاقی، به معنای فرایند نهادینه سازی ارزش های اخلاقی در وجود انسان، یکی از مهم ترین رسالت های ادیان الهی به شمار می رود. شاکله کلی این ارزش ها در ادیان مختلف یکسان است اما آموزه های اخلاقی که بروز عملی این ارزش ها هستند، در برخی جزییات متفاوتند. «ایثار» به عنوان یک آموزه اخلاقی مهم، چه جایگاهی در تربیت اخلاقی دارد؟ این نوشتار، با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی جایگاه این آموزه را در تربیت اخلاقی بر اساس تعالیم دو شریعت اسلام و یهود بررسی می کند . هردو شریعت، ازخودگذشتگی و ایثار نسبت به دیگران را از مهم ترین آموزه های تربیتی خود مطرح می کنند، اما در تعیین معیارهای آن-به عنوان عمل اخلاقی- تفاوت دارند. توجه به نژاد افراد در تعیین مصادیق ایثار، مهم ترین معیاری است که در آیین یهود -به شکل امروزی آن- وجود دارد؛ به این معنا که ایثار در برابر یک فرد غیریهودی می تواند ارزش منفی پیدا کند. در مقابل، تنها ملاکی که در اسلام، برای ایثار نسبت به دیگران مطرح می شود، این است که بر محور بندگی خداوند باشد. توجه به این محور در مقام عمل باعث می شود تنها دشمنان خداوند و افرادی که مبتلا به آفات اخلاقی ای مثل عجب و تکبر هستند، در گستره ایثار قرار نگیرند.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، ایثار، نوع دوستی، نژادپرستی، اسلام، یهودیت
 • عباس میرزایی*، نازنین احمدی صفحات 127-152
  این مقاله به بررسی رابطه دنیا و زهد بر اساس کتاب الزهد حسین بن سعید اهوازی می‎پردازد. این دو مفهوم در دو سوی معنایی، مقابل هم، قرار دارند و کمتر می‎توان هم پوشانی عملی میان این دو یافت. در ادبیات روایی شیعه در عین مذمت دنیا توصیه به زهد شده است و عموما محدثین در آثار خود تقابل این دو مفهوم را بیان کرده اند. در این میان اما به نظر می‎رسد می‎توان رویکرد دیگری در تفاهم معنایی زهد و دنیا، بر اساس میراث روایی شیعه، تبیین کرد که نشان‎هایی از آن در کتاب معروف الزهد حسین بن سعید قابل رصد است. این مقاله به پاسخ این پرسش پرداخته است که حسین بن سعید در کتاب الزهد چه نظری در رابطه با زهد و دنیا داشته است؟ بررسی «الزهد» این فرضیه را تقویت می‎کند که حسین بن سعید بر خلاف نگاه عموم محدثین شیعی تفاهمی عملی میان زهد و دنیا را قایل است. با تحلیل مضمونی متن کتاب الزهد این نتیجه دست یافتنی شد که زاهد می‎تواند در عین دنیاپذیری و کنترل امیال دنیاخواهانه در چارچوب زیستی زاهدانه نیز طی طریق کند. او گفتمانی اجتماعی از دنیا ارایه می‎دهد که قابل جمع با زیست زاهدانه می‎باشد.
  کلیدواژگان: _ تاریخ اخلاق، زهد، دنیا، حسین بن سعید اهوازی، کتاب الزهد
 • عبدالرسول فروتن* صفحات 153-180
  از میان انواع آثار، کتب اخلاقی باید به اقناع مخاطب توجه بیشتری داشته باشند، زیرا اصولا با این هدف نوشته شده اند که بر رفتار مخاطبان تاثیر بگذارند؛ رذایل اخلاقی شان را بزدایند و آنان را به انجام کارهای نیک برانگیزند. یکی از مهم ترین آثار اخلاقی شیعی به زبان فارسی، معراج السعاده نام دارد. ملا احمد نراقی (درگذشته به سال 1244 یا 1245 ق) جامع السعادات پدرش ملا مهدی (متوفی 1209 ق) را از عربی به فارسی به صورت آزاد ترجمه کرده، مطالبی به آن افزوده و در تنظیم مطالب هم اصلاحاتی انجام داده است؛ به گونه ای که خود در مقدمه کتاب که نامش را معراج السعاده گذاشته، از «تالیف» سخن می گوید. نراقی در طرح مباحث اخلاقی این کتاب از آیات قرآن مجید، احادیث و روایات معتبر شیعه، کتب اخلاقی پیشین، دیدگاه های حکمای یونانی و ادبیات غنی فارسی بهره برده است. این کتاب از همان دوران جایگاهی والا در میان کتب اخلاقی فارسی یافت. نشانه های این توفیق در مقاله شرح داده خواهد شد. رواج و اشتهار این اثر علاوه بر اینکه به ارزش مطالب مندرج و اعتبار فاضلین نراقی (ملا مهدی و ملا احمد نراقی) مربوط است، به ویژگی هایی از متن بازمی گردد که منجر به اقناع مخاطب می شود. در این مقاله بر متن کتاب معراج السعاده تمرکز خواهد شد و عوامل توفیق ملا احمد نراقی در ارتباط گیری با مخاطبان و اقناع آنان از نظر خواهد گذشت.
  کلیدواژگان: معراج السعاده، ملا احمد نراقی، اخلاق اسلامی، اقناع مخاطب، عوامل توفیق
|
 • Ali Modaber * Pages 5-42

  The field of human communication with other human beings and his social life style are an important part of the teachings and rulings of the Holy Quran. The Qur'an has expressed both the outlines of many social doctrines in the form of "do's and don'ts" and some foundations and infrastructures of these teachings in the form of "beings and non-beings". There are many researches and writings about social teachings; However, the study of the foundations of social behavior has not received the attention of Quranic scholars, and this justifies the necessity of this research, therefore, the main problem of this research is to find the Quranic foundations of social etiquette, and its findings are as follows: some The Quranic principles of social etiquette are the basis of general social teachings, and some others are the basis of the teachings of believers in particular. The first category consists of: 1. Human dignity; 2. Conjunction of right and duty in social relations; 3. Balance of rights and duties; 4. Precedence of social interests over individual interests, and the second category is as follows: 1. Sanctity of faith; 2. Religious brotherhood; 3. Faithful guardianship of believers over each other. This article, in brief, also examines the effect of the mentioned foundations on social teachings. The research method in this article is descriptive-revelation and its information processing method (data processing) is explanatory and analytical, and its information gathering method is library.

  Keywords: Socializing, basics of social etiquette, dignity of human being, right, duty, balance of right, priority of social interests, sanctity of faith, religious brotherhood, and religious guardianship
 • MohammadAli Fayyazi *, Habibullah Babaei Pages 43-70

  In religious culture, serving people has a special place. The divine saints have always been in the service of mankind and have given orders to their followers. The Holy Prophet (PBUH) introduced the degree of nearness to God as dependent on serving the individuals, and Imam Reza (AS) explains that serving others is a sign of the perfection of human intellect. In secular societies, the purpose of serving others is things like physical and mental health, or prosperity and development of the city and village in which a person lives, but serving in religious culture is the field of growth and excellence, human perfection, and closeness to God.The ethics of service in Razavi's tradition and teaching has such a wide scope that in addition to the activity of serving, the decision and intention of service are also subject to divine reward. This research examines the rules and principles of service ethics in three areas: "Ethics of service to the needy", "Ethics of kindness and generosity" and "Ethics of service for official agents" in the life and teachings of Imam Reza (AS). Imam Reza (AS) introduces serving the needy as a means of safety from the hardships of the Day of Judgment and recommends serving them to everyone. His Holiness’s behavior in the field of generosity and forgiveness has been such that the recipient of the service never feels ashamed. Imam Reza (AS) emphasizes the rulers of the society to be attentive to the situation of Muslims and the mass of the people and orders the officials to be equal and brotherly with the people. In the ethics of service in Razavi's way and teaching, the duties of the officials of the Islamic system are not only limited to Muslims, but they have the responsibility to provide service to all people under their government, regardless of their profession, and to respect their human dignity

  Keywords: The ethics of service, the needy, forgiveness, Agents
 • Hossein Amiri *, Ali Bahram Tojari Pages 71-94

  The current research has been done with the aim of the semiotics of gratitude and explaining its quorum by relying on Islamic sources. In this article, the relevant materials and documents were collected in a library form and then classified and analyzed with a descriptive-analytical method. According to the surveys that were conducted and relying on religious sources, especially verses and traditions, 13 signs of gratitude were proposed and classified into three categories, which are: A- cognitive signs (three signs), b- behavioral signs (eight signs) and c- emotional signs (two signs). Next, the levels of gratitude were raised. In this part, three aspects were described in the ranking of gratitude. First of all, considering the reaction that a person shows in front of blessings, an attempt was made to express the signs of low level of gratitude, four signs were mentioned in total. According to this classification, if a person has more symptoms, he has a higher rank. And finally, in the second aspect, according to the motivation of the thankful person, and in the third aspect, according to the type of blessing that has reached the person, the degrees were expressed.

  Keywords: : Appreciation, ethics, signs of gratitude, quorum of appreciation
 • Hassan Farzi *, Seyyed Akbar Hosseini, Mahmud Namazi Pages 95-126

  Moral education, in the sense of the process of institutionalizing moral values in human existence, is considered one of the most important missions of divine religions. The general structure of these values is the same in different religions, but the moral teachings that are the practical manifestation of these values are different in some details. What is the place of "sacrifice" as an important moral doctrine in moral education? This article examines the place of this doctrine in moral education based on the teachings of Islamic and Jewish sharia by referring to library sources and using the descriptive-analytical method. Both Shari'ahs propose selflessness and sacrifice towards others as one of their most important educational teachings, but they differ in determining its criteria - as a moral act. Paying attention to the race of people in determining examples of self-sacrifice is the most important criterion that exists in Judaism - in its present form; In the sense that self-sacrifice against a non-Jew can have a negative value. On the other hand, the only criterion for self-sacrifice towards others in Islam is that it should be based on God's service. Paying attention to this axis in practice means that only the enemies of God and people who suffer from moral diseases such as wonder and arrogance are not included in the scope of self-sacrifice.

  Keywords: Moral education, Sacrifice, Altruism, Racism, and Islam, Judaism
 • Abbas Mirzaei *, NAZANIN AHMADI Pages 127-152
  This article examined the relationship between worldly life and asceticism based on Hossein bin Saeed Ahwazi's book entitled "Al-Zohd" (asceticism). These two concepts were on opposite sides of meaning and their practical overlap could be hardly found. In Imami narrative literature, asceticism had been recommended while the world was condemned. In general, muhaddith scholars had so well expressed the opposition of these two concepts in their works. However, it seemed that another approach could be taken to clarify the semantic agreement between asceticism and worldly life based on the narrative heritage of Shia, some signs of which could be observed in the famous book of "Al-Zohd" written by Hossein bin Saeed. This article tried to answer the question of what opinion Hossein bin Saeed had about asceticism and worldly life in the mentioned book. The review of the book "Al-Zohd" could strengthen the hypothesis that Hossein bin Saeed had a practical understanding between asceticism and worldly life contrary to the general view of the Shiite scholars. The reports he had cited from the imams revealed the fact that the ascetic could follow his mystic path while living worldly and concurrently controlling worldly desires in the framework of ascetic life. Indeed, he had presented a social discourse of the world that could be combined with ascetic life.
  Keywords: history of ethics, asceticism, worldly life, Hossein bin Saeed Ahwazi, book of al-Zohd
 • Abdolrasool Forootan * Pages 153-180
  Among the types of works, moral books should pay more attention to the persuasion the audience, because they are basically written with the aim of influencing the behavior of the audience; So that they can remove their moral vices and motivate them to do good deeds. One of the most important Shia moral works in Persian language is called Mi’raj al-Sa’adat. Mullah Ahmad Naraqi (died in 1244 or 1245 AH) freely translated his father Mullah Mahdi's (died 1209 AH) Jami’ al-Sa’adat from Arabic to Persian, added some content to it, and made some corrections in the arrangement of the content; In such a way that he himself talks about "authorship" in the introduction of the book, which he named Mi'raj al-Sa’adat. Naraqi used the verses of the Holy Qur'an, authentic Shia traditions and hadiths, previous moral books, Views of Greek sages and meaningful Persian literature to outline the ethical issues of Me'raj al-Sa’adat. This book found a high place among Persian moral books since that time. In the article the signs of this success will be described. The popularity and fame of this work, in addition to being related to the value of the contents and the credibility of Fazelein Naraqi (Mullah Mahdi and Mullah Ahmad Naraqi), also comes back to the features of the text that lead to the audience's persuasion. In this article, the focus will be on the text of the book Mi’raj al-Sa’adat, and the success factors of Mullah Ahmad Naraqi in communicating with the audience and persuading them will be considered.
  Keywords: Mi&rsquo, raj al-Sa&rsquo, adat, Mullah Ahmad Naraqi, Islamic ethics, persuasion the audience, Success Factors