فهرست مطالب

فصلنامه سلامت و مراقبت
سال بیست و پنجم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نسیم غضنفری، علی خادمی، مجید محمود علیلو، مهین اعتمادی نیا، ریتا دوستی صفحات 7-18
  زمینه و هدف

   نشخوار فکری و کیفیت تعاملی ضعیف از شایع ترین مشکلات روان شناختی زنان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری- شناختی بر نشخوار فکری و کیفیت تعاملی بانوان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان انجام شد.

  روش کار

   طرح پژوهشی این مطالعه، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. از بین زنان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان شهرستان سلماس که در سال 1401 جهت دریافت خدمات روانشناختی به مراکز بهداشت ارجاع داده شده بودند، تعداد 50 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش (25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه کنترل) به صورت تصادفی جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی، کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی اجرا شد. قبل از مداخله و در فواصل دو هفته و دو ماه بعد از پایان جلسات آموزشی، مقیاس پاسخ های نشخواری و پرسشنامه کیفیت روابط به عنوان پس آزمون و پیگیری تکمیل شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار  SPSS-26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   میانگین نمرات نشخوار فکری در مراحل قبل، بعد و پیگیری در گروه آزمایش به ترتیب 42/16، 36/6 و 36/96 و در گروه کنترل به ترتیب 40/12، 41/36 و 41/44 بود. همچنین میانگین نمرات کیفیت تعاملی در مراحل قبل، بعد و پیگیری در گروه آزمایش به ترتیب 20/40، 28/28 و 29/40 و در گروه کنترل به ترتیب 21/28، 20/72 و 20/32 بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که که کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری- شناختی بر نشخوار فکری و کیفیت تعاملی در مراحل پس آزمون و پیگیری، تاثیر معنی داری داشته است (0/001 <p).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مثبت مداخله فوق در این مطالعه، به نظر می رسد مشاوران و روانشناسان می توانند برای بهبود نشخوار فکری و کیفیت تعاملی زوجین بانوان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان از این روش استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: درمان رفتاری شناختی، کیفیت تعاملی زوجین، اختلال افسردگی پس از زایمان، نشخوار فکری
 • زهرا خلیلی، رضا نعمتی، فردانه قلی پور، سعید مهری صفحات 19-27
  زمینه و هدف

   به موازات افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کووید- 19 در ایران، افزایش موارد مسمومیت با الکل گزارش شد. همزمانی این دو شیوع همگانی سبب شد تا محققین مطالعه حاضر را با هدف تعیین دلایل مصرف الکل در برهه پاندمی کووید- 19 انجام دهند.

  روش کار

   این مطالعه، یک پژوهش مقطعی بود که در بازه زمانی اسفند 1398 تا فروردین 1399 انجام شد. در این مطالعه تمامی پرونده های پزشکی بیماران بستری شده در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به دلیل سوءمصرف الکل (182 بیمار) با استفاده از چک لیست محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS-22 و با استفاده از شاخص های آماری مرکزی و پراکندگی برای بررسی میزان و نحوه توزیع متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   از 182 بیمار بستری شده، 168 نفر دلیل اصلی سوءمصرف خود را ترس از کرونا ذکر کردند. بیشترین نوع الکل مصرفی (88/5%)، متانول بود. شایعترین علایم بیماران، تهوع (84/1%) و اختلالات بینایی (65/9%) بود. 159 نفر (87/4%) دچار عوارض و مشکلات شدید کلیوی شدند و 10 نفر (5/5%) از بیماران فوت کردند.

  نتیجه گیری

   با توجه به افزایش مصرف الکل در زمان پاندمی کووید- 19 و اثرات مخرب آن، به نظر می رسد آموزش همگانی و افزایش دانش در ارتباط با خطرات مصرف الکل و اصول صحیح پیشگیری و درمان بیماری در زمان پاندمی، ضروری است.

  کلیدواژگان: سوءمصرف، مسمومیت، کووید- 19، الکل، متانول
 • جعفر پویان مهر، محمد زارع نیستانک، فاطمه سادات طباطبایی نژاد، حسن خوش اخلاق صفحات 28-40
  زمینه و هدف

   از شایع ترین مشکلات روان شناختی زنان مبتلا به چاقی، خودمهارگری پایین و طرحواره ظاهری است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر خودمهارگری و طرحواره ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم غذایی، انجام گرفت.

  روش کار

   طرح پژوهشی نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان با شاخص توده بدنی بالای 30 مراجعه کننده به کلینیک تغذیه و درمان چاقی نور در شهر ری در سال 1400 بود. حجم نمونه شامل 30 نفر از جامعه مذکور بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. برای گروه آزمایش، گروه درمانی شناختی رفتاری در 8 جلسه 90 دقیقه ای در طول چهار هفته اجرا شد، در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودمهارگری (2004) و پرسشنامه طرحواره ظاهری (2004) بود که برای هر دو گروه، یک بار پیش از مداخله (یک روز پیش از شروع آموزش ها)، یک بار پس از مداخله (یک روز پس از اتمام جلسات آموزشی) و یک بار چهار هفته بعد از مداخله تکمیل شدند. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری بر خود مهارگری و طرحواره ظاهر در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر معنی دار داشت (0/05< p). براساس نتایج، این روش به طور معناداری بر بهبود خود مهارگری (76/551=F، خودارزیابی (44/102=F، 0/01< p) و خودانگیزشی (136/43=F، 0/01< p) در زنان چاق فاقد رژیم غذایی اثربخش بوده است.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری به طور معناداری سبب بهبود خود مهارگری و طرحواره ظاهر در افراد مورد مطالعه شده است، بنابراین استفاده از این مداخله برای زنان چاق فاقد رژیم غذایی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خود مهارگری، طرحواره ظاهر، زنان، چاقی، گروه درمانی شناختی رفتاری
 • یوسف حمیدزاده اربابی، هانیه بدخشان، فاطمه دانا، لیلا عیونی صفحات 41-50
  زمینه و هدف

   اهدای عضو از مصادیق پیشرفت علوم پزشکی در سال‫های اخیر بوده و ترغیب افراد جامعه به اهدای عضو می تواند به نهادینه شدن آن در جامعه کمک کند، اما این امر مستلزم آن است که آگاهی و نگرش افراد جامعه در مورد آن فراهم شود. هدف مطالعه‏، تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نسبت به اهدای عضو و شرایط آن در سال 1401 بود.

  روش کار

  این پژوهش، یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی بود. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1401 بود که از بین آنها تعداد 388 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین دانشکده‫های مختلف انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های جمع آوری شده در SPSS-19 با کمک آزمون‫های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کای دو، تی و ضریب همبستگی پیرسون) تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین نمرات آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ترتیب 88/6±06/30 و 55/7±56/66 بود. در سطح بندی نمرات، 5/51 درصد دانشجویان، آگاهی متوسط و 5/48 درصد آگاهی خوبی نسبت به شرایط اهدای عضو داشتند. همچنین، نگرش 7/47 درصد دانشجویان نسبت به شرایط اهدای عضو در حد متوسط و 3/52 درصد، خوب بود. متغیرهای سن (03/0=p)، معدل درسی (001/0<p) و سابقه اهدای عضو در خانواده و آشنایان (04/0=p) با میانگین نمرات آگاهی و نگرش دانشجویان، همبستگی آماری معناداری داشت.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج پژوهش که حاکی از آگاهی و نگرش نه چندان خوب دانشجویان نسبت به مساله اهدای عضو بود به نظر می‫رسد گنجاندن مبحث اهدای عضو و شرایط آن در سرفصل دروس تمام رشته های علوم پزشکی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی درباره اهدای عضو و شرایط آن برای اساتید، کارکنان، اعضاء انجمن‫های علمی و کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، اهدای عضو، دانشجو
 • سمیرا صفری دیزج، فائقه رضوانی چمن زمین، نعیمه محب، سمانه اوتادی صفحات 51-61
  زمینه و هدف

  سرطان یکی از بیماری های مزمن رو به رشد در دنیاست، که می تواند سلامت روان فرد مبتلا و نزدیکان وی را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نارسایی هیجانی و فشار مراقبت در زنان دارای همسر مبتلا به سرطان می باشد. 

  روش

   طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه زنان دارای همسران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال 1400 بود که با استفاده از روش در دسترس تعداد 30 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ساده گماشته شدند. در این مطالعه از پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو و فشار مراقبت از بیمار (FBIS) استفاده شد و همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-25 استفاده شد. 

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد به طور معناداری در گروه آزمایش، نمرات پس آزمون نارسایی هیجانی (42/19F=، P≤0.01) و فشار مراقبت از بیمار (189/21F=، P≤0.01) در زنان همسران مبتلا به سرطان در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است. 

  نتیجه گیری

   می توان گفت که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نارسایی هیجانی و فشار مراقبت از بیمار موثر بوده است بنابراین این درمان کمک می کند تا افراد بتوانند به هیجانات خود آگاهی پیدا کرده و آنها را ابراز نمایند و با پذیرش آنها، فشار روانی ناشی از مراقبت از بیمار در آنها کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، نارسایی هیجانی، بار مراقبتی، سرطان، زنان
 • رباب سرچمی، شیرین کوشکی، شکوه السادات بنی جمالی، آنیتا باغدا ساریانس صفحات 62-72
  زمینه و هدف

   تامین سلامت جسمانی و روانی زنان از عوامل مهم در ثبات خانواده و جامعه می‫باشد. یکی از مسایل روان تنی زنان، سندرم پیش از قاعدگی است. این پژوهش با هدف تعیین الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان بر اساس سرمایه روانشناختی در زنان مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی با نقش واسطه ای رضایت زناشویی انجام شد.

  روش کار

   پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بود که در سال 99-1398 به درمانگاه مامایی تنظیم خانواده در شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند. از بین آنها تعداد 380 نفر با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‏های تنظیم هیجانی گرنفسکی.  سرمایه روانشناختی لوتانز و رضایت زناشویی اینریچ بود. داده ها با روش همبستگی اسپیرمن توسط نرم افزار SPSS-21 و LISREL تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رابطه معنادار مستقیم بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی و سرمایه روانشناختی وجود داشت (GFI=0.92; AGFI=0.88; RMSEA=0.052). همچنین سرمایه روانشناختی به صورت مستقیم و با میانجی‫گری رضایت زناشویی (GFI=0.92; AGFI=0.88; RMSEA= 0.052) و (RMSEA= 0.062) تنظیم شناختی هیجان را پیش بینی می‫کرد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که سرمایه های روانشناختی به همراه رضایت زناشویی می‫توانند نقش مهمی در تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی داشته باشند. بنابراین از طریق افزایش سرمایه های روانشناختی و رضایت زناشویی می‫توان به بهبود تنظیم هیجان در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی کمک کرد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، سرمایه روانشناختی، سندرم پیش از قاعدگی، رضایت زناشویی
 • فرزین باقری شیخانگفشه، علی فتحی آشتیانی، وحید صوابی نیری، مهدیه بی کس یکانی، آمنه نصیری شوریجه صفحات 73-85
  زمینه و هدف

   طی همه گیری کووید-19 و قرنطینه سراسری، بسیاری از دانشگاه ها تعطیل شدند و به صورت الکترونیک به فعالیت خود ادامه دادند. همین موضوع باعث گردید بسیاری از دانشجویان اضطراب بالایی را تجربه کنند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری آنلاین بر دشواری در تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دارای اضطراب کووید-19 انجام شد.

  روش کار

   پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل بود که در سال 1400 روی 30 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران که دارای اضطراب کووید-19 بودند، انجام شد. ابتدا دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های اضطراب کووید-19، دشواری در تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی بودند که در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه تکمیل شدند. گروه آزمایش هشت جلسه 90 دقیقه ای درمان شناختی- رفتاری را دریافت کردند. در انتها داده های به دست آمده با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی- رفتاری آنلاین به صورت معناداری موجب افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش دشواری در تنظیم هیجان در دانشجویان دارای اضطراب کووید-19 می شود (01/0>P). هم چنین براساس نتایج، 94 درصد از کل واریانس های گروه آزمایش و کنترل ناشی از اثر متغیر مستقل بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به کارآمدی درمان شناختی- رفتاری آنلاین بر تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دارای اضطراب کووید-19، به منظور ارایه سریع خدمات درمانی طی شرایط حاد و پاندمی می توان از این روش برای سایر اختلالات روانشناختی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی- رفتاری آنلاین، دشواری در تنظیم هیجان، بهزیستی روانشناختی، اضطراب کووید
 • عاطفه اسدپور اصل، فریبا تباری، شیما حقانی، مژده نویدحمیدی صفحات 86-95
  زمینه و هدف

   اضطراب یکی از مهمترین پیامدهای جراحی‫های ناحیه سر و گردن است که با آگاه شدن بیمار از نیاز به انجام عمل جراحی بیشتر شده و در زمان انجام جراحی به اوج خود می‫رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آگاهی بخشی به روش همتا در کنترل اضطراب قبل از عمل بیماران کاندید جراحی تیروییدکتومی انجام شد.

  روش کار

   در مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر، 78 نفر از بیماران بستری در بخش جراحی عمومی بیمارستان ولیعصر و انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) تهران به صورت تصادفی و با روش بلوک بندی در دو گروه کنترل و آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر بود. در گروه آزمون آگاهی بخشی از طریق همتایان صورت گرفت و گروه کنترل مراقبت های روتین دریافت کردند. داده‫ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS-20 تحلیل گردید.

  یافته ها

   میانگین سنی شرکت کنندگان در گروه کنترل 14/11±58/40 و در گروه آزمون 43/11±82/39 سال بود. میانگین نمره اضطراب در گروه آزمون، قبل از مداخله 67/15±20/59 بود که بعد از مداخله به 70/15±56/54 کاهش پیدا کرد. همچنین میانگین نمره اضطراب در گروه کنترل 19/18±69/58 بود که در پایان مطالعه به 42/16±66/57 کاهش پیدا کرد که به لحاظ آماری معنی‫دار نبود (397/0=p).

  نتیجه گیری

   هرچند آگاهی بخشی از طریق همتایان توانست اضطراب بیماران گروه آزمون را کاهش دهد اما نتوانست تفاوت آماری معناداری در میزان اضطراب بیماران بعد از مداخله ایجاد کند.

  کلیدواژگان: تیروئیدکتومی، آگاهی بخشی، آموزش، اضطراب
|
 • N .Ghazanfari, A .Khademi, M .Mahmoud Alilou, M. Etemadinia, R.Dousti Pages 7-18
  Background & aim

  Rumination and poor interactive quality are among the most common psychological problems of women suffering from postpartum depression. Therefore, the purpose of this research was to determine the effectiveness of a one-day workshop based on cognitive behavioral therapy on rumination and interactive quality of women suffering from postpartum depression.

  Methods

  It was a semi-experimental research design of pre-test-post-test type with a control group and a follow-up stage. The statistical population of this research included all women suffering from postpartum depression in Salmas city who were referred to health centers in 2022 to receive psychological services. The sample size includes 50 subjects (25 in the experimental group and 25 in the control group) from the statistical population selected by available sampling method and they were randomly divided into two groups, the control group and the experimental group. For the experimental group, a one-day workshop based on cognitive behavioral therapy was implemented, while the control group did not receive training. Two weeks after the end of the training sessions, the scale of rumination responses and the relationship quality scale were completed as a post-test and follow-up after two months. The data were analyzed using the analysis of variance test with repeated measurements and SPSS-26 software.

  Results

  The average rumination scores in the pre, post and follow-up stages were 42.16, 36.60 and 36.96, respectively in the experimental group and 40.12, 41.36 and 41.44 in the control group, respectively. Also, the average interactive quality scores in the pre, post and follow-up stages in the experimental group were 20.40, 28.28 and 29.40, respectively and in the control group were 21.28, 20.72 and 20.32, respectively. The results of analysis of variance with repeated measures showed that the one-day workshop based on cognitive behavioral therapy had a significant effect on rumination and interactive quality in the post-test and follow-up stages (p<0.001).

  Conclusion

  Findings of this study provide useful information about one-day workshop based on cognitive behavioral therapy and counselors and psychologists can use this intervention to improve rumination and interactive quality of women with postpartum depressive disorder.

  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Interactive Quality of Couples, Workshop, Postpartum Depression Disorder, Rumination
 • Z. Khalili, R. Nemati Vakilabad, F. Gholipour, S .Mehri Pages 19-27
  Background & aim

  Alcohol poisoning was reported in parallel with the increase in the number of patients with COVID-19 disease in Iran. The coincidence of these two widespread outbreaks has prompted researchers to pay attention to a study aimed at investigating the reasons for alcohol consumption during the COVID-19 pandemic.

  Methods

  The present study was a retrospective cross-sectional study that examined the archives of 182 patients hospitalized between March 2020 and April 2020 in Imam Khomeini hospital in Ardabil using a checklist and a census sampling method. The collected data were analyzed by SPSS software version 22 using central statistical indicators and dispersion to examine the amount and distribution of variables.

  Results

  Out of 182 patients admitted due to alcohol poisoning, 168 patients stated that their reason for abuse was fear of corona virus. The most common type of alcohol consumed was methanol. The most common symptoms of the patients were nausea and visual disturbances. Of these, 159 patients suffered serious kidney complications and 10 patients died.

  Conclusion

  Considering the increase in harmful alcohol consumption during the COVID-19 pandemic and its destructive effects, it is necessary to improve public’ awareness for dangers of alcohol consumption as well as prevention and treatment methods of the disease during the pandemics.

  Keywords: Poisoning, Alcohol, COVID-19, Methanol, Pandemic
 • J. Pooyanmehr, M .Zarehneystanak, F. Tabatabaei, H. Khoshakhlagh Pages 28-40
  Background & aim

  One of the most common psychological problems of obese women is low self-control and appearance schema. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of cognitive behavioral group therapy on self-control and appearance schema in obese women without a di regimen.

  Methods

  This study is a semi-experimental design of pre-test-post-test and follow-up with a control group. The statistical population of this research included women with a body mass index above 30 who referred to the Noor Nutrition and Obesity Treatment Clinic in the city of Ray in the year 2022. The sample size consisted of 30 people from the mentioned society who were selected by available sampling method and randomly placed in two experimental and control groups. For the experimental group, the cognitive behavioral group therapy was implemented in 8 sessions of 90 minutes during four weeks, while the control group did not receive training. The research tools included the Self-Control Scale (2004) and the Appearance Schema Inventory (2004), which for both groups, once before the intervention (one day before the beginning of the training), once after the intervention (one day after the completion of the training sessions) and were completed once four weeks after the intervention. For the statistical analysis of the obtained data, the analysis of variance test with repeated measurements was used.

  Results

  The results showed that the cognitive behavioral group therapy had a significant effect on self-control and appearance schema in the post-test and follow-up stages. Based on the results, the cognitive behavioral group therapy has been significantly effective in improving self-control (F=76.551, p<0.01), self-evaluation (F=44.102, p<0.01) and self-motivation (F=43.136, p<0.01) in obese women without a diet.

  Conclusion

  The results showed that the cognitive behavioral group therapy has significantly improved self-control and appearance schema in the studied subjects, so the use of this intervention is suggested for obese women who do not have a diet regimen.

  Keywords: Self-control, Appearance Schema, Women, Obesity, Cognitive Behavioral Group Therapy
 • Y .Hamidzadeh arbabi, H .Badakhshan, Fateme Dana, L. Ouoni Pages 41-50
  Background & aim

  organ donation is one of the main advances in area of medical science in recent years, and encouraging the people to donate organs can help to institutionalize it in the society. This requires the awareness and positive attitude of the members of the society about it. The purpose of the study was to determine and compare the awareness and attitude of students of different faculties of Ardabil University of Medical Sciences towards organ donation and its conditions in 2022.

  Methods

  This research was a cross-sectional and descriptive study. The research population was all students of Ardabil University of Medical Sciences during the year of 2022. Three hundred and eighty-eight students were included. The data was collected randomly in several phases from the faculties. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The data were randomly assigned and stratified in several stages of the faculties. The data collected in SPSS-19 and were analyzed with the help of descriptive and analytical statistics tests (frequency and percentage, mean and standard deviation, Pearson correlation coefficient, etc.).

  Results

  The mean and standard deviation of total students’ knowledge and attitude scores were 30.06±6.88 and 66.56±7.55, respectively. In the level of knowledge, 51.5% of students had average knowledge and 48.5% of students had good knowledge about the conditions of organ donation. Also, the attitude of 47.7% of students towards the conditions of organ donation was average and the attitude of 52.3% of students about organ donation was good. Age (p=0.03), grade point average (p<0.001) and history of organ donation in family and friends (p=0.04) had a statistically significant correlation with the average scores of students' knowledge and attitude.

  Conclusion

  Considering the importance of knowledge and attitude in the preparation of students for organ donation, inclusion of organ donation and its conditions in the beginning of the lessons of all medical sciences, increasing the education of organ donation and its conditions in public media especially radio and television should be provided. It is necessary to make preparations for the completion of the organ donation form by students and hold educational workshops about organ donation and its conditions for professors, staff, and members of scientific associations and student research committee’s members of medical science

  Keywords: Knowledge, Attitude, Organ Donation, Student
 • S .Safari dizaj, F. Rezvani Chamanzamin, N. Moheb, S. Otadi Pages 51-61
  Background & aim

  Cancer is a group of growing chronic diseases in the world, which can negatively affect the mental health of the affected people and the relatives. Appropriate psychotherapy methods can improve the mental health of these patients. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on alexithymia and caregiving pressure in women with spouses suffering from cancer.

  Methods

  The design of the current research was semi-experimental and pre-test and post-test with a control group. The statistical population of this research included all women with spouses diagnosed with cancer hospitalized in Imam Reza Hospital of Tabriz in 2022. Using the available sampling method, 30 people were selected and then randomly assigned into two experimental and control groups. At first, a pre-test was administered to both groups, and then the experimental group received cognitive therapy based on mindfulness 8 session every week, and after the end of the treatment sessions, the post-test was conducted in both groups. In this study, the Toronto Emotional Dysfunction and Patient Care Pressure Questionnaire (FBIS) were used to collect data. Multivariate covariance analysis was used to analyze to analyze data in SPSS-25 software.

  Results

  The results of the research showed that in the experimental group, the post-test scores of alexithymia (F=19.42, p≤0.01) and patient care pressure (F=21.189, p≤0.01) in women of spouses with cancer. In women of spouses with cancer in the intervention group, it was significantly lower than the control group.

  Conclusion

  It can be climed that cognitive therapy based on mindfulness has been effective in reducing alexithymia and the pressure of patient care. Therefore, this treatment can help to improve the emotional state and reduce the psychological pressure of these women.

  Keywords: Mindfulness, Alexithymia, Caregiving, Cancer, Women
 • R. Sarchamy, SH .Koushki, SH .Banijamali, A .Baghdasarians Pages 62-72
  Background & aim

   Pproviding physical and mental health for women is one of the important factors in the stability of family and society. In this regard, one of the psychosomatic issues is premenstrual syndrome. This research was conducted to investigate the structural pattern of cognitive emotion regulation based on psychological capital with the mediating role of marital satisfaction in women with premenstrual syndrome.

  Methods

   The current research was of a correlational design using structural equations. The statistical population included all women with premenstrual syndrome, who visited the family planning midwifery clinic in Kermanshah in 2018-2019. Three hundred and eighty women were selected by the convenience sampling method. The research tools included Grenfsky's emotional regulation questionnaire, Luthans' psychological capital, and Inrich's marital satisfaction questionnaires. Data were analysed by Spearman's correlation method by SPSS-21 and LISREL software.

  Results

   The results of this study showed that there is a significant direct relationship between cognitive-emotional regulation strategies and psychological capital (GFI=0.92; AGFI=0.88; RMSEA=0.052) as well as psychological capital directly and indirectly through the mediation of marital satisfaction (GFI=0.92; AGFI=0.88; RMSEA=0.052) and (RMSEA=0.062) can Predict the cognitive regulation of emotion.

  Conclusion

   It can be said that psychological capital along with marital satisfaction can play an important role in the cognitive regulation of emotions in women with PMS. Therefore, by increasing psychological capital and marital satisfaction, it is possible to help improve emotional regulation in women with premenstrual syndrome

  Keywords: Emotion Regulation, Psychological Capital, Premenstrual Syndrome, Marital Satisfaction
 • F. Bagheri Sheykhangafshe, A .Fathi-Ashtiani, V. Savabi Niri, M. Bikas Yekani, A .Nasiri Shurjeh Pages 73-85
  Background & aim

   During the COVID-19 pandemic and nationwide quarantine, many universities were closed and continued their activities electronically. This issue caused many students to experience high anxiety. In this regard, the present study was conducted to investigate the effectiveness of online cognitive-behavioral therapy on the difficulties in emotional regulation and psychological well-being of students with the anxiety of COVID-19.

  Methods

   The present research method was semi-experimental and its design was pre-test-post-test with the control group. The statistical population of the research included the students of Tarbiat Modares University in the academic year 2021. The study sample includes 30 students with COVID-19 anxiety who were selected using the available sampling method and randomly placed in two experimental groups (n=15) and control a group (n=15). The collection tool included a questionnaire on COVID-19 anxiety, difficulty in emotional regulation, and psychological well-being. The experimental group received 90-minute sessions of cognitive-behavioral therapy, but the control group did not receive any intervention. Finally, the obtained data were analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

   The results of covariance analysis showed that online cognitive-behavioral therapy significantly increases psychological well-being and reduces difficulties in emotional regulation in students with COVID-19 anxiety (p<0.01). Also, 94% of the total variances of the experimental and control groups are caused by the effect of the independent variable.

  Conclusion

   Considering the effectiveness of online cognitive-behavioral therapy on emotional regulation and psychological well-being of students with COVID-19 anxiety, to quickly provide medical services during acute and pandemic conditions, this method can be used for other psychological disorders.

  Keywords: Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy, Difficulties in Emotional Regulation, Psychological Well-being, COVID-19 Anxiety
 • A. Asadpour asl, F. Tabari, Shima Haghani, M .Navidhamidi Pages 86-95
  Background & aim

   Anxiety is one of the most important consequences of head and neck surgery, which increases when the patient becomes aware of the need for surgery and reaches its peak at the time of surgery. The present study was conducted with the aim of determining the effect of peer education in controlling preoperative anxiety in patients who are candidates for thyroidectomy surgery.

  Methods

   In this clinical trial study, 78 patients admitted to Valiasr General Surgery Department and Cancer Institute of Imam Khomeini Hospital in Tehran was examined by randomly assigning blocks into two control and experimental groups. The data collection tool included demographic characteristics and Spielberger's anxiety questionnaire. In the test group, awareness was given through peers, and the control group received routine care. After collecting the data, it was analyzed using SPSS version 20 software.

  Results

   The average age of the participants in the control group was 40.58±11.14 years and in the test group were 39.82±11.43 years. The mean score of anxiety in the experimental group was 59.20±15.67 before awareness, after the intervention the mean score decreased to 54.56±15.70. The mean score of anxiety in the control group was 58.69±18.19 at the end of the study the mean score decreased to 57.66±16.42 which was not statistically significant (p=0.397).

  Conclusion

   Although awareness training through peers was able to reduce the anxiety of the patients in the test group, it could not create a statistically significant difference in the level of anxiety of the patients after the intervention.

  Keywords: Thyroidectomy, Awareness, Education, Anxiety