فهرست مطالب

مجله دانشکده پزشکی اصفهان
پیاپی 731 (هفته سوم مهر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/22
 • تعداد عناوین: 3
|
 • آسیه غیور باغبانی، محمود آزادی*، جعفر طالبیان شریف صفحات 674-681
  مقدمه

  برخی بیماران افسرده، از کمبود احساس کرامت و شان رنج می برند. پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی کرامت درمانی اسلامی بر روی رضایت از زندگی بیماران مبتلا به افسردگی، انجام شد.

  روش ها

  روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی می باشد که در سال 1401 با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد انجام شده است. جامعه ی این پژوهش کلیه ی افراد دارای علایم اولیه افسردگی در شهر مشهد بودند. تعداد 14 نفر از افراد مبتلا به افسردگی به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش، برنامه ی کرامت درمانی اسلامی را طی شش جلسه دریافت کردند، در حالی که گروه شاهد تحت هیچ گونه مداخله ای قرار نگرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی رضایت از زندگی Diener، نسخه ی پنج سوالی و آزمون افسردگی 21 گزینه ای Beck، همراه با رضایت و آگاهی کامل اعضای گروه و برای تحلیل یافته ها از روش اندازه گیری مکرر (ANCOVA) استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که کرامت درمانی اسلامی به طور معنی داری، باعث افزایش مولفه ی رضایت از زندگی و کاهش مولفه های افسردگی افراد مبتلا به افسردگی باشد.

  نتیجه گیری

  از این یافته ها استنباط می شود که کرامت درمانی اسلامی، می تواند روش مناسبی برای بهبود افسردگی و افزایش رضایت از زندگی این افراد شود. کرامت درمانی اسلامی می تواند به عنوان مداخله ای با بیماران دارای کمبود حس کرامت اجرا گردد.

  کلیدواژگان: اسلام، افسردگی، کرامت، درمان، احساس، رضایتمندی
 • سید هادی حسینی*، یاسمن پورموسی پوستین سرایی، عباس مقیم بیگی، بهروز پورآقا صفحات 682-695
  مقدمه

  بیمارستان هوشمند با ایجاد ارتباط میان خدمت دهنده، خدمت گیرنده و تجهیزات سعی در کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی دارد. در حال حاضر ابزار ارزیابی میزان هوشمندی بیمارستان ها وجود ندارد، بنابراین این مطالعه با هدف ارایه ی چک لیست مربوطه به انجام رسید.

  روش ها

  این مطالعه ی مقطعی در سال 1401-1400 در دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام پذیرفت. ابتدا حوزه های اصلی و سنجه های بیمارستان هوشمند گردآوری شده و روایی محتوای چک لیست ضمن مشارکت 14 نفر از خبرگان با نمرات (Content Validity Index) CVI و (Content Validity Ratio) CVR بررسی و وضعیت روایی صوری و ملاکی نیز ارزیابی شد. همچنین پایایی چک لیست با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید.

  یافته ها

  روایی محتوای هشت حوزه و 138 سنجه شامل: ساختمان بیمارستان (32)، واحدهای بیمارستان (37)، فرایندهای ایمنی (17)، فرایندهای بالینی (6)، سامانه های مدیریتی (6)، فرایندهای مراجعین (4)، مدیریت سبز (21) و فناوری اطلاعات (15) به تایید رسید. همچنین روایی صوری با نظر اعضای خبرگان و روایی ملاکی با مشاهده نتایج مورد انتظار و وضعیت پایایی با ضریب آلفای کرونباخ (0/82) مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  در قیاس با دیگر ابزارهای موجود، حوزه ها و سنجه های معرفی شده در این مطالعه از جامعیت و دقت بالاتری برخوردار بوده و مختص ساختار بیمارستان می باشد و برای سنجش وضعیت هوشمندی بیمارستان ها قابل استفاده است.

  کلیدواژگان: چک لیست، بیمارستان، هوشمند، مطالعه روایی، پایایی
 • مهدی سپیدارکیش*، زهرا محمدی پیروز صفحات 696-707
  مقدمه

  کاربرد و تفسیر معنی داری آماری برای اثبات اثربخشی یک مداخله و یا وجود رابطه ی بین دو متغیر، یک اصل اساسی و ضروری در مطالعات است. بطور سنتی تجزیه و تحلیل داده های یک مطالعه با استفاده از آزمون فرضیه و گزارش p-value انجام می شود. بسیاری از پژوهشگران در حیطه ی علوم پزشکی، یافته های مطالعه ی خویش را صرفا به معنی داری و یا غیرمعنی داری آماری خلاصه می نمایند. آزمون فرضیه و صرف گزارش p-value، نمی تواند بزرگی اثر و دقت آن را بدست دهد. در حال حاضر قریب به اتفاق مجلات معتبر علوم پزشکی؛ گزارش تنهای معنی داری آماری را نپذیرفته و گزارش همزمان شاخص اندازه ی اثر، حدود اطمینان و معنی داری بالینی را الزامی کرده اند. اما استفاده و گزارش معنی داری آماری و بالینی در مجلات علوم پزشکی یک دست نبوده، دستورالعمل واحدی در مورد کاربرد عملی، تفسیر آماری و بالینی یافته ها وجود ندارد و تناقضات آشکاری در مجلات مشاهده می شود. هدف نویسندگان این مقاله، ارایه ی یک دستورالعمل صحیح و یکپارچه به پژوهشگران و متخصصین بالینی، به جهت گزارش صحیح معنی داری آماری و بالینی یافته ها بر اساس اهداف و طراحی مطالعات در علوم پزشکی با رویکرد تخمین (گزارش Confidence interval) بود.

  کلیدواژگان: آمار، برآورد، اندازه ی اثر، تحلیل داده ها، حدود اطمینان
|
 • Asieh Ghayour Baghbani, Mahmoud Azadi *, Jafar Talebian Sharif Pages 674-681
  Background

  Some depressed patients suffer from a lack of dignity. The purpose of the present study is to evaluate the effectiveness of Islamic dignity therapy on the life satisfaction of patients with diseases.

  Methods

  This research is a semi-experimental study in which a pre-test-post-test design with a control group was used. The population of this research is all people with initial symptoms of depression in Mashhad. 14 people with depression were selected as a voluntary sampling and were randomly divided into two control and experimental groups. The experimental group received the Islamic spiritual dignity therapy program during six sessions, while the control group did not undergo any intervention. To collect data, Diener's Life Satisfaction Questionnaire, five-question version, and Beck's 21-choice depression test were used, along with the full satisfaction and awareness of the group members, and the repeated measures method (ANCOVA) was used to analyze the findings.

  Findings

  The results of this research which was done in the year 2022, show that Islamic dignity therapy can significantly increase the life satisfaction component and decrease the depression components of people suffering from depression at a p level of less than five percent.

  Conclusion

  From these findings, it can be concluded that Islamic spiritual dignity therapy can be a suitable method to improve depression and increase life satisfaction of these people. Islamic dignity therapy can be used as an intervention with patients with lack sense of dignity.

  Keywords: Depression, Dignity, Islam, Sensation, Satisfaction, Therapy
 • Seyed Hadi Hosseini *, Yasaman Poormoosa Poostin Saraee, Abbas Moghimbeigi, Behrooz Pouragha Pages 682-695
  Background

  Smart hospitals try to reduce costs and increase the speed and accuracy by creating connection among service provider, care giver and equipment. Due to the lack of related tools for evaluating the level of smartness in hospitals, we presented this checklist.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in Alborz University of Medical Sciences in 2022-2023. At first, the main domains and parameters of the smart hospitals were collected and the content validity was determined by 14 experts- recording CVI and CVR scores. Then face validity and criterion validity were also studied. Also, the reliability was checked with Cronbach's alpha coefficient.

  Findings

  Content validity of eight domains and 138 questions including: hospital building (32), hospital units (37), safety processes (17), clinical processes (6), management systems (6), patient processes (4), green management (21 indicators) and information technology (with 15) were approved. Also, face validity was approved by experts, criterion validity was obtained by expected results and reliability with Cronbach's alpha coefficient (0.82).

  Conclusion

  In comparison with other existing tools, the domains and questions presented in this study are more comprehensive and accurate and specific to the hospital's structure which is recommended for assessing the level of smartness of hospitals.

  Keywords: Checklist, Hospitals, Reliability, Smart materials, Validation study
 • Mahdi Sepidarkish *, Zahra Mohammadi-Pirouz Pages 696-707

  Application and interpretation of statistical significance of association are the basic and necessary principle in medical research. Traditionally, hypothesis testing and reporting p-values are widely used to quantify the statistical significance of observed results. The majority of published research that involves statistical inference seems to make exclusive use of hypothesis testing, and summarize their findings only to statistical significance. Most importantly, p-value does not provide us with two crucial pieces of information: (1) the magnitude of an effect of interest, and (2) the precision of the estimate of the magnitude of that effect. Currently, most of the reputable journals did not accept statistical significance alone; and there has been increasing attention focused on the Effect size index, confidence limits along with clinical significant. However, there is no single guideline for reporting statistical and clinical significance, and there are inconsistencies between journals. The aim of this paper is to provide a correct and integrated instruction for reporting the statistical and clinical significance in medical sciences with the approach of estimation (reporting confidence interval).

  Keywords: Confidence interval, Data interpretation, Effect size, Estimation, Statistics