فهرست مطالب

تحقیقات منابع آب ایران - سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 66، پاییز 1402)

مجله تحقیقات منابع آب ایران
سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 66، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • صفحه 0
 • هاشم درخشان، آمنه میان آبادی، ابوالفضل مساعدی، کامران داوری* صفحات 1-22

  پایایی منابع کره زمین حیاتی‏ترین موضوع روز می باشد که آب‏زیرزمینی یکی از مهمترین این منابع است. بهره‏برداری پایا از این منبع، از ضروریات اجتناب ناپذیر برای دستیابی به توسعه پایا در ایران محسوب می‏شود. اما اضافه برداشت و غفلت از توجه به مفاهیم بنیادی برای بهره ‏برداری پایا از آب‏زیرزمینی در بسیاری از حوضه‎ های آبریز، نابودی اکوسیستم ‏های وابسته به آب‏زیرزمینی و دیگر خسارات جبران‏ناپذیر را در پی داشته است. با توجه به ضرورت تعریف مفاهیم بنیادی در مدیریت آب زیرزمینی برای تعیین حداکثر عمق کفشکنی چاه ها، در این مقاله پراستنادترین مفاهیم طی قرن اخیر از مقالات مختلف استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از بررسی سیر تاریخی تغییر در این مفاهیم بنیادی، این مفاهیم برای استفاده متخصصان طبقه بندی شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که سه مفهوم بنیادی (آبدهی مطمین، آبدهی استخراجی و آبدهی پایا) بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دیگر مفاهیم حول این سه مفهوم می باشند. به بیان دیگر این تحول در پاسخ به این سوال که حداکثر چه مقدار از ذخیره قابل بهره برداری آبخوان قابل پمپاژ می باشد توسعه یافته اند. مرور سیر تحول در رویکردهای پمپاژ آب از آب زیرزمینی نشان می دهد که تعیین حداکثر پمپاژ، نیازمند تبیین معیارهایی معقول و مطلوب مبتنی بر این مفاهیم می باشد. در انتهای مقاله، در بخش فرا تحلیل و جمع‎بندی، جایگاه رویکرد جاری (اجرایی و علمی) در ایران با تحول مدیریت آب زیرزمینی در دنیا (مرور شده در این مقاله)، مقایسه گردیده است. این مقایسه نشانگر وجود شکاف عمیقی میان بهره برداری پایا با شرایط موجود بهره برداری از آب زیرزمینی در ایران می باشد.

  کلیدواژگان: پایایی آب&rlm، زیرزمینی، آبدهی پایا، آبدهی مطمئن، آبدهی استخراجی، نشانگرهای معقول
 • شهلا سلطانی، اصغر اصغری مقدم*، جلال شیری صفحات 23-38
  آب شرب منطقه بستان آباد غالبا از منابع آب زیرزمینی دشت بستان آباد تامین می شود. هدف این پژوهش انتخاب معقول ترین و مناسب ترین روش برای بررسی کیفیت این منابع است. بدین منظور رتبه و وزن شاخص کیفی آب با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره محاسبه شد. کیفیت منابع آب زیرزمینی با ترکیب روش های وزن دهی آنتروپی و AHP با روش های رتبه دهی TOPSIS و WQI بررسی گردید. در این مطالعه پارامترهای pH، TDS، Na، SO4، Cl، NO3 و F در روش های ترکیبی Entropy-WQI،AHP-WQI ، Entropy-TOPSIS و AHP-TOPSIS به کار برده شد. ضریب تعیین (R2) بین رده میانگین نمونه ها و رده های حاصل از هر یک از روش ها نشان داد که روش AHP-TOPSIS توانایی بالایی در رده بندی و دسته بندی نمونه های آب دارد. نمونه ها با توجه به وزن دهی و رتبه دهی متفاوت هر روش در بازه های متفاوتی جای دارند به طوری که نمونه ها در روش Entropy-WQI در 2 دسته خوب و متوسط، در روش AHP-WQI در 3 دسته بسیار خوب، خوب و متوسط، در روش Entropy-TOPSIS در 5 دسته بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف و در روش AHP-TOPSISدر 4 دسته بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف قرار گرفتند. با مقایسه روش های ترکیبی روشن شد که از نظر وزن دهی ahp بهتر از آنتروپی و از نظر رتبه دهی TOPSIS بهتر از روش کلاسیک WQI بوده است. نتایج نشان داد که روش TOPSIS سبب تکامل دسته بندی کیفیت نمونه ها می شود و روش آنتروپی در خصوص مقادیر مشابه و نزدیک به مقدار حداقل پارامترهایی که رابطه مستقیم با آنتروپی دارد دچار خطا می شود.
  کلیدواژگان: دشت بستانآباد، کیفیت آب زیرزمینی، آنتروپی، تحلیل سلسله مراتبی، TOPSIS
 • احسان بهرامی جوین*، رضا جاویدی صباغیان، محمدعلی طلوعی ویرانی، بردیا روغنی، محمد فرشته پور صفحات 39-56

  در سال های اخیر، افزایش تقاضا برای بهره برداری از منابع مشترک آب زیرزمینی و حکمرانی نامناسب در تخصیص این منابع محدود، منجر به افزایش تعارضات میان ذی نفعان در مناطق مختلف جهان شده است. از این رو، با توجه به غالب بودن نیازهای آبی بر منابع قابل برداشت آبخوان ها، توسعه ساختاری مناسب برای بازتخصیص این منابع مشترک مبتنی بر اتفاق نظر میان ذی نفعان ضروری است. یکی از رویکرد های پرکاربرد در این زمینه استفاده از روش نظریه ورشکستگی، به عنوان زیرمجموعه ای از نظریه بازی ها است. تاکنون از این رویکرد عمدتا در بازتخصیص منابع آب سطحی استفاده شده است. در این پژوهش، چارچوبی مدون برای اعمال وزن ذی نفعان در روند بازتخصیص منابع آبخوان مشترک پیشنهاد شده است که منجر به بازتوزیع عادلانه تر منابع مذکور در شرایط ورشکستگی خواهد شد. وزن دهی به ذی نفعان در پژوهش حاضر بر اساس تعریف و استخراج معیارهای توسعه پایدار در حوزه های کشاورزی، شرب و صنعت و در قالب روش تحلیل سلسله مراتبی انجام پذیرفت. با استفاده از کاربردی ترین روش های نظریه ورشکستگی از قبیل روش های تناسب (PRO) ، مقید به سود یکسان (CEA)، مقید به ضرر یکسان (CEL) و مقید به ضرر یکسان اصلاح شده (MCEL) بصورت وزن دار، بازتخصیص منابع آبخوان مشترک نیشابور-سبزوار-عطاییه، به عنوان یکی از مناطق دارای شرایط بحرانی ورشکستگی در ایران، انجام پذیرفت. تحلیل نتایج حاکی از آن است که برمبنای شاخص پایداری تخصیص ورشکستگی، روش وزن دار CEA، روش برگزیده برای بازتخصیص منابع این آبخوان مشترک است. برمبنای این روش، دشت های نیشابور، سبزوار و عطاییه می توانند به ترتیب %39، %68 و %45 از تقاضای خود را دریافت کنند.

  کلیدواژگان: آبخوان مشترک، بازتخصیص منابع، نظریه ورشکستگی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • علی تقی پور جاوی*، فرامرز بریمانی صفحات 57-78
  امروزه، دو مساله عمده ی تهدیدکننده آب های زیرزمینی، کاهش و تخریب آن است که هم بر کمیت و هم کیفیت این منابع تاثیر می گذارد. چهارمحال و بختیاری از جمله مناطقی است که طی دهه های اخیر با کاهش شدید منابع آب زیرزمینی مواجه شده است؛ از همین رو، دشت های شهرکرد، بروجن، سفیددشت و خانمیرزا به صورت هدفمند انتخاب شدند تا به کمک روش آمیخته، میزان اثربخشی حکمرانی آب زیرزمینی در این نواحی مورد بررسی قرار گیرد. داده های مورد نیاز پژوهش به شیوه میدانی یعنی با انجام مشاهده مستقیم و مصاحبه با 30 نفر از خبرگان موضوع پیرامون اصل اثربخشی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گردآوری شد. یافته ها نشان داد که برداشت سالانه 6/359 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی و مصرف 7/87 درصد از آن در بخش کشاورزی، همراه با کاهش شدید منابع آب و کسری مخزن تجمعی آبخوان ها (4/406 میلیون مترمکعب تا سال 1398)، پیامدهایی چون فرونشست زمین (تا 8 سانتی متر قابل مشاهده) و لوله زایی چاه ها (تا رقم 40 سانتی متر) را در قلمرو پژوهش به دنبال داشته است. در همین راستا، بررسی شاخص ها و پارامترهای موثر بر حکمرانی آب زیرزمینی نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان، متغیر «ظرفیت سازی» بیشترین اثربخشی و متغیرهای «انسجام سیاست ها، مدیریت حوضه ای و شفافیت و پاسخگویی» از کمترین اثربخشی برخوردارند؛ لذا، میزان اثربخشی حکمرانی آب زیرزمینی در قلمرو تحقیق، «کم و ضعیف» ارزیابی می شود به نحوی که پیوند این ضعف با بخشی نگری در امور موجب تعدد بهره برداران، مصرف بی رویه منابع آب زیرزمینی، کاهش ذخایر آبی و مهمتر از همه سبب ممنوعه و بحرانی شدن دشت های مورد مطالعه شده است.
  کلیدواژگان: حکمرانی، آب زیرزمینی، اثربخشی، دشت ممنوعه ی بحرانی، چهارمحال و بختیاری
 • مرضیه دریکوندی، حسین زینی وند*، ناصر طهماسبی پور، علی حقی زاده صفحات 79-91
  مکانیابی بهینه تحلیل مکانی است که به دلیل کم کردن هزینه های پایش نقش مهمی در راه اندازی پروژه های اجرایی دارد. به دلیل ملاحظات اقتصادی و کم کردن هزینه های پایش، رویکرد بهینه سازی در این پژوهش کاهش ایستگاه های پایش کیفی آب زیرزمینی و توزیع مکانی مناسب آنها در حوزه آبریز دز در محدوده استان لرستان است. در این رابطه، با استفاده از الگوریتمی بر اساس اصل حداکثر شاخص اختلال شانون و بر مبنای شاخص آلودگی متغیرهای ,TH, SAR, EC, SO4, Cl, HCO3, K, ,Na, Ca, Mg TDSو pH نسبت به بهینه سازی شبکه پایش موجود با 63 ایستگاه در دوره آماری 1396 تا 1387 اقدام شد. نخست برای هر ایستگاه در یک دوره 10 سال آماری، میانگین رتبه محاسبه شد. سپس با توجه به تعداد ایستگاه و زمان مربوطه برای شاخص اختلال شانون شبکه مدل هایی متناسب ارایه شد. پس از برازش بهترین مدل برای هر پارامتر، نتایج نشان داد که بر اساس پارامترهای ,SO4 ,Cl ,HCO3 ,K ,Na ,Ca ,Mg ,pH ,TH SAR ,TDS و EC از میان 63 ایستگاه به ترتیب تعداد 33، 34، 41، 24، 40، 34، 30، 43، 33، 33، 41 و 28 ایستگاه برای پایش آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه کافی است. همچنین، برای اعتبارسنجی نتایج از میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطا استفاده شد. در نهایت، در میان 12 شاخص کیفی ارزیابی شده، بیشترین مقدار شاخص اختلال شانون برای آب زیرزمینی برای پارامتر پتاسیم (K) بدست آمد. بنابراین شاخص پتاسیم دارای حداکثر شاخص اختلال شانون در منطقه بوده و به عنوان شاخص برتر انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، الگوریتم، اختلال شانون، آنتروپی
 • مستانه چمنی، هاجر آذری* صفحات 92-103
  حفاظت از منابع آب زیرزمینی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد. طی چند دهه گذشته به علت بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، ذخایر این گنج پنهان با بحران مواجه شده است. به همین علت نگرش جامع تری نیاز است تا از مشارکت همه ذی نفعان در مدیریت منابع آب استفاده بشود. در این میان زنان نیز به واسطه نقش مهمشان در تولید و کشاورزی تاثیر بسزایی در حفاظت از منابع آب زیرزمینی ایفا می کنند و لازم است از ظرفیت آنان استفاده شود. این تحقیق به هدف بررسی نقش زنان به مثابه کنشگر در اسناد بالادستی ایران و به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی انجام شده است. با تحلیل محتوای کیفی گزارش سازمان ملل در خصوص نقش زنان در حفاظت از منابع آب زیرزمینی، اسناد بالادستی تحلیل شد و راهبردهای ایران در خصوص مدیریت منابع آب زیرزمینی و نقش زنان مورد مطالعه قرار گرفت. نوآوری پژوهش پیش رو در این است که برای اولین بار به نقش زنان در مدیریت منابع آب زیرزمینی در سیاستگذاری کشور پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد با وجود تاکید برنامه نویسان بر مشارکت مردم، اشاره خاصی به کنشگری گروداران مختلف در مدیریت بحران آب نشده است و داده هایی که دلالت بر اهمیت کنشگری زنان هستند به شدت اندک هستند و تدوین سیاست های دقیق را با دشواری مواجه می کنند.
  کلیدواژگان: ذخایر آب زیرزمینی، کنشگری زنان، اسناد بالادستی، گزارش سازمان ملل
 • سمانه صبری*، مهدی ضرغامی صفحات 104-117

  در دهه های گذشته رشد روزافزون جمعیت و سپس افزایش تقاضای آب موجب برداشت بیش از حد آب به ویژه از منابع آب زیرزمینی شده است.کمبود آب به همراه عدم مدیریت مناسب آن باعث ایجاد مشکلات و اختلافات بین ذینفعان می شود که در اکثر این تنش ها،موارد مقدار نیاز و تقاضای آب ذینفعان یک حوضه آبریز از میزان آب در دسترس بیشتر است.لذا مدیریت آب زیرزمینی و برداشت ها باید طوری باشد که علاوه بر رفع نیاز مصرف کنندگان به صورت عادلانه،پایداری آبخوان نیز مورد توجه قرار گیرد.به همین منظور از نظریه ورشکستگی که یکی از رویکردهای تیوری بازی همکارانه می باشد،جهت تخصیص آب بین ذینفعان استفاده شده است.روش های ورشکستگی شامل ورشکستگی نسبی(P)،ورشکستگی مقید به سود یکسان (CEA)،ورشکستگی مقید به ضرر یکسان (CEL)،تالمود (TAL)،پینایل (PIN) و ورشکستگی نسبی تعدیل شده (AP) میباشد منطقه مورد مطالعه دشت دامغان در استان سمنان می باشد.نیاز آبی سالانه این منطقه حدود 110میلیون متر مکعب و برداشت سالانه آب از سفره آب زیرزمینی حدود 87 میلیون متر مکعب است.در این مطالعه 10ذینفع از بخشهای کشاورزی، صنعتی و شرب در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده توسط شاخصهای ارزیابی اکثریت آرا، پایداری در رفتار، تراز آب زیرزمینی با در نظر گرفتن عدم قطعیت و ادغام شاخص های قبل به عنوان نوآوری مقاله، بررسی شده است.طبق نتایج بدست آمده روش CELبا پایداری در رفتار یکسان در بین ذینفعان، تراز آب زیرزمینی بالا و بالاترین شاخص β بهترین روش انتخاب می شود. در نهایت استفاده از این روش به تعدیل منصفانه پروانه های برداشت آب زیرزمینی دشت دامغان کمک می کند.

  کلیدواژگان: مدیریت آب زیرزمینی، ورشکستگی، عدم قطعیت، دشت دامغان
 • مهدیه جانباز فوتمی*، مجید خلقی، عبدالنبی عبده کلاهچی، مه آسا روستایی صفحات 118-135
  تحکیم و فرونشست در دشت قزوین که در سال های اخیر تشدید شده است می تواند خسارات جبران ناپذیر جانی، محیط زیستی و مالی ایجاد نماید. عوامل متعددی مانند خصوصیات زمین شناسی منطقه وشرایط آبخوان برمیزان فرونشست تاثیرگذارهستند،لذا جهت مدیریت فرونشست، شناخت پارمترهای موثر بر آن و میزان ارتباط آنها باهم ضروری است. در این مطالعه برای محاسبه بلندمدت فرونشست از داده های سنجنده SENTINEL-1 در بازده زمانی 2015 تا 2021 و روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (D-InSAR) استفاده شده است. بیشترین مقدار فرونشست دشت قزوین در سال های 2015 تا 2021، برابر با 47 سانتی متر بوده است که در جنوب غربی استان رخ داده است. تاثیر پارامترهای موثر بر فرونشست با بررسی پارامترهای افت سطح ایستابی، هدایت هیدرولیکی، شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، ضخامت لایه ریزدانه، زمین شناسی و جنس لایه های آبخوان با استفاده از رویکرد وزندهی شواهد (Weight of Evidence, WoE) بر توزیع مکانی و مقدار فرونشست در محیط GIS سنجیده شده است وتوسط نمودار ویژگی عملکرد گیرنده (Characteristic, ROC Receiver Operating) نتایج آن صحت سنجی شد. نتایج نشان دادند موثرترین پارامتر بر فرونشست دشت قزوین بامقدار 3/77 متعلق به ضخامت لایه ریزدانه آبخوان بوده است و کاهش سطح ایستابی در رده چهارم تاثیرگذاری بوده است. همچنین نقشه پتانسیل خطر فرونشست که با استفاده از مجموع وزنی پارامتر های موثر به دست آمد توانست با دقت مناسب 87/0 توزیع مکانی فرونشست آینده را خیلی خوب پیش بینی نماید. در نهایت نتیجه می شود با انکه تغییرات سطح ایستابی جزعوامل شروع کننده فرونشست است،اما شدت و گسترگی آن به ضخامت لایه ریزدانه در منطقه بسیار وابسته می باشد.
  کلیدواژگان: فرونشست زمین، پارامترهای موثر بر فرونشست، مدل وزن شواهد، نمودار مشخصه عملکرد، محیط GIS
 • اسماعیل پاریزی، سید موسی حسینی*، امیررضا صادقی صفحات 136-153

  در این پژوهش، وضعیت پایداری مدیریت منابع آب زیرزمینی تعداد 184 آبخوان موجود در حوضه فلات مرکزی ایران بر اساس چهار شاخص کمی که با توجه به داده های در دسترس قابل پیاده سازی باشند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، از داده های کمی و کیفی ماهانه منابع آب زیرزمینی، میانگین نرخ تغذیه آبخوان، دبی پمپاژی چاه های بهره برداری، دبی ایستگاه های هیدرومتری و اطلاعات جمعیتی استفاده شد. شاخص های مورد استفاده در این تحقیق شامل ردپای یکپارچه آب زیرزمینی (بعد محیط زیستی)، تراکم جمعیت در سطح آبخوان (بعد اجتماعی)، درصد آب زیرزمینی مورد استفاده برای بخش های کشاورزی و صنعتی (بعد اقتصادی) و تراکم چاه های مشاهده ای (بعد سازمانی) بودند که برای همه آبخوان ها طی دوره 1379 تا 1395 محاسبه شدند. با توجه به مقادیر چهار شاخص محاسبه شده، رتبه بندی آبخوان ها توسط تکنیک PROMETHEE II و مقایسه زوجی شاخص ها انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت پایدار منابع آب های زیرزمینی در فلات مرکزی ایران به ویژه نزدیک به کلان شهرها به دلیل تراکم جمعیت بالاتر، بهره برداری کمتر از منابع آب های زیرزمینی برای بخش کشاورزی و صنعت، شبکه پایش ضعیف آب زیرزمینی، افت شدید سطح آب و کیفیت نامناسب آب زیرزمینی، نسبتا ضعیف است. نتایج نشان داد که 4/17 درصد از آبخوان های مورد مطالعه با پایداری خوب و 6/32 درصد آنها با پایداری ضعیف ارزیابی شدند. نتایج این پژوهش در راستای شناسایی و اولویت بندی آبخوان هایی که نیاز به اتخاذ سیاست های جدید و یا بازنگری آن ها برای دستیابی به پایداری در بهره برداری از این منابع ارزشمند دارند، اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: شاخص ارزیابی ترکیبی، پایداری منابع آب، آبخوان های فلات مرکزی، تکنیک تصمیم گیری چند معیاره
 • المیرا ولی پور، حامد کتابچی* صفحات 154-179
  مفاهیم عدالت وانصاف در قوانین، مقررات وچارچوب های تصمیم گیری عنوان اصل راهنما در راهبردهای تخصیص منابع آب مطرح می شود. از طرفی گنجاندن این مفاهیم در برنامه ریزی ومدیریت منابع آب با موانعی ازجمله درک مفهومی ناقص، فقدان معیارهای کمی و کیفی، ارتباط نامشخص بین عدالت وانصاف و چارچوب های برنامه ریزی و راهبردهای مدیریت منابع آب و عدم وجود نمونه های عینی مواجه است. در این مطالعه، به صورت مطالعه اسنادی کیفی، معانی عدالت و به طور متمرکزتر انصاف به عنوان یکی از اصول عدالت و کاربرد آنها در مدیریت منابع آب زیرزمینی بررسی شده است. برای این منظور روش های عملیاتی نمودن انصاف در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب زیرزمینی و نحوه ادغام انصاف در فرآیندهای برنامه ریزی این منابع معرفی شده است. نتایج نشان می دهد تعریف جهانشمولی برای عدالت وانصاف وجود ندارد و بسته به محتوا، نوع منبع آبی، قوانین و چارچوب های تعریف شده در هر کشور و حوضه آبی، تعریف و رویکردهای عدالت وانصاف آبی متفاوت است. با این حال استفاده از معیارهای مرتبط با اصل انصاف، روش های شبیه سازی بهینه سازی و طراحی مدل سیستمی، ممکن است برای عملیاتی سازی، اندازه گیری، محک زنی سیاست و اقدامات آبی در تمام سطوح تصمیم گیری (کشوری، استانی و محلی) برای اطمینان از مدیریت منصفانه منابع آب، مفید واقع شود. با توجه به بررسی ابعاد انصاف، برنامه های مشارکتی فرصتی برای ورود گروداران در مراحل مدل سازی و برنامه ریزی منابع آب زیرزمینی فراهم می کنند. با این حال، در نظر گرفتن تسهیل های ماهرانه برای ایجاد تعامل معنادار و منصفانه بین دانشمندان و جوامع ضروری است. در این مطالعه به جای ارایه راه حل تجویزی برای دستیابی به عدالت وانصاف در مدیریت منابع آب زیرزمینی، بر نیاز به رویکردهای زمینه ای که شامل گام های عمل گرایانه به سمت اقدامات و نتایج عادلانه تر است، تاکید شده است.
  کلیدواژگان: ابعاد انصاف، برنامه ریزی منابع آب زیرزمینی، چارچوب تصمیم گیری، عدالت، مدیریت منابع آب زیرزمینی
 • بهروز محسنی، عبدالله درزی نفت چالی*، فرهاد مشهدی خلردی، محمدعلی هادیان امری صفحات 180-194

  بهره برداری دایمی از آب زیرزمینی مستلزم اتخاذ سیاست های مناسب برای حفاظت کمی و کیفی از این منبع ارزشمند می باشد. با توجه به اتکای بخشی از برنامه های توسعه استان مازندران به آب زیرزمینی، در این تحقیق روند تغییرات و پایداری عمق آب زیرزمینی (GWD) در شش محدوده مطالعاتی استان در دوره 30 ساله 1991 تا 2020 در دهه های اول (1991 تا 2000)، دوم (2001 تا 2010) و سوم (2011 تا2020) بررسی شد. برای تحلیل روند از آزمون من-کندال و تخمین گر شیب سن استفاده شد. پایداری آب زیرزمینی با استفاده از چهار شاخص سرانه آب زیرزمینی تجدیدپذیر، برداشت کل آب زیرزمینی به تغذیه آب زیرزمینی، برداشت کل آب زیرزمینی به منابع آب زیرزمینی قابل بهره برداری و شاخص بهره برداری از آب انجام شد. آماره من- کندال از 50/2- تا 76/3 متغیر بود که حاکی از روند افزایشی GWD در طی 30 سال گذشته در همه محدوده ها بجز بابل- آمل (دهه های دوم و سوم) و نور- نوشهر (دهه سوم) بود. در طی دهه های اول و دوم، مقدار GWD در مازندران به ترتیب 21/0 و 12/0 متر در سال افزایش یافت. براساس شاخص های GWRRP، TAGR و TAGE محدوده نور- نوشهر وضعیت نسبتا پایدارتری نسبت به محدوده های شرقی و مرکزی داشت. براساس شاخص WEI، محدوده های رامسر- چالوس و نور- نوشهر (WEI<10)، محدوده های بهشهر- بندرگز، بابل- آمل و ساری- نکا (10<WEI<20) و محدوده قایمشهر- جویبار (WEI>20) به ترتیب در وضعیت رضایت بخش، نگران کننده و بحرانی قرار داشتند. براساس نتایج، وضعیت آب زیرزمینی در بخش وسیعی از مازندران ناپایدار است و جلوگیری از توسعه این ناپایداری، مستلزم اتخاذ مدیریت های مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی تجدیدپذیر، آزمون من- کندال، برداشت آب، بهره برداری از آب
 • عادل شکیبایی، عنایت عباسی*، علی باقری، سجاد انتشاری صفحات 195-211

  در استان اصفهان 27 دشت از مجموع 35 دشت، ممنوعه هستند. دشت مهیار جنوبی - دشت آسمان به عنوان بخشی از حوضه آبریز گاوخونی یکی از این دشت ها است. باتوجه به مطالعات، برداشت بی رویه آب زیرزمینی علت اصلی رخداد فرونشست زمین در این منطقه است. ازآنجاکه مدیریت مشارکتی یکی از راهبردهای اساسی مدیریت پایدار منابع آبی است تحقیق حاضر باهدف بررسی تاثیر متغیرهای آگاهی، حساسیت و سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت در حفظ آب زیرزمینی در این دشت انجام شده است. پژوهش به لحاظ ماهیت کمی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق بهره برداران حقیقی چاه های کشاورزی در دشت مهیار به تعداد 357 نفر است. حجم نمونه مورد مطالعه 206 نفر است که به طور تصادفی از پنج منطقه محمدآباد، نصرآباد، پرزان، جرقویه وسطی و جرقویه علیا انتخاب شدند. پرسش نامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بود. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به تایید رسید. بر اساس نتایج تحقیق بین حساسیت و تمایل به مشارکت رابطه منفی و بین سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، پیشنهادهایی در راستای بهبود مشارکت ذینفعان در مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: بحران آب، مدیریت منابع آب زیرزمینی، دشت مهیار جنوبی، مدیریت مشارکتی منابع آب، فرونشست دشت مهیار
 • هاشم درخشان، کامران داوری*، ابوالفضل مساعدی صفحات 212-230

  مدیریت آب زیرزمینی وابسته به تخصیص، و تخصیص صحیح وابسته به فهم تجدیدپذیری است. در واقع، تعیین کمیت تجدیدپذیری آب زیرزمینی، شالوده اصلی تخصیص می باشد. اما علی رغم این اهمیت؛ این مفهوم با ابهام روبرو است. در این مقاله، ابتدا تعاریف تجدیدپذیری آب زیرزمینی بر اساس شار طبیعی تغذیه، تخمین حجم انبارش آبخوان و یا دوره جایگزینی آب زیرزمینی مرور گشته است. سپس مفاهیم اخیر در تعریف تجدیدپذیری آب زیرزمینی مبتنی بر اصل «گیرش» (دخالت بشر در بر هم زدن تعادل آب زیرزمینی) نیز مرور و تحلیل قرار گرفته است. اصل «گیرش» اشاره به اثر پمپاژ بر شارش -انبارش آبخوان و تجدیدپذیری آن دارد. رویکردهای اخیر، تعاریف «شارش-مبنا» و «انبارش-مبنا» را با یکدیگر ترکیب نموده و همچنین تجدیدپذیری آب زیرزمینی را به پویایی کاربری های آب مرتبط نموده اند. در مجموع نتایج نشان داد که تجدیدپذیری آب زیرزمینی مفهومی پیچیده بوده، که همچنان در حال توسعه و بهبود می باشد. در انتها به دلیل ارتباط تنگاتنگ مدیریت آب زیرزمینی و مدیریت خشکسالی (به ویژه با توجه به ضرورت تاب آوری)، یک گام جدید بر گام های حاصل از مرور افزوده شد؛ زیرا ضروری است برای افزایش تاب آوری توسعه، ریسک ابرخشکسالی مورد توجه قرار گیرد. چارچوب ارایه شده جدید می تواند درک بهتری از ارتباط سه-جانبه «گیرش-تجدیدپذیری- تاب آوری» به نمایش بگذارد؛ که توجه به آن برای مدیریت آب زیرزمینی ضروری است.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، تجدیدپذیری، شارش، انبارش، گیرش
|
 • Page 0
 • Hashem Derakhshan, Ameneh Mianabadi, Abolfazl Mosaedi, Kamran Davary * Pages 1-22

  The sustainability of crucial earth resources, such as groundwater, is a critical issue. Physically sustainable groundwater use is an unavoidable necessity for sustainable development in Iran. In many watersheds, overexploitation and neglecting the reasonable criteria for sustainable use of groundwater have led to the destruction of groundwater-dependent ecosystems as well as many other inevitable losses. Due to the necessity of applying these basic concepts in groundwater management and determining maximum well deepening, in this paper, we assessed the most cited of these concepts during the last century. After examining the historical change in these fundamental concepts, these concepts have been categorized for the use of water resources experts. We found three basic concepts (sustainable yield, safe yield, and Mining Yield) are the most commonly used and the others are defined according to these three concepts. To answer the question of how much water can be extracted from the aquifer, it is needed to explain reasonable and desirable criteria based on these concepts. At the end of the article, in the meta-analysis and summary section, the current approach (executive and scientific) in Iran with the evolution of groundwater management in the world (reviewed in this article) is compared. This comparison indicates that there is a profound gap between groundwater sustainability and the current groundwater management conditions in Iran.

  Keywords: Groundwater Sustainability. Sustainable Yield, Safe Yield, Mining Yield, Reasonable Indices
 • Shahla Soltani, Asghar Asghari Moghaddam *, Jalal Shiri Pages 23-38
  The drinking water of Bostanabad region is mostly supplied from the groundwater resources of Bostanabad Plain. The aim of this study is to select the most reasonable and suitable method for investigating the quality of this resources. For this purpose, the rate and weight of the water quality index were calculated using multi-criteria decision making methods. The quality of groundwater resources was investigated by combining entropy and AHP weighting methods with TOPSIS and WQI rating methods. Parameters of pH, TDS, Na, SO4, Cl, NO3 and F were used in the combined methods of Entropy-WQI, AHP-WQI, Entropy-TOPSIS and AHP-TOPSIS. The coefficient of determination (R2) between the average rank of the samples and the ranks obtained from each of the methods showed that the AHP-TOPSIS method has a high ability to water ranking and classification. The samples were located in the Entropy-WQI method in 2 classes of good and average, AHP-WQI method in 3 classes of very good, good, and average, Entropy-TOPSIS method in 5 classes of very good, good, average, poor, and very poor and AHP-TOPSIS method in 4 classes very good, good, medium and poor. By comparing the combined methods, it became clear that AHP was better than entropy in terms of weighting and TOPSIS was better than the classical WQI method in terms of rating. The results showed that the entropy method is caught in an error regarding the values that are similar and close to the minimum value of the parameters that have a direct relationship with entropy.
  Keywords: Bostanabad Plain, Groundwater quality, Entropy, Analytical Hierarchy Process, TOPSIS
 • Ehsan Bahrami Jovein *, Reza Javidi Sabbaghian, MohamadAli Tolouei Virani, Bardia Roghani, Mohammad Fereshtehpour Pages 39-56

  In recent years, the increase in the shared groundwater resources’ demand and inappropriate governance in the limited resources’ allocation has led to the increase in stakeholders’ conflicts in several regions of the world. Therefore, due to the dominance of water demand over the aquifer resources, it is necessary to develop an appropriate framework for reallocation of shared aquifer resources based on the consensus among stakeholders. Accordingly, one of the widely-used approaches, is the Bankruptcy Theory, as a subset of the Game Theory. So far, this approach has been used commonly in the reallocation of surface water resources. In this research, after introduction and evaluation of the most important bankruptcy methods, the Neyshabour-Sabzevar-Ataiyeh shared aquifer, as one of the most important study areas with the critical bankruptcy conditions in Iran, were reallocated among the stakeholders. Accordingly, in the proposed approach, the stakeholders’ weights were estimated using the Hierarchical Analysis Process (AHP), considering the most important agricultural, drinking, and industrial sustainable development criteria. Then, the weighted form of the most practical bankruptcy methods, such as Principle of Proportionality (PRO), Constrained Equal Awards (CEA), Constrained Equal Losses (CEL) and Modified Constrained Equal Losses (MCEL) methodologies, the shared aquifer was reallocated among the stakeholders. The results indicate that based on the Bankruptcy Allocation sustainability index, the weighted CEA is selected for reallocating the shared aquifer among the stakeholders. According to the output related to this method, Neyshabour, Sabzevar and Ataiyeh plains can receive 39%, 68% and 45% of the total of their demand, respectively.

  Keywords: Shared groundwater aquifer, Reallocation model, Bankruptcy approach, Hierarchical analysis prosses
 • Ali Taghipoor Javi *, Faramarz Barimani Pages 57-78
  Today, two major threatening issues to groundwater are its reduction and destruction, which affects both the quantity and quality of these resources. Chaharmahal and Bakhtiari is a region that have faced to intensive decrease in groundwater resources in recent decades; Therefore, Shahrekord, Boroujen, Sefiddasht and Khanmirza plains were purposefully selected in order to study the effectiveness of groundwater governance using a mixed method. The data required was collected in the field method, that is, by conducting direct observation and interviewing 30 experts about effectiveness principle of the OECD. Findings show that annual extraction of 359.6m3 of groundwater and the consumption of 87.7 percent of it in the agricultural sector, along with the severe reduction of water resources and deficit of cumulative reservoir of aquifers (406.4m3 until 2018), consequences such as subsidence (up to 8 cm visible) and wells piping (up to 40 cm) It has followed in the research area. In this regard, assessing of indicators and parameters affecting groundwater governance shows that from the view-point of experts the "capacity" variable is the most effective, and the "policy coherence, appropriate scales within basin systems and clear roles and responsibilities" variables are the least effective; Therefore, effectiveness of groundwater governance in the territory of research is assessed as "low and weak" in such a way that the connection of this weakness with partiality in affairs causes multiplicity of users, excessive consumption of groundwater resources, reduction of water reserves, and most importantly, reason for prohibition and criticality of plains have been studied.
  Keywords: Governance, Groundwater, effectiveness, Critical Forbidden Plain, Chaharmahal, Bakhtiari
 • Marzieh Derikvandi, Hossein Zeinivand *, Nasser Tahmasebipour, Ali Haghizadeh Pages 79-91
  Site location is one of the spatial analyzes that has a great impact on reducing the costs incurred and launching various activities. So, this is one of the most important and effective steps in executive projects. Due to economic considerations and reduction of monitoring costs, optimization approaches in this study are to reduce groundwater quality monitoring stations in Dez watershed in Lorestan province. In this regard, using an algorithm based on the principle of maximum Shannon disorder index and based on the pollution index of TH, SAR, EC, SO4, Cl, HCO3, K, Na, Ca, Mg TDS and PH parameters, optimization was done for the available 63 monitoring stations in the statistical period of 1387 to 1396 (2008-2017). First, the average rank of each station in the 10 years data was obtained. Then, appropriates models were proposed for the network Shannon disorder index regarding the number of stations and time. After fitting the best model, the results showed that based on SO4, Cl, HCO3, K, Na, Ca, Mg, PH, TH SAR, TDS and EC parameters, 33, 34, 41, 24, 40, 34 , 30, 43, 33, 33, 41 and 28 stations are sufficient for groundwater in the study area, respectively. Also, among the 12 quality indicators evaluated for groundwater, potassium (K) had the highest value of Shannon disorder index. Therefore, it had the maximum Shannon disorder index and was selected as the superior index. The mean squared error and the mean absolute error value were used to validate the results.
  Keywords: optimization, Algorithm, Shannon disorder, Entropy
 • Mastaneh Chamani, Hajar Azari * Pages 92-103
  Protection of groundwater resources plays an important role in the economic and social development of societies. Over the past few decades, due to overexploitation of groundwater resources, the reserves of this hidden treasure have faced a crisis. For this reason, a more comprehensive approach in water resources management is needed to use the participation of all peoples in water resources management. Women play a significant role in the protection of groundwater resources due to their important role in production and agriculture, and it is necessary to benefit their activism. This research was conducted with the aim of investigating the role of women as activists in Iran's upstream documents and using the qualitative content analysis method. The innovation of the upcoming research is that, for the first time, the role of women in the management of groundwater resources is addressed in the country's policy making. The findings of the research show that despite the emphasis of the programmers on people's participation, there is no specific reference to the activism of different creditors in the water management and the data that indicate the importance of the role of women and their activism are extremely insignificant and it makes policymakers face difficulty in formulating detailed policies. Therefore, it is necessary for programmers to adopt a more comprehensive perspective and use the capacity of all people while paying attention to the special geographical and climatic conditions of different regions of Iran.
  Keywords: Groundwater reserves, women', s activism, upstream documents, UN report
 • Samaneh Sabri *, Mahdi Zarghami Pages 104-117

  In recent decades, increasing population, and then water demand intensified have led to exploitation of groundwater resources.Lack of water along with its lack of proper management and conflicts between its sharing stakeholders. Often in most of these conflicts, the amount of water demand by the stakeholders is more than the amount of available water. Therefore, the management of underground water and withdrawals should be such that in addition to meeting the needs of consumers in a fair manner, the stability of the aquifer should also be taken into consideration. For this purpose, bankruptcy theory, which is one of the cooperative game theory approaches, has been used to allocate water among the Stakeholders. Bankruptcy methods include Proportional bankruptcy(P) Constrained Equal Award bankruptcy(CEA) Constrained Equal Loss bankruptcy(CEL) Talmud(TAL) Piniles(PIN) and Adjusted Proportional bankruptcy (AP). The study area in this study is Damghan plain at the Semnan province. The annual water requirement of this region is about 110 million cubic meters and the annual water withdrawal from the aquifer is about 87 million cubic meters. In this study,10 stakeholder regions from the agriculture, urban and industry sections are considered. The results obtained from bankruptcy proceedings have been valuated by the indicators of majority voting, stability in behavior, groundwater level taking into account uncertainty, and the integration of previous indicators. According to the results, the CEL method is selected as the best method with stability in the same behavior (level of satisfaction) among stakeholders, resulting in groundwater level higher and the highest β index.

  Keywords: Groundwater management, Bankruptcy methods, Uncertainty. Damghan Plain
 • Mahdieh Janbaz Fotamy *, Majid Kholghi, Abdolnabi Abdeh Kolahchi, Mahasa Roostaei Pages 118-135
  Nowadays, intensification of consolidation and land-subsidence are leaded to irreparable damage of financial, environment and human resources. In this research, land subsidence rate was investigated according to the impacts of the main parameters of the aquifer including the geological and hydrodynamic characteristics. Long-term subsidence map was calculated based on SENTINEL-1 satellite data using Differential Interferometry SAR (D-InSAR) method in Qazvin plain from 2015 to 2021. The maximum of land subsidence value of Qazvin Plain was equal to 47 cm during 2015 to 2021 occurred in southwest areas of the Qazvin province. The subsidence spatial distribution was analyzed according to the Weight-of-Evidence (WOE) method to reveal the aquifer characteristic effects. The water-table decline, hydraulic conductivity, slope, land use, fine-grained soil thickness, geology, and bedrock depth were used in WoE method to determine the impact of each parameter on subsidence. The results of WoE, land subsidence hazard potential maps were validated using Receiver Operating Characteristic (ROC) diagram. The most effective land subsidence parameter in the Qazvin plain were the thickness of fine-grained soil with a value of 3.77, while the influence of water level decline was ranked fourth. The land subsidence potential hazard map was able to predict the future land subsidence with an accuracy of 0/87 that indicated the very good prediction. Although water table decline was responsible for the land-subsidence in general, the results of this study indicated that the thickness of fine-grained soil layer was the most effective parameter on the land-subsidence phenomenon.
  Keywords: Land-subsidence, Impact parameters, Weight of evidence, ROC curve, GIS
 • Esmaeel Parizi, Seiyed Mossa Hosseini *, AmirReza Sadeghi Pages 136-153

  In this research, the sustainability status of groundwater resources management of 184 aquifers in the Central Plateau Basin of Iran has been assessed based on four quantitative indicators that can be implemented according to the available data. For this purpose, monthly quantity and quality data of groundwater resources, mean recharge rate, pumping rate of exploitation wells, streamflow of hydrometric stations and demographic information were used. The indicators used in this research included the integrated groundwater footprint (environmental dimension), population density at the aquifer level (social dimension), the percentage of groundwater used for agricultural and industrial sectors (economic dimension) and the density of observation wells (institutional dimension), which were calculated for all aquifers during the period of 2000 to 2016. According to the calculated values of four indicators, the ranking of aquifers was performed by PROMETHEE II technique and pairwise comparison of indicators. The results of this research showed that the sustainable management of groundwater resources in the Central Plateau of Iran, especially near the megacities, is relatively weak due to higher population density, less exploitation of groundwater resources for agriculture and industry, weak groundwater monitoring network, drastic groundwater level drop and inappropriate quality of groundwater. The results showed that 17.4% of the studied aquifers were evaluated with good sustainability and 32.6% with poor sustainability. The results of this research are important in order to identify and prioritize the aquifers that need to adopt new policies or revise them to achieve sustainability in the exploitation of these valuable resources.

  Keywords: Integrated assessment index, Groundwater sustainability, Central plateau basin, Multi-criteria decision making
 • Elmira Valipour, Hamed Ketabchi * Pages 154-179
  The concepts of equity-and-justice are presented in the laws, regulations, and decision-making frameworks as a central guiding principle in the allocation strategies of water-resources. Meanwhile, the inclusion of these concepts in the planning-and-management of water-resources faces obstacles such as incomplete conceptual understanding, lack of quantitative-qualitative criteria, unclear relationship between justice-and-fairness and planning frameworks and water-resources management strategies, and lack of concrete examples. This study presents a qualitative-documentary-study that examines what justice and with more focus equity, as one of the justice principles, mean in the context of groundwater planning-and-management. Accordingly, the methods of operationalizing equity and integrating equity into the planning processes of groundwater-resources have been introduced in this study. The results indicate that justice-and-equity are not universally defined. Water justice-and-equity differ according to water-resource content and type, laws, and frameworks defined in each country and water basin. Meanwhile, the use of metrics related to the equity principles, simulation-optimization methods, and the system-model design maybe used to operationalize, metricize, and benchmark equitable water policy and practices at all levels of decision-making (e.g., country, state, and local) to ensure an equitable water future. The study of equity dimensions revealed that participatory programs provide stakeholders with an opportunity to contribute to models and programming; however, skilled facilitation is necessary in order to ensure meaningful and equitable engagement between scientists and communities. In this study rather than providing a prescriptive-solution to “achieve” justice-and-equity within groundwater-resources management, we emphasize the need for contextualized approaches that include pragmatic steps toward more equitable practices and outcomes.
  Keywords: Equity dimensions, Decision making framework, Justice, Groundwater resource planning, Groundwater resources management
 • Behrooz Mohseni, Abdolah Darzi-Naftchali *, Farhad Mashahdi-Kholerdi, MohammadAli Hadian Amri Pages 180-194

  The permanent exploitation of groundwater requires adopting appropriate policies for the quantitative and qualitative protection of this valuable resource. Considering the reliance of a part of the development plans of Mazandaran province on groundwater, in this research, the sustainability and trend of groundwater depth (GWD) changes were investigated in the 1991 to 2020 period (1991 to 2000: first decade, 2001 to 2010: second decade, 2011-2020: third decade). Mann-Kendall test and Sen’s slope estimator were used for trend analysis. Groundwater sustainability was assessed using four indicators including, renewable groundwater per capita (GWRRp), total abstraction of groundwater/groundwater recharge (TAGR), total abstraction of groundwater/exploitation of groundwater resource (TAGE), and water exploitation index (WEI). The values of the Man-Kendall statistic ranged from -2.50 to 3.76, indicating the increasing trend of GWD during the last 30 years in all areas except Babol-Amol (second and third decades) and Noor-Nooshahr (third decade). During the first and second decades, the amount of GWD in Mazandaran province increased by 0.21 and 0.12 meters per year, respectively. According to GWRRP, TAGR, and TAGE indicators, the west of Mazandaran had better conditions than the central and eastern regions of the province. Based on the WEI indicator, Ramsar-Chalous and Noor-Nooshahr areas (WEI<10), Behshahr-Bandargaz, Babol-Amol and Sari-Neka areas (10<WEI<20), and Qaemshahr-Joybar area (WEI>20) were in a satisfactory, worrying and critical condition, respectively. Based on the results, the groundwater situation in a large part of Mazandaran is unsustainable and requires the adoption of appropriate management strategies to prevent the increase in this unsustainability.

  Keywords: Renewable ground water, mann-kendall test, Water abstraction, Water exploitation
 • Adel Shakibaei, Enayat Abbasi *, A. Bagheri, Sajad Enteshari Pages 195-211

  In Isfahan province, 27 out of 35 plains are prohibited. Southern Mahyar Plain - Asman Plain is one of these plains as a part of Gavkhouni drainage basin. According to studies, indiscriminate extraction of underground water is the main cause of land subsidence in this region. Since participatory management is one of the basic strategies of sustainable management of water resources, the present research was conducted with the aim of investigating the effect of the variables of awareness, sensitivity and social capital on the willingness to participate in the preservation of underground water in this plain. The research is quantitative in nature and practical in purpose. The statistical population of the research is 357 people who are actual users of agricultural wells in Mahyar Plain. The sample size of the study is 206 people who were randomly selected from five regions of Mohammad Abad, Nasr Abad, Porzan, Middle Jarqouye and Upper Jarqouye. Questionnaire was the main tool of data collection. The validity of the questionnaire was confirmed by using experts' opinions and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. According to the results, there is a negative relationship between sensitivity and willingness to participate, and positive and significant relationship between social capital and willingness to participate. According to the results, suggestions have been made in order to improve the participation of stakeholders in the participatory management of underground water resources.

  Keywords: water crisis, Underground water resources management, South Mahyar Plain, participatory water resources management, Subsidence of Mahyar Plain
 • Hashem Derakhshan, Kamran Davary *, Abolfazl Mosaedi Pages 212-230

  Groundwater management dependent allocation and correct allocation dependent groundwater renewability understanding. In fact, determining the groundwater renewability is the main foundation for the allocation of these resources, despite providing developed many definitions of groundwater renewability, this concept still has ambiguity. In this manuscript, we review definition of groundwater renewability based on flux, Storage and residence time base on capture in this article; this concept has been challenged the old definition of groundwater renewability. The principle of "capture" refers to the effect of pumping on the flux-storage of aquifer and groundwater renewability. Recent approaches have combined the "flux" and "storage" together, and related the definition of groundwater renewability to behavior of human societies. The results showed that groundwater renewability is a complex concept, which is still developing and improving in the world. In the end, due to the close relationship between groundwater management and drought management (especially considering of resilience), a new step was added to the steps resulting from the review; because it is necessary to take into account the risk of megadrought in order to increase the resilience of development. In this framework we can show a better understanding of the triple relationship of "capture-renewability-resilience"; which is essential for groundwater management.

  Keywords: Groundwater, Renewablity, Flux, Storage, Capture