فهرست مطالب

نشریه مدیریت استاندارد و کیفیت
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 47، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی اجلی*، محمدمهدی مظفری، سپیده حسین پور صفحات 1-35
  هدف

  هدف اصلی از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر نقش میانجی فرآیندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی بر رابطه میان چابکی سازمانی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط است.

  روش

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری آن را شرکت های کوچک و متوسط در شهرک صنعتی اشتهارد تشکیل می دهند. اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و به تعداد 268نفر از مدیران شرکت های شهرک مذکور با سابقه کاری حداقل 20 سال و مرتبط با موضوع تحقیق و حداقل مدرک کارشناسی ارشد درنظرگرفته شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه (با روایی و پایایی تاییدشده) بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نتیجه آزمون فرضیات نشان داد که چابکی سازمانی بر تحول در مدل کسب و کار؛ چابکی سازمانی بر قابلیت های ارزش آفرینی؛ چابکی سازمانی بر عملکرد؛ تحول در مدل کسب و کار بر عملکرد؛ قابلیت های ارزش آفرینی بر عملکرد؛ فرآیند اکتساب دانش بر فرآیند تبدیل دانش؛ فرآیند تبدیل دانش بر فرایند بکارگیری دانش؛ فرآیند بکارگیری دانش بر چابکی سازمان؛ و فرآیند بکارگیری دانش بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که با توجه به R2= 0.871 مجموعه عوامل تاثیرگذار بر روی عملکرد شرکت ها در مدل مفهومی پژوهش حاضر، می توانند به میزان 1/87 درصد از تغییرات عملکرد شرکت ها را تبیین نمایند.

  نتیجه گیری

  با عنایت به عدم گزارش عملکرد مطلوب از سوی تعداد بسیار بالای شرکت های راکد و غیرفعال و با توجه به نتایج آزمون فرضیات پژوهش، ضرورت اصلاح و تقویت فرآیندهای مدیریت دانش، تحول چشمگیر در مدل کسب و کار و توانمندسازی قابلیت های ارزش آفرینی شرکت ها، به منظور بهبود چابکی و عملکرد آن ها ضروری است.

  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، عملکرد، فرآیندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار، قابلیت های ارزش آفرینی
 • الهام مقدم نیا*، مریم بهی فر، میثم نازک تبار، مهدی برازجانی نژاد صفحات 36-57

  فناوری یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود. بدلیل وجود شکاف فناورانه در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، انتقال فناوری دارای مزایای کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری است. در این میان، تدوین استانداردهای زیستمحیطی بعنوان یک راهبرد برای انتقال فناوری، تولیدکنندگان خارجی را مجبور به عرضه فناوری های جدید و سازگار با محیط زیست می کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر اولویت بندی راهبردهای انتقال فناوری مبتنی بر استانداردهای زیست محیطی است. بنابراین، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و گردآوری نظرات 37 نفر از خبرگان به اولویت بندی راهبردهای انتقال فناوری مبتنی بر استانداردهای زیست محیطی پرداخته شده است. تدوین مقررات و استانداردهای مرتبط با زیست محیطی با وزن نسبی 458/0 بالاترین وزن، اجرای سازوکارهای مالی پروژه با وزن نسبی 299/0، وضع تعرفه های زیست محیطی با وزن نسبی 242/0 جایگاه های دوم و سوم و درنهایت، تدوین و حمایت از حقوق مالکیت معنوی با وزن نسبی 083/0 جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: استاندارد، فناوری، فرآیند انتقال فناوری، زیست محیطی، استراتژی
 • محمد شریفی*، حامد چهارسوقی امین صفحات 58-86

   هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سازمان ملی استاندارد بر توسعه اقتصاد سبز است که با رویکرد کیفی اکتشافی و به روش تحلیل مضمون و با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها، از 16 نفر خبره اداره کل استاندارد، دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل محیط زیست استان ایلام در سه مرحله اصلی کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری شد. در این راستا، 12 مضمون سازمان دهنده، 31 مضمون پایه ای و 224 کد مفهومی شناسایی و استخراج شدند. نتایج پژوهش به شکل گیری 12 مضمون سازمان دهنده ترابری سبز، مدیریت بهینه و اثربخش منابع انرژی های تجدیدپذیر، کشاورزی سالم بدون تحمیل آسیب زیست محیطی، ساخت و ساز سبز، مدیریت پسماندها، انرژی های تجدیدپذیر، تاسیسات آبی، سازماندهی سبز منابع، لازمه های سبزسازی اقتصاد، فرهنگ سازی مبتنی بر آموزش و تحقیقات سبز، مدیریت محیطی و مخاطرات، فن آوری های بازار محور منجر گردید. بر اساس این مضامین، الگوی ایفای نقش سازمان ملی استاندارد در توسعه اقتصاد سبز ارایه شد. 

  کلیدواژگان: سازمان ملی استاندارد، اقتصاد سبز، تحلیل مضمون، زیست بوم
 • محمدرضا حسینی، علی طیبی رهنی*، مهدی عزیزی، محمدجواد شادمان صفحات 87-116

  گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز در خاورمیانه می باشد و رضایت مشتری برای این گروه از اهمیت زیادی برخوردار است، و به این منظور این گروه در پی طرح ریزی و استقرار رویکردی به منظور بهبود در تجربه مشتریان خود می باشند. لذا هدف از انجام این پژوهش پیاده سازی رویکرد هم آفرینی با مشتری در گروه صنعتی ایران خودرو جهت بهبود در تجربه مشتری می باشد.در این پژوهش کاربردی و با رویکرد کیفی به منظور جمع آوری اطلاعات از روش بررسی اسناد کتابخانه ای و آرشیوی، مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. همچنین راهبرد اصلی تحقیق، اقدام پژوهی بوده که با هدف تثبیت در یادگیری حاصل از پژوهش، چرخه اقدام پژوهی دوبار مورد تکرار قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و مدیران مرتبط با حوزه مشتری در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو می باشند و برای نمونه گیری روش نمونه برداری قضاوتی مد نظر قرار گرفته است.در خصوص یافته های تحقیق می توان گفت؛ طرح ریزی و استقرار رویکرد هم آفرینی ارزش، باعث ترغیب مشتریان در ارایه بازخورد به موقع و اثربخش به اقدامات تامین کنندگان می شود، تا از این رهگذر، بتوانند با ارتقا چابکی سازمانی، با تسریع در شناسایی و پاسخ بهنگام به مشکلات و مسایل مرتبط، عملکرد کل شرکت را بهبود بخشند.براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت، اجرای رویکرد خلق مشترک با مشتریان، در جهت بهبود تجربه در مشتری اثر بخش خواهد بود.

  کلیدواژگان: اقدام پژوهی، تجربه مشتری، هم آفرینی
 • محمدرضا عارفی* صفحات 117-145

  هدف اصلی از پژوهش حاضر، استاندارد سازی و بهبود کیفی خواص مکانیکی و ریز ساختارها به کمک ساخت و مشخصه یابی بتن های حاوی نانو ذرات با قطرهای مختلف در جهت نوآوری دانش صنعت ساختمانی می باشد. در این آزمایش بتن هایی شامل ذرات سیلیس با اندازه ذره و درصدهای مختلف ساخته شدند و خواص مکانیکی آ نها به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به روش ساخت، ذرات سیلیس به طور همگن در کل خمیر سیمان پخش شده اند که حتی با اضافه کردن 1% نانوذرات سیلیس به بتن خواص مکانیکی به طور قابل توجهی افزایش یافته است (مقامت فشاری بیش از 100 درصدافزایش یافته است). نتایج نشان می دهد که مقاومت فشاری، خمشی و کششی در روز هفتم در بتن های حاوی ذرات سیلیس بیشتر از بتن معمولی است. تجزیه و تحلیل های وزن سنجی حرارتی ، میکروسکوپ الکترونی روبشی ، تحلیل حرارتی افتراقی و مقاومت در برابر نفوذ آب در مورد ساختار بتن حاوی ذرات سیلیس و بتن معمولی نشان داد که نانو ذرات و ذرات میکرونی خلل و فرج را کاملا پر کرده و CaOH2 ترکیبی با هیدرات ها را کاهش می دهد. این مکانیسم ها کل عملکرد مکانیکی بتن همراه با ذرات سیلیس را توضیح داد.

  کلیدواژگان: میکرو SiO2، SiO2، نانو SiO2، استحکام بتن، ریزساختار
 • نعیمه برجعلی لو*، فرید قادری، جعفر حیدری صفحات 146-173

  سیستم مدیریت منابع خلبانان پرواز یک عامل مهم برای حصول اطمینان از کاهش خطاهای پروازی و نیز افزایش ایمنی و کیفیت پرواز، می باشد. در راستای کاهش سطح ریسک ایمنی و کیفیت عملیات پرواز از طریق نظارت بر کلیه تهدیدات و خطاهای مدیریت شده یا نشده توسط خلبان های پرواز، در نظرگیری معیارهایی که تاثیر مستقیم بر مدیریت منابع خلبان ها را خواهد داشت، از موضوعات اساسی و مهم برای حفظ یک ایرلاین در سطح قابل قبول عملکرد ایمنی و کیفیت، خواهد بود. طی مطالعه صورت پذیرفته ، خلاء در نظر گیری جامع از شناسایی و نیز الویت دهی معیارهای ایمنی پرواز تاثیرگذار با داشتن رابطه هبستگی مستقیم بر مدیریت منابع خلبانان پرواز در شرکت های هواپیمایی ، مشاهده می شود. بنابراین در این مقاله، یک روش از مدیریت اثربخش منابع خلبانان پرواز، با ارایه معیارها و زیر معیارها و نیز الویت دهی به آنها با تمرکز بر بررسی میزان همبستگی و تاثیر آن بر خطای کادر پروازی، ارایه شده است. جامعه آماری این پژوهش، 150 خلبان فعال پرواز از 200 پرواز ایرلاین ها در ناوگان های ایرباس بدنه پهن پیکر و بدنه باریک پیکرو نیز هواپبمای ملخی می باشند. از نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش و نیز تحلیل آنها، استفاده شده است. در راستای شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر میزان سطح ایمنی و کیفیت عملکرد خلبانان پرواز و نیز الویت دهی به معیارهای مذکور،از روش اکتشاف داده و روایی سنجی محتوا، تحلیل رگرسیون و نیز تجزیه و تحلیل واریانس، استفاده شده است. از جمله یافته های این پژوهش، اکتشاف انواع معیارهای تاثیرگذار (ارتباطات، آگاهی از محیط، تصمیم گیری موثر و رویکرد حل مسیله، رهبری، مدیریت استرس) بر مدیریت منابع خلبانان پرواز، الویت دهی آنها و نیز تعیین میزان رابطه و همبستگی آن با خطاهای تاثیرگذار بر عملکرد خلبانان و نحوه ارزیابی آن، می باشد.

  کلیدواژگان: ایمنی پرواز و استاندار عملیات پرواز، مدیریت منابع خلبانان پرواز، کیفیت عملکرد خلبانان پرواز
|
 • Mehdi Ajalli, MohammadMahdi Mozaffari, Sepideh Hosseinpour Pages 1-35
  Objectives

  the present study aimed to determine the effect of organizational agility on the performance of small and medium enterprises by examining the role of knowledge management processes, evolution in business model and value creation capabilities.

  Method

  This study was a descriptive-correlational applied study. The statistical society of this study was formed by small and medium enterprises in Eshtehard industrial town. For the purpose of sampling, the Cochran formula was used. Accordingly, 268 companies participated as examples in this study. To collect data, a questionnaire was used (with verified validity and reliability).

  Results

  The results of structural modeling (R2 = 0.871), showed that the set of factors that influenced the performance of firms in the theoretical model of the present research could explain 87.1% of the changes in corporate performance

  Conclusion

  Considering the lack of reporting good performance by a very large number of stagnant and inactive companies and according to the test results of research hypotheses, the need to modify and strengthen knowledge management processes, significant changes in business model and empowerment of companies' value creation capabilities to improve agility And their function is essential.

  Keywords: organizational agility, performance, knowledge management processes, businessmodel, value creation capabilities
 • Elham Moghadamnia, Maryam Behifar, Meysam Naz Tabar, Mehdi Borazjaninejad Pages 36-57

  Technology is one of the most important factors of economic growth and development of countries. Due to the technological gap in developing and less-developed countries, technology transfer has many short-term and long-term benefits. In the meantime, the development of environmental standards as a strategy for technology transfer forces foreign manufacturers to supply new and environmentally friendly technologies. Therefore, the aim of this research is to prioritize technology transfer strategies based on environmental standards. Therefore, based on the survey strategy using the questionnaire of paired comparisons, the opinions of 37 experts were collected. Then, technology transfer strategies based on environmental standards were prioritized using fuzzy hierarchical analysis. the results showed that Compilation of regulations and standards related to the environment with a relative weight of 0.458, the highest weight, implementation of project financial mechanisms with a relative weight of 0.299, imposition of environmental tariffs with a relative weight of 0.242, second and third positions, and finally, formulation and protection of property rights Manavi with a relative weight of 0.083 have taken the fourth place.

  Keywords: Standard, technology, technology transfer process, the environment, strategy
 • Mohammad Sharifi, Hamed Chaharsoghi Amin Pages 58-86

  This research aims to investigate the role of the National Standard Organization on the development of the green economy. The current research was conducted using exploratory qualitative and thematic analysis method. The research tool was a semi-structured interview. The data obtained from the interviews conducted on 16 academic experts and executive organizations were collected in the three main stages of coding until theoretical saturation is reached. 12 organizing themes, 31 basic themes and 224 sub-categories were identified and discovered. The results of the research led to the formation of 12 topics for organizing green transportation, optimal and effective management of renewable energy resources, healthy agriculture without causing environmental damage, green construction, waste management, renewable energy, water facilities, and green organization and resources, the requirements of greening the economy, building a culture based on green education and research, environmental and risk management, market-oriented technologies. Based on these themes, the role model of the National Standard Organization in the development of the green economy was presented.

  Keywords: National Standard Organization, Green Economy, Thematic Analysis, Ecosystem
 • Ali Tayyebi rahani, mohammadreza Hoseini, Mahdi Azizi Pages 87-116

  Iran Khodro Industrial Group is the largest car manufacturer in the Middle East and customer satisfaction is of great importance for this group; for this purpose, this group seeks to plan and establish an approach to improve the experience of its customers. Therefore, the purpose of this research is to implement the approach of co-creation with the customer in Iran Khodro Industrial Group to improve the customer experience. In this practical research with a qualitative approach, the method of reviewing library and archival documents, observation and interview has been used in order to collect information. Also, the main research strategy is action research, which has been repeated twice with the aim of consolidating the learning from research. The statistical population of the research is experts and managers related to the customer field in Iran Khodro Industrial Group, and judgmental sampling method has been considered for sampling. Regarding the findings of the research, it can be said; Designing and establishing a value cocreation approach encourages customers to provide timely and effective feedback to suppliers' actions, so that by promoting organizational agility, accelerating the identification and timely response to problems and related issues, the overall performance Improve the company. Based on the research findings, it can be concluded that the implementation of the joint creation approach with customers will be effective in improving the customer experience.

  Keywords: customer experience management, Action research, co-creation with thecustomer
 • MohammadReza Arefi Pages 117-145

  The main purpose of the current research is to standardize and improve the quality of mechanical properties and microstructures with the help of manufacturing and characterizing concretes containing nanoparticles with different diameters in order to innovate the knowledge of the construction industry. In this experiment, concretes containing silica particles with different particle sizes and percentages were made and their mechanical properties were studied in a laboratory. According to the manufacturing method, the silica particles are homogeneously distributed throughout the cement paste, and even by adding 1% of silica nanoparticles to concrete, the mechanical properties are significantly increased (the compressive strength is increased by more than 100%). The results show that the compressive, bending and tensile strength on the seventh day in concrete containing silica particles is higher than normal concrete. Thermal gravimetric analysis, scanning electron microscopy, differential thermal analysis and resistance to water penetration regarding the structure of concrete containing silica particles and ordinary concrete showed that nanoparticles and micron particles completely filled the voids and combined CaOH2 It reduces the hydrates. These mechanisms explained the entire mechanical performance of concrete with silica particles.

  Keywords: micro SiO2, SiO2, nano SiO2, concrete strength, microstructure
 • Naimeh BorjAlilu, Seyed Farid Ghaderi, Jafar Heidari Pages 146-173

  Human resource management is one of the most important priorities in the aviation industry to enhance flightsafety. In the meantime, pilots resources management is an important factor to reduce cockpit crew’s errors as well as increasing flight safety and quality. In order to monitor all threats and errors (as managed or not managed by pilots), considering the criteria which have a direct impact on the pilots' resources management, is the basic and important issues to maintain an airline at an acceptable level of safety and quality performance. There is a gap in literature review to identify and prioritize the effective flight safety criteria which have a direct relationship with the pilots' errors. In this paper, a method for pilot’s resources management is provided to identify criteria and sub-criteria as well as prioritizing them in order to examine the degree of correlation and its effect on flight crew error. The statistical population of this research is active airline pilots in Airbus fleets of wide-body and narrowbody aircrafts (A total of 150 pilots were selected from 200 flights). Simple random sampling has been used to collect the data which are needed for the research as well as their analysis. In this research, the data-oriented method (Exploratory Data Analysis, regression, Analysis of Variance) and content validity method are applied in order to identify the criteria affecting the rate of pilot’s error and also prioritizing the criteria. Discovery of various effective criteria (communication, awareness of the environment, effective decision making and problem solving approach, leadership, stress management) on the pilots' resources management and also the extent of its relationship with pilots' errors and how to evaluate it, including the findings of this research.

  Keywords: Flight safety, operation standards, flight pilots' resourcesmanagement, pilots' performance quality