فهرست مطالب

زیست بوم نوآوری - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)

نشریه زیست بوم نوآوری
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه جمالی*، نورمحمد یعقوبی، مسعود دهقانی صفحات 1-25
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی معماری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه در ایران می باشد. در این پژوهش از رویکرد آمیخته استفاده شده است؛ زیرا ابتدا با استفاده از روش اکتشافی و بررسی تعداد 64 مقاله در حوزه حکمرانی شبکه های نوآوری و حکمرانی شبکه ای تعداد زیادی پیشران در قالب تحلیل تم به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مرتبط با موضوع در حوزه مدیریت می باشند که به منظور رسیدن به اجماع نظری تعداد 25 نفر با روش مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده-های کیفی و استخراج عوامل تاثیرگذار بر شبکه های نوآوری و عوامل تاثیرپذیر از آن، از روش تجزیه وتحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده شد. برای شناسایی روابط بین متغیرها و شبکه های نوآوری و حکمرانی شبکه، از مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل تشریح الگوی شبکه های نوآوری با تمرکز بر بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه و تحلیل نتایج نفوذ- همبستگی است. یافته های پژوهش نشان دهنده این می باشد که سطح همکاری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای در دولت شبکه ای بالا، پایدار و همه جانبه است. مدت قرارداد و روابط شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای افزایش پیدا می کند و پایدار می باشد. توانمندی های مدیریت در شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای در حال افزایش و همه جانبه می باشد. 18 بعد برای طراحی الگوی معماری شبکه های بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای شناسایی شد. نتایج پژوهش حاکی از تاثیرگذاری ساختار شبکه و تخصصی سازی بر روابط و قراردادهای بخش عمومی و خصوصی، اکوسیستم نوآوری و درنتیجه اقتصاد پایدار دارد.
  کلیدواژگان: شبکه های نوآوری، معماری، حکمرانی شبکه، ساختاری- تفسیری
 • بهزاد لاله زاری مصلی، هادی ثنائی پور*، محمودرضا چراغعلی، محمدشریف شریف زاده صفحات 26-47

  کارآفرینی در یک محیط بسته صورت نمی گیرد بلکه پدید ه ای است مبتنی بر روابط علی و معلولی بین ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. اکوسیستم کارآفرینی، تعامل عوامل مذکور برای توسعه کارآفرینی است که در سالیان اخیر، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه بوده است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه اکوسیستم کارآفرینی در صنعت سنگ ایران می باشد که از روش آمیخته اکتشافی در دو فاز کیفی (با هدف شناسایی عوامل) و کمی (با هدف ارزیابی و غربالگری عوامل توسط خبرگان) انجام شد. خبرگان تحقیق، شامل 26 نفر از مدیران حوزه کارافرینی، اساتید و پژوهشگران رشته های اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی، و کارآفرینان صنعت سنگ ایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در فاز کیفی تحقیق برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه-ساختاریافته و در فاز کمی، از پرسشنامه استفاده شد. تحلیل مصاحبه ها در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا صورت گرفت و منجر به شناسایی 60 عامل شد. سپس برای غربالگری عوامل، از روش دلفی فازی در طی سه راند، انجام شد و نهایتا 38 عامل به عنوان مهمترین عوامل موثر بر توسعه اکوسیستم کارآفرینی در صنعت سنگ ایران شناسایی شدند که به عنوان مثال می توان به استفاده از ظرفیت های اجتماعی صنعت، مشروعیت و مقبولیت کارآفرینان در جامعه، ارایه مشوق ها و حمایت های قانونی، مالی و فنی در صنعت سنگ، ایجاد انگیزه کافی برای کارآفرینی در این صنعت، ایجاد شبکه های ارتباطی کارآفرینان صنعت سنگ، توسعه همکاری های بین المللی، توسعه زیرساخت های این صنعت، و تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در صنعت سنگ، اشاره کرد.

  کلیدواژگان: توسعه کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی، فرصت های کارآفرینانه، صنعت سنگ ایران
 • عیسی نیازی*، رامین باقری، سعید بقایی، محمد جلائیان دهقانی صفحات 45-66
  رسانه ها امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد را برای ما فراهم می کنند. به همین دلیل، کسب وکارهای کوچک و بزرگ نیز به رسانه های اجتماعی به عنوان کانالی ضروری برای بازاریابی نگاه می کنند. بازاریابی رسانه های اجتماعی یا بازاریابی شبکه های اجتماعی بخشی از بازاریابی دیجیتال است که با استفاده از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، برای رسیدن به اهداف بازاریابی و برندسازی کسب وکارها تلاش می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مولفه های فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر تمایل به پرداخت قیمت بالاتر با نقش میانجی آگاهی برند، تصویر برند و وفاداری به برند در بین دانشجویان شهرستان گرگان انجام شده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه دولتی گرگان به تعداد 5000 نفر می باشند و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 357 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که جهت بررسی پایایی پرسشنامه از شاخص های بار عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و واریانس استخراج شده و جهت بررسی روایی پرسشنامه از دو روش روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در سطح توصیفی با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و در سطح استنباطی با استفاده از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفته که نتایج حاکی از تایید 11 فرضیه و عدم تایید 4 فرضیه از مجموع 15 فرضیه تحقیق می باشد.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، تمایل به پرداخت قیمت بالاتر، آگاهی برند، تصویر برند، وفاداری به برند
 • یونس نادمی، معصومه دالوندی* صفحات 67-84
  کنفرانس آب و هوای پاریس، کشورها را متعهد میکند تا از طریق مشارکتهای تعیینشده ملی در کاهش گرمایش جهانی مشارکت کنند و از کشورها خواستار کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای بهبود کیفیت محیطی است. با درک اهمیت نوآوری و توسعه بخش مالی برای کیفیت محیط زیست، چندین کشور به شناسایی راه هایی برای بهبود کیفیت محیط زیست پرداخته اند با این حال، ارتباط نوآوری، توسعه مالی و آلودگی هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. نتایج گشتاورهای تعمیم یافته پانلی با تکیه بر داده های 31 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2021-1990 نشان داد که نوآوری آلودگی محیط زیست را افزایش میدهد. بنابراین، نوآوری افراطی و افسارگسیخته فراتر از یک نقطه خاص ممکن است برای محیط زیست ناسالم باشد و نشان می دهد که ممکن است سطح آستانه بالقوه نوآوری وجود داشته باشد که فراتر از آن تاثیر نوآوری تغییر می کند. برای این سطح آستانه احتمالی مربع نوآوری در معادله کیفیت محیطی گنجانده می شود. با این حال، ضریب مجذور نوآوری بی معنی است. در حالی که توسعه مالی آلودگی را کاهش می دهد. ضریب عبارت تعاملی ضربی نیز منفی است و نشان می دهد که در حالی که توسعه مالی تخریب محیط زیست را کاهش می دهد، سطح بالاتری از نوآوری ها تاثیر مخرب مالی بر انتشار کربن را کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، شهرنشینی و باز بودن تجاری نیز به طور منفی با انتشار CO2 مرتبط هستند. از سوی دیگر، سرمایه انسانی تاثیر معناداری بر انتشار CO2 ندارد. در همین راستا دولت ها باید با حمایت از تولید و مصرف، صرفه جویی در بخش انرژی با بکارگیری انرژی خورشیدی و توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از فناوری های دوستدار محیط زیست در راستای کاهش آلودگی گام بردارند. همچنین دولت ها باید مشوق های مالیاتی را برای شرکت های داخلی و خارجی در نظر بگیرند تا تحقیق و توسعه و بهره وری انرژی را به سمت تولیدات کم کربن هدایت کنند.
  کلیدواژگان: نوآوری، انتشار CO2، توسعه مالی، روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • امیر غفوریان شاگردی، امید بهبودی*، علی ابراهیمی، وجیهه هوشیار صفحات 85-102

  ارزیابی ذهنی مصرف کننده که با تفسیر و معنا مفاهیم اطلاعاتی در مورد محصول و خدمتی که دریافت می کند، ایجاد می شود. چراکه، مشتریان با مشاهده و ارزیابی اولیه محصول بلافاصله به بازخورد روانشناختی و برداشت از کیفیت محصول و خدمت در ذهن خود می پردازند. پژوهش‎ ‎حاضر با هدف بررسی تاثیر ادراکات مصرف کننده (باورهای ادراک شده از برند و ارزش های ادراک شده) بر رفتارها و نگرش های مصرف کنندگان لوازم خانگی خارجی در مشهد ‏انجام گرفته است. این پژوهش براساس هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش مصرف کنندگان لوازم خانگی خارجی در شهر مشهد هستند که حجم نمونه براساس قاعده سرانگشتی 5 الی10تعداد گویه ها (10*23) 230نفر مشخص شد و پرسشنامه به روش غیر احتمالی در دسترس بین آنان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد چونگ و کیم (2019) است که جهت تایید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری (تایید خبرگان) و روایی سازه (بارهای عاملی) استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس نجام پذیرفت. ‎نتایج حاکی از آن است که‎ ادراکات مصرف کننده بر رفتارها و نگرش های مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. باورهای ادراک شده از برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری نداشته اما بر قصد خرید و قصد خرید توصیه شده تاثیر مثبت معناداری دارد، و درنهایت ارزش های ادراک شده از برند بر وفاداری برند و قصد خرید تاثیر مثبت معناداری داشته، در حالی که بر قصد خرید توصیه شده تاثیر معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: ادراکات مصرف کننده، نگرش ها و رفتارهای مصرف کنندگان، لوازم خانگی خارجی
 • فیروزه منتظری فر*، علیرضا سرگلزایی صفحات 103-124
  خلاقیت و نوآوری دو عامل مهم در توسعه و پیشرفت سازمانها و جوامع هستند. خلاقیت به معنای توانایی ایجاد افکار جدید و نوآوری به معنای ارایه یک محصول ، خدمت یا فرآیند جدید و نوین است، که به رشد و پیشرفت سازمان کمک میکند. این دو عامل می توانند به صورت فردی و یا گروهی در سازمانها تقویت شوند و بهبود عملکرد و کارایی سازمان را به همراه داشته باشند. با توجه به رقابت شدید در بازار، سازمانهایی که قادر به تولید ایده های جدید و نوآورانه هستند، موفقیت بیشتری در بازار خواهد داشت. لذا هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش جزو تحقیقات تحلیلی-توصیفی است که با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه پژوهشهای داخلی صورت گرفته در 14 سال اخیر (1401-1387) با موضوع عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری که گزارش آنها در نشریات، کتب و پایگاه های علمی خارجی گوگل و گوگل اسکالر و پایگاه های علمی داخلی مجلات تخصصی نور، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی و پایگاه مگیران، درج و نمایه شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند و 4 عامل اصلی به عنوان عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شناسایی شدند. نتایج نشان داد، عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتند از: فرهنگ سازمانی، سیستم انگیزشی مناسب در سازمان، کاهش تفاوتها و تبعیضها در سازمان، فناوری.
  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری، منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نوآوری سازمانی
|
 • Fatemeh Jamali *, Noormohammad Yaghoubi, Masoud Dehghani Pages 1-25
  The purpose of this study is to design an architectural model of innovation networks based on the benefits of network governance in Iran. In this research, a mixed approach has been used. Because first, by using the exploratory method and reviewing 64 articles in the field of network governance, innovation and network governance, a large number of drivers have been obtained in the form of theme analysis. The statistical population of this study includes experts related to the subject. In order to reach a theoretical consensus, 25 people were selected as a sample through interviews and the required information was collected. Thematic analysis method (theme analysis) was used to analyze qualitative data and extract the factors affecting innovation networks and the factors affecting it. Structural-interpretive modeling has been used to identify the relationships between variables and networks of network innovation and governance. Findings include explaining the pattern of innovation networks focusing on the benefits of network governance and analyzing the results of influence-correlation. Findings show that the level of cooperation of innovation networks is based on the benefit of the advantage of network governance in a high network government, stable and comprehensive. The duration of contracts and relationships of innovation networks increases and is stable based on the benefit of the advantage of network governance. Management capabilities in innovation networks are increasing and comprehensive based on taking advantage of network governance. In the following, 18 dimensions were identified for designing the architectural model of innovation networks based on the benefit of network governance. The research results indicate the effect of network structure and specialization on public-private sector relations and contracts, innovation ecosystem and consequently sustainable economy.
  Keywords: Innovation Networks, Architecture, Network Governance, Structural-Interpretive
 • Behzad Lalehzarimosalla, Hadi Sanaeepour *, Mahmoudreza Cheraghali, Mohammadsharif Sharifzadeh Pages 26-47

  Entrepreneurship does not take place in a closed environment but is a phenomenon based on cause and effect relationships between different economic, social, cultural and political dimensions. The purpose of this research is to identify and evaluate the factors affecting the development of the entrepreneurial ecosystem in Iran's stone industry, which was carried out using a mixed exploratory method in two phases: qualitative (with the aim of identifying factors) and quantitative (with the aim of evaluating and screening factors by experts). became. Research experts included 26 managers in the field of entrepreneurship, professors and researchers in the fields of economics, management and entrepreneurship, and entrepreneurs in Iran's stone industry who were selected by purposeful sampling. In the qualitative phase of the research, semi-structured interviews were used to collect information, and in the quantitative phase, a questionnaire was used. The interviews were analyzed in the qualitative section using the content analysis method and led to the identification of 60 factors. Then, to screen the factors, the fuzzy Delphi method was carried out during three rounds, and finally 38 factors were identified as the most important factors affecting the development of the entrepreneurial ecosystem in Iran's stone industry, for example, it is possible to use the capacities Socialization of the industry, legitimacy and acceptability of entrepreneurs in the society, providing incentives and legal, financial and technical support in the stone industry, creating sufficient motivation for entrepreneurship in this industry, creating communication networks of entrepreneurs in the stone industry, developing international cooperation, He pointed out the development of the infrastructure of this industry, and the recognition and exploitation of entrepreneurial opportunities in the stone industry.

  Keywords: entrepreneurial development, entrepreneurial ecosystem, entrepreneurial opportunities, Iran's stone industry
 • Eesa Niazi *, Ramin Bagheri, Saeid Baghaee, Mohammad Jalaeian Dehgani Pages 45-66
  social media provide us with the possibility to communicate quickly and efficiently. For this reason, both small and large businesses look to social media as an essential channel for marketing. Social media marketing or social network marketing is a part of digital marketing that uses content creation in social networks to achieve marketing and branding goals of businesses. The present study was conducted with the aim of investigating The Effect of Social Media Activities Components On Willingness to Pay Premium Price With Mediating Role Of Brand Awareness, Brand Image and Brand Loyalty In Students of Gorgan city. The current research is practical in terms of its purpose and it is a survey type in terms of descriptive method. The statistical population of this research is all the students of Gorgan State University in the number of 5000 people and the sample size is 357 people based on the table of Karjesi and Morgan. The data collection tool was a questionnaire, which was extracted from factor load, Cronbach's alpha, composite reliability and variance indices to check the reliability of the questionnaire, and two methods of convergent and divergent validity were used to check the validity of the questionnaire. Analysis of the research data was done at the descriptive level using SPSS statistical software and at the inferential level using the statistical technique of structural equation modeling with the help of SmartPLS software. There are a total of 15 research hypotheses.
  Keywords: Social Media Activities Components, Willingness to Pay Premium Price, Brand Awareness, Brand Image, Brand Loyalty
 • Younes Nademi, Maasoumeh Dalvandi * Pages 67-84
  The Paris Climate Conference commits countries to contribute to the reduction of global warming through nationally determined contributions and calls on countries to reduce greenhouse gas emissions to improve environmental quality. Realizing the importance of innovation and financial sector development for environmental quality, several countries have identified ways to improve environmental quality, however, the relationship between innovation, financial development and pollution has not yet been studied. The results of generalized panel moments based on Data from 31 selected countries in the world in the period of 1990-2021 showed that innovation increases environmental pollution. Therefore, extreme and unbridled innovation beyond a certain point may be unhealthy for the environment, suggesting that there may be a potential threshold level of innovation beyond which the impact of innovation changes. For this possible threshold level, the innovation square is included in the environmental quality equation. However, the squared coefficient of innovation is meaningless. While financial development reduces pollution. The coefficient of the multiplicative interaction term is also negative, indicating that while financial development reduces environmental degradation, a higher level of innovations reduces the destructive effect of finance on carbon emissions. Real GDP per capita, urbanization and trade openness are also negatively related to CO2 emissions. On the other hand, human capital does not have a significant effect on CO2 emissions. On the other hand, human capital does not have a significant effect on CO2 emissions. In this regard, governments should take steps to reduce pollution by supporting production and consumption, saving energy by using solar energy and developing public transportation and using environmentally friendly technologies. Governments should also consider tax incentives for domestic and foreign companies to direct research and development and energy efficiency towards low-carbon production.
  Keywords: innovation, CO2 emission, financial development, generalized method of moments
 • Amir Ghafourian Shagerdi, Omid Behboodi *, Ali Ebrahimi, Vajihe Hoshyar Pages 85-102

  The subjective evaluation of the consumer, which is created by the interpretation and meaning of the concepts of information about the product and service that he receives. Because, by observing and evaluating the product, customers immediately give psychological feedback and impression of the quality of the product and service in their minds. The present study was conducted with the aim of investigating the impact of consumer perceptions(perceived brand beliefs and perceived values) on the behaviors and attitudes of consumers of foreign household appliances in Mashhad. This research is based on the practical purpose and in terms of the method of data collection, it is a descriptive survey. The statistical population in this research is the consumers of foreign household appliances in Mashhad city, the sample size was determined based on the rule of thumb of 5 to 10, the number of items (23*10) was determined and the questionnaire was distributed among them in a non-probabilistic way. The tool for data collection is the standard questionnaire of Chong and Kim (2019), which was used to confirm the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficient, and for the validity of the questionnaire, face validity (confirmation by experts) and construct validity (factor loadings) were used.Reliability and validity of the questionnaire. Also, data analysis was done using the structural equation model method and using SPSS and Amos software.The results indicate that consumer perceptions have a positive and significant effect on consumer behaviors and attitudes. Perceived beliefs about the brand do not have a significant effect on brand loyalty, but have a significant positive effect on the intention to buy and the intention to buy recommended, and finally, perceived values of the brand have a significant positive effect on brand loyalty and intention to buy, while the intention to buy recommendation.Has no significant effect.

  Keywords: Consumer perceptions, consumer attitudes, behaviors, foreign appliances
 • Firouzeh Montazerifar *, Alireza Sargolzaei Pages 103-124
  Creativity and innovation are two important factors in the development and progress of organizations and communities. Creativity means the ability to create new ideas, and innovation means presenting a new and innovative product, service or process that helps the organization grow and progress. These two factors can be strengthened individually or collectively within organizations and can improve organizational performance and efficiency. Given the intense competition in the market, organizations that can generate new and innovative ideas will have greater success in the market. Therefore, the aim of this research is to identify and investigate the factors affecting creativity and innovation in strategic human resource management using meta-analysis method. This research is part of analytical-descriptive research conducted using meta-analysis method. The statistical population of the research includes all internal research conducted in the last 14 years (2008-2021) on the factors affecting creativity and innovation, which have been published in foreign scientific journals, books, and databases, including Google and Google Scholar, as well as domestic scientific databases such as Noor specialized journals database, Jahad Daneshgahi scientific information portal, and Megiran database. Using purposive sampling method, 10 researches were selected and studied, and 4 main factors were identified as effective factors on creativity and innovation in strategic human resource management. The results showed that the effective factors on creativity and innovation in strategic human resource management are organizational culture, an appropriate motivational system in the organization, training and development programs, and the use of information technology.
  Keywords: creativity, innovation, Human Resources, Strategic management of human resources, Organizational Innovation