فهرست مطالب

نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت
سال ششم شماره 83 (تابستان 1402)

 • جلد سوم
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • ریحانه فتوتی*، سعید یادگاری صفحات 1-14
  سرمایه گذاران باید هنگام ارزش گذاری شرکت ها، بین پایداری اجزاء سود جزء نقدی و تعهدی یعنی بین جریان های نقدی ناشی از عملیات و تعدیلات حسابداری (اقلام تعهدی عملیاتی) تمایز قایل شوند. از آنجا که جریان های نقد ناشی از عملیات، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش بینی می کنند، ناتوانی در تفکیک بین این دو جزء باعث می شود که سرمایه گذاران نسبت به شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا خوش بینانه و نسبت به شرکت های دارای اقلام تعهدی پایین بدبینانه عمل کنند. بنابراین سرمایه گذاران بی تجربه و کم اطلاع بر قیمت ها تاثیر می گذارند و سبب تغییر قیمت ها می شوند؛ از این رو انتظار می رود که به صورت غیرمنطقی قیمت ها برای شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی بالایی هستند، افزایش داشته باشد و برای شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی پایین هستند، کاهش یابد. بنابراین، این پژوهش به بررسی تاثیر بحران مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی با در نظر گرفتن نقش سطوح سرمایه گذاری می پردازد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه ای شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بحران مالی تاثیر منفی بر ناهنجاری اقلام تعهدی دارد. همچنین نتایج نشان داد سطوح سرمایه گذاری تاثیر بحران مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: ناهنجاری اقلام تعهدی، بحران مالی، سرمایه گذاری
 • محسن احمدی*، مرجان کیانی قلعه سردی، میثم عباسی نیا صفحات 15-28
  با گسترش شرکت های سهامی و افزایش وظایف و اختیارات هییت مدیره شرکت ها، این سوال مطرح می گردد که مدیران چگونه پی گیر منافع سهامداران خواهند بود و چه تضمینی برای تامین منافع کلیدی و سهامداران و سایر گروه های ذینفع وجود دارد و ناکارآمدی سرمایه گذاری شرکت های دارای ضعف کنترل داخلی نسبت به شرکت هایی که دارای ضعف کنترل داخلی نیستند پس از افشای اطلاعات از بین می رود همچنین تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکت ها باعث به وجود آمدن ناسازگاری میان مدیران و مالکان می شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که کارایی هییت مدیره بر ضعف کنترل داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 و نمونه مشتمل بر 120 شرکت با استفاده از رگرسیون لجستیک پرداخته شد که نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که پتانسیل و پویایی هییت مدیره (کارایی هییت مدیره) تاثیر معناداری بر ضعف کنترل داخلی دارد یعنی به عبارتی هرچقدر هییت مدیره ها از پویایی و پتانسیل بالایی برخوردار باشتند شرکت ها کمتر دچار ضعف کنترل داخلی می گردند.
  کلیدواژگان: کارایی هیئت مدیره، پتانسیل هیئت مدیره، پویایی هیئت مدیره، ضعف کنترل داخلی
 • امید یوسفی*، مجتبی یاوری صفحات 29-48
  مسیولیت اجتماعی شرکتها موضوع حساسیت برانگیز و مورد توجه در سال های اخیر بوده و تمایل به سرمایه گذاری در شرکت هایی که اعمال و گزارشگری مسیولیت اجتماعی شرکت ها را دارند در حال افزایش است. طبق مطالعات اخیر مشاهده شده است که انجام فعالیت های مرتبط با مسیولیت اجتماعی شرکت ها نقشی حیاتی در اجتناب از ریسک مالیاتی دارد؛ از طرفی عملکرد مالی شرکت به عنوان مولفه ای تاثیرگذار در تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیلی عملکرد مالی بر رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی و ریسک مالیاتی می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های تحلیلی و از نوع همبستگی محسوب می شود که از حیث هدف کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1401می باشد. برای نمونه گیری تعداد 196 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بازده دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و گردش دارایی ها به عنوان مولفه های عملکرد مالی نقش تعدیل کننده در رابطه ی بین مسیولیت پذیری اجتماعی و ریسک مالیاتی ایفاء می کنند
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد مالی، ریسک مالیاتی
 • امید نام آوران*، پریسا ویسی صفحات 49-60
  نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه بازدهی به دست آمده با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می باشد. از آنجایی که افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحدهای تجاری مطرح گردیده است، لذا یک واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ثروت سهامداران را افزایش دهد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و نوسان پذیری بازده سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که دوره تصدی حسابرس با نوسان پذیری بازده سهام رابطه منفی و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: دوره تصدی حسابرس، تنوع جنسیتی هیئت مدیره، نوسان پذیری بازده سهام
 • مجید جهان تیغ*، اکرم تفتیان صفحات 61-84
  امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تامین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد.بر همین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی در شرکتهای استارتاپی از طریق بازار سرمایه می باشد. جامعه آماری تحقیق در گروه تدوین شد. گروه اول شامل خبرگان که 10 نفر از میان مدیران و کارشناسان شرکتهای استارتاپی انتخاب شد و گروه دوم کلیه کارکنان شرکتهای استارتاپی بود که تعداد 247 نفر به کمک فرمول کوکران از بین آنها انتخاب شد. برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده از روش AHP استفاده کردیم. نتایج نشان داد از میان عوامل شناسای شده عوامل اقتصادی در رتبه اول و دارای بیشترین اولویت، وضعیت صنعت با وزن نرمال 141/0 در اولویت دوم قرار دارد. و عوامل علمی با وزن نرمال 125/0 در اولویت سوم قرار دارد.همچنین عوامل مرتبط با مکان استقرار شرکتها در اولویت آخر جای دارد.
  کلیدواژگان: تامین مالی، شرکت استارتاپی، بازار سرمایه، عوامل اقتصادی
 • مریم برادران، سید محمد میر محمدی، محمد لشنی* صفحات 85-96
  تصمیمات سرمایه گذاری یک شرکت نه تنها تحت تاثیر ویژگی های شرکت و عوامل اساسی اقتصاد کلان قرار می گیرد، بلکه ویژگی های مدیران ارشد (اعضای هییت مدیره) یک شرکت نیز می تواند بر این تصمیمات تاثیرگذار باشد. مطالعات نشان می دهد که ویژگی های مدیران ارشد در تصمیم گیری های مالی و عملیاتی شرکت ها نقش مهمی را ایفا می کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جنسیت اعضای هییت مدیره و ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 الی 1400 می باشد. یافته های فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که بین جنسیت اعضای هیات مدیره و رشد سرمایه گذاری در نیروی انسانی رابطه معناداری وجود ندارد. در حالی که حضور زنان در هیات مدیره منجر به کاهش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی می گردد.
  کلیدواژگان: تنوع جنسیتی، ویژگی های هیات مدیره، سرمایه گذاری در نیروی انسانی
 • زهرا فلاحتی*، محمود معین الدین، سهیلا شهرستانی صفحات 97-112
  نیاز به دستیابی به سطحی از رفاه یکی از اهداف اصلی مردم جامعه به حساب آمده که بخش مهمی از آن تحت تاثیر مسایل و امور مالی می باشد. شرایط مالی زندگی جاری و آینده افراد را در موقعیت های شغلی مختلف شامل می شود و این مسیله آن ها را وادار می نماید تا به واسطه مدیریت بهینه و کارآمد منابع مالی خود بتوانند علاوه بر تامین رفاه مالی خود تا حدی از میزان دغدغه ها و نگرانی های ذهنی و فشارهای جسمی که ممکن است به خاطر مشکلات مالی ایجاد شوند، بکاهند. سواد و دانش مالی افراد پیش آیندی برای رفاه افراد از جنبه های مختلف بوده به این دلیل که به آن ها در درک مسایل و امور مالی و انجام اقدامات درست در موقعیت کمک می کند. بر همین اساس؛ هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین سواد مالی با رفاه مالی، جسمی و ذهنی می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از جهت ماهیت و روش پژوهش به شکل توصیفی از نوع همبستگی و به صورت پیمایشی با رویکرد کتابخانه ای-میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شامل کارکنان شرکت توزیع برق یزد بوده که تعداد 175 نفر بر اساس قاعده 5 برابری تعداد سنجه های پرسشنامه و با روش نمونه گیری در دسترس در این تحقیق مشارکت داشته اند. ابزار پژوهش جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد برگرفته از منابع معتبر بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون فرضیه ها با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS انجام شده است. یافته های این پژوهش گویای این است که سواد مالی بر رفاه مالی رابطه معنادار و مثبتی دارد. سواد مالی بر رفاه جسمی تاثیر مثبت و معناداری دارد. رابطه معنادار و مثبتی بین سواد مالی و رفاه ذهنی وجود دارد.
  کلیدواژگان: سواد مالی، رفاه مالی، رفاه جسمی، رفاه ذهنی
 • محسن پرسال* صفحات 113-125
  شرایط نوسان و پر ریسک سبب تغییر در بازده سرمایه و تداوم در صنعت بانکداری می شود. همین موضوع سبب شده تا بانک ها به دنبال راه های کسب درآمد باشند. این تحقیق از نوع کمی و استقرایی است که به دنبال پیش بینی بازده سرمایه و تداوم بانکی با تنوع بخشی درآمدها در شرایط نوسان دار است. در این تحقیق داده های 85 مشاهده (5 سال-17 بانک) از نرم افزار ره آورد نوین 3 دریافت و در اکسل محاسبه شد. سپس مدل رگرسیونی در نرم افزار آماری تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تنوع بخشی، بازده سرمایه و تداوم بانک ها در دوران کرونا تغییر داده است. بانک ها باید در شرایط مختلف تنوع بخشی درآمدهای خود را ارتقاء بخشند و همواره برای مدیریت ریسک های احتمالی برنامه ریزی هایی داشته باشند.
  کلیدواژگان: بازده سرمایه، تداوم، تنوع بخشی درآمد، بانک ها
 • جمیله شاکری، رسول برادران حسن زاده* صفحات 126-143
  به دنبال تغییرات اساسی در چشم انداز رقابتی، برخی از تحقیقات بر این موضوع تمرکز می کنند که چگونه رقابت در بازار محصول بر سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر می گذارد. در واقع، هزینه های مربوط به نیروی کار بیش از دو سوم ارزش افزوده کل اقتصاد است و بخش قابل توجهی از کل هزینه های تولید را نشان می دهد. بر همین اساس تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش حذف سیستماتیک 141 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی بین سالهای 1393تا 1399 انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد رقابت در بازار محصول ، کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی را بهبود می بخشد. بنابراین اگرچه مطالعات اخیر نقش برجسته رقابت بازار محصول را در شکل دهی تصمیمات تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری شرکت نشان می دهد، نتایج چنین مطالعاتی نمی تواند برای استنباط تاثیر بر تصمیم های سرمایه گذاری نیروی کار استفاده شود. این به این دلیل است که سرمایه گذاری های سرمایه و نیروی کار با توجه به هزینه های تعدیل متفاوت هستند، که نشان دهنده محرک مهم استراتژی های سرمایه گذاری وتفاوت در تاثیر رقابت بر نیروی کار و سرمایه گذاری شرکت است.
  کلیدواژگان: کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی، رقابت در بازار محصول، استراتژی رقابتی
 • سعید رضایی، بهناز سیدی نژاد*، جمیله شاکری صفحات 144-162
  شرکت هایی که از نتایج سرمایه گذاری سود می برند، مدیران را به بهبود کیفیت عملکرد شرکت از طریق فعالیت دستکاری سود شرکت تشویق می کنند. همچنین حاکمیت شرکتی خوب می تواند عملکرد و ارزش اقتصادی بلندمدت را برای سرمایه گذاران و سهامداران بهبود بخشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با تاکید بر ابعاد حاکمیت شرکتی می باشد..تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 149 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. فاصله زمانی تحقیق بین سالهای 1394 الی 1401 بوده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره با کمک نرم افزار ایویوز استفاده شده است.. نتایج تحقیق نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد همچنین درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالیکت اعصای هیات مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تاثیر معنی داری نشان داد.
  کلیدواژگان: درصد مالکیت سهامداران نهادی، درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی
 • فاطمه قزلباش*، مرتضی محمودی میمند، زینب زحمت کش صفحات 163-179
  فرآیند مدیریت یک شرکت حسابداری به عنوان یک ابزار مهم می تواند نقش بسزایی در موفقیت شرکت داشته باشد بر این اساس دستیابی به اطلاعات مالی و تحلیل این اطلاعات بسیار کمک کننده خواهد بود. در این مقاله با موضوع چگونگی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی (کنترل داخلی و حسابداری) و اطلاعات غیرمالی بر موفقیت شرکت ابتدا به بررسی سیستم های اطلاعات حسابداری می پردازیم سپس کنترل های داخلی و اثربخشی آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم و اهداف یک سیستم کنترل داخلی را بیان می کنیم و در ادامه اطلاعات غیرمالی را مورد بحث قرار می دهیم و در آخر به اهمیت و ضرورت این مقاله نیز اشاره می شود.
  کلیدواژگان: کنترل داخلی، اطلاعات حسابداری، اطلاعات غیر مالی، موفقیت شرکت
 • مژگان رنجبر*، زینب زحمت کش، سهیلا شهرستانی صفحات 180-201

  یکی از مهمترین اهداف اصلی زندگی بسیاری از مردم جامعه دستیابی به سطحی از ثبات و رفاه در زندگی بوده که مولفه های مالی به واسطه تاثیرگذاری بر جنبه های مختلف زندگی فرد در این زمینه دارای اولویت و ارزش بالایی می باشند. جامعه ای که افراد در آن زندگی می کنند و شامل خانواده و دوستان و حتی تعاملات در رسانه های اجتماعی می شود در کسب دانش، مهارت ها و قابلیت های مالی آن ها که پیش آیندی برای رفتارهای درست مالی و تحقق رفاه مالی به حساب می آیند نقش به سزایی را ایفا می نمایند. با این حال؛ بسیاری از افراد به دلیل عدم اتخاذ رفتارها و تصمیمات درست مالی در زندگی جاری و آتی خود با چالش های عمده ای مواجه شده که این مسیله می تواند نشات گرفته از عدم داشتن آگاهی و اطلاعات درست مالی باشد. بر همین اساس؛ هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جامعه پذیری مالی بر پیامدهای مالی مانند سواد مالی (دانش، مهارت، خودکارآمدی مالی)، رفاه مالی و رفتار مالی می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از جهت ماهیت و روش به صورت توصیفی از نوع همبستگی و در قالب پیمایشی با رویکرد کتابخانه ای-میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان شهر یزد بوده که تعداد 289 نفر بر اساس قاعده 5 برابری تعداد سنجه های پرسشنامه و با روش نمونه گیری در دسترس در این تحقیق مشارکت داشته اند. ابزار پژوهش جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد برگرفته از منابع معتبر بوده که روایی آن با توجه به نظر استاد راهنما و مشاور و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون فرضیه ها با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS انجام شده است. یافته های این پژوهش گویای این است که جامعه-پذیری مالی بر رفتار مالی و رفاه مالی تاثیر معناداری ندارد. جامعه پذیری مالی با دانش مالی، مهارت مالی و خودکارآمدی مالی رابطه معنادار و مثبتی دارد. دانش مالی، مهارت مالی و خودکارآمدی مالی با رفتار مالی دارای رابطه معنادار و مثبتی می باشند. دانش مالی، مهارت مالی و خودکارآمدی مالی با رفاه مالی رابطه معناداری ندارند. رفتار مالی بر رفاه مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری مالی، سواد مالی، رفاه مالی، رفتار مالی
 • زهرا کریمی میل سفید*، محمود معین الدین، سهیلا شهرستانی صفحات 202-217
  مالی رفتاری به دنبال تاثیر فرایندهای روان شناختی در تصمیم گیری است و یکی از مهم ترین مفاهیم تلفیق دهنده جنبه های شناختی؛ مانند تفکر و غیرشناختی مانند تصمیم گیری است. دانشجویان به عنوان منابع انسانی که در پیشرفت جوامع ارزشمندترین منبع محسوب می شوند و بدون شک یکی از پایه های اصلی و اساسی توسعه در کشور هستند ، بنابراین موفقیت آموزشی دانشجویان برای کارایی و اثربخشی در جامعه همواره موردتوجه بوده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان هوش منطقی ریاضی با موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری و تمایل آنها به رشد علمی و حرفه ای در حسابداری می باشد. به همین منظور موضوع پژوهش در قالب 3 فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. داده های لازم از طریق پرسشنامه های استاندارد هوش منطقی- ریاضی (گاردنر1992) و موفقیت تحصیلی (ولز2010) و نیز پرسشنامه محقق ساخته در خصوص تمایل به رشد حرفه ای و علمی در رشته حسابداری و از طریق توزیع در جامعه منتخب آماری که متشکل از دانشجویان حسابداری دانشگاه ها و آموزش عالی یزد از رشته حسابداری خواهد بود،گردآوری گردید. برای سنجیدن فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزیی(PLS) استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که میان هوش منطقی ریاضی با موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری و تمایل آنها به رشد علمی و حرفه ای در حسابداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: هوش منطقی ریاضی، موفقیت آموزشی، رشد علمی و حرفه ای در حسابداری
 • مجید جهان تیغ، جمیله شاکری، بهناز سیدی نژاد* صفحات 218-242
  با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یک سو و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد کلان و خرد از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنیال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع انها را به استفاده از ابزارها و مدل های پیش بینی کننده، برای ارزیابی توان مالی شرکتها سوق داده است.بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش میانجی سرمایه فکریمی باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 144 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای1394 الی 1401 انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لجستیک با استفاده ازنرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد همچنین سرمایه فکری دارای نقش میانجی بر رابطه عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام می باشد. از طرفی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی نیز دارای نقش میانجی بر رابطه عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام می باشند.
  کلیدواژگان: عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه فکری، ریسک سقوط قیمت سهام، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری
 • سعید خداداد*، نادر رضایی صفحات 243-256

  کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاست ها و روش هایی است که برای تامین اطمینان نسبی (منطقی) از دستیابی به هدف های سازمانی به وجود می آید. در یک ساختار پیشرفته از کنترل های داخلی، احتمال خطا و رفتار متقلبانه و غیرقانونی می تواند به حداقل برسد. مدل های موجود جهت ارزیابی کنترل های داخلی عبارت اند از: چارچوب کمیته کوزو، مدل کوبیت و چارچوب گزارش انجمن بنیاد پژوهش های حسابرسان داخلی. در این میان، شناخته شده ترین و متداول ترین چارچوب به وسیله گزارش کوزو ارایه شده است. داده های تحقیق به روش آمیخته اکتشافی جمع آوری گردید. داده های کیفی از طریق مطالعه مروری گسترده منابع معتبر در زمینه کنترل های داخلی به دست آمد و با استفاده از کدگذاری از طریق تحلیل محتوا، متغیرهای اولیه مدل شناسایی شد؛ از 483 کد اولیه 48 شاخص استخراج شد که در قالب 7 بعد، دسته بندی شدند جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان مطلع و صاحب نظر حرفه ای و دانشگاهی در حوزه کنترل های داخلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 11 نفر خبره به عنوان نمونه آماری انتخاب و نظرات آن ها طی سال 1401 اخذ گردید. از بین کدهای محوری استخراج شده (بخش کیفی) مقوله تدوین کنندگان قوانین و استانداردها در 8 گزاره، ساختار مالکیت در 6 گزاره، ساختار هیات مدیره در 9 گزاره، ویژگی های حسابرس داخلی در 7 گزاره، ویژگی های شرکت در 5 گزاره، ویژگی های صنعت در 8 گزاره و ویژگی های حسابرس مستقل در 8 گزاره و در مدل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های حسابرس مستقل به عنوان زیربنایی ترین عوامل در ارزیابی اثربخشی کنترل های داخلی می باشند. سپس ساختار هیات مدیره در سطح دوم ویژگی های حسابرس داخلی در سطح سوم تاثیرگذاری قرارگرفته و درنهایت، تدوین کنندگان قوانین و استانداردها، ساختار مالکیت، ویژگی های صنعت و ویژگی های شرکت به ترتیب تاثیرپذیرترین عوامل در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی می باشند

  کلیدواژگان: کنترل های داخلی، ارزیابی کنترل های داخلی، بورس اوراق بهادار، تحلیل کیفی
 • مجید کلانتری، طیبه السادات حسینی* صفحات 257-270

  هدف این تحقیق تاثیر حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی بر کیفیت اطلاعات حسابداری در بخش دولتی ایران در سال 1402 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مالی و مسیولین وکارکنان واحدهای مالی بیمارستان های دولتی دراستان تهران درسال 1402 می باشد که که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده اقدام به انتخاب نمونه خواهیم کرد وحجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه بر اساس فرمول کوکران خواهد بود.. که تعداد 154 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای بوده است. کلیه فرضیات درسطح معنی داری (05/0 <p) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. که جهت کلیه عملیات آماری از نرم افزار spss" " نسخه 22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، تضمین حاکمیت صحیح بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیرگذار است. افشا اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیرگذار است. مسیولیت حسابداران بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیرگذار است. حفظ حقوق بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیرگذار است. رفتار برابر و منصفانه بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، افشا اطلاعات، مسئولیت حسابداران، کیفیت اطلاعات حسابداری
 • فرید صفتی، علیرضا غیاثوند، محمد حسنوند* صفحات 271-289
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبران زن تیم حسابرسی و تلاش حسابرسی است. با استفاده از داده های 104شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1392تا 1400 به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی، از لحاظ طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی بوده و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع علی می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش های همبستگی، رگرسیون و داده های ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین رهبران زن تیم حسابرسی و تلاش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: رهبران زن، تیم حسابرسی، تلاش حسابرسی
 • مریم غلامی اشکیکی*، محمدعلی یوسفی، محسن محمد نوربخش لنگرودی صفحات 290-300

  این پژوهش با هدف بررسی توان استراتژیک بر محافظه کاری حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. جهت انجام این پژوهش تعداد 143 شرکت بین سال های 1391 تا 1400 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری بررسی گردید. فرضیه پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار EViews10 تجزیه وتحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه پژوهش با استفاده از روش تخمین EGLS در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که توان استراتژیک شرکت تاثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری شرکت دارد، لذا با افزایش توان استراتژیک شرکت، محافظه کاری حسابداری شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. توان استراتژیک، ممکن است باعث شود که شرکت به دنبال رشد و توسعه بیشتری باشد و به همین دلیل، ممکن است محافظه کاری حسابداری شرکت کاهش یابد.

  کلیدواژگان: توان استراتژیک، محافظه کاری، محافظه کاری حسابداری
 • سعید یوسف نژاد*، فاضل محمدی نوده، مهدی مشکی میاوقی صفحات 301-313
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فرصت رشد، سودآوری و بحران مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. بر این اساس اطلاعات نمونه ای شامل 138 شرکت در دوره 10 ساله میان سال های 1391 تا 1400 در راستای اهداف تحقیق مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته و فرصت رشد، سودآوری و بحران مالی به عنوان متغیر مستقل مطرح شدند. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و رگرسیون پانل دیتا توسط نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز انجام گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد فرصت رشد تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد، لذا با افزایش فرصت رشد، میزان ارزش شرکت افزایش خواهد یافت. سودآوری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد، لذا با افزایش سودآوری، میزان ارزش شرکت افزایش خواهد یافت. بحران مالی تاثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد، لذا با افزایش بحران مالی، میزان ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: ارزش شرکت، بحران مالی، سودآوری، فرصت رشد
 • علیرضا خیراللهی*، رسول عبدی صفحات 314-325
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تاخیر در گزارش حسابرسی بر بی قاعدگی پایداری سود است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 125 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تاخیر در گزارش حسابرسی بر پایداری جریان های نقدی عملیاتی تاثیر معکوس دارد. همچنین، تاخیر در گزارش حسابرسی بر پایداری بازده سرمایه تاثیر معکوس دارد.
  کلیدواژگان: تاخیر در گزارش حسابرسی، بی قاعدگی پایداری سود، بورس اوراق بهادار تهران
|
 • Reyhaneh Fotovati *, Saeed Yadegari Pages 1-14
  operations and accounting adjustments (operating accruals). Since cash flows from operations predict future profitability better than accruals, the inability to distinguish between these two components makes investors optimistic about companies with high accruals. Be pessimistic towards companies with low accruals. Therefore, inexperienced and uninformed investors affect the prices and cause the prices to change; therefore, it is expected that the prices for companies with high accruals will increase irrationally and for companies with low accruals will decrease. As a result, companies with high accruals should have low future abnormal returns and companies with low accruals should have high future abnormal returns. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of the financial crisis on the anomaly of accruals by considering the role of investment levels. In order to achieve the goal of the research, two hypotheses have been formulated. In order to test these hypotheses, a sample of 105 companies admitted to the Tehran Stock Exchange was selected between 2015 and 2021 using the systematic elimination method. To test the research hypotheses, multivariate regression models have been used using the pooled data method. The results of this research show that the financial crisis has a negative effect on the anomaly of accruals. Also, the results showed that the investment levels strengthen the impact of the financial crisis on the accruals anomaly.
  Keywords: financial crisis, Accruals Anomaly, Investment
 • Mohsen Ahmadi *, Marjan Kiani Ghalesardi, Meysam Abasi Nia Pages 15-28
  With the expansion of joint-stock companies and the increase in the duties and powers of the board of directors of companies, the question arises as to how the managers will pursue the interests of the shareholders and what is the guarantee for securing the key interests of the shareholders and other interested groups, and the inefficiency of the investment of companies with weak internal control compared to Companies that do not have weak internal control are destroyed after disclosure of information, also the separation of ownership from management at the level of companies causes inconsistency between managers and owners. Therefore, the purpose of this research is to investigate the issue that the effectiveness of the board of directors on the weakness of the internal control of the companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2015 and 2019 and a sample of 120 companies was analyzed using logistic regression, which the results of the hypotheses test showed that the potential and dynamism of the board of directors (the efficiency of the board of directors) has a significant effect on the weakness of internal control, in other words, the more dynamic and potential the board of directors is, the less the companies suffer from the weakness of internal control.
  Keywords: Board efficiency, board potential, board dynamics, internal control weakness
 • Omid Yousefi *, Mojtaba Yavari Pages 29-48
  Corporate Social Responsibility Has Been A Sensitive And Important Issue In Recent Years And The Tendency To Invest In Companies That Have Corporate Social Responsibility Practices And Reporting Is Increasing. Recent Studies Have Shown That Corporate Social Responsibility Activities Play A Vital Role In Avoiding Tax Risk; On The Other Hand, The Financial Performance Of The Company Is An Influential Component In Investment Decisions. Accordingly, The Purpose Of This Study Is To Investigate The Adjustment Effect Of Financial Performance On The Relationship Between Social Responsibility And Tax Risk. This Research Is Among The Analytical And Correlational Researches That Are Applied In Terms Of Purpose And The Statistical Population Of The Research Is The Companies Listed On The Tehran Stock Exchange During The Years 2014 To 2020. 196 Companies Were Selected As A Statistical Sample For Sampling. Regression Tests Have Also Been Used To Test The Research Hypotheses. Findings Show That Return On Assets, Equity And Turnover Of Assets As Components Of Financial Performance Play A Moderating Role In The Relationship Between Social Responsibility And Tax Risk.
  Keywords: social responsibility, corporate performance, tax risk
 • Omid Namavaran *, Parisa Veisi Pages 49-60
  The first step in measuring the performance of a commercial unit is to calculate the efficiency achieved according to the goals set for it. Since the increase of shareholders' wealth has been proposed as the main goal of commercial units, therefore, a commercial unit should act in such a way as to increase the shareholders' wealth by obtaining appropriate returns. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between the auditor's tenure and the volatility of stock returns. The statistical population of the research companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the studied sample includes 140 admitted companies during the years 2016 to 2016. The research method is descriptive and causal in terms of the relationship between the variables, and it is practical in terms of the goal. The regression method and panel data as well as the fixed effects model were used to process and test the hypotheses. The results obtained from the analysis of the hypotheses showed that the tenure of the auditor has a negative and significant relationship with the volatility of stock returns.
  Keywords: Auditor Tenure, board gender diversity, Stock Return Volatility
 • Majid Jahan Tigh *, Akram Taftiyan Pages 61-84
  Nowadays, the use of new and efficient tools for financing economic enterprises is very important. Since most of the new financing tools are offered and distributed through financial markets, they play an important role in turning the wheels of economic progress. In such a way that their development and proper functioning can have significant effects on the development of financial markets and economic growth. Accordingly, the main goal of this research is to identify the factors affecting the financing of startup companies through the capital market. . The statistical population of the research was compiled in the group. The first group included experts, 10 of whom were selected from the managers and experts of startup companies, and the second group was all the employees of startup companies, 247 of whom were selected using Cochran's formula. We used the AHP method to prioritize the identified factors. The results showed that among the identified factors, economic factors are in the first place and have the highest priority, the state of the industry with a normal weight of 0.141 is in the second priority. And scientific factors with a normal weight of 0.125 are in the third priority. Also, factors related to the location of companies are in the last priority.
  Keywords: Financing, Startup Company, Capital Market, economic factors
 • Maryam Baradaran, Seid Mohammad Mirmohammadi, Mohammad Lashani * Pages 85-96
  A company's investment decisions are not only influenced by the characteristics of the company and fundamental macroeconomic factors, but also the characteristics of the senior managers (board members) of a company can also influence these decisions. Studies show that the characteristics of senior managers play an important role in the financial and operational decisions of companies. Therefore, the purpose of the present study is to investigate the relationship between the gender of board members and the inefficiency of investment in human resources. This research is practical in terms of purpose and analytical in nature. To collect its data, the financial statements of the Tehran Stock Exchange companies were used, and for their analysis, Eviews software version 10 was used. The statistical sample of the research is 105 companies from the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2015. The findings of the first hypothesis of the research show that there is no significant relationship between the gender of the board members and the growth of investment in human resources. While the presence of women in the board of director’s leads to a reduction in the inefficiency of investing in human resources.
  Keywords: Gender diversity, Characteristics of the Board of Directors, Investment in human resources
 • Zahra Falahati *, Mahmoud Moeinaldin, Soheila Shahrestani Pages 97-112
  The need to achieve a level of well-being is one of the main goals of the people of the society, and an important part of it is influenced by financial issues. The current and future financial conditions of people's lives include people in different job positions, and this issue forces them to manage their financial resources efficiently and in addition to providing for their financial well-being to a certain extent. Reduce mental worries and physical pressures that may be caused by financial problems. People's financial literacy and knowledge is a prerequisite for people's well-being from different aspects because it helps them to understand financial issues and take the right actions in the situation. Accordingly; The purpose of this research is to investigate the relationship between financial literacy and financial, physical and mental well-being. This research is applied in terms of purpose, and in terms of the nature and method of the research, it is a descriptive type of correlation and a survey with a library-field approach. The statistical population of this research included the employees of Yazd Electricity Distribution Company, 175 of whom participated in this research based on the rule of 5 times the number of questionnaire measures and with the available sampling method. The research tool for data collection is a standard questionnaire taken from reliable sources, and data analysis was done using SPSS22 software and hypothesis testing was done with structural equation modeling technique and AMOS software. The findings of this research show that financial literacy has a significant and positive relationship with financial well-being. Financial literacy has a positive and significant effect on physical well-being. There is a significant and positive relationship between financial literacy and mental well-being.
  Keywords: Financial Literacy, financial well-being, physical well-being, mental well-being
 • Mohsen Porsal * Pages 113-125
  Fluctuating and risky conditions cause changes in capital return and continuity in the banking industry. This issue has caused banks to look for ways to earn money. This is a quantitative and inductive research that seeks to predict capital return and banking continuity with income diversification in fluctuating conditions. In this research, the data of 85 observations (5 years-17 banks) were obtained from Rahavard Novin 3 software and calculated in Excel. Then the regression model was analyzed in statistical software. The findings showed that diversification, capital return and continuity of banks have changed in the era of Corona. Banks should diversify their incomes in different situations and always have plans to manage possible risks.
  Keywords: Return on capital, Sustainability, income diversification, Banks
 • Jamileh Shakeri, Rasul Baradaran Hasanzadeh * Pages 126-143
  Following fundamental changes in the competitive landscape, some research focuses on how product market competition affects corporate investment. In fact, labor costs account for more than two-thirds of the value added of the economy as a whole and represent a significant portion of total production costs. Accordingly, the present study examines the relationship between competition in the product market and the efficiency of manpower investment. The present research is applied in terms of purpose and is methodological in terms of causal (post-event) research. The statistical population of the research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange and using the method of systematic elimination of 141 companies as a research sample in the period between 2014 to 2020 was selected. The results showed that competition in the product market and the efficiency of manpower investment improves. Thus, although recent studies show a prominent role of product market competition in shaping firm R&D and investment decisions, the results of such studies can not be used to infer the impact on labor investment decisions. This is because capital and labor investments are different in terms of adjustment costs, which indicates an important driver of investment strategies and differences in the impact of competition on the company's labor and investment.
  Keywords: investment efficiency, Manpower, product market competition, Competitive Strategy
 • Saeed Rezaee, Behnaz Saydi Nezhad *, Jamile Shakeri Pages 144-162
  Firms that benefit from investment outcomes encourage managers to improve the quality of firm performance through the activity of firm profit manipulation. Also, good corporate governance can improve performance and long-term economic value for investors and shareholders. Based on this, the purpose of this research is to examine the relationship between information asymmetry and profit management with an emphasis on the dimensions of corporate governance. The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and 149 companies were selected as the research sample using the systematic elimination sampling method. The research period was between 1394 and 1401. To test the research hypotheses, multivariable linear regression was used with the help of Evoz software. The results of the research showed that there is a significant positive relationship between information asymmetry and earnings management, also the percentage of ownership of institutional shareholders and the percentage of ownership of the board members on the relationship showed a significant effect between information asymmetry and profit management.
  Keywords: Ownership percentage of institutional shareholders, ownership percentage of board members, Corporate Governance, Profit Management, Information Asymmetry
 • Fatima Ghazalbash *, Morteza Mahmoudi Maymand, Zaynab Zahmatkesh Pages 163-179
  The management process of an accounting company as an important tool can play a significant role in the success of the company, therefore, obtaining financial information and analyzing this information will be very helpful. In this article, on the topic of how the quality of information systems (internal control and accounting) and non-financial information affect the company's success, we first examine accounting information systems, then we examine internal controls and their effectiveness, and the goals of a system. We express the internal control and then we discuss the non-financial information and finally the importance and necessity of this article is also mentioned
  Keywords: internal control, Accounting Information, non-financial information, company success
 • Mozhgan Ranjbar *, Zeinab Zahmatkesh, Soheila Shahrestani Pages 180-201

  One of the main goals of many people's lives is to achieve a level of stability and prosperity in life, and financial components have a high priority and value in this field due to their influence on various aspects of a person's life. The society in which people live and includes family and friends and even interactions in social media in acquiring their knowledge, skills and financial capabilities, which is a prerequisite for correct financial behavior. and the realization of financial well-being are considered to play an important role. However; Many people have faced major challenges due to not adopting the right financial behaviors and decisions in their current and future lives, which can be a result of not having the right financial knowledge and information. Accordingly; The purpose of this research is to examine the effect of financial socialization on financial outcomes such as financial literacy (knowledge, skills, financial self-efficacy), financial well-being and financial behavior. This research is applied in terms of purpose, and in terms of its nature and method, it is a descriptive, correlational research in the form of a survey with a library-field approach. The statistical population of this research included the citizens of Yazd city, 289 of whom participated in this research based on the rule of 5 times the number of parameters of the questionnaire and with the available sampling method. The research tool for data collection was a standard questionnaire taken from reliable sources, the validity of which was confirmed according to the opinion of the supervisor and the consultant, and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. Data analysis was done using SPSS22 software and hypothesis testing was done with structural equation modeling technique and AMOS software. The findings of this research show that financial socialization does not have a significant effect on financial behavior and financial well-being. Financial socialization has a significant and positive relationship with financial knowledge, financial skill and financial self-efficacy. Financial knowledge, financial skill and financial self-efficacy have a significant and positive relationship with financial behavior. Financial knowledge, financial skill and financial self-efficacy have no significant relationship with financial well-being. Financial behavior has a positive and significant effect on financial well-being.

  Keywords: Financial socialization, Financial Literacy, financial well-being, financial behavior
 • Zahra Karimi Mill Sefid *, Mahmoud Moeinaldin, Soheila Shahrestani Pages 202-217
  Behavioral finance follows the influence of psychological processes in decision-making and is one of the most important concepts combining cognitive aspects such as thinking and non-cognitive aspects such as decision-making. As human resources, students are considered the most valuable resource in the progress of societies and are undoubtedly one of the main foundations of development in the country, so the educational success of students has always been considered for efficiency and effectiveness in society. The main purpose of this research is to investigate the relationship between logical mathematical intelligence and the educational success of accounting students and their desire for academic and professional growth in accounting. For this purpose, the research topic was tested in the form of 3 hypotheses. The necessary data were collected through standard questionnaires of logical-mathematical intelligence (Gardner 1992) and academic success (Wells 2010) as well as a researcher-made questionnaire regarding the desire for professional and scientific growth in the field of accounting and through distribution in a selected statistical community consisting of students. The accounting of universities and higher education in Yazd will be from the field of accounting, it was compiled. Structural equation modeling (SEM) with partial least square (PLS) approach was used to test the hypotheses. The results show that there is a positive and significant relationship between logical mathematical intelligence and educational success of accounting students and their desire for scientific and professional growth in accounting.
  Keywords: Logical mathematical intelligence, Educational Success, scientific, professional growth in accounting
 • Majid Jahantigh, Jamile Shakeri, Behnaz Saydi Nezhad * Pages 218-242
  With the increasing expansion of joint-stock companies and the diversification of their capital structure on the one hand and the emergence of severe financial crises in the macro and micro dimensions on the other hand, the owners and various stakeholders of the companies are trying to create a cover and shield to protect themselves against These are the risks and this issue has led them to use predictive tools and models to evaluate the financial strength of companies. Based on this, the purpose of this research is to investigate the impact of economic uncertainty and the risk of falling stock prices with regard to the role of mediator. be intellectual capital. The current research is practical in terms of its purpose, and in terms of method, it is a causal (post-event) type of research. The statistical population of the research was the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, using the method of systematic elimination, 144 companies were selected as the research sample in the period between 1394 and 1401. To test the research hypotheses, logistic regression was used using Eviuse software. The results of the research showed that economic policy uncertainty has a significant effect on the risk of falling stock prices, and intellectual capital has a mediating role on the relationship between economic uncertainty and the risk of falling stock prices. On the other hand, human capital, structural capital and physical capital also have a mediating role on the relationship between economic uncertainty and the risk of falling stock prices.
  Keywords: economic uncertainty, intellectual capital, the risk of falling stock prices, Human capital, Structural Capital
 • Saeed Khodadad *, Nader Rezaee Pages 243-256

  An organization's internal control includes policies and methods that are created to provide relative (logical) assurance of achieving organizational goals. In an advanced structure of internal controls, the possibility of error and fraudulent and illegal behavior can be minimized. The existing models for evaluating internal controls are: Kozo committee framework, Qubit model and the report framework of the Internal Auditors Research Foundation. In the meantime, the most well-known and most common framework is provided by Kuzo's report. The research data was collected by mixed exploratory method. Qualitative data was obtained through extensive review of reliable sources in the field of internal controls, and using coding through content analysis, the primary variables of the model were identified; From 483 initial codes, 48 indicators were extracted, which were categorized into 7 dimensions. The statistical population of the research included knowledgeable experts and professional and academic experts in the field of internal controls, using the snowball sampling method, 11 experts were selected as a statistical sample. Their opinions were obtained during 1401. Among the core codes extracted (qualitative part), the category of developers of rules and standards in 8 propositions, ownership structure in 6 propositions, structure of the board of directors in 9 propositions, characteristics of the internal auditor in 7 propositions, company characteristics in 5 propositions, The industry is included in 8 propositions and the characteristics of the independent auditor are included in 8 propositions and in the model. The results of the research indicate that the characteristics of the independent auditor are the most fundamental factors in evaluating the effectiveness of internal controls. Then the structure of the board of directors is in the second level, the characteristics of the internal auditor are in the third level of influence, and finally, the compilers of laws and standards, ownership structure, industry characteristics and company characteristics are respectively the most influential factors in evaluating the effectiveness of internal controls.

  Keywords: Internal Controls, evaluation of internal controls, Stock Exchange, Qualitative analysis
 • Majid Kalantari, Tayebeh sadat Hoseiny * Pages 257-270

  The purpose of this research is the effect of corporate governance and international public sector accounting standards on the quality of accounting information in Iran's public sector in 1402. The statistical population of this research includes financial managers and officials and employees of financial units of public hospitals in Tehran province in 1402, which will be selected based on simple random sampling method, and the sample size will be based on Cochran's formula due to the limited population. 154 people were selected as a statistical sample. The current research is in the category of applied research and in terms of method, it is a descriptive survey research. In this research, the library method was used to collect data and information. All hypotheses have been analyzed at a significant level (p<0.05). For all statistical operations, SPSS version 22 software was used. The results of the research showed that ensuring the correct governance has an effect on the quality of accounting information. Information disclosure affects the quality of accounting information. The responsibility of accountants affects the quality of accounting information. The retention of rights affects the quality of accounting information. Equal and fair treatment affects the quality of accounting information.

  Keywords: Corporate Governance, Disclosure of Information, responsibility of accountants, quality of accounting information
 • Farid Sefaty, Alireza Ghiyasvand, Mohammad Hasanvand * Pages 271-289
  The purpose of this research is to investigate the relationship between female leaders of the audit team and audit effort. Using the data of 104 companies admitted to the Tehran Stock Exchange for the period between 1392 and 1400, this relationship has been investigated. The current research is applied in terms of the purpose of the research, in terms of the research plan, it is based on historical information, so it is an event, and its inference method is inductive and causal. The collected data were analyzed using Eviews12 software. Correlation, regression and combined data methods have been used to analyze the data. The results of this research show that there is no significant relationship between female leaders of the audit team and audit effort.
  Keywords: Female audit, team leaders, the audit effort
 • Maryam Gholami Ashkiki *, MohammadAli Yousefi, Mohsem Mohamad Nor Bakhsh Langarodi Pages 290-300

  This research was carried out with the aim of investigating the strategic power of the accounting conservatism of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In order to carry out this research, 143 companies between 1391 and 1400 in Tehran Stock Exchange were investigated as a statistical sample. The research hypothesis was analyzed using panel data regression and combined regression in EViews10 software. The results of the analysis of the research hypothesis using the EGLS estimation method at the 95% confidence level showed that the strategic power of the company has a negative and significant effect on the conservatism of the company's accounting, therefore, with the increase of the strategic power of the company, the accounting conservatism of the companies admitted to the stock exchange Tehran will decrease. Strategic power may cause the company to seek more growth and development, and for this reason, the accounting conservatism of the company may decrease.

  Keywords: Strategic power, Conservatism, Accounting conservatism
 • Saeed Yosef Nezhad *, Fazel Mohamadi Node, Mehdi Moshki Mayavaghi Pages 301-313
  This research was done with the aim of investigating the impact of growth opportunity, profitability and financial crisis on the value of companies listed in Tehran Stock Exchange. Based on this, sample information including 138 companies in the 10-year period between 1391 and 1400 was examined and analyzed in line with the research objectives. In this research, company value was considered as a dependent variable and growth opportunity, profitability and financial crisis as independent variables. The analysis of the research hypotheses was done using the combined regression method and panel data regression by Eviuz econometrics software. The results of the hypothesis analysis showed that at the confidence level of 95%, the growth opportunity has a positive and significant effect on the value of the company, therefore, with the increase of the growth opportunity, the value of the company will increase. Profitability has a positive and significant effect on the value of the company, so with the increase in profitability, the value of the company will increase. The financial crisis has a negative and significant effect on the value of the company, therefore, with the increase of the financial crisis, the value of the company will decrease.
  Keywords: company value, financial crisis, Profitability, Growth opportunity
 • Alireza Kheirolahi *, Rasool Abdi Pages 314-325
  The purpose of this research is to investigate the effect of delay in the audit report on the irregularity of profit stability. This research is practical in terms of purpose, and from the point of view of correlation methodology, it is causal type (post-event). The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 125 companies were selected as the research sample in the 5-year period between 1393 and 1397. The method used to collect information is a library, and the relevant data for measuring the variables were collected from the Kodal website and the financial statements of the companies, and basic calculations were made in Excel, then Stata software was used to test the research hypotheses. The results of the research show that the delay in the audit report has an adverse effect on the stability of operating cash flows. Also, the delay in the audit report has an adverse effect on the stability of capital return.
  Keywords: delay in audit report, profit stability irregularity, Tehran Stock Exchange