فهرست مطالب

نشریه گردشگری شهری
سال دهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید اسحاق جلالیان*، پریسا بیکی صفحات 1-21

  دنیای امروز بر پایه رقابت پیش می رود که این روند شامل صنعت گردشگری و مقاصد مختلف نیز می شود. بنابراین، امروزه، مقاصد گردشگری به شدت در پی کسب مزیت رقابتی هستند و بر همین اساس بر خلاقیت و کسب حداکثر بهره مندی از پتانسیل های خود می باشند. پژوهش حاضر، باهدف شناسایی و تحلیل مولفه های موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی در کلان شهر شیراز تدوین شده است و بر جاذبه های ادبی که زیرمجموعه ای از گردشگری فرهنگی هستند، تاکید دارد. روش پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان و خبرگان گردشگری و شهری است. به منظور تعیین حجم نمونه از نرم افزار  Sample Power استفاده گردید که تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. روش گردآوری داده ها ابزار پرسش نامه و به منظور بررسی آمار توصیفی و بررسی وضعیت موجود از نرم افزار SPSS و برای تحلیل داده های جمع آوری شده و کشف میزان تاثیر هر یک از مولفه های گردشگری فرهنگی، از نرم افزار Smart -PLS استفاده شده است. مطابق با یافته های حاصل از تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری در تعیین سهم و اولویت بندی مولفه های توسعه گردشگری فرهنگی به جهت دستیابی به مدلی مناسب نشان داد که مولفه های مدیریتی - نهادی با ضریب استاندارد 838/0، دسترسی و زیرساخت ها با ضریب استاندارد 786/0، کالبدی - محیطی با ضریب استاندارد 341/0، مولفه تسهیلات با ضریب استاندارد 180/0، و درنهایت، مولفه منابع و جاذبه های فرهنگی - ادبی با ضریب استاندارد 147/0، به ترتیب، دارای رتبه اول تا پنجم و بیشترین اهمیت در توسعه گردشگری فرهنگی کلان شهر شیراز می باشند.

  کلیدواژگان: گردشگری فرهنگی، جاذبه های ادبی، کلان شهر شیراز، Smart-PLS
 • سید علی حسینی*، فاطمه سالاروندیان، علیرضا دبیر، ندا نعمت فرح زادی صفحات 23-40

  گردشگری دوچرخه به عنوان یکی از شاخه های گردشگری شناخته می شود که امروزه طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است. از طرفی دیگر دوچرخه به عنوان یکی از وسایل حمل ونقل شهری می تواند امکان توسعه گردشگری دوچرخه سواری را به عنوان نوعی از گردشگری پایدار شهری با بهره گیری از زیرساخت ها و امکانات بهبودیافته برای گردشگران فراهم کند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گردشگری دوچرخه در گردشگری شهری با موردمطالعه شهر تهران می باشد. به همین منظور، تاثیر فردی، محیطی، عوامل مرتبط با مقصد گردشگری و عوامل مرتبط با حمل ونقل بررسی شد. در ادامه اطلاعات موردنیاز با استفاده از دو روش کتابخانه ای و میدانی (استفاده از ابزار پرسشنامه) از میان جامعه آماری شامل گردشگران و شهروندان دوچرخه سوار در تهران گرداوری و با استفاده از دو نرم افزار Smart PLS - SPSS تجزیه وتحلیل انجام شد. نتایج نشان می دهد که هر چهار فرضیه پژوهش مورد تایید می باشد و عوامل فردی با داشتن بالاترین میانگین تاثیر بیشتری بر تصمیم گیری فرد به استفاده از دوچرخه و گردشگری دوچرخه می گذارد. در بین سه عامل باقی مانده یعنی عوامل محیطی، عوامل مرتبط با مقصد گردشگری و عوامل مرتبط با حمل ونقل؛ در گروه عوامل محیطی، شاخص محیط طبیعی نسبت به دو شاخص دیگر (محیط زیرساختی کالبدی و محیط فرهنگی) دارای میانگین بالاتری بوده و تاثیرگذاری بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: دوچرخه، گردشگری دوچرخه، گردشگری شهری، تهران
 • علی بچاچری، قاسم بخشنده* صفحات 41-56

  موضوع رابطه بین ارزش درک شده و وفاداری گردشگران یک جنبه مهم از موضوعات در زمینه گردشگری در عصر حاضراست. ازاین رو درک و آگاهی مطلوب از این رابطه منجر به بهبود تمایل گردشگران به مراجعه به یک مرکز گردشگری به ویژه در بازار رقابتی و پیچیده امروزی می شود. تاکنون پژوهش های متعددی با جوامع و نمونه های آماری مختلف به بررسی تاثیر ارزش درک شده و وفاداری گردشگران پرداخته اند. ازاین رو، خلاء پژوهشی که تمامی این مطالعات را به طور هم زمان موردبررسی قرار دهد احساس می شود. پژوهش حاضر با بررسی نظام مند پژوهش های انجام شده در ایران، به دنبال بررسی اندازه اثر ارزش درک شده با وفاداری گردشگران بوده است در این راستا ابتدا با بررسی مجلات تخصصی، پایگاه های اطلاعاتی و گوگل، پژوهش های مرتبط شناسایی، جمع آوری و ارزیابی شد که در نتیجه از بین 552 مقاله تنها 9 مطالعه دارای معیارهای لازم جهت ورود به فراتحلیل تشخیص داده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار CMA2 نشان دهنده عدم وجود سوگیری انتشار بود. همچنین رابطه میان ارزش درک شده و وفاداری گردشگران مثبت و اندازه اثری برابر با 552/0 داشت. به عبارتی جهت تغییرات متغیرهای ارزش درک شده و وفاداری گردشگران هم راستا می باشد

  کلیدواژگان: بازاریابی خدمات، ارزش درک شده، وفاداری گردشگران، فراتحلیل
 • ساناز صابری، عبدالرضا میری*، مهدی زکی پور صفحات 57-75

  گردشگری سلامت در دهه گذشته به صنعت بزرگی تبدیل شده و به دنبال افزایش فعالیت در گردشگری سلامت، فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان و مولفه های تاثیرگذار بر بازاریابی گردشگری سلامت برای محققین از اهمیت بالایی برخوردار شده است. هدف مطالعه حاضر ارایه یک مدل جامع از مولفه های تاثیرگذار بر گردشگری سلامت است. در این تحقیق تلاش شد عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل افرادی می شود که به قصد درمان به مراکز درمانی شهر تهران مراجعه کرده اند. در جهت تعیین حجم نمونه با توجه به نبود تعداد جامعه آماری از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده و حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل با روش آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که کیفیت خدمات تاثیر معنی دار بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران داشته است. همچنین یافته ها حاکی از تاثیر مثبت و معنی داری قیمت بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران بود. یافته های تحقیق نشان داد که دسترسی آسان تاثیر معنی دار و مثبتی بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران داشته و اعتبار و اعتماد نیز تاثیر معنی دار و مثبتی بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران دارند. همچنین در نهایت یافته های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار مقررات و چهارچوب قانونی بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران بود.

  کلیدواژگان: بازاریابی گردشگری سلامت، کیفیت خدمات، دسترس آسان، اعتبار و اعتماد، قیمت، مقررات و چهارچوب قانونی
 • ابوالفضل قنبری*، پویا بهزادنیا، مهسا صنوبر، ناصر صنوبر صفحات 77-93

  شرایط بحرانی حاصل از ویروس کرونا باعث شده است تا کسب وکارهای مختلف به ویژه در حوزه گردشگری، بوم گردی و طبیعت گردی دستخوش مشکلات زیادی شوند. از سوی دیگر، بوم گردی یا طبیعت گردی که ترجمه اکوتوریسم است در سال های اخیر رواج زیادی پیداکرده و در سال های گذشته طبیعت گردی در گروه های کوچک و واحدهای اقامتگاهی بوم گردی در استان های مختلف کشورمان تاسیس شدند و فرصت های شغلی زیادی ایجادشده است، لکن بحران کرونا ضربات سختی بر این حوزه وارد کرده است. ازاین رو، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عواملی چون کیفیت ایمنی، استرس و آشنایی با رویه ها بر مدیریت بحران منابع انسانی در آژانس های طبیعت گردی و بوم گردی استان آذربایجان شرقی است. این مطالعه به صورت کمی و از نوع کاربردی است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است که از نظرات مدیران آژانس های طبیعت گردی و بوم گردی برای بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در این مطالعه، برای تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج نرم افزارها نشان می دهد که بین متغیرهای پژوهش روابط معناداری وجود دارد. به طوری که، کیفیت ایمنی و آشنایی با رویه های مدیریت بحران تاثیر منفی و معنادار بر بحران منابع انسانی دارند. از سوی دیگر، نقش تعدیل گری میزان استرس در رابطه بین کیفیت ایمنی و بحران منابع انسانی مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که وقتی یک آژانس از کیفیت ایمنی بالایی برخوردار بوده و با رویه های مدیریت بحران آشنا است، بهتر می تواند بحران منابع انسانی را در زمان بحران کنترل کند. همچنین، کنترل میزان استرس منجر می شود که تا از طریق کیفیت ایمنی بر شدت کاهش بحران منابع انسانی آژانس های طبیعت گردی و بوم گردی افزود

  کلیدواژگان: بحران کرونا، مدیریت بحران، منابع انسانی، کیفیت ایمنی، استرس، آژانس های طبیعت گردی و بوم گردی
 • لیلا آندرواژ*، روزبه جنت خواه صفحات 95-115

  گردشگری به عنوان یک فعالیت جهانی امروزه با توجه به هم پوشی سه اصل ایجاد اشتغال و درآمدزایی، رضایت گردشگر و حفظ محیط زیست اهمیتی دوچندان یافته است. هدف تحقیق حاضر مدل سازی عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری و تاثیر آن بر رضایتمندی گردشگران در شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، گردشگران شهر تهران در بازه زمانی مشخص می باشند، که با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه، با استفاده جدول مورگان 354 نفر انتخاب شده است. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد گردآوری شده روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل عاملی و T تک نمونه ای در نرم افزار Spss و از معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Amos Graphics استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که شش عامل شناسایی شده توانسته اند 63% واریانس اثرات مولفه های تصویر مقصدهای گردشگری بر رضایتمندی گردشگران را تبیین نمایند. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که تصویر کلی مقصد بر رضایتمندی گردشگران با 60 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی نماید. همچنین تاثیر تصویر شناختی بر تصویر کلی برابر با (21/0) درصد واریانس، تاثیر تصویر عاطفی بر تصویر کلی برابر با (18/0) درصد واریانس، تاثیر تصویر ترغیبی بر تصویر کلی برابر با (30/0) درصد واریانس و تاثیر تصویر کلی بر رضایتمندی گردشگران با توجه به مدل تحلیل مسیر برابر با (27/0) درصد واریانس برآورد شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری شهری، معادلات ساختاری، رضایتمندی، تصویر مقصد، شهر تهران
 • مرجان امینی، حسن بحرالعلوم*، رضا اندام، طاها ربانی صفحات 117-132

  علیرغم انجام پژوهش های متعدد و وجود گزارش های سالانه سازمان های بین المللی در مورد وضعیت پایداری مقاصد گردشگری، تاکنون این پایداری در صنعت گردشگری ورزشی کشور نهادینه نشده است. در واقع، گردشگری ورزشی ایران نه ازلحاظ درآمد و منافع اقتصادی و نه ازلحاظ حفاظت منابع و دارایی ها به هیچ وجه «پایدار» نیست. ازاین رو مطالعه حاضر در صدد شناسایی و ارزیابی موانع پایداری در صنعت گردشگری ورزشی است که در استان اصفهان انجام شده است. با استفاده از یک روش پیمایشی مبتنی بر مصاحبه و پرسشنامه، از دو گروه خبره نظرخواهی شد. گروه نخست شامل 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و گروه دوم نیز، شامل 180 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد سازمان های ورزشی و گردشگری در استان اصفهان بودند. نمونه گیری از هر دو گروه به روش هدفمند انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های کدگذاری باز، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. بر اساس نتایج، موانع پایداری در مقاصد گردشگری ورزشی استان اصفهان در شش محور کلیدی با 36 متغیر شناسایی و دسته بندی شدند. محورهای اصلی عبارت اند از: 1- ضعف در سیاست گذاری و چشم انداز؛ 2- ناکارآمدی در مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی؛ 3- عدم پذیرش اجتماعی؛ 4- محدودیت های محیط زیستی؛ 5- ضعف سرمایه گذاری و اشتغال؛ 6- عدم امنیت. اثرگذارترین عامل نیز ضعف در سیاست گذاری و چشم انداز بود. بر این اساس جهت نیل به پایداری، بایستی رویکردهای سیاست گذاری مدیریت مقاصد گردشگری کشور موردبازنگری قرار گیرد. درنهایت این نتیجه به دست آمد که در غیاب رویکردهای سیاست گذارانه و تنظیمی در سطح ملی، می توان با تعریف یک چشم انداز مشخص در سطح استان در قالب برنامه های توسعه استانی، تا حدودی به ساماندهی بازار گردشگری ورزشی پرداخت. این امر با به کارگیری برخی الزامات امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: پایداری، گردشگری ورزشی، موانع و چالش ها، استان اصفهان
 • جهان افروز احمدزاده، فیروزه حاجی علی اکبری*، هما درودی صفحات 133-149

  برنامه ریزی برای توسعه گردشگری، به عوامل و شرایط گوناگونی وابسته است که به شرط به کارگیری نظام مند و ساختاری آنها، می توان به این مهم دست یافت. این موضوع نشان از اهمیت آینده پژوهی و ضرورت تدوین چشم اندازهای آینده در فرایند توسعه گردشگری و در این میان پیشران های اجتماعی دارد. بدین منظور در پژوهش حاضر سعی بر آن است که پیشران های اجتماعی کلیدی موثر بر توسعه گردشگری در افق 1404 شناسایی و تحلیل شوند. در نوشتار پیش رو ابتدا با تکنیک دلفی، 17 عامل اولیه استخراج شده، سپس با استفاده از روش دلفی مدیران، ماتریس اثرات متقاطع مولفه ها تشکیل شد. در مرحله بعد، تحلیل ماتریس با نرم افزار میک مک انجام شد. نتایج حاصل از پراکندگی متغیرها در محور تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل در نرم افزار میک مک، بیانگر پایداری سیستم در توسعه گردشگری است و بر همین اساس، یافته های پژوهش نشان داد که از بین پیشران های شناسایی شده پیشران های سیاست های فرهنگی و اجتماعی حاکمیت مبنی بر حجاب اجباری گردشگران خارجی و برخی محدودیت در آزادی های اجتماعی همچون ممنوعیت مصرف مشروبات الکی ، تقویت دانش ساکنین مناطق دارای جاذبه گردشگری نسبت به پتانسیل های گردشگری منطقه، توسعه بازی های بومی محلی، تصویر ذهنی مقصد گردشگری، تقویت نهادهای محلی در جهت سرمایه گذاری در گردشگری، آگاهی بخشی جامعه محلی در مورد نحوه برخورد با گردشگران، افزایش فرهنگ گردشگرپذیری، پیوستگی میان اجزای زنجیره گردشگری، امکانات و تسهیلات اقامتی، ترتیب اثر دادن نظرات بومیان در جلسات هم اندیشی مردم و مسیولین در رسانه ها به عنوان پیشران های کلیدی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: پیشران اجتماعی، توسعه گردشگری، افق 1404، آینده پژوهی
|
 • Seyed Isaac Jalalian *, Parisa Beiki Pages 1-21

  Today's world is based on competition, which includes the tourism industry and various destinations. Therefore, nowadays, tourism destinations are strongly seeking to gain a competitive advantage and are based on creativity and obtaining maximum benefit from their potential. The present study was compiled to identify and analyze the factors affecting the development of cultural tourism in Shiraz and emphasizes literary attractions, which are a subset of cultural tourism. The research method is descriptive and applied. The statistical population of the research includes tourism and urban experts. After necessary analysis, the sample size was determined to be 138 people. The data collection method is a questionnaire tool, and to check the descriptive statistics and the existing situation, SPSS software was used. Smart-PLS software was used to analyze the collected data and discover the impact of each cultural tourism component. According to the findings of structural equation modeling analysis in determining the contribution and prioritization of cultural tourism development components in order to achieve a suitable model, it showed that administrative-institutional components with a standard coefficient of 0.838, accessibility and infrastructure with a standard coefficient of 0.786, physical-environmental factor with a standard factor of 0.341, facilities component with a standard factor of 0.180, and finally, the component of resources and cultural-literary attractions with a standard factor of 0.147, respectively, have the first to fifth rank and the highest important in the development of cultural tourism in Shiraz. So, the analysis of the findings shows that the administrative-institutional component is prioritized in cultural tourism development in Shiraz. It is necessary that, in the first place, the relevant authorities review and modify the existing management structures by emphasizing its indicators, which include budget allocation, investment and participation of the private sector, pricing, human resources, and the participation of non-governmental organizations in line with take steps to realize this component

  Keywords: cultural tourism, Literary Attractions, Shiraz Metropolis, Smart-PLS
 • Seyed Ali Hosseini *, Fatemeh Salarvandian, Alireza Dabir, Neda Nemat Farahzadi Pages 23-40

  Bicycle tourism is known as one of the branches of tourism that has attracted many fans today. On the other hand, the bicycle as one of the means of urban transportation can provide the possibility of developing cycling tourism as a type of sustainable urban tourism by taking advantage of improved infrastructure and facilities for tourists. The purpose of this research is to identify and prioritize factors affecting bicycle tourism in Tehran. For this purpose, the influence of individual and environment factors related to tourism destination, and factors related to transportation were investigated. In the following, the required information was collected using both library and field methods (using the questionnaire tool) from among the statistical population including tourists and cyclist citizens in Tehran and then gathered data was analyzed using Smart PLS-SPSS software. The results show that among the four main factors, individual factors have the highest impact with the highest average, followed by environmental factors, factors related to tourism destinations, and finally factors related to transportation with the lowest average and impact on the decision to bicycle tourism. Additionally, In the group of environmental factors, the natural environment index has a higher average and is more influential than the other two indices including physical infrastructure environment and cultural environment

  Keywords: Bicycle, Bicycle Tourism, Urban Tourism, Tehran
 • Ali Bachacheri, Ghasem Bakhshandeh * Pages 41-56

  The issue of the relationship between the perceived value and the loyalty of tourists is an important aspect of the issues in the field of tourism today. Therefore, understanding and knowing about this relationship leads to improving the willingness of tourists to visit a tourist center, especially in today's competitive and complex market. So far, many researches with different communities and statistical samples have investigated the impact of perceived value and loyalty of tourists. Therefore, a research vacuum that examines all these studies simultaneously is felt. The present research has sought to investigate the size of the effect of perceived value on tourists' loyalty by systematically reviewing the research conducted in Iran. First, by reviewing specialized journals, databases and Google, related researches were identified, collected and evaluated, and as a result, out of 552 articles, only 9 studies were found to have the necessary criteria to enter the meta-analysis. The results obtained from data analysis using CMA2 software showed the absence of publication bias. Also, the relationship between perceived value and loyalty of tourists was positive and the effect size was equal to 0.552. In other words, the direction of changes in perceived value variables and tourists' loyalty are aligned

  Keywords: Service Marketing, Perceived value, Tourists’ Loyalty, Meta-analysis
 • Sanaz Saberi, Abdoulreza Miri *, Mehdi Zakipour Pages 57-75

  Health tourism has become a big industry in the last decade, and following the increase in health tourism, the decision-making process of consumers and the factors affecting the marketing of health tourism have become very important for researchers.The aim of the present study is to present a comprehensive model of the components affecting health tourism. In this research, an attempt was made to analyze and investigate the factors affecting health tourism marketing in Tehran. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of this research includes people who have referred to Tehran medical centers for treatment. In order to determine the sample size, due to the lack of statistical population, Cochran's formula was used for the unlimited population and the sample size was estimated at 384 people. The validity of the research tool was calculated using the confirmatory factor analysis model and its reliability was calculated using Cronbach's alpha. Data analysis was done using SPSS and Lisrel software with descriptive statistics and structural equation modeling. The findings showed that the quality of services had a significant impact on health tourism marketing in Tehran. In addition, the findings indicated a positive and significant effect of price on health tourism marketing in Tehran. The findings of the research showed that easy access has a significant and positive effect on the marketing of health tourism in Tehran, and credibility and trust also have a significant and positive effect on the marketing of health tourism in Tehran. Finally, the findings of the research indicated the positive and significant impact of regulations and legal framework on health tourism marketing in Tehran

  Keywords: Health tourism marketing, Service quality, ease of access, credibility, trust, Price, regulations, legal framework
 • Abolfazl Ghanbari *, Pouya Behzadnia, Mahsa Sanoubar, Naser Sanoubar Pages 77-93

  The critical situation caused by the corona virus has caused many businesses, especially in the field of tourism, ecotourism and nature tourism, to face many problems. On the other hand, ecotourism, has become very popular in recent years. In recent years, ecotourism has been established in small groups and ecotourism accommodation units in different provinces of our country and many job opportunities have been created, but the Corona crisis has hit hard. This field has entered. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of factors such as safety quality, stress and familiarity with procedures on human resource crisis management in nature and ecotourism agencies in East Azerbaijan province. This study is quantitative and applied. Data collection was done through a questionnaire that the opinions of managers of nature and ecotourism agencies were used to test the research hypotheses. In this study, structural equation modeling using partial least squares method has been used to analyze the hypotheses. The results of the software show that there are significant relationships between the research variables. Thus, safety quality and familiarity with crisis management practices have a significant negative impact on human resource crisis. On the other hand, the moderating role of stress in the relationship between safety quality and human resource crisis was confirmed. The results show that when an agency has a high quality of safety and is familiar with crisis management practices, it can better control the human resource crisis in times of crisis. Also, stress management leads to reduce the severity of the human resources crisis of nature and ecotourism agencies through the quality of safety

  Keywords: Corona crisis, Crisis Management, human resources, Safety Quality, Stress, Nature & Ecotourism Agencies
 • Leila Andervazh *, Rooz Beh Janat Khah Pages 95-115

  Tourism as a global activity today has doubled in importance due to the overlap of the three principles of job creation and income generation, tourist satisfaction, and environmental protection. Since different tourist destinations are competitive in attracting tourists, improving and promoting effective indicators in attracting tourists to tourist destinations is of great importance. This study aims to model the factors affecting the image of tourist destinations and their impact on tourist satisfaction in Tehran. The research method is descriptive-analytical, which has been done by the survey method.  The statistical population of this study is tourists visiting Tehran. In order to determine the number of research samples, due to the unknown number of the statistical population, the required number of samples was 354 questionnaires. In order to analyze the data, a factor analysis statistical test, one-sample T in SPSS software, and structural equations in Amos Graphics software environment were used. The results show that using a factor analysis test to measure the effects of image components of tourist destinations on tourist satisfaction, 6 factors whose specific values were greater than 1 were extracted. These six identified factors were able to 63% of the variance of component image effects. Explain tourism on the satisfaction of tourists. Also, the results of the one-sample t-test to calculate the final score of the level of satisfaction with the image of tourist destinations, with a value of (2.39), were in an undesirable and unacceptable situation. Also, the results of second-order structural equation analysis showed that the overall image of the destination factor has the highest factor load on tourists' satisfaction with 60%. The final results of the structural equation model show that the effect of cognitive image on the overall image is equal to (0.21), the effect of the emotional image on the overall image is equal to (0.18), the effect of the persuasive image on the overall image is equal to (0.30), and the effect of the overall image on the satisfaction of tourists according to the route analysis model is equal to (0.27).

  Keywords: Urban Tourism, Structural equations, Satisfaction, Destination image, Tehran city
 • Marjan Amini, Hassan Bahrololoum *, Reza Andam, Taha Rabbani Pages 117-132

  Despite numerous studies and annual reports of international organizations on the sustainability of tourism destinations, this sustainability still needs to be institutionalized in the country's sports tourism industry. In fact, Iranian sports tourism is by no means "sustainable" in terms of revenue and economic benefits, nor in terms of protection of resources and assets. Therefore, the present study seeks to identify and evaluate the obstacles to achieving sustainability in the sports tourism industry, done with a case study of Isfahan province. Two expert groups were selected using a Survey method based on interviews and questionnaires. The first group included 14 university experts, and the second group included 180 experts and senior managers of sports and tourism organizations in Isfahan province. Sampling from both groups was done purposefully. Data analysis was performed using open coding techniques, heuristic factor analysis, and multivariate regression analysis. Based on the results, barriers to sustainability in sports tourism destinations in Isfahan province were identified and categorized into 6 key areas with 36 variables. The main axes are Weakness in policy-making and vision; Inefficiency in managing sports tourism destinations; Non-social acceptance; Environmental constraints; Weakness of investment and employment; and Lack of security. The most influential factor was the weakness in policy-making and vision. Accordingly, in order to achieve sustainability, policy-making approaches to the management of tourism destinations in the country should be reviewed. Finally, it was concluded that in the absence of policy-making and regulatory approaches at the national level, it is possible to organize the sports tourism market to some extent by defining a specific perspective at the provincial level in the form of provincial development programs. This is possible by applying some requirements

  Keywords: sustainability, Sports Tourism, Obstacles, Challenges, Isfahan
 • Jahan Afrooz Ahmadzadeh, Firoozeh Haji Ali Akbari *, Homa Doroudi Pages 133-149

  Today, tourism is more than an industry, as a global and social dynamic phenomenon with its own complexities. A detailed understanding and scientific analysis of this phenomenon can provide a reliable framework for planning the tourism industry. As the biggest social movement with numerous cultural, economic, and spatial consequences, this industry always needs to make its development effective now and in the future. In this regard, planning for tourism development depends on various factors and conditions, which can be achieved under the condition of their systematic and structured application. This issue shows the importance of future research, the necessity of formulating future visions in the tourism development process, and the social drivers among them. For this purpose, the current research attempts to identify and analyze the critical social drivers affecting tourism development in the horizon 2025. In the following article, 17 primary factors were extracted with the Delphi technique, then the cross-effects matrix of the components was formed using the Delphi method of managers. In the next step, matrix analysis was done with Mic Mac software. The results of the dispersion of the variables in the axis of influence and influence of the factors in the Mic Mac software show the system's stability in tourism development. Accordingly, the findings of the research showed that among the drivers identified, the drivers of the development of participation in tourism, strengthening the knowledge of the residents of areas with tourist attractions regarding the tourism potential of the region, developing local native games, the mental image of the tourist destination, strengthening local institutions in order to invest in tourism, making the local community aware of how to deal with tourists. Increasing the culture of tourism acceptance, the connection between the components of the tourism chain, accommodation facilities, and arranging the influence of natives' opinions in the meetings of people and officials in the media were identified as key drivers.

  Keywords: Social Drivers, Tourism Development, Horizon 2025, Future Studies