فهرست مطالب

نشریه بهداشت مواد غذایی
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 50، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا یعقوبی کوپایی، هاجر عباسی* صفحات 1-16

  گیاه عودالصلیب، با نام علمی Paeonia officinalis L. یکی از گونه های متعلق به خانواده Paeoniaceae است. ریشه گیاه عودالصلیب دارای ترکیبات موثره متفاوتی از جمله فنل ها ، فلاونویید ها ، تری ترپنویید ها ،تانن ها، مونوترپن ها و فعالیت های بیولوژیکی متنوعی از جمله اثرات ضد باکتری، ضد اکسیداتیو، آرامش بخش و ضد درد می باشد. در این مطالعه ارزیابی تاثیر سه حلال آب، اتانول/آب، و آب/اتانول/هگزان در استخراج مواد موثره ریشه گیاه عودالصلیب در سه روش غوطه وری، غوطه وری به همراه اعمال امواج اولتراسونیک و استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسیدکربن به همراه حلال های کمکی مذکور بر راندمان بر ویژگی های کیفی (pH، محتوی ترکیبات پلی فنولیک و خواص آنتی اکسیدانی) و خواص ضدمیکروبی عصاره های حاصل بر اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اوریوس، سالمونلا تیفی موریوم و کاندیدا آلبیکانس ارزیابی شد. همچنین حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی عصاره ها معین گردید. نتایج نشان داد که نوع حلال مورد استفاده و شرایط استخراج عصاره بر کمیت و کیفیت عصاره های تولید شده تاثیر معنی داری  دارد (05/0 ≤p). با استفاده از آب/اتانول و در روش غوطه وری با اعمال امواج اولتراسونیک بیش ترین راندمان استخراج عصاره (3/7±0/17) با بالاترین محتوی ترکیبات فنولیک (6/5±0/33) و خاصیت آنتی اکسیدانی (4/0±1/76) حاصل شد. حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی این عصاره برای اغلب میکروارگانیسم های مورد مطالعه کمتر از سایر نمونه ها بود و قطر هاله عدم رشد اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اوریوس و کاندیدا آلبیکانس در مجاورت این نمونه بیش از سایر عصاره ها ارزیابی شد. درحالیکه هاله عدم رشد سالمونلا تیفی موریوم در اثر مجاورت با عصاره استخراج شده در آب در روش غوطه وری قطر بیشتری داشت. کمیت و کیفیت عصاره مستخرج با سیال فوق بحرانی نسبت به سایر روش ها کمتر بود.

  کلیدواژگان: عودالصلیب، امواج اولتراسونیک، سیال فوق بحرانی، آنتی اکسیدان
 • فائزه سالک، حمید میرزایی، جلیل خندقی، افشین جوادی، یوسف نامی* صفحات 17-32

  جایگزینی ترکیبات زیست فعال به دست آمده از منابع طبیعی مانند متابولیت های میکروبی با ترکیبات نگهدارنده سنتزی و بهره مندی از خواص فراسودمند این متابولیت ها ازجمله اثرات درمانی آن ها روز به روز در حال گسترش است. در این میان، باکتریوسین ها که دارای فعالیت فیزیولوژیک متعدد از جمله خواص ضدمیکروبی و ضدسرطانی هستند، کانون توجه بسیاری از محققین بوده اند. در این مطالعه ژن های تولید انتروسین جدایه های انتروکوکوس دو محصول لبنی تخمیری (پنیر موتال و ترخینه) به روش ملکولی ردیابی شده و کینتیک تولید ترکیبات شبه باکتریوسینی و پایداری آن ها در دمای بالا، pH های مختلف و تحت تاثیر آنزیم های گوناگون بررسی شد. همچنین خواص آنتاگونیستی (به روش انتشار در چاهک) و ضدسرطانی (با تکنیک رنگ سنجی MTT) انتروسین های تولید شده توسط این جدایه ها بر روی دو رده سلولی سرطانی انسان مورد امطالعه قرار گرفت. نتایج آزمون PCR  نشان داد که دو جدایه انتروکوکوس فاسیوم AUT-7KB و انتروکوکوس فکالیس KUMS-T48 حاوی هر سه ژن تولید انتروسین مورد مطالعه بوده و متابولیت های شبه باکتریوسینی این سویه ها اثرات آنتاگونیستی قوی بر روی باکتری های لیستریا مونوسایتوجنز و باسیلوس سریوس داشتند. این متابولیت ها از پایداری بالایی در pHهای مختلف برخوردار بودند و تحت تاثیر آنزیم های پروتیاز (تریپسین و پپسین) بی اثر شدند که نشانگر ماهیت پروتیینی آن ها بود. به علاوه، متابولیت های جدایه KUMS-T48 اثرات سایتوتوکسیک قوی روی دو رده سلولی سرطانی AGS و  HT-29 نشان داد. با توجه به یافته های تحقیق حاضر، انتروسین های سویه انتروکوکوس فکالیس KUMS-T48 به عنوان گزینه مناسبی برای مطالعات ضدتوموری بیشتر مانند بررسی های درون-تنی پس از بررسی های کامل جنبه های ایمنی پیشنهاد می شوند.

  کلیدواژگان: باکتریوسین، ضدمیکروبی، ضدتوموری، انتروکوکوس
 • فاطمه نصیری، آذر حقیقت آسیابر، محمدرضا افشار مقدم، جلیل خندقی* صفحات 33-47

  با توجه به استفاده گسترده از سموم آفت کش به منظور حفاظت از محصولات کشاورزی در سراسر جهان و تجمع باقیمانده این مواد در داخل بافت گیاهان، بیشتر محصولاتی که در معرض آفت کش ها قرارگرفته اند حاوی مقادیری از باقیمانده آفت کش ها هستند. روش های کروماتوگرافی که از حساسیت بالایی برخوردارند، رایج ترین راه تشخیص مقادیر پایین باقیمانده آفت کش ها برای پی بردن به بیشینه مقدار مجاز آن ها در محصولات غذایی هستند. در تحقیق حاضر حشره کش های دیآزینون، کلرپیریفوس، ایمیداکلوپراید، استامی پراید، تیاکلوپراید و فن والرات با استفاده از تلفیق روش کچرز با میکرواستخراج مایع-مایع پخشی از نمونه های خیار استخراج شده و با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به آشکارساز آرایه دیودی شناسایی شده اند. برای این منظور، عوامل موثر در روش استخراج توسعه داده شده بهینه سازی شده و روش مذکور اعتباربخشی شد. بر اساس نتایج حاصله، استخراج موثر هم زمان آنالیت های هدف با استفاده از 2 میلی لیتر از مخلوط سه حلال استونیتریل، متانول و استون (در مرحله استخراج کچرز) صورت گرفت. به علاوه بالاترین کارایی در مرحله دوم استخراج با استفاده از 65 میکرولیتر حلال هگزانول و 15 درصد کلرید سدیم به دست آمد. ارقام شایستگی روش توسعه داده شده مانند حدود تشخیص 36/0 تا 57/0 نانوگرم در گرم و تکرارپذیری بالا در محدوده 6/3 تا 8/6 (بر اساس درصد انحراف استاندارد نسبی) و همچنین درصد بازیابی آنالیت ها در محدوده 76 تا 84 درصد نشان از قابلیت بالای روش در استخراج آفت کش های منتخب دارد. در مجموع روش ارایه شده در این مطالعه، روشی ساده و ارزان بوده و از قابلیت خوبی برای استخراج آفت کش های هدف از نمونه های خیار برخوردار است.

  کلیدواژگان: حشره کش، کچرز، میکرواستخراج، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، خیار
 • پدرام علی موسی زاده، سیدجواد صانعی*، عبدالحسین طاهری صفحات 49-60
  کپک آبی (عامل Penicillium expansum)، یکی از مهم ترین بیماری های پس از برداشت میوه سیب در نظر گرفته می شود. از این رو کارایی غلظت های مختلف عصاره متانولی آویشن شیرازی به منظور کنترل بیماری و تاثیر آن بر القای برخی از واکنش های دفاعی بافت میوه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تاثیر عصاره متانولی آویشن شیرازی در شرایط آزمایشگاه بر جوانه زنی اسپور و رشد پرگنه کپک بررسی شد و میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز و فنل کل در بافت میوه به روش رنگ سنجی صورت گرفت. نتایج نشان داد که عصاره آویشن شیرازی بر قارچ پنیسیلیوم اکسپنسوم فعالیت ممانعتی داشته و اضافه نمودن عصاره در غلظت های 20-8 میلی گرم/ میلی لیتر جوانه زنی اسپور و رشد پرگنه قارچ را به ترتیب به میزان 33-17 و 36-24 درصد کاهش می داد. عصاره آویشن شیرازی مساحت لکه پوسیدگی را به میزان 20/61-63/23 درصد کاهش می داد و بیشترین تاثیر عصاره در غلظت 88/13 میلی گرم/ میلی لیتر مشاهده شد. در این رابطه، ارتباط بین زمان و غلظت عصاره با منطقه پوسیدگی به صورت مدل درجه دو به دست آمد. میوه های تیمار شده با عصاره آویشن شیرازی میزان فنل و فعالیت پراکسیدازی بیشتری نسبت به میوه های شاهد داشتند. در این رابطه، بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز و فنل کل در روزهای ششم و نهم بعد از مایه زنی عامل بیماری مشاهده شد. نتایج القای مقاومت در این بررسی، پتانسیل فرآورده های طبیعی را برای استفاده در مدیریت تلفیقی کپک آبی سیب پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، فنل کل، کپک آبی، سیب، آویشن شیرازی
 • بهاره نوروزی*، یاسمن گورانی صفحات 61-83

  فیکوبیلی پروتیین ها (Phycobiliproteins  -PBPs)، بیلی پروتیین های رنگی و محلول در آب هستند که در سیانوباکتری ها و رودوفیت ها، یافت می شوند و براساس خصوصیات طیفی، به سه نوع آلوفیکوسیانین ها، فیکوسیانین و فیکواریترین تقسیم بندی می شوند. PBPs، جدا از عملکرد مخصوص خود به عنوان آنتن های دریافت کننده نور خورشید در فرایند فتوسنتز، می توانند به عنوان رنگ های مواد غذایی، مواد مغذی، مواد آرایشی، صنایع دارویی و پروب های فلورسنت در آنالیزهای ایمونوفلورسانس به کار گرفته شوند. ازآنجایی که PBPs دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ضد توموری، همچنین خاصیت های ضدالتهابی و ضد دیابتی بالقوه هستند، در این مقاله مروری سعی گردید تا خصوصیات و پتانسیل غذایی و دارویی PBPs به همراه ویژگی های ساختاری آن ها موردبررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از بررسی مقالات اخیر نشان داد که بخش پروتیینی PBPs در برابر استرس های محیطی بسیار حساس است و همین موضوع کاربرد آن ها را در صنایع غذایی محدود می سازد. لذا لزوم کاربرد مواد محافظت کننده و پوشش دارسازی برای حفظ رنگ و جلوگیری از دناتوره شدن ساختار پروتیینی ضروری است که نه تنها باعث افزایش خواص آنتی اکسیدانی می شود، بلکه نیمه عمر ماده غذایی را نیز افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: فیکوبیلی پروتئین ها، فیکوسیانین، پتانسیل دارویی، رنگ دانه های خوراکی
 • مریم سادات امامی، امیر شاکریان*، ابراهیم رحیمی صفحات 85-94
  یکی از محصولاتی که در شرایط فعلی قادر به تامین پروتیین، ویتامین و اسیدهای آمینه ضروری برای انسان می باشد، قارچ خوراکی دکمه ای (Agaricus bisporus) است. با وجود تمامی خواص، این ماده غذایی به دلیل ارتباط مستقیم با خاک می تواند عامل بسیاری از آلودگی های باکتریایی و فلزات سنگین باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و آرسنیک) و کیفیت میکروبی قارچ های دکمه ای عرضه شده در شهرستان اصفهان به کمپیلوباکتر، اشریشیا کلی، سالمونلا و استافیلوکوکوس اوریوس بود. در این مطالعه تعداد 100 نمونه قارچ خوراکی دکمه ای به صورت تصادفی از مراکز عرضه این محصول در شهرستان اصفهان در پاییز 1401 نمونه برداری و آزمایشات میکروبی و شیمیایی روی نمونه ها انجام شد. طبق نتایج به دست آمده، از 100 نمونه قارج، 24 نمونه (24 درصد) به کمپیلوباکتر، 17 نمونه (17 درصد) به اشریشیا کلی، 40 نمونه (40 درصد) به سالمونلا و 56 نمونه (56 درصد) به استافیلوکوکوس اوریوس آلوده بودند. همچنین مطابق نتایج به دست آمده، میزان آلودگی به فلزات سنگین سرب (35/0±85/2)، کادمیوم (62/0±05/30) و آرسنیک (31/0±8/812) فراتر از حد مجاز استاندارد کدکس بود؛ درنتیجه شیوع بالای باکتری های بیماری زا در قارچ، لازم است در تهیه قارچ خوراکی دکمه ای نهایت دقت را داشت و از خام خواری قارچ امتناع شود.
  کلیدواژگان: قارچ خوراکی دکمه ای، آلودگی باکتریایی، فلزات سنگین
|
 • Zahra Yaghobi Koupaei, Hajar Abbasi * Pages 1-16

  Paeonia officinalis L. is one of the species of the Paeoniaceae family. Its root has different effective compounds e.g., polyphenols, flavonoids, triterpenoids, tannins, and monoterpenes. It shows biological activities such as antibacterial, anti-oxidative, relaxing and anti-pain properties. This study evaluated the effect of three solvents, ethanol/water, water, and water/ethanol/hexane on extracting the active ingredients. These solvents were applied by the methods of immersion, immersion with ultrasonic waves, and the use of supercritical fluid carbon dioxide with auxiliary solvents. The efficiency, qualitative characteristics (pH, polyphenolic compounds and antioxidant properties) and antimicrobial properties of the extracts were evaluated by the well-diffusion method against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella Typhimurium and Candida albicans. Also, the MIC and MBC of the extracts on the activity of these organisms were determined. The results showed that the independent variables significantly affect the quantity and quality of the produced extracts (P ≤ 0.05). Using the water/ethanol, and the immersion method in combination with ultrasonic waves, the highest extract efficiency (17.66± 0.34), of the phenolic compounds (33.5±0.65) and antioxidant property (76±1.44) was obtained. The diameter of the inhibition zone for E. coli, S. aureus and C. albicans in the vicinity of this sample was more than others. Meanwhile, the inhibition zone of S. Typhimurium was larger in the presence of watery extract using the immersion method. The quantity and quality of the extract using supercritical fluid was lower than others.

  Keywords: Paeonia officinalis, ultrasonic waves, supercritical fluid, Antioxidant
 • Faezeh Salek, Hamid Mirzaei, Jalil Khandaghi, Afshin Javadi, Yosef Nami * Pages 17-32

  Replacing naturally occurring bioactive substances, such as microbial metabolites, with synthetic preservative compounds, and getting access to their beneficial properties, is expanding every day. Meanwhile, the focus of many researchers' attention has been on bacteriocins, which have multiple physiological functions, including antibacterial and anticancer properties. In this study, the enterocin production genes of Enterococcus isolates from two fermented dairy products (Motal cheese and Tarkhineh) were tracked using a molecular method. The kinetics of bacteriocin-like substance production, as well as its stability (at high temperatures, different pH levels, and under different enzyme influences), were investigated. The antagonistic (well diffusion method) and anticancer (with MTT colorimetric technique) characteristics of enterocins generated by these isolates were also investigated in two human cancer cell lines. The results of the PCR test showed that isolates of Enterococcus faecium AUT-7KB and Enterococcus faecalis KUMS-T48 contained all three studied enterocin production genes, and the bacteriocin-like metabolites of these strains had strong antagonistic effects on Listeria monocytogenes and Bacillus cereus. These metabolites had high stability at different pH and became ineffective under the influence of protease enzymes (trypsin and pepsin), which indicated their protein nature. Additionally, metabolites of the KUMS-T48 isolate showed strong cytotoxic effects on two cancer cell lines, AGS and HT-29. According to the findings of the current research, enterocins of the E. faecalis KUMS-T48 strain are suggested as a suitable candidate for further anti-tumor studies, such as in vivo studies, after complete investigations of safety aspects.

  Keywords: bacteriocin, Antimicrobial, Antitumor, Enterococcus
 • Fatemeh Nasiri, Azar Haghighat, MohammadReza Afshar Mogaddam, Jalil Khandaghi * Pages 33-47

  Due to the widespread use of pesticides to protect agricultural products around the world and the accumulation of residues of these substances in plant tissue, most of the products that have been exposed to pesticides contain amounts of pesticide residues. The most popular and sensitive method for determining low amounts of pesticide residues in order to find out their maximum residue levels (MRLs) in food products is the chromatographic assay. In the present study, the diazinon, chlorpyrifos, imidacloprid, acetamiprid, thiacloprid and fenvalerate insecticides were extracted from cucumber samples by using QuEChERS method in combination with liquid-liquid microextraction and were determined by HPLC-DAD. For this purpose, the effective factors in the developed extraction method were optimized and the mentioned method was validated. Based on the results, the target analytes were successfully extracted simultaneously using 2 ml of a mixture of acetonitrile, methanol, and acetone (in the QuEChERS step). Further, the highest efficiency in the second extraction step was obtained using 65 µl of hexanol and 15% NaCl. The LOD between 0.36 and 0.57 ng/g, high repeatability in the range of 3.6 to 6.8 (based on the RSD%), and extraction recovery of analytes in the range of 76 to 84% of the developed method's merit figures indicate the method's high capability in extracting particular pesticides. Overall, the procedure described in this study is a simple and cheap method and has a good ability to extract the desired pesticides from cucumber samples.

  Keywords: insecticide, QuEChERS, microextraction, High-performance liquid chromatography, cucumber
 • Pedram Alimosazadeh, Syed Javad Sanei *, Abdol Hossein Taheri Pages 49-60
  Blue mold, caused by Penicillium expansum, is considered one of the most serious postharvest diseases of apple fruits. This study was conducted to evaluate the efficacy of thyme methanol extract to control the postharvest blue mold of apple fruit and its possible modes of action through on induction of biochemical defense mechanisms. In this study, the effect of thyme methanol extract was tested on spore germination and colony growth in vitro and peroxidase activity and total phenolic in fruit tissue were evaluated by calorimetric assay. The results showed the inhibitory activity of thyme extract on P. expansum. The extract with 8-20 µg/ml concentrations had 17-33% and 24-36% inhibition of spore germination and colony growth diameter, respectively. Thyme extract decreased blue mold area by 23.63-61.20% and the most effective extract was at 13.88 mg/ml concentration. The relationship between time and thyme extract concentration in relation to decay area was described by the quadratic model. Fruits treated with thyme extract had significantly higher phenolic content and peroxidase activity than the control fruits. The highest content of phenolic compounds and peroxidase activity were achieved in the 6th and 9th days after inoculation. The results of the induction of resistance in this study suggest that the natural products used have the potential for use in the integrated management of blue mold.
  Keywords: peroxidase, Total phenol, blue mold, apple, Shirazi thyme
 • Bahareh Nowruzi *, Yasaman Gorani Pages 61-83

  Phycobiliproteins (PBPs) are colored and water-soluble biliproteins that are found in cyanobacteria and rhodophytes. Based on their spectral characteristics, PBPs are divided into three types: Allophycocyanin, phycocyanin and phycoerythrin. PBPs, apart from their special function as sunlight-receiving antennas in the photosynthesis process, can be used as food dyes, nutrients, cosmetics, pharmaceutical industries and fluorescent probes in immunofluorescence analysis. Since PBPs have antioxidant, anti-tumor effects, as well as potential anti-inflammatory and anti-diabetic properties, in this review article, an attempt was made to investigate the properties and medicinal potential of PBPs along with their structural features. The results of the review of recent articles showed that the PBP part of proteins is very sensitive to environmental stress and this issue limits their use in the food industry. Therefore, it is necessary to use protective and coating materials to preserve the color. Consequently, they can prevent the denaturation of the protein structure, which not only increases the antioxidant properties but also increases the half-life of the food.

  Keywords: Phycobiliproteins, Phycocyanin, medicinal potential, food pigments
 • Maryam Sadat Emami, Amir Shakerian *, Ebrahim Rahimi Pages 85-94
  One of the products that is able to provide vitamins and amino acids needed for humans in the current conditions is edible button mushroom (Agaricus bisporus). Despite its properties, this food item can be the cause of many minerals and heavy metals due to its direct connection with the soil. The aim of this study was to investigate the amount of heavy metals and fungal acids in Campylobacter, Escherichia coli, Salmonella and Staphylococcus aureus in Isfahan city. In this study, 100 samples of edible button mushrooms were randomly selected from the supply centers of this product in Isfahan city and transported to the food hygiene laboratory of Shahrekord Azad University for chemical and microbiological tests. SPSS version 23 software and chi-square statistical analysis were used to analyze the data. According to the obtained results, out of 100 samples, 24 samples (24%) were infected with Campylobacter, 17 samples (17%) with Escherichia coli, 40 samples (40%) with Salmonella and 56 samples (56%) with Staphylococcus aureus. . Also, according to the results, the consumption of heavy metals, including lead, cadmium and arsenic, exceeded the standard. Based on the results obtained from the present study and pathogenic bacteria in mushrooms, it is necessary to be extremely careful in preparing edible mushrooms and refuse to eat them raw.
  Keywords: Edible button mushroom, bacterial contamination, Heavy metals, Isfahan