درباره نشریه
ISSN:
2228-7647
eISSN:
2476-6968
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر مسئول:
دکتر افشین جوادی
سردبیر:
دکتر حمید میرزایی
مدیرداخلی:
دکتر شهرام حنیفیان
کارشناس:
ناهید پروینی
تلفن:
041-36376934
041-36372274 ، داخلی: 2314
دورنگار:
041-36376934
041-36372274 ، داخلی: 2314
سایت اختصاصی:
jfh.iaut.ac.ir
نشانی:
تبریز، سه راهی اهر، اول جاده باسمنج، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دفتر نشریه بهداشت مواد غذایی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/02
مدیر مسئول
افشین جوادی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Afshin Javadi
Associate Professor, abriz Branch, Faculty of Veterinary Medicine,,
Specialist: Health Food
سردبیر
حمید میرزایی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Hamid Mirzaei
Associate Professor,
Specialist: Health Food
هیات تحریریه
مهرداد قوامی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mehrdad Ghavami
Professor, Science and Research Unit of Tehran,
Specialist: Science and food industry
عبدالله جمشیدی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل موادغذایی
Abdollah Jamshidi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Health and food control
شهرام حنیفیان
دانشیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Shahram Hanifian
Associate Professor, Tabriz Branch,
Specialist: Health Food
افشین جوادی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Afshin Javadi
Associate Professor, abriz Branch, Faculty of Veterinary Medicine,,
Specialist: Health Food
سیدمهدی رضوی روحانی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: بهداشت شیر
Seyyed Mahdi Razavi Rohani
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia
Specialist: Milk health
نوردهر رکنی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکنولوژی گوشت، بهداشت، بازرسی و صنایع گوشت
Noordahr Rokni
Professor, دانشکده دامپزشکي, University of Tehran
Specialist: Meat technology, Health, inspection and meat industries
امیر شاکریان
استاد واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Amir Shakerian
Professor, Shahrekord unit,
Specialist: Health Food
گیتی کریم
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: صنایع لبنیات، بهداشت و صنایع شیر
Giti Karim
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: dairy industries, Health and milk industries
سیدسعید میردامادی
استاد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Seyyed Seead Mirdamadi
Professor of Scientific Research Organization of Iran,
Specialist: biotechnology
حمید میرزایی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Hamid Mirzaei
Associate Professor,
Specialist: Health Food
ویراستار انگلیسی
شهرام حنیفیان
دانشیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Shahram Hanifian
Associate Professor, Tabriz Branch,
Specialist: Health Food
مدیرداخلی
شهرام حنیفیان
دانشیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Shahram Hanifian
Associate Professor, Tabriz Branch,
Specialist: Health Food